Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdésében és 26. -ában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja i. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Balmazújváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Az Szt. 6. -ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Balmazújváros közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. (3) Az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túl az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. Kiterjed továbbá az Szt. 3. (3) bekezdésében meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A szociális törvényben szabályozott ellátások 1. cím: Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 3- (1) Az időskorúak járadékára vonatkozó törvényi rendelkezéseket Balmazújváros Város Önkormányzata változtatás nélkül alkalmazza.

2 2 A nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyének megállapítása 4. (1) Amennyiben a nem foglalkoztatott személy foglalkoztatása a jogosultság megállapításától számított 30 napon belül nem biztosítható, úgy részére a rendszeres szociális segély a kérelem benyújtásának időpontjától (napra számítva) állapítható meg. (2) Ha a jogosult a rendszeres szociális segélyre (továbbfolyósításra) való jogosultságának megállapítására irányuló kérelmét a 4/A. (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatás keretében végzett tevékenység megszűnését követő 15 napon belül nyújtja be, úgy a támogatást a munkaviszony megszűnését követő naptól kell megállapítani. (3) A nem foglalkoztatott személy részére a rendszeres szociális segély a támogatás megszüntetésének vagy szüneteltetésének napjáig folyósítható. A nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyében részesülők foglalkoztatása 4/A. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő segélyezett foglalkoztatását az önkormányzatnak legalább 30 munkanapban biztosítani kell. (2) A foglalkoztatás történhet a) közhasznú munka b) közmunka, vagy c) a települést érintő közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb munka (közcélú munka) keretében. (3) A foglalkoztatás történhet teljes, vagy rész-munkaidőben, a központi jogszabályban meghatározott mértékű díjazás ellenében. (4) A közfeladat keretében végezhető közcélú munkák köre: a) környezetvédelmi, kommunális munka (közterület gondozás, városrendezés, ár-belvíz védelem, csapadékvezető árkok karbantartása, gyomnövény elleni védekezés, stb.) b) az Önkormányzat hivatala és intézményeinél végezhető szakipari-, segéd és adminisztratív munka, c) személyi szolgáltatás (házi szociális gondozás, családsegítés) d) közművelődési feladatok segítése (hagyományőrző és egyéb városi rendezvények lebonyolítása, stb.) Az önkormányzat által félj ajánlott munkák szervezése 4/B. (1) A 4/A. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott munkák iránti igényt a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának Szociális Csoportjához (a továbbiakban: Szociális Csoport) kell benyújtani a szükséges szakképzettség, továbbá a munkavégzés tervezett kezdő és befejező időpontjának megjelölésével.

3 3 (2) A közcélú munka iránti igénybejelentést a) a Polgármesteri Hivatalban végzendő munkák esetében a jegyző egyeztetéssel, míg a b) környezetvédelmi és kommunális munka esetében a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság Vezetője, c) az önállóan gazdálkodó, vagy részben önállóan gazdálkodó intézmények esetében az intézményvezető írásban teszik meg az (1) bekezdés szabályai szerint, a munkavégzést megelőzően legalább 15 nappal korábban. (3) A Szociális Csoport a rendszeres szociális segélyben részesülő, vagy a támogatást igénylő nem foglalkoztatott személyt (személyeket) munkafelajánlás céljából az igénylést benyújtó intézmény vezetőjéhez irányítja. Az intézményvezető közvetítőlapon 8 napon belül tájékoztatja a Szociális Csoportot és a foglalkoztatásra kijelölt személyeket a közvetítés eredményéről. (4) A támogatásban részesülő személyt ténylegesen foglalkoztató intézmény vezetője a) a munkaszerződés egy példányával 8 napon belül értesíti a Szociális Csoportot a rendszeres ellátásban részesülő, vagy kérelmező igényjogosult foglalkoztatásáról, b) a munkaszerződés egy példányával haladéktalanul értesíti a Szociális Csoportot a foglalkoztatás bárminemű megszűnéséről (pl: rendkívüli felmondás, határozott idejű munkaviszony lejárata, stb.) (5) A pénzügyi elszámolás céljából a munkaszerződések példányaival a Szociális Csoport értesíti a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának Költségvetési Csoportját (a továbbiakban: Költségvetési Csoport). (6) A munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek, a munka jellegétől függő munkaeszköznek biztosítása a foglalkoztató intézmény vezetőjének feladata. (7) A Költségvetési Csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a közcélú foglalkoztatás pénzügyi teljesítését a lehetséges előirányzaton belül, illetve gondoskodik a hatályos jogszabályok keretein belül pótelőirányzat igényléséről. Az együttműködés szabályai 4/C. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy a Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat), együttműködni köteles. (2) A Családsegítő Szolgálat feladatai, kötelezettségei: a) a rendszeres szociális segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett személyt nyilvántartásba veszi és tájékoztatja az együttműködési kötelezettség feltételeiről és menetéről, b) a rendszeres szociális segélyben részesülő számára, beilleszkedésének elősegítése érdekében: - tanácsadást (jogi, munkaügyi, egészségügyi), - életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozást, - álláskeresésre irányuló,

4 4 - munkára és pályára ellátási, - továbbtanulási, - pályakorrekciós csoportfoglalkozásokat és tanácsadást szervez, - felhívja az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debreceni Regionális Kirendeltség Balmazújvárosi Kirendeltségénél (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) történő nyilvántartásba vételre és elhelyezkedése érdekében a vele való együttműködésre. c) Az együtt nem működés tényéről a bekövetkezéstől számított 8 napon belül a Szociális Csoportot értesíti. (3) Az együttműködési tevékenység alapján szervezhető programtípusok az alábbiak lehetnek (a Családsegítő Szolgálatot érintő költségkihatás évente kerül elfogadásra az intézmény költségvetésében): - az együttműködésre kijelölt szervvel (Családsegítő Szolgálat) való kapcsolattartás, - a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességet fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, - a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése, - a felajánlott és számára (az Szt. 37/H. (6) bekezdése szerint) megfelelő munkalehetőség elfogadása, - a Munkaügyi Központtal való együttműködés, figyelemmel az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ 62/2006. (II. 15.) számú' határozat alapján megkötött együttműködési megállapodásra is. (4) A Munkaügyi Központ a kereső tevékenység megkezdéséről és az álláskeresési megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítésének elmulasztásáról 8 napon belül a Szociális Csoportot értesíti. (5) Az együttműködési kötelezettség előírásáról, tartalmáról, megszegésének következményeiről a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Az együttműködési kötelezettség megszegésének formái és következményei 4/D. (1) Együttműködési kötelezettséget megszegőnek minősül, ha a segélyezett a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (PL: lakcímváltozás, közös háztartásban élők létszámának változása, stb.) megváltozását 15 napon belül nem jelenti be a Szociális Csoportnál. Ebben az esetben a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (2) Együttműködési kötelezettségét súlyosan szegi meg a segélyezett és a támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni abban az esetben, ha: a) az együttműködésre kijelölt intézménnyel a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül önhibáján kívül nem jelenik meg és távolmaradását 5

5 5 munkanapon belül háziorvosi, szakorvosi igazolással, vagy az akadályoztatás tényét hitelt érdemlő módon bizonyító egyéb dokumentummal nem igazolja, b) a Családsegítő Szolgálat által kidolgozott és elfogadott beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti, c) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatához határidőn belül a szükséges dokumentumokat írásbeli felhívás ellenére sem nyújtja be, d) a 4/A. (2) bekezdésben foglalt közfeladat (közcélú munka) feljajánlására nem jelenik meg, e) a Munkaügyi Központ által történő munkafelajánlásra nem jelenik meg, f) a Szociális Csoport által felajánlott megfelelő munkalehetőséget elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg, illetve távolmaradását 5 munkanapon belül nem igazolja. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a pillanatnyi egészségi állapot alapján a munkavégzésre való alkalmatlanságot és a várható keresőképesség időpontját is. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély " 4/E. (1) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt természetben nyújtja, ha a segélyben részesülő gyermekét a települési önkormányzat jegyzője védelembe vette és az alábbi ok(ok) fennállása esetén: a) a gyermekintézmények étkezési térítési díját a szülő nem fizette meg, b) tanévkezdéskor a szülő a tankönyv árát nem egyenlítette ki, c) a családnak közüzemi díjhátraléka keletkezett, vagy lakbérhátraiéka van, d) élelmiszer és tüzelő beszerzéséről nem tud gondoskodni. (2) A természetben nyújtott rendszeres szociális segély formái: a) a gyermekétkeztetés térítési díjkedvezménye, a hátralékos számlán történő jóváírással, b) tankönyv kifizetése, az oktatási intézmény tankönyvfelelőse részére, c) közüzemi díj kifizetése, a szolgáltatóhoz történő utalással, önkormányzati tulajdonban lévő lakás lakbérfizetéséhez, a fenntartóhoz történő átutalással, d) élelmiszer és tüzelőutalvány formájában. (3) A települési önkormányzat jegyzője a) a gyermekek védelembe vételéről értesíti a Szociális Csoport illetékes ügyintézőjét, b) határozattal intézkedik: - a gyermekétkeztetést biztosító oktatási intézmény térítési díj beszedője, - a tankönyvfelelős, - lakbérszámlát kezelő Városgazdálkodási Kht. által leadott kimutatás alapján a hátralék összegének - legfeljebb a (4) bekezdésben meghatározott mértékig - a rendszeres szociális segélyből történő levonásáról, illetve rendelkezik a kifizetésről, vagy a számlákon történő jóváírásról - a közüzemi szolgáltató felé történő utalásról, - az élelmiszer és tüzelőutalvány kiadásáról.

6 6 (4) A természetben nyújtott rendszeres szociális segély összege nem lehet több gyermekenként, mint a rendszeres szociális segély megállapított összegének 15 %-a, de összesen legfeljebb 50 %-a. (5) A természetben nyújtott szociális segély az (1) bekezdésben felsorolt okok bekövetkeztekor előre is kifizethető. Helyi lakásfenntartási támogatás 5. (1) Az Szt. 38. (9) bekezdése alapján önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt, az alábbi jogosultsági feltételek mellett: (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége: a) a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri, vagy meghaladja, b) kétszemélyes háztartás esetén a havi összjövedelem 25 %-át eléri, vagy meghaladja. (3) Egyszemélyes háztartás, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, és a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri, vagy meghaladja. (4) A támogatás jogosultsági feltételei és elismert költségek: a) a helyi lakásfenntartási támogatást az Szt. 38. (3) - (4) bekezdésében meghatározott költség és elismert lakásnagyság figyelembevételével kell megállapítani, b) amennyiben a kérelmező lakáscélú hitelt törleszt, vagy albérleti díjat fizet, az egy négyzetméterre jutó - a normatív támogatásnál figyelembe vehető - havi költséget 100,- Ft-tal emelten kell figyelembe venni. (5) A támogatás mértéke: A támogatás összegének kiszámítása az Szt. 38. (7) bekezdésében meghatározottak szerint történik. (6) A lakás nagyságát a kérelmezőnek hitelt érdemlő módon igazolni kell. Amennyiben hitelt érdemlő módon igazoló irat nincs a birtokában, azt a kérelmező személyes, anyagi felelőssége tudatában tett nyilatkozatával pótolhatja. Amennyiben a benyújtott igazolásból nem állapítható meg az, hogy a hitel lakáscélú, akkor a pénzintézet igazolása, vagy hitelesítése szükséges. A magánszemélyek tulajdonában álló lakásbérleti díjat a szerződéssel, illetve a bérbeadó és bérlő személyes nyilatkozatával kell igazolni. (7) A lakásfenntartási támogatás megállapításának ideje az Szt. 38. (8) bekezdésében foglaltakkal azonos. (8) A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.

7 7 (9) A lakásfenntartási támogatás összege a kérelem benyújtásának hónapja 1. napjától egész hónapra állapítandó meg. Ápolási díj 6. (1) Az Szt. 43/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díj állapítható meg az alábbi jogosultsági feltételek mellett: (2) Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 685. b/ pontja), akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át. (3) Jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül állapítható meg ápolási díj annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolásához fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. (4) Ápolási díj abban az esetben állapítható meg, ha az ápolásra szoruló a) ágyhoz kötött fekvőbeteg, és/vagy b) időskori demencia vagy egyéb betegségből adódóan gondnokság alá helyezett személy, aki állandó felügyeletet igényel. (5) A (4) bekezdésben foglaltak fennállásáról a háziorvos által kiállított, e rendelet 1. számú melléklete szerinti " igazolás és szakvéleményt " és az ideg-elme szakorvosi véleményt (gondnokkirendelő határozatot) mellékelni kell a kérelemhez. (6) Nem állapítható meg ápolási díj, ha: a) az ápolttal azonos lakcímen bejelentett és életvitelszerűen ott élő hozzátartozó vagy kérelmező keresetveszteség nélkül (a kérelem benyújtása előtt legfeljebb 3 hónapig nem rendelkezett semminemű jövedelemmel, vagy az aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyében részesül/részesült) képes az ápolásra szoruló személy gondozására, b) az ápolt és a kérelmező tartás-gondozási szerződést kötött, c) a kérelmező munkaviszonyban áll, vagy kereső tevékenységet folytat, függetlenül a foglalkoztatás napi időtartamától. (7) Az ápolási díj megállapítására, az ápolt halála miatti megszüntetésre az Szt aiban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. (8) Fizetés nélküli szabadság igénybevétele esetén a megszüntetés az ápolt halála hónapjának utolsó naptári napjával történik. (9) Az ápolási díj havi összege a nyugdíjminimum 80 %-a. (10) Az ápolási díjat határozott vagy határozatlan időtartamra lehet megállapítani. (11) Az ápolási kötelezettség teljesítését: - az Szt. 43/B. szerinti ápolási díj megállapítása előtt a Szociális Csoport,

8 8 szükség szerint (bejelentésre) és évente több alkalommal a hatáskör gyakorlója felkérheti a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ házi szociális gondozóit. Az ápolási kötelezettség teljesítése a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 27. (2) bekezdése figyelembevételével vizsgálandó. (1) Átmeneti segély formái: a) egyszeri segély b) kamatmentes szociális kölcsön c) jövedelemkiegészítő támogatás Átmeneti segély (formái és mértéke) 7- (2) A segély folyósítható készpénzben vagy közüzemi díjhátralék rendezésére irányuló kérelem esetén a szolgáltatóhoz történő átutalással. (3) Az esetenként nyújtott egyszeri segély legkisebb összege 3.000,- Ft, legmagasabb összege ,- Ft lehet. (4) Kamatmentes kölcsönként a nyugdíjminimum kétszerese nyújtható. - A kamatmentes kölcsönt 4-12 hónap alatt egyenlő részletekben kell visszafizetni. - A törlesztést a kifizetést követő második hónapban kell megkezdeni. - A törlesztőrészletet minden hónap 15-ig kell befizetni. (5) A jövedelemkiegészítő támogatás havi rendszerességgel 1-4 hónap időtartamra nyújtható, melynek mértéke havonként a nyugdíjminimum összegéig terjedhet. Átmeneti segély (jogosultsági feltételek) 7/A. (1) a) Egyszeri segély annak adható, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadási vannak, elsősorban elemi kár, tüzelőbeszerzés, közüzemi hátralék, magas gyógyszerköltség, kórházi napidíj kiegyenlítése, stb. b) Egyszeri segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át nem haladja meg. c) A szabadságvesztésből szabadult személyek egyszeri segélyben csak akkor részesíthetők, ha a szabaduláskor rendelkezésükre álló börtönkeresmény a nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. d) Jövedelem nagyságától függetlenül jogosult az a személy, akit elemi kár ért. (2) Kamatmentes szociális kölcsön hozzátartozó eltemettetéséhez nyújtható.

9 9 (3) Kamatmentes szociális kölcsönre jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át nem haladja meg. (4) Jövedelemkiegészítő támogatás az időszakosan (elsősorban téli időszakban) vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. Időskorúak szociális segélye 8. (1) Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelekező, a tárgyévben 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére természetbeni szociális segélyt nyújt Karácsony ünnepe alkalmából. (Mértékéről a képviselő-testület évente a költségvetésben dönt.) (2) Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Kormányrendelet 26. -ában érintettek részére szociális segélyként utazási támogatást nyújt a helyi menetrend szerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig. (3) A támogatás a megvásárolt bérlet után havonta igényelhető, a szolgáltató által kiállított készpénzfizetési számla egyidejű benyújtásával. (4) A (2) bekezdésben foglalt támogatásban azon személyek részesülhetnek, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. Temetési segély (1) Temetési segély állapítható meg azon kérelmező részére, akinek családjában az egy főre jutó havi nettójövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. (2) A temetési segély összege a számlával igazolt temetési költség 10 %-a, de maximum a nyugdíjminimum 75 %-a lehet. A legolcsóbb temetés költsége évtől a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján. (3) Rendkívüli élethelyzet, (különösen a hirtelen vagy tragikus körülmények közötti haláleset) és rendkívüli szociális körülmény (különösen a nyugdíjminimum alatti egy főre jutó jövedelem) esetén a polgármester engedélyezheti a temetési segély kifizetését a számlák utólagos becsatolása mellett is. (4) A (3) bekezdés szerinti esetben a temetési segély összege méltányosságból ,- Ft-ig terjedhet.

10 10 2. cím: Természetbeni ellátások Köztemetés 9/A. (1) A köztemetés elrendelésére vonatkozó törvényi szabályozást az önkormányzat változtatás nélkül alkalmazza. Méltányossági közgyógyellátás 10. (1) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a) akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és a gyógyító ellátás költsége - egyedülélő esetében a nyugdíjminimum 20 %-át eléri vagy meghaladja, - egyedülálló, valamint kétszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 25 %-át eléri vagy meghaladja, b) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg és a gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 25 %-át eléri vagy meghaladja. Eljárási szabályok 11. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a képviselő-testület Balmazújváros Város Polgármesterére átruházza. A méltányossági közgyógyellátás és a rendszeres szociális segély tekintetében a hatáskörök címzettje a város jegyzője. (2) A szociális ellátás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a polgármesteri hivatalhoz lehet benyújtani. A kérelemben szereplő személyi és lakcím adatokat érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolni. (3) A Szociális Csoport a beérkezett kérelmek alapján a jogszabályban meghatározott ellátásokra való jogosultság megállapítását, felülvizsgálatát, megszüntetését döntésre előkészíti. (4) Valamennyi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kormányrendelet 3. számú mellékletének II. számú, jövedelmi adatokat tartalmazó nyilatkozatát, a kitöltési utasításban foglaltak figyelembevételével, az alábbi kiegészítésekkel: a) a nyugdíjban, a nyugdíjszerű ellátásban és egyéb rendszeres pénzellátásban részesülő kérelmező esetében a kérelem benyújtását megelőző havi folyósított ellátás összegéről szóló igazolást, a január hónapban benyújtott lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély és közgyógyellátási igazolvány iránti kérelemhez a január havi ellátás összegéről szóló igazolás (a nyugdíjszelvény a nyugdíjas igazolvánnyal, vagy az éves értesítővel együtt), b) alkalmi munkavállói könyv másolata, c) nyilatkozat az alkalmi jellegű munkavégzésből, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelemről,

11 11 d) a kérelmező családjában (háztartásában) élő 20. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolását, e) elvált vagy házastársától különélő kérelmező esetében a gyermektartásdíjról rendelkező jogerős bírói ítélet másolatát és a tényleges gyermektartásdíjról szóló igazolást, családi pótlék összegéről szóló igazolást, illetve a gyermektartásdíj megelőlegezéséről szóló gyámhivatali határozatot. (5) Az e rendeletben szabályozott helyi lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelemben nyilatkozni kell az igénylőnek az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról, melyekhez a rendszeres szociális segély megállapítása iránt benyújtott kérelemhez a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is csatolni kell. (6) Amennyiben kérelmező az Szt. 4. (1) bekezdés b), ba) és bb) pontjaiban meghatározott vagyoni értékkel rendelkezik, kérelmét az (5) bekezdésben felsorolt ellátási formák tekintetében el kell utasítani. (7) Az e rendeletben külön nem szabályozott támogatási formák folyósítása (megállapítása és megszüntetése) a kormányrendelet 6. -a alapján történik. A támogatások kifizetése - az ügyfél kérése szerint - történhet: a) lakossági folyószámlára utalással b) postautalványon, vagy c) házipénztárból. (8) - A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban az Szt ának figyelembevételével a hatáskörök gyakorlói döntenek. - Indokolt esetben legfeljebb 12 hónapra részletfizetés engedélyezhető. - Ha a szociális ellátás megtérítésének elrendelésére kerül sor: a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és b) a kamat összegét a hatáskör gyakorlója méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti. (9) A rendszeres szociális segélynek a keresőtevékenység melletti továbbfolyósítása esetén az érintett személy a keresőtevékenység folyamatos fennállását első alkalommal a kereső tevékenység megkezdését követő 40. napig, azt követően a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles igazolni. Az igazolás elmulasztása esetén a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni. (10) A Szociális Csoport a támogatást igénylők szociális helyzetéről tájékozódik, - ennek keretében környezettanulmányt készít, - vizsgálja az Szt. 10. (2) bekezdésében foglaltakat. (11) Egy éven belül nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Szociális Csoport más, bármely ügyben vizsgálta, s nem feltételezhető azokban lényeges változás.

12 12 (12) Halaszthatatlan esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. (13) Átmeneti segély, időskorúak szociális segélye és méltányossági közgyógyellátás (súlyos, állandó kezelést igénylő daganatos betegség, csonkolásos műtéten átesett kérelmező, széklet-, vizelettartási betegségben is szenvedő kérelmező, stb.) kivételes méltányosságból történő megállapítása tekintetében a hatáskört a polgármester gyakorolja. (14) Az Szt. 25. (3) bekezdésében meghatározott pénzbeli, az Szt. 47. (1) bekezdésében meghatározott természetbeni, valamint e rendeletben szabályozott támogatási formák tekintetében, a kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában egyszerűsített határozat hozható. Átmeneti és záró rendelkezések 12. (1) A rendelet július l-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Akinek e rendelet hatálybalépésének napján az Szt. 43/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díjat folyósítanak, az e rendeletben szabályozott jogosultsági feltételek szerinti fennállását október 31. napjáig felül kell vizsgálni. (3) E rendeletet az Szt-ben, valamint a kapcsolódó kormányrendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2006. (IV. 27.) számú rendelet és az ezt módosító 37/2006. (XII. 14.) számú rendelet, a 7/2007. (III. 22.) számú rendelet és a 13/2007. (V. 23.) számú rendelet hatályát veszti. (5) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Balmazújváros, június Dr. Tiba István Sz^lag^i Jánpsné dr. polgármester ' Jegyző Záradék: Kihirdetve: június 21. ' n Szilágyi dánosnffrr. ' ígyzö

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

1-------- - ---------------1

1-------- - ---------------1 ' '. r.-. BUDAPEST KŐBÁNYAI 1-------- - ---------------1 Elöszám:... db Elóadó: ÖNKORMANYZATnelléklet 13/1993. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelete a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról A Budapest

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/Egységes szerkezetben /

/Egységes szerkezetben / Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 6/1994. Ö.R. számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról /Egységes szerkezetben / Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(VII.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről (Egységes szerkezetben a 20/2004.(VII.05.)Önk.sz.

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Zalaháshágy Község Önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben