Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere"

Átírás

1 Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Belsı Ellenırzési Osztály Megtárgyalta: Valamennyi Szakbizottság Törvényességi véleményezésbe bemutatva: március 31.

2 Tisztelt Közgyőlés! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv a alapján a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követıen 4 hónapon belül terjeszti a képviselıtestület elé. A képviselıtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési elıirányzatainak alakulásáról, és azok teljesítésérıl, a vagyoni és pénzügyi helyzetrıl, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 92. (10) bek. alapján az éves összefoglaló belsı ellenırzési jelentést terjesztem elı. Az Önkormányzat évi költségvetésének tervezett millió Ft-os bevételi fıösszege 85,2 %-on, millió Ft-ra teljesült. A tervezett millió Ft-os kiadási fıösszeghez viszonyítva a kiadási elıirányzatok teljesítése 82,4%-os, millió Ft. Az elıterjesztett zárszámadási rendelet-tervezetben a teljesített bevételek millió Ft-tal meghaladják a teljesített kiadásokat, az önkormányzat finanszírozási mőveletekkel számított költségvetési egyensúlya biztosítva volt. A évi teljesített bevételek körében megjelennek az elızı évi pénzmaradvány igénybe vételének rendezı tételei, valamint az év során igénybe vett hitelek és kötvény összege. A évi költségvetési kiadási elıirányzatokra év végig vállalt, szakmailag, pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek, a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körben, a évi eredeti költségvetésbe beépítésre kerültek. A rendelet-tervezetben feltüntetett módosított bevételi és kiadási elıirányzatok az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2011. (III.02.) rendeletben kihirdetett költségvetési elıirányzatoktól eltérnek, mivel a módosított rendelet még nem tartalmazta az önkormányzatok sajátos mőködési bevételein belül az átengedett központi adók és az önkormányzatok költségvetési támogatásán belül a feladatmutatóhoz kötött elıirányzatok kincstári átvezetésébıl adódó csökkenést, amelyet a gépjármő adó elıirányzat évközi túlteljesítésébıl adódó bevételi többlet egyenlített ki. 824 millió Ft-os tényleges csökkenést jelent viszont a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elıirányzat módosítása. Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fı összegeit a rendelettervezet 1 2 sz. melléklete tartalmazza. I. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás 1. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás bevételei A bevételek jogcím szerinti összetételét a rendelet-tervezet 3.-4.sz. melléklete mutatja. 1.1 Polgármesteri Hivatal, Központi gazdálkodási mőködési bevételei Intézményi mőködési bevételek A hatósági jogkörhöz köthetı bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, okmányiroda saját mőködési bevételei, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak, bírság bevételek) összességében 99,5 %-on, eft-on teljesültek, elsısorban az okmányiroda által kiállított okmányok, valamint a bírság bevételek (eljárási-, végrehatási-, szabálysértési-, közterület felügyeleti-, tőzvédelmi-, növényvédelmi bírság) tervezettet meghaladó bevétele következtében. 2

3 Az egyéb saját bevételek eft összegő tervezett elıirányzata eft összegben teljesült. Az Áfa bevételek és visszatérülések eft tervezett összege eft összegben realizálódott, az elektromos tömegközlekedés projekt általános forgalmi adó visszaigénylések következı évre áthúzódó hatása miatt. A Hozam és kamatbevételek jogcímen a tervezett eft összegtıl elmaradóan, eft került jóváírásra, az önkormányzat elszámolási számláján elszámolt kamatok tervezettnél kisebb összege miatt. Az intézményi mőködési bevételek összességében a tervezett eft összeggel szemben, eft összegben teljesültek Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei A helyi önkormányzatok sajátos bevételei körében az illetékbevételek eft összegben, 79,6 %-ban teljesültek. A helyi adóbevételek összességében eft összegben, 99,5 %-on teljesültek, ezen belül az iparőzési adóbevétel eft összegben. Az iparőzési adóbevételek a helyi adóbevétel 81,0 %-át tették ki. Az elıirányzattól való elmaradás a gazdasági válság eredménye. Ezen adónemre jellemzı, hogy az adózók általában az elızı év adatai alapján fizetik adóelılegüket, amit csak részben korrigál a feltöltési kötelezettség teljesítése. Az építményadóból befolyt bevétel eft, az elıirányzat teljesítés 106,9 %-os. Az idegenforgalmi adó bevétel eft összegben, 100,1 %-on teljesült, az idegenforgalmi adóra egyre jellemzıbb, hogy a szállásadók úgy igyekeznek versenyelınyre szert tenni, hogy az idegenforgalmi adó beszedését elmulasztják. Az átengedett központi adók az eredetileg tervezett eft összeggel szemben eft összegben kerültek jóváírásra az Önkormányzat számláján. A bírságok és pótlékok között kerültek elszámolásra a helyi adókkal kapcsolatosan beszedett bírságok és pótlékok eft-os bevétele. Az Önkormányzat személyi jövedelemadó helyben maradó része címén tervezett eft elıirányzata 100,0 %-ban teljesült. Az Önkormányzatnak jövedelemkülönbség mérséklése címén eft összeg került jóváírásra, az eredeti költségvetésben tervezett eft összeggel szemben, tekintettel az év közben végrehajtott lemondásra. A költségvetési beszámolóban a végleges június 30-i - adóerıképesség számítás alapján a jövedelem mérséklés összege e Ft, így az önkormányzatnak eft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Gépjármőadó címén az eredeti elıirányzaton tervezett eft összeggel szemben eft összeg került beszedésre, az ellenırzési végrehajtási munka eredményeként. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó címén 69 eft került jóváírásra. A földbérbeadásból származó személyi jövedelemadó mentességet élveznek azok a bérbeadók, akik 5 évnél hosszabb idıre adják bérbe termıföldjüket. Egyre általánosabbá válik, hogy a korábbi 1-2 évre vonatkozó bérleti szerzıdéseket 5 évnél hosszabb idıre kötik meg. Az Önkormányzat egyéb sajátos bevételei körében a közterület-használat díj címén eft összegő közterület használati díj került beszedésre, az elıirányzat teljesítés 83,6 %-os. Az egyéb sajátos bevétel 14 eft-os teljesítése elmaradt a eft összegő elıirányzattól. A 10/2009. (IV. 4.) NFGM rendelet szerint hatóságunkat már nem illeti meg a befizetett építésügyi bírság 20 %-a, így a minisztériumtól évben építésügyi bírság átutalása nem történt. Az egyéb saját bevételek között szerepel, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IKV Zrt. közötti Ingatlanhasznosítási szerzıdés alapján az IKV Zrt. 3

4 részérıl fizetett ingatlan haszonbérleti díj eft összege. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei eft összegben teljesültek Támogatások az önkormányzat költségvetési támogatása Az Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a tervezett eft normatív hozzájárulások támogatása eredeti elıirányzata az évközi feladatmutatók változásának következtében eft ra teljesült. A normatív állami hozzájárulás összességében az eredeti elıirányzathoz képest efttal csökkent a feladatmutatókkal összefüggı évközi lemondások hatásaként. A zárási munkálatokat követıen az év végi elszámolás következtében a tényleges állami hozzájárulás összege eft lett, amely eft-tal több az önkormányzat számlájára érkezett összeghez viszonyítva. A többlet normatív támogatást utólag évben kapja meg az önkormányzat. Szeged Megyei Jogú Város évi normatív állami támogatásának elszámolást követı ágazati megoszlása a következı: Megnevezés Támogatás összege ezer Ft-ban Felhasználás évi eredeti évi módosított évi megoszlása %- elıirányzat elıirányzat teljesítés ban igazgatási feladatok szociális ellátások oktatási feladatok összesen A normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként az elıterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Központosított elıirányzatokból mőködésre az önkormányzat eft összegben részesült a következı feladatokra: lakossági közmőfejlesztési támogatás eft, könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásra eft, helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására, a bérpolitikai intézkedések támogatására és a prémium évek programra együttesen eft, helyi közösségi közlekedés normatív támogatására eft, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására eft, esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatásra eft, közoktatás-fejlesztési célok támogatására eFt, alapfokú mővészetoktatás támogatásra eft, integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására eFt, nyári gyermekétkeztetésre eft, óvodáztatási támogatásra eft. A fel nem használt összeg eft évben visszafizetésre került. Az Önkormányzat az elıadó-mővészeti szervek támogatása címen eft összegben részesült. A támogatásból a Kövér Béla Bábszínház mőködési támogatása eft, a Szegedi Nemzeti Színház mőködési támogatása eft, az I. kategóriába besorolt zenekari támogatásra eft, a nem költségvetési szervként mőködı független színházi mőhelyek pályázati támogatására eft érkezett. A helyi önkormányzatok elıadó-mővészeti szervek támogatása összegébıl december 31-ig eft került felhasználásra, a fennmaradó összeg eft feladattal terhelt fel nem használt összeg. 4

5 A költségvetési támogatáson belül a normatív, kötött felhasználású támogatás címén eft összegő támogatás érkezett a eft eredeti elıirányzattal szemben. A szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatásokra összesen eft (az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatására eft, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére eft), amely teljes egészében felhasználásra került. A szociális továbbképzésre és szakvizsga támogatásra eft, a Tőzoltóság támogatására eft összeg érkezett, ebbıl december 31-ig eft került felhasználásra, eft feladattal terhelt fel nem használt összeg. A évi kötelezettséggel terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványának elszámolása szerint a diáksporttal kapcsolatos 823 eft összegő maradvány támogatás teljes egészében felhasználásra került, a pedagógus továbbképzés és szakvizsga jogcímen eft maradványból 235 eft visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak. A évi kötelezettséggel terhelt központosított elıirányzatok és az egyéb kötött felhasználású elıirányzat maradvány eft volt évben eft került felhasználásra, a fel nem használt összeg eft visszafizetésre kerül. A évi kötelezettséggel terhelt színházi támogatás összege eft, amely teljes egészében felhasználásra került. A normatív hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású és a központosított elıirányzatok évi végi elszámolás után az önkormányzat összességében évben eft támogatásra jogosult Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések Támogatásértékő mőködési bevételek eft összegben teljesültek. A megyei könyvtári feladatok ellátására a megyei önkormányzattól eft összeg került jóváírásra. Egyéb támogatásértékő bevételekre e Ft érkezett a következı feladatokra: települési és kisebbségi önkormányzatok támogatására eft, drogprevenciós feladatokra 625 eft, a kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés-támop / projektre eft, az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézettıl a halmozottan hátrányos helyzető tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program támogatására eft, az érettségi és szakmai vizsgák körzetközponti jegyzıi feladatainak ellátására 607 eft, a települési kisebbségi önkormányzatok választás költségeire eft, az országgyőlési képviselı választásra eft, a sándorfalvi okmányiroda évi elszámolási különbözetére 455 eft, a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása évi elszámolási különbözetére eft, kríziskezelı programra 373 eft, a Bursa Hungarica programra eft, a Waltner Károly Otthon szervezésében megvalósult munkarehabilitációs foglalkoztatásra eft, a városi jegyzık által mőködtetett szakértıi bizottság munkájára eft, pénzbeli gyermekvédelmi, kiegészítı gyermekvédelmi és rendkívüli gyermekvédelmi támogatási jogcímeken együttesen érkezett, a Szociális Minisztériumtól a Szegedi Esélyek Háza mőködtetésére eft, a közfoglalkoztatás szervezık foglalkoztatásának támogatására eft érkezett. Mozgáskorlátozottak támogatására eft, a Lakásalapot terhelı fordított áfa bevallásával és befizetésével összefüggésben eft került elszámolásra. 5

6 Elızı évi kiegészítések, pénzmaradvány átvétele címén a évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan visszajáró eft, valamint a pénzmaradvány átvétele jogcímen eft jóváírás történt Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl jogcímen a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulástól 950 eft érkezett a biológiai szúnyogirtás támogatására Támogatási kölcsönök visszatérülése Az Ifjúsági Ház eft-ot, a Dél-Újszeged ISPA/Kohéziós Alap záró pénzügyi elszámolásaihoz nyújtott tagi kölcsönbıl Újszentiván Község Önkormányzata eft összeget fizetett vissza önkormányzatunk számára. Az év végi zárlati munkálatok során a mőködési bevételek között eft likviditási célú hitelfelvétel került elszámolásra. Összességében a központi gazdálkodás mőködési célra használható bevételei eft összegben, 97,2 %-on teljesültek Polgármesteri Hivatal központi gazdálkodás felhalmozási bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított elıirányzatokból kompok-, révek felújítására eft, a Hajlat utcai bölcsıde felújítására eft, az önkormányzati fenntartású utak rekonstrukciójára eft támogatás érkezett Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése a tervezett eft-tal szemben eft összegben teljesült, tekintettel arra, hogy a volt I. Kórház- értékesítése a tárgyévben nem valósult meg, továbbá a tervezett ingatlan- és telekértékesítések sem realizálódtak teljes mértékben. Az Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei közül a nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésébıl elszámolt bevétel összege eft volt. Az ISPA/Kohéziós Alap támogatásával beszerzett tárgyi eszközök bérleti díja eft összegben realizálódott. Az elektromos tömegközlekedéshez kapcsolódó önkormányzati vagyontárgyak bérbeadásából eft, a Deák Ferenc utcai ingatlan (a Szegedi Tömegközlekedési Kft. ügyfélszolgálata) bérbeadásából eft bevétel került elszámolásra. A pénzügyi befektetések bevételei a tervezett eft összeggel szemben eft összegben realizálódtak, ezen belül az osztalékbevétel eft ra teljesült. Üzletrészek, részvények értékesítése címén az önkormányzathoz 202 eft bevétel érkezett az Erste Bank Nyrt-ben fennállt 0,12 %-os önkormányzati részesedés értékesítése kapcsán. 6

7 A fentiek összegzéseként az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási és tıkejellegő bevételei a tervezett eft összeget nem érték el, összességében eft összegben teljesültek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevétel címén az európai uniótól és központi költségvetési forrásból együttesen eft támogatás érkezett az alábbiak szerint: az Újszegedi Liget Játékok Kertjére eft, a Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére eft, a Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítására eft, a Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítására 466 eft, a Tas utcai bölcsıde energetikai korszerősítésére eft, a Béke utcai Általános Iskola rekonstrukciójára eft, a Magyarország-Románia vadasparki együttmőködési programra eft, elektromos tömegközlekedés fejlesztésére eft, a Szeged-Szentmihály városrészi Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház rekonstrukciós fejlesztésére eft, a Vitéz u.-i Bölcsöde kapacitás bıvítés fejlesztésére eft, a Vadaspark, Zsiráfház építésére eft, a tanulói laptop programra eft, a Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont kialakítására eft. Egyéb központi támogatás támogatásértékő bevételek címen eft került jóváírásra a következı feladatokhoz: elektromos tömegközlekedés fejlesztésének elıkészítésére eft, a helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztésére 410 eft, a belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztésére eft, a Tőzoltóságtól visszakapott pályázati önerı összege eft volt. A KEOP projekt elıkészítésére eft érkezett. A felhalmozási célú támogatásértékő egyéb bevétel összege eft, amely a Lakásalap forrásátadása a központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai között szereplı infrastrukturális beruházásokra a Lakástv (3) alapján. A konyhai eszközök bérleti díj különbözeteként eft került elszámolásra. Támogatásértékő bevételekbıl összesen eft bevétele származott az önkormányzatnak Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén lakástámogatások törlesztésére eft, érkezett, a Szegedi Közlekedési Kft eft tagi kölcsönt fizetett vissza önkormányzatunknak. A felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen eft, ami a vagyonkezelésben lévı értékpapírok értékesítésébıl származó bevétel, amelybıl a vagyonkezelı az év során a portfolió kezelés keretében újabb értékpapírt vásárolt. A felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevétele eft volt. A költségvetési évben eft összegő hitellehívás történt: az önkormányzat jóváhagyott fejlesztési célú hitelszerzıdéseire eft, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatására eft, a rulírozó hitel lehívás eft, a folyószámla hitel lehívás összege eft-ot tett ki. 7

8 Összességében az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási jellegő bevételei a tervezett eft-tal szemben 66,7 %-on, eft összegben teljesültek, melynek oka, hogy az ingatlanértékesítések az elıirányzottnál kisebb mértékben realizálódtak és az európai uniós támogatással megvalósuló beruházási feladatokra a tervezettnél kisebb mértékő támogatás lehívására került sor Alapok Parkoló alap A Parkoló alap elızı évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett bevételi elıirányzata eft összegő, a teljesítés eft 3,6 %, ezen belül a jármő elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltását szolgáló befizetésként az év folyamán a tervezett eft összeggel szemben eft került jóváírásra Lakásalap A Lakásalap elızı évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett bevételi elıirányzata eft, a teljesítés 72,3 %-os, eft összegő. A Lakásalap mőködési célú bevételei eft összegben teljesültek, ezen belül kamatbevételek jogcímen eft (számlakamat hosszú lejáratú bankbetét kamata, egyéb kamatbevétel, az értékpapír kamatbevétele) jóváírás történt. A Lakásalap felhalmozási célú bevételi elıirányzata eft összegben, 92,1 %-on teljesült, ami a Lakásértékesítések elszámolt bevételi összegének felel meg. Az év során eft összegő felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételére került sor Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap elızı évi pénzmaradvány igénybe vétellel tervezett eft bevétele, 60,9 %-on eft összegben teljesült. Az alap mőködési bevételei a tervezett eft összeggel megegyezı mértékben teljesültek. Az alap felhalmozási célú bevételeinek összege eft, a teljesítés a módosított elıirányat 97,2 %-a. Vízügyi Építési Alap felhalmozási bevételeinek meghatározó bevételi forrása a hálózatbérleti keret-megállapodás alapján a Szegedi Vízmő Zrt-tıl a víz és csatornahálózat üzemeltetésébıl befolyó hálózatbérleti díj, amelynek évi összege eft, a teljesítési index 97,4 %. A Szegedi Vízmő Zrt. tıl víz és csatorna fejlesztési hozzájárulás címén eft, a Szegedi Csatornamő Társulattól a évben elindult hálózatfejlesztésekre eft, az ISPA-beruházás tiszai keresztezéseinek garanciális lebonyolítási díjára eft pénzeszköz átvétel történt Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap elızı évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett eft összegő bevételei 9,9 %-on, eft összegben teljesültek, mivel az elızı évi pénzmaradvány csak részben eft összegben került felhasználásra. A Környezetvédelmi Alap mőködési bevételei 61,2 %-on eft összegben teljesültek, ezen belül a sajátos mőködési bevételek teljesítése eft, a tervezett eft-tal szemben. Ebbıl környezetvédelmi bírság bevétele eft, talajterhelési díj jogcímen 8

9 2.212 eft, légszennyezési bírság jogcímen 33 eft került jóváírásra. Vízterhelési díj jogcímen nem került bevétel elszámolásra. A beszedett vízterhelési díj adóhatóságtól történı visszaigénylésére környezetvédelmi beruházásai után van lehetısége az önkormányzatnak. Az szegedi ISPA beruházás lezártával azonban az elmúlt évi igénylés alkalmával már nem volt olyan beruházása az önkormányzatnak, amely a szigorú visszaigénylési szabályoknak maradéktalanul eleget tett volna, ezért a Vízterhelési díj elıirányzaton bevétel nem jelentkezett Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás mőködési bevételi elıirányzatainak teljesítése eft, az elıirányzat teljesítés 44,3 %. Az elızı évi pénzmaradvány átvezetése kapcsán eft, annak mőködési célú igénybe vétele kapcsán eft került elszámolásra. 2. Polgármesteri Hivatal. Központi gazdálkodás kiadásai A részletes kiadási elıirányzatokat, illetve azok teljesítését a rendelet-tervezet 5-9. sz. mellékletei tartalmazzák. A központi gazdálkodás évi mőködési és felhalmozási célú kiadási elıirányzat-maradványainak kötelezettséggel terhelt tételei a évi költségvetésbe beépítésre került. Szeged Megyei Jogú Város évi költségvetési évben teljesített kiadásainak ágazati megoszlása a következı: Megnevezés Mőködési kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Alapok Költségvetési intézmények Összesen ezer Ft-ban Kiadások megoszlása % Szociális ,1 Oktatás ,8 Kultúra, sport ,0 Egészségügy ,8 Igazgatás ,4 Városüzem, fejlesztés ,4 Egyéb, társulás, kisebbség ,5 Összesen , Polgármesteri Hivatal, Központi gazdálkodás mőködési kiadásai A polgármesteri hivatal központi gazdálkodás keretében kezelt mőködési kiadási elıirányzatok összességében a tervezett eft összeget nem érték el, eft összegben teljesültek. A polgármesteri hivatal központi gazdálkodás mőködési kiadásai körében a fejlesztési feladatok között szereplı városrendezési tervek- és tanulmánytervek elıirányzatainak teljesítése eft. 9

10 A beruházások, pályázatok elıkészítésén eft a teljesítés. Az elıirányzatból kerültek biztosításra a 2010-ben beadott pályázatok részvételi díjai, a pályázatokhoz beadandó dokumentációk, munkarészek (ingatlan forgalmi értékbecslés, költségvetés, megvalósíthatósági tanulmány, mőszaki terv, szakértıi anyag) elkészítésének díjai. Közlekedés tervezés elıirányzatról eft kifizetés történt. A közlekedés tervezés elıirányzatról az alábbi tervezési szerzıdések kerültek finanszírozásra: a Katalin utca járdaépítésének terve, a Régiposta utcai autóbusz megállóhelyek terve, a Szıreg Gızmalom utcai autóbusz megálló-pár terve, az Oskola utca Vár utca közlekedés biztonsági terve, a Szıreg, Szerb utcai gyalogos átkelıhely kijelölése, a Logisztikai központban autóbusz megállók építése, a Honvéd téri járda- és autóbusz rekonstrukciók terve, a Sziksósfürdı bejárati út autóbuszmegálló áthelyezés terve, a Széksósi út-brassói u. autóbuszmegálló-pár terve, az autóbusz utasvárók adaptációs terve a Vásárhelyi Pál utcában, tervfelülvizsgálat a József A. sugárút - Osztrovszky utca gyalogosvédı szigetekre, kerékpártámaszok telepítési tervei 54 helyszínre, Kiskunhalas-Szeged összekötı út autóbuszmegálló áthelyezés engedélyeztetés, tájékoztatás-videó fájlok készítése a Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítására, a Nagykörút, Árkád elıtti közlekedési sáv - forgalomtechnikai terve. Informatikai feladatokra összességében eft összeg került kifizetésre. Ezen belül a hálózat karbantartás elıirányzaton szegedvaros.hu szerver biztonságos mőködéséhez szükséges szervertanúsítványt vásároltunk, A Városüzemeltetési Iroda multifunkcionális fénymásológép hálózati szolgáltatásait (szkennelés, küldés, nyomtatás funkciók) a helyiségben strukturált hálózat hiányában nem lehetett használni, amiért a hálózati végpont kialakítását rendeltük meg. A GVOP keretében megvásárolt infrastruktúra mőködéséhez szerver garancia kiterjesztéseket vásároltunk 12 db szerverre, valamint ideiglenes tárolóeszköz-bérleti konstrukcióra kötöttünk szerzıdést. Az Informatikai szolgáltatások elıirányzaton (intézményi VPN kialakítás és üzemeltetés) az integrált pénzügyi- és egyéb rendszerek mőködéséhez szükséges valamennyi intézményt (mintegy 160 végpontot) érintı virtuális informatikai hálózat kialakítása történt meg és üzemeltetési szolgáltatás került megvásárlásra az Invitel Zrt-tıl. A Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása soron a hivatal 60 db fénymásolójának, 214 nyomtatójának, valamint további fax, iratmegsemmisítı, szünetmentes tápegységek szervizelése, javítása, alkatrészeinek pótlása történt. A gépvásárlás soron a évben vásárolt informatikai eszközök, alkatrészek, monitorok, fénymásológépek vásárlása áthúzódó számlájának kifizetése szerepelt, valamint a korábbi évek beszerzései miatt lerótt jóteljesítési bankgarancia visszafizetése történt. A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése címő pályázathoz külsı pályázati szakértı bevonására került sor. Központosított közbeszerzés keretében, a hivatali ügyintézık munkájához nélkülözhetetlen eszközök vásárlása (monitorok, nyomtatók, számítógép alkatrészek (alaplapok, processzorok, memóriamodulok, merevlemezek, tápegységek) hálózati aktív eszközök, egyéb hatósági munkavégzéshez szükséges eszközök vásárlása történt. A helyközi járatok helyi személyszállítása elıirányzaton a kifizetés összege eft. A Tisza Volán Zrt. részére a kifizetés havonta, folyamatosan történik. A év során a mőködési kiadások között szereplı fejlesztési feladatokra összességében a tervezett eft-tal szemben eft-ot fordított az Önkormányzat. 10

11 A városüzemeltetési feladatok között az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok támogatására, továbbá a szolgáltatási szerzıdések alapján teljesített tevékenységekre együttesen eft-ot, a komp üzemeltetésére és felújítására eft-ot fordított az önkormányzat. A városi közvilágításra eft összegő kifizetés történt. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évben a vállalkozók számára vissza nem térítendı támogatású programot indított. A Vállalkozói foglalkoztatás bıvítése, vállalkozói kompenzálás keret felhasználásáról az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2010. (III.03.) Kgy. rendelet 7. (11) bek. alapján pályáztatás útján a Pénzügyi Bizottság döntött. A pályáztatás során évben 77 pályázó részére, összesen eft támogatás került átutalásra. Orvosi rendelık karbantartására az 535/2008. (IX. 26.) Kgy. sz. határozat 1. pontja alapján az IKV Zrt. által javasolt rendelıkben eft összegő beavatkozás történt. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatására érkezett eft-ból a Tisza Volán Zrt. részére eft, az SZKT részére eft támogatás került átutalásra. A évi közszolgáltatási feladatok éves elszámolásakor eft került átutalásra a Tisza Volán Zrt. részére. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatokra évben összességében a tervezett eft összeg 93,5 %-át, eft-ot fordította. Az egészségügyi feladatok körében a foglakoztatás-egészségügyi feladatok ellátását eft összeg szolgálta, az elıirányzatról a közalkalmazottak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi ellátása (üzemorvosi ellátása) került kifizetésre. Az ügyeleti ellátás felelısségbiztosítási díja, fogászati ügyelet ellátása elıirányzatból eft kifizetés történt. Az önkormányzat a egészségügyi feladatokra évben összességében a tervezett eft összeg 86,4 %-át, eft-ot fordította. Szociális feladatokon belül a segélyezésre fordítható elıirányzatok együttes összege az egyéb támogatások és ellátottak juttatásai eredeti elıirányzataként eft került jóváhagyásra. A év során felhasználható keret a központi támogatásból érkezett támogatás összegével eft-ra növekedett. Az ellátottak juttatásai elıirányzatok (segély, lakbértámogatás, a közcélú foglalkoztatás) évi felhasználására vonatkozó kimutatást az elıterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. A teljesítés eft. Az Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggı kifizetés eft, a foglalkoztatás bizottsági döntés alapján 58 intézményben, 868 álláshelyen valósult meg, a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 745 fı volt. A Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás odaítélése az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozott december 31-ig eft került kifizetésre, ezáltal 22 család részesült támogatásban. Oktatási feladatokra az önkormányzat évben összességében a tervezett eft összeg 77,2 %-át, eft -ot fordította. 11

12 A Szegedi Kistérség Többcélú Társulással július 1-jétıl létrejött feladatátadási szerzıdés alapján a szegedi kistérség által ellátott közoktatási feladatellátásra, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a évi támogatásként eft került kiutalásra. Az Óvodától az érettségiig a kompetencia alapú oktatás Szegeden címő pályázatra eft összegő kifizetés történt. A projekt támogatásából évben a projektmenedzsment részére munkabér, megbízási díj került kifizetésre. A projekt megvalósításába bevont 8 feladat-ellátási hely vonatkozásában a pedagógusok számára laptopok, valamint irodai, igazgatási berendezések és felszerelések, kötelezı tankönyvek, taneszközök beszerzésére, intézményi önálló innovációk, témahetek megrendezéséhez szolgáltatások igénybevételére, valamint pedagógus továbbképzések, tanácsadások finanszírozására került sor. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj keretében a 2009/2010. tanév II. félévében 295 fı a 2010/2011-es tanév I. félévben 294 fı részesült Ft/fı/hó szociális ösztöndíj támogatásban. A program a 2010/2011. tanévben is folytatódik, az elıirányzatról teljesített kifizetés összege eft volt. Az önkormányzat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevı tanulók részére ösztöndíjat biztosít évben 3 fı részesült - 10 hónapon keresztül Ft/hó/fı ösztöndíjban, az elıirányzatról 105 eft kifizetés történt. Az Oktatási Bizottság a 419/2077. (VII. 05.) Kgy. sz. határozat mellékleteként elfogadott vezetıi munka értékelési szempontjai alapján a /2010. (V: 26.) OB. sz. határozatával döntött a közoktatási intézményvezetık évi egyszeri kereset-kiegészítésérıl. A bizottsági döntés értelmében a városi Pedagógusnap alkalmából a 2009/2010. évi tanévben végzett kiemelkedı szakmai munka elismeréseként az Oktatási ágazat vezetıinek kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítése elıirányzat terhére 29 fı igazgató bruttó eft kiemelt munkavégzésért járó egyszeri kereset-kiegészítésben részesült, amely után eft kifizetıi járulék fizetési kötelezettség keletkezett. A közgyőlés 368/2006. (VII. 21.) kgy. sz. határozatban döntött arról, hogy a szegedi tehetségek támogatására a évi költségvetésben eft elıirányzat kerüljön tervezésre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a szegedi tehetségek támogatására együttmőködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetemmel. Az oktatási együttmőködésekre jóváhagyott eft támogatás összegébıl a 2010/2011-es tanévre meghirdetett pályázati kiírás alapján decemberben 40 fı középiskolás tanuló részesült Ft/fı, összesen eft ösztöndíjban, míg eft átutalásra került az egyetem részére. Kulturális és sport feladatokra az önkormányzat évben összességében a tervezett eft összeg 83,0 %-át, eft-ot fordította. Kulturális feladatok ellátása terén rendkívül sokszínő és sokrétő kulturális rendezvényekre (Zenei rendezvények, városi rendezvények, évfordulós rendezvények, évfordulós kiadványok, nemzetközi programok, ifjúsági és sport rendezvények, egyéb rendezvények) összességében eft-ot biztosított az Önkormányzat A Közgyőlés határozatai alapján a nyertes szervezetekkel kötött együttmőködési megállapodásokra eft-ot fordított a város (Kulturális Együttmőködések, Kulturális Keret, Ifjúsági Keret). A MASZK egyesület eft támogatásban részesült programjai megvalósításához, a Jazznapok megrendezését eft-tal támogatta az önkormányzat. 12

13 Az Önkormányzat igazgatási feladatokra évben összességében a tervezett eft összeg 93,5 %-át, eft-ot fordított. Az önkormányzati igazgatási feladatokon belül a Hivatali Igazgatás elıirányzat a tervezett eft összeghez képest 93,8 %-on, eft-on teljesült. Az elıirányzaton belül a személyi jellegő juttatások a tervezett elıirányzat 95,1 %-án, eft-on teljesült, amit a rendszeres személyi juttatások, a jutalom, a készenléti, ügyeleti túlóra díjak, a végkielégítés, a jubileumi jutalmak, a napidíjak, az egyéb sajátos juttatások, az üdülési hozzájárulás, a közlekedési költségtérítés, az étkezési hozzájárulás és az egyéb költségtérítés jogcímeken elért megtakarítások okoztak. A munkaadói járulékok 92,7 %-os elıirányzat teljesítése a személyi jellegő megtakarításokon mutatkozó járulék megtakarítás eredménye. Dologi kiadásra eft került kifizetésre, ami a tervezett érték 89,4 %-a. A dologi kiadásokon mutatkozó elıirányzat megtakarítást a készletbeszerzések (irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzések, hajtó- és kenıanyag vásárlások, kis értékő tárgyi eszközök, szellemi termékek, egyéb anyagbeszerzés), a kommunikációs szolgáltatások és az energia költségeken (gáz, villamos energia, távhı, víz és csatorna díjak) mutatkozó megtakarítások okoztak. Az elszámolt beruházási kiadások összege eft, az elıirányzat teljesítés 98,5 %. A költségvetési év során az alábbi jelentısebb beruházások történtek: díszterem informatikai és erısáramú hálózat bıvítési-, hangosítási-, a zárófödém állagmegóvási munkái, a Házasságkötı terem hangosításának korszerősítése, választási urnatároló helyiség és biztonsági berendezéseinek korszerősítése, szerverhelyiségek és telefonközpont klimatizálása, a telefonközpont elektromos bıvítési munkái, az Általános Igazgatási Iroda mőemléki jellegő helyiségeinek restaurálása, gázkonvektorok cseréje és javítása, a Városháza déli homlokzatának felújítási munkái, Szeged - Tápé körzeti megbízotti helyiségére biztonsági rácsok készítése, Bérház elektromos fıelosztó cseréje, Gyámhivatal bútorcsere, iratmegsemmisítı gép vásárlása. A felújítási kiadások összege eft, ami a tervezett elıirányzat 90,1 %-a. Az év során jelentısebb felújítási munkák az ügyfélirodák festésével, a Városháza torony tetıhéjazat javításával, az irodai folyosók festésével-mázolásával kapcsolatban merültek fel. Egyéb feladatokon a felhasználás a tervezett eft összeggel szemben 90,4 %, eft összegő, amelynek oka, hogy áfa kiadásokra, a folyószámla és rulírozó hitel kamatára a tervezett összegnél kevesebbet fordított az önkormányzat, a központi támogatás maradvány visszafizetési elszámolása a költségvetési évre húzódott át, valamint a Hulladékgazdálkodási Társulás mőködési támogatása is alatta maradt a tervezett összegnek Polgármesteri hivatal, központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai A központi gazdálkodási körbe tartozó beruházási kiadások teljesítése a tervezett eft összeggel szemben eft összegő, 73,5 % Fejlesztési feladatok - Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének elıkészítése A nagyprojekt kivitelezésének elıkészítésével kapcsolatos feladatok befejezıdtek. A projekt pénzügyi zárása megtörtént. A feladattal összefüggésben évben eft kifizetés történt. - Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 13

14 Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. nagyprojekt keretében eft összegő kifizetés történt. A projekt keretében évben az alábbi feladat elemek valósultak meg: Pulcz utcai villamos remiz átépítése, az 1-es villamos II/B (Indóház tér Aradi Vértanúk tere) és II/D (Anna kút Rókusi Pályaudvar) szakaszainak rekonstrukciója, a kis áramátalakító berendezések és a 8-as és a 10-es trolibuszvonal kiépítése. Megkezdıdött a 2- es villamos vonal kiépítése a Rókusi körúton. - Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése A projekt megvalósítása 2010-ben befejezıdött. A projekt zárása jelenleg folyamatban van, évben eft kifizetés történt. Az utófinanszírozott pénzügyi konstrukciójú projekt vonatkozásában júliusában benyújtottunk egy kifizetési kérelmet, amelynek októberben megküldött hiánypótlására a válasz még nem érkezett meg. A projektnek ezért 2010-ben támogatási bevétele nem volt, költségei az önkormányzat likviditási célú hitelkeretébıl kerültek finanszírozásra. A projekt támogatási bevétele a 2011-es költségvetési rendeletben került tervezésre eft összegben, az önkormányzat rövidlejáratú hitelállományának egyidejő csökkentése mellett. A még felmerülı nem elszámolható költségekre eft összegő fedezet került biztosításra a évi költségvetési hiány terhére. A költségvetési évben az alábbi beruházás elemek valósultak meg és fejezıdtek be: - Utasforgalmi épület építése, mely júniusában kezdıdött meg és februárjára készült el. - Víztorony tér út- és kertészeti rekonstrukció, valamint meglévı buszmegállók felújítása, és új buszmegállók építése a város különbözı részein, amelyek építése júniusában kezdıdött meg és szeptember végén zárult le. Az alábbi eszközök telepítése történt meg: - Az Utasforgalmi épület forgalmi irodájának bejáratához beléptetı rendszerek kialakítása. - A Víztorony térre térfigyelı kamerák. - Az Utasforgalmi épülethez jegykiadó automata telepítése. - Webterminál és digitális utas-tájékoztató tábla építése. - Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 2010-ben a kivitelezési munkálatokra közbeszerzés indult, amelynek kapcsán jogorvoslati eljárásra került sor, így a projekt fizikai megvalósítása nem kezdıdött el, annak idıbeni ütemezése csúszik. Amennyiben a Támogató részérıl pozitív állásfoglalás érkezik a projekt idıbeli kitolására irányuló kérelmünkre, a projekt tervezett fizikai megkezdése március végére várható. Az elıirányzaton évben kifizetés nem történt. - Csongrád-Szeged összekötı út külterületi szakaszon megvalósuló kerékpárút kialakítása A projekt tervezett fizikai megkezdése többször módosításra került a kisajátítási eljárások elhúzódása miatt. A közbeszerzés kiírása évben esedékes. Az elıirányzaton évben kifizetés nem történt. - Új autóbusz megállóhelyek létesítése Az elıirányzaton évben megvalósult kifizetés összege eft volt. Megvalósult a Szegedi Ipari és Logisztikai Központ területén tervezett buszmegállók kivitelezése, évi kötelezettségvállalással megindítottuk a közbeszerzési eljárást a Szeged - Szıreg, Gızmalom utca és Szeged - Béketelep, Régiposta utcai autóbuszmegállók megépítésére. 14

15 - Csillapított forgalmú övezetek kialakítása A beruházás megvalósításának elhalasztása miatt a forrás a Beruházások, pályázatok elıkészítése elıirányzatra átcsoportosításra került, így az elıirányzatról kötelezettségvállalásra és kifizetésre évben nem került sor. - Körtöltés utca - Jakab Lajos utca rekonstrukció A beruházás megvalósult, évben eft összegő kifizetés történt. - Szeged- Szıreg, Hısök tere - Makai úti körforgalmi csomópont A beruházást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. bonyolítja le. A megvalósításban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata társfinanszírozóként érdekelt. A pályázat már 2008-ban támogatást nyert, azonban 2009-ben a beruházás állami forrását nyújtó Útpénztár alapot a kormány felfüggesztette, annak megvalósítását 2010-re halasztotta áprilisában a NIF Zrt. eredményes közbeszerzési eljárást bonyolított le, és szerzıdést kötött a legelınyösebb ajánlatot tevı Délút Kft.-vel. A NIF Zrt. a szerzıdéskötéshez és az egyéb költségek növekedéseinek fedezetére bruttó eft többletforrást kért Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától. A beruházás befejezését a szerzıdésben eredetileg novemberre irányozta elı a lebonyolító. Az M43-as autópálya kivitelezésének csúszása miatt a 43. sz. fıúton átmenı közúti tranzit- és személyforgalom óriási torlódásokat, közlekedési fennakadásokat okozhat a körforgalom építése miatt, ezért a NIF Zrt. a kivitelezés megkezdését az M43 autópálya átadását követı idıszakra halasztotta. Az elıirányzatról eft önrész kifizetése történt meg. - Kerékpártárolók építése A kivitelezési közbeszerzés a szükséges hozzájárulások beszerzésének elhúzódása miatt nem került kiírásra. Az elıirányzatról kötelezettségvállalásra és kifizetésre évben így nem került sor Kiemelt infrastrukturális beruházások - Városrehabilitáció I. projekt A projekt megvalósítása a Szegedi Vásár és Piac Kft.-vel konzorciumban történik. Az infrastrukturális beruházás megvalósítása négy szakaszban történt: 1. szakasz: Kölcsey utca és Reök elıtti teresedés: A kivitelezés befejezıdött, a mőszaki átadás-átvétel május 31-én megtörtént. 2. szakasz: Mars téri piac felújítása: Az elızı beruházással párhuzamosan indult, a kivitelezés ütemterv szerint haladt. Elkészült a nagycsarnok, a dísztér és a szabadtéri piac valamint kialakításra kerültek a parkolók. A mőszaki átadás-átvételi eljárás december 14-én megtörtént. 3. szakasz: Gutenberg utca rekonstrukciója: A kivitelezés befejezıdött. A mőszaki átadás-átvételi eljárás november 11-én megtörtént. Az elkészült burkolat meghibásodása tekintetében a garanciális javítás fagymentes idıben, március hó folyamán történhet. 4. szakasz: Mars téri közlekedési csomópontok (Hajnóczy utcai csomópont és az Élelmiszeripari Fıiskola épülete elıtti dísztér): A kivitelezés befejezıdött. A mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárása október 15-én megtörtént. A projekt további kötelezı elemei az úgynevezett soft elemek. Ennek keretében március végéig az akcióterület különbözı helyszínein olyan rendezvények kerülnek megtartásra, amelyek a fenntarthatóságot, az esélyegyenlıséget és a lakosság 15

16 identitástudatát erısítik. Utcai rendezvények, kiállítás, hangverseny, helytörténeti vetélkedı, színházi elıadás is helyet kap a rendezvények sorában. A tevékenységeket civil szervezetek folyamatosan végzik. A projektre évben eft kifizetés történt. A támogatási szerzıdés aláírásának elhúzódása miatt a kifizetések támogatás tartalma a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatások visszatérülését önkormányzatunk a évi költségvetésében tervezte meg eft értékben, az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) A projektet a Kormány a március 24-i ülésén akciótervi nevesítésre javasolta. A projektfejlesztést követıen a részletes projektjavaslatot november 11-én az NFÜ (DARFÜ) felé benyújtottuk. Befogadása január 13-án történt meg. Jelenleg a bírálati szakaszban tart. A projekt megvalósítása az Szegedi Tudományegyetemmel konzorciumban történik. Az infrastrukturális beruházás három ütemben készült, illetve készül. I. szakasz: Az új klinikai központnál a közmő vezetékek kiváltása, közmőellátás kiépítése, az Oldal utca négysávúsítása és folytatása az Állomás utcáig. A mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárása október 29-én megtörtént. II. szakasz: A Semmelweis utca rekonstrukciója. A kiviteli tervek elkészültek. Az engedélyezési eljárás lezárult, jelenleg a közbeszerzési eljárás elıkészítése zajlik. III. szakasz: A Dugonics tér rekonstrukciója. A projektelem státusza az elızıéhez hasonló. A kiviteli tervek elkészültek. Az engedélyezési eljárás lezárult, a közbeszerzési eljárás elıkészítés alatt áll. A kötelezı, úgynevezett soft elemeket részben az önkormányzat, részben a konzorciumi tag SZTE valósítja meg, amelyek megvalósítására években kerül sor. A projektre évben eft kifizetés történt. A támogatási szerzıdés aláírásának elhúzódása miatt a kifizetések támogatás tartalma a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatások visszatérülését önkormányzatunk a évi költségvetésében tervezte meg eft értékben, az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - AGÓRA-TIOP A projekt támogatási szerzıdése májusában került aláírásra, ezt követıen a támogatási szerzıdés változtatásra is került a projekt fizikai zárónapjának re történı meghosszabbítása érdekében. A szerzıdés módosítása november 26-án lépett életbe. A év folyamán kiválasztásra került az AGÓRA projekt egészére a mőszaki ellenıri tevékenységet ellátó vállalkozó, valamint a projektmenedzsment pénzügyi szakértıi feladatait és a könyvvizsgálatot ellátó vállalkozó is. A szerzıdések november 15-én kerültek aláírásra. Elıkészítettük a projekt kivitelezési közbeszerzési eljárást, amelyet február végén jelentettünk meg. A decemberi hónapban kezdeményeztük a támogatási szerzıdés 2. számú módosítását a fizikai zárónap szeptember 15-re történı kitolását, a kivitelezés megvalósíthatósága érdekében, kezdeményezésünkre még nem kaptunk választ. A projektben elıleg igénylésére nem volt lehetıség, kifizetési kérelmet a módosított támogatási szerzıdés aláírása után nyújthatunk be. A projektre évben eft kifizetés történt. A támogatási szerzıdés módosításainak elhúzódása miatt a kifizetések támogatás tartalma a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatások visszatérülését önkormányzatunk a évi 16

17 költségvetésében tervezte meg eft értékben, az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Szeged, Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítása A projekthez kapcsolódó kivitelezés I üteme 2009 júniusában indult az új tornacsarnok építésével. A kivitelezı K-Art Zrt. a vállakózási szerzıdés szerint június 30-ra fejezte be a tornacsarnok építését július 6-án aláírásra került a projekt II. ütemének kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerzıdés. A kivitelezés jelenlegi szakaszában az iskola külsı homlokzati hıszigetelése, tetıszigetelése, nyílászárók cseréje, gépészeti felújítása és belsı rekonstrukciója valósul meg. Az óvoda felújítása és akadály-mentesítése október 5-én lezárult. Az iskola felújításának véghatárideje: január 21-e. A projekt fizikai befejezésének dátuma: március 30. A projektre évben eft kifizetés történt, eft összegő támogatás került lehívásra. - Béke u. Ált. Iskola rekonstrukciója Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a DAOP /2/2F-2f kétfordulós pályázati konstrukcióra benyújtott XXI. századi oktatási környezet kialakítása és akadálymentesítés a Béke Utcai Általános Iskolában c. pályázatát novemberében fogadta be a Közremőködı Szervezet. A kétfordulós pályáztatási eljárás eredményeként a pályázatot júniusában újra benyújtottuk elbírálásra. A támogatási döntést követıen december 10-én kötöttünk Támogatási Szerzıdést a projekt megvalósítására. A projekt elszámolható összes költsége eft, támogatási intenzitás 90%-os mértékő. A projekt keretében az iskola fedett udvarának átalakítását és az épület komplex akadálymentesítését végezzük el. A kivitelezés júniusában indult és szeptember 30-án történt meg a mőszaki átadás-átvétel. Jelenleg a pályázat keretében tervezett bútorok és készségfejlesztı eszközök beszerzése van folyamatban. A projekt fizikai zárásának határideje március 30-a. A projektre évben eft kifizetés történt, amihez eft összegő támogatás került lehívásra. - József Attila Ált. Iskola akadálymentesítése A beruházás célja a József Attila Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése volt. A projekt során megvalósult az intézmény fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése. A projekt augusztus 30-ával lezárult. A szállítók kifizetésre kerültek. A támogatási összeg teljes lehívásra került I. negyedévében. A projektre évben eft kifizetés történt, amely összeg a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatás visszatérülését önkormányzatunk a évi költségvetésében tervezte meg eft értékben, az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Szeged - Szentmihályi Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház rekonstrukciója I. félévében kifizetésre kerültek a megbízott vállalkozók eft összegben. A Közremőködı Szervezet felé benyújtásra került a kifizetési kérelem, valamint a záró projekt elırehaladási jelentése júliusában eft összegő támogatás került átutalásra az önkormányzat lebonyolításra elkülönített bankszámlájára. - Újszegedi Liget - Játékok Kertje A megvalósításra kiírt második közbeszerzési eljárás sikerrel zárult. A kivitelezı a beruházási munkákat határidıre befejezte, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Az épület jogerıs 17

18 használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Valamennyi projektelem határidıben lezárásra került. A Közremőködı Szervezet felé a projekt elırehaladási jelentések valamint a kifizetési kérelmek határidıben megküldésre kerültek elsı negyedévében a záró pénzügyi jelentés elkészült, valamint a záró kifizetési kérelem benyújtásra került. A projektre évben eft kifizetés történt, amihez eft összegő támogatás került lehívásra. A kifizetésekbıl eft támogatás tartalom a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatás visszatérülését önkormányzatunk a évi költségvetésében tervezte meg az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ A Központ területén a területmegosztásokat követıen kialakult területekbıl a GlobalLog Kft. 7 db ingatlanra vonatkozóan élt a szindikátusi szerzıdésben részére biztosított vételi jogával. Az önkormányzat az állammal 2003-ban megkötött és 2005-ben módosított szerzıdése alapján az ingatlanok értékesítésébıl származó bevételébıl jogosult levonni a külsı közmővekre fordított költségeit, majd annak levonása után fennmaradó rész 50 %-át az állam részére megfizetni. Önkormányzatunk ennek a kötelezettségének június hónapban tett eleget a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. felé. A beruházási feladatra évben eft kifizetés történt. - Árvízvédelmi rendszer fejlesztése Lezajlott a tervezés közbeszerzése, a tervezési szerzıdést megkötöttük. A projekt vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges tervek elkészültek és a megvalósításhoz szükséges engedély novemberében jogerıre emelkedett. A megvalósíthatósági tanulmány végleges verziója elkészült. Kiválasztásra kerültek a projekt menedzsment és a nyilvánosság biztosítását ellátó vállalkozók december végén a 2. fordulóra a pályázatot benyújtottuk a Közremőködı Szervezetnek. A beruházási feladatra évben eft kifizetés történt, a szállítói finanszírozású projektben eft támogatás jóváírás került elszámolásra. - Vadaspark fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttmőködési program A projektben a következı feladatok kerültek kivitelezésre, megvalósításra: a) Farkas kifutó építése b) Vidrahely kialakítás c) Aranysakál kifutó építése d) Madárröpde kialakítása (nyírfajd, fogoly, sas) e) Szakmai konferencia lebonyolítása f) Ismertetı kiadványok készítése g) Szakmai kirándulás 100 gyermek részére Temesvárra h) Projektmenedzsment költségek biztosítása i) Infopont kialakítása j) Webkamera rendszer kiépítése k) Honlapfejlesztés l) Tervezett Kárpát-medence kifutó engedélyes terveinek elkészítése A projektre évben eft kifizetés történt, amihez eft összegő támogatás került lehívásra. - Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása Az Iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásával összefüggésben eft kifizetés történt évben 18

19 - Vitéz utcai bölcsıde felújítása A beruházás megvalósult évben eft kifizetés történt. A kifizetésekbıl eft támogatás tartalom a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatás visszatérülését önkormányzatunk a évi költségvetésében tervezte meg az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Acél utcai rendelı felújítása A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a kivitelezés decemberében elkezdıdött, elıreláthatólag áprilisáig tart. A beruházási feladatra évben eft kiadás merült fel. - Hajlat u-i bölcsıde felújítása A közbeszerzés sikeresen lezárult, a nyertes pályázó a kivitelezést határidıre befejezte. A beruházás összes költsége eft volt. A Magyar Államkincstár felé történı elszámolások határidıre befejezıdtek, önkormányzatunk eft központosított támogatásban részesült. - Zsiráfház építése A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a nyertes pályázó a kivitelezést határidıre befejezte. Az egyéb projektelemek közül kizárólag a marketing tevékenység megvalósítására nem rendelkezünk szerzıdéssel, de ennek megkötése folyamatban van évben eft beruházási kifizetés és eft támogatás lehívás történt. A kifizetésekbıl eft támogatás tartalom a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatás visszatérülését önkormányzatunk a évi költségvetésében tervezte meg az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Színház energetikai korszerősítése A támogatási szerzıdés szeptemberében került aláírásra. Ezt követıen kezdıdött meg a közbeszerzési eljárás elıkészítése. A projekt során évben kifizetésre vagy támogatási elıleg igénybevételére nem került sor. - Deák Ferenc utcai járdarekonstrukció Szeged város városfejlesztési koncepciójának keretében folyamatosan történik a Belváros rekonstrukciós programjának megvalósítása, melynek részeként a Szeged, Deák F. utca többlet energia ellátási szükségletei miatt közcélú kisfeszültségő kábelfektetési munkái váltak szükségessé. Az elızetes egyeztetés alapján a DÉMÁSZ vállalta, hogy a bontást és a munkálatok elvégzését követıen a járdafelületet kiselemes járdaburkolati elemekkel állítja helyre, amennyiben az önkormányzat a járdaszakasz bontási munkálatait elvégzi. Az önkormányzat ajánlattételi felhívása alapján a járdabontás kivitelezési munkáit a DÉMÁSZ PRÍMAVILL Kft. Szegedi Vállalkozásvezetıség valósítja meg. Az idıjárás rosszabbra fordulásából eredı szerzıdésmódosítás miatt a munka elvégzése határideje tavaszára tolódott el. - Két Állatkert "TwoZoos" projekt A projekttel kapcsolatban évben kifizetésre vagy támogatási elıleg igénybevételére nem került sor. A közbeszerzési eljárások kiírása év elején valósult meg. 19

20 - Szeged - Szıreg és Törökkanizsa (Novi Knezevac) közötti kerékpárút építése Jelenleg a projekt kivitelezésének közbeszerzési eljárásának az elıkészítése tart. A 2010-es évben a tervezési szerzıdés I. részszámlájának, valamint az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítési díjának Szegedre esı része került kifizetésre összesen eft értékben. - AGÓRA-KEOP villamos energia A projekt megvalósításának célja a Szeged Agóra Pólus villamos energia igényének napenergiával történı kielégítése. A támogatási szerzıdés októberében került megkötésre. A projekt során elılegigénylésre nem volt lehetıség, az elsı kifizetési kérelem tervezetten második negyedévében kerül beadásra, így támogatási összeget még nem kaptunk. Az elıirányzatról évben 281 eft kifizetés történt. - AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése A projekt megvalósítása célja a Szeged Agóra Pólus hı és hőtési igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal. A támogatási szerzıdés októberében került megkötésre. A projekt során elıleget nem igényeltünk, az elsı kifizetési kérelem tervezetten második negyedévében kerül beadásra, így támogatási összeget még nem kaptunk. Az elıirányzatról évben eft kifizetés történt. - Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés A támogatási szerzıdés aláírása októberében történt meg. A közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk, 4 db vállalkozási szerzıdést kötöttünk: közbeszerzési szakértı, projektmenedzsment, rendezvények szervezése, eszközbeszerzés. A program keretében két konferencia megtartására került sor. A regionális nagybani piacok helyzete, fejlesztési lehetıségek címő konferencia november 9-én Szegeden a Petıfi Sándor Mővelıdési Házban, Az organikus élelmiszerek termelése, elosztása és árusítása a jelenkori piaci környezetben címő konferencia november 15-én Szabadkán került megtartásra. Az elıirányzatról évben eft kifizetés történt Ágazati beruházások Városüzemeltetési célú beruházások eft értékben valósultak meg a következı beruházásokkal összefüggésben: - KEOP projekt elıkészítésének költségei márciusában a kivitelezésre vonatkozó támogatási szerzıdés megkötésre került. Az elıkészítés költségei eft összegben átutalásra kerültek a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. - Úthálózat rekonstrukció évben úthálózat rekonstrukcióra eft elıirányzat került felhasználásra. Az elıirányzat teljesítés összegébıl eft-ot kátyúzásra költöttünk. Az úthálózat rekonstrukció keretében a város 24 pontján m 2 útfelület újult meg, amelyre évben eft került kifizetésre, eft mint áthúzódó kötelezettségvállalás a évi költségvetésben került biztosításra. - Széchenyi tér farekonstrukció A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a közhasznú feladatok ellátására kötött Közszolgáltatási Szerzıdés keretében a szökıkút központi vízképének kialakítására

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 21. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi szám Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 33087-1/2014. Tárgy: A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Velem községi Önkormányzat évi költségvetése Horváth Miklós

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 6/2006 /II.23/ számú rendeletével fogadta el a város

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 6/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 47. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben