BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző

2 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az országgyőlési képviselık évi általános választását Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke 6/2010.(I.22.) KE határozatával tőzte ki, mely szerint az elsı forduló idıpontja: április 11-én, második forduló idıpontja április 25. napjára került kitőzésre. A választási bizottságokra az alábbi törvényi rendelkezések vonatkoznak: A választási bizottságok tagjai 23. (1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselı-testülete az országgyőlési képviselık általános választásának kitőzését követıen, legkésıbb a szavazás napja elıtti 20. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetıje tesz indítványt. Az egy szavazókörrel rendelkezı településen nem választanak külön szavazatszámláló bizottságot [31. (2) bek. l) pont]. 25. (1) A választási bizottságoknak - a 23. -ban említetteken felüli - további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetıleg listát állító jelölı szervezet, illetıleg a független jelölt bízza meg. (2) A választási bizottságok megbízott tagjait a szavazás napját megelızı 9. napig a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetıjénél kell bejelenteni. 26. (1) A választási bizottság választott tagjainak megbízatása a ban meghatározott - következı általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. (2) A választási bizottság megbízott tagjának megbízatása - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a választás végleges eredményének közzétételével szőnik meg. (3) Az Országos Választási Bizottságba az Országgyőlés alakuló ülésén képviselıcsoportot alakító pártok által a 25. szerint megbízott tagok megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott idıpontig, illetıleg a képviselıcsoport megszőnéséig tart. Azok a pártok, amelyek a 25. szerint nem bíztak meg tagot az Országos Választási Bizottságba, de az Országgyőlésben képviselıcsoportot alakítottak, az Országos Választási Bizottságba egy-egy tagot bízhatnak meg, akiknek a megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott idıpontig, illetıleg a képviselıcsoport megszőnéséig tart. (4) A választási bizottság tagjának megbízatása az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl megszőnik: a) ha a megbízatás törvényes feltételei megszőntek, b) ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét, c) lemondással, d) a megbízatás visszavonásával. 27. (1) Ha a választási bizottság választott tagja meghalt, vagy megbízatása a 26. (4) bekezdésében meghatározott okból megszőnt, helyébe a póttag lép. Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselı-testülete, illetıleg a fıvárosi, megyei közgyőlés vagy az általuk kijelölt bizottságuk, az Országos Választási Bizottság esetében az Országgyőlés új tagot választ. (2) Ha a választási bizottság megbízott tagja meghalt, vagy megbízatása a 26. (4) bekezdésében meghatározott okból megszőnt, helyébe a jelölı szervezet, a független jelölt, illetıleg a képviselıcsoport új tagot bízhat meg. (3) A 24. szerint kell eljárni, ha az ott meghatározott okból nem került sor a szavazatszámláló bizottság vagy a helyi választási bizottság új tagjának megválasztására. (4) Ha a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság tagjainak száma kevesebb mint öt, a helyi választási iroda vezetıje a póttagok vagy más szavazatszámláló bizottság tagjai közül a bizottságot kiegészíti. Ha ilyen módon nincs lehetıség a szavazatszámláló bizottság kiegészítésére, akkor arról a területi választási iroda vezetıje gondoskodik más település szavazatszámláló bizottságának esküt tett tagjai vagy póttagjai megbízásával.

3 3 28. (1) A választási bizottság tagjai az illetékes polgármester, a fıvárosi fıpolgármester, a megyei közgyőlés elnöke, illetıleg az Országgyőlés elnöke elıtt esküt tesznek. Az eskü szövegét az 1. számú melléklet állapítja meg. (2) A választási bizottság - tagjai megválasztását és eskütételét követıen - alakuló ülést tart. Az alakuló ülésen a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. (3) A választási bizottságot az elnök képviseli. Ha a választási bizottságnak nincs elnöke vagy az elnök a tevékenységében akadályozott, az elnöki feladatokat a helyettese látja el. (4) A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy a megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj. A Vjt. 30. A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll. A helyi választási bizottság az egy szavazókörrel rendelkezı településen ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait is. 90. (1) Az országgyőlési képviselık választásán az alábbi választási bizottságok mőködnek: a) szavazatszámláló bizottság, b) az egy szavazókörrel rendelkezı településeken a szavazatszámláló bizottság feladatait ellátó helyi választási bizottság, c) országgyőlési egyéni választókerületi választási bizottság, d) területi választási bizottság, e) Országos Választási Bizottság. A választási eljárásról szóló évi C. törvény XII/A fejezete határozza meg a települési kisebbségi önkormányzati választásra vonatkozó különös rendelkezéseket. A Ve. 115/B. -a úgy rendelkezik, hogy meghatározott kivételekkel a törvény I-X. fejezetének és ának rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásán a XII/A fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelıen alkalmazni. A kisebbségi szavazatszámláló bizottságok megválasztásának idıpontjára vonatkozóan a Ve. Nem tartalmaz speciális szabályokat, a kisebbségi választáson mőködı szavazatszámláló bizottságot is a Ve. 23..(1) bekezdésének megfelelıen, azaz az országgyőlési képviselık általános választásának kitőzését követıen, legkésıbb a szavazás elıtti 20. napig kell megválasztani minden település tekintetében. Mivel településünk esetében elıre nem tudható, hogy lesz-e kisebbségi önkormányzati képviselıválasztás- ezért az Országos Választási Iroda vezetıjének állásfoglalása szerint megoldás, hogy a szavazatszámláló bizottsági póttagok igény szerinti része a kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjaként is kerüljön megválasztásra. Balatonkeresztúr Község településen 2 szavazókör mőködik. Kérem, és javaslom, hogy Balatonkeresztúr Község Önkormányzata az alábbi személyeket válassza meg az 1. és 2. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak. 1. számú szavazókör: Szabados Zoltánné Balatonkeresztúr Sport u. 12. Somogyi Istvánné Balatonkeresztúr Csepp u. 5. Balla Andrea Balatonkeresztúr Ady E. u. 14. Póttagok: Mikoláné Jakab Anita Balatonkeresztúr Rákóczi u. 10. Molnárné Csurai Krisztina Balatonkeresztúr Rákóczi u számú szavazókör: Gaál Ottóné Balatonkeresztúr Petıfi u. 24. Péterné Darázs Mária Balatonkeresztúr Rákóczi u. 96. Hencs Ferencné Balatonkeresztúr Kossuth u. 54. Meretei Jánosné Balatonkeresztúr Ady E. u. 24/1. Buxbaum Tiborné Balatonkeresztúr Rózsa u. 2. Börcziné Vlasics Valéria Balatonkeresztúr Bartók B. u. 15. Hervainé Horváth Beatrix Balatonkeresztúr Petıfi u.80.

4 4 Póttagok: Arnold Jánosné Balatonkeresztúr Akácfa u. 85. Halbrucker Vilmosné Balatonkeresztúr Kossuth u. 19. Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak javaslom megválasztani: Mikoláné Jakab Anita Balatonkeresztúr Rákóczi u. 10. Molnárné Csurai Krisztina Balatonkeresztúr Rákóczi u. 9. Arnold Jánosné Balatonkeresztúr Akácfa u. 85. Halbrucker Vilmosné Balatonkeresztúr Kossuth u. 19. szám alatti személyeket. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi személyeket választja meg a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak: 1. zámú szavazókör: Szabados Zoltánné Balatonkeresztúr Sport u. 12. Somogyi Istvánné Balatonkeresztúr Csepp u. 5. Balla Andrea Balatonkeresztúr Ady E. u. 14. Póttagok: Mikoláné Jakab Anita Balatonkeresztúr Rákóczi u. 10. Molnárné Csurai Krisztina Balatonkeresztúr Rákóczi u számú szavazókör: Gaál Ottóné Balatonkeresztúr Petıfi u. 24. Péterné Darázs Mária Balatonkeresztúr Rákóczi u. 96. Hencs Ferencné Balatonkeresztúr Kossuth u. 54. Meretei Jánosné Balatonkeresztúr Ady E. u. 24/1. Buxbaum Tiborné Balatonkeresztúr Rózsa u. 2. Börcziné Vlasics Valéria Balatonkeresztúr Bartók B. u. 15. Hervainé Horváth Beatrix Balatonkeresztúr Petıfi u.80. Póttagok: Arnold Jánosné Balatonkeresztúr Akácfa u. 85. Halbrucker Vilmosné Balatonkeresztúr Kossuth u. 19. szám Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Mikoláné Jakab Anita Balatonkeresztúr Rákóczi u. 10. Molnárné Csurai Krisztina Balatonkeresztúr Rákóczi u. 9. Arnold Jánosné Balatonkeresztúr Akácfa u. 85. Halbrucker Vilmosné Balatonkeresztúr Kossuth u. 19. szám alatti személyeket. Balatonkeresztúr, február 10. Mestyán Valéria sk. Körjegyzı/HVI vezetı

5

6

7

8

9

10 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 25-i ülésére TÁRGY: HÉSZ módosítással kapcsolatos kérelem ELŐADÓ: Kovács József polgármester

11 Tárgy: Balatonkeresztúr település Szabályozási Tervének és helyi Építési Szabályzatának módosítása. Tisztelt Képviselı-testület! Balatonkeresztúr Községek Önkormányzata Képviselı-testületéhez kérelem érkezett Gulyásné Minorits Rita 7400 Kaposvár, Kinizsi ltp. 14. sz. alatti lakos részérıl a Balatonkeresztúr 029/2 és 029/15 hrsz. alatti külterületi ingatlanok (repülıtér) ügyében, mely változtatások (telekhatárok és az övezeti besorolás megváltoztatása) a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását igénylik. (A kérelem az elıterjesztés mellékletét képzi.) Ezek a változtatások érintik jelzett területek településszerkezeti övezeti besorolását, illetve részben a szomszédos (12/9, 02/11 hrsz) ingatlanokat. A tulajdonos a Balatonkeresztúr település Szabályozási tervét készítı ARKER Építészeti Kft-vel már felvette a kapcsolatot, elızetesen beszerezte az érintett hatóságok Somogy megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményét, melyek a terület rendezését támogatják. Ahhoz, hogy a háromoldalú hasonlóan a horgásztó ügyéhez - megállapodás megszülethessen szükséges a Képviselı-testületnek határozat formájában dönteni. A Szabályozási Terv és helyi Építési Szabályzat szeptember 1-én érvénybe lépett idıpontja óta egy apróbb változási javaslat merült fel a Dózsa György utca északi oldalán az utcai telekhatárvonalak kiegyenesítése, szabályozása érdekében, illetve egy korrigálás szükséges Tomisa István korábbi kérelmén alapuló balatonkeresztúri 487/2 hrsz. alatti ingatlan (Jesolo pizzeria) övezeti besorolásának megváltoztatására, tekintettel arra, hogy az építési hatóság jelen szabályozás mellett nem tudja az említett és a szomszédos (Tomisa István tulajdonát képezı) ingatlan közötti telekhatár-rendezést engedélyezni. A 487/2 hrsz. alatti ingatlannak olyan övezeti besorolást kell kapnia, mely a minimális telekméretet 700 m2-ben határozza meg a mostani 2000 m2-rel szemben. Határozati javaslat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a - balatonkeresztúri 029/2 és 029/15 hrsz-u külterületi ingatlanok - a Dózsa György utca északi oldalán az utcai telekhatárvonalak kiegyenesítése - a balatonkeresztúri 487/2 hrsz alatt ingatlan övezeti besorolása tekintetében a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a balatonkeresztúri reptér tulajdonosával az érintett ingatlanok övezeti besorolásának módosítására irányuló költségek viselésére vonatkozó megállapodás megkötésére. Balatonkeresztúr, Kovács József polgármester

12 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 25-i ülésére TÁRGY: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság IV. negyedévi tevékenységéről ELŐADÓ: Bárdos János bizottság elnöke

13 Tisztelt Képviselı-testület! 2 Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága IV. negyedévi beszámolóját az alábbiakban teszi meg. A Szociális és Egészségügyi Bizottság IV. negyedévében 3 alkalommal ülésezett, a bizottság valamennyi ülése határozatképes volt. A negyedik negyedév utolsó ülése december 8-án volt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a IV. negyedévben összesen 34 határozatot hozott. Egyszeri átmeneti pénzbeli segély megállapítása iránt 18 fı nyújtott be kérelmet, kérelmüknek a bizottság helyt adott. Tőzifa segély megállapítása iránti kérelmet 1 fı nyújtott be kérelmet. A bizottság a kérelmezı részére természetbeni támogatást állapított meg. Gyógyszertámogatás megállapítása iránt 1 fı nyújtott be kérelmet, 2 alkalommal. Kérelmének a bizottság helyt adott és részére a gyógyszertámogatást megállapította. Kérelem alapján a bizottság 1 fı ápolási díját megszüntette. A bizottság felülvizsgálta 1 fı méltányossági ápolási díjra való jogosultságát és a felülvizsgálat alapján megállapította, hogy részére az ápolási díj továbbfolyósítható. Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet 1 fı nyújtott be. Kérelmezı a jogszabályi feltételeknek megfelelt, ezért a bizottság a kérelmének helyt adott és részére a támogatást megállapította. Térítési díj átvállalása iránti kérelmet 1 fı általános iskolás gyermek és 1 fı fiatal felnıtt részére nyújtottak be. A bizottság a kérelmeknek helyt adott, és az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete alapján 30 %- os, illetve 50 %-os mértékben átvállalta a térítési díjat. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt 1 fı nyújtott be kérelmet, részére a támogatást a bizottság megállapította. A Festetics Kristóf Általános Iskola kérelme alapján a bizottság utólagos tankönyvtámogatást állapított meg 3 fı általános iskolás gyermek részére. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Balatonkeresztúron állandó lakóhellyel rendelkezı, 60. életévüket betöltött lakosok részére Ft/fı egyszeri támogatást állapított meg. A támogatás 480 fı részére lett kifizetve. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság IV. negyedévi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Balatonkeresztúr, február 3. Bárdos János sk. Szoc. és Eü. Biz. Elnök

14 3 KIMUTATÁS A SEGÉLYEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL IV. NEGYEDÉV Eseti pénzbeli ellátások Adatok: ezer forintban Ellátás Tervezett Tényleges % megnevezése kiadások kiadások Átmeneti segély Szemétdíj visszatérítés Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kelengye támogatás Közlekedési támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Központi gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztet. Eseti nevelési segély (tankönyvtám.) Eseti pénzbeli ellátás összesen A kimutatásban szerepel a jegyzıi hatáskörbe tartozó közgyógyellátás, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, valamint a polgármesteri hatáskörbe tartozó rendkívüli átmeneti segély, szemétdíj 50 %-os visszatérítése, köztemetés, temetési segély és kelengyetámogatás is. A közlekedési támogatás, a központi gyermekvédelmi támogatás (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére július és november hónapban kifizetett pénzbeli támogatás) és a nyári gyermekétkeztetés teljes összege megtérítésre került a központi költségvetésbıl.

15 Ellátás megnevezése Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Aktív korúak ellátása keresıtevékenység mellett Aktív korúak ellátása Rendelkezésre állási támogatás Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély egyéb (egészségkárosodott személyek részére) 4 KIMUTATÁS A SEGÉLYEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL IV. NEGYEDÉV Rendszeres pénzbeli ellátások Tervezett kiadások Tényleges kiadások % Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (alanyi) Ápolási díj (méltányos) Ápolási díj nyugdíj járulék Emelt összegő ápolási díjhoz szakvélemény Térítési díj támogatás Rendszeres pénzbeli ellátás összesen Eseti és rendszeres pénzbeli ellátás összesen A kimutatásban szerepel a jegyzıi hatáskörbe tartozó alanyi ápolási díj, az aktív korúak ellátásai és az idıskorúak járadéka is.

16 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 25-i ülésére TÁRGY: Szociális rendelet módosítása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző Schenkné Gaál Zsuzsanna vezető főtanácsos

17 2 Tisztelt Képviselı-testület! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) módosulása miatt szükségessé vált a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása. A Ket. rendelkezései szerint általános jelleggel nincs lehetıség az elektronikus ügyintézés kizárására, csupán önkormányzati hatósági ügyben zárhatja ki helyi rendelet az elektronikus kapcsolattartást a Ket. 28/B. (2) bekezdése alapján. A fentiekre tekintettel az önkormányzati rendelet eljárási rendelkezésekrıl szóló 2. -ában kellene meghatározni az elektronikus úton nem intézhetı önkormányzati hatósági ügyfajtákat. Az önkormányzati hatósági ügyek esetében problémát jelent a Ket-ben meghatározott általános belsı ügyintézési határidı, mely szerint a hatóságnak a törvényben meghatározott eljárási cselekményeket legkésıbb öt munkanapon belül kell elvégeznie, továbbá öt munkanapot ad a törvény a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására is. A rövid határidık miatt a hatáskör telepítést úgy célszerő szabályozni, hogy a képviselı-testület a végzési döntési formába tartozó hatáskörök gyakorlását (pl. eljárás megszüntetése, hiánypótlási felhívás, kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása) a polgármesterre ruházza az olyan ügyek tekintetében, melyekben az érdemi döntést a testület, illetve a bizottság hozza meg. A fentiekre tekintettel az önkormányzati rendelet eljárási rendelkezésekrıl szóló 3. -ában lenne célszerő rendelkezni a hatáskör átruházásról. Az önkormányzati rendelet felülvizsgálata, illetve módosítása az alább felsorolt egyéb okok miatt is szükséges. A képviselı-testület az idei évtıl a szociális ellátásokra tervezett keretbıl kívánja finanszírozni a méhnyakrák elleni védıoltásra tervezett Ft-os költség 50 %-át. A HPV vírus elleni védıoltáshoz nyújtott önkormányzati támogatás szabályait az önkormányzat szociális rendeletében kell meghatározni. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege két éve változatlan, a lakossági jövedelmek pedig; ha kismértékben is, de emelkedtek, ezért szükségessé válhat az egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások jövedelmi feltételeinek módosítása. A jövedelmi feltételek módosítása elıtt tisztában kell lenni azzal, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvényben foglaltak alapján csökken az önkormányzatok szociális ellátásokra fordítható kerete, ezért az önkormányzatok egy része az idei évtıl szigorította az ellátások megállapításának feltételeit, sıt megszüntetett egyes - önkormányzati hatáskörbe tartozó - ellátásokat. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó - jövedelemhez kötött rendszeres és eseti ellátások: - méltányossági ápolási díj, - helyi lakásfenntartási támogatás, - átmeneti segély, - közgyógyellátás, - gyógyszertámogatás. Az önkormányzat ezen ellátások tekintetében határozhatja meg a jövedelmi- és egyéb jogosultsági feltételeket. A fenti ellátások esetében a jövedelmi feltételek az alábbiak: Méltányossági ápolási díj esetében az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( Ft-ot), egyedülálló személy esetén 200 %-át ( Ft-ot).

18 3 Helyi lakásfenntartási támogatás esetében az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át ( Ftot). Átmeneti segély esetében az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át ( Ft-ot), egyedülálló személy esetén 230 %-át ( Ft-ot). Közgyógyellátás esetében az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át ( Ft-ot), egyedül élı esetén a 270 %-át ( Ft-ot) nem haladhatja meg. További feltétel, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át (2.850 Ft-ot), egyéb esetben 15 %-át (4.275 Ft-ot) meghaladja. Gyógyszertámogatás esetében az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át ( Ft-ot), egyedül élı esetén a 275 %-át ( Ft-ot) nem haladhatja meg. További feltétel, hogy a gyógyszerköltség az igénylı család vagy személy jövedelmének 20 %-át meghaladja. A jelenleg ápolási díjban részesülık mintegy 50 %-a méltányossági ápolási díjra jogosult. A méltányossági ápolási díjra kifizetett összeg 2009-ben Ft volt, mely teljes mértékben az önkormányzat költségvetését terhelte. Helyi lakásfenntartási támogatás a tavalyi évben nem volt. Az átmeneti segélyre tervezett keretbıl Ft került kifizetésre. Ebbıl Ft volt az idıskorúak egyszeri támogatására kifizetett összeg, tehát ténylegesen Ft volt az átmeneti segélyekre kifizetett összeg. A méltányossági közgyógyellátási igazolványok után fizetett térítési díj összege 2009-ben Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a gyógyszertámogatásra fordított összeget is, mely Ft volt. Az önkormányzat a szociális törvényben meghatározott kereteken belül szabályozhatja az önkormányzati hatáskörbe tartozó - méltányossági ápolási díj, helyi lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély és méltányossági közgyógyellátás - ellátások jogosultsági feltételeit. A méltányossági ápolási díj jogosultsági feltételei a törvényben meghatározottakhoz képest kedvezıbbek, ezen lehetne szigorítani, illetve egyéb jogosultsági feltételeket (pl. az ápoló és az ápolt lakóhelyének ugyanazon a településen kell lennie) is meg lehetne határozni. A helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeinek további szigorítására nincs lehetıség. Az átmeneti segélyre való jövedelmi feltételeket nem javasoljuk szigorítani, de részletesebben kellene meghatározni a polgármester által adható rendkívüli egyszeri átmeneti segély eljárási szabályait. A méltányossági közgyógyellátásra meghatározott jövedelmi feltételek megváltoztatását nem javasoljuk, mert azok országos összehasonlításban is kivételesen méltányosak. Amennyiben a képviselı-testület mégis fel kívánja emelni a jövedelemhatárokat, úgy azt javasoljuk, hogy legfeljebb 5-5 %-os mértékő emelést határozzon meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségét legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20, illetve 15 %-ában határozza meg. Ez esetben az a személy lenne jogosult a közgyógyellátásra, akinek a családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át ( Ft-ot), egyedülálló esetén 275 %-át ( Ft-ot) nem haladja meg és a rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5.700 Ft-ot), egyedülálló esetén 15 %-át (4.275 Ft-ot) meghaladja. A közgyógyellátás jövedelmi feltételeinek módosítása esetén a gyógyszertámogatás jövedelemhatárát az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 ( Ft-ra), illetve 280 %-ára ( Ft-ra) kellene felemelni.

19 4 A gyakorlati tapasztalatok alapján javasoljuk a gyógyszertámogatási kérelem beadására meghatározott évi 6 alkalmat 4 alkalomra változtatni. Változott a szociális alapszolgáltatások térítési díjának megállapítása is. A térítési díjak megállapításánál alkalmazandó változások az alábbiak: - Az intézményi térítési díjat nem normatíva-kategóriánként kell megállapítani, továbbá - A személyi térítési díj vonatkozásában az étkeztetésnél és a házi segítségnyújtásnál változott a jövedelemhez viszonyított arány. - Új elem az önkéntes térítési díj fizetés lehetısége A fenti változásokkal kapcsolatosan szintén módosítani kell az önkormányzati rendeletet. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletet az alábbi módosításokkal fogadja el: Rendelet-alkotás Balatonkeresztúr, február 12. Mestyán Valéria sk. Körjegyzı Schenkné Gaál Zsuzsanna vezetı fıtanácsos

20 Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(II..) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször módosított évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. -ának (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/D (3) bekezdésében, 38. -ának (9) bekezdésében, 43/B (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. -ának (1) bekezdésében, 50. -ának (3) bekezdésében, és a 62. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelı szociális rászorultságtól függı pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed: (1) Balatonkeresztúr Önkormányzat közigazgatási területén élı lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Az Szt.6. -ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Balatonkeresztúr közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. (3) Az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is. (4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (5) Az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtvben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a./ a balatonkeresztúri állandó lakosok és b./ az Alapszolgáltatási Központ mőködésére vonatkozó társulási megállapodásban meghatározottak, valamint a Marcali Kistérség Többcélú Társulási megállapodása szerint a társulásban résztvevı önkormányzatok illetékességi területén élı állandó lakosok vehetik igénybe.

21 2 Eljárási rendelkezések 2.. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a körjegyzıségnél lehet szóban vagy írásban elıterjeszteni. (2) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket az Alapszolgáltatási Központ vezetıjénél lehet szóban vagy írásban elıterjeszteni. (3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történı eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylı a kérelmét a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be. (5) Elektronikus úton nem intézhetı önkormányzati hatósági ügyfajták: lakásfenntartási támogatás méltányossági ápolási díj átmeneti segély temetési segély gyógyszertámogatás kelengyetámogatás HPV vírus elleni védıoltás támogatása 3.. (1) A kérelmezı a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejőleg kell becsatolni. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza: - az ellátást igénylı személynek az Szt ának a) c) h) pontjában szereplı adatait, - az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat. A jövedelemtıl függı szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelı igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemrıl tett nyilatkozat melléklete. (2) A jogosultság megállapításakor a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Jövedelem igazolható: havonta rendszeresen mérhetı jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap nettó átlagkeresetérıl szóló munkáltatói igazolással, munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelızı hónapban folyósított ellátás igazoló szelvénnyel, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelızı hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal, vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolásával, a kérelem benyújtását megelızı gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról. tartásdíj esetében bírósági határozattal, átutalási igazolással, postai csekkmásolattal,

22 3 egyéb jövedelmek esetén, illetve ha a kérelmezı nem tud, illetve nem képes jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni, a kérelmezı büntetıjogi felelıssége mellett tett nyilatkozattal. (3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszőnt, a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. (4) A jogosultsági feltételek megállapításához e -ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra. (5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Körjegyzıség nyilvántartásában fellelhetık, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhetı. (6) A képviselı-testület a hatáskörébe tartozó, valamint a bizottság hatáskörébe átruházott szociális ellátás esetén az eljárás során a végzési döntési formába tartozó hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza. 4.. (1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, a nem rendszeres ellátások kifizetése az ellátást megállapító határozatban megjelölt idıpontban történik a házipénztárból, illetve a jogosult lakossági folyószámlájára történı átutalás útján. Házipénztárból történı kifizetés esetén az ellátást a jogosult, illetve meghatalmazottja veheti fel. A házipénztárból történı, a döntést követı azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet. (2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó idıszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor idıarányosan annak az idıszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmezı igazolja. 5.. (1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben elıadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylınél környezettanulmányt kell készíteni. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylırıl, ha életkörülményeit a Körjegyzıség már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhetı. 6.. (1) A rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. (2) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 68. -a szerint védelembe vett gyermek él.

23 4 7.. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmezı életvitele alapján vélelmezhetı, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmezı kötelezhetı arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék. 8.. A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintı jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenırzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 9. (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselı-testülete az Szt.-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint a) lakásfenntartási támogatást, b) méltányossági ápolási díjat,(18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását végzı személy kérelmére) c) átmeneti segélyt, d.) gyógyszertámogatást, (2) A rendszeres ellátások esetén a jogosultság fennállását - ha a jogszabály másként nem rendelkezik - az ellátás megállapítását követıen naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell. Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély 10.. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történı rendszeres szociális segély megállapítására Balatonkeresztúr Önkormányzata az Szt. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátása megállapításának, folyósításának feltételeként az Alapszolgáltatási Központtal köteles együttmőködni. Az együttmőködés eljárási szabályai 11.. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által kijelölt szervvel együttmőködésre köteles. Az együttmőködési kötelezettség kiterjed - az együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vételre - beilleszkedést segítı programról való írásbeli megállapodás megkötésére - a programban foglaltak teljesítésére (2) Az együttmőködésre kijelölt szerv: Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr.

24 5 (3) A rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátására jogosult személy köteles: - a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül megjelenni az együttmőködésre kijelölt szervnél, nyilvántartásba vétel céljából - együttmőködni az együttmőködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítı program elkészítésében - a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül a megállapodást megkötni - köteles a folyamatos kapcsolattartásra az együttmőködésre kijelölt szervnél, és a megállapodásban foglalt idıközönként az együttmőködésre kijelölt szervnél megjelenni (legalább 3 havonta) (4) Az Alapszolgáltatási Központ a rendszeres szociális segély folyósításának idıtartama alatt az együttmőködés keretében: a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidı betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs határozat alapján - a szervnél történı megjelenésekor - nyilvántartásba veszi, b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/D. (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól, c) a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt, d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását. A személyes találkozásokra szóló értesítést a találkozást megelızıen 3 munkanappal korábban kell kézbesíteni) e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elısegítı program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával - módosítja a programot. f) írásban jelzi a körjegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, g) a (4 ) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a körjegyzıt a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról, h) az elıírt határidık (15 nap, 60 nap) be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztás okának igazolására, így különösen - egészségügyi ok esetén: 5 munkanapon belül orvosi, kórházi igazolás - egyéb ok esetén pl. hozzátartozó halála esetén halotti anyakönyvi kivonat másolat, bármely más ok esetén a mulasztás okát hitelt érdemlıen bizonyító irat j) elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket, melyet különösen a h.) pontban leírt körülmények esetén lehet elfogadni k) az igazolási kérelem elutasítását követı 3 munkanapon belül a mulasztásról értesíti a körjegyzıt, l) vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátására jogosult személy az elıírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e, (5) A beilleszkedést segítı programnak a rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátására jogosult személy és családja önfenntartó képességének szinten tartására és fejlesztésére kell irányulnia, mely lehet egyéni tanácsadás, fejlesztés, vagy az egyéni képességeket fejlesztı, életmódot formáló, munkavégzésre felkészítı csoportos programon való részvétel.

25 6 (6) Az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítı programok típusai: - szociális tanácsadás, fejlesztés, ügyintézés - pszichológiai tanácsadás, terápia - szociális fejlesztı és önsegítı csoport - munkavégzésre történı felkészülést segítı program - életmódformáló tanácsadás, szociális, mentális képességek fejlesztése (6) Az Szt. 37/C. (4) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja az Szt. 35. (1) bekezdésében foglaltak teljesítését. A megállapodás megkötésére a polgármester jogosult. Az együttmőködési kötelezettség megszegése 12. Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül: - aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidı elmulasztása,(pl. megállapodás megkötésére elıírt határidı elmulasztása) - megjelenési kötelezettség elmulasztása, - képzésen való részvétel elmulasztása, - elıírt programban, tanácsadáson való részvétel elmulasztása. Az együttmőködési kötelezettség megszegésének következményei 13. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama alatt együttmőködési kötelezettségét neki felróhatóan az együttmőködésre kijelölt szervnél két éven belül ismételten megszegi, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni. Lakásfenntartási támogatás 14.. (1) Az önkormányzat az Szt-ben és e rendeletben meghatározott jogosultaknak normatív lakásfenntartási támogatást és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt. (2) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete lakásfenntartási támogatásban részesíti: a) azt a személyt lakásonként 1 fıt akinek a háztartásában az 1 fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja, b) azokat a személyeket, akik helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultak e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén. (3) Normatív lakásfenntartási támogatás esetén a képviselı-testület a lakásfenntartás elismert havi költségére, az elismert lakásnagyságra, valamint a lakásfenntartási támogatás havi összegére az Szt. szabályait változtatás nélkül alkalmazza. (4) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete helyi lakásfenntartási támogatásban részesíti azt a személyt, akinek háztartásában az 1 fıre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 %-át, és a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya a jövedelem 30 %-át elérı költséghányad.

26 7 (5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az alábbi kiadások teljes költségét kell figyelembe venni: - lakbér vagy albérleti díj - lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete - távhı-szolgáltatás díja - közös költség - csatornahasználati díj - szemétszállítás költsége - villanyáram költsége - víz-és gázfogyasztás díja - tüzelıanyag költsége. (6) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2500 Ft. (7) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a körjegyzıségnél lehet benyújtani minden év január 1-31-ig és július 1-31-ig. (8) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben meghatározott nyilatkozatot (a lakásban tartózkodásának jogcímérıl, a kérelmezıvel közös háztartásban élık számáról, valamint annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre tekintettel a támogatást igényli; illetve arról, hogy háztartásában elırefizetıs gáz- vagy áramfogyasztást mérı készülék került felszerelésre), a jövedelmi és vagyoni igazolásokat, a lakásfenntartási költségek igazolásául szolgáló számlákat, albérletben élı esetén a bérleti szerzıdést, pénzintézeti hiteltartozás esetén a kölcsönszerzıdést és az utolsó befizetés bizonylatát, és a lakás nagyságának hitelt érdemlı módon történı igazolását. (9) A kérelmezıt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától illeti meg. (10) Ugyanazon lakásra vonatkozóan lakásfenntartási támogatás csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élõ személyek és háztartások számától. (11) Az (10) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, az albérletet és a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (12) Megszőnik a támogatás: - a megállapított idı elteltével, - a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával, - a jogosult kérelmére. (13) A lakásfenntartási támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselıtestület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza. Ápolási díj 15.. (1) A képviselı-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki Balatonkeresztúron állandó lakóhellyel rendelkezı, 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át. (2) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj havi összege az Szt-ben kötelezıen elıirt összeg. (3) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-a, ha az ápolást végzı személy két személyt ápol egyidejőleg.

27 8 (4) Az Szt. 41. (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi összegét a képviselı-testület az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ára kiegészíti, ha az ápolást végzı személy két 18 év alatti személyt ápol egyidejőleg. (5) Az Szt. 41. (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi összegét a képviselı-testület az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-ára kiegészíti, ha az ápolást végzı személy két 18 év feletti személyt ápol egyidejőleg. (6) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az Szt ában és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 25. -ában meghatározott igazolásokat és szakvéleményt. Az (1) bekezdés szerinti ellátás igénylése esetén a fentieken kívül csatolni kell a 3. (2) bekezdése szerinti jövedelemigazolásokat. (7) A (3)-(5) bekezdésben foglaltak szerinti ápolási díjban részesülı személy részére - ha az egyik ápolt tekintetében az ápolási díjra való jogosultság megszőnik (állapotváltozás, elhalálozás) - a változás idıpontját követı hó 1. napjától az Szt-ben kötelezıen elıirt összeg. folyósítandó. (8) Az (1) bekezdés szerint adható ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza. Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenırzése 16. (1) Az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetésérıl, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem mőködik közre. (2) Az Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtást végzı dolgozója az ápolást végzı személy kötelezettségének teljesítését negyedévenként, illetve szükség szerint ellenırzi. Az ellenırzés során együttmőködik a háziorvossal is, hogy meggyızıdhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenırzés során úgy látja, hogy az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a körjegyzınek jelzi. Átmeneti segély 17. (1) Átmeneti segély a létfenntartását veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe került, idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdı személyek, családok részére állapítható meg, ha - önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról másképpen nem tudnak gondoskodni, - elıre nem látható többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Ilyen lehet különösen a betegség, elemi kár, víz, villanyáram, csatornadíj végszámla, egyedi főtés tüzelıvásárlás. (2) Egyszeri átmeneti segély kérelmet nyújthat be az a szociálisan rászorult személy, aki e rendelet alapján temetési segélyben részesült, de a temetés költségei a saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik. Szociálisan rászorultnak tekintendı az, akinek a családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló személy esetén 150 %-át. (3) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megállapítható. A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelem-kiegészítı támogatásként is nyújtható.

28 9 (4) A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély legfeljebb három hónapra állapítható meg. (5)Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelemre azt a személyt, akinek - 1 fıre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg, illetve - egyedülálló esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át nem haladja meg. (6) Különösen indokolt átmeneti segélyben részesíteni: - 70 évesnél magasabb életkorú személyt, - egyedül élı nyugdíjast, (7) Rendkívüli méltánylást érdemlı esetben (pl., hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, elemi kár, gyógyászati segédeszköz vásárlása stb.) jövedelemre való tekintet nélkül hivatalból vagy kérelemre, évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg átmeneti segély. Ebben az esetben az átmeneti segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlı körülmény egyedi értékelését követıen. (8) Az átmeneti segély alkalmankénti, illetve havi rendszerességgel juttatott összege nem lehet kevesebb Ft-nál, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke a Ft-ot nem haladhatja meg. (9) Egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család legfeljebb kettı alkalommal részesíthetı átmeneti segélyben. (10) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel kell sorolni a késıbbi fizetések idıpontját és a kifizetendı összeget. (11) A megállapított átmeneti segély folyósításának módjai egyedi elbírálás során - készpénzben a hivatal pénztárából, - igénylı költségének közvetlen átvállalásával, - közüzemi szolgáltató részére történı átutalással, - természetbeni juttatás formájában /pl. élelmiszer, tisztasági csomag/, ha a segély felhasználásának célja nem biztosított - hajléktalan munkanélküli esetén csak természetbeni ellátás, a napi szükséglet fedezésére, - vagy célhoz kötve a felhasználás /pl. tisztálkodó szerek, ruhanemő, cipı/ amelyet 15 napon belül számlával igazolni kell. (12) Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra a rendkívüli átmeneti segély vonatkozásában a polgármesterre ruházza. 18. Rendkívüli átmeneti segély (1) A Polgármester sürgıs szükség esetén - ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják rendkívüli átmeneti segélyt állapíthat meg évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmezı nyilatkozata alapján. A nyilatkozat valódiságát az önkormányzat ellenırzi. (2) Évente egy alkalommal részesülhet rendkívüli átmeneti segélyben az a személy, akinek a havi jövedelme, illetve családjában az egy fıre jutó havi jövedelem meghaladja a 17. (5) bekezdésében meghatározott jövedelmi határt. (3) A rendkívüli átmeneti segély család esetében csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a családban élık számától.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005. E.mail: mapatik@hu.inter.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005. E.mail: mapatik@hu.inter. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005 E.mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei:

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Telefon: 82/501-501 7530 Kadarkút, (kirendeltség) Telefon:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki:

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV.28.) számú lakáscélú támogatásról szóló rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV.28.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben