Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre tisztelettel meghívom Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: Helye: Városháza tanácsterme 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzat évi zárszámadásának jóváhagyásáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 4. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 5. Pályázat benyújtása az 56-os emlékmű felújításáról Előadó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője dr. Pető Zoltán jegyző Páva Bertalan a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető 2. és 3. napirendhez: Intézményvezetők 4. napirendhez: Nardai Dániel a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója Fegyvernek, április 22. Tatár László polgármester

2 Fe g yve r nek Váro s Po lg ár me st ere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete április 28-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Április 5-én a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központban tájékoztatást kaptunk a évi közfoglalkoztatással kapcsolatban. Április 6-án Fegyvernek-Örményes szennyvízcsatornázással kapcsolatos kooperációra került sor, továbbá dr. Tatár Gábor Alpolgármester úr fogadónapot tartott. Április 14-én Törökszentmiklóson a Helyi Védelmi Bizottság ülésén egyeztetésre került sor a évi katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatosan. Április 17-én a Fegyverneki Horgász Egyesület versenyén vettem részt. Április 19-én a Törökszentmiklósi Polgármesterrel, Markóth Imrével a szilárd hulladékszállítással kapcsolatosan tárgyaltunk. Április 21-én az orvosi ügyeletben résztvevő települések vezetőivel és az ügyeletet ellátó orvosokkal egyeztettünk az aktuális problémákról. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: március hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetéséhez hozzájárulás 3 - átállási támogatás (7. ) - - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. ) - - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. ) 24 - köztemetés (szoc.tv.48. ) - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 5. (12) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - rendkívüli települési támogatás megáll. - - rendkívüli települési támogatás elutasítás 1

3 2 II. Polgármesteri keret felhasználás: évben felhasználható: ,- Ft március 31-ig felhaszn.(ügyfelek): ,- Ft (civil szervezeteknek): ,- Ft ÖSSZESEN: ,- Ft Ebből: szociális segély: ,- Ft szoc.segély természetben: ,- Ft kölcsön: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft III. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0 IV. Fontosabb jogszabályok : - /2016.(IV.28.)sz. határozati javaslat: A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri tájékoztatót elfogadja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, április 22. Tatár László polgármester

4 Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete./2016.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 9l. (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja: I. RÉSZ 1.. (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá: Módosított előirányzat (eft) Teljesítés ( ) bevétel főösszegét működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel finanszírozási bevételeit célú működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel 0 kiadás főösszegét működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás finanszírozási célú kiadásait működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás 0 0 Költségvetési egyenleg a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege működtetés 0 felhalmozás 0 a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló 0 0

5 2 pénzügyi műveletek működtetés 0 felhalmozás 0 valamint: e Ft záró pénzkészlettel 573,68 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 526,95 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint. 2.. A Rendelet 1.. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá : Módosított előirányzat (eft) Teljesítés ( ) Bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek költségvetési támogatások felhalmozási bevételek Támogatások belülről Véglegesen pénzeszköz ÁH-on átvett működési célú hitel fejlesztési célú hitel 0 0 kölcsönök visszatérülése pénzforgalom bevételek Áh-on megelőlegezések nélküli belüli ( e Ft) 3.. A Rendelet 1.. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá : (e Ft)

6 KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások ÁH-on belülre 3 Módosított előirányzat (eft) Teljesítés ( ) Beruházások Felújítások kiadásai Tartalék Adott kölcsönök Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai a rendelet számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint. 4.. (3) A Rendelet 1.. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült: fő teljesítés Létszámkeret (álláshely): 573,68 526,95

7 4 ebből közfoglalkoztatás: 427,50 391,20 II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott 42,25 41,59 6,36 6,36 435,05 427,50 8,00 398,70 391,20 7,50 V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 21,75 21,30 A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 18,50 17,50 B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 35,75 31,45 C) Fegyverneki Orvosi Rendelő 13,75 9, Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi mérlegét (vagyonkimutatás) e Ft ESZKÖZ, e Ft FORRÁS értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint. 6.. (1) A évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint eft-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege eft, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel. (2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 3/2016.(II.12.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni. (3) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni: Bevételi ei. Kiadási ei. I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde eft II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár eft III. Fegyvernek Város Önkormányzata eft IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal eft A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha eft

8 B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési eft és Fejlesztési Intézmény C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő eft (1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 8.. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, a főbb mutatókat 7. számú melléklete tartalmazza. a rendelet 9.. A évi könyvviteli mérleget rendelet 6.számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet alakulása, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlása. E rendelet április 30. napján lép hatályba Tatár László polgármester dr Pető Zoltán jegyző

9 1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének április 28-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 88.. (1) és 89. -a, 91.. (1)- (3) bekezdése alapján, évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni-, pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A Költségvetési címek szerinti értékelés A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 12 db melléklettel: 1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 2. számú mell. A évi felújítások részletezése 3. számú mell. A évi beruházások teljesítése 4. számú mell. A évi maradvány levezetése 5. számú mell. Az Önkormányzat évi vagyon kimutatása 6. számú mell. Az önkormányzat évi könyvviteli mérlege 7. számú mell. Az Önkormányzat évi teljesített feladatmutatóinak állománya 8. számú mell. A évi maradvány felhasználása 9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban 10. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület által évben nyújtott közvetett támogatások 11. számú mell. Az Önkormányzat pénzeszközeinek évi változása 12. számú melléklet A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Külön előterjesztésben a maradvány jóváhagyása(zárszámadási rendelet 6..) Kiegészítő információként csatoljuk az előterjesztés mellékleteként a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazó kimutatást intézményenként. Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be: 1.) A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése Az 2/2015.(II.11.) számú önkormányzati rendelettel megállapított évi költségvetés eredeti előirányzata eft volt. Év közben 5 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 4 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan eFt-tal csökkent a költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények, a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, évi bérkompenzáció beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), saját bevételek növekedése, a fejlesztési feladatok végrehajtása, a Start

10 2 munkaprogram költségeinek és bevételeinek előirányzatosítása, indokolták(folyószámla hitel felvétele és visszafizetése). valamint a hitel ügyletek Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege eft-ra módosult. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület. Fegyvernek Önkormányzat a évi költségvetésében szereplő, kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította. A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk: - az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében, - ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági feladatellátás; I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat programjának évre vállalt feladatait intézményei által teljesítette. A szociális feladatok ellátása július 1-től intézményfenntartó társulás keretén belül történt. Az intézményfenntartó társulás július 1-től jogi személyiségű társulássá alakult át. Ettől az időponttól kezdve a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ mint feladatellátó fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A év folyamán folyószámla hitel igénybevétele mellett tudtuk biztosítani az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését. A csökkenő állami támogatások és a megnövekedett közfeladatok ésszerű, takarékos gazdálkodásra ösztönözték Fegyvernek Város Önkormányzatát. Az önkormányzati szintű átlaglétszám december 31-én : 532,75 fő, ebből Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők átlaglétszáma : 21,30 fő, közalkalmazott 120,25 fő valamint a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma: 391,2 fő volt. II. A bevételi források és kiadások alakulása kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását évi összes bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,53%-ra teljesítette, a rendelet tervezet 1. számú melléklete szerint, összes kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,21 %-ra teljesítette, a rendelet tervezet 1. számú melléklete szerint. A működési kiadások forrásai részben az Európai Uniós források voltak az alábbiak szerint: NVT erdősítés támogatás MVH földalapú támogatás Összesen: 147 eft eft eft A felhalmozási kiadásokhoz a következő támogatásokat nyerte az Önkormányzat Európai Uniós forrásból pályázat útján : Uniós pályázati fejlesztési források összesen: eft

11 3 Történelmi emlékpark építése Orvosi Rendelő felújítása II. ütem Szennyvízberuházás KEOP eft eft eft III. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai A évi maradvány a költségvetési kiadások és bevételek különbözete : eft, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány eft. Alaptevékenység maradványa eft (külön előterjesztésben részletesen) IV. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása A év folyamán az ideiglenes pénzügyi gondok áthidalására havonta eltérő mértékű folyószámlahitelt vettünk igénybe eft felvétel és visszafizetés történt. V. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyonának évi nyitó állománya eft, a évi záró érték eft. A növekedés eft. Eszközök megoszlása Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eft 94,55 % eszközök Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök eft 1,50 % értéke Pénzeszközök eft 2,75 % Követelések eft 1,18 % Egyéb sajátos elszámolások 613 eft 0,018 % Aktív időbeli elhatárolások 96 eft 0,002 % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN eft 100,00 % Források megoszlása Saját tőke eft 96,38 % Kötelezettségek eft 0,89 % Passzív időbeli elhatárolások eft 2,73 % FORRÁSOK ÖSSZESEN eft 100,00 % Összességében megállapítható, hogy a évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott: 1. A működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeret felhasználásával. 2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani. 3. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából, iparűzési adóból és gépjárműadóból a bevételek tervezettnek megfelelően realizálódtak. 4. Az önkormányzat és intézményei pályázati forrásból és saját bevételekből sikeresen valósítottak meg fejlesztéseket a év során. Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik.

12 4 I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú melléklet) A bevételek önkormányzati szintű teljesítése 99,53%-os. A kiemelt előirányzatok közül: a működési bevételek teljesítése 101,69 %-os mutatnak. A közhatalmi bevételek az előirányzathoz képest 99,94%-os teljesítést értek el. A bevételi lemaradás mindösszesen 76 e Ft, mely nem jelentős eltérés. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adójából eft, a helyi iparűzési adóból eft, a gépjármű adóból eft bevétel realizálódott a beszámolási időszakban. A tervezett támogatásokból mindösszesen eft folyt be, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A felhalmozási bevételeknél 9,94%-os a teljesítés melynek oka, hogy az ingatlan értékesítés bevételei nem a tervnek megfelelően realizálódtak. A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, 99,38%-ra eft összegben. Az egészségügy finanszírozása a startmunka finanszírozása a tervnek megfelelő. A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek 100,45%-ra teljesültek évben. A mezőőri járulék bevételei a tervnek megfelelően alakultak. Többlet bevétel 15 eft. A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 104,96 %-os. A kölcsönök törlesztése a várt ütemnek megfelelően alakult, a tervezett előirányzat szerint. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében év folyamán folyószámla hitel felvételre volt szükség. A e Ft visszafizetésre került még a beszámolási időszakában. A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi költségvetési maradvány felhasználása évben megtörtént eft összegben.. II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú melléklet) A kiadások teljesítése eft. A teljesítés 94,21 %-os arányos a bevételekkel eft kiadási megtakarítást mutat. A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 99,77%(ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 100,71%-ra míg a külső személyi juttatások 83,74%-ra teljesültek a kiadási megtakarítás önkormányzati szinten eft. A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével. 99,33%. A dologi kiadások teljesítése 93,65 %. A tervezett előirányzatból eft a megtakarítás önkormányzati szinten. Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 98,85 % -ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 99,91%-os. A évre tervezett szociális ellátok előirányzatát 28 eft kivételével felhasználta az önkormányzat. A felhalmozási kiadások 99,96 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 100%- os, a beruházások 99,95%-a valósult meg. (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint ) Az adott kölcsönöknél a teljesítés 100,92 %-os, a tervezett előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra. A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 94,15 %- os. Felhalmozási kiadások a 2-3. melléklet szerinti részletezettség szerint 99,96%-ban teljesültek. Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése évben 96,79 %-os teljesítést mutat, ami 532,75 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés 40,93 fő. Az eltérés összetétele:

13 évi ZÁRSZÁMADÁSHOZ (fő) Saját fogl. Közcélú fogl. Összesen Ssz. Intézmény megnevezése ei. telj. ei. telj. ei. telj. eltérés Fegyverneki Tiszavirág 0,00 0,00 I. Óvoda és Bölcsőde 42,25 41,59 42,25 41,59-0,66 Művelődési Ház és 0,00 0,00 II. Könyvtár 6,36 6,36 6,36 6,36 0,00 III. Önkormányzat 8,00 7,5 427,05 391,20 435,05 398,7-36,35 Város és községgazdálkodás 3,5 3,00 0,00 0,00 3,5 3-0,50 Kiskereskedelem-Hús 0,5 0,5 0,00 0,00 0,5 0,5 0,00 Közterület rendjének 0,00 0,00 fenntartása 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 Közfoglalkoztatás 0,00 0,00 427,05 391,20 427,05 391,20-35,85 IV. Polgármesteri Hivatal 21,75 21,30 0,00 0,00 21,75 21,30-0,45 Igazgatás, Jogalkotás 19,75 19,3 0,00 0,00 19,75 19,3-0,45 Adó illeték beszedés 2 2 0,00 0, ,00 Gyermekélelmezési 0,00 0,00 A) Konyha 18,50 17,50 18,50 17,50-1,00 Fegyverneki Vízmű és 0,00 0,00 Községgazdálkodási B) Intézmény 35,75 31,45 35,75 31,45-4,3 C) Orvosi rendelő 13,75 9,78 0,00 0,00 13,75 9,78-3,97 Foglalkozatott összesen: 146,36 135,48 427,05 391,20 573,68 526,95-46,73 2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés I.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE a.)az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés M.e. Fegyvernek terv tény óvodai ellátást igénylők száma 2014/2015 tanévben fő /2016 tanévben fő ebből: sajátos nevelési igényű gyermek 2014/2015 tanévben fő /2016 tanévben fő 7 5 bölcsődés ellátottak száma fő 9 9

14 6 A gyermek létszám a tervhez képest 24 fővel nőtt. Oka egyrészt a településre beköltöző gyermekek számának emelkedése, másrészt az iskoláskorú gyermekek közül - szakvélemény alapján több gyermek maradt óvodában. Ellátott főbb csoportok száma: 11csoport. Részletesen: Telephely Csoportszám től Fegyvernek: Újtelep 4 Központi 3 Annaháza 2 Szapárfalu 2 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 21,9 fő, 0,7fővel kevesebb mint az elmúlt évben. Bölcsőde 1 b.) Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám évi tervhez képest 0,21fővel csökkent, a gyógypedagógus évközi munkahely váltása miatt. Az év során 3 fő óvodapedagógus és 1fő pedagógiai asszisztens élt a negyven éves munkaviszony utáni nyugdíjazás lehetőségével. Két pedagógus álláshelyre megfelelő végzettségű óvodapedagógust alkalmazunk (egyik jelenleg gyakornok), egy álláshelyre jelentkező hiányában főiskolai hallgatót alkalmazunk. A ped. asszisztensi állást belső átcsoportosítással töltöttük be. A bölcsődei létszámban változás nem volt. A szociális törvényben meghatározott felsőfokú szakirányú végzettségű dolgozó látja el a feladatot. Az átlagos statisztikai létszám 41,59 fő volt, ebből 19,81 fő óvodapedagógus, 11 fő dajka, 3fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár. A bölcsőde 3 fő gondozónőt igényelt. A gazdasági feladatok ellátását 3,75 fő végezte. Az álláshely és statisztikai létszám közötti eltérést az okozza, hogy a felmentési idejüket töltők, gyermekgondozási díjat igénybevevők álláshelyére később találtunk dolgozót. A gyógypedagógus-logopédus álláshely június 30-ig volt betöltve. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll. A létszám alakulása állománycsoportonként:

15 7 Megnevezés m.e. teljes munkaidős részmunkaidős összesen terv tény terv tény terv tény Fegyvernek Vezetők - intézményvezető fő 1 1, intézményvez. helyettes fő 2 2, Szakdolgozók 0 - óvónő fő 17 16, ,81 - bölcsődei gondozónő fő 2 2,17 2 2,17 - gyógypedagógus-logopédus fő 0,5 0,21 0,5 0,21 Ügyviteli, techn.dolg. - óvodatitkár fő adminisztrátor fő 0,75 0,75 0,75 0,75 - gazd.ügyintéző fő dajka fő 11 10, ,82 - böcsődei kisegítő fő 1 0,83 1 0,83 - karbantartó, kisegítő fő Pedagógiai asszisztens fő Összesen fő 40 39,63 2,25 1,96 42,25 41,59 c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: Az épületek számában évben nem volt változás. A rendelkezésre álló épületek száma 11 db. Az épületek alapterülete összesen:1.953,32 m2 Az épületek, építmények vagyoni értékében bekövetkezett változás a szennyvízcsatorna kiépítése volt 421e Ft. Az éves értékcsökkenési leírás összege: 1555 eft. Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változás a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, mely tejes mértékben leíródott, továbbá vásároltunk asztali számítógépet és a gyermek mosdókba 3 db villanybojlert. Ezek együttes összege 653eFt-tal növelte a gépek, berendezések értékét. Az egyéb tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása 641 e Ft. Az intézménynek kintlévősége dec.31-én nincs. d.) Az óvoda munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése ben intézményünk működése zavartalan volt. Munkánkat a helyi nevelési program alapján végeztük, éves Munkatervből bontják le feladataikat a tagóvodák, építve az egységek hagyományaira, helyi adottságaira. Az óvodákban a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső szabályzatok figyelembe vételével a tagóvodák vezetői, az intézményvezető helyettesek, és az intézményvezető felelőssége, feladatmegosztás alapján. A köznevelési törvény és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően, valamint az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja értelmében a 2014/2015-es nevelési év kezdetére átdolgoztuk Helyi Pedagógiai Programunkat, szabályzatainkat. A törvények többszörös változása miatt módosult SZMSZünk, Alapító Okiratunk, Gyakornoki szabályzatunk. Személyi feltételeink: 11 óvodai csoporttal kezdtük a 2015/2016-es nevelési évet. 20 óvodapedagógussal, 11 dajkával, 3 pedagógiai asszisztenssel. Óvodánkban az óvodapedagógusok a kötelező óraszámon felüli munkaidőt a feladataik ellátására, rendezvényeken, értekezleteken, szakmai megbeszéléseken való részvételekre fordították az óvodában, vagy óvodán kívül. Gyermeklétszám alakulása:

16 8 242 gyermek létszámmal indítottuk a nevelési évet. Szapárfalui Óvoda: 39 gyermek, Újtelepi Óvoda: 94 gyermek, Központi Óvoda: 56 gyermek, Annaházi Óvoda: 49 gyermek. Tanköteles korú gyermekek száma: 79 Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 34, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 37 Szolgáltatásaink: Az SNI-s gyerekek száma évkezdéskor 5 fő volt. Év közben felterjesztett gyerekekkel számuk emelkedett kettő fővel. Tiflopedagógus és mozgásfejlesztő gyógypedagógust sikerült intézményünkben alkalmazni, így megoldódott minden SNI gyermek ellátása Logopédiai szűrés eredményeként 97 tanköteles korú gyermekből 26 gyermek szorult logopédiai kezelésre. Kiemelt feladatok, pedagógiai célok: - Óvodák sajátos arculatainak kialakítása környezetvédelem, tehetséggondozás, mozgásfejlesztés, magyar népi hagyományápolás, mese, tánc, dráma. Mindenben igyekszünk megteremteni a feltételeket szülői támogatással, kreatív megoldásokkal. - Sajátos nevelési igényű gyerekek alkalmazkodó képességűek, önállóságának, együttműködő képességének fejlesztése. - A nevelési programokba beépített integrációs óvodai fejlesztő programokhoz kapcsolódó feladatainkat megvalósítottuk. - Az egészséges életmód alakítása terén fokozatosan építjük ki, erősítjük meg a szokásokat egyéni szükségletek, igények figyelembevételével, rugalmas, követhető napirenddel, - Az óvodák hagyományaikból adódó feladataikat maradéktalanul, eredményesen valósítják meg. - Dicséretes minden óvodában, hogy az interaktív kapcsolattartási formákat helyezik az óvónők előtérbe a szülőkkel való együttműködéshez. - Minden óvodában ismerkednek a gyerekek speciális mozgásformával, a lovaglással. Minden óvodában rendszeresen beépítettük nevelőmunkánkba. - Neveltségi szint, viselkedési magatartási szabályok (felnőtté válás, konfliktuskezelés) személyes, szociális kompetenciák fejlesztése állandó feladatunk. Kapcsolatrendszerünk A szülőkkel való kapcsolattartás mindennapos, nagyrészük aktívan segíti az óvoda munkáját. Az együttműködés, partnerség erősödik a közös tevékenységek, programok által. Az iskolával való kapcsolatunkat tovább kívánjuk bővíteni (szakmai programok, szakmai megbeszélések, tanácskozások stb.) A fenntartóval jó kapcsolatra törekszünk, támogató segítő jellegű hozzáállást tapasztalunk. Tárgyi feltételeink: - Sok segítséget kaptunk az önkormányzattól bizonyos munkák elvégzésére. Karbantartási munkák, felújítások. - Eszközellátottságunk biztosítja a változatos, választható tevékenységek, különösen a játék, mozgás optimális feltételeit, differenciált egyéni fejlesztést, kooperatív tanulásszervezést, adaptív és élménytanulást. Bölcsőde: A Bölcsődei ellátásra egyre nagyobb igény mutatkozik. e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése évben eredetileg az óvoda részére e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben e Ft-tal csökkent az évközben jóváhagyott előirányzat módosítások során. A saját bevétel előirányzat 37 e Ft-tal csökkent az alkalmazotti élelmezési igény csökkenés hatására. Véglegesen átvett pénzeszköz a tervezett szinten teljesült. Az intézményfinanszírozás csökkenés e Ft. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat, pedagógus és gyermek létszámhoz kapcsolódó bér, járulék és működtetési támogatás változása, munkahelyi étkezés támogatására kapott előirányzat jelenti. A gyermeklétszám változások elszámolását követően az önkormányzati kiegészítés éves szinten e Ft-tal csökkent. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.

17 9 Mindezek figyelembevételével év végére az óvoda költségvetési főösszege e Ft. Ezt a bevételi tervet e Ft-ra teljesítettük, 100,02 %-ra, eltérés működési bevétel elmaradás 29 e Ft, az intézményfinanszírozási többlet összege 59eFt, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1, 2, 3. sz. melléklet) Kiadások alakulása: Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 99,88 %-ra teljesítette, ezen belül kötelező feladat előirányzatának teljesítése 99,89%, önként vállalt feladaté 99,70%. A személyi juttatás felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltétel biztosítva volt. A gyógypedagógus-logopédus álláshelyre júliustól nem volt jelentkező, így az álláshelyre tervezett bér előirányzatát és a létszámot csökkentettük. További megtakarítás a létszámmozgásból adódott. Az ékezési hozzájárulás felhasználása a ténylegesen igénybevett étkezési napok arányában történt. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása kötelező feladatra felhasználásra került. Az önként vállalt feladatra előirányzott bér (gyógypedagógus-logopédus ténylegesen felhasznált bére, tagintézmény vezetők pótléka, egyéb pótlék) felhasználása teljesült. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. Jubileumi jutalomban négy fő részesült. A változó bér jutalom kifizetésként felhasználásra került. Biztosítottuk a bejáró óvónők részére az utazási költség 86 százalékát, illetve a tömegközlekedést igénybe venni nem tudó dolgozók részre a saját gépkocsi használatának térítését a jogszabályban meghatározott mértékig. A személyi juttatások maradványának összege (2eFt) majd az intézményfinanszírozás évi önkormányzati kiegészítését csökkenti. Külső személyi juttatások teljesítése 100 %. A külső megbízási díjak kifizetése túlnyomórészt a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését ellátó óraadó pedagógusok részére történt. A reprezentáció lehetőségét nem vettük igénybe. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A maradvány összege egyrészt a rehabilitációs hozzájárulás fedezete, másrészt az intézményfinanszírozás évi önkormányzati kiegészítését csökkenti. Dologi kiadások teljesítése 99,13 %. A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg (úszásoktatás) teljes mértékben felhasználásra került. Az Önkormányzat által biztosított kötött felhasználású: úszásoktatásra 100 e Ft- az utazási költség egy részét fedezte. Az alapítványoktól átvett pénzeszköz (úszásoktatáshoz, nyári táborhoz) szintén maradéktalanul felhasználásra került. Az energia kiadások teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Az egyéb dologi kiadások az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal módosításra kerültek. Elvégeztettük a szükséges, halaszthatatlan, több éve halogatott karbantartások egy részét. Elsősorban anyagokat vásároltunk és a munkálatokat önkormányzati segítséggel megfelelő időben sikerült befejezni ben a telepi óvoda egy csoportszobájának teljes karbantartására került sor (meszelés, parketta csiszolás, lakkozás, falburkolat) Szintén ebben az egységben került sor a külső környezet esztétikusabbá tételére. Szapárfalui óvodában a külső lábazat szorult sürgős javításra, festésre. A karbantartásra eredetileg tervezett összeget meghaladta a tényleges teljesítés (52eFt-tal), melyet az egyéb tételeken történő megtakarítás fedezett. Az egyéb kiadások tartalmazzák a járulékokhoz kapcsolódó munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmény befizetési kötelezettségét (1havi), az OTP-nek számlakezelésért fizetett díjat, a szolgáltatási díjakat. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás is teljesült, mely a gyógypedagógus kiszámlázott tevékenységét tartalmazza. Az élelmezési kiadás az alkalmazottak ellátásával kapcsolatos. A dologi kiadások előirányzat maradványából 72 e Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az önként vállalt feladat teljesítése az úszásoktatás és a nyári tábor kiadásait foglalja magába. Az év során beruházás keretében szennyvízcsatorna kiépítésére, asztali számítógép és villanybojlerek beszerzésére, oktatáshoz, neveléshez, működtetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor (6.sz.mell.). Előirányzathoz viszonyított megtakarítás 1 e Ft. Bölcsőde évben eredetileg a Bölcsőde részére e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg év közben 167 e Ft-tal emelkedett.

18 10 A saját bevétel a bölcsődei dolgozók élelmezéshez kapcsolódó ellátási díj bevételéből és a bölcsődés gyermekek gondozási díj bevételéből tevődik össze, melynek előirányzathoz viszonyított teljesülése 100%. Az intézményfinanszírozás növekedés 351 e Ft, mely magába foglalja az éves bérkompenzációra, szociális ágazati pótlékra és kiegészítő ágazati pótlékra kapott állami fedezet növekedést is. A kiadási szinthez igazodva az önkormányzati kiegészítés éves szinten 35 e Ft-tal csökkent. Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés főösszege e Ft. Ezt a bevételi tervet e Ft-ra teljesítettük, eltérés az intézményfinanszírozási csökkenés összege 60 e Ft, alulfinanszírozás, mely a kiadási előirányzat-maradvánnyal áll összhangban. (1, 2, 3. sz. melléklet) Kiadások alakulása: A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatának teljesítése 99,30%. A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,40 %. Évközben a bérelőirányzat módosításra került, növekedett: bérkompenzáció, ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék miatt. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztositva voltak. (2. sz. melléklet.) Üres álláshely évközben nem volt. Előirányzat-maradvány az évközi létszámmozgásból eredő bérkülönbözet miatt adódott. Külső személyi juttatások : ilyen jogcímen nem terveztünk előirányzatot. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye, teljesítése szintén 99,4%. Dologi kiadások teljesítése 98,4 %. A kiemelt előirányzat energia - költségeihez biztosított (módosított) összeget felhasználtuk. A vásárolt élelmezés és az egyéb dologi kiadások előirányzat maradványa több tételen összesen 19 e Ft. Beruházás keretében kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre (függöny, kiságy, hőálló üvegedény, játékok), előirányzat felhasználása 100%. f.) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Tartozásaink teljesítésének átütemezésére nem volt szükség. A rendelkezésünkre bocsátott Önkormányzati vagyon állagmegóvásáról igyekeztünk gondoskodni. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése. 1.) 2/2015(II.11.) sz. Önkormányzati rend. alapján úszásoktatás 100 e Ft. Felhasználása 100 %-ban megtörtént (utazási költségre). h.) Előirányzat-maradvány levezetése. Óvoda A módosított előirányzatához viszonyítva az évi maradványa 0,05 %, ami azt jelenti, hogy a e Ft-os költségvetéssel szemben 77 e Ft a szabad maradvány. A maradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevétel alakulása: 100,02 %-ra teljesült. Finanszírozásból óvodánál többlet 58 e Ft, bölcsődénél hiány 59 e Ft, ami technikai adat, mert az intézményfinanszírozás nincs külön jelölve óvodára és bölcsődére. Így intézményi szinten 1eFt-tal kevesebb a finanszírozás teljesítése az előirányzatnál. Működési bevétel elmaradása 28eFt, oka az alkalmazotti étkezési igény csökkenése. Az átvett pénzeszköz teljesülése 100%. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás 192 e Ft. A személyi juttatás kiadási megtakarítása 2 e Ft. A béren belül a szabadságmegváltás maradványa 1 e Ft. Az étkezési hozzájárulás kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján került sor, így a maradvány 1 e Ft. A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is van maradvány - 3 e Ft, további 73 e Ft kötelezettségvállalással terhelt rehab. hozzájárulás. Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés kiadási maradványa 26 e Ft az betegállományok miatti kevesebb adagrendelés következtében. A készletbeszerzések több tételén 26 e Ft, a kommunikációs és egyéb szolgáltatások több tételén 61 e Ft a megtakarítás. Az áram és gázdíj előirányzat- maradvány nincs. Beruházás maradványa 1 e Ft.

19 11 A kiadási megtakarítás összegéből összesen 145 e Ft kötelezettségvállalás 2016 évre évben a tényleges előirányzat-maradvány 77 e Ft, levezetését a 4. számú melléklet tartalmazza. Bölcsőde Bevételek: 99,3 %-ra teljesültek, elmaradás 59 e Ft, - mely a kiadási megtakarítással egyező - finanszírozásból adódott. Kiadások: 99,3 %-ra teljesültek az e.) pontban foglaltak szerint. Az előirányzat-maradvány levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR a.) b.) Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, fő. Jelentős változás nincs, az előző évi lakosságszám fő. Képviselő-testület az intézménynek a feladatok ellátására 6,63 fő közalkalmazotti statisztikai létszámot hagyott jóvá, év közben ez nem változott. A B C D E F Össz. vezető igazgató 1,00 1,000 vezető könyvtáros 1,00 1,000 gazdasági ügyintéző 1,00 1,000 vezető összesen 1,00 2,00 3,000 szakdolgozó könyvtáros 1,00 1,000 művelődésszervező turisztikai előadó pénztáros 0,125 0,125 eladó 1,00 1,000 szakdolgozó össz. 1,00 1,00 0,125 2,125 technikai gondnok 1,00 1,000 takarító 0,50 0,500 technikai összesen 0,50 1,00 1,500 összesen 0,50 2,00 1,00 0,125 1,00 2,00 6,625 Összes létszám 6,625 A kevés dolgozói létszám több önkéntes bevonását, az eddigiek munkájának még nagyobb leterheltségét vonta maga után. c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások: Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 307 e Ft volt. A december 31-ig elszámolt értékcsökkenés 307 e Ft. A évi záró nettó érték 0 e Ft Az ingatlanok nyitó bruttó értéke e Ft volt. Növekedés 309 e Ft, egyéb csökkenés 13 e Ft, december 31-ig az elszámolt értékcsökkenés e Ft. A 2015 évi záró nettó érték e Ft.

20 12 A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke e Ft. Növekedés 407 e Ft volt, selejtezés e Ft, egyéb csökkenés 271 e Ft, záró bruttó érték e Ft december 31 - ig az elszámolt értékcsökkenés e Ft, évi záró nettó érték 618 e Ft. d.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása: Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette. A 4 /2015. (I.29.) számú önkormányzati határozattal elfogadott munkaterv megalapozásában a Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott a évi szakmai és gazdasági feladatok végrehajtásáról. A saját és befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát végeztek. A rendezvényeket a rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény. Az igénybe vevők anyagi helyzete, a terem-adottságok és a létszámhelyzet meghatározta a szakmai és a gazdasági feladatellátást. e.) A pénzügyi terv végrehajtása: Az intézmény a bevételeit 100,00%-ra, kiadásait 95,76%-ra teljesítette, a módosított előirányzathoz képest, a jóváhagyott létszám az év közben nem változott. Az eredeti előirányzatot e Ft-tal emelte meg a Képviselő testület. BEVÉTELEK: Az intézmény saját bevétele a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. (1. sz. melléklet). Étkezést a dolgozók nem vették igénybe, ezért itt nem képződött bevétel. Az egyéb bevételeknél a teljesítés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezettettet. Ezek a bevételek a kávéházi bevétel, terembérleti díjak. A terembérleti díjak növekedését az okozta, hogy településünkön a lakosok képzéséhez az intézmény szabad termeit veszik igénybe a képző intézmények. Így nagyrészt a Szapárfalui Klubkönyvtár egész évben helyet adott ezeknek az oktatásoknak. A kávéházi többletbevételt pedig a megnövekedett nagyobb rendezvények okozták. (2. sz. melléklet) A támogatásértékű bevételek a pályázatokon nyert támogatásokat mutatják. NKA táncházi program megrendezésére 3608/08973 számú pályázat 150 e Ft összegben, és a 3608/09048 számú pályázat 150 e Ft összegben. A véglegesen átvett pénzeszközök lakossági befizetéseket és vállalkozások támogatását mutatja. Ebben a költségvetési évben nem volt. Az intézményfinanszírozást az intézmény igény szerint kérte a 2/2015.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet alapján. A pénzmaradványt az intézmény a 12/2015.(IV.29.) sz. határozat szerint használta fel (1.571 e Ft). KIADÁSOK A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben előirányzat növekedést a központi bérkompenzáció jelentett. A munkaadókat terhelő járulékok a járulékköteles jövedelmektől függően alakultak. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest. Az energiára tervezett előirányzat összességében fedezte a kiadásokat.

21 13 Az egyéb célra kapott dologi kiadások a Népzenei Találkozó, gyermekszínház Előadás, Gyermeknapi Rendezvény, Vándorló Bográcsok találkozója, Fegyvernek Város Napja, rendezvényekre kapott és felhasznált összeget mutatja. Fedezete önkormányzati kiegészítés volt. A kávéházi áru beszerzés nőtt a bevétel növekedésével összhangban, ennek fedezete a bevétel volt. A megnövekedett egyéb dologi kiadások könyvtári, közművelődési, és egyéb pályázat és saját bevétel növekedés felhasználást mutatja. Az intézmény az önkormányzat által vállalt többlet feladatokra ( Fegyvernek Város Napja, fellépő csoportok útiköltsége) kapott előirányzatot felhasználta. A fent említett rendezvényekkel összefüggésben megnőtt a szakmai anyag, fellépő művészek díja, gépkocsi használat és az egyéb kiadás, amelyek előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javaslatot nyújtottunk be. Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult. Beruházás és felújítás: A Művelődési Ház íróasztali lámpát, hangváltó berendezést, keverős konténer ládát, vasalót, porszívót, szőnyeget és informatikai eszközöket vásárolt. (7. számú melléklet) f.) Az intézmény a dolgozók, a külsős munkatársak, az önkéntesek munkáját és a tárgyi feltételeket erőn felül kihasználva igyekszik eleget tenni a céljainak. A tevékenység sokrétűsége mellett igyekezett minden igényt kielégíteni. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése: A módosított költségvetési rendeletben szereplő kiemelt feladatok közül a rendezvények egyre több látogatót vonzanak. A visszatérő rendezvényeket a település lakói is és a máshonnan ide érkezők is várják. A fellépő csoportok útiköltségére költött összeggel a település hírnevét öregbítettük. A fenti támogatásokra nagy szüksége volt az intézménynek és a község közművelődésének. h.) Az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványa: (4. számú melléklet) e Ft III. ÖNKORMÁNYZAT Az Önkormányzatnál a feladat ellátó dolgozók létszámának költségvetési kerete évben 8 fő volt. A teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 7,5 fő,(ebből részmunkaidős foglalkoztatott 1 fő) Az előirányzattól való 0,50 fős eltérés oka, hogy a város és községgazdálkodási szakfeladaton az engedélyezett létszámkeret részben megbízás alapján került betöltésre. A közfoglalkoztatottak éves tervezett létszáma 432 fő volt ezzel szemben a évi teljesített átlagos statisztikai létszáma 391,20 fő. Az eltérés abból adódik, hogy a fizetés nélküli szabadságok és 30 napot meghaladó táppénzes állományok a statisztikai létszámba nem számítanak bele, valamint nem minden napon tudtuk feltölteni a pályázatban vállalt helyeket. Önkormányzat (fő) Szakfeladat Előirányz. Teljesítés Város és községgazdálkodás 3,50 3,00 Hús áru kiskereskedelem 0,50 0,50 Közterület rendjének fenntartása 4,00 4,00 Közfoglalkoztatás összesen 427,05 391,20 Eből téli közfogl ,20 Hagyományos közfogl 51,55 97,75

22 14 Minta közfogl. 270,50 223,20 Foglalkoztatott összesen: 435,05 398,7 Az Önkormányzatnál december 31-én a munkajogi záró létszám 376 fő volt ebből 8 fő közalkalmazott, 368 fő közfoglalkoztatott személy volt. A évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 435,05fő. Az módosított előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés 404,50% -os. Az önkormányzatnál a beszámolási időszakban a közfoglalkoztatás keretében éves szinten 391,20 fő foglalkoztatása történt. (70,25 fő térkő gyártás és lerakás 97,75 fő hagyományos foglalkoztatás, 223,2 fő minta program keretében) Bevételek alakulása Az önkormányzat bevétele évben eft volt. A teljesítés 99,52%-os az előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül: A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 106,04 %-os. A bevételi többlet eft a város és községgazdálkodási feladat többletbevétele. A közhatalmi bevételek összege eft, az előirányzathoz képest 99,94%-os teljesítést értek el. A bevételi lemaradás mindösszesen 76 e Ft, mely nem jelentős eltérés. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adójából eft, a helyi iparűzési adóból eft, a gépjármű adóból eft bevétel realizálódott a beszámolási időszakban. A tervezett állami támogatásokból mindösszesen eft folyt be, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A normatívákból, kötött felhasználású támogatásokból, az egyéb központi támogatásokból is egyaránt az előirányzatnak megfelelő bevétele volt az Önkormányzatnak. A felhalmozási bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 9,94 %-os összeg folyt be, a bevételi lemaradás abból adódik, hogy nem realizálódtak évben a tervezett ingatlan eladások. A támogatás értékű bevételeknél a teljesítés összességében 100,03 %-os, összeg szerűen eft volt évben. Itt szerepelnek a start munkaprogramhoz kapcsolódó támogatások, a szennyvízhálózat kiépítéséhez, az Orvosi rendelő felújításához, településközpont rehabilitációhoz kapcsolódó pályázati összegek. A működési célú támogatások 100, 08%-ban a realizálódtak a felhalmozási bevételeknél a beruházási finanszírozás a tervezettnek megfelelően alakult. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek együttes teljesítése 100,46 %, a tervnek megfelelő. A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 104,96 %-os. A kölcsönök törlesztése a terv összeg felett teljesült.. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében év folyamán hitelfelvételre nem volt szükség. Az időszakos forráshiányt a folyószámla hitel igénybe vételével kezelni tudtuk eft-ot vettünk fel és fizettünk vissza. Az előző évi maradvány 100%-ban felhasználásra került. A kiadások alakulása: A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy az Önkormányzatnál előirányzott kiadások összességében 93,92 %-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek eft összegben. Ezen belül: A személyi juttatások összességében 100 %-os teljesítést mutatnak. A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően, 99,99%-ra teljesültek. Dologi kiadásra e Ft-ot tartalmazott az Önkormányzat költségvetése, melynek 93,41%-a valósult meg eft összegben, a kiadási megtakarítás eft. Az átadott pénzeszközök együttes kiadásai 100%-ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeni támogatásaira tervezett kiadások teljesítése összességében 99,90%-os. Az szociális jellegű kifizetésekre tervezett összegek csaknem teljes mértékben felhasználásra kerültek.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Pécs Széchenyi tér 9. 2006.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése 218948

Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Pécs Széchenyi tér 9. 2006.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése 218948 II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2006. Tárgy:2006.évi költségv.beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2015. évi december

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita El terjeszt : Mez

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. április 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselőtestület! E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 68-69. -ai alapján készítette el a jegyző a 2009. évi költségvetési

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. 01 Száma: 16523-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

E l ő t erjesztés Kéthely Község Önkormányzat 2014 évi munkatervére

E l ő t erjesztés Kéthely Község Önkormányzat 2014 évi munkatervére E l ő t erjesztés Kéthely Község Önkormányzat 2014 évi munkatervére Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének többszörösen módosított 6/1999./IV.29./sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 51-85 /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-96/2016. A döntés minősített szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben