Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere"

Átírás

1 Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül be kell jelenteni az új lakóhely címét. Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra a Magyarországon élı: magyar állampolgár bevándorolt jogállású személy letelepedett jogállású személy menekültként elismert személy oltalmazottként elismert személy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy Hol intézhető A lakcímbejelentés és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhetı: a lakóhely szerint illetékes jegyzınél Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselı vagy meghatalmazott útján terjeszthetı elı, az alábbi esetek kivételével: a bejelentést egyetlen bejelentésre kötelezett is teljesítheti az együtt költözı valamennyi hozzátartozó nevében meghatalmazással a kiskorú gyermek, illetve a cselekvıképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülıje, illetve gondnoka (törvényes képviselıje) teljesíti az átmeneti gondozásban részesülı gyermek lakcímbejelentésérıl a szállásadó gondoskodik az utógondozói ellátásban részesülı fiatal felnıtt lakcímbejelentésérıl a szállásadó gondoskodik a munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületben lakó polgár bejelentését a szállásadónak minısülı személy (képviselıje) is megteheti Az elkészült lakcímigazolvány átvehetı a kérelmezı választása szerint: a jegyzınél az okmányirodában lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva

2 Szükséges iratok Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetıi engedély) kitöltött lakcímjelentı lap a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulásával személyes megjelenés a tulajdonosok vagy haszonélvezık részérıl, ha nem személyesen jelenek meg a tulajdonosok vagy haszonélvezık, akkor írásos hozzájáruló nyilatkozat (két tanúval aláírt) szükséges a tulajdont igazoló okmányok (tulajdonlap, adásvételi szerzıdés, jogerıs használatbavételi engedély) (Lakcímbejelentı lap díjmentesen beszerezhetı a lakóhely szerint illetékes jegyzıtıl.) elızı lakcímigazolvány, melyet le kell adni Költségek A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás Ügyintézési idő A lakcímigazolvány amennyiben lehetıség van rá, azonnal átvehetı az okmányirodában, egyébként 30 napon belül. Sürgısségi eljárásra nincs lehetıség. Érdemes tudni A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: az abba bejegyzett adatok megváltoztak megrongálódott elveszett, megsemmisült, eltulajdonították hamis adatokat tartalmaz

3 az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel megszőnt a lakcímigazolványra való jogosultság a polgár meghalt Elektronikus ügyintézés A lakóhely megváltozását nem lehet elektronikus úton bejelenteni. Fogalmak Lakcímigazolvány célja A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcímérıl annak érdekében, hogy azokat törvényben elıírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelően igazolhassa. Személyi azonosító A személyi adat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: nyilvántartási törvény) hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv a lakcímigazolvánnyal tájékoztatja. Lakóhely A polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendı az az egy vagy több lakóhelyiségbıl álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerően otthonául használ - a külföldön élı magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségbıl lakik, vagy - amennyiben nincs más lakása - megszáll. A külföldön élı magyar állampolgár lakóhelye az általa bejelentett külföldi ország, település, és lakcím. A lakóhely létesítését, illetve annak változását az új lakóhely szerint illetékes jegyzınél kell bejelenteni. A kiskorú gyermek lakóhelyeként - ha a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek lakóhelyérıl jogerısen másként nem határoz - a szülı (törvényes képviselı) lakóhelyét kell bejelenteni. Az újszülött elsı lakóhelyeként az anya lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét - a születés tényével együtt - az anyakönyvvezetı jelenti be.

4 Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek (a továbbiakban: nevelésbe vett gyermek) lakóhelyét - a szülıjének lakóhelyével megegyezıen - a gyámhivatal állapítja meg. A nevelésbe vett gyermek lakóhelyeként - ha az fontos okból érdekében áll - a gyámhivatal megállapíthatja a tényleges gondozás helye szerinti gyermekotthont vagy - ha a nevelıszülı ehhez hozzájárult - a nevelıszülı lakóhelyét, ennek hiányában a területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét. Az ideiglenes hatállyal nevelıszülınél vagy gyermekotthonban, illetve más bentlakásos intézményben elhelyezett gyermek lakóhelye megegyezik szülıjének (törvényes képviselıjének) lakóhelyével. Tartózkodási hely Tartózkodási hely annak a lakásnak a címe, ahol a polgár - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A tartózkodási hely létesítését, változását, illetve megszőnését a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzınél kell bejelenteni. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszőnését a lakóhelye szerint illetékes jegyzınél is bejelentheti. A külföldön élı magyar magyarországi tartózkodási helyét az illetékes jegyzınél jelentheti be. A tartózkodási helyet - annak bejelentésétıl számított öt éven belül - a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzınél ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszőnik. A 14. életévét betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti. Nem kell bejelenteni a tartózkodási helyét annak a polgárnak, aki gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodik lakóhelyén elızetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti Lakcím bejelentési kötelezettség Magyarország területén élı polgár (magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként, oltalmazottként elismert személy, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy) köteles beköltözés, vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzıjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A külföldrıl hazatérı magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstıl, a menekült pedig az e jogállását elismerı határozat jogerıre emelkedésétıl számított öt napon belül köteles a lakóhelye szerinti jegyzınél a nyilvántartásba vételhez szükséges - okirattal igazolt- személyi- és lakcímadatokat bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételérıl a jegyzı hatósági igazolványt ad ki.

5 A letelepedett jogállású polgár letelepedett jogállást igazoló okmánya kézhezvételétıl számított öt napon belül köteles a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatait bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti feladatokat ellátó jegyzınek. Az adatok nyilvántartásba vételérıl a körzetközponti jegyzı hatósági igazolványt ad ki. A lakcímbejelentésrıl a polgár lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes körzetközponti jegyzı a lakcímigazolványt kiállítja és kézbesíti a polgár részére. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy elsı lakóhelyét az idegenrendészeti hatóságnál a regisztrációs igazolás, illetve a tartózkodási kártya kiállításával kapcsolatos eljárásban jelenti be. Nyilvántartásba vételét követıen Hivatalunk a lakcímigazolványt kiállítja és kézbesíti a polgár részére. Szállásadó A lakcím bejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében szállásadó: a magánszemély tulajdonában lévı lakás tulajdonosa vagy haszonélvezıje az általa bérelt lakásra nézve a bérlı (bérlıtárs, társbérlı) a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a munkáltató a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja Szállásadó továbbá a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülıház, turistaszállás, fizetıvendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetıje a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében a csecsemıotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális intézmény vezetıje (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében A tulajdonosnak, a haszonélvezınek, a bérlınek, valamint a bíróság vagy más hatóság jogerıs és végrehajtható határozata alapján lakó- vagy tartózkodási helyet változtatónak a lakcímjelentı lapján a "tulajdonos", "bérlı", illetve értelemszerően a megfelelı kifejezést kell feltüntetni. Lakcím nélküli polgár Ha a polgárnak a nyilvántartásban sem lakó-, sem tartózkodási helye nincs, és nem külföldön élı magyar állampolgár, adatait "lakcím nélküli"-ként kezelik. Fiktív lakcím A lakcímbejelentések hivatalból történı fiktívvé nyilvánításának akkor van helye, ha a jegyzı a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím valótlan (mert az érintett fizikailag nem létezı lakásba jelentkezett be, vagy az épület múzeum, mővelıdési ház stb.), megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerıre emelkedését követıen az

6 érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár valós lakcímét be nem jelenti. Abban az esetben, ha fizikailag létezı lakásba jelentkezett be a személy, és a szállásadásra jogosult polgár igazolja, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, a jegyzı a szállásadásra jogosult polgár kérelmére dönt a lakcím fiktívvé nyilvánításáról. A döntés jogerıre emelkedését követıen a fentiek szerint jár el. Nem szerepeltethetı "fiktív" jelzéssel a lakcím, ha a jegyzı eljárása során megállapítja, hogy az érintett - a lakás végleges elhagyásának szándéka nélkül - átmenetileg nem tartózkodik a lakásban. A lakcím "fiktív" jelzéssel szerepeltetése esetén a jegyzı haladéktalanul gondoskodik arról, hogy az érintett polgár lakcímet tartalmazó hatósági igazolványa érvénytelenségének ténye a hatósági igazolvány nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Lakcím érvénytelenítése Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a polgárnak a lakás használatára vonatkozó joga jogerıs bírósági vagy hatósági határozat alapján megszőnt és a határozatot végrehajtották, továbbá, ha az illetékes települési önkormányzat jegyzıje megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata nem valós. A bíróság vagy más hatóság - amennyiben a lakás használatának megváltoztatására vonatkozó döntés végrehajtásának foganatosítására sor került - errıl értesíti a jegyzıt, aki hivatalból intézkedik a lakcím érvénytelenítésére. Ha egyidejőleg a döntéssel érintett polgár új lakcímet nem jelent be, illetıleg a jegyzı a bejelentett lakcímrıl nem szerez tudomást, az adatait "lakcím nélküli"- ként kezelik. A lakcím érvénytelenítése esetén a jegyzı haladéktalanul gondoskodik arról, hogy az érintett polgár lakcímet tartalmazó hatósági igazolványa érvénytelenségének ténye a hatósági igazolvány nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Hajléktalan polgár Az ideiglenes szálláshellyel sem rendelkezı hajléktalan személynek lakóhelyeként azt a települést (fıvárosi kerületet) kell bejelentenie, ahol szokásosan megtalálható. A nyilvántartásba ebben az esetben a bejelentett település neve (a fıvárosban a kerület megjelölése) mellett "lakcím nélküli" bejegyzést kell tenni. A településszintő cím közterület elnevezést és házszámot nem tartalmaz. A hajléktalanszálláson tíz napot meghaladóan tartózkodó lakcím nélküli személyt a szállásadónak a befogadástól számított tizedik napot követı huszonnégy órán belül be kell jelentenie a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıjénél. Lakcímigazolvány adattartalma A lakcímigazolvány tartalmazza a polgár:

7 természetes személyazonosító adatait a lakcímét személyi azonosítóját az okmány azonosítóját tájékoztatás céljából a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén- a törvényes képviselı kérelmére- a kiskorú törvényes képviselıinek nevét és a kiállítás idıpontja szerinti telefonszámát kiállítás keltét kiállító hatóság megnevezését a személyi azonosítót gépi olvasásra alkalmas vonalkód formájában Az eljáró hatóság a 14 éven aluli kiskorú törvényes képviselıinek nevét és telefonszámát kizárólag a lakcímigazolvány kiadásáig jogosult kezelni, azokat a lakcímigazolvány kiadásakor haladéktalanul törölni kell. A lakcímigazolványt úgy kell kiállítani, hogy abból az érintett polgár személyi azonosítója és lakcím adata egyidejőleg ne váljon megismerhetıvé. A polgár egyidejőleg csak egy érvényes lakcímigazolvánnyal rendelkezhet. Lakcímigazolvány érvénytelensége Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: az abba bejegyzett adatok megváltoztak megrongálódott elveszett, megsemmisült, eltulajdonították hamis adatokat tartalmaz az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel megszőnt a lakcímigazolványra való jogosultság a polgár meghalt Az érvénytelen lakcímigazolványt le kell adni. A fenti esetekben a polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzınek, az elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezetınek vagy Hivatalunknak gondoskodnia kell a lakcímigazolvány bevonásáról, érvénytelenítésérıl és az érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba történı bejegyzésérıl. Az érvénytelen lakcímigazolványt a polgár, illetve - elhalálozása esetén- hozzátartozója vagy a gyógyintézet köteles nyolc napon belül leadni a hatóságnak. Hivatalból induló eljárás A lakcímigazolvány kiadása hivatalból történik, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban és oly módon kerül sor, hogy a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát cseréli le, és hatósági igazolvánnyal még nem látták el

8 arra a személyi azonosító kiadásával vagy módosításával, továbbá a honosított polgár nyilvántartásával összefüggı eljárásban vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban kerül sor a hatósági igazolvány kiállítása tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy a hatósági igazolvány gyártmányhibája miatt történt a Magyarország területét külföldön történı letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár kéri adatainak a nyilvántartásban való további kezelését külföldön élı magyar állampolgárként Jogosultság megszőnése Megszőnik a lakcímigazolványra való jogosultság, ha a magyar állampolgár Magyarország területét külföldön történı végleges letelepedés szándékával hagyja el, és nem kéri, hogy adatai a nyilvántartásban továbbra is - külföldön élı magyar állampolgárként - szerepeljenek a letelepedett jogállású polgár letelepedési engedélyét, ideiglenes letelepedési engedélyét, nemzeti letelepedési engedélyét, illetve EK letelepedési engedélyét az idegenrendészeti hatóság visszavonta a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy tartózkodási joga megszőnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott a menekültként vagy oltalmazottként elismert személy menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését visszavonták a külföldön élı magyar állampolgár kéri adatainak a nyilvántartásból való törlését a polgár magyar állampolgársága megszőnt Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazolvány csere A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül be kell jelenteni az új tartózkodási hely címét. Tartózkodási helyet érvényes lakóhely megléte mellett lehet bejelenteni. A tartózkodási helyet annak létesítésétıl számított öt éven belül ismételten be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszőnik. Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra: a Magyarországon élı

9 magyar állampolgár bevándorolt jogállású személy letelepedett jogállású személy menekültként elismert személy oltalmazottként elismert személy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy a külföldön élı magyar állampolgár (külföldön élı magyar állampolgár) Hol intézhető Tartózkodási hely címének bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhetı: az új tartózkodási hely szerint illetékes jegyzınél Tartózkodási hely megszüntetésének újabb tartózkodási hely létesítése nélkül történı bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhetı: a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzınél lakóhely szerint illetékes jegyzınél Tartózkodási hely címének bejelentése személyesen, illetve a törvényes képviselı vagy meghatalmazott útján terjeszthetı elı, az alábbi esetek kivételével: a bejelentést egyetlen bejelentésre kötelezett is teljesítheti az együtt költözı valamennyi hozzátartozó nevében a kiskorú gyermek, illetve a cselekvıképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülıje, illetve gondnoka (törvényes képviselıje) teljesíti a 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti az átmeneti gondozásban részesülı gyermek lakcímbejelentésérıl a szállásadó gondoskodik az utógondozói ellátásban részesülı fiatal felnıtt lakcímbejelentésérıl a szállásadó gondoskodik a munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületben lakó polgár bejelentését a szállásadónak minısülı személy (képviselıje) is megteheti Az elkészült lakcímigazolvány átvehetı a kérelmezı választása szerint: a jegyzınél az okmányirodában lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva

10 Szükséges iratok Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetıi engedély) kitöltött lakcímjelentı lap a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulásával személyes megjelenés a tulajdonosok vagy haszonélvezık részérıl, ha nem személyesen jelenek meg a tulajdonosok vagy haszonélvezık, akkor írásos hozzájáruló nyilatkozat (két tanúval aláírt) szükséges a tulajdont igazoló okmányok (tulajdonlap, adásvételi szerzıdés, jogerıs használatbavételi engedély) (Lakcímbejelentı lap díjmentesen beszerezhetı a lakóhely szerint illetékes jegyzıtıl.) az elızı lakcímigazolvány, melyet le kell adni Költségek A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes. További információ 1818 Ügyintézési idő A lakcímigazolvány amennyiben lehetıség van rá, azonnal átvehetı, egyébként 30 napon belül. Sürgısségi eljárásra nincs lehetıség. Érdemes tudni A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: az abba bejegyzett adatok megváltoztak

11 megrongálódott elveszett, megsemmisült, eltulajdonították hamis adatokat tartalmaz az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel megszőnt a lakcímigazolványra való jogosultság a polgár meghalt Elektronikus ügyintézés Tartózkodási hely változását nem lehet elektronikusan bejelenteni. Első lakcímbejelentés Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra: a Magyarországon élı magyar állampolgár bevándorolt jogállású személy letelepedett jogállású személy menekültként elismert személy oltalmazottként elismert személy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy a külföldön élı magyar állampolgár Hol intézhető Lakcímigazolvány elsı alkalommal történı kiadása kérelmezhetı: a lakóhely szerint illetékes jegyzınél a letelepedett jogállású személy a lakóhelye szerint illetékes okmányirodánál a menekült jogállású személy a lakóhelye szerint illetékes jegyzınél személyazonosító igazolvány egyidejő kiadása esetén az eljáró okmányirodánál az oltalmazott jogállású személy a lakóhelye szerint illetékes jegyzınél

12 külföldön történı letelepedési szándék bejelentésekor, amennyiben egyidejőleg külföldön élı magyar állampolgárként kéri adatainak további kezelését az érintett, az eljáró jegyzınél a fentitıl eltérı esetben a külföldön élı magyar állampolgár az illetékes külképviseleti hatóságnál vagy Hivatalunknál kérelmezheti Lakcímigazolvány kiadása elsı alkalommal hivatalból történik: magyar állampolgárságú újszülött esetében a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetınél a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy esetében a honosított polgár esetében Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselı vagy meghatalmazott útján terjeszthetı elı. Az elkészült lakcímigazolvány átvehetı a kérelmezı választása szerint: a jegyzınél az okmányirodában a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva Speciális esetek az elkészült lakcímigazolvány átvételében az újszülött lakcímigazolványa az anyakönyvvezetınél vehetı át; a honosított polgárnak a polgármester adja át, amennyiben elıtte teszi le az állampolgársági esküt; a külföldi lakcímmel rendelkezı honosított polgárnak a külképviselet vezetıje adja át, amennyiben elıtte teszi le az állampolgársági esküt; a magyarországi lakóhellyel rendelkezı honosított polgár a magyarországi lakóhelye szerint illetékes okmányirodában veheti át, amennyiben a külképviselet vezetıje elıtt teszi le az állampolgársági esküt; a külföldön élı magyar állampolgár a külképviseleten veheti át. Szükséges iratok Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetıi engedély) lakcímjelentı lap a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulásával

13 személyes megjelenés a tulajdonosok vagy haszonélvezık részérıl, ha nem személyesen jelenek meg a tulajdonosok vagy haszonélvezık, akkor írásos hozzájáruló nyilatkozat (két tanúval aláírt) szükséges a tulajdont igazoló okmányok (tulajdonlap, adásvételi szerzıdés, jogerıs használatbavételi engedély) Elsı lakcímigazolvány kiállításához szükséges további okmányok: bevándorlási engedély letelepedett jogállást igazoló okmány menekültkénti elismerésrıl szóló határozat oltalmazottkénti elismerésrıl szóló határozat Költségek A elsı lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes. További információ 1818 Ügyintézési idő A lakcímigazolvány amennyiben lehetıség van rá, azonnal átvehetı az okmányirodában, egyébként 30 napon belül. Sürgısségi eljárásra nincs lehetıség. Érdemes tudni A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: az abba bejegyzett adatok megváltoztak megrongálódott elveszett, megsemmisült, eltulajdonították hamis adatokat tartalmaz az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel megszőnt a lakcímigazolványra való jogosultság a polgár meghalt

14 Elektronikus ügyintézés A lakcímbejelentést nem lehet elektronikus úton elıterjeszteni. Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatti lakcímigazolvány pótlás Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra: a Magyarországon élı magyar állampolgár bevándorolt jogállású személy letelepedett jogállású személy menekültként elismert személy oltalmazottként elismert személy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy a külföldön élı magyar állampolgár (külföldön élı magyar állampolgár) Hol intézhető Lakcímigazolvány pótlása kérelmezhetı: a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzınél bármely okmányirodában elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezı külföldön élı magyar állampolgár Hivatalunknál vagy a külképviseleten A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselı vagy meghatalmazott útján terjeszthetı elı. Az elkészült lakcímigazolvány átvehetı a kérelmezı választása szerint: a jegyzınél

15 az okmányirodában a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva a külföldön élı magyar állampolgár a külképviseleten Szükséges iratok Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetıi engedély) Költségek 1000 forint az illeték: o elvesztés miatti pótláskor o megsemmisülés miatti pótláskor illetékmentes: o az eltulajdonított lakcímigazolvány pótlásakor További információ 1818 Ügyintézési idő A lakcímigazolvány amennyiben lehetıség van rá, azonnal átvehetı az okmányirodában, egyébként 30 napon belül. Sürgısségi eljárásra nincs lehetıség. Érdemes tudni A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: az abba bejegyzett adatok megváltoztak megrongálódott

16 elveszett, megsemmisült, eltulajdonították hamis adatokat tartalmaz az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel megszőnt a lakcímigazolványra való jogosultság a polgár meghalt Elektronikus ügyintézés A teljes körő elektronikus ügyintézés lépései lakcímigazolvány pótlásánál: 1. lépés Jelentkezzen be Ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava megadásával. 2. lépés Kattintson az "Ügyintézés" majd azt követıen az "Internetes okmányiroda" menüpontra 3. lépés Válassza ki az "Okmányirodai ügyindítás", menüpontot 4. lépés Jelölje be a "Lakcímigazolvány ügyek"-et, majd a "Tovább" gombot 5. lépés Válassza ki a "Lakcímigazolvány pótlása elvesztés, megsemmisülés esetén", majd a "Tovább" gombot 6. lépés Az illetékes szervezetek listája" felületen a település beírását követıen az illetékes szervezet kiválasztásával a lakcímigazolvány pótlása elektronikus őrlapot kitöltve indítsa el ügyét 7. lépés A Központi Rendszer visszaigazolást küld az Ügyfélkapujához tartozó címére az ügy azonosítójáról (ügyszámról), az eljárás költségérıl, a fizetés módjáról, továbbá az eljárási költség befizetésének határidejérıl. 8. lépés Az eljárás díját a fenti értesítés vételét követı 3 napon belül kell befizetnie o o banki átutalással postán beszerezhetı sárga csekk (Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számla) igénybevételével 9. lépés A befizetést követıen a befizetés tényét és a befizetésre vonatkozó adatokat rögzítenie kell a Központi Rendszerben, az Ügyfélkapuján történı bejelentkezést követıen.

17 Kattintson a felsı menüsorban az "Ügyintézés" gombra, majd az alatta megjelenı "internetes okmányiroda" almenüre, és indítsa el az "Ügykezelés" szolgáltatást. A rendszer megjeleníti az elindított ügyeinek listáját. Ezekbıl kiválasztva az adott ügyet az "Ügy általános adatai" bejelölésével az "Ügy megtekintése" funkcióra kattintson, majd töltse ki az "Eljárási költség tétel adatok" oldalt. A lakcímigazolvány az ügyfél által megadott postázási címre kerül kézbesítésre. Megrongálódás miatti lakcímigazolvány csere Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra: a Magyarországon élı magyar állampolgár bevándorolt jogállású személy letelepedett jogállású személy menekültként elismert személy oltalmazottként elismert személy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy a külföldön élı magyar állampolgár (külföldön élı magyar állampolgár) Hol intézhető A megrongálódás bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhetı: a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzınél bármely okmányirodában bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezı külföldön élı magyar állampolgár Hivatalunknál vagy a külképviseleten A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselı vagy meghatalmazott útján terjeszthetı elı. Az elkészült lakcímigazolvány átvehetı a kérelmezı választása szerint: a jegyzınél

18 az okmányirodában a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva a külföldön élı magyar állampolgár a külképviseleten Szükséges iratok Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetıi engedély) a megrongálódott lakcímigazolvány, melyet le kell adni Költségek A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 1000 forint. Ügyintézési idő A lakcímigazolvány amennyiben lehetıség van rá, azonnal átvehetı az okmányirodában, egyébként 30 napon belül. Sürgısségi eljárásra nincs lehetıség. Érdemes tudni A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: az abba bejegyzett adatok megváltoztak megrongálódott elveszett, megsemmisült, eltulajdonították hamis adatokat tartalmaz az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel megszőnt a lakcímigazolványra való jogosultság a polgár meghalt

19 Elektronikus ügyintézés A lakcímigazolvány megrongálódás miatti cseréje nem kérelmezhetı elektronikusan. Személyes adatok változása miatti lakcímigazolvány csere Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra: a Magyarországon élı magyar állampolgár bevándorolt jogállású személy letelepedett jogállású személy menekültként elismert személy oltalmazottként elismert személy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy a külföldön élı magyar állampolgár (külföldön élı magyar állampolgár) Hol intézhető Személyes adatok változásának bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhetı: a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzınél bármely okmányirodában az alábbi esetben: o személyazonosító igazolvány egyidejő kiadásakor külföldön élı magyar állampolgár az illetékes külképviseleti hatóságnál is kérelmezheti A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselı vagy meghatalmazott útján terjeszthetı elı. Az elkészült lakcímigazolvány átvehetı a kérelmezı választása szerint: a jegyzınél az okmányirodában a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva

20 külföldön élı magyar állampolgár a külképviseleten Szükséges iratok Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetıi engedély) személyes adatok változását igazoló illetve a névviselés megállapítására alkalmas anyakönyvi kivonat (születési, házassági anyakönyvi kivonat), doktori cím viselésére jogosító okirat az elızı lakcímigazolvány, melyet le kell adni Költségek A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 500 forint. Ügyintézési idő A lakcímigazolvány amennyiben lehetıség van rá, azonnal átvehetı az okmányirodában, egyébként 30 napon belül. Sürgısségi eljárásra nincs lehetıség. Érdemes tudni A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: az abba bejegyzett adatok megváltoztak megrongálódott elveszett, megsemmisült, eltulajdonították hamis adatokat tartalmaz az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel megszőnt a lakcímigazolványra való jogosultság a polgár meghalt

21 Elektronikus ügyintézés Személyes adatok változása miatti lakcímigazolvány csere nem kérelmezhetı elektronikus úton. Jogszabályok évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépı azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény végrehajtásáról 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjérıl

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról Az Országgyűlés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megőrzése és az állampolgárok Magyarországhoz való kötődésének erősítése érdekében, a természetes

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Körjegyzőség Nádasd 9915 Nádasd, Kossuth út 101. Telefonszám: 94/524-014 Faxszám: 94/424-022 Anyakönyvvezető: Pesti Istvánné Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-tól 12.00 óráig

Részletesebben

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található.

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Telefonszám: 88/235-001; 88/506-070 Faxszám: 88/235-001 E-mail: nyiradph@vnet.hu Kovács Károlyné igazgatási

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Fonyód, dy Endre utca 39. Személyazonosító igazolvány (85) 361852/33 mellék Bándi ndorné Lakcímbejelentés (85) 361852/34 mellék dr.

Részletesebben

Az anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke 2000 forint, amit illetékbélyegben kell leróni.

Az anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke 2000 forint, amit illetékbélyegben kell leróni. A házassági névviselési forma megváltoztatása A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt,

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1. Felmentést adhat a házasság előtti várakozási 1952. évi IV. tv. (a

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

HONOSÍTÁS. Hagyományos honosítás esetén a kérelem benyújtásának általános feltételei:

HONOSÍTÁS. Hagyományos honosítás esetén a kérelem benyújtásának általános feltételei: HONOSÍTÁS Az ügy rövid leírása Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár. A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET

ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET BUDAPEST FÔVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET az okmányirodai szolgáltatásokról I. 2 KEDVES ERZSÉBETVÁROSI LAKOS! Információs kiadványunkkal szeretnénk közelebb

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp. 207. -ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a mentesítés szabályai a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

Házasságkötési szándék bejelentése

Házasságkötési szándék bejelentése Házasságkötési szándék bejelentése Az ügyintézéshez szükséges okmányok, nyomtatványok: - a házasulandók érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személy azonosításra szolgáló okirat) - a házasulandók

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igényléséhez A Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről a 102/2011. (VI. 29.)

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szijártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 188. szám Az adózás rendjéről szóló 2003.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11074. számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL Változat száma: 2. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/48 Hatálybalépés napja: 2008.12.09.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - IV. Útlevéllel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - IV. Útlevéllel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - IV. Útlevéllel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A IV. fejezet az útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézést taglalja. A külföldre utazás joga

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Lakásszövetkezeti kiadvány

Lakásszövetkezeti kiadvány Lakásszövetkezeti kiadvány Megjelent a LOSZ és az Otthonunk Alapítvány közös kiadványa a Lakásszövetkezeti törvény alkalmazási segédlete 2005. A lakásszövetkezetek a korábbi, Otthonunkban elhelyezett megrendelőlap

Részletesebben

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN OTP BANK Nyrt. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1 KINCSTÁRI VIP ARANYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI

Részletesebben