Módosítások: /2015. I. 1-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosítások: /2015. I. 1-"

Átírás

1 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról Módosítások: a) 18/2000. (VI. 29.) ör. b) 6/2002. (II. 15.) ör. c) 7/2003. (III. 10.) ör. d) 19/2004 (IV. 30.) ör. e) 30/2004. (VI:24.) ör. f) 46/2007. (XII. 22.) ör. g) 18/2009. (VI. 29.) ör. 1 h) 27/2009. (IX. 28.) ör. i) 16/2010. (VI. 21.) ör. j) 19/2010. (IX. 20.) ör. k) 2/2012. (I. 23.) ör. l) 7/2012. (III. 22.) ör. m) 31/2012. (X. 18.) ör. n) 31/2014. (XI.27.) ör. /2015. I. 1- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. -ában kapott felhatalmazás alapján a gyermekjóléti szolgáltatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról a következő rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja 2 : A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások szabályainak megállapításával a Terézvárosban hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A rendelet hatálya 2. (1) 3 A rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben és a 6. -ban foglalt eltéréssel - a Terézváros területén lakcímmel rendelkező: a) magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, 1 rendelkezéseit a 2009/2010. tanévre történő első személyi térítési díj befizetésétől kell alkalmazni 2 a bevezető részt módosította a 16/2010. (VI. 21.) ör. 3 módosította a 19/2010. (IX. 20.) ör., hatályos október 1. napjától

2 b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Terézváros területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. c) 4 a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította. (2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Terézváros területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. Ellátási formák 3. A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében gyermekjóléti alapellátásként az alábbi ellátási formákat biztosítja: (1) gyermekjóléti szolgáltatásként a) gyermekjóléti szolgálat működtetését; (2) gyermekek napközbeni ellátásaként a) nevelési-oktatási intézményekben napközi otthoni ellátást, b) bölcsődei ellátást; c) 5 (3) 6 gyermekek átmeneti gondozásaként a) helyettes szülői szolgáltatást, b) családok átmeneti otthona, valamint c) ellátási szerződés keretében gyermekek átmeneti otthona működtetését. A gyermekek napközbeni ellátása 4. (1) 7 A gyermekek napközbeni ellátása elsősorban a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat által fenntartott bölcsődékben, óvodákban, továbbá az általa működtetett általános iskolákban valósul meg, a Gyvt /A. -aiban meghatározott feltételekkel. (2) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell a gyermek szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőjének vagy más törvényes képviselőjének előterjeszteni. A kérelem elbírálásáról az intézményvezető intézkedésével dönt. A Gyvt.-ben szabályozott feltételek fennállása esetén a kérelem kizárólag férőhely hiányában utasítható el. (3) 8 4 beiktatta a 34/2012. (X. 18.) ör., hatályos november 1. napjától 5 hatályon kívül helyezte a 7/2003. (III. 10) ör III. 10-i hatállyal. 6 módosította a 34/2012. (X. 18.) ör., hatályos november 1. napjától 7 módosította a 31/2014. (XI.27.) ör., hatályos január 1-től 8 hatályon kívül helyezte a 2/2012. (I. 23.) ör., hatálytalan február 1. napjától

3 Érdekképviseleti Fórum a napközbeni ellátást nyújtó intézményekben 4/A. (1) A R. 3.. (2) b) pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben Érdekképviseleti Fórumot kell létrehozni. A gyermekek napközbeni ellátását végző intézményben ellátásban részesülő kiskorúak törvényes képviselői az Érdekképviseleti Fórum tagjai sorába önmaguk közül két fő képviselő választására jogosultak. A választásra a (4) bekezdésben foglaltak az irányadóak. A megválasztott személy gyermekének az adott intézményben biztosított napközbeni ellátása időpontjáig, de újraválasztás nélkül legfeljebb 1 évig tagja az Érdekképviseleti Fórumnak. Az Érdekképviseleti Fórumban betöltött tagsága megszűnik annak a törvényes képviselőnek, akinek a gyermeke ellátása az adott intézményben megszűnik, akinek szülői felügyeleti joga megszűnt, megszüntették, vagy az intézménybe járó gyermek vonatkozásában szünetel. (2) A R. 3.. (2) b) pontja szerinti ellátást végző intézmény közalkalmazottai az Érdekképviseleti Fórum tagjai sorába önmaguk közül egy képviselő választására jogosultak. A választásra a (4) bekezdésben foglalt szabályok irányadóak. A megválasztott személy az intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonya fennállásáig, de újraválasztás nélkül legfeljebb 1 évig tagja az Érdekképviseleti Fórumnak. (3) A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat az Érdekképviseleti Fórum tagjaként egy fő delegálására jogosult az általa meghatározott időtartamra. (4) A választás akkor érvényes, ha azon a jogosultak legalább kétharmada részt vesz. Az (1) bekezdés esetében választásra jogosult a választás napján az intézményben jogszerűen elhelyezett valamennyi kiskorú törvényes képviselője. Amennyiben a kiskorú törvényes képviseletét két személy látja el, úgy közülük döntésük szerint egy jogosult a szavazásra. A (2) bekezdés esetében választásra jogosult a választás napján az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy. Jelöltet a választást megelőző 10. napig írásban lehet állítani. Egy választásra jogosult legfeljebb 1 jelöltre tehet ajánlást. A választáson valamennyi ajánlást kapott személy jelöltként indulhat. A szavazás titkos. A választáskor a legtöbb szavazatot kapott jelöltet kell megválasztottnak tekinteni. Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot kapott jelöltek között ismételt választást kell tartani. Az Érdekképviseleti Fórum működésére a 7/A. (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. A gyermekjóléti szolgálat 5. (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, és együttműködik a gyermekvédelemmel foglalkozó más intézményekkel és szervezetekkel. (2) A szolgálat feladatai különösen: - a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése; - a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése; - a helyettes szülői hálózat szervezése; - a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése; - az Önkormányzat gyermekvédelmi rendeletének folyamatos figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése; - a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése; - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése; - a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel -

4 a gyermek törvényes képviselőjének vagy a gyermeknek a kérelmére történik. (5) A kiskorú védelembe vétele esetén a családgondozásban megnyilvánuló szolgáltatás igénybevételét a jegyző határozata alapozza meg. 5/A. 9 (1) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat ellátási szerződés keretében - gyermekek átmeneti otthona ellátást nyújt azon 3-18 éves gyermek részére, aki családban él, de átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, illetve akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. (2) Az ellátás igénybevételének helye: a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ telephelyén működő Gyermekek Átmeneti Otthona intézménye. (3) Az ellátás igénybevétele a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének a szolgáltatást végző felé irányuló megkeresése alapján történik. (4) A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a gyermek családjába történő visszatéréséhez. A gyermekek átmeneti gondozása Az időlegesen otthontalanná vált gyermek és szülei, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére elhelyezését a Terézvárosi Családsegítő Szolgálat (a továbbiakban: TECSASZO) által működtetett Családok Átmeneti Otthona biztosítja abban az esetben, ha elhelyezés hiányában a család átmeneti lakhatása nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szüleitől, családjától. 7. (1) A 3. -ban megjelölt Családok Átmeneti Otthonába a felvétel első alkalommal a három hónapos időtartamot nem haladhatja meg. Az ellátás igénybevételének időtartama meghosszabbítható. (2) A Családok Átmeneti Otthonába a felvétel a szülő - a jelen rendelet I. számú mellékletét képező formanyomtatványon előterjesztett - kérelme alapján történik. A kérelmet a TECSASZO vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelem benyújtását követően a szülő a TECSASZO vezetője vagy az általa megbízott személy által megadott időpontban köteles ún. mélyinterjú céljából megjelenni. (3) A kérelem elbírálására a TECSASZO vezetője jogosult. Döntéséről az intézkedés egy példányának megküldésével tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. (4) A TECSASZO vezetője a felvétel iránti kérelmet köteles elutasítani, ha a kérelmező a) egy éven belül kizárásra került a Családok Átmeneti Otthonából, b) családjának bármely tagja vagy a kérelmező maga tartósan pszichotrop anyagok befolyása alatt áll, c) családjának bármely tagja vagy a kérelmező maga fertőző betegségben szenved, d) megtagadja akár a Családok Átmeneti Otthona házirendjének megismerésére és betartására vonatkozó kötelezettségvállalás, akár az együttműködési megállapodás aláírását, e) a mélyinterjú céljából részére adott időpontban nem jelenik meg, és távollétét a mulasztást követő 3 napon belül hitelt érdemlő módon nem menti ki, f) egészségi állapota miatt önmaga ellátására nem vagy csak részben képes, és ezen ellátást a Családok Átmeneti Otthonába jelentkező családtagja sem tudja biztosítani, 9 módosította a 34/2012. (X. 18.) ör., hatályos november 1. napjától 10 módosította a 2/2012. (I. 23.) ör., hatályos február 1. napjától

5 g) vagy házastársa (élettársa) szülői felügyeleti joga az általuk nevelt gyermekek vonatkozásában szünetel, megszűnt vagy megszüntették. (5) A felvételi kérelemnek helyt adó intézkedés kézhezvételét követő 3 napon belül az elhelyezést igénybe kell venni. A jogosult család, ha az igénybevételt elmulasztja, az intézkedés hatályát veszti. (6) A Családok Átmeneti Otthonába történő elhelyezés megszűnik a) a határozott idő elteltével, b) az igénybevevő egyoldalú kérése alapján, c) a Családok Átmeneti Otthonából a család négy napot maghaladó, bejelentés nélküli távolléte esetén, d) a házirend megsértése miatti kizárás okán. Érdekképviseleti Fórum 7/A. (1) A Családok Átmeneti Otthonában elhelyezett, ellátásban részesülő családok felnőtt tagjai az Érdekképviseleti Fórum tagjai sorába önmaguk közül két fő képviselő választására jogosultak. A választásra a (4) bekezdésben foglalt szabályok irányadóak. A megválasztott személy a Családok Átmeneti Otthonában tartózkodása időpontjáig, de újraválasztás nélkül legfeljebb 6 hónapig tagja az Érdekképviseleti Fórumnak. (2) A TECSASZO közalkalmazottai az Érdekképviseleti Fórum tagjai sorába önmaguk közül egy képviselő választására jogosultak. A választásra a (4) bekezdésben foglalt szabályok irányadóak. A megválasztott személy a TECSASZO-val fennálló közalkalmazotti jogviszonya fennállásáig, de újraválasztás nélkül legfeljebb 1 évig tagja az Érdekképviseleti Fórumnak. (3) A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat az Érdekképviseleti Fórum tagjaként egy fő delegálására jogosult az általa meghatározott időtartamra. (4) 11 A választás akkor érvényes, ha azon a jogosultak legalább kétharmada részt vesz. Az (1) bekezdés esetében választásra jogosult a választás napján a Családok Átmeneti Otthonában jogszerűen elhelyezett valamennyi felnőtt személy. A (2) bekezdés esetében választásra jogosult a választás napján a TECSASZO-val közalkalmazotti jogviszonyban álló személy. Jelöltet a választást megelőző 10. napig írásban lehet állítani. Egy választásra jogosult legfeljebb 1 jelöltre tehet ajánlást. A választáson valamennyi ajánlást kapott személy jelöltként indulhat. A szavazás titkos. A választáskor a legtöbb szavazatot kapott jelöltet kell megválasztottnak tekinteni. Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot kapott jelöltek között ismételt választást kell tartani. (5) Az Érdekképviseleti Fórum tagjai nyílt szavazással - önmaguk közül elnököt választanak. Az elnök a tagok egyharmadának írásbeli kezdeményezése, valamint a Gyvt. 35. (4) és (5) bekezdésében meghatározott jogok érvényesítése érdekében köteles a lehető legrövidebb időn belül az Érdekképviseleti Fórum ülését írásban összehívni akként, hogy a tagok az meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt 5 munkanappal megkapják. Az ülés a tagok kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén az ülést új időpontra ismételten össze kell hívni mindaddig, ameddig a határozatképesség megvalósul. Az Érdekképviseleti Fórum valamennyi határozatát (így döntését, intézkedés kezdeményezését, vélemény nyilvánítását, javaslatát, egyetértési joga gyakorlását) a jelenlévő tagok szavazata alapján egyszerű többséggel hozza. Bármelyik tag indítványára kötelező a titkos szavazás elrendelése. 11 módosította a 16/2010. (VI. 21.) ör., hatályos július 1. napjától

6 8. 12 A helyettes szülő alkalmazásáról a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat ellátási szerződés keretében gondoskodik. Az ellátás igénybevétele a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének - az ellátást szerződés keretében biztosító Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület felé irányuló - megkeresése alapján történik. Térítési díjak 9. (1) 13 A helyettes szülőnél és a gyermekek átmeneti otthonában nyújtott ellátás, továbbá a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődékben nyújtott gondozás ellátás térítésmentes. (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés ellátásért a külön jogszabályban meghatározott intézményi térítési díj alapján személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj megfizetésére a gyermek szülői felügyeleti joggal rendelkező szülője vagy más törvényes képviselője köteles. (3) 14 A személyi térítési díj megállapítására a (6) bekezdésben foglalt kivétellel az intézményvezető jogosult (4) 15 A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés ellátásért fizetendő, a Gyvt (4) bekezdése és 151. (4) bekezdése alapján meghatározott személyi térítési díjból a Gyvt (5) bekezdésében foglaltak és a 151. (5)-(6) bekezdéseiben foglalt normatív kedvezmények figyelembevételével a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett intézményekben, a személyi térítési díj fizetésére kötelezett kérelmére, rászorultságra való tekintettel az alábbi kedvezményeket kell biztosítani: a) ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem kisebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-ánál, akkor személyi térítési díjat nem kell fizetni, b) ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem kisebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél, akkor a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 30 %-a, c) ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem kisebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-ánál, akkor a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 50 %- a, d) ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem kisebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresénél, akkor a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 75 %-a. (5) 16 Amennyiben a gyermek a Gyvt (5) és (6) bekezdése alapján egyidejűleg normatív kedvezményre is jogosult, a (4) bekezdésben meghatározott, rászorultsági alapon járó kedvezménynek csak a normatív kedvezményen felüli részére nyújtható be kérelem, illetve állapítható meg kedvezmény.. (6) 17 A (4) bekezdésben rászorultságra tekintettel meghatározott kedvezmény a személyi térítési díj fizetésére kötelezett kérelmére- megilleti a gyermekek akkor is, ha nem a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat által fenntartott állami, illetve önkormányzati feladatot ellátó intézménnyel állnak intézményi 12 módosította a 34/2012. (X. 18.) ör., hatályos november 1. napjától 13 módosította a 31/2014. (XI.27.) ör.; hatályos január 1-től 14 módosította a 18/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VIII. 15-től 15 módosította a 31/2014. (XI.27.) ör.; hatályos január 1-től 16 módosította a 7/2012. (VI. 21.) ör., hatályos április 1. napjától 17 módosította a 18/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VIII. 15-től

7 jogviszonyban, és ott részesülnek napközbeni ellátás keretében étkeztetésben. A kedvezmény iránti kérelem elbírálására a polgármester jogosult. A kedvezmény alapján a személyi térítési díj fizetésére kötelezett az általa ténylegesen megfizetett és a (4) bekezdés alkalmazásával megállapított személyi térítési díj különbözetével azonos összeg felvételére jogosult. Ezen összeget a személyi térítési díj fizetésére kötelezett havonta utólag, a térítési díj befizetésének igazolása mellett, a befizetést követő 15 napon belül jogosult igényelni a Polgármesteri Hivataltól. Az összeg kiutalásáról a Polgármesteri Hivatal az igazolás beérkezését követő 15 napon belül köteles gondoskodni. (7) 18 A (6) bekezdésben megjelölt támogatás összegének számítása során az intézményi térítési díjnak a Terézvárosi Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett, gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az étkeztetés legmagasabb intézményi térítési díját meghaladó részét figyelmen kívül kell hagyni. (8) 19 A (4) és (6) bekezdésben megjelölt kérelmet a személyi térítési díj fizetésére kötelezett írásban, jövedelemigazolást is mellékelve jogosult előterjeszteni a döntésre jogosult személyhez. A kedvezményt a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától kell megállapítani az adott tanév végéig. A megállapított kedvezmények érvényesek a nyári napközis táborban igénybe vett étkeztetés ellátásért fizetendő személyi térítési díjakra is. A gyermek részére megadott kedvezmény a tanév végéig megilleti a fiatal felnőttet is. (9) 20 hk. 9/A. 21 A gyermekek átmeneti gondozása keretében a családok átmeneti otthonában (a TECSASZO által működtetett Családok Átmeneti Otthona) biztosított gyermekjóléti alapellátásért fizetendő személyi térítési díjból a személyi térítési díj fizetésére kötelezett kérelmére, rászorultságra való tekintettel az alábbi kedvezményeket kell biztosítani: a) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, akkor személyi térítési díjat nem kell fizetni, b) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, de nem haladja meg a 250 %-át, akkor a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 10 %-a, c) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, de nem haladja meg a 300 %-át, akkor a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 20 %-a, d) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, akkor a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 50 %-a. 9/B módosította a 31/2014. (XI.27.) ör., hatályos január 1-től 19 módosította a 18/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VIII. 15-től 20 hatályon kívül helyezte a 16/2010. (VI. 21.) ör., hatálytalan július 1. napjától 21 beiktatta a 7/2012. (VI. 21.) ör., hatályos április 1. napjától 22 hatályon kívül helyezte a 31/2014. (XI..27.) ör., hatályos január 1-től

8 Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában a) gyermek: a Gyvt. 5. a) pontjában megjelölt személy, b) 24 fiatal felnőtt: a Gyvt. 5. c) pontjában megjelölt személy, c) jövedelem: a Gyvt. 5. r) pontjában rögzített kategória, e) 25 öregségi nyugdíj legkisebb összege: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet ában meghatározott összeg, f) gyermeket gondozó család: közös háztartásban élő közeli hozzátartozó. g) 26 közeli hozzátartozó: a Gyvt. 5. e) pontjában meghatározott személy. h) 27 lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerinti bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely. Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet a gyermekjóléti szolgálatra, a helyettes szülőre és a házi gyermekfelügyeletre vonatkozó rendelkezések kivételével a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A gyermekjóléti szolgálatra és a házi gyermekfelügyeletre vonatkozó rendelkezések október 1. napján lépnek hatályba. (3) A helyettes szülőre vonatkozó rendelkezések július 1. napján lépnek hatályba. dr. Borsány György polgármester dr. Váriné dr. Kőnig Edit jegyző 23 a címet módosította a 18/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VIII. 15-től 24 módosította a 18/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VIII. 15-től 25 módosította a 18/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VIII. 15-től 26 beiktattaa a 16/2010. (VI. 21.) ör., hatályos július 1. napjától 27 beiktatta a 19/2010. (IX. 20.) ör., hatályos október 1. napjától

9 Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat 1. Az igénylő a) neve (asszonyoknál leánykori név is) b) állandó bejelentett lakcíme:... c) tartózkodási helye, ha az a b) pontban foglaltakkal nem azonos:... d) születési helye és ideje:...,... e) TAJ száma* (9 számjegy):... f) anyja neve:... g) foglalkozása:... h) munkahelye... i) családi állapota:... j) adóazonosítási száma Az igénylő családtagjainak a b c d e f g h i neve születési ideje rokonság TAJ szám jövedelme TAJ szám: Társadalombiztosítási Azonosító Jel, amely a Társadalombiztosítási Igazolványon található 9 jegyű szám!

10 2 Jövedelmi adatok forintban a jövedelem típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem, táppénz a kérelmező jövedelme a kérelmező közeli hozzátartozóinak jövedelme a) b) c) d) e) f) g) összesen 2. Társas és egyéb vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. Havi nettó jövedelme összesen (9-( )) Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/hó A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedeleását. A munkanélküli családtagok esetén a Munkaügyi Központ igazolását!

11 3 3. Az igénylő Terézvárosban tartózkodásának jogcíme (a megfelelőt húzza alá): saját bérletében lévő lakásban, saját tulajdonában álló lakásban, ha nem a saját bérletében vagy tulajdonában álló lakásban lakik, akkor...bérletében álló lakásban (bérlő neve, címe),...tulajdonában álló lakásban (tulajdonos neve, címe), albérletben, ha a fentiek közül egyik sem, egyéb: A következőkben felsorolt gyermekeim részére kérem a támogatást: név az étkeztető intézmény neve, címe Gyermeke részesül-e az intézményben ún. normatív étkezési kedvezményben? igen... % nem A kérelem rövid indoka: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. tv. 10. (2) bekezdése alapján az Önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. Budapest, hó...napján az ellátást igénylő vagy törvényes cselekvőképes hozzátartozó aláírása képviselőjének aláírása az intézmény cégszerű megnevezése

12 4 IGAZOLÁS személyi térítési díj összegéről Budapest, VI. szám alatti lakos után nevű k.k. gyermeke Ft/nap étkezési térítési díj fizetésére kötelezett az intézményben az 199 / oktatási évben. Nevezett intézményünkben mértékű kedvezményben részesül. Csak ebéd vagy napközi ellátásban részesül (a megfelelő aláhúzandó!). Intézményünk önkormányzati, egyházi, minisztériumi, fenntartású. Budapest, 199 az intézmény vezetőjének aláírása P. H.

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 2. számú melléklet Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (A javasolt

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Módosítva: 35/2011. (XII.13.) Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 29/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szijártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 14 /2007. (X. 10.) számú R E N D E L ET E

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 14 /2007. (X. 10.) számú R E N D E L ET E TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14 /2007. (X. 10.) számú R E N D E L ET E a Bursa Hungarica Felsőktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról Tarany Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere

Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül be kell jelenteni az új lakóhely címét. Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra

Részletesebben

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki:

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV.28.) számú lakáscélú támogatásról szóló rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV.28.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezetbe foglalva/

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT

Részletesebben