Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyes közjegyzıi nemperes eljárások"

Átírás

1 Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása elıtt, akár annak folyamatban léte alatt elızetes bizonyításnak van helye, ha: a) valószínőnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán, illetıleg annak késıbbi szakában már nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentıs nehézséggel járna; b) 515 valószínősíthetı, hogy a bizonyítás elızetes lefolytatása a per ésszerő idın belül történı lefolytatását, illetıleg befejezését elısegíti; c) 516 valamely dolog hiányaiért a felet szavatosság terheli; d) 517 a bizonyítás elızetes lefolytatását külön jogszabály megengedi. - továbbá akkor ha a kérelmezınek bizonyíték beszerzéséhez - különösen jelentıs tény vagy állapot megállapításához - jogi érdeke főzıdik.!!!!!! Nincs helye elızetes bizonyításnak, ha az ügyben polgári per vagy büntetıeljárás van folyamatban. 1.2 Az eljáró közjegyzı: - Az eljárás lefolytatására az a közjegyzı illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmezı lakóhelye vagy tartózkodási helye (székhelye) van. - Az eljárásra az a közjegyzı is illetékes, akinek az illetékességi területén a bizonyítás helye van. 1.3 A kérelem: A kérelemnek tartalmaznia kell (általános elvárás) a) az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, b) a kérelem elıterjesztésének indokait, c) a rövid tényállást, d) az illetékes közjegyzı megjelölését, a közjegyzı illetékességének megállapításához szükséges adatokat, e) a kérelmezı nevét, lakóhelyét (székhelyét). + Az elızetes bizonyítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következıket is: a) a bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat, b) azokat a körülményeket, amelyeknek alapján elızetes bizonyításnak helye van, c) az igazságügyi szakértı kirendelése iránti kérelmet, ha a kérelmezı szerint az eljárás lefolytatásához igazságügyi szakértı kirendelése szükséges, d) az ellenfél nevét és lakóhelyét (székhelyét), ha pedig az ellenfél ismeretlen, ennek okát. Azt, hogy az elızetes bizonyítás elıfeltételei fennállnak, valószínősíteni kell. 1

2 1.4 A közjegyzı eljárása a kérelem alapján: - A kérelmezı által megjelölt ellenfél meghallgatása. kivéve: ha a kérelmezı valószínősíti, hogy a meghallgatás az elızetes bizonyítás eredményes lefolytatását veszélyeztetné. (Ha a közjegyzı az ellenfél meghallgatását mellızi, határozatát az ellenféllel csak az elızetes bizonyítás elrendelése esetében, és legkésıbb az elızetes bizonyítás foganatosításának a megkezdésekor kell közölnie; ha a közlés akadályba ütközik, ez az elızetes bizonyítás foganatosítását nem akadályozza.) - az elızetes bizonyítás elrendelése vagy a kérelem elutasítása. (VÉGZÉS- érdemi végzésnek tekintjük, mert az eljárás fı kérdése nem a bizonyítás eredménye, hanem kizárólag a bizonyítás lefolytatása vagy annak elmaradása.) - az elızetes bizonyítás elvégzése a Pp. bizonyításra vonatkozó szabályainak háttérszabályként való alkalmazásával. - az eljárás eredménye: a lefolytatott bizonyítási cselekménytıl függ. Ha szakértıt rendeltek ki: szakértıi vélemény Tanúkihallgatás vagy szemle esetén az arról készült jegyzıkönyv.(közokirat!!!) - Speciális rendelkezés: Ha az elızetes bizonyítást - a bizonyítani kívánt tény vagy állapot jellege miatt - haladéktalanul el kell végezni, de ez a közjegyzı hivatali idejében, az egyéb ügyek intézése miatti akadályoztatása folytán nem lehetséges, a közjegyzı errıl haladéktalanul értesíti a területi kamarát a területi kamara a közjegyzı értesítését követıen haladéktalanul másik közjegyzıt rendel ki az eljárás lefolytatására. 2. Az igazságügyi szakértı kirendelése közjegyzıi eljárásban 2.1 Az eljárás alkalmazási köre Ha a kérelmezı számára jelentıs tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a közjegyzıtıl igazságügyi szakértı (e címben a továbbiakban: szakértı) kirendelése kérhetı. A közjegyzı a kérelmet elutasítja, ha abban a kérdésben, amelyre a szakértıi véleményt a kérelmezı be kívánja szerezni, a kérelmezı által vagy ellene indított más bírósági eljárás, vagy a kérelmezı ellen indított büntetıeljárás van folyamatban. (Az e rendelkezés ellenére készült szakvélemény a kérelmezı által vagy ellene indított bírósági eljárásban, illetve a kérelmezı ellen indított büntetıeljárásban nem használható fel.!!!) 2

3 2.2 Az eljáró közjegyzı: - Az eljárás lefolytatására az a közjegyzı illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmezı lakóhelye vagy tartózkodási helye (székhelye) van. - Az eljárásra az a közjegyzı is illetékes, akinek az illetékességi területén a szakértıi vizsgálat tárgyát képezı ingatlan fekszik vagy dolog található. 2.3 A kérelem: A kérelemnek tartalmaznia kell (általános elvárás) a) az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, b) a kérelem elıterjesztésének indokait, c) a rövid tényállást, d) az illetékes közjegyzı megjelölését, a közjegyzı illetékességének megállapításához szükséges adatokat, e) a kérelmezı nevét, lakóhelyét (székhelyét). + Az igazságügyi szakértı kirendelése iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következıket is: a) a szakértıi vizsgálat tárgyát és annak helyét, b) azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértınek véleményt kell nyilvánítania.!!! Az igazságügyi szakértı kirendelése iránti kérelemben ellenfelet megjelölni nem kell. A közjegyzı felhívja a kérelmezıt, hogy a szakértıi díj fedezésére elıreláthatólag szükséges összeget helyezze bizalmi ırzésbe. Ha a kérelmezı a felhívásnak nem tesz eleget, a közjegyzı a kérelmet elutasítja, illetve az eljárást megszünteti. 2.4 A közjegyzı eljárása: - A szakértı kirendelése tárgyában bizonyításnak nincs helye. - Ha a szakvélemény elkészítéséhez a kérelmezıtıl eltérı személynek külön nyilatkozata szükséges, a közjegyzı kérelemre felhívhatja a harmadik személyt e nyilatkozat megtételére. Milyen esetekrıl lehet itt szó? A kérelmezıtıl eltérı személy számára orvosszakértıi vizsgálat vagy más, személyi szabadságát korlátozó, illetve testi épségének sérelmével járó vizsgálat tőrését tenné szükségessé, és a kérelmezı nem rendelkezik e személy arra irányuló - közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt - nyilatkozatával, hogy vállalta e kötelezettség teljesítését; A kérelmezıtıl eltérı személy jogszabályon alapuló hozzájárulása szükséges, és ezzel a - közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt - hozzájárulással a kérelmezı nem rendelkezik; A lefolytatásához a kérelmezıtıl eltérı személy birtokában lévı okirat vagy dolog (a továbbiakban: szemletárgy) megfigyelése, vizsgálata szükséges, és a kérelmezı nem rendelkezik a szemletárgy birtokosának arra irányuló - közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt - nyilatkozatával, hogy vállalta a szemletárgy felmutatását, megfigyelésének, vizsgálatának lehetıvé tételét. 3

4 - A közjegyzı a szakértıi névjegyzékben szereplı igazságügyi szakértıt, szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot, szakértıi intézményt vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, intézményt, szervezetet rendelhet ki szakértıként. Más szakértı csak ezek hiányában, kivételesen alkalmazható. (A kirendelésre kerülı szakértı személyérıl - a fél meghallgatása nélkül - a közjegyzı dönt.) - A szakértı a szakvéleményt a szakértıt kirendelı végzés kézhezvételétıl számított 30 napon belül köteles elıterjeszteni. A közjegyzı a szakértı - határidı lejárta elıtt elıterjesztett - kérelmére a határidıt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. - A szakértı kirendelésének költségeit a kérelmezı viseli, ideértve azt az esetet is, ha a szakértı a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot nem tudta lefolytatni. (Ha az összeget a kérelmezı által bizalmi ırzésbe helyezett összeg nem fedezi, a közjegyzı kötelezi a kérelmezıt a még szükséges összeg bizalmi ırzésbe helyezésére.) - A közjegyzı a szakértıi véleményt a kérelmezın kívül kizárólag bíróság, ügyészség, közjegyzı, bírósági végrehajtó, nyomozó hatóság vagy közigazgatási hatóság megkeresésére küldheti meg, ha a megkeresı törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenırzéséhez feljogosította az adat kezelésére és megjelölte annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult. Ezek a szabályok alkalmazandók a szakértıi véleménybe való betekintés engedélyezésére is. 3. Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása 3.1 Az eljárás célja, kérelmezésre jogosultak köre Az értékpapír, okirat elveszett, eltulajdonították, megsemmisült - semmisítsék meg hivatalosan is (jogvédelem)!!! A semmissé nyilvánítást kérheti: - az értékpapír, okirat utolsó birtokosa, - akit az értékpapír alapján valamely jog illet meg, vagy valamely kötelezettség terhel. (Értékpapír: a nyomdai úton elıállított olyan értékpapír, amely kiállítójának (kibocsátójának) székhelye Magyarországon van.) 3.2 Az eljáró közjegyzı: Az eljárásra bármelyik közjegyzı illetékes. 4

5 3.3 A kérelem: A kérelemnek tartalmaznia kell (általános elvárás) a) az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, b) a kérelem elıterjesztésének indokait, c) a rövid tényállást, d) az illetékes közjegyzı megjelölését, a közjegyzı illetékességének megállapításához szükséges adatokat, e) a kérelmezı nevét, lakóhelyét (székhelyét). + A kérelemnek tartalmaznia kell a következıket is: a) az értékpapír kiállítójának (kibocsátójának) nevét, székhelyét, b) az értékpapír lényeges tartalmát (megnevezését, az általa megtestesített jogot, követelést, és ha rendelkezésére áll, az értékpapír ISIN-azonosítóját, sorozatszámát, sorszámát). A kérelemhez csatolni kell az értékpapír másolatát, amennyiben az rendelkezésre áll. 3.4 A közjegyzı eljárása: - Ha nincs helye hiánypótlásra való felhívás kibocsátásának vagy a kérelem elutasításának, a közjegyzı hirdetményt tesz közzé. A hirdetmény tartalmazza a) az értékpapírra vonatkozó adatokat b) a felhívást az értékpapír birtokosának arról, hogy az értékpapírt a hirdetmény közzétételétıl számított 6 hónap alatt mutassa be a közjegyzınél, vagy az értékpapír hollétére vonatkozó adatot jelentse be a közjegyzınek, mert ellenkezı esetben az értékpapírt a közjegyzı semmissé fogja nyilvánítani, c) a hirdetményt közzétevı közjegyzı nevét, székhelyét és irodájának címét, valamint a közjegyzıi ügy számát. A hirdetményt 6 hónapra közzé kell tenni. A közjegyzı a hirdetményt megküldi az országos kamarának, amely gondoskodik a hirdetmény közzétételérıl. (interneten folyamatosan elérhetı, nyilvános, díjmentesen megtekinthetı elektronikus nyilvántartás) - A közjegyzı értesíti a hirdetmény közzétételérıl: a kérelmezıt, az értékpapír kiállítóját (kibocsátóját), a központi értéktárat és az eljárásban fellépett egyéb érdekeltet. - Ha az értékpapír semmissé nyilvánítására irányuló kérelemmel együttesen vagy utóbb kérik, a közjegyzı felhívja az értékpapír alapján kifizetésre kötelezett személyt vagy szervezetet, 5

6 hogy további rendelkezésig az értékpapír alapján kifizetést ne teljesítsen, illetıleg, hogy az idıközben esedékessé váló összeget helyezze bírói letétbe. - Ha a hirdetmény közzétételének ideje alatt az értékpapírt bemutatják, vagy a magát az értékpapír birtokosaként megjelölı személy az értékpapír hollétére vonatkozó adatot jelent be, a közjegyzı az eljárást megszünteti, a kifizetés tilalmáról és a bírói letétbe helyezésrıl szóló felhívását - a körülményekhez képest azonnali hatállyal vagy legfeljebb harminc napi határidıvel - visszavonja. - Ha a hirdetmény közzétételének ideje alatt az értékpapírt nem mutatták be, és annak hollétére vonatkozó adatot sem jelentettek be, a közjegyzı az értékpapírt semmissé nyilvánítja. (A közjegyzı értékpapírt semmissé nyilvánító jogerıs végzésének ugyanaz a hatálya, mint a jogerıs ítéletnek. - A semmissé nyilvánított értékpapírral a benne foglalt jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni nem lehet.!!!) 4. A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzı általi megszüntetése 4.1 Az eljárás alkalmazhatósága: A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzı általi megszüntetésének akkor van helye, ha a) azt a bejegyzett élettársak befolyásmentesen, közösen kérik, b) egyik bejegyzett élettársnak sincs olyan gyermeke, akinek tartására a bejegyzett élettársak közösen kötelezettek, és c) a bejegyzett élettársak az ıket egymással szemben terhelı, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint - az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével - a bejegyzett élettársi közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzıi okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek. (Ezen közokirat elkészítésére az a közjegyzı is jogosult, aki a bejegyzett élettársi kapcsolatot nemperes eljárásban megszünteti!) Nincs helye a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzı általi megszüntetésének, ha a) a bejegyzett élettársak bármelyike cselekvıképtelen, korlátozottan cselekvıképes, vagy b) a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenné nyilvánításának vagy nemlétezése megállapításának lenne helye. 4.2 Az eljárásban alkalmazandó szabályok - a házasság felbontására vonatkozó szabályokat megfelelıen alkalmazni kell; 6

7 - bizonyításnak és igazolásnak nincs helye. 4.3 Az eljáró közjegyzı A felek választása szerint - az a közjegyzı illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmezık utolsó közös lakóhelye volt, - vagy akinek az illetékességi területén a felek valamelyikének lakóhelye van. Ha a kérelem elıterjesztésekor a feleknek nincs belföldi lakóhelye, az eljárást a bejegyzett élettársi kapcsolatot az anyakönyvbe bejegyzı anyakönyvvezetı illetékességi területe szerint illetékes közjegyzı folytatja le. 4.4 Az eljárás lefolytatása Személyes meghallgatás - A közjegyzı a feleket a kérelem beérkezésétıl vagy a hiányok pótlásától számított 30 napon belül személyesen meghallgatja, kivéve, ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. - A közjegyzı a személyesen megjelent feleket a kérelmükrıl, megállapodásukról és a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése feltételeinek fennállásáról meghallgatja. - Ha a meghallgatáson - a halasztás esetét kivéve - bármelyik fél személyesen nem jelenik meg, a közjegyzı az eljárást megszünteti. Végzés a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésérıl - Ha a közjegyzı a feleknek az ıket egymással szemben terhelı, jogszabályon alapuló tartásról, a közös lakás használatáról, valamint - az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével - az élettársi közös vagyon megosztásáról szóló egyezségét jóváhagyta, a felek bejegyzett élettársi kapcsolatát végzéssel megszünteti. - Ha az egyezség nem hagyható jóvá, a közjegyzı az egyezség jóváhagyását megtagadja, és a kérelmet elutasítja. A kérelmet akkor is el kell utasítani, ha megállapítható, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzı által történı megszüntetésének feltételei nem állnak fenn. 4.5 A megszüntetı végzés hatálya -!!! A felek egyezségét jóváhagyó végzés a bíróság által jóváhagyott egyezséggel, a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntetı végzés pedig a bíróság ítéletével azonos hatályú. - A végzések ellen nincs helye felülvizsgálati kérelemnek. 7

8 - A közjegyzı a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntetı végzést öt munkanapon belül megküldi az illetékes anyakönyvvezetınek. + A felek - eltérı megállapodás hiányában - egyenlı arányban viselik az eljárás költségeit, a jogi képviselettel kapcsolatos költségeket pedig mindegyik fél maga viseli. 5. Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése 5.1 A nyilvántartás célja, tartalma: Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának célja az élettársi kapcsolat fennállása bizonyításának megkönnyítése. Ehhez a következı adatokat tartalmazza (Az élettársi nyilvántartás tartalma): a) a kérelmezık aa) családi és utóneve, ab) születési családi és utóneve, ac) születési helye és ideje, ad) anyjának születési családi és utóneve, ae) állampolgársága, b) az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat, c) nyilatkozat arról, hogy az élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársi kapcsolat már nem áll fenn, d) az az idıpont, amikor az anyakönyvi bejegyzés szerint a nyilvántartásba bejegyzett élettársi kapcsolat a kérelmezık bármelyikének házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata vagy halála miatt megszőnt, e) a nyilatkozatot a nyilvántartásba bejegyzı közjegyzı neve, székhelye és a bejegyzésrıl szóló végzés ügyszáma. Az élettársi nyilvántartás igazolja, hogy egymással élettársi kapcsolata áll fenn azoknak, akiknek az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló közösen tett nyilatkozata az élettársi nyilvántartásban szerepel. Az élettársi nyilvántartás nem igazolja az élettársi kapcsolat fennállását, ha 8

9 a) az élettárs utóbb tett, az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát az élettársi nyilvántartásba bejegyezték, b) az élettársak egyike meghalt vagy c) az élettársak bármelyike utóbb házasságot köt vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít. (Az élettársi nyilvántartásba újabb, az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat nem jegyezhetı be, amíg a korábban nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat fennállását az élettársi nyilvántartás igazolja.) Az élettársi nyilvántartás az adatokat az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzésének idıpontjától számított 100 évig tartalmazza. 5.2 A nyilvántartás vezetése Az élettársi nyilvántartás adatait a közjegyzı és az országos kamara kezeli. Az országos kamara mőködteti a nyilvántartásban szereplı adatok kezelésére szolgáló, folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álló informatikai alkalmazást. 5.3 Az eljárás kérelmezése: - a nyilatkozat felvételére irányuló eljárás kérelmezése: az élettársak közös kérelmére - az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat esetén: bármelyik élettárs kérelmére 5.4 Az eljáró közjegyzı - Közös kérelem esetén a közjegyzı illetékességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja. - egyoldalú kérelem esetén a kérelmezı lakóhelye vagy tartózkodási helye. 5.5 A közjegyzı eljárása - A közjegyzı az élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat megtétele elıtt - az általános kioktatási kötelezettsége keretében - az élettársat arról is tájékoztatja, hogy mi tekintendı élettársi kapcsolatnak, az hogyan keletkezik, hogyan szőnik meg és milyen családjogi, vagyonjogi és öröklési jogi következményekkel jár. 9

10 - Élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A közjegyzı a kérelmezı személyazonosságáról a közjegyzıi okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával gyızıdik meg. - A közjegyzınek az élettársi nyilvántartásba történı bejegyzésrıl szóló végzése tartalmazza a nyilvántartásba bejegyzésre kerülı adatokat is; - a jogerıs végzésének ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jogerıs ítéletének. - A közjegyzı az élettársi nyilvántartásba az adatokat a végzés meghozatalával egyidejőleg, a fellebbezésre tekintet nélkül jegyzi be. - Ha a közjegyzı csak az egyik élettárs nyilatkozata alapján jegyezte be az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, az errıl szóló végzést a másik élettársnak is kézbesíti. - Az eljárásban bizonyításnak nincs helye. 6. A házassági és az élettársi vagyonjogi szerzıdések elektronikus nyilvántartásának vezetése 6.1 A nyilvántartás célja A Ptk. szerinti házassági és élettársi vagyonjogi szerzıdések országos nyilvántartásának célja, hogy megkönnyítse a vagyonjogi szerzıdések fennállásának bizonyítását. 6.2 A nyilvántartás vezetése - A nyilvántartásra szolgáló informatikai alkalmazást az országos kamara mőködteti. - A nyilvántartást a) a vagyonjogi szerzıdést közokiratba foglaló közjegyzı, b) a vagyonjogi szerzıdésnek a nyilvántartásba történı bejegyzése iránti, továbbá a szerzıdés megszüntetése vagy megszőnése tényének bejegyzése iránti eljárást lefolytató közjegyzı, (a továbbiakban együtt: közjegyzı), valamint c) az országos kamara vezeti. - A nyilvántartás - ellenkezı bizonyításig - közhitelesen tanúsítja, hogy az abba bejegyzett vagyonjogi szerzıdés fennáll. 6.3 Az eljáró közjegyzı 10

11 A közjegyzı illetékességét a házastársak, illetve az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja. 6.4 A közjegyzı eljárása - A vagyonjogi szerzıdésnek a nyilvántartásba történı bejegyzése iránti, továbbá a vagyonjogi szerzıdés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszőnése tényének bejegyzése iránti kérelmet a közjegyzınél kell elıterjeszteni. - A kérelemhez csatolni kell a vagyonjogi szerzıdést, illetve az annak módosításáról, törlésérıl, megszüntetésérıl vagy megszőnésérıl szóló okiratot. - A kérelmet a vagyonjogi szerzıdést megkötı felek személyesen - közösen - terjeszthetik elı. A közjegyzı a kérelmezık személyazonosságáról a közjegyzıi okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával gyızıdik meg. - A közjegyzı - alakszerő határozat hozatala és a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatás nélkül - bejegyzi a nyilvántartásba a vagyonjogi szerzıdés fennállásának tényét, ha a kérelmezés alaki és tartalmi feltételei fennállnak. (a) élettársi vagyonjogi szerzıdés esetén, ha aa) az tartalmazza a szerzıdı feleknek a nyilvántartásban feltüntetendı adatait és ab) az a törvényben meghatározott alaki szabályok szerint jött létre, b) házassági vagyonjogi szerzıdés esetén, ha ba) az megfelel az a) pontban foglalt feltételeknek, bb) azt a szerzıdést kötı felek személyesen kötötték meg és bc) a tizennyolcadik életévét be nem töltött vagy a cselekvıképességében vagyoni jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú szerzıdı fél esetében azt a gyámhatóság jóváhagyta.) - A nyilvántartásba történı bejegyzés a jogorvoslat szempontjából a közjegyzı határozatának minısül. - A közjegyzı a szerzıdı feleknek a bejegyzés tényérıl a nyilvántartás adatait tartalmazó tanúsítványt állít ki. 6.5 A nyilvántartott adatok köre: a) a vagyonjogi szerzıdés fennállásának tényét, b) a szerzıdı felek ba) családi és utónevét, bb) születési családi és utónevét, bc) születési helyét és idejét, bd) anyjának születési családi és utónevét, 11

12 c) a vagyonjogi szerzıdést tartalmazó közokirat ügyszámát és keltét, az ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat keltét, d) a közjegyzı nevét, székhelyét és a bejegyzés ügyszámát, továbbá a bejegyzés idıpontját, e) a szerzıdés megszüntetése vagy megszőnése esetében ennek tényét és a bejegyzı közjegyzı nevét, székhelyét és a bejegyzés ügyszámát, továbbá a bejegyzés idıpontját. A hagyatéki ügyben eljáró közjegyzı az örökhagyó esetleges vagyonjogi szerzıdése iránti tudakozódás céljából elektronikus úton megkeresi a nyilvántartást, valamint a bejegyzett adatok alapján a vagyonjogi szerzıdést beszerzi. Fontos! A vagyonjogi szerzıdés tartalmáról felvilágosítás csak valamelyik szerzıdı fél írásbeli felhatalmazása alapján adható. 7. A közjegyzı letéti eljárása 7.1 A közjegyzıi letéti eljárás fogalma/alkalmazhatósága: - A közjegyzı a letevı kérelmére, a Polgári Törvénykönyv szerinti közjegyzıi letét útján történı teljesítése céljából letéti eljárást folytat le; - a közjegyzıi letét a bírósági letéttel azonos hatályú.. A letét tárgya lehet: - értékppaír - más okirat - pénzösszeg Dematerializált értékpapír közjegyzıi letét tárgya nem lehet!!! 7.2 Az eljáró közjegyzı: Az eljárásra az a közjegyzı is illetékes, akinek illetékességi területén a) a letét jogosultjának lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete van, b) a letétbehelyezéssel teljesítendı kötelezettség keletkezett, vagy c) a teljesítés helye van. 7.3 A közjegyzı eljárása: Elutasítás esetén: 12

13 - Ha a közjegyzı a letét elfogadása iránti kérelmet elutasítja, errıl végzést hoz, és azt a letéti kérelmet elıterjesztınek kézbesíti, - a végzés jogerıre emelkedését követıen pedig intézkedik a letétbe helyezni kívánt pénzösszeg visszafizetése iránt. (A letét elfogadását megtagadó végzés jogerıre emelkedését követıen a közjegyzı felhívja a kérelmezıt, hogy a letenni kívánt tárgyat 30 napon belül vegye át; az átvétel elmulasztása esetén a közjegyzı a letenni kívánt tárgyat - kivéve ha jogszabály a letét ırzésének megszüntetését írja elı - ırzésében tartja úgy, mintha azt letétként elfogadta volna.) Befogadás esetén: - A közjegyzı a letét elfogadásáról külön végzést nem hoz, hanem a letéti kérelmet A közjegyzı a letétet elfogadta záradékkal látja el. A letét kiutalása: - végzéssel az a közjegyzı dönt, aki a letét elfogadásáról határozott. - a letét kiutalásának kérelemre, megkeresésre vagy hivatalból van helye; (hivatalból akkor van helye a letét kiutalásának, ha a letéti kérelemben meghatározott ırzési idı eltelt.) - Ha a teljesítési letét elhelyezésére azért kerül sor, mert a jogosult személye vagy a részesedés mértéke vitás, a közjegyzı felhívja az igénylıként fellépı személyt, hogy jogosultságát jogerıs vagy elızetesen végrehajtható bírósági, hatósági határozattal, személyazonosságát pedig az annak igazolására szolgáló okmánnyal igazolja. Az igazolás megtörténtéig nem lehet kiutaló határozatot hozni. - A letétet - a letevı eltérı nyilatkozata vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - csak a kiutaló végzés jogerıre emelkedése után lehet kiadni. 13

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

2010. évi XXXVIII. törvény. a hagyatéki eljárásról I. FEJEZET ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2010. évi XXXVIII. törvény. a hagyatéki eljárásról I. FEJEZET ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról I. FEJEZET ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. Ennek a törvénynek az a célja, hogy az ember halálával bekövetkez ő hagyatékátszállást - az örökösként

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Az ingatlan-nyilvántartás a) településenként tartalmazza aa) az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott adatait, ab) az ingatlanhoz

Részletesebben

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS (A KORÁBBI HATÁLYOS SZÖVEGBİL AZ ÁTHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK HATÁLYON KÍVÜL KERÜLTEK, MÉG AZ ALÁHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK ÚJ RENDELKEZÉSEK) 109/1999. (XII.

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11074. számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER TER-1/ /2014 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. október ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a jegyző hatáskörébe tartozó

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

T/8847. számú törvényjavaslat

T/8847. számú törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/8847. számú törvényjavaslat a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Budavári Önkormányzat. A gyámhivatali ügyintézés területei

Budavári Önkormányzat. A gyámhivatali ügyintézés területei Budavári Önkormányzat A gyámhivatali ügyintézés területei 2008 A gyámhivatali ügyintézés területei Tájékoztató a gyámhivatali ügyintézés területeirıl Szerkesztette és összeállította: dr. Galántai Éva gyámhivatal-vezetı

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról Az Országgyűlés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megőrzése és az állampolgárok Magyarországhoz való kötődésének erősítése érdekében, a természetes

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből

A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből A végrehajtási kérelem benyújtása Szerző: dr. Potári Anita Pécs, 2014. szeptember 24. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény ( továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1. Felmentést adhat a házasság előtti várakozási 1952. évi IV. tv. (a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL Változat száma: 2. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/48 Hatálybalépés napja: 2008.12.09.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE. 1. A bírósági iroda. 2. A bírósági irattár

AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE. 1. A bírósági iroda. 2. A bírósági irattár AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE 1. A bírósági iroda 3. A bírósági ügy iratát a kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati iroda (a továbbiakban: iroda) kezeli, melyet az irodavezető vezet. Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELİ ZRT.

A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELİ ZRT. 1 A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELİ ZRT. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA TERMİFÖLD ÁLLAM ÁLTAL, ÉLETJÁRADÉK FIZETÉSE ELLENÉBEN TÖRTÉNİ MEGVÁSÁRLÁSÁRA A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) a Nemzeti

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról )

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) komám'', 3A '4 3 Érkezett : 2011 122. 2011. évi... törvény a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) A tartásdíj-követelések és a tartással kapcsolatos egyéb igények

Részletesebben

2010. évi XV. tör vény* a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról

2010. évi XV. tör vény* a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról 9606 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám II. Törvények 2010. évi XV. tör vény* a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról ELSÕ RÉSZ A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

2013. évi CXXII. törvény

2013. évi CXXII. törvény Hatály: 2015.VI.6. - 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

Lakásszövetkezeti kiadvány

Lakásszövetkezeti kiadvány Lakásszövetkezeti kiadvány Megjelent a LOSZ és az Otthonunk Alapítvány közös kiadványa a Lakásszövetkezeti törvény alkalmazási segédlete 2005. A lakásszövetkezetek a korábbi, Otthonunkban elhelyezett megrendelőlap

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése

Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése 2014. október 21. Evt. hatálya, alapfogalmai és az erdőgazdálkodói nyilvántartás A törvény hatálya Nem terjed ki arborétum közpark Jegyzék 19/2011.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben