M E G H Í V Ó október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom."

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a város fenntartásában lévı egyedi gázfőtéssel ellátott intézmények főtési rendszerének üzemeltetése és karbantartása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés a Balmazújváros, Móricz Zs. utcai iskolaépület tornatermi szárny csapadékvíz elvezetés javításához Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés Balmazújváros városközpontjának fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi megállapodás 1. sz. módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés Picasso litográfiákból 2015-ben tervezett kiállítás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történı bérbeadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 7. Dr. Tiba István polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 9-én tartandó ülésére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott szociális alapszolgáltatásokat Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása keretében biztosítja. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását négy önkormányzat hozta létre, Balmazújváros mellett Hortobágy, Egyek és Tiszacsege alkotja a társulást. A jelenleg hatályos társulási megállapodásban az Szt. 92. (1) bekezdés b) pontja alapján - a négy önkormányzat úgy rendelkezett, hogy Balmazújváros Város Önkormányzatát hatalmazza fel a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet megalkotására. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2009. (IX.09.) önkormányzati rendelete tartalmazta korábban a fenti ellátásokra vonatkozó szabályokat. Mivel az azóta eltelt idıben az ellátási formák kibıvítésre kerültek, és egyéb változások is történtek, ezért indokolt egy új rendelet megalkotása, és a korábbi hatályon kívül helyezése. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. Balmazújváros, október 7. Dr. Tiba István polgármester

3 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a 92. (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete 21. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Humán Szolgáltató Központ) ellátási területére, az intézmény alapító okiratában foglaltak szerint. (2) A rendeletben meghatározott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás ellátási területe Balmazújváros, Egyek, Hortobágy és Tiszacsege közigazgatási területe. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái 2. (1) A Társulás a Humán Szolgáltató Központ által gondoskodik a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról és szakosított ellátásról. (2) A Humán Szolgáltató Központ a következı szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) jelzırendszeres házi segítségnyújtás, e) közösségi ellátások ea) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapelllátás eb) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás e) támogató szolgáltatás, f) nappali ellátás

4 fa) idısek nappali ellátása (idısek klubja) fb) demens személyek nappali ellátása fc) pszichiátriai betegek nappali ellátása fd) fogyatékos személyek nappali ellátása fe) szenvedélybetegek nappali ellátása (3) A Humán Szolgáltató Központ a szakosított ellátások közül ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátásként biztosítja az idısek otthona ellátást. 3. Az ellátás igénybevételének módja 3. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje kérelmére, indítványára történik. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igényt a) családsegítés esetén önálló szakmai egységeként mőködı családsegítı szolgálat családgondozójánál, b) az étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, az idısek klubja, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátás, nappali ellátás iránti igényt a szolgáltatók vezetıjénél, c) az idısek otthona esetében a Humán Szolgáltató Központ Balmazújváros, Veres P. u. 57. szám alatti székhelyén az egységvezetınél kell benyújtani. (3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások kivéve a családsegítést - igénybevételére irányuló kérelmeket a 9/1999. (XI.24) SzCsM. rendelet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kivéve a (4) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat - igénybevételérıl az intézményvezetı által átruházott hatáskörben az alapszolgáltatás-vezetı és az idısek otthona egységvezetıje dönt, melyrıl írásban értesíti az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét. (5)Ha az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje az alapszolgáltatás vezetıjének és az idısek otthona egységvezetıjének a döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított nyolc napon belül az intézményvezetıhöz, illetve a fenntartóhoz fordulhat. (6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmeket az igények beérkezésének sorrendjében kell teljesíteni, illetve a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. számú rendelet aiban foglaltak alapján soron kívüli ellátást kell biztosítani. 4. (1) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor kivéve a családsegítést az alapszolgáltatás vezetıje, illetve az idısek otthona egységvezetıje az ellátást igénylıvel, illetve törvényes képviselıjével megállapodást köt. (2) A megállapodás tartalmát az Szt. 94/B. (2) bekezdése, valamint a szolgáltatásokat nyújtó intézmény Szakmai Programjának melléklete határozza meg.

5 5. (1) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható azonnal az ellátás, ha a rászorult élete, testi épsége, egészsége bármely okból veszélyeztetve van. (2) Külön eljárás keretében étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzırendszeres házi segítségnyújtást és támogató szolgáltatást igénybe vevık esetében vizsgálni kell a szociális rászorultságot: a) étkeztetés igénybe vétele esetén e rendelet, b) a házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás igénybevétele esetén az Szt. vonatkozó szabályai alapján kell a szociális rászorultságot vizsgálni. (3) A szociálisan nem rászoruló személy részére a jelzırendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás igénybe vehetı, az 1-4. mellékletben meghatározott térítési díj megfizetése mellett. 4. Az ellátási jogviszony megszőnése 6. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítására fennálló intézményi jogviszony megszőnik az Szt (1) bekezdésében meghatározottak eseteken kívül: a) ha arra tovább nem tart igényt a jogosult vagy törvényes képviselıje és ezt írásban kéri, b)ha az ellátásban részesülı kéthavi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, feltéve ha az alapszolgáltatás-vezetı felszólítására 8 napon belül azt nem teljesíti. (2)Az intézményvezetı az intézményi jogviszony megszüntetése során az Szt ában foglaltak alapján köteles eljárni. 5. Térítési díj (1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért intézményi térítési díjat kell fizetni. 7. (2)Az ellátást igénybe vevı, illetve a kötelezett a személyi térítési díjat a tárgyhónapot követı hó 10. napjáig köteles megfizetni. (3) Térítési díjat köteles fizetni: a) az ellátást igénybe vevı jogosult, b) a szülıi felügyeleti joggal rendelkezı törvényes képviselı, c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülıje, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

6 d) a jogosult tartását szerzıdésben vállaló személy, e) jogosult tartására bíróság által kötelezett személy. (4) A családsegítı szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás igénybevétele térítésmentes, továbbá a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, (5) Az intézményi térítési díjakat településenkénti megbontásban a rendelet 1-4. mellékletei tartalmazzák. 8. (1) A szociális szolgáltatásokért fizetendı személyi térítési díjat az intézményvezetı által átruházott hatáskörben az egységvezetı és az alapellátást nyújtó szolgáltató vezetık az Szt foglalt szabályok szerint állapítják meg. (2) Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (idısek otthona) biztosított ellátás esetén az ellátott hozzátartozója (Szt (2)bek. c)pontja) az egységvezetı elıtt tett írásos nyilatkozatában vállalhatja ( tartási képesség vizsgálata nélkül) az ellátott jövedelme szerint megállapítható személyi térítési díj és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetését. (3) A személyi térítési díjak alapját képezı intézményi térítési díjak összegét a szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa évente egy alkalommal, tárgyév április 1. napjáig állapítja meg az Szt. rendelkezéseinek megfelelıen. A Társulási Tanács döntésérıl haladéktalanul értesíti Balmazújváros Város Önkormányzatát. Az új intézményi térítési díj rendeletben való megállapításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete minden év április 30-ig dönt. (4) A személyi térítési díjat a bentlakásos intézmény egységvezetıje és az alapszolgáltatás vezetı az intézményi térítési díj módosítását követı 30 napon belül köteles felülvizsgálni. A megállapított új személyi térítési díjat elsı ízben a felülvizsgálatot követı hónap 1. napjától kell megfizetni. (5) Amennyiben a tartós elhelyezést nyújtó ellátás esetén az ellátást igénybe vevı nem képes az intézményi térítési díjjal azonos összegő személyi térítési díj megfizetésére, akkor a személyi térítési díj megállapításáról a fenntartó, Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa határozattal dönt. (6) A Társulási Tanács a személyi térítési díjat kérelemre csökkentheti, vagy elengedheti, ha a fizetésre kötelezett a) idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd és b) az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (7) Egyedi méltánylást igénylı esetben a Társulási Tanács kérelemre akkor is csökkentheti vagy elengedheti a személyi térítési díjat, ha a (6) bekezdésben megállapított feltételek nem állnak fent.

7 6. Szociálpolitikai kerekasztal 9. (1) Az Önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre különösen a) a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, b) a szociálpolitika helyi szereplıi közötti együttmőködés, párbeszéd koordinálására. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai az Szt. 58/B. (2) bekezdésében meghatározottakon túl a következı szervezetek képviselıi: a) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének szociális ügyekért felelıs bizottságának elnöke, b) Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetıje, egységvezetıi c) Balmazújvárosi Református Egyházközség Idısek Otthonának képviselıje d) települések polgármesteri hivatalainak szociális ügyekért felelıs osztályok vezetıi. (3) A szociálpolitikai kerekasztalban a települési önkormányzatokat a polgármester képviseli. (4) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. Az alakuló ülés dönt a szociálpolitikai kerekasztal ügyrendjérıl. (5) A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. II. Fejezet Szociális szolgáltatások 1. Étkeztetés 10. (1) A rászorult személyek részére és kérelmére napi egyszeri meleg étkezést kell biztosítani. (2) Életkora miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki az étkezés igénybevételekor a 62. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki a) súlyos mozgáskorlátozott, vagy mozgásában korlátozott személy, b) aki magasabb összegő családi pótlékban részesül, vagy szakorvos által kiállított szakvélemény szerint magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségek, illetıleg fogyatékosságok valamelyikében szenved, vagy c) aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy egészben - nem tud gondoskodni. (4) Fogyatékossága miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, valamint pszichiátriai betegsége miatt rászorultnak azt kell tekinteni, aki az egészségügyrıl szóló törvény szerint olyan pszichiátriai betegnek minısül, akinek a gyógykezelése családi, illetıleg lakókörnyezetében történik és személyes szabadságában

8 semmilyen korlátozó intézkedés alatt nem áll. (5) Szenvedélybetegsége miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki szakorvos (orvos szakértı) által megállapított kóros (krónikus) alkoholizmusa, kábítószer-függısége miatt fekvıbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylı, de az alkoholizmusát, kábítószer-függıségét gyógyító igazolt kezelésben, kábítószer-használatot kezelı más ellátásban, vagy megelızı-felvilágosító szolgáltatáson vett, vagy vesz részt. (6) Az étkeztetést az alábbiak szerint biztosítja az intézmény: a) elviteli lehetıséggel, b) indokolt esetben házhoz szállítással. (7) Étkeztetés házhoz szállítással szolgáltatás kérelemre azon személy részére biztosítható, aki: a) 75. életévét betöltötte, b) 65.életévét betöltötte és egyedül él, c) akinek elıgondozása alapján az egészségi állapota indokolja és az ellátást háziorvosa vagy szakorvos javasolja, d) akinek fogyatékossága indokolja. (8) Egyedi méltánylást igénylı esetben az intézmény vezetıje más személy szociális rászorultságát is megállapíthatja. Elıgondozás, környezettanulmány, orvosi igazolás, javaslat valamint jövedelemvizsgálat alapján. 2. Házi segítségnyújtás 11. (1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az Szt ában meghatározottak szerint biztosítja. (2) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetıjének kell benyújtani, aki elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát. 3. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 12. (1) Az önkormányzat a jelzırendszeres házi segítségnyújtást a szociálisan rászorultak számára biztosítja. Amennyiben nincs szociálisan rászoruló az ellátásra várakozók között, abban az esetben szociálisan nem rászoruló személy számára is biztosítható az ellátás. (3) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a szociálisan rászorultak körét az Szt. 65. (4)-(5) bekezdése határozza meg. A szociális rászorultság fennállását a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22. -ában foglaltak szerint kell igazolni. (5) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetıjéhez kell benyújtani, aki a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerint a szociális rászorultságot megállapítja, és gondoskodik a jelzıkészülékek kihelyezésérıl és mőködtetésérıl 4. Támogató szolgáltatás

9 13. (1) A támogató szolgáltatás keretében a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı ellátását kell biztosítani. (2) A támogató szolgáltatás keretében elsısorban az Szt. 65/C. -ában meghatározott szolgáltatásokat kell biztosítani, ezeken kívül a szolgáltató szerint a szakmai programjában meghatározott további szolgáltatást is nyújthat. 5. Nappali ellátások 14. (1) Az önkormányzat a nappali ellátás keretében idıskorúak és demens személyek nappali ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosítja. 15. (1) Az idısek nappali ellátása (idısek klubja) keretében kell biztosítani a saját otthonukban élı, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni tartózkodásának lehetıségét. (2) Az ellátás biztosításánál elınyt élvez az a rászoruló, aki a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvényben meghatározottak alapján a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, illetıleg a 62. életévét betöltötte, b) egyedülálló, c) több igénylı esetén alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik vagy szociálisan hátrányos helyzető. (3) Nem vehetı fel az idısek klubjába az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. 16. A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása keretében kell biztosítani a saját otthonukban élı, 18. életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek napközbeni tartózkodásának, igény szerint étkeztetésének lehetıségét. III. Fejezet Záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet október 11-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a személyes

10 gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló 23/2009. (IX.09.) számú rendelete. Balmazújváros, október Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék Kihirdetve: október. napján. jegyzı

11 1. számú melléklet.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja BALMAZÚJVÁROS településen A 1 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 2 É t k e z t e t é s ( á f á s á r ) 3 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 4 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 5 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 6 É t k e z t e t é s + s z á l l í t á s ( á f á s á r ) 7 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 8 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 9 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 1 0 H á z i s e g í t s é g n y ú j t á s B Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 0.- Ft/óra 11 C s a l á d s e g í t é s térítésmentes 12 J e l zırendszeres házi segítségnyújtás 13 Szociális rászorultság esetén 30,-Ft/nap 14 Szociális rászorultság hiányában 100,-Ft/nap 15 T á m o g a t ó s z o l g á l t a t á s 16 Szociális rászorultság esetén a személyi segítés díja 0 Ft/óra 17 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén belül 70,-Ft/km 18 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén kívül 55,-Ft/km 19 Szociális rászorultság hiányában a személyi segítés díja 1500,-Ft/óra 20 Szociális rászorultság hiányában település közigazgatási területén belül 150,-Ft/km 21 Szociális rászorultság hiányában a település közigazgatási területén kívül 150,-Ft/km 22 K ö z ö s s é g i p s z i c h i á t r i a i e l l á t á s térítésmentes 23 K ö z ö s s é g i sz e n v e d é l y b e t e g e l l á t á s térítésmentes 2 4 N a p p a l i e l l á t á s i dısek klubja 25 - Azon ellátottaknak akik részére a települési önkormányzat az idısek nappali intézményi ellátása keretében étkeztetést is biztosít 0.-Ft/nap Ft/nap 26 S z e n v e d é l y b e t e g n a p p a l i e l l á t á s térítésmentes 27 -szenvedélybeteg nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 28 D e m e n s b e t e g e k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 29 -demens személyek nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 30 F o g y a t é k o s s á g g a l é l ı k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 31 - Fogyatékossággal élık nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 32 P s z i c h i á t r i a i b e t e g e k n a p p a l i i n t é z m é n y i e l l á t á s a térítésmentes 33 - Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása keretében igénybe vett étkezés 0,-Ft/nap 34 Ápolást-gondozást nyújtó ellátása (idısek otthona) ,-Ft/hó( 2450,-Ft/nap) 35 Demens személyek bentlakásos intézményi ellátása ,-Ft/hó (2450,-Ft/nap)

12 2. számú melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja EGYEK településen A 1 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 2 É t k e z t e t é s ( á f á s á r ) 3 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 4 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 5 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 6 É t k e z t e t é s + s z á l l í t á s ( á f á s á r ) 7 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 8 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 9 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 1 0 H á z i s e g í t s é g n y ú j t á s B Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 0.- Ft/óra 11 C s a l á d s e g í t é s térítésmentes 12 J e l zırendszeres házi segítségnyújtás 13 Szociális rászorultság esetén 30,-Ft/nap 14 Szociális rászorultság hiányában 100,-Ft/nap 15 T á m o g a t ó s z o l g á l t a t á s 16 Szociális rászorultság esetén a személyi segítés díja 0 Ft/óra 17 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén belül 70,-Ft/km 18 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén kívül 55,-Ft/km 19 Szociális rászorultság hiányában a személyi segítés díja 1500,-Ft/óra 20 Szociális rászorultság hiányában település közigazgatási területén belül 150,-Ft/km 21 Szociális rászorultság hiányában a település közigazgatási területén kívül 150,-Ft/km 22 K ö z ö s s é g i p s z i c h i á t r i a i e l l á t á s térítésmentes 23 K ö z ö s s é g i sz e n v e d é l y b e t e g e l l á t á s térítésmentes 2 4 N a p p a l i e l l á t á s i dısek klubja 25 - Azon ellátottaknak akik részére a települési önkormányzat az idısek nappali intézményi ellátása keretében étkeztetést is biztosít 0.-Ft/nap Ft/nap 26 S z e n v e d é l y b e t e g n a p p a l i e l l á t á s térítésmentes 27 -szenvedélybeteg nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 28 D e m e n s b e t e g e k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 29 -demens személyek nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 30 F o g y a t é k o s s á g g a l é l ı k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 31 - Fogyatékossággal élık nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/na 32 P s z i c h i á t r i a i b e t e g e k n a p p a l i i n t é z m é n y i e l l á t á s a térítésmentes 33 - Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása keretében igénybe vett étkezés 0,-Ft/nap

13 A B 1 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 34 ápoló-gondozó otthoni ellátást vesznek igénybe ,-Ft/hó (2350,-Ft /nap) 35 Demens személyek bentlakásos intézményi ellátása ,-Ft/hó (2350,-Ft/nap)

14 3. melléklet a./2014. (...) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja HORTOBÁGY településen A 1 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 2 É t k e z t e t é s ( á f á s á r ) 3 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 4 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 5 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 6 É t k e z t e t é s + k e r é k p á r o s s z á l l í t á s ( á f á s á r ) 7 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 8 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 9 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 10 É t k e z t e t é s + k e r é k p á r o s s z á l l í t á s ( á f á s á r ) 11 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 12 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 1 4 H á z i s e g í t s é g n y ú j t á s B Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 650,-Ft/adag 700,-Ft/adag 750,-Ft/adag 0.- Ft/óra 15 C s a l á d s e g í t é s térítésmentes 16 T á m o g a t ó s z o l g á l t a t á s 17 Szociális rászorultság esetén a személyi segítés díja 0 Ft/óra 18 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén belül 70,-Ft/km 19 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén kívül 55,-Ft/km 20 Szociális rászorultság hiányában a személyi segítés díja 1500,-Ft/óra 21 Szociális rászorultság hiányában település közigazgatási területén belül 150,-Ft/km 22 Szociális rászorultság hiányában a település közigazgatási területén kívül 150,-Ft/km 23 K ö z ö s s é g i p s z i c h i á t r i a i e l l á t á s térítésmentes 24 K ö z ö s s é g i sz e n v e d é l y b e t e g e l l á t á s térítésmentes 25 S z e n v e d é l y b e t e g n a p p a l i e l l á t á s térítésmentes 26 -szenvedélybeteg nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 27 D e m e n s b e t e g e k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 28 -demens személyek nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 29 F o g y a t é k o s s á g g a l é l ı k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 30 - Fogyatékossággal élık nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 31 P s z i c h i á t r i a i b e t e g e k n a p p a l i i n t é z m é n y i e l l á t á s a térítésmentes 32 - Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása keretében igénybe vett étkezés 0,-Ft/nap

15 4. melléklet a./2014. (...) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja TISZACSEGE településen A B 2 É t k e z t e t é s ( á f á s á r ) ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE 3 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 4 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 5 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 6 É t k e z t e t é s + s z á l l í t á s ( á f á s á r ) 7 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 8 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 9 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 1 0 H á z i s e g í t s é g n y ú j t á s 1 1 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 1 2 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja. Intézményi térítési díj Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 0,-Ft/óra 200,-Ft/óra 13 C s a l á d s e g í t é s térítésmentes 14 J e l zırendszeres házi segítségnyújtás 15 Szociális rászorultság esetén 30,-Ft/nap 16 Szociális rászorultság hiányában 100,-Ft/nap 17 T á m o g a t ó s z o l g á l t a t á s 18 Szociális rászorultság esetén a személyi segítés díja 0 Ft/óra 19 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén belül 70,-Ft/km 20 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén kívül 55,-Ft/km 21 Szociális rászorultság hiányában a személyi segítés díja 1500,-Ft/óra 22 Szociális rászorultság hiányában település közigazgatási területén belül 150,-Ft/km 23 Szociális rászorultság hiányában a település közigazgatási területén kívül 150,-Ft/km 24 K ö z ö s s é g i p s z i c h i á t r i a i e l l á t á s térítésmentes 25 K ö z ö s s é g i sz e n v e d é l y b e t e g e l l á t á s térítésmentes 2 6 N a p p a l i e l l á t á s i dısek klubja 27 - Azon ellátottaknak akik részére a települési önkormányzat idıskorúak nappali ellátását biztosít 28 - Azon ellátottaknak akik részére a települési önkormányzat az idısek nappali intézményi ellátása keretében étkeztetést is biztosít 0.-Ft/nap Ft/nap 29 S z e n v e d é l y b e t e g n a p p a l i e l l á t á s térítésmentes 30 -szenvedélybeteg nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 31 D e m e n s b e t e g e k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 32 -demens személyek nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 33 F o g y a t é k o s s á g g a l é l ı k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 34 - Fogyatékossággal élık nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap

16 A B ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 35 P s z i c h i á t r i a i b e t e g e k n a p p a l i i n t é z m é n y i e l l á t á s a térítésmentes 36 - Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása keretében igénybe vett étkezés 0,-Ft/nap

17 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 9-én tartandó ülésére a város fenntartásában lévı egyedi gázfőtéssel ellátott intézmények főtési rendszerének üzemeltetése és karbantartása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város fenntartásában lévı oktatási, nevelési, kulturális, szociális, igazgatási és egyéb intézmények egyedi földgázüzemmel történı főtésének karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerzıdés megszőnt, ezért ezen intézmények esetében a főtési idényre tekintettel intézkedés szükséges. Balmazújváros Város Önkormányzata az intézményépület főtésére, a tüzelıberendezések üzemeltetésére és karbantartására ajánlatfelkérést állított össze. Az ajánlatfelkérı három vállalkozás részére lett megküldve. A beérkezett ajánlatok alapján javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy egy éves idıtartamra hozzon döntést az intézményépületek főtésérıl és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról. A gázüzemő kazánok üzemeltetése, karbantartása és hibajavítása csak szakvállalkozók útján lehetséges a vonatkozó szabványok és a gázellátásokkal kapcsolatos szabályzatok alapján. Határozati javaslat A város fenntartásában lévı egyedi gázfőtéssel ellátott intézmények főtési rendszerének üzemeltetése és karbantartása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ra a város önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában lévı, egyedi gázfőtéssel ellátott intézmények tüzelı berendezéseinek üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó az alábbiakban határoz: Az épületek gázüzemő főtésére készített ajánlatfelkérések, illetve a beérkezett ajánlatok alapján a Képviselı-testület 1 évre vállalkozót választja ki, mint szakvállalkozót. A főtési rendszer üzemeltetésére, karbantartására és hiba javítására a Képviselı-testület a 2014., illetve évi költségvetésében az intézmények mőködtetéséhez szükséges mőködési forrást biztosítja. A szolgáltatásra vonatkozó szerzıdésben rögzíteni kell az elvégzendı feladatokat, részletezve az ajánlatkérésre vonatkozó feltételek figyelembe vételéve. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Tiba István polgármestert a szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdés megkötésére. A Képviselı-testület felkéri Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıjét, hogy a szolgáltatás díját a évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. Határidı: október 10. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje Balmazújváros, október 6. Dr. Tiba István polgármester

18 Tárgy: Árajánlatkérés Balmazújváros Város Önkormányzat intézményei főtési rendszerének üzemeltetése, karbantartása, hibajavítása tárgyában Tisztelt Cím! Balmazújváros Város Önkormányzatának kérem, szíveskedjen árajánlatot az önkormányzat fenntartásában lévı, egyedi gázfőtéssel ellátott intézmények tüzelıberendezéseinek üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan. Kérem, lehetıség szerint legyen szíves az alábbi tartalomra október óráig árajánlatot adni, személyesen, vagy postai úton és faxon vagy formájában az alábbi elérhetıségeken: Postacím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Fax.: 06-52/ Tárgy: Balmazújváros Város Önkormányzat intézményei főtési rendszerének üzemeltetése, karbantartása, hibajavítása Az árajánlatot a mellékletként csatolt tervdokumentáció alapján szíveskedjen elkészíteni. Az ajánlatban kerüljön feltüntetésre a támogatási rendelet száma és jogcíme, illetve az ajánlatkérı pontos neve, címe, adószáma (Adószám: ). Az árajánlat tartalmazza a nettó, áfa és bruttó bontást, illetve az árajánlat érvényességi idejét (legalább 30 nap). Tisztelettel: Dr. Tiba István polgármester

19 I. melléklet Üzemeltetési, karbantartási, hibajavítási feladatok leírása 1. A kazánok rendszeres felügyelete, ellenırzése, szükséges beállítások elvégzése; az elosztó hálózat elıremenı és visszatérı vezetékein aa hımérséklet ellenırzése a biztonsági és vezérlı egységek ellenırzése, beállatása, a helyiségek belsı hımérséklete (főtési idényben) ellenırzése a főtési szabályozó berendezések (főtési idényben) ellenırzése, beállítása az esetleges szivárgásból adódó vízhiányok pótlása. 2. Lágyvíz elıállításához szükséges vízkezelı anyagok beszerzése. 3. Negyedéves karbantartási munkálatok: a tüzelıberendezések felülvizsgálata, hıhasznosító berendezés tüzeléstechnikai paramétereinek ellenırzése és a szükséges beszabályozások elvégzése (CO,CO, O, Nox, füstgázhımérséklet, hatásfok, kéményhuzat). 4. Éves lehetıség szerint főtési idényen kívüli karbantartási munkálatok. A hıszolgáltató berendezések és a kapcsolódó főtési rendszer, valamint a kazánházi elektromos vezérlıszekrények felülvizsgálata az alábbi részletezés szerint: kazánok tőztéroldali, illetve fekvıkémények tisztítása, tüzelıberendezések éves nagykarbantartása, kazán-felügyeleti technikai ellenırzése, automatikus szabályozók ellenırzése tüzelıberendezések évenkénti kötelezı biztonságtechnikai felülvizsgálata a mindenkor érvényben lévı elıírásoknak megfelelıen, gázveszély-jelzı berendezések felülvizsgálata, szükség szerint érintésvédelmi mérések elvégzése, levegı tisztaságvédelmi mérések elvégzése a mindenkor érvényben lévı elıírásoknak megfelelıen, LM lapok kitöltéséhez szükséges adatszolgáltatás a Megrendelı részére.

20 II. melléklet Megnevezés Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolg. Központ Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Sportpálya Városgazdálkodási Kft. Városgazdálkodási Kft. Balmazújvárosi Általános Iskola Balmazújvárosi Általános Iskola Intézmény megnevezése Százszorszép Óvoda Vörösmarty u Mesevár Óvoda Bólyai u. 59. Nyitnikék Óvoda Hortobágyi u. 18. Napsugár Óvoda Kossuth u. 19. Csicsergı Óvoda Bimbó köz 1. Idısek Otthona Veres Péter u. 57. Városi Bölcsıde Dózsa György u. 9. Sporttelep-Footbal Club Telephely Kalmár Zoltán Tagintézmény Központi Általános Iskola-Dózsa Gy. Cím Berendezések Idıjárás függı szabályozók Sporttér 5-7. Vasút sor 1/a. Vörösmarty u. 1/a. Móricz Zs. u Dózsa Gy. u db Vaillant kazán 52 kw 1 db MVT 1000 bojler, ABG 10 gázégı 1 db Hıterm 52 kazán 1 db Quadriga bojler 3 db Hıterm 100 ES kazán 1 db MVT 1000 bojler, ABG 10 gázégı FÉG VESTALE 1 db AF 105 modul kazán 1 db Quadriga bojler 1 db Hıterm 116 ESB 1 db Hıterm 52 kazán 1 db Quadriga bojler 4 db FÉG C24 fali kazán 1 db Danfos ECL COMFORT db ECL COMFORT db Danfos ECL COMFORT db Thermomax kazán (álló) 1 db Danfos ECL COMFORT 1 db Quadriga bojler db Komfort II kazán, 1 db ABG 30 gázégıvel 1 db MVT 1000 bojler, ABG 10 gázégı (kazánház) 1 db Termomax kazán (öltözı) 1 db Danfos ECL COMFORT db Termotéka 25 ES 1 db Wolf FNG-34 2 db Vaillant VRC CBD 80 2 db Thermopress 100 kazán, 2 db PGG 20 gázégıvel, 2 db MVT 1000 bojler, ABG 10 gázégıvel 2 db Thermopress 100 kazán, 2 db PGG 20 gázégıvel, 2 db MVT 1000 bojler, ABG 10 gázégıvel 2 db Danfos ECL COMFORT db Danfos ECL COMFORT 300

21 Balmazújvárosi Általános Iskola Veres Péter Kulturális Központ Veres Péter Kulturális Központ Veres Péter Kulturális Központ Veres Péter Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Bocskai István Tagintézmény Hortobágyi u. 12. Mővelıdési Központ Kossuth tér 18. Ifjúsági és Közösségi Ház Semsey-kastély Arany J. u. 1/B-C Debreceni u. 2/a. Szolgáltató ház Debreceni u. 1. Polgármesteri Hivatal, Balmazújváros Kossuth tér 4-5. Életház Veres Péter u. 8. Liget Közösségi Ház Debreceni u. 12. Tőzoltóság Debreceni u. 12. Orvosi ügyelet Dózsa Gy. u. 1. Dózsa Gy. u db Óceán db Quadriga 25 1 db Hıterm 136 ESB 1 db Termo ÖV25 2 db Thermopress 700/6-M kazán, 2 db PGG 80 gázégı 2 db Baxi 52 2 db Buderus Logamax Plus GB db Baxi Luna Platinum 1.32 FÉG VESTALE 6 db AF 105 modul 2 db Hıterm 52 kazán Thermomax Inka 55 Thermomax Inka 24 2 db Vaillant 28 FÉG gázkonvektorok TERMOREG ECOTERM

22

23

24

25

26

27 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 9-én tartandó ülésére a Balmazújváros, Móricz Zs. utcai iskolaépület tornatermi szárny csapadékvíz elvezetés javításához Tisztelt Képviselı-testület! A Móricz Zs. utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú iskolaépület mintegy 30 éve épült. Az utóbbi években az épületen végzett felújítási munkák, nyílászárók cseréje, illetve a tantermi szárny tetı ráépítése nem érintették a tornatermi szárnyat. A tornatermi szárny csapadékvíz elvezetése a lapostetıs épületnél belsı vízelvezetéssel van megoldva. Az utóbbi években a vízelvezetés zárófödémmel történı átvezetése és a belsı mennyezete környezetében jelentıs volt az állagromlás. A beázás különösen jelentkezik a rendkívüli csapadékos idıjárási viszonyok esetén. Fentiekre figyelemmel mőszakilag indokolt ezen kárelhárítási munka elvégzése az erısen korrodálódott csıszakaszok és csıátvezetések esetében. A javítási fenntartási munkákra helyi vállalkozóktól 3 db árajánlatot kértünk be, a legkedvezıbb ajánlat mértéke ,- Ft + ÁFA, bruttó ,- Ft. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a mőszaki szükségességbıl elvégzendı csapadékvíz elvezetési munkák javítását támogatni szíveskedjen. A munkák elvégzésének forrása az iskolaépület mőködtetésére biztosított dologi kiadásából fedezhetı. Határozati javaslat A Balmazújváros, Móricz Zs. utcai iskolaépület tornatermi szárny csapadékvíz elvezetés javításához Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ra az önkormányzati tulajdonú Balmazújváros, Móricz Zs. utca 1. szám alatti általános iskola épület tornatermi szárnyának tetıjavítási, fenntartási munkálataira az elıterjesztésben részletezett mőszaki indokok alapján a évi költségvetésében ,- Ft + ÁFA forrást biztosít. A munkák elvégzésének forrása az oktatási épület mőködésének biztosításának dologi kiadásából fedezendı. Felkéri a Képviselı-testület Balmazújváros Város Önkormányzata polgármesterét, hogy a legkedvezıbb ajánlatra figyelemmel intézkedjen a munkálatok megrendelésérıl és elvégzésérıl, egyeztetve a biztonságos iskolai mőködés érdekében a tagintézmény vezetıjével. Határidı: Felelıs: október 9. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 6. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor oszt.vez.

28

29

30

31

32 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 9-én tartandó ülésére Balmazújváros városközpontjának fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi megállapodás 1. sz. módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Ismert Önök elıtt, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros városközpontjának fejlesztése elnevezéső pályázata támogatásban részesült, több projektelem megvalósult. A konzorciumi együttmőködési megállapodás Balmazújváros Város Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft., Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó és a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány (továbbiakban együttesen: tagok ) között augusztus 8. napján került megkötésre. A konzorciumi együttmőködési megállapodás 3.3., 3.4., 3.5. pontjai módosításra kerülnek, melyben a tagok a projekt megvalósítása érdekében vállalt feladatok, elszámolható költségek, önrész összege kerültek meghatározásra, a projektben foglalt tevékenység ütemtervvel összhangban. A konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosításában kizárólag a Tartalék sorról kerültek átcsoportosításra összegek, amely sem a projekt összköltségét, sem a támogatás összegét nem befolyásolja. Az átcsoportosítások az idıközben felmerülı többletmunkák kapcsán váltak szükségessé, amelyeket a pályázat benyújtásakor még nem lehetett elıre látni, azonban ezen tevékenységek költségeinek fedezésére a projekt Tartalék sora biztosít forrást. Mellékletben csatolom az elıterjesztéshez a augusztus 8. napján a tagok által aláírt konzorciumi megállapodást, illetve a konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosítását. 2. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft., Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó és a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány között kötendı konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosítását fogadja el és hatalmazza fel Balmazújváros Város Önkormányzatának polgármesterét a további együttmőködési megállapodás, egyéb megállapodások és egyéb nyilatkozatok megtételére.

33 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Balmazújváros városközpontjának fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi megállapodás 1. sz. módosítása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva, a Balmazújváros városközpontjának fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatban úgy határoz, hogy jóváhagyja a Balmazújváros Város Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft., Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó és a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány között kötendı konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosítását a melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosításának aláírására. Határidı: október 31. Felelıs: polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva, a Balmazújváros városközpontjának fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatban úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft., Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó és a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány társaságokkal kötendı további együttmőködési megállapodás, egyéb megállapodások megkötésére és további nyilatkozatok megtételére. Határidı: Felelıs: folyamatos polgármester Balmazújváros, október 7. Dr. Tiba István polgármester

34 KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA Támogatásban részesített, országos közút területén megvalósítandó közlekedésfejlesztési tevékenységet tartalmazó projekt megvalósítására Alulírottak egyrészrıl, Balmazújváros Város Önkormányzata Postacím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselıje:. Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: másrészrıl, Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Postacím: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u Székhely: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselıje: Dr. Kiss Tamás ügyvezetı Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: Karádi Lászlóné Postacím: 4060 Balmazújváros, Debreceni u /5. Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1659/59. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): ES Adószám: Aláírásra jogosult képviselıje: Karádi Lászlóné vállalkozó Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány Postacím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 1221/1998 Adószám: Aláírásra jogosult képviselıje: Nagy Sándor elnök Számlavezetı pénzintézet neve: Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszám: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Postacím: 4025 Debrecen, Barna u. 15. Székhely: 1024 Budapest, Fényes E. u Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):

35 Adószám: Aláírásra jogosult képviselıje: Kovács Attila fejlesztési és felújítási igazgató, Szıke József mőszaki vezérigazgató-helyettes Számlavezetı pénzintézet neve: Magyar Államkincstár Számlaszám: a továbbiakban együttesen Tagok, a közöttük augusztus 8. napján létrejött (ESZ-2013/002364/001 ikt. sz.) Konzorciumi Együttmőködési megállapodást módosítják. Módosítás indoklása: A projekt keretében több projektelem kapcsán költségátcsoportosításokat kellett kezdeményezni, a felmerülı többletmunkák miatt. A kiegészítı közbeszerzési eljárások eredményeképpen a VII. Tartalék sorról bruttó ,- Ft került átcsoportosításra az alábbiak alapján: - II. Beszerzések - Építés - Épület építése, felújítása, átalakítása, bıvítése költségvetési sorra bruttó ,- Ft (Balmazújváros Város Önkormányzata) - II. Beszerzések Eszközbeszerzés költségvetési sorra bruttó ,- Ft (Balmazújváros Város Önkormányzata) - II. Beszerzések - Építés - Út, kerékpárút, járda építése, felújítása költségvetési sorra bruttó ,- Ft (Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.). A Megállapodás 3.3., 3.4. és 3.5. pontjai a következıképpen módosulnak: 3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: Tag neve Feladat A feladatra jutó elszámolható költség összege 1. Balmazújváros Város Önkormányzata I. Projekt elıkészítés ( elıtt) - Integrált városfejlesztési stratégia, Elızetes akcióterületi terv A feladatra jutó támogatás összege Ft Ft 2. Balmazújváros Város Önkormányzata I. Projekt elıkészítés ( után) - Akcióterületi terv Ft Ft 3. Balmazújváros I. Projekt elıkészítés , ,- 2

36 Város Önkormányzata 4. Balmazújváros Város Önkormányzata ( elıtt)- Elvi engedélyes tervek I. Projekt elıkészítés ( után)- Kiviteli tervek, közbeszerzés , ,- 5. Balmazújváros Város Önkormányzata II. Beszerzések - Építés - Épület építése, felújítása, átalakítása, bıvítése ,- Ft ,- Ft 6. Balmazújváros Város Önkormányzata II. Beszerzések - Építés - Zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejlesztési költségek ,- Ft ,- Ft 7. Balmazújváros Város Önkormányzata 8. Balmazújváros Város Önkormányzata 9. Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 10. Magyar Közút Nonprofit Zrt II. Beszerzések - Építés - Út, kerékpárút, járda építése, felújítása II. Beszerzések - Eszközbeszerzés II. Beszerzések - Építés - Út, kerékpárút, járda építése, felújítása II. Beszerzések - Építés - Út, kerékpárút, járda építése, felújítása ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3, ,- Ft ,- Ft ,- Ft 11. Karádi Lászlóné II. Beszerzések - Építés - Épület építése, felújítása, átalakítása, bıvítése ,- Ft ,- Ft 3

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete 1 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410/2011. 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (III.23.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (III.23.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (III.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 2. számú melléklet Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (A javasolt

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-94/2008. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet (továbbiakban R) 3. -a a következő új

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya 643 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Módosítva:

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. január 30-i ülésére HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Szám: HID/27 1/2014. ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. január 30-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Tótvázsony és Hidegkút

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410- /2011 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (II. 20.) számú RENDELETE az intézményi térítési

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Házi segítségnyújtáshoz módszertani segédlet A Katolikus Szociális Módszertan által készített segédlet célja, hogy segítse a szociális ellátást biztosító

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben