ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 29-ei ü l é s é r e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Péntek Péter, megyei fıjegyzı Elıkészítı: Németné Horváth Zsuzsanna, Területfejlesztési és Gazdálkodási fıosztályvezetı Mátyusné Kovács Cecília, Költségvetési és Számviteli osztályvezetı

2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! Jelen rendeletmódosítást a központi költségvetésbıl származó bevételek, a saját bevételek alakulása és az eddig bekövetkezett gazdasági események kiadásai teszik szükségessé. A módosító javaslat indoklását az alábbiak szerint terjesztem elı: 1./ Mőködési célú bevételek Állami támogatások I. A bevételi fıösszeg változásai A Belügyminisztérium Önkormányzati és Gazdasági Fıosztálya a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló CLXIX. törvény 5. számú melléklet 7. pontja: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére E Ft elıirányzatot engedélyezett, melyet az önkormányzat évi költségvetésében kell módosított elıirányzatként szerepeltetni. A prémiumévek program II. ütemére érkezett összeg a központosított elıirányzatok bevételi sor elıirányzatát növeli, melybıl E Ft (1.749 E Ft személyi juttatás, 468 E Ft járulék, 3 E Ft dologi kiadás) a Szent Borbála Kórház, E Ft (926 E Ft személyi juttatás, 250 E Ft járulék) a Géza Fejedelem Ipari Szakközépiskola, E Ft (2.173 E Ft személyi juttatás, 587 E Ft járulék) a Megyei Önkormányzati Hivatal támogatása. Az összegek felosztását a táblázat és a rendelet 2., 2/a., és 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjára E Ft érkezett, mellyel szükséges az egyéb központi támogatás bevételi sor elıirányzatát megemelni. Ebbıl 394 E Ft a Hivatal (311 E Ft személyi juttatás, 83 E Ft járulék), és E Ft az intézmények ( E Ft személyi juttatás, E Ft járulék) elıirányzata. Az elıirányzat intézményenkénti felosztását és átvezetését a táblázat, és a rendelet 2., 2/a., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. A Kisebbségi Önkormányzatok évi feladatalapú támogatására E Ft érkezett, mely a Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékő mőködési bevételek sorát növeli (Cigány Kisebbségi Önkormányzat 476 E Ft, Német Kisebbségi Önkormányzat E Ft, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat E Ft). Kiadási oldalon a Cigány Kisebbségi Önkormányzat esetében 476 E Ft támogatásértékő mőködési kiadásként, a Német Kisebbségi Önkormányzat esetében 851 E Ft támogatásértékő mőködési kiadásként, 500 E Ft mőködési célú pénzeszköz átadásként államháztartáson kívülre, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat esetében 751 E Ft dologi kiadásként és 600 E Ft támogatásértékő mőködési kiadásként jelenik meg. Az elıirányzatok átvezetését a rendelet 6., 7., 8. sz. mellékletei tartalmazzák.

3 3 Központosított bevételek A Nemzeti Kulturális és Önkormányzati Minisztérium Gazdasági Fıosztálya a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló CLXIX. törvény 5. számú melléklet 6. pontja: Érdekeltségnövelı támogatása terhére E Ft elıirányzatot engedélyezett a József Attila Megyei Könyvtár számára (1.679 E Ft dologi kiadás, 719 E Ft beruházás), melyet az önkormányzat évi költségvetésében kell módosított elıirányzatként szerepeltetni. A beérkezett összeg a központosított elıirányzatok bevételi sor elıirányzatát növeli, felosztását a táblázat és a rendelet 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fıosztálya a évi Kv. tv. 5. számú melléklet 11. d, pontja alapján: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (szakközépiskola 11. és 12. évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás) jogcímen 223 E Ft elıirányzatot engedélyezett, mely bevételi oldalon a központosított elıirányzatok sorát növeli (2. sz. melléklet). Az összeg intézményekre történı felosztását a táblázat és a rendelet 3/a. sz. mellékletei tartalmazzák. Átvett pénzeszközök A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól érkezett 900 E Ft a Roma közösségfejlesztı hálózat kialakítása a roma integráció megvalósítása programmal kapcsolatosan, a programban résztvevık bér és kapcsolódó járulék költségeinek fedezetére. Az összeg a támogatásértékő mőködési célú bevételek elıirányzatát növeli, átvezetésére a 2. és 2/a. számú táblázatokban került sor. A Magyar Államkincstártól szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása jogcímen támogatási szerzıdés alapján E Ft érkezett, mely a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzatát növeli. A támogatás két intézményt érint, E Ft-tal a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény (7.825 E Ft személyi juttatás, 760 E Ft beruházás, E Ft dologi), E Ft-tal az Integrált Szociális Intézmény (1.961 E Ft személyi juttatás, 190 E Ft járulék, 194 E Ft dologi, E Ft mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre) támogatását javaslom megemelni. Az elıirányzatok átvezetését a rendelet 2. és 3/a. számú mellékletei, az intézményekre történı felosztását a táblázat tartalmazza. A normatíva állami hozzájárulás soron belül a lakosságszámhoz kötött és a feladatmutatóhoz kötött támogatási sorok között E Ft átcsoportosítására került sor, a Kincstári beszámoló adatainak megfelelıen. Az elıirányzatok átvezetését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 2./ Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszközök A féléves beszámoló teljesítési adatainak megfelelıen átcsoportosításra került E Ft a támogatásértékő felhalmozási bevételek és a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl sorok között. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel elıirányzat sora összességében változatlan marad.

4 4 II. A kiadási fıösszeg változásai 1./ Mőködési célú kiadások Hivatal kezelésében lévı elıirányzat átcsoportosítások A I. félévi beszámoló teljesítési adatainak ismeretében az elnöki keret tartalék elıirányzatából 700 E Ft csökkentést javaslok, mely összegbıl 40 E Ft-ot támogatás értékő pénzeszköz átadás, 660 E Ft-ot pedig a mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadásaira. Az elıirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a., 2/d. számú mellékleteiben került sor. A I. félévi beszámoló teljesítési adatainak figyelembe vételével a mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzatból kiemelésre került E Ft pénzmaradvány átadás intézményeknek sorra. Az átcsoportosításra a rendelet 2. számú mellékletében került sor. A Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 139/2011. (VI.30.) számú közgyőlési határozat 3. pontjának megfelelıen 92 E Ft átcsoportosításra került, a Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány sorára az általános tartalék terhére. Az elıirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a., 2/d számú mellékleteiben kerül sor. A Belügyminisztériumtól E Ft érkezett a Védelmi Bizottság támogatására, melybıl E Ft a támogatás értékő mőködési bevételek, E Ft a támogatás értékő felhalmozási bevételek elıirányzatát növeli. Javaslom megemelni a Védelmi Bizottság személyi juttatás elıirányzatát E Ft-tal, járulék elıirányzatát 425 E Ft-tal, dologi kiadások elıirányzatát E Ft-tal, valamint beruházások elıirányzatát E Ft-tal. Az elıirányzatok átvezetését a rendelet 2., 2/a., számú mellékletei tartalmazzák. A Védelmi Bizottság dologi kiadási elıirányzatából javaslok 918 E Ft-ot átcsoportosítani a Gazdasági Szolgáltató Szervezet költségvetésébe a Védelmi Iroda I-VIII. hónapig felmerült költségeinek fedezetére. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázat és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben került sor. Az általános tartalék elıirányzatát 63 E Ft-tal javaslom csökkenteni, és ugyanezen összeggel növelni az Egyéb fenntartói feladatok dologi elıirányzatát a Zöld Fenyı Kft személyváltozás miatti bejelentési kötelezettség, valamint a jogutód nélküli megszőntetés, cégbírósági eljárás költségeinek fedezetére. (65/2011. (IV.14.) és 97/2011. (V.26.) sz. közgyőlési határozatok). Az elıirányzatok átvezetését a rendelet 2/a. sz. melléklete tartalmazza. A 170/2011. (VII.14.) számú közgyőlési határozat értelmében javaslom növelni a Komárom- Esztergom Megyei Szakképzés-Szervezési Társulás munkaszervezetének mőködési költségeit E Ft-tal az általános tartalék terhére. Az elıirányzatok átvezetését a rendelet 2/a. sz., valamint 5. sz. melléklete tartalmazza.

5 5 A tanulók tankönyvtámogatása keret elıirányzatának ( E Ft) felosztását intézményekre ( E Ft) és az intézmények mőködési céltartalékára (1.008 E Ft) a táblázat és a rendelet 2/a., 2/d. számú melléklete tartalmazza. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat június 25-én megbízási szerzıdést kötött a Gran Foto Kft-vel, a Komárom-Esztergom megyét bemutató könyv fotóinak elkészítésére, azonban a szerzıdésben foglaltakat a megjelölt határidıkre nem teljesítette, ezért felé az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nem áll fenn, így ennek elıirányzata a Turisztikai marketing eszközök kiadási sorról átcsoportosításra került az általános tartalékba (1.063 E Ft). Az elıirányzat átvezetését a rendelet 2/a sz. melléklete tartalmazza. Az intézményi mőködési céltartalék terhére 921 E Ft átcsoportosítás szükséges a KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája költségvetésébe, a tanmőhelyben dolgozó diákoknak munka- és védıruha, illetve védıfelszerelés fedezetéül (921 E Ft dologi kiadás). Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben került sor. A 118/2011. (VI.30.) számú közgyőlési határozat értelmében a Turisztikai marketing eszközök keret terhére 100 E Ft átcsoportosítás szükséges a Térségi TDM szervezet Duna- Cserecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. keretre a gazdasági társaság törzstıkéje 20 %-ának biztosítására. Az elıirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a., számú mellékletében került sor. Az általános tartalék elıirányzatát kérem módosítani, egyenlegében E Ft-tal növelni: 59 E Ft-tal csökkenti a évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség, 92 E Ft csökkenti a Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány részére nyújtott támogatás, 63 E Ft-tal csökkentik a Zöld Fenyı Kft megszőntetésével kapcsolatos kifizetések, E Ft-tal csökkenti a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-Szervezési Társulás munkaszervezetének mőködési költségeinek fedezetére nyújtott támogatás, a Gran Foto Kft. a vele kötött megbízási szerzıdésben foglaltakat a megjelölt határidıkre nem teljesítette, ezért felé az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nem áll fenn, így E Ft-tal nı az általános tartalék, E Ft-tal növeli az Intézményi energiarendszerek üzemeltetése keretrıl történı átcsoportosítás, 4000 E Ft-tal növeli az Mőszaki keretrıl történı átcsoportosítás, 4000 E Ft-tal növeli az Éves gázfogyasztás elszámolást követı megtakarítások mértékének üzemeltetı felé történı kifizetése keretrıl történı átcsoportosítás, Az elıirányzat átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az intézmények mőködési céltartaléka keret elıirányzatát kérem módosítani egyenlegében E Ft-tal növelni: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 15/2011. (VI.30.) számú Önkormányzati rendeletének 11/A. -ának (1) bekezdésében elrendelt, a normatív támogatást meghaladó fenntartói támogatás éves szinten történı 5 %-os csökkentése E Fttal növeli,

6 6 A tanulók tankönyvtámogatása keret elıirányzata felosztásra került az intézmények között E Ft összegben, a fennmaradó E Ft az intézményi mőködési keret elıirányzatát növeli, 1000 E Ft-tal csökkenti a Könyvtár és a Levéltár mőködési költségeinek fedezetére nyújtott elıirányzat, Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása E Ft-tal csökkenti, Ebbıl érettségi vizsgára E Ft (8.505 E Ft személyi juttatás, E Ft járulék, 439 E Ft dologi kiadás), szakmai vizsgára E Ft (7.621 E Ft személyi juttatás, E Ft járulék, E Ft dologi kiadás) kerül felosztásra az intézmények között. Az elıirányzat átvezetését a rendelet 2/a sz. melléklete, az intézményekre történı felosztását a táblázat tartalmazza, 921 E Ft-tal csökkenti a Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola tanmőhelyben dolgozó diákok részére munka- és védıruha, illetve védıfelszerelés fedezetére, E Ft-tal csökkenti a Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája részére az intézményvezetı és helyettesének nyugdíjba vonulása miatt jelentkezı pótigény, 968 E Ft-tal csökkenti az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény számára biztosított túlóra és 1 havi minıségi bérpótlék fedezete, E Ft-tal növeli a június 30-i közgyőlési döntés alapján, az intézmények által végrehajtott létszámleépítés hatása, E Ft-tal csökkenti a Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálat Intézmény helyiség bérleti díjának fedezete, E Ft-tal csökkenti a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága részére a dolgozójuk munkaviszonyának megszőnése miatt jelentkezı pótigény. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 15/2011. (VI.30.) számú Önkormányzati rendeletének 11/A. -ának (1) bekezdésében elrendelte a tárgyévi költségvetési hiány csökkentése érdekében valamennyi megyei Intézmény vonatkozásában (kivéve Szent Borbála Kórház) a normatív támogatást meghaladó fenntartói támogatás éves szinten történı 5 %-os csökkentését, és így a kiadási oldalon az intézmények személyi kiadásainak 2 %-kal, dologi kiadásainak 3 %-kal történı csökkentését. A fenti intézkedés hatására az intézmények személyi kiadásai E Ft-tal, dologi kiadásai E Ft-tal csökkentek, az intézmények mőködési céltartaléka E Ft-tal növekedett. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a, 2/d, 3/a. számú mellékleteiben kerül sor. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 15/2011. (VI.30.) számú Önkormányzati rendeletének 11/A. -ának (2) bekezdésében elrendelte a tárgyévi költségvetési hiány csökkentése érdekében a Hivatal, illetve a kezelésében lévı kiadási elıirányzatok 5 %-kal történı csökkentését, kivéve az adósságszolgálat, KEM Szakképzés Szervezési Társulás. A Hivatal tartalékokkal csökkentett kiadási kereteinek 5 %-os csökkentése E Ft. Ténylegesen E Ft került elvonásra a következı keretekrıl: Intézményi energia rendszerek üzemeltetése E Ft, Mőszaki keret E Ft, Éves gázfogyasztás elszámolást követı megtakarítások mértékének üzemeltetı felé történı kifizetése keret E Ft. Az elıirányzat csökkentés összegével megnövelésre került az általános tartalék. Az elıirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a, 2/d. számú mellékleteiben került sor.

7 7 A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a 110/2011. (V.26.) sz. határozatnak megfelelıen a Mőszaki keretrıl E Ft átvezetésre került a Tatabánya 5737/14 hrsz. alatti telek megosztás beruházás sorára (2/a. sz. melléklet). A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, az alapító okiratában foglaltaknak megfelelıen, kötelezı feladatként ellátja a megyei közmővelıdési szakmai tanácsadás és szolgáltatási feladatokat is. Az I. félévben felmerült kiadásokra javaslok 910 E Ft átcsoportosítását a Kötelezı közmővelıdési feladatellátás keretrıl az intézmény költségvetésébe. Az átvezetést a táblázat, valamint a rendelet 2/a, 2/d 3/a sz. mellékletei tartalmazzák. 2./ Felhalmozási célú kiadások A felhalmozási céltartalék keret elıirányzatát egyenlegében E Ft-tal kérem módosítani, csökkenteni: a Rubik Kollégium önálló elektromos energia-ellátásának kiépítésére e Ft a 175/2011. (VII.14.) Közgyőlési határozat alapján csökkenti, Gızfürdı-MÁK székház ingatlancsere megvalósításából várható értékkülönbözet fedezetére nyújtott elıirányzat E Ft-tal csökkenti, E Ft-tal csökkenti 2 gépkocsi lízing, illetve hiteltörlesztése, az I. féléves beszámoló teljesítési adataival összhangban szükséges csökkenteni a beruházási pályázati pénzeszközök elıirányzatát ( E Ft), mely összeg csökkenti a felhalmozási céltartalék keretét is, Az Engedélyes, kiviteli és tendertervek keretrıl történı átcsoportosítás E Fttal növeli, a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium új oktatási szárny építése KDOP projekthez kapcsolódó tárgyévi kifizetésekre 283 E Ft csökkenti, A Kazánházak rekonstrukciója keretrıl történı átcsoportosítás E Ft-tal növeli, a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Norvég beruházásának keretében kiegészítı munkákra, radiátorok cseréjére, tőzoltósági pótmunkákra biztosított elıirányzat E Ft tal csökkenti. Az Engedélyes, kiviteli és tendertervek keret E Ft-os elıirányzatából E Ft felhasználására került sor az I. félévben, számításba véve az év végéig várható kiadásokat, a javaslat E Ft átcsoportosítását tartalmazza a felhalmozási céltartalékba (2/a., 2/d. számú mellékletek). Az Intézményi kazánházak rekonstrukciója kereten rendelkezésre álló E Ft összegő elıirányzatból a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Vaillant VK-93 típusú főtési melegvíz-kazán beszerzése miatt 708 E Ft átcsoportosításra kerül felhalmozási kiadásra az intézmény költségvetésébe, a fennmaradó E Ft összegő elıirányzatot pedig a felhalmozási céltartalékba csoportosítjuk át. Az év hátralévı részében megvalósítandó feladatokra fedezetet biztosít a mőszaki kereten rendelkezésre álló elıirányzat. Az elıirányzatok átvezetését a táblázat, és a rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza. Az Intézményi energiarendszerek üzemeltetése keretrıl a rendelkezésre álló elıirányzatokat, a mai napig teljesített, továbbá a várható tárgyévi kifizetéseket figyelembe véve E Ft összegő elıirányzat csoportosítható át az általános tartalékba. Az átcsoportosítást indokolja

8 8 továbbá, hogy több intézményünk esetében a főtési szolgáltatások sajátosságai miatt az intézmények költségvetésében szerepel a szükséges elıirányzat. Intézményeink tárgyidıszaki energia-számláinak kifizetése miatt E Ft összegő elıirányzat kerül átcsoportosításra az I. félévi tényleges és az év hátralévı részében várható teljesítési adatok figyelembevételével az intézmények költségvetésébe. Fentiek alapján az év végéig E Ft összegő elıirányzat biztosítja a várható energia-számlák fedezetét. Az elıirányzatok átvezetését a táblázat, és a rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza. Az Intézmények világításkorszerősítése kereten az eszközök kivásárlását követıen a teljesítésnek megfelelı elıirányzatok rendezésére került sor, mely alapján az intézményi költségvetésekben teljesítést nem igénylı elıirányzatok elszámolására, illetve a Múzeumok Igazgatóságánál fennálló teljesítések fedezetére kerültek az elıirányzatok átcsoportosításra. Ez a keretünkön E Ft-os növekedést eredményez. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben került sor. A Szent Borbála Kórház TIOP /C koraszülött és újszülött sürgısségi ellátás mőszerfejlesztése címő projektjében E Ft összegő számla került kifizetésre, melyhez a 10 %-os önerıt a költségvetésünkben rendelkezésre álló E Ft-os keret terhére biztosítottuk, mely alapján 320 E Ft kerül átcsoportosításra az intézmény költségvetésébe. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben került sor. A 182/2009. (IX.24.) közgyőlési határozatnak, illetve a támogatási szerzıdésnek megfelelıen a megyei önkormányzat az I. félév során átutalta a TISZK részére a E Ft pályázati önerı összegét. Az I. féléves beszámoló teljesítési adatainak ismeretében szükséges a beruházási célú támogatásértékő pénzeszközátadás sorra az átcsoportosítás (2/a. sz. melléklet). 3./ Intézmények saját hatáskörő elıirányzat változásai Az intézmények által kezdeményezett mőködési és felhalmozási elıirányzat átcsoportosításokat a keletkezett többletbevételek és azok kiadási elıirányzat felosztását a rendelet 3., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. III. A bevételi és kiadási fıösszegek javasolt változásainak egyenlege A bevételi és kiadási elıirányzatok jelen rendelet-tervezettel történı módosításával az önkormányzat évi módosított költségvetésének bevételi- és kiadási fıösszege E Ft-ra módosul, a hiány összege E Ft-ra változik, E Ft-tal csökken.

9 9 IV. Egyebek 1./ Létszámváltozások A 127/2011. (VI.30.) számú közgyőlési határozat alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal tisztségviselık nélküli - teljes munkaidıben foglalkoztatottainak, a köztisztviselıi, alkalmazotti álláshelyeinek száma július 1-jétıl 47 fırıl 45 fıre változik. A 128/2011. (VI.30) számú közgyőlési határozat alapján a KEMÖ Alapy Gáspár Szakiskolája Szakközépiskolája és Kollégiuma engedélyezett álláshelyeinek száma 5 fıvel csökken. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma július 1-jétıl 65 fı, a részmunkaidıben foglalkoztatottak száma változatlanul 0 fı szeptember 1-jétıl a teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 61 fı, a részmunkaidıben foglalkoztatottak száma változatlanul 0 fı. A 129/2011. (VI.30) számú közgyőlési határozat alapján a KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája engedélyezett álláshelyeinek száma 8 fıvel (4 fı teljes és 4 fı részmunkaidıs álláshellyel) csökken. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma július 1-jétıl 73 fı, a részmunkaidıben foglalkoztatottak száma 0 fı. A KEMÖ József Attila Megyei Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fıvel csökken. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 35 fı, a részmunkaidıben foglalkoztatottak száma 3 fı. A KEMÖ Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fıvel csökken. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 14 fı, a részmunkaidıben foglalkoztatottak száma 5 fı. A 130/2011. (VI.30) számú közgyőlési határozat alapján a KEMÖ Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fıvel csökken. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma július 1-jétıl 70 fı, a részmunkaidıben foglalkoztatottak száma 2 fı. A 131/2011. (VI.30) számú közgyőlési határozat alapján a KEMÖ Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fıvel csökken. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma július 1- jétıl 38 fı, a részmunkaidıben foglalkoztatottak száma 0 fı. A 132/2011. (VI.30) számú közgyőlési határozat alapján a KEMÖ Óvodája, Általános Iskolája Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fıvel csökken. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma július 1-jétıl 216 fı, a részmunkaidıben foglalkoztatottak száma 3 fı.

10 10 A 133/2011. (VI.30) számú közgyőlési határozat alapján a KEMÖ Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma engedélyezett álláshelyeinek száma 5 fıvel csökken. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma július 1-jétıl 8 fı, a részmunkaidıben foglalkoztatottak száma 0 fı. Tisztelt Közgyőlés! Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a megyei önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítását szíveskedjenek jóváhagyni. Tatabánya, szeptember 23. Popovics György Elnök

11 11 TERVEZET A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés /2011. (IX.29.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 15/2011. (VI.30.) számú önkormányzati rendelettel módosított és a 12/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. A R. 3. (2), (3), (4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek és egyidejőleg a R. 3. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 3. (2) Az Önkormányzat - 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási mőveletek nélküli költségvetési bevételi fıösszege: E Ft - mőködési bevétel: E Ft - felhalmozási bevétel: E Ft (3) Az Önkormányzat - 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási mőveletek nélküli - költségvetési kiadási fıösszege: E Ft - mőködési kiadás: E Ft - felhalmozási kiadás: E Ft (4) A költségvetési - a 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási mőveletek nélküli - bevételi- és kiadási fıösszegek egyenlege (hiány): E Ft - mőködési egyenleg: E Ft - felhalmozási egyenleg: E Ft (5) A (4) bekezdésben meghatározott, finanszírozási mőveletek nélküli hiány összegébıl a Közgyőlés a 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint - a évi pénzmaradvány összegébıl - belsı finanszírozással összesen E Ft-ot biztosít. 2. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 4. (1) A Közgyőlés a évi költségvetés módosított bevételi- és kiadási elıirányzata fıösszegét E Ft-ban az alábbi finanszírozási mőveletekkel együtt, egyensúlyban határozza meg:

12 12 1. A költségvetés bevételi oldalán: a.) a 3. (4) bekezdése szerinti E Ft mőködési hiány - belsı finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegébıl E Ft, - külsı finanszírozására szolgáló bevétel pedig E Ft mőködési hitel. b.) a 3. (4) bekezdése szerinti E Ft fejlesztési hiány belsı finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegébıl E Ft. c.) a 2. pontban meghatározott finanszírozási kiadások, mőködési és fejlesztési célú hitelek tıketörlesztés belsı finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegébıl E Ft. 2. A költségvetés kiadási oldalán: a.) E Ft mőködési célú hitel tıketörlesztéssel és b.) E Ft fejlesztési célú hitel tıketörlesztéssel. A Közgyőlés a E Ft finanszírozási mőveletek nélküli mőködési hiány külsı finanszírozására E Ft éven túli mőködési hitelfelvételét engedélyezi. 3. A R. 5. -ában hivatkozott 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletei lépnek. 4. (1) A 6. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) A Hivatal évi tervezett - hitel és pénzmaradvány nélküli bevételeinek összege: E Ft - kiadásainak összege: E Ft (ebbıl intézményi támogatás: E Ft) (2) A R. 6. (2) bekezdésben hivatkozott 2. és 2/a. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. és 2/a. számú mellékletei lépnek.

13 13 5. (1) A R. 7. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lép: 7. (1) Az Önkormányzat Szent Borbála Kórház nélküli évi teljes adósságszolgálata (kamat, tıke) összege: E Ft - a tárgyévet megelızıen vállalt adósság törlesztése: E Ft - a tárgyévben keletkezı adósság törlesztése: E Ft. (2) A R. 7. (3) bekezdésben hivatkozott 2/b. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép. (1) A R. 8. (1) és (3) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására a jogcím kötöttség nélkül felhasználható általános tartalék összege: E Ft (3) A céltartalékokba helyezett kiadási elıirányzatok összege: E Ft, - mőködési céltartalékok: E Ft, - felhalmozási céltartalékok: E Ft (2) A R. 8. (4) bekezdésben hivatkozott 2/d. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 2/d. számú melléklete lép. 7. (1) A 9. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 9. (2) Az Intézmények tárgyévi finanszírozásának szerkezete: - összes bevétel: E Ft (ebbıl Szent Borbála Kórház: E Ft) - saját bevétel: E Ft (ebbıl Szent Borbála Kórház: E Ft) - fenntartói támogatás: E Ft (ebbıl Szent Borbála Kórház: 343 E Ft) - állami támogatás: E Ft - normatíván felüli önkormányzati támogatás: E Ft (3) A R. 9. (3) bekezdésben hivatkozott 3. és 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. és 3/a. számú melléklete lép.

14 14 8. A R. 12. (1) bekezdésben hivatkozott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4.sz. számú melléklete lép. 9. A 17. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A megyei önkormányzat tárgyévi felújítási feladatainak finanszírozására összesen E Ft, beruházások, beruházási célú forrásátadások feladatainak finanszírozására összesen E Ft kiadási elıirányzat vehetı igénybe. 10. A R. 20. (1) bekezdésben hivatkozott 5., 6., 7., 8. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 5., 6., 7., 8. számú mellékletei lép. 11. A R. 21. (2) bekezdésében hivatkozott 2/c., 9., 10., 11., 14., 15. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 2/c., 9., 10., 11., 14.,15. számú mellékletek lépnek. 11/A. A rendelet 11/A (2) az alábbiak szerint módosul: (2) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a tárgyévi költségvetési hiány csökkentése érdekében elrendeli a Hivatal, illetve a kezelésében lévı kiadási elıirányzatok 5 %-kal történı csökkentését, kivéve az adósságszolgálat, KEM Szakképzés Szervezési Társulás. A fentiek szerinti elıirányzat csökkentés összegével szükséges megnövelni az általános tartalék, illetve a felhalmozási tartalék összegét. 12. (1) E rendelet szeptember 29-én lép hatályba. (2) E rendelet szeptember 30-án hatályát veszti. Tatabánya, szeptember 29. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Popovics György a megyei közgyőlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-3/2010. Elıterjesztés 2010. január 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményében Elıterjesztı:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 189 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. január 29-i ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 189 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. január 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 189 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S 2009. január 29-i ülésére Tárgy: 2008. évi uniós és hazai támogatott pályázatok önrészének pontosítása, megerısítése.

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-104/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 24-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 24-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1431/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 299/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 299/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 299/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI.1509 /2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. év

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 11. szám 2011. november KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. november 24-ei ülése RENDELET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére -KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1372008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2009. (XI. 30.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(III.05.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.894/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-58/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/505-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Ügyrendi és Regionális Bizottságának Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17-ei ülésére Tárgy: A közgyőlés elnöke 2009. évi teljesítményfeladatai

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-105/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXII. (L.) évfolyam 8. szám 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 4. napirendi pont Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Elıterjesztés címe: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2008. június 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2008. június 25-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2008. június 25-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2008. évi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben