1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 33. (7) bekezdésében, 37. (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. (1), (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1), (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 47. (2), (2a), (5) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55/C. (1) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, valamint d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát az önkormányzat közigazgatási területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (3) Az önkormányzati segély ellátási forma tekintetében, az életet vagy a testi épséget fenyegető veszély esetén a rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak az önkormányzat közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (4) E rendeletben szabályozott ápolási díjra való jogosultság feltétele, hogy az ápoló és az ápolt személy a) az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezzen és b) életvitelszerűen is az önkormányzat közigazgatási területén éljen. 2. E rendeletben hivatkozott fogalmak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti értelmezésben alkalmazandóak. 2. Aktív korúak ellátása 3. Az aktív korúak ellátása keretében megállapított pénzbeli ellátásra való jogosultság feltételeit bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés esetén 30 napon belül, egyébként hivatalból egységesen évente felül kell vizsgálni. 4. (1) Az önkormányzat az Szt. 37. (1) bekezdésében meghatározott együttműködésre a Terézvárosi Családsegítő Szolgálatot (a továbbiakban: TECSASZO) jelöli ki. (2) A rendszeres szociális segélyre jogosult, együttműködésre köteles személy az Szt. 37/A. (1) bekezdése szerinti együttműködés keretében köteles 1

2 a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a TECSASZO-nál megjelenni és kérelmezni nyilvántartásba vételét, b) együttműködni a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) aláírni a közösen kimunkált programot tartalmazó megállapodást (a továbbiakban: együttműködési megállapodás), valamint d) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (3) Ha az együttműködésre köteles személy a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek önhibáján kívül nem tud eleget tenni, erről a tényről - az ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles a TECSASZO-t tájékoztatni. A tájékoztatáshoz köteles az akadályoztatást bizonyító igazolást mellékelni. (4) Amennyiben az együttműködésre köteles személy a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget és hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, hogy a mulasztás nem önhibájából történt, akkor együtt nem működőnek minősül. (5) Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a TECSASZO vezetőjétől írásban kérni másik program kidolgozását, ha a TECSASZO által összeállított javaslattal nem ért egyet. Kérelmét részletesen indokolnia kell. A kérelemben foglaltak jóváhagyásáról vagy annak elutasításáról a TECSASZO vezetője dönt. (6) Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a TECSASZO vezetőjétől írásban kérni az együttműködési megállapodás módosítását, amennyiben a megállapodás aláírását követően életkörülményeiben jelentős változás így többek között tartós betegség, eltartottak számának növekedése, hozzátartozók számának változása következett be. (7) A TECSASZO vezetője az együttműködési megállapodás megkötésének vagy a megkötés elmaradásának tényéről, valamint az együttműködési kötelezettség megszegéséről az esemény bekövetkezését követő 15 napon belül értesíti a jegyzőt. 5. (1) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyre jogosult, együttműködésre kötelezett személy részére az alábbi beilleszkedést segítő programokat biztosítja: a) egyéni képességet és életmódot formáló foglalkozás, b) tanácsadás, c) munkavállalásra való felkészítés, d) reszocializációs program, e) álláskeresési segítségnyújtás, f) oktatáson, átképzésen való részvétel lehetősége. (2) Az (1) bekezdés f) pontjában megjelölt oktatás, átképzés az illetékes munkaügyi központ közreműködésével valósul meg. (3) Az (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti programokat a TECSASZO egyéni esetkezelés, csoportok, tréningek eszközével valósítja meg. 3. Ápolási díj 6. (1) Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló, tartósan beteg, 18. életévét betöltött személy ápolását, gondozását végzi, családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200%-át, egyedülálló kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 225%-át nem haladja meg és ő maga, továbbá családja vagyonnal nem rendelkezik. (2) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a, de legalább forint. 2

3 7. (1) Az ápolási díjra való jogosultság feltételei évente egyszer hivatalból felülvizsgálatra kerülnek. (2) Az ápolást végző személy ápolási tevékenységét az önkormányzat, valamint a Terézvárosi Gondozó Szolgálat jogosult helyszíni szemle keretében - az ellátás folyósításának időtartama alatt bármikor önállóan ellenőrizni. Amennyiben a Terézvárosi Gondozó Szolgálat az ápolás nem megfelelő voltát, vagy meg nem valósulását tapasztalja, köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A tájékoztatás megalapozza a soron kívüli felülvizsgálatot. 8. Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti különösen akkor, ha a) az ápolt személy lakókörnyezete elhanyagolt, b) az ápolt személy ruházata, ágyneműje, személyes használati tárgyai nem tiszták, c) az ápolt személy számára nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva, d) az ápolt személy nincs ellátva a szükséges hideg és meleg élelemmel, e) az ápolt személy gyógyszereiről nem gondoskodik, f) az ápolt személyt bizonyíthatóan 48 óráig nem keresi fel, g) az ápolt személy felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, akadályoztatása esetén helyettesítéséről nem gondoskodik, h) a háziorvos az ápolt állapotának az ápolás nem megfelelő voltával összefüggő romlását állapítja meg, vagy i) a 7. (2) bekezdése alapján elvégzett ellenőrzés során tapasztaltak alapján az ápolási tevékenység hiánya vagy nem megfelelő módon történő megvalósulása valószínűsíthető. 4. Önkormányzati segély 9. (1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az éves költségvetési rendeletben elkülönített anyagi keret terhére, eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel önkormányzati segélyt nyújt, különösen a) ha a személy önmaga és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, b) ha a gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítségre szorul, továbbá c) alkalmanként jelentkező, váratlan többletkiadások - elsősorban betegség, haláleset, elemi kár, várandósság, gyermekszületés, gyermek iskolakezdése esetén felmerülő, továbbá nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, valamint családjába való visszakerüléséhez szükséges kiadások fedezéséhez, amennyiben ő maga, továbbá családja vagyonnal nem rendelkezik. (2) Az önkormányzati segély biztosításának a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - további feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága, illetve egyedülélő kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 210%-át. (3) Amennyiben az önkormányzati segély iránti kérelmet benyújtó személy elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése önmaga és családja létfenntartását veszélyezteti, továbbá a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesül, az önkormányzati segély biztosításának feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum 250%-át, egyedülélő kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg. (4) A (3) bekezdésben foglalt esetben a kérelmet benyújtó személy önkormányzati segélyre az egyéb feltételek teljesülése esetén akkor jogosult, ha a kérelmet a halálesetet követő 60 napon belül nyújtotta be. E határidő jogvesztő. 3

4 10. (1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel ugyanazon egyedülélő személy, illetve ugyanazon család részére megállapítható önkormányzati segély esetenkénti összege nem lehet kevesebb, mint a nyugdíjminimum 10%-a, tárgyévi összege a) egyedülélő személy esetén nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200%-át, a kérelem benyújtásának évében 75. életévét betöltő egyedülélő személy esetén a nyugdíjminimum 300%-át, továbbá b) család esetén nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 400%-át, három- vagy többgyermekes család esetén a nyugdíjminimum 500%-át. (2) A 9. (3) bekezdésében foglalt esetben az önkormányzati segély egyszeri összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének a) 50%-a - feltéve, hogy kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága, illetve egyedülélő kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át -, b) 40%-a - feltéve, hogy kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága, illetve egyedülélő kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át -, c) 30%-a - feltéve, hogy kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága, illetve egyedülélő kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át -, d) 20%-a - feltéve, hogy kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága, illetve egyedülélő kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át -, e) 10%-a - feltéve, hogy kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága, illetve egyedülélő kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át -, legfeljebb forint azzal, hogy az önkormányzati segély összege a temetés tényleges költségét nem haladhatja meg. 11. (1) Ugyanazon egyedülélő személy, illetve ugyanazon család harminc napon belül egy alkalommal részesülhet önkormányzati segélyben - ez alól kivétel, ha az egyedülélő személy vagy a család tagja a 9. (3) bekezdésében meghatározott ellátás iránt kérelmet nyújt be. (2) Az önkormányzati segély tárgyévi összege számításánál a 12. alapján megállapított segély összegét figyelmen kívül kell hagyni. 12. Amennyiben a kérelmező vagy családja kivételes helyzete, méltányolható körülménye indokolja különösen, ha az Szt. 45. (8) bekezdésében felsorolt szervek és személyek valamelyike kezdeményezi - és a kérelmező önkormányzati segélyben egyébként nem részesülhet, méltányosságból önkormányzati segély állapítható meg az önkormányzat éves költségvetési rendeletében elkülönített anyagi keret terhére. 5. Gyógyszertámogatás 13. (1) Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, protetikai és fogszabályzó eszközök térítési díja megfizetéséhez gyógyszertámogatás adható annak a személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum 250%-át, egyedülélő kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg, nem részesül e rendelet alapján megállapítható közgyógyellátásban, ő maga, továbbá családja vagyonnal nem rendelkezik és a térítési díj megfizetése önmaga és családja létfenntartását veszélyeztetné. (2) A támogatás tárgyévi összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 300%-át. (3) A támogatás az önkormányzat éves költségvetési rendeletében elkülönített anyagi keret terhére állapítható meg. 4

5 6. Egyszeri támogatás 14. (1) Az önkormányzat annak a személynek, valamint családnak, aki, illetve amelynek tagja tárgyév december hónapjának 1. napján a) aktív korúak ellátása keretében megállapított pénzbeli ellátásra, b) e rendelet alapján megállapított ápolási díjra, vagy c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tárgyév december hónapjában az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű egyszeri támogatást folyósít, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultságot fenti dátumig jogerősen megállapították. (2) Amennyiben ugyanazon családban több, az (1) bekezdésben felsorolt ellátások valamelyikében részesülő személy él, az egyszeri támogatás összege bármelyikük részére folyósítható. (3) Az (1) bekezdésben foglalt feltételnek megfelelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, nagykorúvá vált gyermek - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az egyszeri támogatásra önállóan jogosult. 7. Köztemetés 15. Az Szt. 48. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, ha a haláleset időpontjában az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezett és havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg. 8. Közgyógyellátás 16. (1) Méltányossági jogcímen az a személy jogosult közgyógyellátásra, a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum 235%-át, egyedülélő kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 260%-át, a kérelem benyújtásának évében 75. életévét betöltő egyedülélő kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 310%-át nem haladja meg és b) a számára szükséges, az Szt-ben meghatározott havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 20%-át - különös méltánylást érdemlő esetben a nyugdíjminimum 15%-át - eléri. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset elsősorban az, ha egy családban több személlyel kapcsolatban is felmerül az egészségi állapot megőrzéséhez vagy helyreállításához szükséges kiadás. 9. Egyéb rendelkezések 17. (1) Az e rendeletben szabályozott ápolási díjra, közgyógyellátásra, valamint gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása, továbbá a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés kérelemre, az egyszeri támogatásra való jogosultság megállapítása hivatalból történik. Az önkormányzati segélyre való jogosultság kérelemre és hivatalból is megállapítható. (2) Az ápolási díj megállapítására irányuló kérelmet az 1. mellékletben, az önkormányzati segély megállapítására irányuló kérelmet a 2. mellékletben, továbbá a gyógyszertámogatás megállapítására irányuló kérelmet a 3. mellékletben szereplő formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzat hivatalánál. (3) Gyógyszertámogatás esetében a kérelem benyújtására és elbírálására az önkormányzati segély vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 5

6 18. (1) A pénzbeli ellátás megállapítására irányuló eljárás során az eljáró szerv környezettanulmányt készít, kivéve, a) ha a kérelem közgyógyellátás megállapítására irányul, b) ha a szociálpolitikával, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szerv, személy vagy a nevelési-oktatási intézmény gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatársa által egy éven belül készített, a környezettanulmány tartalmi elemeivel rendelkező feljegyzése az eljáró szerv rendelkezésére áll, vagy c) ha a környezettanulmány az önkormányzat hivatalának ügyintézője által, egy éven belül felvételre került. (2) A megállapított pénzbeli ellátás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (3) E rendelet alapján megállapított pénzbeli ellátás kifizetésére, illetve folyósítására a jogosult számlájára történő átutalással, postai úton történő megküldéssel vagy kivételesen - pénztárban történő kifizetés útján kerül sor, különösen: a) eseti jelleggel vagy méltányossági eljárás során megállapított önkormányzati segély, b) gyógyszertámogatás, c) aktív korúak ellátása keretében megállapított, részösszegű pénzbeli ellátás, vagy d) fel nem vett, visszaérkezett ellátás összegének pénztárban történő kifizetése. (4) A megállapított egyszeri támogatás összegének folyósítása iránt tárgyév december hónapjának 10. napjáig intézkedni kell. 19. A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem részesülhet az önkormányzat által megállapítható pénzbeli ellátásban az a személy, aki jogosulatlanul és rosszhiszeműen vett fel szociális rászorultságtól függő, az önkormányzat által megállapított pénzbeli ellátást és visszafizetési kötelezettségének a kérelem benyújtásáig nem tett eleget. 20. E rendeletben szabályozott ellátásra való jogosultság megállapítására, valamint a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésre irányuló kérelemről a képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 10. Záró rendelkezések 21. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 22. A hatálybalépést megelőzően megállapított ápolási díjra való jogosultságnak a hatálybalépést követően esedékes éves felülvizsgálata során e rendelet előírásait alkalmazni kell. 23. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a) 4. melléklet 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Dönt a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott ellátásra való jogosultság megállapítására, valamint a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésre irányuló kérelemről [37/2013. (XI.14.) ör. 23. ]., valamint b) 4. melléklet 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Ellátja a szociális temetéssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott önkormányzati feladatokat.. 6

7 24. Hatályát veszti a) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) önkormányzati rendelete, valamint b) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló 33/2009. (X. 26.) önkormányzati rendelete II. Fejezete. Budapest, november 14 Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap. dr. Mogyorósi Sándor jegyző 7

8 BUDAPEST FŐVÁROS VI. KER. TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1067 Budapest, Eötvös u. 3. Tel./fax: melléklet a 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelethez Ápolási díj megállapítása iránti kérelem Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a nyomtatványhoz csatolt kitöltési útmutatót! I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési helye és ideje:... Anyja neve:... Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:... Bejelentett tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ-száma):... Adóazonosító jele:... Családi állapota:... Foglalkozása:...Munkahelye:... Telefonszáma:... Fizetési számlaszáma (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):... A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:... Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:... Tartózkodásának jogcíme (a megfelelő aláhúzandó, illetve kiegészítendő): - bevándorolt - letelepedett - hontalan - menekültként elismert személy - oltalmazottként elismert személy - szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező EGT-állampolgár - szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező EGT-állampolgár családtagja (rokoni kapcsolat megjelölése:...) - EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár - egyéb, tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár Családi körülménye (a megfelelő aláhúzandó): - egyedülélő - családos 2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy (a megfelelő aláhúzandó): súlyosan fogyatékos Ápolási díj Oldal 1

9 fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 18 éven aluli tartósan beteg 18. életévét betöltött tartósan beteg Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét. b) Kijelentem, hogy (a megfelelő aláhúzandó, illetve kiegészítendő) - keresőtevékenységet: nem folytatok napi 4 órában folytatok otthonomban folytatok - nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok - rendszeres pénzellátásban részesülök és annak havi összege:... Ft. nem részesülök - az ápolási tevékenységet a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén... címen végzem - életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen /... címen élek c) Kérjük, aláhúzással jelölje, ha az ápolt személy: közoktatási intézmény tanulója óvodai nevelésben részesül nappali szociális intézményi ellátásban részesül felsőoktatási intézmény hallgatója d) A családomban élő közeli hozzátartozók adatai: Közeli hozzátartozó neve (születési név is): Születési helye, ideje: Családi kapcsolat megnevezése: TAJ-száma a) b) c) d) e) f) g) Ápolási díj Oldal 2

10 e) Jövedelmi adatok: A jövedelem típusa Jövedelmem (Ft) A családomban élő közeli hozzátartozók jövedelme (Ft) a) b) c) d) e) f) g) 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó (kivétel: közfoglalkoztatási jogviszony) 2. Közfoglalkoztatási jogviszonyból származó 3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem f) Saját vagyon és a családomban élő közeli hozzátartozók vagyona: A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): a) Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem (a megfelelő aláhúzandó). b) Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem (a megfelelő aláhúzandó). Ápolási díj Oldal 3

11 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): Megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.):..., címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): Megnevezése:..., címe:... város/község... út/utca...hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Gépjármű: B. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:... Ft. b) személygépkocsi:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:... Ft. c) tehergépjármű, autóbusz:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:... Ft. Megjegyzés: ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. g) Saját és a családomban élő közeli hozzátartozóim egyéb jelentősebb ingótulajdona, illetve vagyoni értékű joga és azok becsült forgalmi értéke: a) ingótulajdon/vagyoni értékű jog megnevezése:... becsült forgalmi értéke:... b) ingótulajdon/vagyoni értékű jog megnevezése:... becsült forgalmi értéke:... II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési helye és ideje:... Anyja neve:... Bejelentett lakóhelye:... Ápolási díj Oldal 4

12 Bejelentett tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ-száma):... Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve, bejelentett lakóhelye és tartózkodási helye: Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze. Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, illetve a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen /... címen élek (a megfelelő aláhúzandó, illetve kiegészítendő). Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Budapest, év... hó... nap az ápolást végző személy az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása aláírása Ápolási díj Oldal 5

13 BUDAPEST FŐVÁROS VI. KER. TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1067 Budapest, Eötvös u. 3. Tel./fax: melléklet a 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a nyomtatványhoz csatolt kitöltési útmutatót! 1) A kérelmező személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Születési helye és ideje:... Anyja neve:... Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:... Bejelentett tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ-száma):... Adóazonosító jele:... Családi állapota:... Foglalkozása:...Munkahelye:... Telefonszáma:... Fizetési számlaszáma (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):... A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:... 2) A kérelmező (a megfelelő aláhúzandó, illetve kiegészítendő): - bevándorolt - letelepedett - szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező EGT-állampolgár családtagja (rokoni - hontalan kapcsolat megjelölése: - menekültként elismert személy - oltalmazottként elismert személy - szabad mozgás és tartózkodás jogával...) - tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár rendelkező EGT-állampolgár 3) A kérelmező családi körülménye (a megfelelő aláhúzandó): - egyedülélő - családos 4) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai: Közeli hozzátartozó neve (születési név is): Születési helye, ideje: Családi kapcsolat megnevezése: TAJ-száma a) b) c) Önkormányzati segély Oldal 1

14 d) e) f) g) 5) Jövedelmi adatok: A jövedelem típusa Kérelmező jövedelme (Ft) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelme (Ft) a) b) c) d) e) f) g) 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó (kivétel: közfoglalkoztatási jogviszony) 2. Közfoglalkoztatási jogviszonyból származó 3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem 6) Kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozók vagyona: A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): a) Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem (a megfelelő aláhúzandó). Önkormányzati segély Oldal 2

15 b) Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem (a megfelelő aláhúzandó). 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): Megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.):..., címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): Megnevezése:..., címe:... város/község... út/utca...hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Gépjármű: B. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:... Ft. b) személygépkocsi:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:... Ft. c) tehergépjármű, autóbusz:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:... Ft. Megjegyzés: ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 7) Kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozók egyéb jelentősebb ingótulajdona, illetve vagyoni értékű joga és azok becsült forgalmi értéke: a) ingótulajdon/vagyoni értékű jog megnevezése:... becsült forgalmi értéke:... b) ingótulajdon/vagyoni értékű jog megnevezése:... becsült forgalmi értéke:... 8) Kérelmező lakásban való tartózkodásának jogcíme (a megfelelő aláhúzandó, illetve kiegészítendő): - tulajdonos - tulajdonostárs - haszonélvező - bérlő - bérlőtárs - társbérlő - albérlő - jóhiszemű jogcím nélküli lakáshasználó - egyéb:... Önkormányzati segély Oldal 3

16 9) Ha a kérelmező nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve, bejelentett lakóhelye és tartózkodási helye:... 10) A kérelem benyújtásának indoka (a megfelelő aláhúzandó, illetve kiegészítendő): a) elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodtam és a temetési költségek viselése magam és családom létfenntartását veszélyezteti, b) váratlan többletkiadás merült fel:... (kiadás megnevezése), ami magam és családom létfenntartását veszélyezteti, c) a gyermek élelmezéséről, évszaknak megfelelő ruházatának biztosításáról önmagam nem tudok gondoskodni, d) egyéb indok:... 11) A hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül-e (amennyiben a kérelmet elhunyt személy eltemettetése kapcsán nyújtotta be): igen - nem (a megfelelő aláhúzandó). 12) Nyilatkozatok: a) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a - bejelentett lakóhelyemen - bejelentett tartózkodási helyemen -... címen élek (a megfelelő aláhúzandó, illetve kiegészítendő). b) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. c) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény felhatalmazása alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti. d) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Budapest, év... hó... nap kérelmező (törvényes képviselője) közeli hozzátartozó (törvényes képviselője) aláírása aláírása közeli hozzátartozó (törvényes képviselője) közeli hozzátartozó (törvényes képviselője) aláírása aláírása Önkormányzati segély Oldal 4

17 BUDAPEST FŐVÁROS VI. KER. TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1067 Budapest, Eötvös u. 3. Tel./fax: melléklet a.37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelethez Gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelem Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a nyomtatványhoz csatolt kitöltési útmutatót! 1) A kérelmező személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Születési helye és ideje:... Anyja neve:... Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:... Bejelentett tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ-száma):... Adóazonosító jele:... Családi állapota:... Foglalkozása:...Munkahelye:... Telefonszáma:... Fizetési számlaszáma (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):... A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:... 2) A kérelmező (a megfelelő aláhúzandó, illetve kiegészítendő): - bevándorolt - letelepedett - szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező EGT-állampolgár családtagja (rokoni - hontalan kapcsolat megjelölése: - menekültként elismert személy - oltalmazottként elismert személy - szabad mozgás és tartózkodás jogával...) - tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár rendelkező EGT-állampolgár 3) A kérelmező családi körülménye (a megfelelő aláhúzandó): - egyedülélő - családos 4) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai: Közeli hozzátartozó neve (születési név is): Születési helye, ideje: Családi kapcsolat megnevezése: TAJ-száma a) b) c) Gyógyszertámogatás Oldal 1

18 d) e) f) g) 5) Jövedelmi adatok: A jövedelem típusa Kérelmező jövedelme (Ft) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelme (Ft) a) b) c) d) e) f) g) 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó (kivétel: közfoglalkoztatási jogviszony) 2. Közfoglalkoztatási jogviszonyból származó 3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem 6) Kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozók vagyona: A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): a) Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem (a megfelelő aláhúzandó). Gyógyszertámogatás Oldal 2

19 b) Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem (a megfelelő aláhúzandó). 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): Megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.):..., címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): Megnevezése:..., címe:... város/község... út/utca...hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Gépjármű: B. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:... Ft. b) személygépkocsi:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:... Ft. c) tehergépjármű, autóbusz:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:... Ft. Megjegyzés: ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 7) Kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozók egyéb jelentősebb ingótulajdona, illetve vagyoni értékű joga és azok becsült forgalmi értéke: a) ingótulajdon/vagyoni értékű jog megnevezése:... becsült forgalmi értéke:... b) ingótulajdon/vagyoni értékű jog megnevezése:... becsült forgalmi értéke:... 8) Kérelmező lakásban való tartózkodásának jogcíme (a megfelelő aláhúzandó, illetve kiegészítendő): - tulajdonos - tulajdonostárs - haszonélvező - bérlő - bérlőtárs - társbérlő - albérlő - jóhiszemű jogcím nélküli lakáshasználó - egyéb:... Gyógyszertámogatás Oldal 3

20 9) Ha a kérelmező nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve, bejelentett lakóhelye és tartózkodási helye:... 10) A kérelem benyújtásának indoka: ) Nyilatkozatok: a) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a - bejelentett lakóhelyemen - bejelentett tartózkodási helyemen -...címen élek (a megfelelő aláhúzandó, illetve kiegészítendő). b) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. c) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény felhatalmazása alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti. d) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Budapest, év... hó... nap kérelmező (törvényes képviselője) közeli hozzátartozó (törvényes képviselője) aláírása aláírása közeli hozzátartozó (törvényes képviselője) közeli hozzátartozó (törvényes képviselője) aláírása aláírása Gyógyszertámogatás Oldal 4

21 Igazolás számára a rendszeresen szedett, havonta előírt szükséges gyógyszerekről és azok térítési díjáról Kezelőorvos tölti ki Gyógyszertár tölti ki Gyógyszer neve Havi mennyiség Fizetendő térítési díj Fizetendő térítési díj összesen (Ft): Dátum: Aláírás: (kezelőorvos) Dátum: Aláírás: (gyógyszertár) Gyógyszertámogatás Oldal 5

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye, ideje: Lakóhely: irányítószám...

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(IX.24.) számú rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2015.(VIII.27.) számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

KÉRELEM KÖZTEMETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE. Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..

KÉRELEM KÖZTEMETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE. Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Érkezett:. Ügyintéző:.. Kérelmező adatai: KÉRELEM KÖZTEMETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE Név:... születési név:.... Születési hely, idő:...... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Állampolgársága..

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ÁTMENETI (SZOCIÁLIS) SEGÉLY IRÁNTI K É R E L E M

ÁTMENETI (SZOCIÁLIS) SEGÉLY IRÁNTI K É R E L E M Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Születés helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhely:... irányítószám... település

Neve:... Születési neve:... Születés helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhely:... irányítószám... település 10. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez Iktatás helye: KÉRELEM Települési Adósságcsökkentési Támogatás megállapításához I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI RENDSZERES LAKÁSFENNTARTÁS TÁMOGA TÁS M EG ÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM TELEPÜLÉSI RENDSZERES LAKÁSFENNTARTÁS TÁMOGA TÁS M EG ÁLLAPÍTÁSÁRA 4. függelék a 4/2015. (11. 27.) számú önkormányzati rendelethez KÉRELEM TELEPÜLÉSI RENDSZERES LAKÁSFENNTARTÁS TÁMOGA TÁS M EG ÁLLAPÍTÁSÁRA Kérelmező személyére vonatkozó adatok: N eve: Születési helye,

Részletesebben

K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai

K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai Az ellátást igénylő neve:... Születési neve:..... Anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Iktató bélyegző Iktató bélyegző, Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Neve:....

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet az 1/2015. (II.26.) Önk. rendelethez K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:...

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Polgármesteri Hivatal 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 12. sz. melléklet a 63/2006.(III.27.) Kor. rendelethez I. Személyi adatok K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok

A) lap. I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1072 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII. Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Lakhatási hozzájárulásként

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1031 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához... Anyja neve: Szül. hely, év,hó, nap:

K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához... Anyja neve: Szül. hely, év,hó, nap: 4. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) beiskolázási

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására

a Képviselő-testülethez a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5378-4/2014. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a természetben

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét!

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! egyszeri települési támogatás a család kiadásainak csökkentésére lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

K É R E L E M. rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:

K É R E L E M. rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: A kérelmező adatai: K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Életvitelszerűen címen

Részletesebben

(Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem. aktív korúak ellátásának megállapítására

(Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem. aktív korúak ellátásának megállapítására (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL K É R E L E M EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGHOZ A kedvezményt kérő neve: Születési neve: Állampolgársága: Adószáma: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 2. számú melléklet Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (A javasolt

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141 Kérelem és adatlap az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest,

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben