Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május"

Átírás

1 Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed A., Tápiószecső Nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező a., magyar állampolgárokra, b., bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c., a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d., hontalanokra, d., a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. B., a Sztv. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyekre. (2) A rendelet hatálya a Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmentően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed: a., a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.)szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint a nagyközségben bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 2. Az ellátások formái 2. (1) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata a rászorultaknak az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat biztosítja: a) étkeztetés (Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Idősek Klubja; 2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38.), b) nappali ellátást nyújtó intézmény keretében az idősek klubja (Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Idősek Klubja; 2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38.), c) házi segítségnyújtás (Gondozási Központ; 2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 4.), d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Gondozási Központ; 2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 4.), e) családsegítés (Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; 2760 Nagykáta, Szabadság tér 18.). 1 (2) Személyes gondoskodás keretében az alábbi szakosított ellátásokat biztosítja: a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény.( Gondozási Központ, 2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 4.) (3) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak ellátása érdekében Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Idősek Klubja elnevezésű intézményt (2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38.) működtet. (4) Az Idősek Klubja alaptevékenysége körében ellátja az étkeztetést, a nappali ellátást, az ellátás területén jelentkező igények felmérését, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítését, tanácsadás biztosítását. (5) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az átmeneti elhelyezést kistérségi szinten a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/g) megkötött feladat-ellátási szerződéssel biztosítja a nagykátai Gondozási Központ intézmény útján. (6) Az önkormányzat a családsegítést intézményi társulás keretében létrehozott Nagykáta Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2760 Nagykáta, Szabadság tér 18.) útján látja el. 3. Alapellátások Étkeztetés 3. (1) A Sztv. 62 -a szerint az önkormányzatnak étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítania annak az igénylőnek, illetve eltartottjainak, aki szociális helyzete, életkora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt önmaga vagy eltartottja számára tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani. (2) Életkora alapján az jogosult étkeztetésre, aki tizennyolcadik életévét betöltötte. Egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége alapján étkeztetésre az jogosult, aki ezen rászorultságát házi orvosi vagy szakorvos igazolással vagy fogyatékossági határozattal igazolja. (3) Hajléktalan személyt étkeztetésben kell részesíteni, ha ennek hiánya a rászorulónak életét, testi épségét veszélyezteti. (4) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. (5) A Sztv. 62 (2) értelmében jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. (1) Az önkormányzat a Sztv. 65/F -ában meghatározott jogosultak részére nappali ellátást nyújtó intézmények keretében az Idősek klubját biztosítja a nagyközségben 20 fő részére. (2) A napközbeni ellátás személyi térítési díját, úgy kell megállapítani, hogy az ellátott havi jövedelmének 15%-át, amennyiben a napközbeni ellátás mellett étkeztetést is nyújtanak 30%-át ne haladja meg. (3) Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Idősek Klubjában az igénybe vevők az alapszolgáltatásokat térítésmentesen használhatják; kizárólag az étkeztetésért kell térítési díjat fizetniük.

2 Házi segítségnyújtás 5. (1) Az önkormányzat Sztv. 63 -ában meghatározott jogosultak részére házi segítségnyújtást biztosít. (2) A házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, a fizetendő térítési díjat a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás állapítja meg. Családsegítés 6. Az önkormányzat a Sztv ában meghatározottak szerint a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújt szolgáltatást. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7. Az önkormányzat a Sztv ában meghatározottak szerint a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással megkötött feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. 4. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 8. (1) Az önkormányzat az Sztv. 80. (3) bekezdése a., pontja szerinti időskorúak gondozóháza intézmény típust biztosítja. (2) Az ellátásért fizetendő térítési díjat a Tápió-Vidéki Többcélú Kiscélú Társulás állapítja meg. 5. Az ellátások igénybevételének, megszüntetésének módja 9. (1) A személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. (2) Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt a törvényes képviselője terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmet a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. (3) Az étkeztetés és a nappali ellátás iránti kérelmet a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Idősek Klubja intézményvezetőjéhez kell benyújtani. (4) A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, átmeneti elhelyezés iránti kérelmet a nagykátai Gondozási Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani. (5) A kérelem benyújtása formanyomtatványon történik, melyhez az igénylő köteles a szükséges jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat csatolni. (6) Az étkeztetés és a nappali ellátás iránti kérelmek elbírálásról a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Idősek Klubja intézményvezetője dönt. (7) A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, átmeneti elhelyezés iránti kérelmekről a nagykátai Gondozási Központ intézményvezetője dönt. (8) A nagykátai Gondozási Központ intézményvezetőjének döntése ellen Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társuláshoz lehet fordulni. (9) A Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Idősek Klubja intézményvezetője az étkeztetést vagy nappali ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza az étkeztetés vagy nappali ellátás formáját, módját, körét, időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam), térítési díj összegét és annak fizetésére vonatkozó szabályokat. (10) Ha az ellátást igénylő az ellátás iránti kérelmében a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Idősek Klubja intézményvezetője által hozott döntést vitatja, az arról szóló értesítés közlésétől számított 10 munkanapon belül a Szociális Bizottsághoz fordulhat, aki határozatot hoz döntéséről. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális előadójához kell benyújtani. (11) Az étkeztetést és a nappali ellátást a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Idősek Klubja vezetője megszünteti, ha a., az ellátott kérelmezi a megszüntetést, b., az ellátott bejelentett lakóhelye, illetve tartózkodási helye Tápiószecső községben megszűnik, c., az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, d., a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, e., az ellátott meghal. (12) A Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Idősek Klubja vezetője írásban értesíti a jogosultat az ellátás megszüntetéséről. Ha a jogosult az ellátás megszüntetésére vonatkozó döntést vitatja, az arról szóló értesítés közlésétől számított 10 munkanapon belül a Szociális Bizottsághoz fordulhat. A bizottság határozatot hoz döntéséről. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális előadójához kell benyújtani. 6. Térítési díj 10. (1) A személyes gondoskodás igénybevételéért a Sztv.-ben és e rendeletben foglaltak kivételével térítési díjat kell fizetni. (2) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a képviselőtestület által megállapított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját. 7. Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet június 1-jén lép hatályba. (2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat 26/2006.(XII.13.) rendelete hatályát veszti. Záradék: A rendelet kihirdetésre került április 30-án. Dr.Illés Zsuzsanna mb. jegyző Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82..-a alapján a többször módosított 5/2009.( ) KT. rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire, a Polgármesteri Hivatalra, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra. 2. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: I.sz. Óvoda Pöttöm Óvoda II.sz. Óvoda Hipp-Hopp Óvoda Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Damjanich Művelődési Ház Nagyközségi Könyvtár Idősek Klubja 2

3 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi gazdálkodásának végrehajtása 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetés végrehajtását: ,-Ft, azaz Hétszáznyolcvannyolcmillióhatszázharminckilencezer forint bevételi; ,-Ft, azaz Hétszázharmincnyolcmilliókilencszázharmincötezer forint kiadási teljesítéssel, ,-Ft, azaz Negyvennégymilliókilencszázhetvenkettőezer forint módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. Az Önkormányzat költségvetési teljesítési adataiból a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Bevétele: Ft, azaz Ötszázhetvenegy-ezer forint; Kiadása: Ft, azaz Ötszázharminchárom-ezer forint. (2) Az önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait és azok teljesülését forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesülését jogcímenként a 2. sz. melléklet részletezi. (4) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 2/a sz. melléklet szemlélteti. 4. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: személyi juttatások forint munkaadókat terhelő forint járulékok dologi és egyéb folyó kiadások forint (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által társadalmi, gazdálkodó és egyéb szervezetek részére átadott támogatásokat ,-Ft összeggel fogadja el. (3) A szociális segélyezési feladatokra betervezett előirányzat felhasználását ,- Ft összeggel hagyja jóvá a Képviselő-testület. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei tényleges működési kiadásait, létszámadatait kiemelt előirányzatonként a 2. és a számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 5. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését ,- Ft-tal hagyja jóvá a képviselő-testület. (2) A kedvezményes kamatozású, fejlesztési célra felvett hosszú lejáratú hitel törlesztését ,- Ft összeggel hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítési adatait feladatonként és célonkénti részletezésben a 3. sz. melléklet tartalmazza. 6. (1) A képviselő-testület a évi költségvetésben betervezett általános tartalék felhasználását az évközi rendeletmódosítások szerint hagyja jóvá. 7.. (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. sz. mellékletben kimutatottak szerint hagyja jóvá. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. 8. (1) Az Önkormányzat állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján ,- Ft-ban állapítja meg, a 8/a sz. melléklet szerinti részletezésnek megfelelően. (2) Az Önkormányzat vagyonát az ingatlanok vonatkozásában a 8/b sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. (3) A nullára leírt használatban lévő eszközök állományát a 8/c sz. mellékletnek megfelelően fogadja el. (4) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, a 8/d melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra. 9. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9/a, 9/b, 9/c számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány alakulását a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (4) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről intézkedni köteles. 3.Záró rendelkezések 10. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Záradék: E rendelet kihirdetésre került április 30-án. Dr. Illés Zsuzsanna mb.jegyző Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény 45. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi adók beszedése, hatékony ellenőrző és végrehajtó munka érdekében az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi ösztönzését (érdekeltségi rendszerét) az alábbiak szerint szabályozza: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed: a.) a Jegyzőre, b.) a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatait ellátó köztisztviselőire. 2. Az érdekeltségi kifizetések forrása 2. (1) Az érdekeltségi kifizetések és azok járulékainak fedezete az önkormányzat adószámlájára befolyt a.) késedelmi pótlék 50 %-a, b.) adóhiány 20 %-a, c.) mulasztási bírság 20 %-a. (2) Az előző évi érdekeltségi megtakarítás, amennyiben a Képviselő-testület a pénzmaradvány elszámolása során azt jóváhagyta. 3

4 3. Az érdekeltségi kifizetések jogcímei és feltételei 3. Az érdekeltségi célú kifizetések jogcímei: a.) adóbeszedési jutalék, b.) adóellenőrzési és végrehajtási jutalék. 4. Adóbeszedési jutalék 4. (1) A 1. -ban meghatározott dolgozókat adóbeszedési jutalék illeti meg, ha az Önkormányzat kezelésében lévő adókból elszámolt (befizetett) bevétel összességében eléri az Önkormányzatnál nyilvántartott folyó évi fizetési kötelezettség (folyó évi helyesbített előírás) 98 %-át, illetve az I. félévi helyesbített előírás 50 %-át. (2) Az (1) bekezdés szerinti teljesítést a féléves és éves zárási összesítők alapján kell megállapítani. (3) Az adóteljesítések alapján fizetendő jutalékot az 1. -ban meghatározott dolgozóknak a teljesítési félévnek, évének utolsó havi alapilletménye alapján az alapilletmény 25, illetve maximum 50 %-ának megfelelő összegben kell megállapítani. (4) A beszedési jutalék összege a 100 %-ot elérő éves teljesítés esetén további 25, illetve maximum 50 %-kal nő. (5) A 100 %-ot meghaladó adóbeszedési teljesítés esetén minden további 5 %-ot elérő adóbevételi többlet után az alapilletmény 25 %-ának megfelelő összegű jutalékot kell fizetni. (6) A beszedési jutalékot a teljesítés félévében munkában töltött idő arányában kell megállapítani, kifizetni. Munkában töltött időnek azokat a munkanapokat kell tekinteni, amelyek után a dolgozót munkabér illeti meg. Ha a teljesítés félévében, évében a munkabér folyósítása 15 napnál rövidebb ideig szünetelt, akkor azt munkában töltött időnek kell tekinteni. (7) Az adóbeszedési jutalék feltételei teljesülését a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság előzetes állásfoglalása alapján az 1. b. pontjában érintett dolgozók esetében a Jegyző, az 1. a. pontja által érintett köztisztviselő esetében a Polgármester állapítja meg, illetve hagyja jóvá. (8) Az adóbeszedési jutalékot elvonni csak jogerős fegyelmi büntetés alapján lehet. 5. Adóellenőrzési és végrehajtási jutalék 5. (1) Adóellenőrzési, felderítői és végrehajtási munkában résztvevő 1. b. pontjában meghatározott dolgozók félévenként jutalékban részesülhetnek, amennyiben e tevékenységükből származó önkormányzati bevétel félévenként eléri az egy millió forintot. (2) Az adóellenőrzési, felderítői és ellenőrzési munkáért személyenként és évenként kifizethető összeg a félévi, illetve év végi alapilletmény félhavi, illetve egy havi összegét nem haladhatja meg. (3) Az adóellenőrzési és végrehajtási jutalék kifizetése feltételi teljesülését a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság előzetes állásfoglalás alapján a Jegyző állapítja meg, illetve hagyja jóvá. 6. Érdekeltségi jutalék kifizetése 6. (1) Az adóbeszedési jutalékot, az adóellenőrzési és végrehajtási jutalékot a 2. alapján képződött, külön nyilvántartott összeget is figyelembe véve félévenként a tárgy év augusztus 31-ig, illetve a következő év február 28-ig külön-külön értékelés alapján kell kifizetni. 7. Érdekeltségi alap kezelése 7. (1) Az érdekeltségi alapot illető összeget félévenként a zárlati munkák befejezése után elkülönítetten a 2 szerinti részletezésben kell kimutatni, nyilvántartani. (2) Az érdekeltségi alapból kell a munkáltatót terhelő járulékokat is fedezni. (3) Az érdekeltségi alapmaradvány a következő évre átvihető, rendeltetésének megfelelően felhasználható. 8. Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a január 1-től előírt és befolyt adóbevételekre vonatkozóan alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2005. (IV.12.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Tápiószecső, április 28. Záradék: E rendelet kihirdetésre került április 30-án. Dr. Illés Zsuzsanna mb.jegyző Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban Közokt. tv.) 102. (2) bekezdésének b/ pontjában kapott felhatalmazás alapján a tápiószecsői Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában (továbbiakban Iskola) kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, az adható kedvezményekről az alábbiak szerint rendelkezik: 1. A rendelet célja 1. E rendelet célja az önkormányzat fenntartásában működő Iskolában azoknak a szabályoknak a megállapítása, amelyek alapján az intézmény igazgatója dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, valamint az adható térítési díj- és tandíjkedvezmények, ill. mentességek megállapításáról. 2. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat fenntartásában működő Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára, az Iskolával tanulói jogviszonyban állókra, az általuk fizetendő térítési díjakra, tandíjra, és az ezekből adható kedvezményekre, mentességekre. 3. A tanulói jogviszony létrejötte 3. (1) A tanulói jogviszony létesítésekor - a szükséges személyi adatok és a tanulói azonosító száma közlése mellett - írásban nyilatkozni kell arról, hogy melyik művészeti ágra (főtárgy és kötelező választott tárgyak) történik a beiratkozás, amelyben a heti 4-6 foglalkozást biztosít az intézmény. (2) A tanulói jogviszony létesítésekor írásos nyilatkozatot kell adni arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját az erre megszabott időben és módon megfizetik. (3) Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, vagy a művészeti iskolában több művészeti képzésben vesz részt (több tanszakra jár), a tanulónak, kiskorú esetében a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt művészeti képzésben, térítési díj fizetési kötelezettség mellett. Az Iskola igazgatója köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni. (4) Az (1) (3) bekezdésekben foglalt nyilatkozatok megtételéhez az Iskola formanyomtatványt biztosít. (5) Az (1) (2) bekezdésben foglalt írásbeli nyilatkozattételi kötelezettség kiskorú tanuló esetén a szülőt (törvényes képviselőt), nagykorú tanuló esetén magát a tanulót terheli. 4. Térítési díj fizetési és tandíjfizetési kötelezettség 4. (1) Térítési díj ellenében vehetők igénybe a Közokt. tv (1) bekezdésének c/ pontjában meghatározott szolgáltatások. 4

5 (2) A térítési díj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának függvényében, tanulmányi eredménytől függően, differenciáltan kell megállapítani az 1. sz. mellékletben meghatározott %-os arányok alapján. A művészeti előkészítő foglalkozásokon a résztvevő tanulók a mindenkori térítési díj 50 %-át fizetik. (3) A térítési díj minimális összege nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zeneművészeti ág esetén 10, más művészeti ág esetén 20%-a. (4) E rendelet alapján tandíjat fizet az a tanuló, aki a) egy művészeti ágban heti 4-6 tanórát meghaladó foglalkozáson vesz részt, b) az egynél több művészeti ág, ill. tanszak foglalkozásait veszi igénybe, minden további művészeti ág, ill. tanszak után, c) év közötti tanuló feltéve, hogy nem áll egyéb tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, d) betöltötte a 22. életévét, e) több alapfokú művészetoktatási intézmény szolgáltatását veszi igénybe, és utána Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata normatív hozzájárulás igénylésére nem jogosult. f) az Iskolában második idegen nyelv oktatást vesz igénybe. (5) A művészeti oktatásban a tandíj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának függvényében, tanulmányi eredménytől függően, differenciáltan kell megállapítani a 2.sz. mellékletben meghatározott %-os arányok alapján. A több művészeti ág, ill. tanszak foglalkozásait igénybe vevő tanuló az első tanszak térítési díján felül művészeti áganként, ill. tanszakonként fizeti a tandíjat. (6) Az Iskolában szervezett második idegen nyelv oktatás tandíjának összege: Ft/év/tanuló. 5. Mentességek 5. (1)Ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi-, érzékszervi-, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel. (Közokt. tv (2) bek.) (2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. (3) A mentességre való jogosultságot dokumentumokkal igazolni kell. 6. Szociális kedvezmények 6. (1)A tanulót a reá irányadó térítési díjból a család szociális helyzete alapján egyéni elbírálás mellett kedvezményt kaphat, ha: a) a tanuló családjában három, vagy több gyermeket nevelnek, b) a szülők egyike, vagy mindegyike munkanélküli, c) a tanulót egyik szülője egyedül neveli, d) ugyanabból a családból egyidejűleg három, vagy ennél több gyermek tanul az Iskola művészeti tagozatán. (2) Szociális helyzet alapján a térítési díj csak olyan mértékben csökkenthető, hogy a fizetendő térítési díj nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zeneművészeti ág esetén 10, más művészeti ág esetén 20%-a. (3) A szociális kedvezményre való jogosultságot dokumentumokkal igazolni kell. (4) A kedvezményről az intézmény igazgatója dönt. 7. A tandíj és a térítési díj megfizetése 7. (1)A térítési díj és a tandíj tanévre szóló összeg, melyet félévente önkényes kimaradás esetén is meg kell fizetni. A már befizetett térítési díjak visszaigénylésére csak abban az esetben van mód, ha a tanuló a térítési díj fizetéssel érintett időszakban is hátrányos helyzetűnek minősült. (2) Amennyiben a tanulói jogviszony a tanulónak fel nem róható ok (betegség, lakhelyváltozás) miatt szűnik meg, a befizetett, de igénybe nem vett szolgáltatásokért visszajáró térítési díjat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja időarányosan visszatéríti. (3) Az éves térítési díjat lehetőség van félévente, a tandíjat pedig havi részletekben fizetni az a) és b) pontban foglaltak szerint: a) A térítési díj befizetésének határideje: - szeptember 15-ig az I. félévi térítési díj - február 15-ig a II. félévi térítési díj b) A tandíj befizetésének határideje: minden hónap 5. napja. (4) A tanulmányi eredménytől függő kedvezményeket az első tanév II. félévétől kell figyelembe venni. (5) A térítési díj, ill. a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak I. félévében az 1. és 2. sz. mellékletben meghatározott díjtételek alsó határa. (6) A fizetendő díjról a törvényes képviselőt (nagykorú tanulót) írásban értesíteni kell. Az értesítés tartalmazza a fizetés módját, idejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget. (7) A térítési díj és a tandíj befizetésének elmaradása esetén az iskola igazgatója írásban - határidő kikötésével - felhívja a szülőt, vagy a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség teljesítésére, figyelmeztetve a következményekre. Amennyiben a felhívásban közölt határidő eredménytelenül telik el, a tanuló jogviszonya a határidő leteltével az intézményben megszűnik. 8. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a es tanév első napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X.28.) KT rendelete hatályát veszti. Záradék: E rendelet kihirdetésre került április 30-án. Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv 44/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 8. (5) bekezdésében valamint 16. -ában foglaltakra a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 5

6 1. A rendelet célja, alapelvei 1. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében. 2. Az 1. -ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében a település anyagi lehetőségeitől függően keretet állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében szabályozza. 3. E rendelet alkalmazásában a) önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik; illetve abban az esetben, hogy ha nem rendelkezik székhellyel az önkormányzat illetékességi területén, akkor hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy tevékenységét Tápiószecső lakossága érdekében is végzi. b) nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerv, biztosító egyesület. 2. A pályázatok benyújtása 4. (1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) iránti pályázatokat írásban, az 1-8.sz.mellékletek szerint, a szükséges mellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő harminc (30) napon belül az önkormányzat pályázati felhívása alapján. (2) A pályázathoz csatolni kell: a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést; b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát; c) székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonat; d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; e) az önszerveződő közösség közgyűléséről vagy döntéshozó szerve üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza. f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. g) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, h) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati adóhatóság) nincs, i) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem, j) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez. 6 (3) A Polgármesteri Hivatal eljárása során köteles vizsgálni, hogy a pályázó pályázatához csatolta-e a 4. (2) bekezdés szerinti mellékleteket. Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított nyolc (8) napon belül a hiányt pótolja. Annak a pályázónak, aki a pályázat kiegészítését felhívás ellenére sem végzi el, az ad-hoc bizottság és Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság nem tehet javaslatot a támogatás megállapítására a képviselőtestület felé. (4)Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, a (2) bekezdés a) b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. 3. A beérkezett pályázatok véleményezése 5. (1) A beérkezett pályázatokat a pályázati határidő elteltét követő 15 napon belül az ad-hoc bizottság megvizsgálja és indokolással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, illetőleg annak összegére a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint a Képviselő-testület felé. (2)Az ad-hoc bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható. (3)A pályázat ad-hoc bizottság által történő elbírálását követően a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az ad-hoc bizottság javaslatát is figyelembe véve- valamennyi beérkezett pályázatot véleményezi és indokolással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, illetőleg annak összegére. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság üléséré az ad-hoc bizottság tagjait tanácskozási joggal meg kell hívni. (4) A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e; b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel; c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását; d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon. 4. A pályázatok elbírálása 6. (1)A bizottságok által véleményezett pályázatok képviselőtestület elé terjesztéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (2) Az előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselők számára egyértelmű legyen az ad-hoc bizottság, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye és javaslata. (3)A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. (4)A pályázatok elbírálásáról szóló döntést a képviselőtestület a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 5. (3) bekezdés szerintit döntését követő első ülésén hozza meg. Amennyiben a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság döntése és a soron következő képviselő-testületi ülés közötti idő nem elegendő az előterjesztés szervezeti és működési szabályzat szerinti megfelelő előkészítésére, a döntéshozatalra az azt követő testületi ülésen kerül sor. (5)A képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet.

7 (6)A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről és a támogatási szerződés megkötéséről (5. számú melléklet) a polgármester gondoskodik a döntést követő 30 napon belül. 7. A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a szerződésben meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselőtestület hozzájárult. Ebben az esetben a támogatási szerződést módosítani kell, melyről a testületi döntést követő 30 napon belül a polgármester gondoskodik. 8. Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el; b)az előző évben kapott támogatást képviselő-testületi döntés nélkül - a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően használta fel. c)amely a pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, d)amelynek lejárt esedékességű köztartozása van. 5. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása 9. Az elnyert támogatás az önszerveződő közösség folyószámlájára történő átutalásáról évente egy összegben a szerződés megkötésétől számított tizenöt napon belül a jegyző gondoskodik. 10. (1)Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. E kötelezettségének a tárgyévet követő év január 31-ig tehet eleget. (2)Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával teljesíthető. (3)Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata és véleménye alapján a Képviselő-testület dönt. 6. Egyéb rendelkezések 11. (1)Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét valamint annak célját az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni. (2)Ugyancsak közzé kell tenni azt, hogy a kapott támogatással az önszerveződő közösség e rendelet előírásainak megfelelően számolt-e el, s a felhasználás milyen célra történt. (3)A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, illetve ennek végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet alapján valamennyi pályázatot egy központi honlapon kell közzé tenni a nyertesek és a nyert összeg megjelölésével, valamint a pályázat teljesítését igazoló beszámolóval együtt. (4)A közzétételről a polgármester gondoskodik. A közzététel határideje a 6. (4) bekezdése szerinti döntést követően megjelenő lapszám, illetve a központi honlap esetén fenti bekezdésben meghatározott jogszabály szerinti határidő. (5) Az ad-hoc bizottság a mindenkori bizottsági elnökökből áll. 7. Záró rendelkezések 12. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben a 2011.évi költségvetésben e célra meghatározott támogatási keret felosztása során kell alkalmazni. Záradék: E rendelet kihirdetésre került április 30-án. Tápiószecső, április 30. Dr. Illés Zsuzsanna mb.jegyző Az önkormányzati rendeletek teljes terjedelemben olvashatók a honlapon. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: a Tápiószecső Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Az ülés helye: Községháza 7/2010. (04.26.) CKÖ határozat Tápiószecső Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselői úgy döntenek, hogy a évi költségvetésükből br ,-Ft-ot használnak fel élelmiszerre, vendéglátásra és Kb. 30 család kisebbségi rászorult részére készítenek a gyermekeknek élelmiszer és játékcsomagot, amely május 1-én kerül átadásra. Erre a célra április 28-án előleg vesz fel az Elnökhelyettes, mellyel május 7-ig számlával elszámol, továbbá a játék- és élelmiszercsomagok átadásáról névsort mellékel a felhasználásról. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői tudomásul veszik, hogy 7/2010. (04.26.) CKÖ határozatuk megjelenik a Szecsői Tükör májusi számában. Dr. Illés Zsuzsanna sk. Mb. jegyző Határidő: május 07. Felelős: Elnökhelyettes k.m.f. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bangó Gyuláné sk. CKÖ Elnökhelyettes Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében. A fenti célok érvényesülés érdekében a képviselő-testület az alábbi p á l y á z a t i f e l h í v á s t teszi közzé. Támogatásban részesülhetnek azon szervezetek, amelyek programjaikban kiemelt szerepe van: - Tápiószecső hagyományainak, értékeinek, jó hírének megtartása, illetve átadása. - Szervezet összetartó közösséggé való formálása. - Helyi érdekeket szolgáló tevékenységek szervezése. - Lokálpatrióta szemléletre való törekvés. - Aktív részvétel a település társadalmi életében. - Mozgásfejlesztésre, egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő programok rendezése. - Nemzetközi programhoz kapcsolódó események rendezése. - Innovatív kezdeményezések, Tápiószecsőhöz kapcsolódó mintaértékű programok megteremtése. - Nagyközségi sport, szabadidős, kulturális, természeti és környezetvédelmi jellegű programok szervezése. - Működéshez tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítése. Nem jogosult támogatásra a civil szervezet a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatától, ha: - a tárgy évben bármely más jogcímen támogatásban, illetve átadott pénzeszközben részesült, - a megadott határidőig az előző támogatásával nem számolt el. 7

8 Pályázatot nyújthat be azon önszerveződő közösség, amely bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik; illetve abban az esetben, hogy ha nem rendelkezik székhellyel az önkormányzat illetékességi területén, akkor hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy tevékenységét Tápiószecső lakossága érdekében is végzi. Nem nyújthatnak be pályázatot, mivel nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerv, biztosító egyesület. A pályázathoz kötelezően csatolni kell: k) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést; l) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát; m) székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonat; n) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; o) az önszerveződő közösség által közgyűléséről vagy döntéshozó szerve üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza. p) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. q) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, r) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati adóhatóság) nincs, s) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem, t) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez. A Képviselő-testület a pályázót a pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. A támogatott szervezetek a döntést követően támogatási szerződést kötnek az önkormányzattal. Beadási mód: a pályázati adatlapok pontos kitöltése után a Polgármesteri Hivatalban Ofella Andreánál. Beadási határidő: június 11. péntek A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület június 30-i ülésén bírálja el. A pályázati adatlapokat tartalmazó csomag a honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban Ofella Andreánál átvehető. FELHÍVÁS ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐ TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE! A Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kivitelező cégek árajánlatát várja az alábbi munkákra: A település az Árpád úti óvoda épületének átalakítására nyert pályázatot. Az épület felújításának elemei: - akadálymentesítés az épület megközelítéséhez - belső felújítás, átalakítás, tornaszoba kialakítása, belső padozat cseréje, nyílászárók cseréje, festés 8 - tető felújítása, külső nyílászárók árnyékolása - külső homlokzat felújítása hőszigetelő rendszerrel - fedett terasz kialakítása - riasztó berendezés, tűzjelző felszerelés, villanyszerelés - bontás, sitt szállítás Az árajánlat megküldése előtt előre egyeztetett időpontban helyszíni bejárást tartunk. Kapcsolattartó személy: Kanyó Sándor telefon: , Tar Andrea telefon: Tájékoztatás Az alábbi lehetőség csak azokat a Tápió Projekt szennyvízberuházással érintett Településen érdekeltségi egységgel rendelkező lakosokat érinti, akik eddig a szennyvízberuházás önerejének biztosítása érdekében még nem kötöttek Fundamenta szerződést (a lakossági önrész megfizetése miatt), vagy nem fizetés esetén ismételten élni kívánnak ezzel a részletfizetési lehetőséggel, és új szerződést kötnek. Tájékoztatjuk, hogy a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata március 17-i Küldöttgyűlése döntött arról, hogy a szennyvízberuházással érintett Települések lakossági érdekeltségi hozzájárulását az alábbiak szerint Fundamenta LTP szerződésen keresztül ismételten lehet teljesíteni. A lakossági érdekeltségi hozzájárulás összege Ft/érdekeltségi egység. Ennek befizetése az alábbiak szerint. Feltételek: Fundamenta LTP szerződéssel futamidő : 70 hónap fizetési gyakoriság : havi havi megtakarítás összege : Ft/érdekeltségi egység számlanyitási díj : Ft futamidő végén összes megtak : Ft + 30% állami támogatás + 3%kamat Új feltétel: Szerződéskötéskor a Fundamenta LTP számlanyitási díjat be kell fizetni csekken. Fontos feltétel a havi rendszeres befizetés, az állami támogatás teljes igényelhetőségéhez. Fizetési mód: Társulat által küldött sárga csekk, vagy a Társulat által indított csoportos beszedés a lakos által adott felhatalmazás alapján. Kérjük, hogy az ingatlan tulajdonjogában történt változásokat pl: -ingatlan adás-vétel, csere, örökösödés,vagy a Fundamenta szerződésben kívánt változtatás ( kedvezményezett megnevezése, személyi adatokban történt változás, okmányokban történt változás stb) a Társulatnak írásban bejelenteni szíveskedjenek. A 160/1995.(XII.26) Kormány rendelet szerint Az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozásnak minősül - a határidőre meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás beszedéséről - a Társulat Elnökének írásos megkeresése alapján - a területileg illetékes jegyző gondoskodik. Kérdéseikre készséggel válaszolunk az alábbi elérhetőségeken. Telefon, fax: Levélben: Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2760 Nagykáta Egreskátai u.27. Az iroda ügyfélfogadási nyitva tartása: Hétfőtőlcsütörtökig 8 14 óráig Pénteken: nincs ügyfélfogadás FUNDAMENTA szerződések megkötésére Tápiószecsőn a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási napokon hétfő, szerda, csütörtök munkaidőben van lehetőség. Ügyintézők: Kókainé Bárdi Erzsébet Tel.: Szironyné Gazsi Ilona Tel.:

9 Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Többcélú Kistérségi Iroda könyvelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 19/g. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ellátja a társulás és a hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi, könyvviteli tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat elvégzi a banki és készpénzes számlák könyvelését. Közreműködik a költségvetés készítésében, elkészíti az időszaki és év végi beszámolókat és mérlegjelentéseket. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, Mérlegképes könyvelői képesítés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: K Ö SZ Ö N J Ü K!! 9 Felsőfokú képesítés, Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi TATIGAZD szoftver ismerete, Elvárt kompetenciák: önálló munkavégzés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: május 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kökényesi Hajnalka / Földvári Gábor nyújt, a os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 19/g. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2010, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő. Személyesen: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 19/g. A pályázat elbírálásának határideje: május 28. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. Tisztelt Választópolgár! A es országgyűlési választások győztese Tápiószecsőn is rendkívüli támogatást és felhatalmazást kapott! Kívánom az új kormánynak, hogy a rárótt feladatot eredményesen végrehajtsa! Ehhez kérem további kitartását, támogatását! Bata József, a FIDESZ tápiószecsői csoportjának elnöke Alsó tagozat hírei Folyamatosan zajlanak az alsó tagozatban a tanulmányi versenyek. Íme a legügyesebbek névsora: Környezet 2. osztály 1. Mihályi Máté 2. Kun Milán, Raisinger Vivien, Pásztor Dániel 3. Dósa Beáta, Varga Levente 3. osztály 1. Gál Anna 2. Juhász Bálint 3. Kohajda Evelin 4. osztály 1. Aranyi Petra 2. Belovai Liliána 3. Mészáros Dávid Szövegértés 2. osztály 1. Fejős Liliána 2. Kun Milán, Mihályi Máté, Raisinger Vivien 3. Pásztor Dániel 3. osztály 1. Kohajda Evelin 2. Kiss Lili 3. Minkó Nadin 4. osztály 1. Aranyi Petra 2. Minkó Norman, Papp Adél, Szabó Bálint 3. Bánfi Zsombor Matematika 2. osztály 1. Fejős Liliána 2. Raisinger Vivien 3. Lendvai Zsuzsanna, Almási Balázs 3. osztály 1. Tóth Anna2. Garai Gábor3. Minkó Nadin, Geőcze Anna 4. osztály 1. Szabó Bálint 2. Minkó Norman 3. Papp Adél Iskolai hírek Több fordulós Benedek Elek emlékversenyt zártunk a múlt héten. A 3-4. osztályosok mérték össze tudásukat mesefeldolgozásban. Gratulálunk a fordulók győzteseinek és minden résztvevőnek. Papírgyűjtést tartottunk április 1-jén. A hosszúra nyúlt fűtésszezon ellenére igen szépen teljesítettek a gyermekek. Összesen 9797 kg papírt gyűjtöttünk. Legszorgalmasabbjaink: 1. 3.a 1373 kg 2. 2.b 1242 kg 3. 4.a 1092 kg Köszönjük minden aktív kisiskolás és szülő munkáját. Tisztelt Szülők! Szeretném tájékoztatni Önöket iskolánk ben hátralévő eseményeiről május 26-án országos kompetenciamérést tartunk a évfolyamokban. Az érintett diákok a jogszabály értelmében 4 tanítási óra után mennek haza. Az osztálykirándulások időpontjáról, szervezéséről az osztályfőnökök küldenek értesítést. Az itthon maradottaknak párhuzamos osztályok óráin való részvétel kötelező. A felső tagozatban június 7-én különböző programokkal gyereknapot tartunk. Az alsó tagozatban június 10-én (csütörtökön) délelőtt tartjuk a gyereknapot. Ezen a napon nevelőtestületi értekezlet miatt nem lesz napközi.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete Letenye Város Alapfokú Mővészetoktatási Intézményében fizetendı térítési és tandíjakról Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2006. (V. 31.) számú rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A művészeti iskolában a térítési- és tandíjakat a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410- /2011 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben