E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület szeptember 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2008. ( ) rendelet-tervezete Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester Benecz Rita osztályvezető

2 2 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2008. ( ) rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdése, 58/B. (2) bekezdése, 62. (2) bekezdése, 92. (1)-(2) bekezdése, a 99. (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. -a, a 35. (1) bekezdése, a 131. (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza Pápa Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások formáit, szervezetét, az igénybevétel módját, az ellátásokra való jogosultság feltételeit. A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya kiterjed ha jogszabály másként nem rendelkezik az e rendeletben szabályozott (1) szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások tekintetében az Szt.3. -ában és a 7. (1) bekezdésében meghatározott személyekre, (2) gyermekjóléti alapellátások tekintetében a Gyvt. 4. (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott személyekre, feltéve, hogy Pápa város közigazgatási területén rendelkeznek lakóhellyel. (3) E rendelet 18. -ában meghatározott ellátási formát üres férőhely esetén az (1) bekezdésben foglalt kérelmezőkön túl Veszprém megye területén lakóhellyel rendelkező személyek is igénybe vehetik, ha az (1) bekezdésben meghatározott kérelmezőknek nincs az elhelyezésre igénye. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 3. (1) Pápa Város Önkormányzata a (2)-(3) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, valamint gyermekjóléti alapellátási formákat biztosítja. * a vastagon szedett szövegrészek a központi jogszabályi rendelkezéseket tartalmazzák

3 (2) Személyes gondoskodást keretébe tartozó szociális szolgáltatások: Alapszolgáltatások a) étkeztetés b) házi segítségnyújtás c) családsegítés d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e) támogató szolgáltatás f) nappali ellátás: fa) idősek klubja fb) fogyatékosok nappali intézménye Szakosított ellátási formák: g) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: ga) hajléktalanok átmeneti szállása gb) időskorúak gondozóháza h) ápolást, gondozást nyújtó intézmény: ha) idősek otthona (3) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a) gyermekjóléti szolgáltatás aa) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása ba) bölcsőde c) gyermekek átmeneti gondozása ca) családok átmeneti otthona 3 Szociálpolitikai kerekasztal 4. (1) A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében Pápa Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet. (2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: - az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, - Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének vezetője, - történelmi egyházak képviselői, - Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesületének képviselője. (4) A szociálpolitikai kerekasztal működésének további szabályait az általa elfogadott működési szabályzatban határozza meg.

4 4 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Az ellátás igénybevételének módja 5. (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatások igénybe vételére irányuló kérelmet kivéve a családsegítést - formanyomtatványon Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye vezetőjéhez kell benyújtani. (2) A családsegítő szolgáltatás igénybe vétele külön jogszabályokban foglaltak szerint történik. (3) Az (1) bekezdésben foglalt szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik az alábbiak szerint: a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból származó jövedelmekről, valamint a kapott gyermektartásdíjról, egyéb, szerződés alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, az Szt. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásokról, a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény által szabályozott családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nettó összegről a kifizető igazolását vagy a folyósítási szelvényt, kivéve, ha az ellátás a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, vállalkozásból, őstermelői tevékenységből - amennyiben adóbevallásra kötelezett származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző évben szerzett jövedelemről és a jövedelmet csökkentő elismert költségekről és a befizetési kötelezettségekről az APEH által kiállított igazolást, kivéve, ha a vállalkozás, őstermelői tevékenység a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt, c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy részéről az ösztöndíjról, felsőoktatási intézményi hallgatók szociális és egyéb juttatásairól az intézmény igazolását, ha a nagykorú személy adóbevallásra kötelezett, az APEH igazolását, d) a fizetett, levont gyermektartásdíjról a kifizető igazolását, a postai feladóvevényt, a jogosult átvételi elismervényét, az önálló bírósági végrehajtó igazolását, e) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszerességgel járó jövedelem megszűnéséről az okiratot, f) vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnéséről az illetékes hatóság határozatát, társas vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzékből való törlésről. (4) Amennyiben a szolgáltatást igénylő, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett a teljes térítési díjat nem tudja megfizetni, akkor az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek, feltárása céljából a (3) bekezdésben felsorolt igazolásokat kell csatolni.

5 5 (5) Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés részletes szabályait az SzCsM rendelet szabályozza. (6) Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás 1 példányát az aláírást követően az intézmény vezetője 15 napon belül megküldi a fenntartónak. (7) A megállapodás tartalmazza: a) az ellátás kezdetének időpontját, b) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartamát), c) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját és körét, d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, e) az ellátás megszűnésére és megszűntetésére vonatkozó szabályokat, f) az egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, g) továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat, h) a felek jogait és kötelezettségeit. (8) Ha az ellátást igénybe vevő illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az ellátás igénybevételéről szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételét számító 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat panaszával, melyről a soron következő ülésén határozattal dönt. Az intézményvezető intézkedése elleni panasz elbírálásához csatolni kell a panaszbeadványt és az addig keletkezett iratanyagot. (9) A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik, aki 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidő lejártát, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. (10) Az intézmény vezetője az ellátást igénylő személy soron kívüli elhelyezéséről a SzCsM rendeletben foglaltak figyelembe vételével dönt. (11) A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető az intézmény orvosának és az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy tagjának bevonásával dönt a jogosultak elhelyezésének sorrendjéről. A soronkívüliséget elbíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) ülését az intézmény vezetője hívja össze. (12) A bizottság önkormányzatot képviselő tagját az Egészségügyi és Szociális Bizottság saját tagjai közül, a jelenlévők többségének igen szavazatával választja meg (egyszerű szótöbbség).

6 6 (13) A bizottság munkájában való tagság megszűnése esetén 30 napon belül gondoskodni kell az új tag választásáról. (14) A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. (15) A bizottság döntése ellen annak közlésétől számított 3 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz lehet jogorvoslattal fordulni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnése, megszüntetése (1) Az intézményi jogviszony az Szt ban foglalt esetekben szűnik meg. 6. (2) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt az Szt (2) bekezdésben foglaltakon túl megszünteti, ha az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője azt írásban kéri. (3) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője írásban értesíti az igénybe vevőt illetve törvényes képviselőjét a) az intézmény elhagyásának időpontjáról, b) a személyes használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről, c) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj összegéről és ezek befizetésének határidejéről és módjáról. (4) Ha a jogosult vagy a törvényes képviselője az intézményi jogviszony megszüntetésével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az ügy érdemében a soron következő ülésén határozattal dönt. A térítési díj 7. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a családsegítés kivételével - térítési díjat kell fizetni. (2) Az intézményi térítési díjat, valamint a személyi térítési díj megállapításakor alkalmazható kedvezményeket Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 2/2005.(II.25.) rendelete határozza meg. (3) Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjat a Képviselőtestület döntését követően 30 napon belül felülvizsgálja és a megállapított új intézményi és személyi térítési díj összegéről írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet.

7 7 (4) Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett más személy a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel fordulhat a polgármesterhez. Ez esetben a fizetendő személyi térítési díjat határozattal a polgármester állapítja meg. (5) Az Szt (2) bekezdésének d) pontjában foglalt esetben a polgármester jogosult a személyi térítési díj határozattal történő megállapítására. (6) Az intézmény vezetője minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig az előző negyedévről szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat, valamint e rendelet 2. számú mellékletét képező adatlapot eljuttatja a polgármesterhez. (7) A (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a polgármester a személyi térítési díj hátralék behajtásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 31. (4) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik. (8) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a díjhátralék megfizetésére részletfizetést engedélyez, ha a) a kötelezett egyedül élő vagy egyedülálló és a megállapított havi kiegészítő térítési díjának összege meghaladja az 5.000,- Ft-ot, vagy b) a kötelezett családban él és a megállapított havi kiegészítő térítési díjának összege meghaladja a ,- Ft-ot, feltéve, hogy a lakásfenntartás igazolt költségeivel csökkentett saját jövedelme, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. (9) Ha a személyi térítési díj összege a kötelezettnek visszamenőlegesen került megállapításra és emiatt hátraléka keletkezett, kérelemre a hátralék megfizetésére jövedelmi viszonytól függetlenül a polgármester részletfizetést engedélyez. (10) Amennyiben a polgármester a térítési díj hátralékra vonatkozóan a (8)-(9) bekezdés alapján részletfizetést engedélyez, úgy a hátralék összegét havi egyenlő részletekben, legfeljebb 6 hónap alatt kell megfizetni minden hónap 10. napjáig. (11) Amennyiben a kötelezett részletfizetési kötelezettségét három hónapon keresztül nem fizeti meg, úgy a részletfizetési kedvezmény megvonásra kerül és a be nem fizetett hátralékot 30 napon belül egyösszegben kell megfizetni. (12) A kötelezett kérelme alapján a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a következő felülvizsgálat időpontjáig a polgármester a megállapított havi kiegészítő térítési díj megfizetését elengedi, ha a) a kötelezett egyedül élő vagy egyedülálló és havi kiegészítő térítési díjának összege meghaladja az 5.000,- Ft-ot, vagy b) a kötelezett családban él és havi kiegészítő térítési díjának összege meghaladja a ,- Ft-ot, feltéve, hogy a lakásfenntartás igazolt költségeivel csökkentett saját jövedelme, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

8 8 (13) A kötelezett kérelme alapján a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a következő felülvizsgálat időpontjáig a polgármester a megállapított havi kiegészítő térítési díj 50 %-ának megfizetését elengedi, ha a) a kötelezett egyedül élő vagy egyedülálló és havi kiegészítő térítési díjának összege meghaladja a ,- Ft-ot, vagy b) a kötelezett családban él és havi kiegészítő térítési díjának összege meghaladja a ,- Ft-ot, feltéve, hogy a lakásfenntartás igazolt költségeivel csökkentett saját jövedelme, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. (14) A (12)-(13) bekezdésekben szabályozott esetekben lakásfenntartási költségként a lakbér, albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, hulladékkezelési díj, közös költség, fűtési díj, vízdíj, villamos energia díja vehető figyelembe. (15) A (8), (12)-(13) bekezdésben meghatározott kérelemhez mellékelni kell: - az 5. (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásokat, - bérleti jogviszony esetében a bérleti (albérleti) szerződés másolatát, - a lakbér havi összegéről, illetve befizetéséről szóló igazolást, - közüzemi díjakról, közüzemi szolgáltatást végző szervezet által kiállított közüzemi számlákat, továbbá - egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit, a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított névre szóló számlákat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozóan, - pénzintézeti igazolást a lakáscélú hitel havi törlesztő részletéről és a befizetett összegről. (16) E rendelet (8)-(15) bekezdéseinek rendelkezéseit az idősek otthonában fizetendő térítési díjak tekintetében kell alkalmazni. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások Étkeztetés 8. (1) Pápa Város Önkormányzata az étkeztetés megszervezéséről Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja útján gondoskodik. (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

9 9 (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, de Pápa városban tartózkodik, illetve akinek lakcíme a hajléktalan szállás vagy a Családok Átmeneti Otthona. Házi segítségnyújtás Pápa Város Önkormányzata a házi segítségnyújtást Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja útján biztosítja. 9. Családsegítés 10. (1) Pápa Város Önkormányzata a családsegítést Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja útján biztosítja, illetve látja el. (2) A Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja az Szt ában meghatározott feladatokon túl biztosítja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 9/2008. (VI. 5.) számú rendeletében meghatározott beilleszkedési programok megszervezését. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11. Pápa Város Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja útján biztosítja. Támogató szolgáltatás 12. Pápa Város Önkormányzata a támogató szolgáltatást Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja útján biztosítja. Nappali ellátást nyújtó intézmények 13. Pápa Város Önkormányzata nappali ellátás keretében időskorúak nappali ellátását és fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja.

10 10 Idősek Klubja 14. Pápa Város Önkormányzata az idősek nappali ellátását Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye telephelyén az Idősek Klubjában biztosítja. Fogyatékosok Nappali Intézménye 15. Pápa Város Önkormányzata a fogyatékos személyek nappali ellátását Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye telephelyén, a Fogyatékosok Nappali Intézményében biztosítja. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított szakellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási formák Hajléktalanok Átmeneti Szállása 16. Pápa Város Önkormányzata a hajléktalan személyek átmeneti elhelyezését Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye telephelyén, a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán biztosítja. Időskorúak Gondozóháza 17. Pápa Város Önkormányzata az idősek átmeneti elhelyezését Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye telephelyén, az Időskorúak Gondozóházában biztosítja. Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmény Idősek Otthona 18. (1) Pápa Város Önkormányzata az idősek otthoni ellátását Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye telephelyein biztosítja. (2) Az emeltszintű elhelyezés esetén egyszeri hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás mértékét Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 2/2005.(II.25.) rendelete határozza meg.

11 11 A szociális ellátásban részesülők érdekképviselete 19. (1) A jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos rendelkezéseket az Szt /A. -a tartalmazza. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben érdekképviseleti fórumot az intézmény székhelyén és telephelyén is működtetni kell. Az érdekképviseleti fórum tagjai a) választás alapján: - az intézményi ellátást igénybe vevők közül telephelyenként 2 fő, - ellátottak hozzátartozói illetve törvényes képviselői közül 1 fő, - az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő, b) az intézmény fenntartó képviseletében az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. (3) Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. A tagság megszűnik: - a megbízatás időtartamának lejártával, - az intézményi jogviszony megszűnésével, - lemondással, - visszahívással, - a tag halálával. A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani, illetve kijelölni. (4) Az érdekképviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ. (5) Az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerű szótöbbséggel határoz. (6) Az érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. (7) Az érdekképviseleti fórum elnöke a panasztevőt 15 napon belül írásban értesíti a panasz kivizsgálásának eredményéről. A kivizsgálás eredményének részletes indoklást kell tartalmaznia, amennyiben az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszt nem találta megalapozottnak. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Az ellátás igénybevételének módja 20. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele külön jogszabályokban foglaltak szerint történik. (2) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

12 12 (3) A bölcsődei ellátás iránti kérelemhez csatolni kell: a) a kérelmező és gyermeke személyi adatait tartalmazó írásos kérelmet, b) a gyermek általános egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást, c) a kérelmező munkaviszonyát vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyát igazoló dokumentumot, d) valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot igazoló határozatot. (4) A felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. (5) A Családok Átmeneti Otthonában történő ellátás iránti kérelmet Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye intézményvezetőjéhez kell benyújtani. (6) A Családok Átmeneti Otthonába benyújtott kérelemhez csatolni kell: a) a kérelmező és a vele együtt költöző gyermeke személyi adatait tartalmazó írásos kérelmet, b) a gyermek általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvéleményt, valamint c) a kérelmező jövedelmét igazoló dokumentumokat. (7) Az ellátás igénybe vételéhez, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt jövedelmeket, e rendelet 5. (3) bekezdésben meghatározottak szerint kell igazolni. (8) Az átmeneti gondozás megkezdésekor az intézmény vezetője megállapodást köt a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével. Az intézményvezető a megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak. (9) A megállapodás tartalmazza: a) az ellátás várható időtartamát, b) az ellátás kezdetének időpontját, c) a szolgáltatások formáját és módját, d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, e) az ellátás megszüntetésének módját. (10) A kérelem elbírálására és az intézménybe történő felvételre az intézmény vezetője jogosult. (11) Ha a kérelmező illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a panasz kivizsgálásáról a soron követkő ülésén intézkedik, melyről határozattal dönt. Ez az irányadó abban az esetben is, ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik.

13 13 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátás megszűnése 21. (1) Ha a törvény másképp nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított határidő - leteltével, b) a jogosultsági feltételek megszűnésével. (2) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn. (3) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője írásban értesíti az igénybe vevőt illetve törvényes képviselőjét a) az intézmény elhagyásának időpontjáról, b) a személyes használati tárgyak elvitelének határidejéről, c) az elmaradt térítési díj és egyéb tartozás összegéről, ezek befizetésének határidejéről és módjáról. (4) A kötelezett az ellátás megszüntetéséről szóló döntés ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az ügy érdemében a soron következő ülésén határozattal dönt. Térítési díj 22. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért kivéve a gyermekjóléti szolgáltatást térítési díjat kell fizetni. (2) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, a Családok Átmeneti Otthona keretében biztosított ellátás intézményi térítési díját, valamint a személyi térítési díj megállapításakor alkalmazható kedvezményeket Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 2/2005.(II.25.) rendelete határozza meg. (3) Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjat a Képviselőtestület döntését követően 30 napon belül felülvizsgálja és a megállapított új intézményi és személyi térítési díj összegéről írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet. (4) Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett más személy a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel fordulhat a polgármesterhez. Ez esetben a fizetendő személyi térítési díjat a polgármester határozattal állapítja meg.

14 14 (5) Az intézmény vezetője minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig az előző negyed évről szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat, valamint e rendelet 2. számú mellékletét képező adatlapot eljuttatja a polgármesterhez. (6) Az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a polgármester a személyi térítési díj hátralék behajtásáról a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 15. (4) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik. (7) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a díjhátralék megfizetésére részletfizetést engedélyez, ha a kötelezett : a) legalább két hónapja munkanélküli, vagy b) rendszeres pénzellátással nem rendelkezik vagy c) megváltozott munkaképességű vált, feltéve, hogy saját jövedelme illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (8) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a díjhátralék megfizetését elengedi, ha a kötelezett a (7) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott valamely feltételnek megfelel, feltéve, hogy saját jövedelme, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. (9) A (7)-(8) bekezdésben meghatározott kérelemhez csatolni kell az 5. (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásokat, továbbá a (7) bekezdésben foglalt eseteket igazoló dokumentumokat (az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként szerepel, orvosi igazolás a megváltozott munkaképességről és a táppénzes állományról). (10) Amennyiben a polgármester a térítési díj hátralékra vonatkozóan a (7) bekezdés alapján részletfizetést engedélyez, úgy a hátralék összegét havi egyenlő részletekben, legfeljebb 6 hónap alatt kell megfizetni minden hónap 10. napjáig. (11) Amennyiben a kötelezett a hátralékot három hónapon keresztül nem fizeti meg, úgy a részletfizetési kedvezmény megvonásra kerül és a be nem fizetett hátralékot 30 napon belül egyösszegben kell megfizetni. Gyermekjóléti szolgáltatás 23. Pápa Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja útján biztosítja, illetve látja el.

15 15 Gyermekek napközbeni ellátása 24. A gyermekek napközbeni ellátását Pápa Város Önkormányzata bölcsődei ellátás, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó óvodákban és iskolai napközis ellátás keretében biztosítja. Gyermekek átmeneti gondozása Családok Átmeneti Otthona 25. Pápa Város Önkormányzata az otthontalanná vált szülők és gyermekeik együttes elhelyezéséről Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye telephelyén, a Családok Átmeneti Otthonában gondoskodik. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátást igénybe vevők érdekképviselete 26. (1) A bölcsődében és a Családok Átmeneti Otthonában érdekképviseleti fórumot kell működtetni. (2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: - az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a fiatal felnőttek részéről 2 fő - az intézmény dolgozóinak képviselője 1 fő - az intézmény fenntartó képviseletében az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. (3) Az érdekképviseleti fórum tagjainak mandátumára, működésére vonatkozóan e rendelet 19. (3)-(7) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 27. (1) A szociális és gyermekjóléti intézmény vezetője az ellátást igénybe vevőkről és az igénybevételre várakozó személyekről, valamint az intézményi lakók létszámának alakulásáról minden hónap 5. napjáig a fenntartó részére jelentést készít az 1. számú melléklet szerint.

16 16 (2) Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének vezetője az intézmény tárgyévet megelőző naptári évben végzett szakmai tevékenységéről beszámolót készít, amit minden év február 15-ig megküld a fenntartónak. (3) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények elérhetőségét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (2) A rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 25/1993. (V.25.) számú rendelete, továbbá e rendeletet módosító 10/1998 (VI.29.), 9/1999. (VI.23.), 9/2000. (III.20.), 9/2004. (IV.1.), 13/2004. (IV.30.), 17/2004. (VI.21.), 23/2004. (IX.10.), 1/2005. (II.25.), 19/2005. (VII.8.), 31/2005. (X.20.), 3/2007. (III. 29.) 9/2007. (VII.5.) számú rendeletei. Pápa, szeptember 16. Dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

17 17 1. számú melléklet Az intézmény megnevezése: Jelentés Jelentés az intézményi elhelyezés havi forgalmáról, a férőhely kihasználtságról, a férőhely kihasználtságról, továbbá a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről Ellátottak száma /fő/ Sor Sz. Ellátási forma megnevezése Engedélyezett férőhely Előző havi záró létszám Gondozásból kikerült Meghalt Kilépett Gondozásba vettek Tárgy hó utolsó napján Havi átlagos ellátotti létszám Várakozók száma 1 Idősek Otthona Idősek Gondozóháza 25 3 Idősek Klubja 45 4 Hajléktalanok Átmeneti Szállása 20 5 Családok Átmeneti Otthona 12 6 Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 7 Szociális étkeztetésben részesül 8 9 Étkezésben részesül házhoz-szállítással Házi segítségnyújtásban részesül 11 Jelzőrendszeres házi gondozás 12 Támogató szolgáltatás Összesen: Pápa,.. intézményvezető

18 18 2. számú melléklet ADATLAP térítési díj hátralékról A hátralékos Neve:... Szül. helye, ideje:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Rendszeres havi jövedelme:... Jövedelmének forrása, jogcíme:... Munkáltató neve, címe:... Nyugdíjazonosító törzsszáma:... Az ellátás típusa:... Az ellátás időtartama:... A hátralék mely hónap/okban, keletkezett:... A hátralékos hónap/okban, megállapított személyi térítési díj összege:... A hátralék összege:... Tartásra kötelezhető hozzátartozó... Neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Pápa, P.H... intézményvezető

19 19 3. számú melléklet SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Székhely: 8500 Pápa, Barát u. 9. Telefon: 89/ Gondozási Központ 8500 Pápa, Barát u. 7. Telefon: 89/ szolgáltatások: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - támogató szolgáltatás 8500 Pápa, Fő u. 7. Telefon: 89/ szolgáltatás: - családsegítés Nappali ellátást nyújtó intézmények: Idősek Klubja 8500 Pápa, Árok u. 7. Telefonszám: 89/ Fogyatékosok Nappali Intézménye 8500 Pápa, Kisfaludy u.16. Telefonszám: 89/

20 20 II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: Hajléktalanok Átmeneti Szállása 8500 Pápa, Arany J. u. 4. Telefonszám: 89/ Időskorúak Gondozóháza 8500 Pápa, Árok u. 7. Telefonszám: 89/ Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények Idősek Otthona telephelyek: 8500 Pápa, Barát u. 3. (átlagos ápolást, gondozást nyújtó) Telefonszám: 89/ Pápa, Barát u (átlagos és fokozott ápolást, gondozást nyújtó) Telefonszám: 89/ Pápa, Vörösmarty u. 12. (emelt szintű ápolást, gondozást nyújtó) Telefonszám: 89/ Pápa, Teveli út 3. (emelt szintű ápolást, gondozást nyújtó) Telefonszám: 89/ III. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gondozási Központ 8500 Pápa, Fő u. 7. Telefonszám: 89/ szolgáltatás: - gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek átmeneti gondozása: Családok Átmeneti Otthona 8500 Pápa, Kisfaludy u.16. Telefonszám: 89/ Gyermekek napközbeni ellátása: BÖLCSŐDÉK Bóbita Bölcsőde 8500 Pápa, Tókert u. 11. Telefonszám: 89/ Fenyveserdő Bölcsőde 8500 Pápa, Vajda P. ltp. Telefonszám: 89/ Napsugár Bölcsőde 8500 Pápa, Képző 1. Telefonszám: 89/

21 21 Általános indokolás Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXI. törvény átfogóan módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.). Az Szt. és a végrehajtási rendeletek átfogó módosítása szükségessé tette a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését és a hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelet megalkotását. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 25/1993. (V.25.) rendelete 15 évvel ezelőtt lépett hatályba. A jogszabályi változások következtében ez idáig 12 alkalommal került sor a módosítására. A részletes indokolásban vastag betűvel szedett szövegrészek a központi jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák. Részletes indokolás A rendelet-tervezet bevezető rendelkezése az önkormányzat rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazásait tartalmazza. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján a képviselőtestület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. Az Szt. 92. (1)-(2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. Ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. -a szerint a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.

22 hoz: A rendelet céljait tartalmazza. 2. (1)- (2) bekezdéshez: A rendelet hatálya ha jogszabály másként nem rendelkezik - kiterjed a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások tekintetében - lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, - bevándoroltakra és letelepedettekre, - hontalanokra, - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre [Szt. 3. (1) bekezdés b)-d) pontja] - az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentieken túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, [Szt. 3. (2) bekezdés] - A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról szóló évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. [Szt. 3. (3) bekezdés a) pontja], A gyermekjóléti alapellátások tekintetében ha jogszabály másként nem rendelkezik a rendelet hatálya kiterjed - lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú, - valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, [Gyvt. 4. (1) bekezdés a) pontja] - továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, [Gyvt. 4. (1) bekezdés a) pontja] - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. [Gyvt. 4. (1) bekezdés b) pontja] feltéve, hogy Pápa Város közigazgatási területén rendelkeznek lakóhellyel. 2. (3) bekezdéshez: Idősek Otthonában üres férőhely esetén Veszprém megye területén lakóhellyel rendelkező személyek is elhelyezhetők, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kérelmezőnek nincs az elhelyezésre igénye. 3. -hoz: Meghatározza azokat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, valamint gyermekjóléti alapellátási formákat, amelyeket az önkormányzat biztosít. 4. -hoz: Az Szt. 58/B. (2) bekezdése szerint a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a megyei, fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban

23 23 meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. A rendelet-tervezet a szociálpolitikai kerekasztal működésére és tagjaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 5. -hoz: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 3. (1) bekezdése szerint a szociális ellátások közül a) az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni aa) az étkeztetést - a népkonyha kivételével -, ab) a házi segítségnyújtást, ac) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ad) a támogató szolgáltatást, ae) az idősek és fogyatékosok részére nyújtott nappali ellátást, af) a bentlakásos intézményi elhelyezést - az éjjeli menedékhely kivételével; b) írásban kell kérelmezni ba) a közösségi ellátást - a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása kivételével, bb) a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátást. Az Szt. 94/B. (1) bekezdése alapján az állami fenntartású intézmény esetén az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, kivéve, ha az ellátás biztosítása a bíróság kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntésén alapul. Az intézményvezető a megállapodást tizenöt napon belül megküldi a fenntartónak. Az Szt. 94/B. (2) bekezdése szerint a megállapodás tartalmazza a) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, d) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat. Az Szt. 94/D. (1) Egyházi, illetve nem állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli megállapodást köt. A megállapodás a 94/B. (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza még az ellátás a) kezdetének időpontját, b) megszüntetésének módjait. Az SzCsM rendelet 14. (4) bekezdése alapján a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik, aki 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidő lejártát, illetve intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

24 24 A rendelet-tervezet szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének módját. Meghatározza, hogy az ellátások iránti kérelemhez milyen igazolásokat kell mellékelni. Rendelkezik az ellátás igénybevételével kapcsolatos döntés elleni panasz kivizsgálásának módjáról és a jogorvoslati lehetőségekről. Meghatározza az eljárás módját soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetében. 6. -hoz: Az Szt a alapján az intézményi jogviszony megszűnik a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, b) a jogosult halálával, c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. Az Szt (2) bekezdése értelmében az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti, c) intézményi elhelyezése nem indokolt. Az Szt (3) bekezdése szerint az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. A rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megszűnésének és megszüntetésének szabályait tartalmazza. 7. -hoz: Az Szt (4) bekezdése alapján, ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17. ) Korm. rendelet 31. (3) bekezdése szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézményi térítési díjat, valamint a személyi térítési díj megállapításakor alkalmazható kedvezményeket Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 2/2005. (II.25.) rendelete határozza meg. A rendelet nem állapít meg kedvezményt a szakosított ellátási formák közül az idősek otthonában elhelyezettek térítési díjának megfizetésével kapcsolatban. A Képviselőtestület december 1. napjától az időskorúak ápolását, gondozását biztosító tartós bentlakásos intézmény (idősek otthona) átlagos ápolást nyújtó hagyományos részlegében ,- Ft/hó, fokozott ápolást nyújtó hagyományos részlegében ,- Ft/hó, az emelt szintű részlegében ,- Ft/hó összegben állapította meg az intézményi térítési díjakat. Fenti térítési díjakat az ellátottak többsége csak részben tudja megfizetni, ezért a tartásra köteles és képes hozzátartozóknak kell azt kiegészíteni a havi térítési díj teljes összegére. Ez

25 25 esetenként elérheti a ,- Ft-ot is. Az Szt. rendelkezése szerint a kiegészítő térítési díj megállapításakor a tartásra köteles hozzátartozók tekintetében a család nettó jövedelmét kell vizsgálni, figyelmen kívül hagyja a családot terhelő havi kiadásokat. A kiegészítő térítési díj megfizetése jelentős terhet ró a több kiskorú gyermeket nevelő családokra, a gyermekét egyedül nevelőkre, vagy az egyedülélő nyugdíjas hozzátartozókra. Az Szt ában felhatalmazza a helyi önkormányzatot arra, hogy rendeletben szabályozza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait, e rendelet-tervezet tartalmazza az erre vonatkozó rendelkezéseket hoz: A rendelet-tervezet arra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat Pápa Város Önkormányzata melyik intézménye útján biztosítja. Az Szt. 62. (2) bekezdése szerint étkeztetés tekintetében a jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Az erre vonatkozó javaslatot tartalmazza a rendelet-tervezet, figyelemmel arra, hogy az Szt. szerint jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. Az Szt. 64. (1)-(5) bekezdése szerint a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. Jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. A családsegítés keretében biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szociális rászorultságról függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások

Szociális rászorultságról függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egys:2015.02.13. 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410- /2011 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (III. 28.) rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletei módosításáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás Tát Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 800 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-9 zskovacs@gov.veszprem.hu HATÁROZATI KIVONAT Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 04. március 7-ei

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben