TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1"

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: január 16.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben /továbbiakban: Szt./ valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvényben /továbbiakban: Gyvt./ kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy Tapolca Város Önkormányzata meghatározza az általa biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tapolca városban állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Tapolca Városban élő magyar állampolgárokra, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre és ezen személyek gyermekeire. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Szt.3. (2) és (3) valamint a Gyvt 4. (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre is. 1 Hatályba lépés napja: április 01.

2 Eljárási rendelkezések 3. A szociális és gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a Szt. valamint a Gyvt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 4. (1) 2 Szociális rászorultságtól függő kérelmek közül a) lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, köztemetés, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság elbírálása a Polgármester, b) ápolási díj megállapítása iránti kérelmek (Szt. 43/B. (1) bekezdés a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik, (2) Személyes gondoskodás iránti kérelmek közül a) bölcsődei felvétel iránti kérelmek elbírálása a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság hatáskörébe, b) étkeztetés, házi segítségnyújtás, Idősek Klubjába, Hajléktalanok Átmeneti Szállására történő felvétel, gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére, családsegítésre irányuló kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Vezetőjének hatáskörébe tartozik. c) Idősek átmeneti elhelyezésére irányuló kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik. (3) a) Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodájához kell benyújtani. Eljárás hivatalból is indítható. b) A (2) bekezdés a.) és b.) pontjaiban meghatározott ellátások iránti kérelmeket az érintett intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 5. (1) A 4. (1) bekezdés és (2) bekezdés b.) és c.) pontja iránti kérelmekhez csatolni kell a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet ill. a mindenkor hatályos kormányrendeletben előírt bizonyítékokat és vagyonnyilatkozatot. A jövedelemigazolásnak az igénylő és a vele közös háztartásban élők havonta mérhető jövedelméről a kérelem benyújtását megelőző három havi nettó átlagát kell tartalmaznia, egyéb jövedelemnél pedig a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelemre vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatot. (2) Munkaviszonyban állók a munkáltató által kiállított kereseti igazolást, nyugdíjban, 2 Módosította a 42/2007. (XII. 21.) Tapolca önkormányzat rendelet 1. -a Hatályba lépés napja: január 01.

3 nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési-segélyben, álláskeresést ösztönző juttatásban, családi pótlékban, tartásdíjban részesülők a kiutalást bizonyító feladóvevényt csatolják, a jogosultságot megállapító határozatot bemutatják. (3) Vállalkozók a kérelem benyújtását megelőző évi jövedelmükre vonatkozóan az APEH igazolását csatolják, vagy személyes nyilatkozatot mellékelnek. (4) Egyéb forrásból származó jövedelem esetén különösen ingatlan-, üdülő-, lakás hasznosítása, alkalmi munka személyes nyilatkozatot mellékelnek. (5) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a hatáskör gyakorlója megkéri a megyei APEH igazolását. (6) Hivatalból ismert ellátásokról (jövedelempótló támogatás, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka) igazolást nem kell csatolni. (7) A szociális rászorultságtól függő kérelmek az év folyamán bármikor benyújthatók. 6. (1) A Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodája a kérelmezőnél környezettanulmányt készít, kivéve, ha az igénylőnél a tárgyévben már készült környezettanulmány vagy a kérelmező életkörülményei hivatalból ismertek és nem tételezhető fel azokban lényeges változás. (2) Amennyiben kérelmező családjában a rendszeresen mérhető kiadások meghaladják a kimutatott ill. nyilatkozott bevételt, az Szt. 10. (2) ill. a Gyvt (4) bekezdése szerint kell eljárni. (3) Amennyiben a kérelmezőt létfenntartásában más személy segíti, úgy a megnevezett személy nyilatkozata és jövedelemigazolása csatolandó a kérelemhez. (4) A rendszeres pénzbeli és természetbeni támogatásban részesülők a szociális helyzetükben, lakcímükben bekövetkezett változást 15 napon belül kötelesek bejelenteni az ellátást megállapító szervnek. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodája a polgármesterhez benyújtandó szociális ellátások iránti kérelmek, a jövedelem és vagyonnyilatkozat tartamára formanyomtatványt készít a mindenkor hatályos kormányrendelet alapján. (2) A határozatlan időre megállapított ellátások felülvizsgálata indokolt esetben - az Szt. és a Gyvt. által meghatározott időn belül megtörténhet. 8. (1) E rendeletben meghatározott rendszeres pénzbeli ellátásokat a jogosultság fennállása esetén a kérelem benyújtásától ill. a jogosultság napjától kell megállapítani (kivéve lakásfenntartási támogatás) és a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell kiutalni. (2) Az átmeneti segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a megállapítást követő 10 napon belül kell a jogosult részére kiutalni.

4 (3) A megállapított ellátások kifizetéséről, utalásáról, a visszaigényelhető összegek visszaigényléséről a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. 9. (1) Nem részesülhet szociális ellátásban, akinek tartási-, életjáradéki- vagy öröklési szerződés alapján az ellátása biztosított, kivéve a személyes gondoskodást biztosító ellátásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubjában történő ellátás), amennyiben az eltartó a biztosított ellátásért 100 %-os térítési díjat fizet. (2) Amennyiben az igénylő vagy érintett családtagja az eljárás során valótlan adatokat állít vagy valótlanul nyilatkozik, ill. ha a kapott támogatást nem rendeltetésszerűen, a kérelemben foglaltaknak megfelelően használja fel, a megállapított támogatás vagy annak pénzbeli értékének visszafizetésére köteles. (3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén a Szt ban foglaltak szerint kell eljárni. 10. (1) Ügyintézési határidő: a) temetési segély iránti kérelem, köztemetés elrendelése esetén 8 nap b) átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem esetén 15 nap c) egyéb szociális ellátás iránti kérelem esetén 30 nap d) 3 ápolási díj megállapítása iránti kérelem esetén a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság soron következő ülése. (2) A fellebbezések elbírálása a fellebbezés benyújtását követő első Képviselő-testületi ülésen történik. 11. (1) E rendelet alkalmazásában rendszeres szociális ellátás: a) időskorúak járadéka, b) jövedelempótló támogatás, c) rendszeres szociális segély, d) helyi lakásfenntartási támogatás, e) ápolási díj, f) 4 g) közgyógyellátás, h) egészségügyi szolgáltatás, i) gyermekintézményi térítési díj részben vagy egészben történő átvállalása, j) személyes gondoskodást nyújtó ellátás. 3 Módosította a 36/2006. (XII. 15.) Tapolca önkormányzat rendelet 2. -a Hatályba lépés napja: január Hatályon kívül helyezte a 36/2006. (XII. 15.) Tapolca önkormányzat rendelet 3. -a Hatályon kívül helyezés napja: január 01.

5 (2) 5 Nem jogosult rendszeres ellátásra az a munkanélküli, aki a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Veszprémi Regionális Kirendeltsége nyilvántartásában nem szerepel, együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a számára felajánlott munkahelyet nem fogadta el A polgármester, a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet Vezetőjének hatáskörében hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javaslatával kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. II. Fejezet SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Időskorúak járadéka 13. (1) Az időskorúak járadékának megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata, összegének megállapítása a Szt.32/B 32/E. -ok alapján történik. (2) A megállapított időskorúak járadékának folyósítása postai úton történik. Rendszeres szociális segély (1) A rendszeres szociális segély megállapításának, megszüntetésének, szüneteltetésének feltételeit, a felülvizsgálat idejét, összegét a Szt. 37/A 37/H. -ai szabályozzák. (2) A rendszeres segély folyósítása postai úton történik. (3) A Szt. 37/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nem foglalkoztatott részére a rendszeres szociális segély folyósításának a Szt-ben meghatározottakon túl feltétele, hogy a nem foglalkoztatott segélyezett személy együttműködjön: a) Tapolca Város Önkormányzatával, b) Tapolca Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetével, c)közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Veszprémi Regionális Kirendeltsége 5 Módosította a 22/2007. (IV. 17.) Tapolca önkormányzat rendelet 2. -a Hatályba lépés napja: május Módosította a 36/2006. (XII. 15.) Tapolca önkormányzat rendelet 4. -a Hatályba lépés napja: január Módosította a 22/2007. (IV. 17.) Tapolca önkormányzat rendelet 3. -a Hatályba lépés napja: május 01.

6 (4) Az együttműködési kötelezettség tartalma: a) a nem foglalkoztatott személy köteles a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen felkeresni, b) a nem foglalkoztatott személy az első megjelenést követő 60 napon belül köteles a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával a Szt-ben meghatározott beilleszkedési programról írásbeli megállapodást kötni. (5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott a) az Önkormányzat vagy a a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Veszprémi Regionális Kirendeltsége által számára felkínált megfelelő munkát nem fogadja el, a meghatározott időben nem jelenik meg, a munkaviszony neki felróható okból nem jön létre, illetve rendkívüli felmondással megszűnik, b) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál, c) a megjelenést követő 60 napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedési programról, d) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem tartja be, e) legalább 3 havonta nem keresi fel a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát, ez az együttműködés megszegésének minősül, mely a segély folyósításának hat hónapig tartó, 25 %-os csökkentését vonja maga után. (6) Az (5) bekezdésben meghatározottak két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segély 36 hónapra megszüntetésre kerül. (7) A (6) bekezdés szerint megszüntetett rendszeres szociális segély ismételten megállapítható, ha a segélyt igénylő az előzetes együttműködési kötelezettségének eleget tesz és a segélyre való jogosultság feltételek fennállnak. (8) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott együttműködési kötelezettségének teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul személyesen vagy írásban közölni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. (9) A Szt. 37/H. (5) bekezdésében meghatározottak részére az Önkormányzat közmunkát, közhasznú munkát ill. közcélú munkát szervez. (10) A munkavégzés helyét, időpontját és időtartamát Tapolca Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodája határozza meg a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata véleményének figyelembe vételével. (11) A munkavégzés időtartamára a rendszeres szociális segély folyósítása szünetel, a segélyezett erre az időre munkabért kap. (12) Tapolca Város Önkormányzata és a a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Veszprémi Regionális Kirendeltsége által kötött, az együttműködés feltételeit szabályozó megállapodás e rendelet függelékét képezi.

7 Lakásfenntartási támogatás 15. (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljáró szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. (Szt.38. (1) bek.) (2) A normatív lakásfenntartási támogatás feltételeit és összegét a Szt.38. (2) (8) bekezdései határozzák meg. (3) Tapolca Város Önkormányzata a helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja. (4) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- át nem haladja meg és a lakásfenntartás elismert költsége családban élő esetén a közös háztartásban élők jövedelmének 25 %-át, egyedülálló esetén 20 %-át meghaladja. (5) A lakásfenntartás elismert költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség a normatív lakásfenntartási támogatásnál meghatározott költséggel azonos összegű. (6) Az elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (7) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata 100.-Ft-ra kerekítve, de nem lehet kevesebb Ft-nál. (8) A támogatás mértékének kiszámítása a Szt. 38. (7) bekezdése alapján történik. (9) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell: a) közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást, nyilatkozatot, b) a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló iratot, ill. személyes nyilatkozatot, c) albérlet esetén az albérleti szerződést, d) nyilatkozatot, hogy a kérelmezőnek nincs két hónapot meghaladó tartozása a közüzemi szolgáltatók felé. (10) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra. 16. (1) Nem állapítható meg a helyi lakásfenntartási támogatás annak a kérelmezőnek, a) aki saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik, b) akinek ellátást az Önkormányzat átmeneti vagy tartós elhelyezést biztosító intézményben biztosítja, c) aki tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződést kötött, d) aki a lakásban jogcím nélküli lakóként lakik.

8 (2) A helyi lakásfenntartási támogatást havonta utólag, postai úton kell utalni a jogosult választása szerint a) lakáscélú kölcsönt nyújtó pénzintézetnek, b) szolgáltatást nyújtó szervnek, c) támogatásra jogosult címére. (3) Amennyiben a helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultnak két hónapot meghaladó hátraléka van, a támogatást annak a szolgáltatónak kell utalni, ahol a hátralék keletkezett. (4) Amennyiben a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának ideje alatt lakóhelyet változtat, a lakcímében bekövetkezett változást 8 napon belül köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodájának. Az újonnan létesített lakóhelyre is lehetőség van a támogatás iránti kérelem benyújtására. (5) Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogtalanul felvett támogatás visszafizetésére köteles. A visszafizetés elmulasztása esetén további lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. (6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható. Ápolási díj 17. (1) Ápolási díjra jogosult, aki a Szt. 41. (1) bekezdésében valamint a 43/A. -ban meghatározottak szerinti hozzátartozóját ápolja. (2) Az (1) bekezdés alapján megállapított ápolási díj feltételeit, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, az ápolási díj összegét a Szt ában foglaltak határozzák meg. (3) Ápolási díj állapítható meg annak, aki a Szt. 43/B. -ban meghatározott hozzátartozót ápol az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a) az ápolt tartását, gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták, b) az ápoló családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, c) az ápoló ca) munkaviszonnyal rendelkezik és hozzátartozójának ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot engedélyezték részére, cb) munkaviszonyát azért kellett megszüntetni, mert a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot nem engedélyezte, cc) munkaviszonyt kora és egészségi állapota miatt létesíteni nem tud, cd) munkanélküli jövedelempótló támogatásra való jogosultságát kimerítette, ce) jövedelempótló támogatásra, aktív korúak rendszeres szociális segélyére azért nem jogosult, mert családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a Szt.-ben foglalt jogosultsági értékhatárt, d) az ápolást más hozzátartozó jövedelemcsökkenés nélkül nem tudja biztosítani. (4) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a Szt ában meghatározottakon túl az ápoló családjában élők havi nettó jövedeleméről szóló igazolást és a (3) bek. c) pontjában előírt feltételek fennállását. (5) Az ápolási díj összegét a Szt. 44. (1) és (2) bekezdés alapján kell megállapítani.

9 (6) Az ápolási díj összege rendkívüli méltánylást érdemlő esetben magasabb lehet, mint az (5) bekezdésben meghatározott összeg, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (7) (1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha aa) a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy ac) az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybe vétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg, b) rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, c) szakiskola, középiskola illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát meghaladja. (Szt. 42. (1) bek.) (2) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az ápolt személy meghal, d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt visszavonták, e) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. (Szt.42. (2) bek.) (3) Kötelezettségét nem teljesíti a hozzátartozó, ha több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ápolt és környezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. (4) Az ápolást végző hozzátartozónak segítség nyújtható illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb 30 napos időtartamban ellátható a házi segítségnyújtás keretében, ha a) az ápolt személy egészségi állapota indokolja (orvosi igazolás szükséges), b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt (betegsége, indokolt távolléte) miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni. 8 Hatályon kívül helyezte a 36/2006. (XII. 15.) Tapolca önkormányzat rendelet 5. -a Hatályon kívül helyezés napja: január 01.

10 19. 9 Átmeneti segély 20. (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Átmeneti segélyben részesíthető az a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül álló esetében 200 %-át. (3) Az átmeneti segély egyszeri összege nem haladhatja meg személyenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, éves viszonylatban háromszorosát. (4) Az átmeneti segély iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli körülmény (pl. magas gyógyszerköltség, táppénzes állomány, elemi kár, nagyobb összegű kiadást jelentő háztartási gép javítása) bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot. (5) Az átmeneti segély természetbeni ellátás (élelmiszer, tüzelő) formájában is biztosítható. (6) Amennyiben nincs lehetőség az átmeneti segély természetbeni ellátásként történő biztosítására, a segélyezett részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén a következő segélykérelem elutasításra kerül. (7) Közüzemi díjhátralék megfizetéséhez biztosított átmeneti segélyt közvetlenül a szolgáltatónak kell utalni. (8) Létfenntartást különösen veszélyeztető élethelyzet: a) 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány, b) elemi kár, c) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, de a költségek megfizetésére nem képes, d) közgyógyellátásra nem jogosult, de gyógyszerköltségét nem képes viselni, e) közüzemi díjhátralék megfizetésére nem képes, f) felsőoktatási intézményben tanuló gyermek tanulmányi költsége, napi megélhetési gondok. (9) A polgármester egyedi mérlegelés alapján (nagy összegű elemi kár, hosszan tartó súlyos betegség, jövedelem igazolt elveszítése) esetén a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól ill. a (3) meghatározott egyszeri összeghatártól eltérhet. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21. (1) Az Önkormányzat az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő vagy létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, gyermeket gondozó családokat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti. 9 Hatályon kívül helyezte a 36/2006. (XII. 15.) Tapolca önkormányzat rendelet 6. -a Hatályon kívül helyezés napja: december 31.

11 (2) Elsősorban azokat a gyermeket nevelő családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akik a gyermekük eltartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve a gyermek életében alkalmanként jelentkező többletkiadások (tankönyv, gyógyszer, iskolai rendezvény költsége) megfizetése, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés a család anyagi lehetőségeit meghaladja. (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az a gyermeket nevelő család illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek szülei részesíthetők a gyermekkel való kapcsolattartás érdekében, akiknek családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. Ez az értékhatár egyedül álló szülő esetében 200 %. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyermekenkénti éves összege nem haladhatja meg családban élés esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-t, egyedül álló szülő esetében 200 %-át. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátásként (tankönyv, iskolai kirándulás, táborozás költségeihez való hozzájárulás, utalvány) formájában is biztosítható. (6) Amennyiben nincs lehetőség a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátásként való biztosítására, a szülő részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén a következő segélykérelem elutasításra kerül. Temetési segély 22. (1) Temetési segélyt biztosít az Önkormányzat az elhunyt tapolcai állandó lakóhellyel rendelkező hozzátartozójának vagy a temetésről gondoskodó más személynek, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem éri el egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, családban élő esetén 200 %-át. (2) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemnyilatkozatot, b) a temetési számla eredeti példányát, c) amennyiben a haláleset nem Tapolcán történt, a halotti anyakönyvi kivonatot. (3) A temetési segély összege Ft. (4) Nem állapítható meg temetési segély annak, akinek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése. (5) A temetési segély összegét a Képviselő-testület költségvetési rendelete megalkotásakor évente felülvizsgálja. (6) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani.

12 III. Fejezet SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 23. Az Önkormányzat lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátásként is biztosíthat. Köztemetés 24. (1) A köztemetés elrendelésénél a Szt ában foglaltak szerint kell eljárni. (2) Köztemetés elrendelésére az (1) bekezdésben foglaltakon túl is van lehetőség, ha a temetésre kötelezett a temetés költségeit vállalni nem tudja. (3) A köztemetés iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelem és vagyonnyilatkozatát. (4) A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles személy részére a 20. (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén maximum hat havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat. (5) A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a temetésével kapcsolatos esetleges nyilatkozatára. (6) A köztemetést annál a temetkezési szolgáltatónál kell megrendelni, akivel az Önkormányzat a tárgyévre megállapodást kötött. Közgyógyellátás 25. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (Szt.49. (1) bek.) (2) Közgyógyellátásra jogosultak, akinek esetében a Szt. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. (3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg, ha a) a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül álló esetén 200 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át,

13 b) a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az a) pontban meghatározott mértéket, havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége nem éri el az a) pontban meghatározott mértéket, de az igazolt havi rendszeres kiadás mértéke meghaladja a család jövedelmének 50 %-át és a család összjövedelme és a rendszeres kiadások közötti különbözet egy főre jutó összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. (4) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez - a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a mindenkori kormányrendelet alapján kiállított háziorvosi igazoláson túl - mellékelni kell: a) a Szt. 50. (1) bek. c) h) pontjában foglaltak fennállását igazoló iratot, b) a Szt. 50. (2) bek. esetén a jövedelemnyilatkozatot, c) a (3) bekezdés szerinti esetekben a jövedelemnyilatkozatot és a b) pont esetén a kiadásokról szóló igazolásokat. (5) A közgyógyellátással kapcsolatos további feladatokat a Szt ai szabályozzák. Egészségügyi szolgáltatás 26. (1) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolvány kiadásánál a Szt ában foglaltak az irányadók. (2) A kérelemhez mellékelni kell a mindenkori kormányrendelet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot. Járulékfizetés alapjának igazolása 26/A. 10 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 27. (1) Ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló szülő esetén 200 %-át nem éri el és a család kedvezőtlen körülmények között él, az Önkormányzat a gyermek(ek) étkezési térítési díját részben vagy egészben átvállalja. (2) A gyermek(ek) étkezési térítési díj hozzájárulása az étkezést biztosító intézmények részére havonta utólag, a ténylegesen igénybe vett napoknak megfelelően kerül átutalásra az intézmény kimutatása és számlája alapján. 10 Hatályon kívül helyezte a 42/2007. (XII. 21.) Tapolca önkormányzat rendelet 2. -a Hatályon kívül helyezés napja: január 01.

14 IV. Fejezet 11 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK (1) Tapolca Város Önkormányzata az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja: a) Szociális alapszolgáltatások aa) étkeztetés ab) házi segítségnyújtás ac) családsegítés ad) támogató szolgáltatás ae) közösségi ellátás af) nappali ellátás (idősek klubja) b) Személyes gondoskodás keretébe tartozó, átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított ellátások ba) Időskorúak Gondozóháza bb) Hajléktalanok Átmeneti Szállása c) Gyermekjóléti alapellátás ca) gyermekjóléti szolgáltatás cb) Bölcsőde cc) óvoda, iskolai napközi (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele a Gyvt. 32. (1) bek. b) pontja kivételével önkéntes. (3) Szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt szociális szolgáltatás igénybevétele indokolt és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedálló esetében 250 %-át. (4) A (3) bekezdésben felsoroltakat, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló módosított 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22. (2) bekezdése szerint igazolni kell. 29. (1) Tapolca Város Önkormányzata az étkeztetés, házi segítségnyújtás szervezésével, a szociális információs szolgálat, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülői hálózat, bölcsőde, Idősek Klubja, Hajléktalanok Átmeneti Szállása működtetésével a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetet bízza meg. (2) Tapolca Város Önkormányzata a támogató szolgáltatást az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége (továbbiakban: ÉFOÉSZ) által működtetett Összefogás Támogató Szolgálat útján biztosítja. 11 Módosította a 22/2007. (IV. 17.) Tapolca önkormányzat rendelet 5. -a. Hatályba lépés napja: május Módosította az (1) bekezdést, (3) és (4) bekezdéssel egészül ki a 22/2007. (IV. 17.) Tapolca önkormányzat rendelet 6. -a alapján. Hatályba lépés napja: május 01.

15 (3) 13 Tapolca Város Önkormányzata a Közösségi ellátást a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által működtetett Balatonfelvidéki Közösségi Szolgálat útján biztosítja. (4) Tapolca Város Önkormányzata az átmeneti elhelyezést a Gondviselés alapítvány dr. Somogyi József Idősek Otthonában rendelkezésre álló férőhelyeken biztosítja. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai munka ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda feladatkörébe tartozik. (6) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Vezetője évente egy alkalommal beszámol a Képviselő-testületnek az intézetben folyó munkáról. 30. (1) Tapolca Város Önkormányzata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében szociálpolitikai kerekasztalt működtet. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a) 14 A Képviselő-testület Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságának elnöke b) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetője c) Nyugdíjas Érdekképviselet vezetője d) Szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek, alapítványok képviselői. (3) A szociálpolitikai kerekasztal évente egy alkalommal ülést tart. Étkeztetés 31. (1) A szociálisan rászoruló részére a Szt.62. -ában foglaltak figyelembe vételével napi egy meleg ételt (ebédet) kell biztosítani a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. főzőhelyéről történő elszállítással. (2) A hétvégi és ünnepnapi étkeztetés a Városi Kórház konyhája bevonásával kerül biztosításra. (3) Az ebédet annak a rászorulónak is biztosítani kell, aki kora vagy egészségi állapota miatt önmaga elszállítani nem tudja. (4) 15 (5) Az étkeztetésért fizetendő térítési díj összegét, a kedvezmény mértékét külön rendelet szabályozza. 13 Módosította a 36/2006. (XII. 15.) Tapolca önkormányzat rendelet 8. -a Hatályba lépés napja: január Módosította a 36/2006. (XII. 15.) Tapolca önkormányzat rendelet 9. -a Hatályba lépés napja: január Hatályon kívül helyezte a 22/2007. (IV. 17.) Tapolca önkormányzat rendelet 7. -a. Hatályon kívül helyezés napja: május 01.

16 Házi segítségnyújtás 32. (1) Az Önmaguk ellátására csak segítséggel képes személyek saját lakásán történő gondozását főállású és tiszteletdíjas gondozónők bevonásával biztosítja a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet a Szt.63. -ban foglaltak értelmében. (2) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása során az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet ában foglaltak az irányadók. (3) A házi segítségnyújtásért térítési díjat fizetni nem kell. Családsegítés 33. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (Szt.64. (1) bek.) (2) A családsegítés során a Szt. 64. (2) (5) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni. (3) A családsegítő tevékenység során kiemelten kell foglalkozni a nem foglalkoztatott személyek képzésével. (4) A családsegítő szolgáltatásért térítési díjat fizetni nem kell. Szociális információs szolgáltatás Támogató szolgáltatás 35. (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (Szt.65/C. ) (2) A támogató szolgáltatást az ÉFOÉSZ által működtetett Összefogás Támogató Szolgálat biztosítja. 16 Hatályon kívül helyezte a 22/2007. (IV. 17.) Tapolca önkormányzat rendelet 8. -a. Hatályon kívül helyezés napja: május 01.

17 Közösségi ellátások 35/A. 17 (1) A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. (Szt.65/A. ) (2) A közösségi ellátást a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által működtetett Balatonfelvidéki Közösségi Szolgálat keretében biztosítja. Nappali ellátás Idősek Klubja 36. (1) Tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosított lehetőség a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, napközbeni étkezés igénybevételére. (2) Az Idősek Klubja munkanapokon 7,30 15,30 óra között áll a rászorulók rendelkezésére. (3) Azon ellátottak részére, akik ünnep- és munkaszüneti napon is igénylik az étkezést, a 29. (2) bekezdése szerint kell az ebédet biztosítani. (4) Az Idősek Klubja működését az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet a szabályozza. (5) Az étkeztetésért fizetendő térítési díj összegét, a kedvezmény mértékét külön rendelet szabályozza. Gyermekjóléti szolgáltatás 37. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (Gyvt.39. (1) bek.) (2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet ában foglaltak szerint köteles ellátni. 17 Megállapította a 36/2006. (XII. 15.) Tapolca önkormányzat rendelet 10. -a Hatályba lépés napja: január 01.

18 Bölcsődei ellátás 38. (1) Tapolca város Önkormányzata által fenntartott bölcsődében történő elhelyezésre a tapolcai állandó lakóhellyel illetve tapolcai munkahellyel rendelkező szülők gyermekeinek van lehetősége. (2) Azokban az esetekben, melyekben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn a bölcsődei felvételre csak akkor kerülhet sor, ha az állandó lakhely szerinti Önkormányzat írásban vállalja az ellátás költségeihez való hozzájárulást. (3) Nem veheti igénybe az ellátást az a gyermek, akinek valamelyik szülője háztartásbeli, GYED-en, GYES-en illetve GYET-en van. Amennyiben a fentiek igénybe vétele ill. a szülő háztartásbelivé válása a bölcsődei gondozás ideje alatt keletkezik, a bölcsődei gondozást egy hónap után meg kell szüntetni. (4) Gyermekorvos, nevelési tanácsadó, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat javaslatára, valamint igazoltan nappali tagozaton tanulmányokat folytató szülő esetén a (3) bekezdés szerinti gyermekek is felvételt nyerhetnek a bölcsődébe. (5) A GYES folyósítása mellett igazoltan munkát vállaló szülő gyermeke is felvehető a bölcsődébe, ha a gyermek napközbeni ellátása más módon nem biztosítható. (6) A bölcsődei felvételnél előnybe részesülnek a gyermekét egyedül nevelő szülők illetve a három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülők gyermekei. (7) Amennyiben a gyermek a bölcsődei ellátást jogosulatlanul veszi igénybe, a szülő a bölcsődei ellátás teljes költségének megfizetésére köteles. (8) A térítési díj összegét külön rendelet szabályozza. ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Idősek Gondozóháza (1) Az Idősek Gondozóházában elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását kell biztosítani, akiknek egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. (2) Az Idősek Gondozóházába méltánylást érdemlő esetben az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt önmaga ellátásáról csak segítséggel képes gondoskodni. (3) Az Idősek Gondozóházába történő beutalás 12 hónapra történik, mely időtartam két alkalommal, az eredeti beutalás időtartamával meghosszabbítható. (4) Amennyiben a beutalt önmaga ellátásáról már nem képes gondoskodni, indokolt az áthelyezésének kezdeményezése Idősek Otthonába. (5) Az Idősek otthonába történő elhelyezés intézése egyedül álló esetében a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodájának, tartásra köteles hozzátartozóval rendelkező beutalt esetén a hozzátartozó feladata. 18 Kiegészítette a 22/2007. (IV. 17.) Tapolca önkormányzat rendelet 9. -a. Hatályba lépés napja: május 01.

19 (6) Az Idősek Gondozóházában történő ellátás további részleteit a Gondviselés Alapítvány és az Önkormányzat által kötött Megállapodás tartalmazza. (7) Az ellátásért fizetendő térítési díj összegét a Gondviselés Alapítvány határozza meg. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 40. (1) Tapolca Város Önkormányzat 30 férőhelyes Hajléktalanok Átmeneti Szállását működtet. (2) Az Átmeneti Szálláson 15 férfi, 10 női hajléktalan helyezhető el és családi krízis szoba is működik. (3) Az Átmeneti Szálláson folyamatosan eltölthető idő hat hónap, mely indokolt esetben további hat hónappal meghosszabbítható. (4) Az ellátásért fizetendő térítési díj összegét ezen rendelet függeléke szabályozza. V. fejezet Térítési díj 41. (1) Tapolca Város Önkormányzata által nyújtott személyes gondoskodásért térítési díjat kell fizetni. (2) Nem kell térítési díjat fizetni a házi segítségnyújtásért, a családsegítésért, a szociális információs szolgáltatásért és a gyermekjóléti szolgáltatásért. (3) A Hajléktalanok Átmeneti Szállása havi intézményi térítési díja Ft, napi intézményi térítési díja 250.-Ft. (4) A Hajléktalanok Átmeneti Szállása igénybe vételéért a személyi térítési díj megállapítása e rendelet melléklete alapján történik. VI. Fejezet ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 42. (1) Ezen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel április 01-én lép hatályba. (2) A rendelet 14. (5) és (6) bekezdése, valamint 25. -a július 01-én lép hatályba. (3) augusztus 31-én hatályát veszti a rendelet 4. (1) bek. a) pontjában, az 5. (6) bekezdésében, valamint a 11. (1) bek. f) pontjában a rendszeres gyermekvédelmi támogatás szövegrész és a 19..

20 (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 23/2004. (V.25.) Kt rendelet a 23 kivételével. A 23/2004.(V.25.) Kt. rendelet 23. -a július 01-én veszti hatályát. Jogharmonizációs záradék 43. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető évi I. tv.3. -ával összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető T a p o l c a, március 07. Ács János sk. polgármester Dr. Imre László sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: Tapolca, január 16. Dr. Imre László sk. jegyző

21 Melléklet a 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelethez A Hajléktalanok Átmeneti Szállása igénybevételéért fizetendő térítési díj Jövedelemkategóriák / Fő Fizetendő összeg/fő Ft-ig 20 Ft/nap Ft-ig 30 Ft/nap Ft-ig 40 Ft/nap Ft-ig 50 Ft/nap Ft-ig 70 Ft/nap Ft-ig 80 Ft/nap Ft-ig 120Ft/nap Ft felett 150 Ft/nap

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Módosítva: 35/2011. (XII.13.) Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 29/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A R. 7. (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 7. (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 34/2007. (IX. 19.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben