11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)"

Átírás

1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban: R.) az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 32.. (3) bekezdésében és ában, az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi IV. tv (17) bekezdésében, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló évi CXVI. tv (3) bekezdésében, az egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXVI. tv (9) bekezdésében, valamint az Szt. módosításáról szóló évi CLXX. tv (2) bekezdésében, 15. -ában, 27.. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területén az évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. -ában foglaltak körére. 2.. Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete által átruházott hatáskörben az a.) Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság), valamint a polgármester, b.) a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője (továbbiakban: intézményvezető) gyakorolja. 3.. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák: a.) pénzbeli ellátások: - átmeneti segély, - rendszeres szociális segély, - időskorúak járadéka, - lakásfenntartási támogatás, - ápolási díj, - temetési segély. b.) természetben nyújtott ellátások: - köztemetés, - közgyógyellátás, - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, - átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, a temetési segély természetben is nyújtható.

2 2 c.) személyes gondoskodást nyújtó ellátások: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - nappali ellátás, - szociális információs szolgáltatás. II. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások közös eljárási szabályai 4.. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet írásban a Polgármesteri Hivatalban kell előterjeszteni az egyes ellátási formákra rendszeresített formanyomtatványon. (2) Az egyes ellátási formákra való jogosultság elbírálásához csatolni kell: a.) kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi adataira vonatkozó igazolásokat, b.) amennyiben kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója munkahellyel nem rendelkezik, jövedelméről köteles nyilatkozni, c.) amennyiben az ellátás iránti kérelmet tartós betegség, fogyatékosság, gyógyászati segédeszköz vásárlása, magas gyógyszerköltség, kórházi ápolás indokolja, az erre vonatkozó orvosi, gyógyszertári, kórházi igazolást, d.) amennyiben a kérelem tárgya közüzemi díj, díjhátralék, intézményi térítési díj megfizetéséhez nyújtandó támogatás, úgy az érintett közüzem, intézmény hivatalos felszólítását, számlalevelét, stb. (3) Amennyiben a kérelem adatai hiányosak, vagy a szükséges mellékletek csatolása elmaradt, ez esetben hiánypótlásra kell felhívni a kérelmezőt az értesítés kézhezvételétől számított 15 napos határidővel. (4) A hiánypótlás elmulasztása esetén a kérelmet el kell utasítani vagy a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni. 5.. A jövedelem számításánál irányadó időszak a rendszeresen mérhető jövedelmeknél egy hónap, egyéb jövedelmeknél egy év. 6.. A szociális ellátás megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni, ha a becsatolt nyilatkozatok és igazolások valóságtartalma tekintetében az önkormányzat hivatalos tudomása alapján kétség merül fel, vagy a hatáskört gyakorló szerv kifejezett kérésére. 7.. A havonta rendszeresen folyósított szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt, különösen ha: a.) a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó jövedelme módosult,

3 3 b.) a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók létszáma megváltozott, c.) az igénylő lakóhelye megváltozott. 8.. (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása a kérelem benyújtását követő 30 napon belül határozattal történik. (2) Azon ellátások esetében, melyeknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege vagy annak bizonyos %-a a megállapított mérték, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének változása esetén az ellátást automatikusan az új összegnek megfelelően kell folyósítani. A változásról határozatot nem kell hozni, de az érintetteket erről értesíteni kell. 9.. A megállapított szociális ellátások kifizetése: a.) havi rendszeres ellátásoknál a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig postai utalványozással vagy pénzintézeti folyószámlára történő utalással, b.) nem rendszeres ellátások esetében a határozat jogerőre emelkedését követően a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kerül kifizetésre (1) Aki a szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe, azt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére. A visszatérítésre vonatkozóan az Szt ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. (2) Az ellátás visszafizetése, illetve megtérítése különösen akkor elengedhető, ha az ellátásban részesülő a.) hajléktalanná vált, b.) családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, c.) a visszafizetés létfenntartását veszélyeztetné A polgármester tartós elintézési határidőt meghaladó akadályoztatása esetén nevében az általános helyettesítést ellátó alpolgármester jár el a polgármester utólagos tájékoztatásával (1) A polgármester, valamint a Bizottság által hozott döntések ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a képviselő-testülethez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. (2) A polgármester, illetve a Bizottság a fellebbezést amennyiben határozatát nem vonja vissza, illetőleg nem módosítja a szükséges iratok csatolásával a jegyző útján a képviselőtestület soron következő ülése elé terjeszti. III. Átmeneti segély 13.. A Bizottság kérelemre vagy hivatalból átmeneti segélyben részesítheti azt a személyt, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy

4 4 tartósan létfenntartási gonddal küzd, s emiatt önmaga vagy családja ellátásáról más módon gondoskodni nem tud, feltéve, hogy a.) a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b.) egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét Kérelmére átmeneti segélyben kell részesíteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 50 %-át, feltéve, hogy önhibáján kívül szorul anyagi támogatásra és a.) 70 évesnél magasabb életkorú, b.) három vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos, c.) gyermekét egyedül nevelő szülő, d.) testi, értelmi fogyatékos Egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb ,- Ft átmeneti segélyben részesíthető. 15/A.. (1) Átmeneti segély az R ában meghatározott feltételek alapján jövedelemkiegészítő támogatásként havi rendszerességgel is adható egy naptári éven belül elsősorban azon személy részére, aki a.) önhibáján kívül átmenetileg jövedelem nélkül marad, b.) súlyos betegség vagy baleset folytán kerül nehéz anyagi helyzetbe, c.) családjában tartósan fennálló súlyos létfenntartási problémák vannak. (2) Az (1) bekezdés szerinti súlyos létfenntartási problémának minősül, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-át, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (3) Az önkormányzat döntése alapján az R ában meghatározott feltételekkel havi rendszerességgel adott átmeneti segély lakhatást segítő támogatásként is megállapítható egy naptári éven belül azon család vagy személy részére, akik lakásfenntartási támogatásra e rendelet alapján nem jogosultak, de a.) alacsony jövedelmük miatt időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek és a háztartás fenntartása a megélhetést veszélyezteti, b.) a hajléktalanság veszélye fenyegeti, c.) közüzemi díjtartozásuk kiegyenlítésére segítség nélkül nem képesek. (4) A havi rendszerességgel folyósított átmeneti segély időtartama a 4 hónapot nem haladhatja meg. (5) A havi rendszerességgel folyósított átmeneti segély havi összege 1.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedhet.

5 5 15/B.. Jövedelemigazolástól, illetve az R ának a.) és b.) pontjaiban foglaltaktól függetlenül is nyújtható átmeneti segély olyan rendkívüli sürgős szükség esetén, amelyben a késedelem a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti (1) A megállapított átmeneti segély folyósítása a.) készpénzben, b.) vásárlási utalvánnyal, c.) az igénylő költségeinek részbeni vagy teljes átvállalásával történhet A készpénzben kifizetett segély esetében, amennyiben az összes körülményre tekintettel felmerül a nem rendeltetésszerű felhasználás veszélye a jogosult elszámolásra kötelezhető a kifizetéstől számított 15 napon belül Az alkalmanként adott átmeneti segély összege esetenként a rászorultsághoz igazodóan legalább 1.000,- Ft, legfeljebb ,- Ft lehet Hatályon kívül helyezve. IV. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása V. Rendszeres szociális segély 20.. (1) A Bizottság rendszeres szociális segély nyújt annak a személynek, aki az Szt. 37/A. -ban foglalt szabályoknak megfelel, továbbá ha az aktív korú nem foglalkoztatott jogosult a támogatás folyósításának időtartama alatt az önkormányzattal, valamint az általa megnevezett szervvel való együttműködést vállalja. (2) A rendszeres szociális segély havi összegének megállapításánál az Szt. 37/E. -ában foglaltakat kell alkalmazni (1) Az álláskeresőként nyilvántartott aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyt kérők, illetve segélyben részesülők, továbbá január l-től a támogatott álláskeresők számára a munkafelajánlásra, a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésére és az együttműködési kötelezettség biztosítására, valamint az álláskeresésre alkalmasság megállapítására Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltségével (továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapodást köt. (2) Az álláskeresésre nem alkalmas aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyt kérők, illetve segélyben részesülők számára az Szt. 37/D. -ának (1) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettség teljesítésére Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata a saját fenntartásában működő Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménnyel (továbbiakban: Intézmény) megállapodást köt.

6 (1) Az álláskeresőként nyilvántartott aktív korú nem foglalkoztatott, továbbá január l-től a támogatott álláskereső jogosult köteles az önkormányzattal, valamint a Munkaügyi Központtal együttműködni. (2) Az együttműködés keretében köteles: a.) kérelméhez mellékelni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. /III.27./ Kormányrendeletben foglalt mellékleteket, b.) a felajánlott munkát elfogadni, ha az az Szt. 37/H.. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, c.) az álláskeresési megállapodásban foglalt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tenni (1) Az álláskeresésre nem alkalmas aktív korú nem foglalkoztatott jogosult köteles az önkormányzattal, valamint az Intézménnyel együttműködni. (2) Az együttműködés keretében köteles: a.) az R (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakat mellékelni, b.) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás keretében biztosított munkát elfogadni, ha az az Szt. 37/H.. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, c.) az Szt. 37/D. -ának (1) bekezdésében foglaltakra kiterjedően az Intézménnyel együttműködni A beilleszkedést segítő program típusai: a.) kapcsolattartás az Intézménnyel, b.) életvezetési tanácsadás, c.) életmódformáló csoportos foglalkozás, d.) munkavállalásra, illetve munkavégzésre történő felkészítő foglalkozás, e.) közcélú munkalehetőség felajánlása, f.) munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre való felkészítés. 24/A. (1) A jogosult együttműködési kötelezettségéről a segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell, s a határozat egy példányát a Polgármesteri Hivatal három munkanapon belül megküldi az együttműködésre kijelölt szerv részére. (2) A jogosult köteles a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az együttműködésre kijelölt szervvel felvenni a kapcsolatot. (3) Az együttműködésre kijelölt szerv - a megjelent jogosultat nyilvántartásba veszi, - tájékoztatja a beilleszkedést segítő programok típusairól, illetve az álláskeresési megállapodás tartalmáról, - kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, erről írásban megállapodást köt a jogosulttal, illetve álláskeresési megállapodást köt a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő arra alkalmas személlyel, - 8 munkanapon belül értesítést küld a Polgármesteri Hivatalnak, ha a jogosult

7 7 együttműködést nem vállalónak minősül, illetve a megállapodásban foglaltakat megszegi. (4) A jogosult megszegi az együttműködési kötelezettséget akkor, ha: - a (2) bekezdésben meghatározott időn belül nem veszi fel a kapcsolatot az együttműködésre kijelölt szervvel, - a megállapodást nem köti meg, - a beilleszkedést segítő programban kötött megállapodásban, illetve az álláskeresési megállapodásban meghatározottakat az abban rögzítettek szerint - nem teljesíti, - az önkormányzat vagy a Munkaügyi Központ által felajánlott munkát nem fogadja el, - a jogosultság felülvizsgálata érdekében folytatott eljárás során nem csatolja az R (2) bekezdésének a), valamint 23.. (2) bekezdésének a) pontja szerinti igazolásokat, továbbá a Munkaügyi Központ igazolását az együttműködésről, illetve az Intézmény igazolását a beilleszkedési programon való részvételről. (5) Ha a jogosult a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét hat hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani Hatályon kívül helyezve A rendszeres szociális segélyek megállapítására, szüneteltetésére, megszüntetésére és felülvizsgálatára a Bizottság jogosult. VI. Időskorúak járadéka 27.. (1) A Bizottság időskorúak járadékában részesíti azt a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyt, aki az Szt. 32/B. -ában foglalt feltételeknek megfelel. (2) Az időskorúak járadéka havi összegének megállapításánál az Szt. 32/C. -ában foglaltakat kell alkalmazni. VII. Lakásfenntartási támogatás 28.. (1) A lakásfenntartási támogatás megállapítására az Szt (1-8) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (2) A Bizottság az Szt (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg az alábbi feltételek együttes fennállása esetén annak a személynek, családnak: a.) Hatályon kívül helyezve. b.) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át,

8 8 c.) lakásfenntartásának havi költsége eléri vagy meghaladja a havi összjövedelem 30 %-át. (3-4) Hatályon kívül helyezve. 28/A.. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető elismert költségek: a.) lakbér, albérleti díj, b.) társasházi közös költség, c.) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, c.) távhő-szolgáltatási díj, e.) csatorna használati díj, f.) szemétszállítás költsége, g.) l db 11 kg-os háztartási gázpalack költsége, h.) 2.000,- Ft mértékig vízfogyasztás költsége, i.) 4.000,- Ft mértékig szennyvíz-szippantás költsége, j.) 5.000,- Ft mértékig a villanyáram költsége, k.) ,- Ft értékig a gázfogyasztás és tüzelőanyag költsége. (2) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás a megállapított idő leteltével minden külön intézkedés nélkül megszűnik. (3) A támogatás iránti kérelem bármikor benyújtható, évente azonban meg kell újítani. A támogatást - a jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani, kivéve, ha a kérelmező egy korábban megállapított jogosultság alapján a lakásfenntartási támogatásra a kérelem benyújtása hónapjának végéig jogosult. Ebben az esetben a támogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás összege havonta ,- forintig terjedhet. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás kérelmező döntése alapján természetben is nyújtható a jogosult közüzemi díjainak részbeni vagy teljes átvállalásával Hatályon kívül helyezve A helyi lakásfenntartási támogatást kérőnek a lakásfenntartás kiadásai közül: a.) a lakbért, albérleti díjat a lakásbérleti, illetve albérleti szerződéssel, megosztott lakás esetén a jogerős bírói végzéssel, b.) a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézet igazolásával, vagy a kölcsönszerződés bemutatásával, c.) közüzemi díjakat ide értve a közös költséget, a háztartási gázpalack költségét és a szennyvízszippantás díját is a településen szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlákkal, d.) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlával kell igazolnia Hatályon kívül helyezve (1) Meg kell szüntetni a helyi lakásfenntartási támogatást, ha a

9 9 a.) jogosult a támogatott lakásból kiköltözik vagy azt értékesíti, b.) egyedül élő jogosult elhalálozása esetén. (2) A támogatást a jogosultság megszűnésének napjával kell megszüntetni. A támogatás összege a megszüntetés hónapjában az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. Egyedül élő jogosult halála esetén a megszüntetés napja a halálesetet megelőző hónap utolsó napja Hatályon kívül helyezve. VIII. Ápolási díj 34.. (1) A Bizottság ápolási díjat állapít meg az Szt (1) bekezdésében és 43/A.. (1) bekezdésében meghatározott személyek ápolását végző hozzátartozó részére. (2) Méltányosságból megállapítható ápolási díj annak a hozzátartozónak (Ptk.685..b.) pont) is, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, ha az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szorul és a.) az Szt (1) bekezdésében foglalt kizáró körülmények alá nem esik, valamint b.) az ápoló és a vele közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló esetén annak kétszeresét. (3) Nem állapítható meg méltányossági alapon ápolási díj harmadik személy részére abban az esetben, ha az ápolt személy olyan családban él, ahol a családtagok bármelyike alkalmas és képes az ápolást ellátni, vagy ha az ápolás az önkormányzat révén biztosított házi segítségnyújtással is megoldható. (4) Az ápolási díj jogosultsági feltételeit a Bizottság évente felülvizsgálja Az ápolási díj összegének megállapításánál az Szt ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy e rendelet (2) bekezdése szerint megállapított méltányossági ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a Meg kell szüntetni az ápolási díj folyósítását, ha: - a helyszíni ellenőrzések alkalmával jogszerűtlenségre derül fény, - a nyilatkozatokban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, - továbbá az Szt (2) bekezdésében foglaltak esetén. IX. Temetési segély 37.. (1) A polgármester temetési segélyt nyújt annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra

10 10 köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy - családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át és - a hadigondozásról szóló évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban nem részesül. (2) A temetési segély iránti kérelmet a számlakiállítást követő 15 napon munkanapon belül kell előterjeszteni, melyhez csatolni kell a segélyt kérő nevére kiállított temetési számlák egy példányát, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolását, valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. (3) Temetési segély rendkívüli szükség esetén megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is. Ez esetben kötelezni kell a jogosultat a folyósított összeg számlával történő utólagos elszámolására. (4) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a, jelenleg ,- Ft. Amennyiben a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti, a temetési segély összege elérheti a költségek teljes összegét. (5) A temetési segély összegének megállapítása végett a jegyző minden év április 30-ig köteles kimutatást kérni a temetést bonyolító vállalkozótól a legolcsóbb helyi temetés költségeinek összegéről, melyet e rendelethez függelékként csatolni kell. (6) A (4) bekezdés alkalmazásában a kérelmező vagy családja létfenntartását akkor veszélyezteti a temetési költségek viselése, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 75 %-át nem haladja meg. (7) A megelőlegezett temetési segély folyósítása történhet természetben, a temetkezési vállalkozó részére történő kifizetéssel, ha az összes körülményre tekintettel feltételezhető, hogy a jogosult a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, vagy a vállalkozó felé fennálló tartozásának rendezése céljából az szükségessé válik A polgármester elrendeli az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy az az eltemettetésről nem gondoskodik. X. Közgyógyellátás 39.. (1) Az Szt (1-2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 230 %-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (2) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt.

11 11 XI. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 40.. A polgármester az Szt ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolványt állít ki Hatályon kívül helyezve. XII. Szociális telefon XIII. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 44.. (1) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások közül alapszolgáltatási központ működtetésével biztosítja az arra rászorulók étkeztetését, házi segítségnyújtását, nappali ellátását, valamint családsegítő tevékenységet végez és szociális információs szolgáltatást nyújt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátását a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény végzi (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet családsegítést kivéve az arra rendszeresített, 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon az Intézménynél kell előterjeszteni. A kérelem elbírálásáról az intézményvezető dönt. (2) Az intézményvezető döntése ellen az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül Mezőfalva Nagyközség Képviselő-testületéhez lehet írásban fordulni, melyet a Polgármesteri Hivatalban kell előterjeszteni. A beutalás kérdéséről a Képviselő-testület soron következő ülésén határozattal dönt. (3) Az ellátást igénylőnek, amennyiben soron kívüli ellátását kéri, ez iránti igényét a kérelemben fel kell tüntetnie. A soron kívüli elhelyezéseket elbíráló bizottság munkájában az önkormányzatot a Bizottság elnöke, annak akadályoztatása esetén elnökhelyettese képviseli. (4) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő élethelyzete, hirtelen fellépő krízisállapota indokolja az igénylő nyilatkozata alapján azonnali ellátásról kell gondoskodni. Ilyen esetben az intézményvezető 15 napon belül gondoskodik a formanyomtatvány kitöltetéséről és a szükséges mellékletek beszerzéséről, valamint dönt az ellátásra jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételekor családsegítést kivéve az intézményvezető az ellátásra jogosulttal, illetve törvényes képviselőjével az 1. sz. melléklet szerinti megállapodást köt.

12 12 (2) A megállapodás módosítására akkor kerülhet sor, ha: a.) az ellátásra jogosult más ellátási formát kér és arra igényjogosultságot kap, vagy az ellátás módjában történik változás, b.) a jogosult jövedelmi helyzete vagy a mindenkori öregségi nyugdíjminimum, illetve intézményi térítési díj változása miatt a személyi térítési díj összegét változtatni kell. (3) A megállapodás módosítása iránti igényt az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselője az intézményvezetőnél jelentheti be a 45.. (1) bekezdésében foglaltak szerint. (4) A megállapodás módosítását a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell elvégezni, s azt az alap-megállapodáshoz kell csatolni (1) Az intézményvezető a felvételi eljárással kapcsolatos tapasztalatokról, valamint az intézmény munkájáról és tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek. (2) Az intézmény szakmai munkájának ellenőrzése a jegyző feladata. 47/A.. (1) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: - Önkormányzat részéről a Bizottság elnöke, valamint a jegyző, - Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője, - ügyvezető háziorvos, - Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal az őszi hónapokban ülést tart. Az ülés összehívásáról, valamint a technikai és ügyviteli feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik. Ülés összehívását a kerekasztal bármelyik tagja kezdeményezheti. 1. Étkeztetés 48.. (1) Munkanapokon egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni annak a szociálisan rászorult igénylőnek, aki azt az Szt (1) bekezdésében foglaltak szerint önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani. (2) Szociálisan rászorult az az igénylő, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át. (3) A kérelem elbírálásához minden esetben csatolni kell a kérelmező jövedelemigazolását a formanyomtatvány C típusú adatlapjának egyidejű kitöltésével, valamint egészségi állapotra hivatkozás esetén a háziorvos arra vonatkozó igazolását, szakvéleményét. (4) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a mindenkori intézményi térítési díj és e rendelet 53. -ában foglaltak alapján. (5) Meg kell szüntetni az ellátását annak a jogosultnak, aki: - kéri az ellátás megszüntetését,

13 13 - fertőző beteggé vagy kórokozó-hordozóvá vált, - amennyiben az ételt részére házhoz szállítják és a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza vagy testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít, - az intézményben történő elfogyasztás esetén többszöri agresszív, fenyegető magatartásával a közösséget zavarja, a házirendben foglalt szabályokat megsérti. 2. Házi segítségnyújtás 49.. (1) Kérelmére vagy hivatalból az érintett személy beleegyezésével házi segítségnyújtásban kell részesíteni az Szt ában foglalt személyeket. (2) A házi segítségnyújtást főállású és tiszteletdíjas gondozónők útján térítésmentesen biztosítja az önkormányzat. (3) A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatvány B típusú adatlapját az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi, illetve kezelőorvosi igazolás gyanánt. (4) A házi segítségnyújtást az intézményvezető megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátást megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza, pl. a lakásba felhívás ellenére nem engedi be, vagy a gondozó testi épségét veszélytető magatartást tanúsít. (5) A segítségnyújtás megtagadásáról az intézményvezető jegyzőkönyvet köteles készíteni. 3. Nappali ellátás 50.. (1) Nappali ellátásra jogosultak az Szt. 65/F. -ában meghatározott személyek. (2-3) Hatályon kívül helyezve. (4) Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki: - mozgásában oly mértékben korlátozott, hogy még segítséggel sem képes eljárni a klubba, - fertőző beteg, vagy kórokozó-hordozó, - közveszélyes elmebeteg, - a közösségi életvitelre és normák betartására alkalmatlan. (5) Az ellátás keretében az ellátott igényétől függően az intézmény napi háromszori étkezést biztosít. (6) A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatvány B típusú adatlapját az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi, illetve kezelőorvosi igazolás gyanánt, valamint a kérelmező jövedelemigazolását a formanyomtatvány C típusú adatlapjának egyidejű kitöltésével. (7) Az étkezés utáni személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a mindenkori intézményi térítési díj és e rendelet 53. -ában foglaltak alapján (1) Meg kell szüntetni az intézményi jogviszonyát annak a jogosultnak, aki: - kéri az ellátás megszüntetését, - ápolásra szorul és házi segítségnyújtásra van szüksége,

14 14 - fertőző beteggé vagy kórokozó-hordozóvá válik, - közveszélyes, vagy többszöri agresszív, fenyegető magatartásával a közösséget zavarja, és beilleszkedni nem tud vagy nem akar, a házirendben foglalt együttélési szabályokat súlyosan megsérti, - a közösség sérelmére szabálysértést vagy bűncselekményt követett el, - akinek másik intézményben történő elhelyezése indokolt. (2) Azonnali hatállyal meg kell tagadni az ellátását annak a jogosultnak, aki: - az ellátást ittas állapotban veszi igénybe, - az alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be, - agresszív magatartásával zavarja a közösséget. (3) Az ellátás megtagadásáról az intézményvezető jegyzőkönyvet köteles készíteni. 4. Családsegítés 52.. (1) Az Intézmény Mezőfalva közigazgatási területén élő családok, személyek számára szociális és mentálhigiénés problémák jelentkezése esetén az életvezetési képesség megőrzése, krízishelyzetek megelőzése és megszüntetése érdekében családsegítést végez. (2) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes, a segítségnyújtás módját az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 5. Térítési díj 53.. (1) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a mindenkori intézményi térítési díj és a kötelezett rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével az alábbiak szerint: Kötelezett rendszeres havi jövedelme: Intézményi térítési díjnak a: ,- Ft-ig 0 %, , ,- Ft-ig 20 %-a, , ,- Ft-ig 40 %-a, , ,- Ft-ig 60 %-a, , ,- Ft-ig 80 %-a, ,- Ft felett 100 %-a. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárok a mindenkori öregségi nyugdíjminimum növekedésével automatikusan emelkednek az ötszáz forintos lépcsőhatárok betartásával. (3) Amennyiben a kötelezett jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, a személyi térítési díj alapja a rezsiköltséggel növelt nyersanyagnorma. (4) Térítési díj fizetésére nem kötelezhető az az ellátott, akinek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét.

15 15 (5) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, az Idősek Klubja intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj pedig nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 30 %-át. (6) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díjat a tartást és gondozást szerződésben vállaló személynek kell megfizetnie. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. 6. A jogosultak érdekvédelme 54.. (1) A személyes gondoskodásra jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet elsősorban: a.) az intézményi jogviszony megsértése, b.) intézmény dolgozóinak szakmai kötelezettségei megszegése, c.) ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében az intézményvezetőnél. (2) Az intézményvezető intézkedése előtt a benyújtott panasz kivizsgálása és megtárgyalása érdekében haladéktalanul gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum összehívásáról. (3) Az Érdekképviseleti Fórum a panasz tárgyában véleményt nyilvánít és annak orvoslása érdekében javaslatot fogalmaz meg. (4) A panasz kérdésében az Érdekképviseleti Fórum javaslatát figyelembe véve az intézményvezető dönt és erről 15 napon belül értesíti a panasztevőt. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek és szervek az általuk sérelmesnek vélt elutasítás, illetve döntés ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül mezőfalva Nagyközség polgármesteréhez címzett írásban előterjesztett panasszal élhetnek, melyet az intézményvezetőnél kell benyújtani. (6) A panaszt az intézményvezető a kézhezvételt követő három munkanapon belül írásban kifejtett véleményével együtt továbbítja a polgármesternek, aki a panaszról harminc napon belül dönt és értesíti az érdekelteket (1) Az Érdekképviseleti Fórum az érintettek által választott képviselőkből álló öt tagú testület, mely döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. (2) Az Érdekképviseleti Fórum választott tagjai lehetnek: a.) 2 fő az intézményi ellátást igénybe vevők közül, b.) 1 fő az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül, c.) 1 fő az intézmény dolgozóinak képviseletében, d.) 1 fő kijelölés alapján az Önkormányzat részéről. (3) Az Érdekképviseleti Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek az általános alaki követelményeken felül tartalmaznia kell az ügy összes lényegi kérdéseit, a Fórum által hozott döntéseket, javaslatokat. A jegyzőkönyvet a Fórum valamennyi, adott ülésen résztvevő tagja aláírja. A jegyzőkönyvek tárolása és megőrzése az intézmény iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint történik.

16 16 XIV. Hatályba léptető rendelkezések 56.. (1) E rendelet június 15. napján lép hatályba. (2) Egyidejűleg hatályát veszti a 8/1997. (V.15.) Ök.sz., az 5/1998.(II.15.) Ök.sz., a 23/1998.(XII.15.) Ök.sz. rendeletekkel módosított és kiegészített 8/1995.(VI.1.) Ök. sz. rendelet. (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Mezőfalva, június A távollévő jegyző jogkörében eljárva: Varga László s.k. polgármester Borbély Anikó s.k. aljegyző Az egységes szerkezet készült: Mezőfalva, október 09.

17 17 1. sz. melléklet a 10/2000.(VI.9.) rendelethez M e g á l l a p o d á s A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételről Amely létrejött egyrészről a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, másrészről az ellátást igénybe vevő a.) Név:... Leánykori név:... Szül.hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... TAJ-száma:... b.) Ellátást igénybevevő törvényes képviselője: Név:... Szül.hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhelye:... Telefonszáma:... között az alábbi tartalommal: Fent nevezett részére...év...hó...naptól kezdődően a.)...év...hó...napjáig határozott időre, b.) határozatlan időtartamra a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást biztosítja: 1.) Alapellátás: a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás 2.) Nappali ellátás: Idősek Klubja

18 18 1. Étkeztetés esetén szolgáltatás módja napi egyszeri meleg étel biztosítása: a.) helyben fogyasztva, b.) elvitelre, c.) házhoz szállítással. Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj:...ft/hó. A térítési díj megállapításának módja: Meg kell szüntetni az ellátását annak a jogosultnak, aki: - kéri az ellátás megszüntetését, - fertőző beteggé vagy kórokozó-hordozóvá vált, - a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza vagy testi épségét veszélyezteti, - intézményben történő ebédfogyasztás esetén a többszöri agresszív, fenyegető magatartásával a közösséget zavarja, a házirendben foglalt szabályokat megsérti. 2. Házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatás módja: a.) házimunka végzése:... b.) segítség a napi tevékenységek ellátásában: c.) bevásárlás és gyógyszerbeszerzés d.) személyes gondozás e.) egyéb: A házi segítségnyújtást az intézményvezető megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátást megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza, pl. a lakásba felhívás ellenére nem engedi be, vagy a gondozó testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. 3. Idősek Klubja szolgáltatásainak igénybevétele esetén: a.) étkezést igénybe veszi: igen - nem Ha igen: a.) reggeli-ebéd-uzsonna b.) csak ebéd b.) egyéb szolgáltatás:... Étkezésért fizetendő személyi térítési díj:...ft/hó

19 19 A térítési díj megállapításának módja: Meg kell szüntetni az intézményi jogviszonyát annak a jogosultnak, aki - kéri az ellátás megszüntetését, - ápolásra szorul és házi segítségnyújtásra van szüksége, - fertőző beteggé, vagy kórokozó-hordozóvá válik, - közveszélyes, vagy többszöri agresszív, fenyegető magatartásával a közösséget zavarja, és beilleszkedni nem tud, vagy nem akar, - a közösség sérelmére szabálysértést vagy bűncselekményt követett el, - akinek másik intézményben történő elhelyezése indokolt. Azonnali hatállyal meg kell tagadni az ellátását annak a jogosultnak, aki: - az ellátást ittas állapotban veszi igénybe, - az alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be, - agresszív magatartásával zavarja a közösséget. 4.) Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek az intézményben biztosított szolgáltatásra, az igénylőt érintő intézmény által vezetett nyilvántartásra, az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára, az intézmény házirendjére vonatkozó tájékoztatását. 5.) Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt. 6.) A személyi térítési díj fizetésére kötelezett utólag, a tárgyhónapot követő hó 15-éig köteles a díjat megfizetni. 7.) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díjat a tartást és gondozást szerződésben vállaló személy köteles megfizetni. Ha a személyi térítési díj fizetésére kötelezett nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt, amely a hátralék behajtása iránt az évi IV. tv., valamint az évi CXI. tv. rendelkezései alapján intézkedik. 8.) A jelen megállapodás módosítása iránti igényt az intézményvezetőnél kell bejelenteni. A módosításra akkor van lehetőség, ha más ellátási formát kér a jogosult és arra igényjogosultságot kap, vagy az ellátás módjában történik változás.

20 20 A megállapodást akkor is módosítani kell, ha a jogosult jövedelmi viszonyai vagy az intézményi térítési díj, illetve a mindenkori öregségi nyugdíjminimum változása miatt a személyi térítési díjat változtatni kell. 9.) A személyes gondoskodásra jogosult és hozzátartozója elsősorban az intézményi jogviszony megsértése, intézményi dolgozók szakmai kötelezettségszegése, ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében az intézményvezetőnél panasszal élhetnek. A panasz sérelmesnek vélt elutasítása vagy döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül Mezőfalva Nagyközség Polgármesteréhez lehet fordulni írásban, melyet azonban az intézményvezetőnél kell benyújtani. A polgármester a panaszról harminc napon belül dönt és arról értesíti az érdekelteket. 10.) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Mezőfalva,...év...hó...nap ellátást igénybe vevő törvényes képviselő... Intézmény képviseletében Megállapodást kapja: 1. Ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselő 2. Polgármesteri Hivatal Mezőfalva 3. Irattár /A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!/

21 21 2. számú melléklet a 10/2000.(VI.9.) rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről szóló megállapodás módosítása 1. Név:... Leánykori név:... Lakóhely:... részére a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény A.) a jogosult kérésére...év...hó...naptól kezdődően a.)...év...hó...napjáig határozott időre b.) határozatlan ideig, a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást biztosítja, módosítva a korábbi megállapodásban rögzítetteket:... Étkezetés esetén a fizetendő személyi térítési díj:...ft/hó. A térítési díj megállapításának módja: B.) A jogosult jövedelmi helyzetében bekövetkezett változásokra tekintettel (az intézményi térítési díj) mindenkori öregségi nyugdíjminimum változása miatt az igénybe vett ellátásért az alábbi személyi térítési díjat állapítja meg:...év...hó...napjától kezdődően:...ft/hó. A térítési díj megállapításának módja:

22 22 Az alap-megállapodás változásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. Mezőfalva,...év...nó...nap Ellátást igénybe vevő Törvényes képviselő... Intézmény képviseletében Megállapodás-módosítást kapja: 1. Ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselője 2. Polgármesteri Hivatal Mezőfalva 3. Irattár /A megfelelő szövegrészek értelemszerűen aláhúzandók!/

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL (A 17/1993. (IX.25.), a 7/1994. (IV.22.), az 5/1995. (III.24.),

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet (továbbiakban R) 3. -a a következő új

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya 643 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Módosítva:

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben