ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 26-ai ü l é s é r e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának alakulása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Csermák Vilmos, fıjegyzı

2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján az önkormányzat évi gazdálkodásáról a következı év április 30-áig kell beszámolni a közgyőlés felé. A beszámolónak ki kell terjednie a költségvetés végrehajtására, a bevételi és kiadási elıirányzatok teljesítésére, a keletkezett pénzmaradványra és annak felosztására vonatkozó adatok bemutatására. Az éves beszámolóról a közgyőlés rendeletet alkot. E szabályok figyelembevételével terjesztem elı a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok forrásszabályozása az elmúlt évek során lényeges pontjait tekintve nem változott, továbbra is a központilag szabályozott (állami támogatás, illeték, OEP finanszírozás) források képezték az önkormányzat bevételeinek jelentıs részét (2006-ban 77,6 %), ez az arány a évihez képest 1,0 százalékponttal növekedett. A pótlólagos források bevonása a megyei önkormányzat esetében korlátozott. A hitelfelvétel és vagyonértékesítés bevételein túl a különféle pályázati lehetıségek kiaknázása ad lehetıséget elsısorban fejlesztési kiadások finanszírozására. Ugyanakkor ezek jellegükbıl adódóan esetlegesek. A központi támogatások (normatív és kötött felhasználású támogatások, személyi jövedelemadó visszaosztott része) növekménye nem nyújtott fedezetet az inflációs hatás, valamint a központi bérintézkedések ellensúlyozására, emiatt a saját bevételek szinte teljes egészét be kellett vonni a mőködtetéssel kapcsolatos kiadások fedezetére. Az év végi elszámolás eredményeként a közalapítvány támogatását leszámítva E Ft állami támogatás illette meg az önkormányzatot évben. Ez 31,5 %-kal kevesebb, mint az intézmények szőkre szabott önkormányzati támogatása ( E Ft). A normatív állami támogatásokkal való elszámolás következtében az önkormányzatnak E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely az összes igényelhetı támogatás mindössze 0,99 %-a, így igénybevételi kamatot nem kell fizetnünk. Az intézményi tervezés ellenırzésének eredményességét jelzi a tervezett és a tényleges támogatás közötti minimális különbség, ami évhez képest kissé növekedett. (2005. évi elszámolás alapján E Ft (0,8 %) volt a visszafizetendı támogatás évben.) Az önkormányzat évi gazdálkodására is a tartós forráshiány nyomta rá bélyegét január 1-jével E Ft folyószámla-hitelállománnyal nyitottuk az évet, de a rendelkezésre álló E Ft összegő hitelkeretet az elsı negyedév során több alkalommal kimerítettük. Az állami támogatás szezonális ingadozása miatt május hónapban szükségessé vált a hitelkeret E Ft-ra történı emelése. Így december 31-én E Ft összegő folyószámla-hitelkeret állt az önkormányzat rendelkezésére, melybıl december 31-én E Ft volt az igénybevett hitelösszeg. Év közben a likviditási hitelbıl a pénzforgalmunkból tartósan hiányzó összeg egy részét E Ft-ot konvertáltunk 10 éves futamidejő, éven túli mőködési hitellé. Tekintettel arra, hogy a hiteltörlesztést csak 2007-ben kezdjük meg az év végi állomány E Ft volt. Mindemellett a munkabérek finanszírozása júliusig bérhitel igénybevételével történt. A bérhitel évben felvett és visszafizetett összege E Ft volt. A havi átlagos bérhitel-szükséglet E Ft-ot tett ki, amely után éves szinten E Ft összegő kamatfizetési kötelezettség keletkezett.

3 3 A szakmai és felhalmozási feladatokra sikerült külsı forrásokat bevonni, ez elsısorban pályázatokon történı sikeres részvételt, és az oktatási intézményeknél szakképzési céllal átvett pénzeszközt jelentett. Gondot okoz, hogy egyre nagyobb mértékő önrészt kell biztosítani a pályázati támogatások igénybevételéhez, valamint szinte minden esetben utófinanszírozás miatt a teljes bekerülési költséget meg kell elılegezni. A támogatások kötött felhasználásúak, ezért a mőködési forráshiány pótlására nem alkalmasak évben felhalmozási célra az önkormányzat és intézményei központi költségvetési szervtıl E Ft, fejezetektıl E Ft, vállalkozásoktól E Ft, elkülönített állami pénzalapoktól E Ft, non-profit szervezetektıl E Ft, helyi önkormányzatoktól E Ft összegő fejlesztési támogatásban részesültek. Folytatódott az önkormányzat forgalomképes vagyonának értékesítése. Kiemelkedı tételt jelentett az Esztergom, Széchenyi tér 10. sz., hrsz alatti épület, a Tatabánya Réti u sz. alatti 8027/A/29 helyrajzi számon a Pedagógiai Intézet nyomdája, Tatabánya, Mészáros u. 2. szám, 2066 hrsz alatt nyilvántartott 5730 nm térmértékő kórházi mosoda megjelöléső ingatlan, valamint gépjármővek értékesítése. Többek között e bevételek biztosították az önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak fedezetét. A megyei önkormányzat kötelezı feladatai zömét az általa fenntartott intézményekben látta el. Számuk év során nem változott, év végén 5 önállóan és 31 részben önállóan gazdálkodó intézmény mőködött a megyei önkormányzat felügyelete alatt az alábbi területeken: 4 Gazdasági Szolgáltató Szervezet, 1 egészségügyi, 1 szálláshely szolgáltatást végzı, 10 oktatási, 4 oktatási, nevelési módszertani feladatokat végzı, 2 alapfokú mővészetoktatási, 4 gyermek, 7 szociális feladatokat ellátó, 3 közmővelıdési, közgyőjteményi feladatot ellátó intézmény. Ezen túl kötelezı feladatai ellátását takarékosan megoldva társulási szerzıdés alapján finanszírozott, települési önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények száma 11, amelybıl 5 pedagógiai szakszolgálat, 3 speciális iskola, 1 zeneiskola, 1 színház, 1 mővelıdési központ. Az intézmények továbbra sem rendelkeztek önálló felújítási, beruházási jogkörrel. A nettó béreken és az azokat terhelı adók, járulékok kifizetésén túl az önkormányzat csak a legszükségesebb kiadások fedezetét tudta megadni (egyéb személyi juttatások, élelmezési költségek stb.). Elsısorban a szociális intézmények körében tapasztalható, hogy a forráshiány és a magas szakmai elıírások miatt a feladatellátás tárgyi feltételei nem mindenhol megfelelı színvonalúak. A szakmai minimum feltételekhez történı közelítés érdekében több intézményben komoly beruházások zajlottak, illetve tovább folytatódtak. Folyamatban van a Pszichiátriai Betegek Otthona új épületegyüttesének megvalósítása. A Mentálhygienes és Rehabilitációs intézménynél egyrészt az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében folyt jelentısebb fejlesztés, másrészt a tárgyi feltételek javítása érdekében évben átadásra került az új lakóotthon.

4 4 II. Bevételek Az önkormányzat évi összes bevétele E Ft volt, ami a módosított elıirányzat 100,9 %-a, és mindössze 1,8 %-kal ( E Ft-tal) haladja meg a évi bevételi fıösszeget. Az összes bevételbıl a költségvetési pénzforgalmi bevételek összege E Ft-ot tett ki, ami mindössze 0,9 %-kal haladja meg a módosított elıirányzatot. Az intézményi mőködési bevételek összességében kedvezıen, az eredeti elıirányzatot 15,3 %-kal meghaladóan teljesültek. Intézményenként viszont nagyon változó ez az arány. Bevételkiesést eredményezett például a tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatban keletkezett áfa-bevételek alacsony teljesítése, míg az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésébıl származó kamat jelentısen meghaladta a tervezett mértéket. Több olyan intézmény van, ahol bevételi elmaradás mutatkozott, amit fıként az étkezést igénybevevık számának csökkenése okozott. Önkormányzati szinten a kamatbevétel meghaladta a 104 M Ft-ot, az eredetileg tervezetthez képest jól alakult, de az elızı évhez képest csökkent a bevétel. Ennek jelentıs része mintegy 68 M Ft a Szent Borbála Kórháznál keletkezett. Az önkormányzat sajátos mőködési bevétele a személyi jövedelemadó részesedés és az illetékbevétel. Éves szinten E Ft illetékbevétel teljesült, ami az eredeti elıirányzathoz viszonyítva E Ft többletet jelentett. A tárgyi eszközök értékesítése jellemzıen az önkormányzati hivatalnál fordult elı. Az intézmények esetében feleslegessé vált eszközök eladására került sor. A Hivatal esetében az eredeti elıirányzathoz képest 39,9 %-ra teljesült, mivel egyik jelentıs értékő ingatlan (kórházi telephely, illetve a Tata, Diófa út volt iskola ingatlan) értékesítésére sem került sor évben. Az év során az alábbi tárgyi eszközök eladására került sor: Megnevezés Összeg E Ft-ban Esztergom, Széchenyi tér hrsz (II. részlet) Tatabánya, Réti u /A/29. hrsz Tatabánya, Mészáros u hrsz Tatabánya, Puskin u. 7/B (25 m2 terület) 40 Illetékhivatal KIA típusú gépjármőve 333 Illetékhivatal telefonközpontja 40 Lakásértékesítés törlesztı részlete 42 Egyéb ingatlanértékesítés törlesztı részlete Összesen: Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei a Komárom Megyei Tanács által alapított vállalatok értékesítésébıl keletkezett privatizációs bevételt foglalja magába, melyek 98,6 %-ra teljesültek. Privatizációból származó bevétele az önkormányzatnak már nem lesz, év végére mind befolyt. A pénzügyi befektetések bevétele a lejárt államkötvények értékesítésébıl származó, valamint a befolyt osztalék bevételt tartalmazza.

5 5 Az önkormányzat központi forrásból származó bevételei két fıcsoportra bonthatók, átengedett központi adókra és állami támogatásra. Az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó) összege E Ft-ra (96,7 %-ra) teljesült, az elızı évi bevételt 22 %-kal haladja meg. E támogatás három elembıl tevıdik össze: 1. a megyei önkormányzatokat egységesen megilletı SZJA bevétel a évi E Ft-ról E Ft-ra (10 %-kal) nıtt, 2. a megye állandó lakosai után járó támogatás fajlagos összege 150 Ft-ról 208 Ft-ra nıtt, az állandó lakosok száma fırıl fıre csökkent, ami együttesen a támogatás 38,5 %-kal történı emelését idézte elı, 3. az ellátottak létszáma alapján az önkormányzatot megilletı SZJA bevétel fajlagos összege Ft-ról Ft-ra nıtt, míg az ellátottak száma fırıl fıre (6 %-kal) csökkent, így összességében 20,5 %-kal emelkedett a támogatás. Az állami támogatás összességében E Ft-ra teljesült, ami a módosított elıirányzat 96,5 %-a. - A normatív állami támogatás összege E Ft volt, és az elıirányzott teljes összeg kiutalásra került. Ez az összeg a évi támogatásnak 98,1 %-a. Az alacsonyabb támogatást teljes egészében az ellátotti létszám, valamint az állandó lakosok számának csökkenése okozta. (Elıbbi 6 %-kal, utóbbi 0,13 %-kal volt kisebb az elızı évi adatnál.) - A központosított támogatások összege évben E Ft volt, ami mintegy 6,7 %-kal alacsonyabb az elızı évinél. E csoportba tartozik o a József Attila Megyei Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelı támogatása (1.807 E Ft), o az önkormányzat létszámcsökkentési döntései egyszeri többletkiadásainak ellentételezésére biztosított E Ft összegő forrás, o a középiskolai tanulók ECDL számítógép-kezelıi vizsga és nyelvvizsga díjának visszatérítése (1.720 E Ft), o az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása ( E Ft), o szakiskola, szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása (3.055 E Ft), o szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ( E Ft). - A fejlesztési célú támogatások együttesen E Ft-ra teljesültek, ami a módosított elıirányzat 73,8 %-a, viszont az elızı évi teljesítés több mint 1,3-szorosa. o A Pszichiátriai Betegek Otthona építésére kapott címzett támogatás összege évben E Ft volt, ami a módosított elıirányzat 73,4 %-a. A teljesítés magában foglalja a évi támogatás maradványát is, ami E Ft. o A céljellegő decentralizált támogatás E Ft volt és 98,9 %-ra teljesült. A finanszírozási bevételek E Ft-ra teljesültek, ami a módosított elıirányzat 9,1 %-a. Az elmaradás teljes egészében a hitel bevételeinél keletkezett év során az önkormányzat likviditási egyensúlyának biztosításához elsısorban munkabérhitel, illetve folyószámlahitel felvételére került sor. A munkabérek finanszírozása júliusig hitel igénybevételével történt, melynek igénybevételi lehetıségét szeptember 21-én a közgyőlés megszüntette. Az év közben felvett és visszafizetett hitelek összege a nettósítás szabálya alapján nem kerül bele a pénzforgalmi beszámolóba, így abban csak a december 31- ei állomány szerepel, mint felvett hitel. Ennek összege E Ft. Felhalmozási célú hitel igénybevételére évben nem került sor.

6 6 A kölcsönök bevételei magukban foglalják egyrészt a megyei gázberuházáshoz évben a megye települési önkormányzatainak, valamint a MOL Rt. részére nyújtott fejlesztési célú kölcsönök, valamint a munkavállalók részére adott lakáscélú kölcsönök törlesztéseit. A évi pénzmaradvány igénybevétele E Ft volt, ami azt jelenti, hogy a jóváhagyott pénzmaradványból E Ft nem került felhasználásra évben. III. Kiadások Az önkormányzat évi összes kiadása E Ft volt, ami a módosított elıirányzat 92,8 %-a, és a évi teljesítést 1,4 %-kal haladja meg. A költségvetési pénzforgalmi kiadásokra évben E Ft-ot fordítottunk, ebbıl a mőködési kiadások E Ft-ra (93,4 %-ra), a felhalmozási kiadások E Ftra (76,8 %-ra) teljesültek. A mőködési költségvetési kiadások 61,8 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki. Együttes összegük E Ft, ami E Ft-os (1 %-os) növekedést jelent évhez képest. A személyi juttatások esetében a teljesítés minimálisan elmaradt mind az eredeti, mind a módosított elıirányzathoz képest (100,1 %, illetve 97,9 %). Egy-egy intézmény esetében fordult elı, hogy a módosított elıirányzatot meghaladóan fizetett ki személyi juttatásokat, de a túllépés nem volt jelentıs mértékő. Jelentıs megtakarítás jelentkezett a Szent Borbála Kórház esetében. Ugyanez elmondható a munkaadót terhelı járulékokról is, amelyek összességében E Ft-ra teljesültek, és az eredeti elıirányzatot 19 %-kal haladták meg, a módosított elıirányzattól 11,3 %-kal maradtak el, az elızı évhez képest a csökkenés 5,2 % volt. A dologi kiadások évben E Ft-ra teljesültek, ami a módosított elıirányzat 84,6 %-a és mintegy 8,5 %-kal haladja meg az elızı évi teljesítést. Az intézmények mintegy felénél tapasztalható a módosított elıirányzat túllépése elsısorban alultervezés miatt. A mőködési célú pénzeszközök átadása 89,9 %-ban az Önkormányzati Hivatal gazdálkodásában realizálódott. Ez elsısorban a törvényi elıírásnak megfelelıen a megyei közalapítvány támogatása címén kapott állami támogatás ( E Ft) továbbadását, valamint a társulási megállapodások alapján a települési önkormányzatok fenntartásában lévı intézmények finanszírozását ( E Ft) tartalmazza. Az intézmények esetében többségében önkormányzaton belüli átadás fordult elı. Az ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft teljesítési összege 1,2 %-kal haladja meg a módosított elıirányzatot, és közel 17,0 %-kal alacsonyabb az elızı évi teljesítésnél. Az elıirányzatot meghaladó teljesítés csak néhány intézmény esetében mutatható ki. A felhalmozási költségvetési pénzforgalmi kiadások E Ft-ra (77,8 %-ra) teljesültek, amelyek részben különféle támogatások (címzett támogatás, CÉDE, TRFC, minisztériumi támogatások) felhasználásával, részben saját forrásból valósultak meg. A címzett támogatásból megvalósuló esztergomi Pszichiátriai Betegek Otthona beruházása folytatódott. Az elızı és tárgy évi címzett támogatás felhasználásával E Ft került kifizetésre évben.

7 évben önkormányzatunk az esztergomi Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola rekonstrukciójához nyert címzett támogatást. A beruházással kapcsolatban engedélyezési és kivitelezési tervek készítésének díja jelent meg kiadásként ( E Ft). A felújítási keret felhasználására, egyrészt az elıirányzatok a költségvetési rendelet módosításával - intézmények számára történı átadásával, másrészt az elvégzett felújítások közvetlen finanszírozásával került sor. A tokodaltárói Fogyatékosok Otthona mosodájának korszerősítésére E Ft-ot fordítottunk. A tatai Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium távfőtési rendszerének felújítására is sor került, E Ft értékben évben kezdıdött és 2006-ban került befejezésre a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény szennyvíztelepének felújítása, ami E Ft kiadást jelentett. Különféle egyéb fejlesztési célú támogatások felhasználásával a következı beruházások, felújítások valósultak meg: - A Mentálhygienes Központ mőködtetéséhez szükséges épület kialakítása a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával évben készült el. A beruházás értéke E Ft évben céljellegő decentralizált támogatás igénybevételével megvalósított Bottyán János Mőszaki Középiskola homlokzat áthúzódó tételeinek kifizetésére került sor. - A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által biztosított támogatásból - a tatai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban - megvalósult rekonstrukcióval kapcsolatban egyrészt berendezési tárgyak, eszközök beszerzésére, másrészt áthúzódó, garanciális visszatartások kifizetésére került sor. Saját forrásból valósult meg - a Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény főtési rendszerének földgázüzemre történı átállítása, amely a tartályos gáznál olcsóbb főtıanyagot biztosít az intézmény számára, ezáltal csökkentve az üzemeltetés költségeit. A beruházás évben megvalósult, viszont a fizetési kötelezettség egy része áthúzódott évre. - a múzeumfejlesztési program, amelynek keretében egyrészt befejezıdött a Tatabányai Iskolamúzeum kialakítása, másrészt a Tatabányai Múzeum belsı felújítása valósult meg; - az önkormányzati hivatal további korszerősítése, amely a végrehajtott világításkorszerősítés kiadásait, szoftverek és számítógépek, gépjármővek beszerzésének önrészét tartalmazza; - a tatai Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanteremfejlesztése; - az önkormányzati székház korszerősítése kapcsán évben tetı felújítására került sor. Az intézményi beruházások forrását pályázaton elnyert, illetve szakképzési hozzájárulásként kapott pénzeszközök képezték, melyeket zömében szakmai és számítástechnikai eszközök vásárlására fordítottak évben a vállalkozások összességében E Ft-tal támogatták intézményeink fejlesztési kiadásait. A felhalmozási célú forrásátadások elıirányzatából a megye települési önkormányzatainak E Ft visszatérítendı támogatás került kifizetésre, fejlesztési célú pályázatok önrészének biztosításához.

8 8 A Tatai Vár felújítási programjának megvalósításához a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére évben E Ft került átadásra. A tatai Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium céljellegő decentralizált támogatás igénybevételével megvalósított homlokzat felújításához a tulajdonos tatai önkormányzat részére E Ft-ot biztosítottunk. IV. Pénzmaradvány Testületi döntés értelmében az intézményeknél keletkezett E Ft szabad pénzmaradvány figyelemmel a 217/1998. (XII.30.) sz. Korm. rendelet elıírásaira - elvonásra került. Ez fedezte a évi állami támogatás elszámolásából eredı visszafizetési kötelezettséget. V. Értékpapír- és hitelmőveletek alakulása Az értékpapírok (államkötvények) után befolyt osztalék évben E Ft volt. A lejárt államkötvények értékesítésébıl E Ft bevétel származott. A mőködési hiány pótlására egyrészt rövidlejáratú pénzintézeti hitelt vettünk fel, melynek év végi állománya E Ft, ami E Ft-tal csökkent évhez képest, másrészt E Ft hosszú lejáratú mőködési hitel felvételére került sor. A felhalmozási hitelek törlesztésére E Ft-ot fordítottunk. A évi mérlegben a és évben a pilismarót-basaharci Esthajnal Idıskorúak Otthonának rekonstrukciójához felvett célhitelen kívül a és évi gépjármő beszerzésekhez igénybevett hosszú lejáratú hitel állománya szerepel. Az évi gázberuházásokhoz az önkormányzat, települési önkormányzatokkal összefogva kölcsönt nyújtott a MOL Rt.-nek, illetve ezekhez a beruházásokhoz kapcsolódóan a megyei önkormányzat más önkormányzatoknak is adott kölcsönt. Ennek évi törlesztése a kölcsön visszafizetésbıl származó bevétel, az ebbıl a települési önkormányzatokat megilletı rész továbbutalása a kiadások között jelenik meg. VI. Vagyon alakulása A mérleget (eszközök és források alakulása), egyes kiemelt eszközök körében a leltárállapotot, az eszközök felsorolását AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON LELTÁRA címő tájékoztató füzet tartalmazza. A törzsvagyon körébe tartozó eszközök, illetve a részesedések változását a 3., 4. és 6. táblák részletesen bemutatják. Az 1 millió Ft nyilvántartási értékhatárt meghaladó ingóságokkal kapcsolatban a vagyonrendelet különös eljárási szabályokat határoz meg, így azokat intézményi adatszolgáltatás alapján tételesen felsoroljuk. A év folyamán az ésszerősítési folyamat eredményeként folytatódott a tartós eszközök állományának csökkenése. Az önálló helyrajzi számmal rendelkezı, megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok száma szinte teljes egészében értékesítés és térítés nélküli átadás miatt a év végi 123-ról év végére 80-ra csökkent (a év folyamán a kataszterben kimutatott ingatlanok száma csak 76). Az alapfeladathoz nem feltétlenül szükséges ingatlanok száma jelentısebben csökkent, de a megmaradtak nagyobb része is szolgálati célra használt lakás, garázs, üdülı. A 2004 év végén elfogadott rendelet és szabályzat alapján szervezettebbé

9 9 és átláthatóbbá vált az egyéb eszközökkel való intézményi gazdálkodás (beszerzés, selejtezés, pótlás) végén a megyei önkormányzati tulajdonban lévı önálló helyrajzi számmal rendelkezı 80 ingatlant millió Ft bruttó értéken tartották nyilván intézményeink, míg más települési önkormányzatok és az állam tulajdonában lévı ingatlanokra (építményekre) halmozottan 402 millió Ft beruházási és felújítási ráfordítást aktiváltak, igaz, ez utóbbinak kétharmadát három nagyobb munkára (a Szent Rita Fogyatékosok Otthona épületére, a tatai Idıskorúak Otthonára és a Múzeumok Igazgatósága kiskastély épületére). Az UNIKER-részvények értékesítésével gazdasági társaságokban való érdekeltségünk megszőnt. A részesedések között leszámítva a gyakorlatilag értéktelen Erste-részvényeket kizárólag jövedelmet nem biztosító közhasznú társasági érdekeltségeket tartunk nyilván (Vág- Duna-Ipoly Eurorégió Fejlesztési Kht., Monostori Erıd Hadkultúra Kht.). Ezen jogi személyiségő mőködési forma is kifutó: a kht-kat június 30-áig a társasági szerzıdés módosításával non-profit korlátolt felelısségő társasággá kell átalakítani, vagy jogutód nélkül meg kell szüntetni (ez utóbbi esetben legfeljebb az alapításkori törzsbetét kerülhet vissza, a felhalmozott vagyont amely a pályázati források igénybe vétele miatt igen jelentıs a társasági szerzıdésben szereplı közcélra kell átadni). Az intézmények a jogszabályi mértéktıl független, saját hatáskörben meghatározott kedvezményt, közvetett támogatást nem nyújtottak. A Szent Borbála Kórház esetében a behajthatatlan követelések összege Ft, amelynek törlését kérik a Közgyőléstıl. A követelésállomány a következı tételekbıl áll: Megnevezés Látlelet Külföldi betegellátás Munkaruha Tanulmányi díj Összesen: év (22 tétel) Ft Ft Ft Ft Ft A táblázatban szereplı tételek esetében a behajtásra tett kísérletek sikertelensége indokolja a követelés törlését. A látlelet évtıl elévült, rendelet alapján kerül törlésre. A külföldi betegellátás miatti követelés Ft évtıl áll fenn, ebbıl Ft eredménytelenítve. 2 fı külföldi betegellátás Ft behajtása eredménytelen, mert elhunyt a beteg. Javaslom a Tisztelt Közgyőlésnek, hogy a Szent Borbála Kórház kérelmére Ft követelés törlését engedélyezze. Az intézmények adatszolgáltatása alapján évben nem éltek a vagyongazdálkodásról szóló 19/2004. (XII. 16.) Ör. 23. d.) pontjában kapott felhatalmazással, saját hatáskörben követelés elengedése nem történt. A beszámoló keretében elszámoltunk az ÖNHIKI támogatással, visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

10 10 VII. Az intézményi gazdálkodás értékelése A Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet hat részben önálló intézmény gazdálkodási feladatait látja el. Az alaptevékenység szolgáltatási díjbevételeinek jelentıs része a komáromi üdülı mőködtetésébıl teljesült, a vendégházak kihasználtsága 100 %-os volt. Az elhasználódott irodabútorok eladásából az áru- és készletértékesítés bevétel 86 E Ft-ot tett ki. A közgyőlés a 205/2006. (XI. 30.) számú határozatával döntött az intézmény 4 fı teljes munkaidıben foglalkoztatott, 2 fı részmunkaidıben foglalkoztatott létszámának csökkentésérıl. A dologi kiadások csökkentése érdekében a havi igénylés alapján történı beszerzésre tértek át, a beszállítókat versenyeztetés útján választották ki. Felhalmozási kiadásra E Ft-ot (vírusvédelem, számítógép program, iratmegsemmisítı, diktafon, szolgálati lakás megváltásáért fizetett vagyoni értékő jog, mobiltelefonok) fordítottak. A vihar tönkretette a balatonvilágosi üdülı kerítését, felújítása 497 E Ft-ot tett ki, valamint elvégezték a villamos szekrények cseréjét is. Értékesítettek 1 db AUDI, 1 db KIA Pride, valamint 1 db Opel Astra személygépkocsit. A Tatai Gazdasági Szolgáltató Szervezet gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a teljesítések az elıirányzatnak megfelelıen alakultak. A mőködés során gondot jelentett, hogy nem tudták használni az internetet, így az ben kért adatszolgáltatásokról csak faxon, telefonon történt értesítés alapján értesültek. Csak a Jávorka Szakközépiskola internetén keresztül tudták a beszámoló nyomtatványait letölteni. A fenntartó engedélyt adott a Vivanet Kft-vel történı szerzıdéskötésre. Az új szolgáltató által biztosított internet elérhetıség óta folyamatos az elektronikus levelezés, adatszolgáltatás. A Komáromi Gazdasági Szolgáltató Szervezet mőködését május 1-jével kezdte meg. Munkája során 7 intézmény gazdasági feladatait 5 fıvel látja el évi mőködése zavartalan volt. Saját bevétele csak a évi pénzmaradványból, illetve kamatbevételbıl van. Gazdálkodásának fedezetét a kamatbevételén túl a költségvetési támogatás biztosítja. Az éves kiadási elıirányzatának teljesülése 94,6 %. A beruházási kiadások terhére légkondicionáló berendezést vásároltak. Az Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezet gazdálkodását racionalitás és takarékosság jellemezte. Munkatársaik képzésére kiemelt figyelmet fordítottak. Hat dolgozó informatikai alapképzésben részesült, további három dolgozó mérlegképes könyvelıi képzése folyamatban van. Az alkalmazottak térítése bevételének elıirányzatát túlteljesítette az intézmény. A kiadási oldalon megtakarítás mutatkozik valamennyi soron. A személyi juttatásoknál egyrészt a vezetı tartós távolléte miatt keletkezett jelentıs bérmegtakarítás, másrészt nem vettek igénybe külsı informatikai szakembert a beszámolási idıszakban, ami szintén megtakarítást eredményezett. A járulékok a személyi juttatásokkal arányosan alakultak. A dologi kiadások felhasználását is a takarékosság jellemezte. Beruházás keretében fenntartói támogatásból beszerzésre került egy mátrix-nyomtató, valamint egy másológép és egy fax berendezés. A felhalmozási kiadások maradványát, valamint az alkalmazottak térítése többlet bevételét az intézmény 2007-ben telefon számláló beszerzésére kívánja fordítani. A Középfokú Kollégium gazdálkodását a takarékos, de elırelátóan fejlesztı gazdálkodás jellemezte. Jól sikerült az üres szálláshelyek és az étkeztetési kapacitás értékesítése, így sikerült 49 %-kal túlteljesíteni a szolgáltatás díjbevételének elıirányzatát. Az intézményi

11 11 ellátás díja a tanulólétszám csökkenése miatt (127 fırıl 109 fıre) jóval a tervezett alatt maradt. Az intézmény 2006-ban 4 sikeres pályázatot nyert, összesen 690 E Ft értékben. Az OM Közalapítványtól 160 E Ft-ot jutalomkönyv vásárlásra, a KEMKA-tól 100 E Ft-ot a Kollégiumi találkozóra, a Komárom Város Oktatási Bizottságától 80 E Ft-ot a Kollégium 55. évfordulójára, versenyek, kiállítások rendezésére fordította. A KEMKA pályázaton nyert 350 E Ft-ból, valamint az Önkormányzat által biztosított 40 % önrészbıl asztalokat, székeket vásárolt. A saját bevétel túlteljesítése mellett az összes bevételi elıirányzat 98,7 %-ban teljesült, mivel a költségvetési támogatás elıirányzata 95,7 %-ban került felhasználásra. Az engedélyezett dolgozói létszám 23 fı, amelybıl 1 fı tartósan távol (GYES-en) van, óráit belsı helyettesítéssel látták el. A kollégium éves munkája a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjára és a pedagógiai programra épül, és a tanév elején meghatározott munkaterv kerül végrehajtásra. Az összes kiadás módosított elıirányzata 97,5 %-ban teljesült. Ezen belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelı járulékok esetében a teljesítés 2 %-kal, a dologi kiadások 3,3 %-kal, az ellátottak pénzbeli juttatása 27,3 %-kal alatta maradt az elıirányzatnak. A beruházások keretében 1 db számítógép és 1 db fénymásoló került beszerzésre. A Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégiumban az oktatás tárgyi feltételeinek javítására, a zsúfoltság megszüntetésére az önkormányzat új tantermeket alakított ki. A beruházás E Ft értékben növelte az intézmény vagyonát. Az intézmény gazdálkodását a tangazdasági, mezıgazdasági tevékenység jelentısen meghatározza, nemcsak az idıjárás befolyásolja, hanem a bevételek beérkezése is. A szállítói számlák kifizetésére annak ellenére, hogy az intézmény számláján van fedezet - az adott tevékenységhez tartozó bevétel megérkezését követıen kerül sor, ezért több hónapon keresztül tartós tartozásállományt mutattak ki. A növénytermesztés bevételeit a földalapú támogatások növelték, így sikerült a tervezett összeget teljesíteni. Az állattenyésztés bevételei elmaradtak. A évben tenyésztésre vásárolt állatok értékesítésére csak a késıbbi években kerül sor. A sütı tanmőhely bevételkiesését a kémény átépítése indokolja. Ennek felújítását az iskola szakképzési hozzájárulásból oldotta meg. A felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél jelentısebb összegő többletbevétele keletkezett. Részben pályázati lehetıségek kihasználásával az intézmény többletforrásokhoz jutott a szakmai tevékenység fejlesztésére. A szakképzési hozzájárulás 228,2 %-ra teljesült, mivel a vállalkozások a befizetési kötelezettségüket az év utolsó napjaiban teljesítették. A kamatbevétele 174,7 %-ra teljesült, mert kamatozott az az összeg, amit az Oktatási Minisztériumtól pályázat útján nyertek és nem tudták azonnal felhasználni, valamint a szakképzési hozzájárulás címén befolyt összeget tartalékolták a beruházás megvalósulásáig. A mőködési célú támogatásértékő bevételeknél decentralizált keretbıl E Ft pályázati pénzt nyertek beruházásra. A túlteljesítés ellenére e tételnél meg kell említeni, hogy a felnıttképzést az FVM évrıl évre kevesebb összeggel támogatja. Összességében a teljesítések az elıirányzatokhoz igazodnak, hiszen a bevételek 101,2 %-ra, a kiadások 97,2 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola folytatta azt a szakmai, pedagógiai programot, melyet 2000-ben, illetve az esti tagozaton 2002-ben indított be. Ezen belül az emelt szintő nyelvi képzés és az informatikai szakközépiskolai osztály nagyon népszerő, míg az esti tagozaton 2006 szeptemberétıl megtorpanás tapasztalható. Az intézmény egyik legfontosabb feladata a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása, ugyanakkor növekszik a sajátos nevelési igényő tanulók száma is. Mindkét feladat ellátása

12 12 nehézségeket ró az intézményre. Bevételeiket összességében nem tudták teljesíteni az elıirányzatokhoz képest. Nagyon alacsony szinten teljesült az alaptevékenység szolgáltatás díjbevétele, valamint a kamatbevétel. Ugyanakkor jelentıs bevételt sikerült elérni az ECDL vizsgáztatásokból és az esti tagozatos tanulók költségtérítésébıl. Kiadásaik közül a személyi juttatások és járulékok megközelítıleg 100 %-ra teljesültek. Dologi kiadásaik elıirányzatát túllépték. Többlet kiadás mutatkozott a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokon. Évek óta problémát jelent a víz- és csatornarendszer elavultsága. A másik nagy probléma a gázfőtés volt, de november 11-ével melegvíz főtésére tért át az iskola, melyet Dorog Város finanszírozott. A gázfőtés alapdíját azonban június 30-ig ki kell fizetnie az intézménynek. A szintén évek óta visszatérı tanteremhiány problémájuk 2006-ban sem oldódott meg. Beruházási elıirányzatuknak csak kis százaléka teljesült, mivel a szakképzési hozzájárulás jelentıs részét decemberben vették át. A Dobó Katalin Gimnázium zavartalan mőködését a költségvetési támogatás biztosította. Saját bevételeit valamennyi bevétel típusnál túlteljesítette az elıirányzathoz képest. Ez köszönhetı egyrészt annak, hogy a tanulók és dolgozók évrıl-évre magasabb számban veszik igénybe a diákmenza, illetve intézményi étkezés lehetıségét, másrészt számottevı bevétel keletkezett a tornaterem bérleti díjából és a Gábor Dénes Fıiskola terembérleteibıl. Pályázaton támogatást nyertek az iskolai könyvtár fejlesztésére és tanulmányi mővészeti versenyekre, Esztergom Város Önkormányzata hozzájárult a Szent Miklós Nap megrendezéséhez. A dologi kiadások jelentıs részét a szolgáltatási kiadások teszik ki. Módosított elıirányzatát kis mértékben túllépte az intézmény. Fenntartói támogatás terhére projektor beszerzésére került sor. Az eszközfejlesztési támogatásokat kis értékő szakmai eszköz beszerzésére fordította az intézmény. Az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium saját bevételei néhány kivétellel idıarányosan teljesültek. A bérleti díjbevételek 104,6 %-os teljesítési arányát a sportcsarnok bérbeadása indokolja. A magasabb önköltség ellenére a téli hónapokban is sokan igénybe vették. A kollégium bérbeadási tevékenysége csökkent, ugyanis a háló- és tanulószobák, valamint a mellékhelyiségek felújításra szorulnak. Az egyéb intézményi bevételek 54,9 %-kal túlteljesültek, a hallgatók kártérítése és az Eötvös bál belépı díjából beszedett bevételeknek köszönhetı. A végzıs diákok 80 %-a jutott be valamilyen felsıoktatási intézménybe az érettségi évében. A végzett tanulók %-a tett sikeres nyelvvizsgát. A tárgyi feltételek biztosítottak voltak. Az intézmény nem vehette igénybe felhalmozási célra jóváhagyott pénzmaradványát, mert nem volt jogosult szakképzési hozzájárulást elfogadni, ezért E Ft-ot be kellett fizetnie az Oktatási Minisztérium Szakképzési Alap számlájára. A kiadások összességében a módosított elıirányzathoz képest arányosan teljesültek. A személyi juttatások 100,6 %-ra, a járulékok 101,4 %-ra. A túlóra díjak és helyettesítések kifizetése sok nyugdíjas pedagógus alkalmazása miatt - meghaladta az elıirányzatot. Az intézmény által fizetendı bérleti díjak összegét növelte a Szemünk fénye program lízing díjának kifizetése. Villamos áram díjánál megtakarítást értek el a fızıkonyha megszőnése miatt. Víz- és csatornadíjra többet fizettek ki a sok csıtörés miatt. Összességében a bevételek 98,1 %-ra, a kiadások 100 %-ra teljesültek. A Bottyán J. Mőszaki Szakközépiskola elavult épületének teljes felújítására nyert címzett támogatás segítségével elindult az iskola rekonstrukciójának folyamata. A beszámolási idıszakban elkészültek a kivitelezési tervek, megtörtént a közbeszerzés. A mőszaki informatikai mérnökasszisztens képzést a 2006/2007-es tanévben utoljára tudja tanulói

13 13 jogviszonyban ellátni az iskola. Ezt követıen már hallgatói jogviszonyban jelentkezhetnek csak a diákok. Bevételeiket összességében túlteljesítették a módosított elıirányzathoz képest. Ez fıleg annak köszönhetı, hogy december hónapban a vártnál nagyobb összegő szakképzési hozzájárulás érkezett külsı cégektıl, valamint a kamatbevétel is kedvezıbben alakult az elıirányzatnál. A kiadási oldalon szinte teljes mértékben a módosított elıirányzatnak megfelelıen alakult a személyi juttatás, járulék és a dologi kiadás összege. A beruházás teljesülése elmarad a módosított elıirányzattól, mivel az év végén átvett szakképzési hozzájárulást már nem tudta felhasználni az intézmény 2006-ban. A Jókai Mór Gimnázium és Szakképzı Iskola a 2006/2007-es tanévet 432 tanulóval, 14 osztályban indította el, valamennyien gimnazisták. Az OKJ-s képzésen 13. évfolyamon 22 fı végzett, a 14. évfolyamon ( kimenı rendszerben) 11 fı végzett. Az intézmény nem rendelkezik konyhával, így a tanulók a menzai szolgáltatást egy közeli étteremben ( Bogáncs ) vehetik igénybe. Ezzel a lehetıséggel éves átlagban 27 tanuló élt évben 3 pedagógus vett részt szakvizsgára felkészítı képzésben. Bevételeit tekintve növekedés mutatkozik, melybıl jelentıs az alaptevékenység, a bérleti díj túlteljesítése. Kiadásait tekintve a módosított elıirányzat 99,2 %-a került felhasználásra. A költségvetési támogatás igénybevétele 100 %-ban teljesült. A dologi kiadások teljesítése kis mértékben túllépte a módosított elıirányzatot, de a személyi juttatások és ellátottak pénzbeli juttatása az elıirányzatnál kisebb mértékben teljesült. A beruházási elıirányzatát teljes egészében felhasználta. Az intézmény évi nyitó pénzkészlete E Ft, mely kötelezettséggel terhelt volt. Mivel az intézmény nem jogosult szakképzési fejlesztési hozzájárulás fogadására, ezért a Munkaerıpiaci Alap számlájára E Ft fejlesztési támogatást fizetett vissza. A Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskola tanulólétszáma október 1-jén 325 fı volt. Az év folyamán az intézményben feladatelmaradás nem volt. Az intézményi mőködési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke 171 %-ra teljesült, amely abból adódott, hogy az ECDL vizsgadíj nagy része az elıirányzat módosítást követıen realizálódott. Az intézményi ellátási díjbevétel csak 86 %-ra teljesült. Az alulteljesítés oka, hogy a tervezettnél kevesebben vették igénybe a közétkeztetést. A kamat és bérleti díjbevételek teljesítése a módosított elıirányzathoz közel azonosan alakultak. A költségvetési támogatás elıirányzatából 634 E Ft maradt kiutalatlan. Szakképzési támogatást E Ft összegben kapott különbözı vállalkozásoktól. Ebbıl E Ft-ot már felhasznált, a fennmaradó összeget év során oktatás korszerősítésére, valamint a meglévı gépek mőködésének biztosítására kívánja fordítani. A Kultsár István Szakközépiskola a 2006/2007-es tanévet 413 tanulóval indította, 15 tanulócsoportban. Az év során 4 fı pedagógus kétszintő érettségire történı felkészítı szaktanfolyamon való részvételét, valamint 2 fı pedagógus továbbtanulását biztosította az intézmény. A költségvetési támogatás igénybevétele a módosított elıirányzatot tekintve 100 %. A saját bevételek jogcímei a tantermek, a tornaterem bérbeadása, illetve a befizetett tandíjak, valamint az ECDL vizsgáztatásból adódó befizetések, amelyek a kiadási oldalon is megjelennek. A II. félévben a számítógéptermeket sikerült év végéig kiadni, amely többletbevételt jelentett.

14 14 A kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékainál minimális (0,3 %) megtakarítás mutatkozik. A kiadásokon belül az ellátottak pénzbeli juttatásánál a nagy mértékő (38 %-os) túllépés oka, hogy a tervezettnél sokkal többen voltak jogosultak a szeptemberi 9. évfolyamokban az ingyenes tankönyv igénybevételére. Az intézmény az év során E Ft összegben végzett beruházást és felújítást, melyek az írógépterem számítógépteremmé történı kialakítását, valamint számítástechnikai termek tárgyi feltételeinek biztosítását szolgálta. A Szakiskola és Szakközépiskola a 2006/2007-es tanévet 501 tanulóval indította, amely 18 osztályt, illetve 37 szakcsoportot jelent. Ebben a tanévben a Mezıgazdasági gépész szakmaképzés nem indult, a képzés kifutó rendszerben megszőnik, a szakma oktatását a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola végzi. Az intézmény saját bevételeinek teljesítése 17 %-kal haladta meg a módosított elıirányzatot. Ezen belül a kamatbevétel teljesítése a tervezett kétszerese, a szakképzési számla kamatbevételébıl adódik, ugyanakkor az intézményi ellátás díja csak 82,3 %-ban, az áru- és készletértékesítés 71,5 %-ban teljesült. Az intézmény a vállalkozásoktól E Ft szakképzési fejlesztési támogatást kapott. A Közoktatásért Közalapítvány 200 E Ft-tal támogatta az intézményt, ebbıl kiszolgáló székeket vásároltak a fodrász tanmőhelybe. A költségvetési támogatás igénybevétele az elıirányzatot tekintve 100 %. Az intézményi kiadásokon belül a személyi jellegő ráfordítások és járulékok 0,6 %-kal lépték túl az elıirányzatot, a túlóra és a helyettesítések nagy száma, valamint a betegállományok magas összege miatt. A dologi kiadásokon belül megtakarítást ért el az intézmény a könyv-, a kisértékő tárgyi eszközök beszerzésénél, mivel a szakmai képzéshez szükséges eszközöket a szakképzési hozzájárulásból szerezték be. Megtakarítás keletkezett még a számlázott szellemi tevékenységnél, amit a számla ellenében végzett oktatás megszőnése indokol. Az év végi pénzmaradványukból E Ft a szakképzési számla egyenlege, melyet tanmőhelyek felújítására és tárgyi eszközök beruházására kívánnak fordítani évben E Ft-ot fordított beruházásra az intézmény. A Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolában igazgató váltás volt, valamint megszőnt az iskola kollégiuma, ami együtt járt a foglalkoztatottak létszámának csökkenésével is. Saját bevételeik teljesülése elmaradt mind az eredeti, mind a módosított elıirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díj és az alkalmazottak térítése esetében ez a kollégium megszőnésével, valamint a Kölyök Kft-vel kötött szerzıdés felmondásával magyarázható. Az alaptevékenység szolgáltatás díjbevétel alacsony teljesülése, valamint az egyéb intézményi bevétel elıirányzata nagy mértékő túlteljesítésének oka, hogy elıirányzatban a szolgáltatás díjbevételénél tervezte az intézmény a nagy összegő bevételt, ugyanakkor teljesítése könyvelési tételként az egyéb intézményi bevételnél jelentkezett, de az elıirányzatok átcsoportosítására már nem volt mód. A bérleti díjbevételeknél a tanmőhelyi csarnokok folyamatos felújításával nagyobb bevételre tett szert az intézmény. A mőködési célra átvett pénzeszközök nagy részét a mérnökasszisztens-képzés fedezetére átvett összeg teszi ki. Kiadásaik közül a személyi juttatások és a járulékok megközelítıleg a módosított elıirányzatnak megfelelıen alakultak. A dologi kiadások teljesülésénél közel 20 %-os megtakarítás mutatkozik a módosított elıirányzathoz képest, ez egyrészt tartalmazza a mérnökasszisztens-képzésre átvett összeg maradványát, másrészt kisebb lett a kiadás a vásárolt élelmezésnél a Kölyök Kft-vel kötött

15 15 szerzıdés felmondása miatt. Felhalmozási célú kiadásaik szintén alul teljesültek, aminek oka, hogy jelentıs összegő szakképzési hozzájárulás átvételére év végén került sor, aminek felhasználása áthúzódik 2007-re. Az év közben megvalósult beruházások, felújítások keretén belül tovább folytatódott a tanmőhelyek felújítása, korszerő gépekkel való felszerelése. A szakmai alapképzés feltételeinek javítása érdekében új számítógépes parkot hoztak létre egy felújított tanteremben. Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi gazdálkodását kiszámíthatóság, pénzügyi stabilitás jellemezte. Saját bevétele az elıirányzatot meghaladó mértékben teljesült. Ennek oka, hogy a költségvetési tervezésnél még valószínősíthetı volt, hogy törvénymódosítás keretében a térítési és tandíj bevételnél további kedvezményt, mentességet adnak ki, és az intézmény ennek megfelelıen alacsonyabb szinten tervezett, de a törvénymódosításra nem került sor 2006-ban. A személyi juttatásoknál mutatkozó megtakarítás fıként a GYES-ben részesülı alkalmazottakat helyettesítı tanárok alacsonyabb illetményével magyarázható. A dologi kiadásokteljesítésére a takarékos gazdálkodás volt jellemzı. A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázatán nyert összeg lehetıséget nyújtott az intézménynek hangszerkarbantartásra és szakmai, oktatási segítı anyagok beszerzésére. A Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény saját bevételei túlteljesültek az elıirányzatokhoz képest. Többletbevétele keletkezett az intézményi ellátási díj és a kamatbevétel tételeknél. A személyi juttatások és járulékok teljesítése a módosított elıirányzat alatt maradt. A dologi kiadásoknál jelentısebb megtakarítás mutatkozik a módosított elıirányzathoz képest. A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásért Közalapítványtól nyert pályázat, valamint az eszközbeszerzésre és eszközfejlesztésre biztosított támogatások segítségével frissítették a hangszer állományt, valamint szakmai és egyéb eszközök vásárlásával javították a pedagógiai munka minıségét. A Pedagógiai Intézet létszáma március 1-jétıl 9 fıvel (5 fı pedagógus, 2 fı ügyviteli alkalmazott, l fı gazdasági ügyintézı, l fı gépkocsivezetı) csökkent. Az intézmény igyekezett a pályázati lehetıségeket maximálisan kihasználni. Az alaptevékenység szolgáltatási díjbevétele 183 %-ra, a 11 akkreditált továbbképzés lebonyolításából teljesült. A személyi juttatások esetében a létszámleépítés egyszeri kiadásai (felmentési bér, végkielégítés) E Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások emelkedését a folyamatos mőködés mellett a szakmai szolgáltatással kapcsolatos kiadások növelték. Felhalmozási kiadásra az elnyert pályázati támogatás biztosított forrást, 540 E Ft-ot (nyomtató, számítógép, monitor) fordítottak. A Nevelési Tanácsadó (Tata) szeptemberétıl a fenntartó 1 fı pszichológus státussal növelte a személyi állományt a szakmai munka biztosításához. A bevételek és kiadások összességében 99 %-on teljesültek. A Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet (Komárom) szakmai mőködésének elveiben és gyakorlatában alapvetı változás nem volt. A hagyományos értelemben vett nevelési tanácsadói tevékenység-komplexum az egyik, és a beszédjavítás feladataiból adódik a másik funkcionális terület szeptember 1-jével a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás átvállalta a logopédiai ellátási feladatokat így a 2006/2007-es tanévben már csak a hagyományos értelemben vett nevelési tanácsadás funkciója maradt az intézményben.

16 16 Az intézmény költségvetésének teljesítése mind a bevételi, mind a kiadási oldalt tekintve az elıirányzaton belül maradt. Az anyagi lehetıségek, források költségvetésen túli megteremtésére pályázatot nyújtottak be, és 120 E Ft-ot nyertek a KEMKA eszközbeszerzési pályázatán, amelyhez az önkormányzat 48 E Ft önrészt biztosított. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság alapfeladatait 7 fı teljes munkaidejő, szeptembertıl plusz 4 fı részmunkaidıs dolgozóval látja el. A korai fejlesztés és a terápiás vizsgálatok egy részét megbízásos jogviszony keretében oldja meg. Fenntartói segítséggel és pályázaton nyert pénzekbıl bıvítették szakmai anyagkészletüket és felszerelésüket. Számítógéppel és nyomtatóval bıvítették ügyviteli eszközeiket. Dologi kiadások többségét még mindig az irodaszerek és a postaköltségek teszik ki, de mőködésük jellegébıl és a feladataik sajátosságából következıen a belföldi kiküldetések is jelentısek. Az intézmény saját bevétellel nem rendelkezik. A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány által adott támogatást berendezési és felszerelési tárgyaik pótlására fordították. A Szent Borbála Kórház meghatározó bevételi forrása évben is az Országos Egészségbiztosítási pénztár által havi két részletben folyósított mőködési támogatás, de e mellett nem elhanyagolható összegő saját bevétellel is rendelkezik az intézmény. Bevételeik jellemzıen túlteljesültek az elıirányzathoz képest. Jelentıs összegő bevételhez jut az intézmény üzletek, rendelık, lakások bérleti díjából, a Gızfürdı térítési díjaiból, patológiai szolgáltatásokból, orvosi egyéb szolgáltatásokból (külföldi beteg térítése, látlelet), hirdetıfelületek értékesítésébıl, a szabad pénzeszközök lekötésébıl, étkezési térítési díjakból, infúzió értékesítésébıl, gyógyszerkipróbálás ellenértékébıl, és telefonhasználatért fizetett térítési díjból. Az intézmény kiadásai elmaradtak a tervezett szinttıl minden kiadási csoportban. Ez a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok esetében azzal magyarázható, hogy a ténylegesen foglalkoztatottak száma elmarad az engedélyezettıl. A dologi kiadások 76,9 %-ra teljesültek, ami a különféle takarékossági intézkedésekkel indokolható. Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonban a gondozotti létszám évhez képest emelkedett. A gyermekotthoni ellátásban igen magas volt a férıhely kihasználtság. Azonban nem mindig a szükségleteknek megfelelı az elhelyezés, csupán a szabad férıhely miatt oldható meg. Szakmai létszámuk - a pszichológusi létszám kivételével - megfelel a törvényben elıírtnak. Az ingatlanok elhasználódtak, feltétlenül szükség lenne a fıépület és a komáromi lakótelep ablakainak cseréjére. A 2006-ban jóváhagyott felújítási keretbıl csak az elengedhetetlenül szükséges karbantartási munkákat végezték el. Gépeik egy mosógéppel és egy pépesítı géppel bıvültek az év során. Számítógépeket a Pedagógiai Intézettıl vettek át térítésmentesen. Egy személygépkocsit adott el az intézmény, de pénzügyi fedezet hiányában nem tudta pótolni. A többi elöregedett személygépkocsi cseréje is halaszthatatlanná vált. A személyi juttatások és járulékok, valamint a dologi kiadások az elıirányzatok szintjén teljesültek. Saját bevételeik 15.3 %-kal haladták meg az elıirányzatot. A tatai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon fı feladatának tekintette az Általános Iskolával történt összevonásból eredı nehézségek megszüntetését. Az összevonás óta egyre több értelmileg akadályozott, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermeket kívánnak a szülık az intézménybe beíratni. A velük való foglalkozás integráltan történik, ami

17 17 azt jelenti, hogy ezek a tanulók bizonyos tantárgyakat az adott osztályban tanulnak, de az egyéni foglalkozás az ı esetükben még fontosabb, ezért 2006 szeptemberétıl több pedagógus lát el egészségügyi rehabilitációs foglalkozás keretében egyéni fejlesztést. 13 gyermekfelügyelı szerzett magasabb képesítést a Lépj egyet elıre program keretében, amit a Munkaügyi Központ támogatott, így a dolgozók ingyenes képzésben vettek részt. A gyermekotthon profilja 2006 novemberétıl kibıvült, ép értelmő gyermekeket is fogad. A szakmai színvonal emeléséhez a Leonardo Nemzeti Iroda külföldi szakmai gyakorlatra nyújtott támogatást, a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány munkahelyi gyakorlatra adott támogatást. A decentralizált szakképzési alapból számítógépes szaktantermet alakítottak ki és személyszállító autót vásároltak a pályázati kiírásnak megfelelıen. A támogatások mindegyike a gyakorlati képzés színvonalának növelését teszi lehetıvé az intézményben. A bevételek összességében 101,2 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. A kamatbevételek 223,2 %-os teljesítését az magyarázza, hogy az eszközök beszerzéséig (beruházási célokmány fenntartó általi engedélyezését követıen) nem tudták elkölteni a kapott támogatásokat, valamint az, hogy a szakképzési hozzájárulásokat nagy részben a cégek az év utolsó napjaiban utalták át. Ez az oka annak is, hogy az államháztartáson kívülrıl végleges pénzeszköz átvételek 710,3 %-ra teljesült. A régi gépjármővet még a évben sikerült értékesíteni, de az elıirányzat módosítására már nem kerülhetett sor. Ezért a tárgyi eszköz értékesítése jogcím csak teljesítési adatot tartalmaz. A kiadások összességében 96,5 %-os teljesülése a takarékos gazdálkodás következménye. A beruházások 137 %-os teljesítési aránya kiemelkedı. A beruházási célokmányon engedélyezte a fenntartó a beszerzéseket, amiket az intézmény megvalósított, de az elıirányzat módosítására már nem kerülhetett sor, mivel a rendelet módosítása idıben megelızte a beszerzést. A Hegyháti Alajos Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 91 %-os kihasználtsággal látta el feladatait, amely az elızı évhez képest 5 %-kal nıtt. Az alkalmazotti létszám nem változott, 83 fı. Ingatlan felújítás keretében valósult meg a betegszoba tetıszigetelése, iskola és szolgálati lakások gázkéménye, intézményi mosoda felújítás. Ipari és háztartási mosógép beszerzése, szárítógép és nyomtató vásárlása történt. térítésmentes átvételre került egy személyszállító gépkocsi. Szállítói tartozásaik 83 %-a határidın belüli, januárban kiegyenlítésre került. Pályázati pénzeszközbıl valósult meg a gyermekek nyaraltatása, rendezvények megszervezése. Ilyen volt például a Perdülj ki! táncverseny, sportrendezvények és szabadidıs foglalkozások szervezése. Saját bevételeik a tornaterem bérbeadásából és a szolgálati lakások lakbéreibıl keletkezett, az eredeti elıirányzatot a teljesítés 17.9 %-kal haladta meg. Követelések állományát a tanulói díjhátralékok teszik ki. Egyre nehezebb a behajtásuk, a rendszeres felszólítások ellenére sem sikerül. A Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola tanulólétszáma október. 1-én 143 fı, melybıl általános iskolai képzésben 83 fı, (7 tanulócsoport) és szakiskolai képzésben 60 fı, ( 4 tanulócsoport) vesz részt. Az alacsony osztálylétszámok miatt összevontan kell mőködnie az 5. és 7. osztálynak, valamint az 1. és 2. napközis csoportnak. Ennek következtében mind a magatartás, mind a tanulmányi eredmény tekintetében romlás tapasztalható. Az intézményi ellátás díja, valamint a kamatbevétel elmaradt az elıirányzattól, ugyanakkor a bérleti díj bevételnél és az átvett pénzeszközöknél jelentıs többletbevétel keletkezett. Bevételeiket pályázatok segítségével is igyekeztek növelni. A kiadások teljesítése az elıirányzaton belül maradt, túllépés egyik tételnél sem fordult elı.

18 18 Az intézmény évi beruházása E Ft volt, melybıl E Ft-ot az ügyviteltechnikai eszközök beszerzésére, E Ft-ot egyéb gépek, berendezések beszerzésére fordított. A fejlesztési támogatásoknak köszönhetıen csúcstechnológiájú gépekkel felszereltek a tanmőhelyek. A Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény alapító okiratát a közgyőlés a 262/2006. (XII. 21.) számú határozatával módosította pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézete, pszichiátriai betegek lakóotthona, értelmi fogyatékosok rehabilitációs lakóotthona feladatokra december 31-ig ideiglenes mőködési engedéllyel dolgozik. A végleges mőködési engedély kiadásának egyik feltétele az intézmény mindkét részlegének az akadálymentesítése, amely már évben elkezdıdött. A mőködı lakóotthonok végleges mőködési engedéllyel rendelkeznek. Az intézmény évben pályázatot nyert a rehabilitációs részlegben lift építésére, a támogatás összege E Ft volt, használatbavételi engedélyét májusában megkapta. A Munkaügyi Központtól évben a pszichiátriai részleg lift beruházására E Ft támogatást kaptak, átadása évre húzódott át. Az intézmény 167 fı ellátottat gondoz, a kihasználtság 100 %-os. A korlátozó gondnokság alatt álló ellátottak közül jelenleg 55 fı áll egyéni szerzıdéses munkaviszonyban az ERFO Kft-vel. Idényjellegő bérmunkaszerzıdést kötött az intézmény Juhászné Antal Beatrix egyéni vállalkozóval, és a Szamos Marcipán Kft-vel. A szociális törvény elıírta a foglalkoztatási kötelezettséget, július 1-jei módosításával már támogatást is rendelt ezen feladatok megvalósításához. A Szent Rita Fogyatékosok Otthona férıhely kihasználtsága meghaladta a 100 %-ot, 55 férıhelyen 56 lakót láttak el az év jelentıs részében. (Gondot jelentett az intézménynek a gondozók tartós betegségébıl adódó létszámhiány. A tartós betegségek vezetı okai a túlzott fizikai igénybevétel miatt kialakuló mozgásszervi betegségek.) Esztergom Város Polgármesteri Hivatala gyámügyi segélyben részesítette az intézményt, melyet a napközis gyerekek ellátására fordítottak. Mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon összességében közel 100 %-os a teljesítés a módosított elıirányzathoz képest. Bevételei közül az intézményi ellátási díjnál többletbevételre tettek szert. Az alkalmazottak térítése, az egyéb intézményi bevételek és kamat bevételek teljesítése elmarad a tervezettıl, bár az utóbbi két bevételfajta összege csekélynek mondható. A kiadások között a személyi juttatásoknál mutatkozik megtakarítás az elıirányzathoz képest, a tartós betegállományok miatt. Ugyanakkor a dologi kiadások elıirányzatát túllépték, ami magyarázható egyrészt az év közbeni gyógyszer áremelésekkel, másrészt azzal, hogy a villamos energia fogyasztásuk a mérıóra cseréjét követıen ugrásszerően megnıtt. Az intézménynek felhalmozási kiadása nem volt. A tokodaltárói Fogyatékosok Otthona kihasználtsága 100 %-os, tevékenységében feladatelmaradás nem volt. Gazdálkodását lehetıségeihez mérten a takarékosság jellemezte. Az intézmény mőködıképessége biztosítva volt, problémát jelentett azonban egész évben a Kölyök Kft számláinak egy összegben történı utalása. Bevételeit összességében a módosított elıirányzatnak megfelelıen teljesítette, az intézményi ellátási díj eredeti elıirányzatát azonban csökkenteni kellett év közben, mivel a tervezett térítési díjat sokan nem tudták megfizetni. A bérleti díjbevétel a Kölyök Kft felé kiszámlázott tételt tartalmazza, amelynek teljesítésére nem került sor. Az egyéb intézményi bevétel sora szintén a Kölyök Kft felé továbbszámlázott belföldi szolgáltatás (rezsi költség), amely a módosított elıirányzat felett teljesült. Kiadási oldalon a személyi juttatás és járulék során megtakarítás mutatkozik az alkalmazottak betegállományából adódóan. A dologi kiadások módosított elıirányzatát

19 19 túllépte az intézmény. Ennek oka, hogy a vásárolt élelmezés költsége az év közbeni áremelkedések miatt megnıtt. A dologi kiadások elıirányzata nem adott lehetıséget komolyabb állagmegóvásra, csak apróbb karbantartási munkákat tudtak elvégeztetni. Beruházás keretében fénymásoló beszerzésére került sor. A Pszichiátriai Betegek Otthona kihasználtsága 100 %-os. Gazdálkodásukat a takarékosság jellemezte, dologi kiadásaikat teljes egészében saját bevételeikbıl fedezték. Bevételeiket összességében közel 100 %-ra teljesítették. Az intézményi ellátási díj teljesítése kis mértékben meghaladja az elıirányzat összegét. Elmaradás mutatkozik az alkalmazottak térítésénél, tekintettel arra, hogy a tervezettnél kevesebben vették igénybe az étkezési szolgáltatást. Kiadási oldalon a személyi juttatások során megtakarítás mutatkozik mind az eredeti, mind a módosított elıirányzathoz képest. A megtakarítás a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások több során jelentkezik, többek között a pótlékoknál, a közlekedési költségtérítésnél, az étkezési hozzájárulásnál, a továbbtanulók támogatásánál. A Dologi kiadások teljesülése a módosított elıirányzatnak megfelelı. Beruházás keretében egy kommunikátor beszerzésére került sor. Az Esthajnal Idıskorúak Otthona betöltött férıhelyeinek száma 100. A várakozók száma december végén 86 fı volt. A tavalyi évben az intézmény megkezdte a szakmai protokollok elkészítését több szakterületen is, például elıgondozás, új lakó fogadása, új dolgozó felvételének protokollja. Az egyébként magas szintő követelményeknek megfelelı új épület tárgyi feltételei egy-két területen fejlesztésre szorulnak. Az intézmény az adományba kapott három darab számítógépbıl egyet kihelyezett a lakók részére, megteremtve ezzel többek között az élethosszig tartó tanulás lehetıségét ban akkreditált mőhelymunkát indítottak A természetes és kóros öregedés jellemzıi és szakszerő alkalmazási módok ismertetése a szociális-és egészségügyi szakterületeken címmel. Törekednek mind szélesebb körő partnerkapcsolati rendszer kiépítésére. Az elmúlt évben rendezvényeik száma 70 körül volt. Az idısek világnapját egyhetes programmal ünnepelték. A Megyei Idısügyi Tanács az intézményben tartotta soron következı ülését, és a tagok véleménye szerint az Esthajnal Idıskorúak Otthonában egy európai színvonalú intézmény létesült. Új ápolási dokumentációt vezettek be, mely szerint az ápolási csoport munkarendje forgórendszerővé vált, 3 havonta változik. Így kisebb a kiégés és a monotonizmus veszélye a dolgozók körében. Bevételeiket a módosított elıirányzathoz képest túlteljesítették, kivéve az alkalmazottak térítését, mivel megszőnt az intézményben a kötelezı étkezés. A kiadási oldalon megtakarítás mutatkozik mind a személyi juttatások, mind a járulékok tekintetében. Dologi kiadásaik elıirányzatát viszont túllépték, legfıképp a gázszolgáltatás, a távközlési díjak, valamint a mosodai szolgáltatás magas költségei miatt. Felhalmozási kiadások keretében fénymásoló beszerzésére, valamint a kazánrendszer felújítására került sor. Idıskorúak Otthonában a feladatellátás feltételei biztosítottak. A kötelezıen elıírt továbbképzéseken a dolgozók részt vettek, a végzettek részére a törvényi elıírásoknak megfelelı kifizetések megtörténtek. A szakképzettség aránya 92 %-os. A lakók által március 1-tıl fizetendı személyi térítési díjat a lakók 77,5 %-a tudta csak megfizetni a rendszeres jövedelme 80 %-ából. 11,5 %-ot tett ki azoknak a befizetéseknek az aránya, amit a családtagok, hozzátartozók adtak. 17 lakó esetében kért az intézmény a fenntartótól egyéni határozathozatalt, mivel ık nem tudták megfizetni a saját jövedelmükbıl a térítési díjat és nem volt tartásra köteles és képes hozzátartozójuk. Az intézmény jelentıs összeget költött felújításra E Ft-ot fordítottak a Kocsi utcai telephelyen ablakok cseréjére többletbevételbıl elért forrásból E Ft fenntartói támogatásból a Módszertani Osztály elhelyezéséhez helyiségeket alakítottak ki..

20 20 Az intézmény bevételei 100,5 %-ra, kiadásai 98,9 %-ra teljesültek. A Megyei Múzeumok Igazgatóságánál 2006-ban jelentıs fejlıdést jelentett, hogy a Tatabányai Múzeum a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától területi múzeumi besorolást kapott. A tatai várban a hajdani bejárat és az ıskori kiállítótér a terasz szigetelését követıen még mindig alkalmatlan kiállítások rendezésére a magas páratartalom miatt. A sorozatos csıtörések, beázások folyamatosan károsítják a már helyreállított termek állagát. Továbbra sem sikerült megszüntetni a nagyobb esızéseket követı földszinti kiállító termek beázását. Hasonló a helyzet a Diófa utcai raktárban, de itt a kivitelezı nem vállal felelısséget. A Német Nemzetiségi Múzeum és a Kiskastély villamos hálózata felújításra szorul. A Tatabányai Múzeum központi épületének felújítása a fenntartó és Tatabánya Megyei Jogú Város hozzájárulásával valósult meg. A Diófa utcai raktárba elhelyezett győjtemény fertıtlenítése megtörtént, de a gombátlanítás elmaradt. Sikerült a teljes antropológiai anyagot, a freskó-győjteményt, és a képzımővészeti győjteményt elhelyezni. Külsı forrásokból (NKA, OTKA), állandó- és idıszaki kiállítások megrendezésére, kiadványok megjelenítésére került sor. A tatai és tatabányai múzeumokkal közösen végzett munkát igényeltek a megelızı feltárások (alaptevékenység szolgáltatás díjbevétele tételen könyvelték) a németek kitelepítését feldolgozó kiállítás és konferencia megszervezése. Nyitra megyével rendezték meg a Komárom-Esztergom bronz kora bemutató vándorkiállítást Léván, amit a nagy sikerre tekintettel a Topolcsányi Múzeum is kölcsönkért. Az alaptevékenység szolgáltatás díjbevétele 166,5 %-ra, a felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 135,6 %-ra teljesültek. Az intézmény a bevételek egy részét nem tudta még felhasználni, ennek elköltése és elszámolása évben fog megtörténni. Összességében a bevételek 104,2 %-ra, a kiadások 95,5 %-ra teljesültek. A Megyei Levéltár a közgyőjtemények között speciális helyet foglal el. Igazgatási és tudományos feladatokat egyaránt ellát. A levéltár nemcsak a kutatókat szolgálja ki, de maga is végez levéltári és helytörténeti, történettudományi kutatásokat. Szakmai munkájának teljesítését és mőködési feltételeit a költségvetési támogatás és sikeres pályázatok biztosították. Az intézmény pályázott és támogatást nyert az NKA Levéltári Szakmai Kollégiumától az Egységes Elektronikus Levéltári Nyilvántartó Rendszer mőködtetéséhez szükséges nagy teljesítményő számítógép beszerzésére, és az adatrögzítés terén is az elsık között van az országban. Bevételeik a módosított elıirányzat felett teljesültek. Felhalmozási célú pénzmaradványát nem tudta felhasználni az intézmény, mivel a Vörösmarty utca 14. szám alatti épület tetıszerkezete felújításának engedélyezési eljárására és a közbeszerzés lefolytatására nem került sor 2006-ban, így kiadási oldalon a felújításra szánt módosított elıirányzat megmaradt az intézménynek pénzmaradványban. A személyi juttatásoknál megtakarítás mutatkozik a betegállományokból adódóan. Dologi kiadásaik szintén a módosított elıirányzat alatt teljesültek. Az alacsony felhasználás oka többek között, hogy a szakmai anyagok beszerzésére elnyert pályázati pénz felhasználása áthúzódik 2007-re, a villamosenergia-szolgáltatásnál pedig 2006-ot érintı, nagy összegő számlákat a szolgáltató hibájából nem kapott meg az intézmény idıben. A beruházás módosított elıirányzatának teljesítése alacsony, a tervezett mikrofilm olvasó-másológép beszerzésére csak 2007 elsı negyedévében kerül sor. A József Attila Megyei Könyvtár állománya 865 dokumentummal gyarapodott ajándékozás útján - a Pedagógiai Intézet szakkönyvtárának átvételével - az állományba vett dokumentumok számának köszönhetıen. A tervszerő állományapasztás, elhasználódás, valamint megtérítés miatt 6280 dokumentumot töröltek, 442 idıszaki kiadványra fizettek elı.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július JELENTÉS Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13057 2013. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-341-017/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014.

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014. E LŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Pécs Széchenyi tér 9. 2006.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése 218948

Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Pécs Széchenyi tér 9. 2006.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése 218948 II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2006. Tárgy:2006.évi költségv.beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL FVM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Sopron, Bánfalvi u 48-50 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL Az államháztartásról szóló 1992

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2007. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2007-es

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi ingatlankezelésről. Vagyonkezelési Osztály

Tájékoztató a 2014. évi ingatlankezelésről. Vagyonkezelési Osztály 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014. évi ingatlankezelésről

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı oktatásinevelési

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 3022-6/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-58/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben