E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére"

Átírás

1 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer évi működéséről Az előterjesztést készítették: dr. Halász Anett (jegyzői gyámhatóság ügyintézője) Tóth Katalin (Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai vezetője ) Hum József (gyámhivatal vezető) Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós j e g y z ő Melléklet: -

2 2 Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 25-én tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt. ) 96. (6) bekezdése az alábbiakat írja elő: A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal, s ha a benne foglaltakkal egyetért, elfogadja. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10. ) Korm. rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. (a mellékletet, vagyis a tartalmi követelményeket az értékeléshez mellékeltük. ) A fentiek értelmében a gyermekvédelem különböző területein dolgozók ( Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata, jegyzői gyámhatóság ügyintézője, az Okmányiroda népesség nyilvántartója, a Városi Gyámhivatal ) a saját működési területüket illetően készítettek értékelést a fent említett. melléklet alapján. Kerekegyháza, május 16. Hum József gyámhivatal vezető 2

3 3 I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: (149/1997.(IX.10. ) Korm. rendelet 10. sz. melléklete ) 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: - védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, - ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. 5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 3

4 4 1.A település demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály körében ( ) Születési idő Fő évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben 75 Összesen:

5 5 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt. ) 19. (2) bek. az alábbiakat írja elő: (2) A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át, aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. (7) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét Akinek a kedvezményre való jogosultsága tárgyév július 1-én fennáll, illetve tárgyév november 1-én fennáll, a tárgyév július, illetve november hónapján pénzbeli támogatást folyósít.) Ennek gyermekenkénti összege esetenként évben 5.800,-Ft évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult 412 gyermek, 195 családban, melyből 62 egyedülálló szülő. Az előző évhez mérten nem emelkedett nagy mértékben a jogosultak száma. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi alkalmanként jelentkező többletkiadásokra tekintettel igényelhető: gyermek betegsége esetén a gyógyszerköltség hozzájárulásaként, óvodai, iskolai étkezési térítési díj hozzájárulásaként, gyermekek iskolakezdési támogatásaként, /tanszervásárlásra, vagy gyermekruha vásárlásra adható/ átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szülők főként iskolakezdés időszakában ruházati támogatásra, ritkán étkezési díj hozzájárulásra és gyógyszerköltség támogatásra igényelnek, melynek felhasználásáról számlával el kell számolni év folyamán 195 fő, részesült e támogatási formában, a felhasznált összeg 797 ezer forint volt, 39 ezer forinttal magasabb az előző évinél. Óvodáztatási támogatás A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeresen óvodába járó gyermek szülője részére kell folyósítani az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig, amennyiben megfelel a feltételeknek. Az ellátás folyósítására év június és december hónapokban került sor összesen 9 gyermek részére ,-Ft összegben. 5

6 6 Pénzbeli és természetbeni ellátások ügyiratforgalma évre Iktatott iratok száma: 1074 irat Alszámmal iktatott: 843 irat Alapszámmal iktatott: 360 irat Kiadott határozatok száma: 714 határozat Nyári gyermekétkeztetés évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben biztosított óvodai és iskolai étkezési kedvezményeken túl ,-Ft összegben részesült Kerekegyháza szociális nyári gyermekétkeztetési támogatásban, melyből 80 gyermek a nyári szünetben 54 napig részesült otthonában, illetve táboroztatás alkalmával. Az elvi keretösszeg kormányrendeletben került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők létszámadataiból arányosan számítva. A 80 gyermek kiválasztása a jogosultak közül a családgondozók által történt. Gyermekétkeztetési kedvezményre jogosultak: /az intézmény által megadott átlagolt adatok alapján/ Az óvodában összesen 243 gyerek étkezik. Félnapos óvodás, (csak reggelit és tízórait kap) nincs. Az általános iskola konyhája főzi az ebédet, a többi étkezéshez az ételt az óvodában készítik. Az óvodások közül 78 gyermek kapja az étkezést térítés nélkül, tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 33 gyermek részesül 50%-os térítési díj kedvezményben annak okán, hogy a családban 3 kiskorú nevelkedik. A tartós betegsége okán 17 gyermek kap 50%-os térítési díj kedvezményt. Az általános iskolában összesen 379 gyermek részesült étkeztetésben. Ebből rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő térítésmentesen étkező gyermekek száma: 151 fő, ez a létszám évihez képest közel 40%-os emelkedést jelent. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 50% térítési díj kedvezményt kapó gyermekek száma: 12 gyermek. 3 vagy több kiskorút nevelő családok azon gyermekei, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 64 főt tesznek ki. Ők 50% térítési díjkedvezményt kapnak. Ugyancsak 50% kedvezményt kapnak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő tartós beteg gyerekek. Az ő számuk 19 fő. A fentiekből látható, hogy mindössze 133 gyermek nem részesül térítési díj kedvezményben, ez az összes étkezők mintegy harmada. 6

7 7 3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások - gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás több szintű tevékenységet tartalmaz a társult településeknek nyújtott szolgáltatásoktól a tényleges gyermekjóléti szociális segítő munkán a szervezési feladatokig. A gyermekjóléti szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településen élő 0-18 éves korosztály. Ehhez kapcsolódóan mindazon felnőttek, akik a gyermekek sorsának alakulásában, alakításában szerepet vállalnak (szülők, egyéb családtagok, közösségek szervezetek). Másodlagos célcsoport a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, harmadlagos célcsoport a település alakításában részvevők csoportja (Települési Önkormányzatok, Polgármesteri Hivatal alkalmazottai) A gyermekjóléti szolgáltatás általános preventív szolgáltatásokat biztosít a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettségük megelőzése érdekében. Kerekegyházán, Ágasegyházán és Fülöpházán egy fő főállásban, két fő félállásban, Kunbaracson, Ladánybenén egy fő főállásban látja el a feladatokat. Gyermekjóléti szociális segítő munka kötelezett együttműködés esetén védelembe vétellel A védelembe vétel során a hatóság ( jegyző) a gyermeket és szülőjét folyamatos kontroll alá helyezi, egyúttal segítő szakembert rendel ki a fennálló veszélyeztető probléma megoldása érdekében. Lakosság száma: 6479 fő Kiskorúak száma: 0-18 év: 1436 fő Székhely: Humán Szolgáltató Központ (székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 76. integrált intézmény, típusa: alapszolgáltatási központ) Kerekegyháza illetékességi területén a családgondozást egy fő főállásban, két fő mellékállásban látja el. A Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata, rendszeres kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival: védőnők, iskola, óvoda, a polgármesteri hivatal gyámhatósága, házi orvosok,, tanyagondnokok. Alapellátás keretében Védelembe vétel keretében Szakellátás keretében Gondozott gyermekek száma: 81 gyermek 24 gyermek 15 gyermek Családok száma: 35 család 7 család 5 család Családok száma/ családgondozó Gyermekek száma/családgondozó 17,5 3,5 2,5 40,5 12 7,5 Leggyakrabban előforduló veszélyeztető tényezők a településen: elhanyagolás különböző szintjei 7

8 8 szülői felügyeleti- és gondozási hiányosságok szenvedélybetegség szülők részéről (alkoholizmus) fizikai és lelki bántalmazás nem megfelelő lakáskörülmények nem megfelelő táplálkozás alacsony jövedelmi viszonyok gyermekek részéről tapasztalható súlyosabb magatartási és tanulási zavarok indokolatlan óvodai-, iskolai hiányzás A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint: Probléma típusa Kerekegyháza Életviteli tanácsadás 184 Családi, kapcsolati, családi konfliktusok rendezéséhez segítségnyújtás 159 Lelki-mentális, segítő beszélgetés 133 Gyermeknevelési 97 Anyagi (pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás, 130 segítségnyújtás) Foglalkoztatással kapcsolatos 129 Egészségkárosodás következménye 38 Ügyintézéshez segítségkérés 414 Információkérés 121 Egyéb: pályázat, kirándulás, szállítás 64 A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (Egy adott eset több csoportba is besorolt, a gyermek veszélyeztetettségét több tényező is okozza ) Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő): 37% Gyermeknevelési: 10 % Gyermekintézménybe való beilleszkedései: 5% Magatartászavar, teljesítményzavar: 18% Családi konfliktus: 7% Szülők, család életvitele: 32% Szülői elhanyagolás: 39% Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) - Fogyatékosság, retardáció: 3% Szenvedélybetegség (gyermeké) 3% Sajnos a helyettes szülői szolgáltatás Kerekegyházán nem volt elérhető évben Kecskemétre költözött az a személy, aki a helyettes szülői ellátást biztosította az otthonában. Nem jelentkezett még olyan kerekegyházi személy, aki vállalta volna hogy rövidebb hosszabb ideig átmenetileg helyettes szülőként gyermekeket az otthonában neveljen, annak ellenére, hogy az ellátás napjaira a helyettes szülőt is olyan díjazás illeti meg, mint a nevelőszülőt. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések A jegyzői gyámhatósági feladatokat 1 fő ügyintéző látja el. 8

9 9 Védelembe vétel Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A települési önkormányzat jegyzője a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút december 31. napján nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma 19 fő évben új védelembe vételre 10 gyermek esetében került sor, a következő okokból: környezeti okok miatt 2 fő 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt 1 fő szülőnek felróható magatartási okból 4 fő gyermeknek felróható magatartási okból 1 fő fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény miatt 1 fő gyermekkorú bántalmazása miatt 1 fő Fenti kiskorúak döntő része (9 fő) a családsegítő szolgálat javaslata alapján került védelembe évben nagykorúság elérése, illetve eredményesség miatt 2 gyermek esetében, 1 esetben pedig a védelembe vétel eredményessége volt. A többi gyermek védelembe vételét a felülvizsgálat során a gyámhatóság fenntartotta. Ideiglenes hatályú elhelyezés - ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. A jegyzői gyámhatóságnál évben ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor. Kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárás kezdeményezése nem történt. 9

10 10 Gyámhatósági ügyiratforgalom évre: Iktatott bejövő ügyiratok száma: 116 Alszámmal: 92 Alapszámmal: 24 Közvetlenül megtámadható döntések száma: 21 ebből határozat: 11 végzés: 10 Megtámadott döntések száma: 0 5. A Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései A Városi Gyámhivatali feladatokat 2 fő látja el, 1 hivatalvezető és 1 ügyintéző. A gyámhivatal illetékességi területe201. évben a évivel megegyezett: Kerekegyháza, Fülöpháza, és Kunbaracs közigazgatási területe. Az iktatott iratok száma évben kissé meghaladta a évi ügyiratforgalmat. (Az eltérés mintegy 8-10% ). 1 személynek (vagyonos kiskorú, gyámolt vagy gondnokolt ) 1 évben 1 alapszámmal iktatott gyámügyi irata van. Hatósági intézkedések évben Kiadott végzések száma Kiadott határozatok száma Megfellebbezett határozat Iktatott ügyirat évben Összes 1272 Alapszámmal iktatott 156 Alszámmal iktatott 1116 M egjegyzés: 1 személynek (vagyonos kiskorú, gyámolt vagy gondnokolt ) 1 évben 1 alapszámmal iktatott gyámügyi irata van. A gyámhivatali döntésekben jelentős szerepe van a mérlegelésnek, az érintettek (szülők, gondnokok, családgondozók meghallgatásáról részletes jegyzőkönyv felvétele szükséges, ami a gyámhivatal adminisztrációs munkáját nagymértékben növeli. Ehhez jön még a Ket. változásából adódó egyéb tájékoztatási kötelezettség. A megnövekedett papírmunka miatt egyre kevesebb idő jut a helyszíni szemlék, környezettanulmányok, a gondnokoltak és gyámoltak körülményeinek vizsgálatára. Gondnoksági ügyek: gondnokoltak száma 2010.XII.31-én cselekvőképtelen Korlátozottan cselekvőképes Per folyamatban 32 fő 22 fő 11 fő 0fő Hivatásos gondnok látja el a gondnoki teendőket 4 gondnokolt esetében évben 2 fő hivatásos gondnok működött. Ha a gondnokoltnak nem hivatásos gondnoka van, a gondnoki teendőket a közeli, vagy 10

11 11 távolabbi hozzátartozója vállalta. Szerencsére ez a gyakoribb eset. Perindítás irányultsága évben indított Gondnokság alá helyezés 0 Gondnoksági csoport felülvizsgálat 1 A számadási kötelezettséget ill. az alóli felmentést a gyámhivatal első alkalommal a gondnokrendeléskor határozza meg, majd a számadások, eves beszámolók elbírálásával egyidejűleg felülvizsgálja, s ha szükséges változtat a számadási kötelezettség módján. A számadási szabályokat egyébiránt a 149/1997. (IX.10., ) Kormányrendelet tartalmazza, s a számadási kötelezettség fajtáját (tételes, vagy egyszerűsített, illetve beszámoló számadási kötelezettség nélkül) a gyámhivatal a kormányrendelet előírásai alapján állapítja meg a gondnokolt jövedelmétől, vagyonától és a gondnok gondnokolt közti rokonsági foktól függően A számadás alól felmentett, csak éves beszámolóra kötelezett gondnokok száma évben 11 fő. Tételes számadásra kötelezett a hivatásos gondnokokon (2 fő ) kívül 1 gondnok, egyszerűsített számadásra pedig 13 gondnok. Gyámsági ügyek A gyámhivatal munkájának számottevő részét alkotja a gyámság alatt álló kiskorúak ügyeinek vitele. A gyámolt kiskorúak száma évről évre növekvő tendenciát mutat, figyelembe véve évet, amikor a gyámság alatt lévő gyermekek száma 20 fő volt dec. 31-én dec. 31-én Átmeneti neveltek száma Tartós neveltek száma személy gyámnál levők száma 5 4 Összesen: A gyámhivatal ellenőrzi, figyelemmel kíséri a gyámok működését, akik félévente írásban kötelesek tájékoztatást nyújtani a gyámságuk alatt álló gyermekek helyzetéről, illetve minden évben számadást kell benyújtaniuk a gyámoltak előző évi vagyonkezelésére vonatkozóan, csatolva a gyámolt vagy a gondnokolt személyes ügyeire (oktatására, nevelésére, tartására, egészségi állapotára) vonatkozó jelentését is. Ezenkívül a gyám (a gondnok) függetlenül számadási kötelezettségétől köteles a gyámhivatal felhívására a gyermek (a gondnokolt) helyzetéről soron kívül felvilágosítást adni. Rendszeresen részt vesznek a gyámhivatal ügyintézői az átmeneti nevelésben lévő, ill. abba kerülő gyermekek elhelyezését tárgyaló ún. elhelyezési értekezleten a BKMÖ Gyermekvédelmi Központjában A családi jogállás rendezéssel kapcsolatos ügyek: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele képzelt apa adatainak meghatározása apasági vélelem megdöntésére perindítás 8 esetben 0 esetben 2 esetben 11

12 12 Gyermektartásdíj megelőlegezés száma Érintett gyermekek száma Tárgyévben indult eljárások 5 6 Elutasított kérelmek 0 0 Megszűnt eljárások XII. 31-én megelőlegezésben részesültek 9 szülő 17 A megelőlegezésre év folyamán kifizetett összeg: ezer Ft. Kapcsolattartási ügyek: Kezdeményezett ügyek száma szülők egyezségének jóváhagyása gyámhivatali döntés határozattal Végrehajtási cselekmények figyelmeztetés Kiskorúak vagyoni ügyei: nyilvántartott ingó és ingatlantulajdonos kiskorúak száma gyámi fenntartásos betéttel rendelkező kiskorúak száma a kiskorúak gyámi betétjében levő összeg összesen 66 kiskorú 14 kiskorú ezer Ft Kiskorúak vagyoni ügyében hozott döntések ingatlan eladás/megterhelés jóváhagyása gyámi betétnyitásra, befizetésre kötelezés gyámi betétből pénzfelhasználás engedélyezése 4 esetben 4 esetben 3 esetben 12

13 13 Otthonteremtési támogatás A gyámhivatalhoz otthonteremtési támogatás iránt 1 tartós nevelésből 18 év feletti fiatal felnőtt nyújtott be kérelmet. A gyámhivatal által megállapított otthonteremtési támogatás melynek maximális összege az öregségi havi nyugdíjminimum 60-szorosa ingatlanvásárlásra került felhasználásra. Az otthonteremtési támogatás összege teljes egészében Államkincstártól visszaigénylésre került. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések évben a gyermekjóléti szolgálatnál, a jegyzői gyámhatóságnál és a városi gyámhivatalnál nem volt felügyeleti szakmai ellenőrzés. 7. Fejlesztések, célok Az előző évi beszámolóban még tervként szerepelt a bölcsőde építése, melyre az önkormányzat DAOP-4.1.3/C-2f pályázaton kerekítve ezer forintot nyert. Az építkezés őszén megkezdődött, s április 21-én volt a bölcsőde hivatalos átadása. A kialakításra kerülő főbb helyiségek egyrészt a bölcsőde terei, mint például csoportszobák, fürdőszobák, öltözők, társalgó, terasz, stb.; másrészt a kiszolgáló egységek terei, például melegítő konyha, étkező, tárolók, gondozói szoba, orvosi szoba, öltöző, zuhanyzó, WC, stb. A teraszokhoz összefüggő játszókert is kapcsolódik. Az udvarfejlesztéssel érintett terület 1250 m2. A parkolók - köztük az akadálymentes parkoló - elhelyezésére a telken belül a bejáratok közelében kerül sor. A projekt keretében az épület teljes körű akadálymentesítése valósul meg megfelelő méretű terek, rámpa, csúszásmentes térkő, kontrasztos élképzés a lépcsőknél, vezetősáv, kontrasztos felület, tükröződésmentes felület, figyelemfelkeltő oszlopok, tájékoztató tábla révén -, amely a gyengénlátók, látássérültek számára is biztonságos környezetet teremt. A tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek. A fejlesztés részeként napkollektoros rendszer került kiépítésre, amely révén megoldható a melegvíz szolgáltatás és a fűtés rásegítése. Mindezek és a korszerű építészeti megoldások által várhatóan csökkenthetők a bölcsőde épületének működési költségei. Szüksége lenne olyan helyiségre (kis tárgyalóra ) a Humán Szolgáltató Központnak, amelyben a családgondozó a személyes adatok védelmét biztosítva a többi munkatárstól elkülönülten tud beszélgetni az ügyféllel, szülővel. A Humán Szolgáltató Központnak nincs külön sem gazdasági-, sem személyi- ügyintézője, így egyes adminisztrációs munkákat csak a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkatárssal tudtak megoldani. Problémát jelent, hogy Kerekegyházán évben nem volt helyettes szülő, aki el tudta látni néhány napra azon, főleg egyedülálló szülő gyermekét ill. gyermekeit, aki átmeneti akadályozottsága miatt (pl. kórházi kezelés, lakhatási probléma ) rövid időre nem tudja a gyermekét ellátni ill. elhelyezni. 13

14 14 8. Bűnmegelőzés, gyermek és fiatalkorúak bűnelkövetésének formái, jellemző bűnelkövetések és okai. A koncepciót a Képviselőtestület évben fogadta el, melynek tartalma, főbb pontjai az alábbiak: 1./ A település szociometriai leírása, település-szerkezetének sajátosságai: Ezen belül: A település-szerkezet építészeti sajátosságai (lakásszám) A lakosság lélekszáma, kormegoszlása, foglalkoztatása (helyben, illetve az ingázók számaránya) Az egyes napszakokban rendszeresen otthon tartózkodók száma és aránya a település-szerkezeti (építészeti) egységekben. 2./ A település lakói szubjektív biztonságérzetének felmérése: A biztonságérzetet erősítő és fenntartó, már meglevő tényezők Területek, ahol szükséges egy biztonságosabb lakókörnyezet kialakítása érdekében javulást elérni, és az ehhez szükséges eszközök Önerőből tett intézkedést a javak védelme érdekében 3./ A település bűnügyi fertőzöttségének adatai önkormányzati statisztikák tükrében A lakosság hozzáállása a közbiztonsághoz hagy némi kívánnivalót maga után. Konkrétan: nem eléggé figyel a lakosság a saját és egymás értékeire, ezzel teret engedve azoknak az embereknek, akik kihasználva a kínálkozó alkalmat eltulajdonítják a lakos értékeit. A rendőrség és az önkormányzat is több platformon (plakát, újság kábeltévé ) hívja fel a megelőzésre, az értékek fokozott védelmére a lakosság figyelmét. A településen működő polgárőrség (49 fő állandó alkalmazottal ) jól együtt tud működni a rendőrséggel. A polgárőröknek a bűnesetek felderítésben információszolgáltatásban vállalt feladatukon kívül nagy szerepük van abban, hogy jelenlétük visszatartó tényező a bűnelkövetéstől. (Gépkocsifeltörések, besurranó lopások, falopások számának csökkenése.) A fiatalok által elkövetett törvényszegő cselekmények nagy része a szabálysértési kategóriába esik. ( Rongálás, csendháborítás, kisebb értékű lopás) A rongálás csendháborítás, könnyű testi sértés elkövetése az esetek túlnyomó többségében a túlzott alkoholfogyasztás miatti erkölcsi fékek kiiktatódásának következményei. Ezért nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a rendőrségnek illetve az egység működését engedélyezőnek, a vendéglátóipari egységek (presszók, kocsmák, ivók ) ellenőrzésére a tekintetben, hogy legalább a kiskorúak szeszesitallal történő kiszolgálását igyekezzenek megakadályozni. Továbbra is sok esetben bosszúság, kár okozói a lakosságnak a Kerekegyházán munkát vállaló román állampolgárok éjszakai hangoskodása, rendzavarása, illetve bérbe vett lakhelyük és környékének szennyezettsége, elhanyagoltsága. 18 év alatti fiatalkorúak ellen 4 esetben (5 főt érintően ) folyt kisebb értékre elkövetett lopás miatt. A közlekedési szabálysértésekről nem vezet nyilvántartást a helyi rendőrőrs, de a KMB csoportvezető tájékoztatása szerint kiskorúakat érintően évben kb. 15 kiskorú követett el szabálysértést, amiben eljárást folytattak. Az alapfokú ill. középfokú oktatási intézmények igazolatlan tanulói hiányzásokra vonatkozó jelzése következményeként az önkormányzat jegyzője 19 alkalommal indított szabálysértési eljárást a kiskorúak szülei ellen. 14

15 15 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés A Gyermekjóléti Szolgálat minden évben részt vesz a nyári gyermekétkeztetés keretében kiosztásra kerülő élelmiszerek beszerzésében és a rászoruló családokhoz való eljuttatásában. Szabadidős programok a HSZK-Gyermekjóléti Szolgálatánál 2010-ben Február hónapban a helyi életmód klubban előadást tartott az intézményvezető a függőség lelki hátteréről án a Gyermekétkeztetési Alapítvány által szervezett paprikáskrumplifőző versenyen vettünk részt 37 hátrányos helyzetű gyermekkel. Ennek keretén belül lehetőség nyílt a budapesti Vidámpark területén található legtöbb játék kipróbálására és egy országos rekord felállítására ei kezdettel szolgálatunk napközi tábort szervezett az illetékességi területen (Kerekegyháza, Ágasegyháza, Ladánybene, Fülöpháza, Kunbaracs) élő 36 gyermek számára. Az öt nap alatt változatos programmal vártuk őket (Lili-lovasfarm, bográcsozás, fürdőzés a kunadacsi horgásztavon, látogatás a Kunság Majorban és a Rendek Tanya ökogazdaságában) én került sor a már hagyománnyá vált tőserdei fürdőzésre, melyen 45 gyermek vett részt. - A decemberi mikulás járat keretén belül a települések helyi vállalkozóinak adományainak köszönhetően Kerekegyházán 132, Ladánybenén 36, Kunbaracson 32, Fülöpházán 15, Ágasegyházán pedig 44 gyermek részesült a Mikulás által szétosztott csomagokból. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben segítséget nyújtottak akár döntésükkel, akár munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal ahhoz, hogy Kerekegyházán a gyermek-és ifjúságvédelem eredményes legyen. Kerekegyháza, május 18. Szerkesztette: Hum József Gyámhivatal vezető 15

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Átfogó értékelés Balatonkenese Város Önkormányzatának gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról

Átfogó értékelés Balatonkenese Város Önkormányzatának gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról B a lla tto n kenese V á ros J eegy zző jj ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Á T F O G Ó É R T É K E L É S

Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki:

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV.28.) számú lakáscélú támogatásról szóló rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV.28.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-122-6/2010. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2009. évi hatósági

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1. Felmentést adhat a házasság előtti várakozási 1952. évi IV. tv. (a

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére 7989-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4564 Nyírmada, Ady E. út.16. Telefon: 45/492-100. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a szociálpolitikai

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben