I. fejezet Általános rendelkezések 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések 1."

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A 7/2008.(lll.10.), a 7/2009. (lll.31.), az 52/2009. (Xll.21.), a 14/2010. (Vl.14.) a 8/2011. (lll.21.) a 13/2011. (lll.22.) a 34/2011. (Vl.27.) a 3/2012. (l.20.) valamint a /2013. (ll.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32. (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályozásáról az egyének, a családok és a közösség szociális biztonságának és működőképességének elősegítése és megőrzése érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. (1)-(3) bekezdésében, valamint a 6. -ban meghatározott személyekre. (2) Az e rendeletben szabályozott támogatások csak akkor biztosíthatók, ha az egyének önmagukért és családjukért kellő felelősséget vállalnak és elvárható módon közreműködnek anyagi és szociális helyzetük jobbításáért. A szociális ellátásokat a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. 2. (1) 1 A Közgyűlés felhatalmazása alapján a népjóléti igazgatás területén a a) 2 hatályát vesztette, b) az Szt. 43/B. szerinti ápolási díj, c) átmeneti segély, d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, e) temetési segély, f) 3 hatályát vesztette, g) köztemetés költségének elengedése, csökkentése, részletekben történő megfizetése, 1 Módosította: 7/2008.(03.10.)Önk. rendelet 1. (1)bek. Hatályos: től. Módosította: 7/2009.(03.31.)Önk. rendelet 1. (1) bek. Hatályos től Módosította 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 5. (1) bek. Hatályos tól 2 Módosította 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 5. (1) bek. Hatálytalan tól 3 Hatálytalanította 34/2011.(Vl.27.) Önk rendelet 6. a pontja Hatálytalan től

2 h) hatáskörébe tartozó ügyekben a jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszafizetése, elengedése, csökkentése, részletekben történő megfizetése, i) tanulói bérlettérítési ügyekben a hatáskört a polgármester gyakorolja. (2) 4 A népjóléti igazgatás területén a a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, b) óvodáztatási támogatás, c) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, d) 5 hatályát vesztette, e) aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) f) 6 hatályát vesztette g) közgyógyellátásra való jogosultság, h) hatáskörébe tartozó ügyekben a jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszafizetése, elengedése, csökkentése, részletekben történő megfizetése, i) lakásfenntartási támogatás j) 7 hatályát vesztette ügyekben a hatáskört a jegyző gyakorolja (3) 8 A népjóléti igazgatás területén köztemetés ügyekben a hatáskört a polgármester gyakorolja. (4) 9 A Közgyűlés felhatalmazása alapján a népjóléti igazgatás területén az alább felsorolt hatásköröket a Közgyűlés Népjóléti és Sport Bizottsága gyakorolja: a) Dönt mindazokban az esetekben, amelyekben e rendelet méltányosság gyakorlását megengedi. b) Dönt a város polgárai részére történő szociális felajánlások, adományok rászorultsági alapon történő felosztásának módjáról, feltételeiről. c) Dönt a megállapított kamatmentes szociális kölcsön visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedéséről abban az esetben, ha az adós neki fel nem róható okból nem képes annak visszafizetésére. (5) 10 Ahol a polgármester, illetve a Népjóléti és Sport Bizottság gyakorolja megosztott hatáskörben az elsőfokú hatáskört, határozata (végzése) ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Pécs Megyei Jogú 4 Módosította: 7/2008.(03.10.)Önk. rendelet 1. (2) bek. Hatályos: től Módosította: 7/2009.(03.31.)Önk. rendelet 1. (2) bek. Hatályos től Módosította 13/2011.(lll.22) önk rendelet 1. (1) bek. Hatályos tól, Módosította 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 1. és 5. (2) (3) (4) bek. Hatályos tól 5 Hatályon kívül helyezte /2013. (ll ) Önk. rendelet 2. a) pontja Hatálytalan tól 6 Hatályon kívül helyezte /2013. (ll ) Önk. rendelet 2. a) pontja Hatálytalan tól 7 Hatályon kívül helyezte /2013. (ll ) Önk. rendelet 2. a) pontja Hatálytalan tól 8 Megállapította: 7/2008.(03.10.)Önk. rendelet 1. (3) bek. Hatályos: től 9 Számozását módosította: 7/2008.(03.10.)Önk. rendelet 1. (3) bek, módosította 14/2010.(Vl.14.) Önk. rendelet 1..(1) bek. Hatályos től 10 Számozását módosította: 7/2008.(03.10.)Önk. rendelet 1. (3) bek. módosította 14/2010.(Vl.14.) Önk. rendelet 1..(2) bek. Hatályos től módosította 13/2011.(lll.22) Önk. rendelet 1 (2) bek. Hatályos tól

3 Város Közgyűléséhez címzett, de a Humán Főosztály területileg illetékes szociális központjainál benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. (6) 11 Ahol a jegyző gyakorolja az elsőfokú hatáskört, határozata (végzése) ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához címzett, de a Humán Főosztály területileg illetékes szociális központjainál benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. 3. (1) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály területileg illetékes szociális központjánál kell benyújtani, elsősorban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Illetékes az a területi szociális központ, amelynek területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. Hajléktalan személyek ügyeiben az eljárás lefolytatására a II. számú Területi Szociális Központ illetékes. Az ellátások iránti kérelmeket, a Humán Főosztály területileg illetékes szociális központja döntésre előkészíti. Az eljárás során a szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint a kérelmezőkkel kapcsolatban álló civil szervezetek által készített javaslatot figyelembe veheti. A területi szociális központok cím és utcajegyzékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A kérelemhez csatolni, illetve a nyomtatványon szükség szerint igazolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, közmű kiadásokra, az együtt élő családtagok személyi adataira, családi állapotra, valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat. A nyugellátásban részesülőknek a folyósítási törzsszám valódiságának igazolásárakétség esetén - a nyugdíjas igazolványt be kell mutatni. (3) 12 A jogosultság elbírálásakor a jövedelem számítására az Szt. 10. (2)- (5) bekezdése az irányadó. (4) 13 Kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, családja illetve a háztartás tagjainak jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy 11 Számozását módosította: 7/2008.(03.10.)Önk. rendelet 1. (3) bek. Módosította: 7/2009.(03.31.)Önk. rendelet 1. (3) bek. Hatályos től módosította 14/2010.(Vl.14.) Önk. rendelet 1..(3) bek. Hatályos től módosította 8/2011.(ll.21.) Önk. rendelet 22. Hatályos től 12 Módosította: 7/2008.(03.10.)Önk. rendelet 2. (1) bek. Hatályos: től 13 Módosította: 7/2008.(03.10.)Önk. rendelet 2. (2) bek. Hatályos: től módosította 13/2011.(lll.22.) Önk. rendelet 2. bek. Hatályos től

4 jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. (5) A megállapított szociális ellátást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. (6) E rendelet alkalmazásában a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül élő, a háztartás, a rendszeres pénzellátás, a keresőtevékenység, az aktív korú és az egyedülálló fogalmának meghatározását, az Szt. 4. (1) bekezdése tartalmazza. (7) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében vagyon alatt - a Gyvt. 19. (7)-(8) bekezdésben meghatározottakat kell érteni. 4. (1) A támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, jövedelmi, vagyoni viszonyai változását, annak bekövetkezését követő 15 napon belül köteles a Humán Főosztály illetékes területi szociális központjához bejelenteni. (2) Az Szt.-ben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény, illetve a rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást azonnali hatállyal meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell az ellátás visszafizetésére az Szt ában foglaltak szerint. Hatályát vesztette II. fejezet Támogatási formák Aktív korúak ellátása (1) 16 Az aktív korúk ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának és megszüntetésének szabályait -e rendelet rendelkezésein túl az Szt /C. -ai tartalmazzák. (2) 17 Az aktív korúak ellátására jogosult személy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy rendszeres szociális segélyben részesül. 14 A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte /2013. (ll ) Önk. rendelet 2. b) pontja Hatálytalan tól 15 Módosította: 7/2009.(03.31.)Önk. rendelet 2. -a Hatályos től 16 Módosította 13/2011.(lll.22.)önk. rendelet 3. (1) bek. Hatályos: tól 17 Módosította 13/2011.(lll.22.)önk. rendelet 3. (2) bek. Hatályos: tól Módosította 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 5. (4) bek. Hatályos tól

5 (3) 18 hatályát vesztette (4) 19 hatályát vesztette (5) 20 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a közfoglalkoztatást a közfoglalkoztatási tervben foglaltak szerint biztosítja. (6) 21 Rendszeres szociális segélyt kell megállapítani annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek a kérelmére aki a) betegsége miatt folyamatos orvosi kezelés alatt áll, és betegsége a foglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, és erről orvosi igazolást csatol, b) gyermeket vár és ezt orvosi igazolással, vagy terhesgondozási könyvvel igazolja. (7) 22 A (6) bekezdés a) pontjában foglalt jogosultságot évente felül kell vizsgálni (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendszeres szociális segélyben részesített részére, a beilleszkedést segítő programot az együttműködésre kijelölt szerv, az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. (2) 24 Az Szt. 37. (1) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében: a) 25 a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az illetékes területi szociális központnál nyilatkozatban vállalja az együttműködést az önkormányzat által együttműködésre kijelölt b) szervvel, 26 a rendszeres szociális segély megállapítását követően, az együttműködésre kijelölt szervnél, az illetékes területi szociális központ által megjelölt időpontban köteles megjelenni és kérelmezni a nyilvántartásba vételét, c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá d) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 18 Hatályon kívül helyezte 13/2011.(lll.22.)önk. rendelet 6..a)pontja Hatálytalan: tól 19 Hatályon kívül helyezte 13/2011.(lll.22.)önk. rendelet 6..a)pontja Hatálytalan: tól 20 Módosította 34/2011.(Vl.27.)önk. rendelet 4. Hatályos: től 21 Megállapította: 34/2011. (Vl.27.) rendelet 1.. Hatályos től Módosította 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 5. (5) bek. Hatályos tól 22 Módosította 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 2. Hatályos tól 23 Módosította: 7/2009.(03.31.)Önk. rendelet 3. -a Hatályos től 24 Módosította 13/2011.(lll.22.)önk. rendelet 4..(1) bek Hatályos: tól Módosította 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 5. (6) bek. Hatályos tól 25 Módosította 13/2011.(lll.22.)önk. rendelet 4..(2) bek Hatályos: tól 26 Módosította 13/2011.(lll.22.)önk. rendelet 4..(3) bek Hatályos: tól

6 (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének számít, ha a.) b.) c.) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg, a beilleszkedést segítő programról az írásos megállapodást nem köti meg, a beilleszkedést segítő programban foglaltakat önhibájából nem teljesíti. (4) Aki a (3) bekezdésben foglalt, az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködési kötelezettséget neki felróható okból két éven belül ismételten megszegi, annak a rendszeres szociális segélyét meg kell szüntetni (1) Az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladata: a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy nyilvántartásba vételéről, illetve a nyilvántartásba vételre történő megjelenési kötelezettség elmulasztásáról nyolc munkanapon belül értesíti a területileg illetékes szociális központot, b) a rendszeres szociális segély megállapítását követően írásos megállapodást köt a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel a beilleszkedését segítő program kereteiről, és erről tájékoztatást küld az illetékes területi szociális központ részére, c) figyelemmel kíséri a beilleszkedését segítő programban foglaltak teljesítését és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát. Amennyiben a mulasztás az ellátásban részesülő önhibájából történt, ezt nyolc munkanapon belül jelzi a illetékes területi szociális központ felé, d) a beilleszkedést segítő program elkészítését követő egy év elteltével írásban tájékoztatja a területileg illetékes szociális központot a beilleszkedési programban foglaltak teljesítéséről. (2) A beilleszkedést segítő program típusai: a) egyéni tanácsadás b) csoportos tanácsadás Lakásfenntartási támogatás 9. (1) 28 A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság szabályait az Szt ai tartalmazzák. (2) 29 Hatályát vesztette (3) 30 Hatályát vesztette 27 Módosította:7/ 2009.(03.31.)Önk. rendelet 4. Hatályos től 28 Módosította 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 3. Hatályos tól 29 Hatályát vesztette: 34/2011.(Vl.27.)Ör. 7. Hatálytalan: től

7 (4) 31 Hatályát vesztette (5) 32 Hatályát vesztette (6) 33 Hatályát vesztette (7) 34 Hatályát vesztette (8) 35 Hatályát vesztette (9) 36 Hatályát vesztette (10) 37 Hatályát vesztette (11) 38 Hatályát vesztette (12) 39 Hatályát vesztette (13) 40 Hatályát vesztette 9/A Hatályát vesztette Ápolási díj 10. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj -e rendeletben nem szabályozott - feltételeit az Szt ai tartalmazzák Módosította: 34/2011.(Vl.27.)Ör.2. (1) bek. Hatályos től Hatályát vesztette 3/2012.(l.20.)Ör. 6. Hatálytalan tól 31 Hatályát vesztette 34/2011.(Vl.27.)Ör. 7. Hatálytalan től 32 Hatályát vesztette 34/2011.(Vl.27.)Ör. 7. Hatálytalan től 33 Hatályát vesztette 3/2012.(l.20.)Ör. 6. Hatálytalan tól 34 Hatályát vesztette 34/2011.(Vl.27.)Ör. 7. Hatálytalan től 35 Hatályát vesztette 3/2012.(l.20.)Ör. 6. Hatálytalan tól 36 Hatályát vesztette 3/2012.(l.20.)Ör. 6. Hatálytalan tól 37 Hatályát vesztette 3/2012.(l.20.)Ör. 6. Hatálytalan tól 38 Módosította 8/2011.(ll.21) önk. rendelet 22. Hatályos től Hatályát vesztette 34/2011.(Vl.27.)Ör. 7. Hatálytalan től 39 Hatályát vesztette 34/2011.(Vl.27.)Ör. 7. Hatálytalan től 40 Hatályát vesztette 34/2011.(Vl.27.)Ör. 7. Hatálytalan től 41 Megállapította 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 4. Hatályos tól, Hatályát vesztette 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 8. Hatálytalan tól 42 Megállapította 3/2012.(l.20.) Önk. rendelet 4. Hatályos tól, Az alcímet hatályát vesztette./2013.(ll...) Önk. rendelet 2. c) pontja Hatálytalan tól

8 (1) A Szt. 43/B. (1) bekezdése alapján ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a) 43 az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg. (2) 44 hatályát vesztette (3) 45 Az állandó és tartós gondozás tényének vizsgálata céljából, a Humán Főosztály területileg illetékes szociális központja szükség esetén a területileg illetékes gondozási központtal együtt a támogatás megállapítása és felülvizsgálata során környezettanulmányt készít. (4) 46 Az (1) bekezdésben meghatározott ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. Átmeneti segély 12. (1) Átmeneti segély adható annak a személynek, aki a megélhetését önhibáján kívül időszakosan nem képes biztosítani, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen tartós betegség, elemi kár, idős kor miatt anyagi segítségre szorul. (2) Az átmeneti segély alkalmanként és havi rendszerességgel adható. A havi rendszerességű átmeneti segély csak méltányosságból, a 15. szabályainak alkalmazásával állapítható meg. 13. Az átmeneti segély formái: - felnőtt korúak átmeneti segélye - természetben nyújtott átmeneti segély 14. Az a 18. életévét betöltött személy részesíthető átmeneti segélyben, akinek az egy főre jutó havi jövedelme a) családban élők esetében, nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át. b) egyedül élő esetében, nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. c) családban, nyugdíjból vagy nyugdíjszerű ellátásból élők esetén nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át. 43 Módosította 13/2011.(lll.22.)önk. rendelet 5.. Hatályos: tól 44 Hatályon kívül helyezte 13/2011.(lll.22.)önk. rendelet 6..b)pontja Hatálytalan: tól 45 Szövegrészt hatályon kívül helyezte /2013.(ll )önk. rendelet 2. d) pont. Hatálytalan: 2013.tól 46 megállapította:34/2011.(vl.27.)önk rendelet 3.. Hatályos től

9 d) nyugdíjból vagy nyugdíjszerű ellátásból egyedül élő személy esetében, nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át. 15. (1) E rendelet 14. és ában szabályozott rendelkezésektől eltérően méltányosságból részesülhet a felnőtt korúak átmeneti segélyében a) akit elemi kár ért, b) aki gyógykezeltetése (műtéti beavatkozás, szanatóriumi kezelés, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzés) költségeit megélhetése veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, c) akinek a lakásában önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem képes, d) az az álláskereső, aki a munkaügyi központ által nem támogatott átképzés, szakképzés költségét nem képes viselni és igazolja foglalkoztatásának valószínűségét. (2) A méltányosságból megállapított felnőtt korúak átmeneti segélyének mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa lehet. 16. Természetben nyújtott átmeneti segély: (1) Az átmeneti segély pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható (2) A természetbeni ellátás különösen: az élelmiszer és/vagy egyéb vásárlási utalvány. 17. Az átmeneti segély megállapításának szabályai: (1) Tárgyévben a folyósítás időtartama alatt egy alkalommal adható átmeneti segély annak, akinek a) időskorúak járadékát, b) 47 aktív korúak ellátását, c) ápolási díjat, d) lakásfenntartási támogatást folyósítanak. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálytól el lehet tekinteni, ha az átmeneti segély hiánya a kérelmező életét, testi épségét veszélyezteti. 47 Módosította 14/2010.(Vl.14.) Önk. rendelet 2. Hatályos től.

10 (1) Az egy alkalommal kifizetésre kerülő átmeneti segély összegét kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve kell megállapítani, de nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-ánál. Egy naptári éven belül az átmeneti segély legfeljebb 3 alkalommal adható. Megállapítható január - április, május - augusztus, szeptember - december időszakban. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott 3 alkalmon felül is adható átmeneti segély a rendkívüli élethelyzetbe került személynek, ha az átmeneti segély hiánya a kérelmező életét, testi épségét veszélyezteti. 19. Az átmeneti segély folyósítása és felhasználásának ellenőrzése (1) Az átmeneti segély felvételére - indokolt esetben - a rászoruló segítője, pártfogója is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a rászoruló. (2) Elrendelhető az átmeneti segély összegének meghatározott célra történő átutalása abban az esetben, ha tartani lehet attól, hogy az átmeneti segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult. (3) A körülmények részletes kivizsgálása után előre megállapítható az átmeneti segélyek tárgyévben három alkalommal történő kiutalása, annak mértéke és időpontja. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 20. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény e rendeletben nem szabályozott szabályait a Gyvt /A. -ai tartalmazzák. (2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása előtt a gyermeket gondozó családnál a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Az óvodáztatási támogatás 49 20/A. Az óvodáztatási támogatást, mint pénzbeli támogatást kell folyósítani annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. 48 Módosította 14/2010.(Vl.14.) Önk. rendelet 3. Hatályos től 49 Megállapította: 7/2009(03.31.) Önk. rendelet 5. Hatályos től

11 Az óvodáztatási támogatás szabályait a Gyvt. 20/C. -a tartalmazza. Tanulói bérlet térítés 21. (1) Pécs város valamennyi közoktatási intézményében fenntartótól függetlenül az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-8. évfolyamos általános iskolás korú tanuló részére (a magántanuló kivételével), szülője vagy törvényes képviselője kérelmére, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az iskolába járáshoz lakóhelye, vagy tartózkodási helye alapján - autóbusz igénybevétele indokolt, a szorgalmi időre (szeptember 1-től június 30-ig ) a helyi tömegközlekedésre szóló tanuló bérlet ára 90%-ának megtérítését igényelheti. (2) (3) 50 hatályát vesztette 51 hatályát vesztette (4) A bérlet térítésre a tanuló a kérelem benyújtását követő hónap 1-től jogosult. (5) A bérlet térítésre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűnése hónapjának utolsó napjával szűnik meg. (6) A bérlet térítését utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 22. (1) A gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás e rendeletben nem szabályozott rendelkezéseit a Gyvt a tartalmazza. (2) Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek ellátásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. 50 Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(03.10.) Önk. rendelet 3. (1) bek. Hatálytalan től 51 Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(03.10.) Önk. rendelet 3. (2) bek. Hatálytalan től

12 (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás abban az esetben állapítható meg, a) családban nevelkedő gyermek esetén, ha a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, b) családban nevelkedő gyermek esetén, ha a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy mindkét szülő jövedelme munkaviszonyból származik, ideértve a közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyt is, valamint a szövetkezeti tagsági viszonyt, továbbá a fizetés nélküli szabadság alatt igénybe vett gyermekgondozási díjat, gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, továbbá a szülő nyugdíját és nyugdíjszerű ellátását, c) a gyermeket egyedül nevelő szülő, gyám, valamint a három vagy annál több gyermeket, illetve egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülő részére, ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át nem haladja meg. (4) Az (1)-(3) bekezdésben, valamint a 23. (1) és (6) bekezdésében szabályozott rendelkezésektől eltérően méltányosságból az a gyermek is részesülhet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, a) akinek gyógykezeltetése költségei családja megélhetését veszélyezteti, b) akinek családja lakhatási helyzetét az egyszeri nagyobb összegű támogatás megoldja, és ezt igazolja (bérleti szerződés, egyéb megállapodás, stb.), c) akinek családjában, legalább hármas ikerszülés következtében a gyermekek gondozásával kapcsolatban magasabb költségek merülnek fel. (5) A (4) bekezdésben foglaltak alkalmazása során a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás havi rendszerességgel is megállapítható. 23. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke, folyósításának és ellenőrzésének szabályai: (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente három alkalommal adható. Megállapítható január - április, május - augusztus, szeptember - december időszakban. Az egy alkalommal kifizetésre kerülő rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-ánál, amely gyermekenként is megállapítható. Az egy alkalommal megállapítható összeg, családonként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2) A méltányosságból megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa lehet.

13 (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni ellátás formái különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítési díjának támogatása. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felvételére a gyermekjóléti szolgálat családgondozója és a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó oktatási és más gyermekintézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használják fel. (5) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mellett felnőtt korúak átmeneti segélye nem adható, kivéve a 18 év feletti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személyt. (6) Egy alkalommal adható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy lakásfenntartási támogatásban részesül. (7) 52 A (6) bekezdésben meghatározott szabálytól el lehet tekinteni, ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás hiánya a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti. Temetési segély 24. Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési segély szabályait - e rendelet rendelkezésein túl - az Szt a tartalmazza. 25. (1) Temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki egyedül él és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át nem haladja meg, illetve aki családban él, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%át. (2) A temetési segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható. (3) 53 A mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés összegére a Pécsi Temetkezési Kft. által igazolt temetési költség az irányadó. 52 Megállapította: 7/2009.(03.31.) Önk. rendelet 6. Hatályos től 53 Módosította: 7/2008. (03.10.) Önk. rendelet 4. Hatályos: től

14 (4) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolások mellett a temetés költségeit tartalmazó eredeti számlát. Köztemetés 26. (1) A köztemetés e rendeletben nem szabályozott szabályait az Szt a tartalmazza. (2) 54 A köztemetést a Pécs Holding Zrt.-n keresztül kell biztosítani. (3) 55 Ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át nem haladja meg, a köztemetés költsége méltányosságból elengedhető, csökkenthető, részletekben történő fizetés engedélyezhető. Közgyógyellátás 27. (1) Közgyógyellátási igazolványra való jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható meg, aki szociálisan rászorult és az Szt. 49. (2) bekezdésében meghatározott gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a) azt a családban élő személyt, ahol az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át nem haladja meg, továbbá b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja. Hatályát vesztette Hatályát vesztette Záró rendelkezések Módosította: 7/2008. (03.10.) Önk. rendelet 5. (1) bek. Hatályos: től, módosította: 52/2009. (12.21.) Önk. Rendelet 1. Hatályos től 55 Megállapította: 7/2008. (03.10.) Önk. rendelet 5. (2) bek. Hatályos: től 56 Hatályon kívül helyezte /2013. (ll ) Önk. rendelet 2. d) pont Hatálytalan tól 57 Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(03.10.) Önk. rendelet 6. Hatálytalan től

15 (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint gyermekvédelmi támogatásról szóló 27/2003 (06.27.) számú Ör., a módosítására kiadott 39/2003. (10.03.) Ör., a 4/2004. (02.20.) számú Ör., a 16/2004.(06.10) számú Ör., a 24/2005.(09.29.) Ör., a 33/2005.(10.20.) számú Ör., az 51/2005.(12.20.) Ör., a 9/2006.(03.16.) számú Ör., a 19/2006.(06.16.) Ör., valamint a 42/2006.(12.20.) számú Ör. (3) Az március 31. napjáig megállapításra került ápolási díjak összegét a rendelet 11. (2) bekezdésében foglaltak nem érintik. (4) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a Gyvt. végrehajtására kiadott kormányrendeletek szerint kell értelemszerűen eljárni. (5) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadva a Közgyűlés 2007.áprillis 5.-i ülésén Kihirdetve: 2007.április 15. napján

16

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet (továbbiakban R) 3. -a a következő új

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Módosítva: 35/2011. (XII.13.) Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 29/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL (A 17/1993. (IX.25.), a 7/1994. (IV.22.), az 5/1995. (III.24.),

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben