Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról"

Átírás

1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, a 32. (3) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, valamint az 50. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. E rendelet célja a szociális igazgatási feladatok helyi végrehajtásának, valamint az önkormányzati pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának, a juttatás módjának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályozása. 2. A rendelet hatálya, hatáskörök 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed az évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 3. - ában felsorolt azon személyekre figyelemmel az ott felsorolt feltételekre -, akik életvitelszerűen Orosházán élnek és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. (2) A rendelet hatálya kiterjed azokra a hajléktalan személyekre is, akik az ellátás igénybevételekor Orosháza közigazgatási területét jelölik meg nyilatkozatukban tartózkodási helyként. 3. (1) Orosháza Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a Szt.- ben és az e rendeletben foglalt szociális igazgatási hatásköreit gyakorolják és feladatait végrehajtják: a) döntéshozó szervként a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző, b) döntés előkészítő és javaslattevő szervként a képviselő-testület bizottságai az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt munkamegosztás szerint, c) döntés előkészítő és végrehajtó szervként a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal). (2) Közreműködőként részt vesznek egyes szociális igazgatási határozatokban foglalt döntések végrehajtásában az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és 15

2 Családsegítő Szolgálata Orosházán működő munkatársai (a továbbiakban: Gyermekjóléti Központ vagy Családsegítő Szolgálat) és az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ hajléktalanok ellátásával foglalkozó részintézmények munkatársai, amennyiben a határozatban foglalt döntés végrehajtása úgy látszik biztosítottnak. A határozatban rendelkezni kell a közreműködő bevonásáról. 4. A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a Szt.-ben a települési önkormányzatok képviselő-testületéhez rendelt szociális igazgatási feladat- és hatásköröket az I. fokú eljárásban. 3. Értelmező rendelkezés 5. E rendelet alkalmazásában elemi kár: a károsult mindennapi életviteléhez elengedhetetlenül szükséges, személyi tulajdonát képező ingóságokban - beleértve a személyazonosítást szolgáló iratokat is -, valamint a károsult lakhatását biztosító, tulajdonában lévő lakóépületben természeti csapás (földrengés, árvíz, vihar, jégeső, rendkívüli mértékű csapadékmennyiség, belvíz, villámcsapás) vagy tűz által bekövetkezett károsodás. 4. Eljárási rendelkezések 6. (1) A Szt. és az e rendelet alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokat - a (2) bekezdésben és a 14. (1) bekezdésben foglalt szociális ellátások kivételével - az arra jogosult, illetve törvényes képviselője kérheti a Hivatalban a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet és az e rendelet mellékletében foglalt nyomtatványok felhasználásával. (2) Az önkormányzati segélyt a jogosult érdekében kérheti más szervek szociális feladatok ellátásával megbízott munkatársa is, valamint hivatalból is kezdeményezhető a segély megállapítása. 7. A polgármester által a Szt. 7. (1) bekezdése alapján nyújtott önkormányzati segély megtérítését az ellátás kifizetését követő 8 napon belül követelni kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől. 8. A Szt-ben és az e rendeletben foglalt szociális ellátásokra való jogosultság megállapításához és az ellátás felülvizsgálata alkalmával a kérelmező, illetve az ellátott köteles saját maga, családtagjai, háztartásának tagjai jövedelmi viszonyairól, - ha a jogszabály kéri - vagyoni viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni a rendelkezésre bocsájtott 6. (1) bekezdés szerinti nyomtatványokon a kérelem benyújtásakor, felülvizsgálatkor, de legkésőbb az eljáró hiánypótlási felhívásában szereplő határidő betartásával. 9. Az önkormányzati segély ügyintézési ideje 8 nap. Az Szt. 7. (1) bekezdésben foglalt esetek azonnali ügyintézést igényelnek. 2

3 10. (1) A pénzbeli ellátások közül a) az egészségkárosodott és az e rendelet alapján közfoglalkoztatási kötelezettség alá nem tartozó aktív korú ellátásban részesülő személyek esetében a rendszeres szociális segélyt és a normatív lakásfenntartási támogatást utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell folyósítani a jogosult által megjelölt számlára történő utalással, vagy postai úton, b) a rendszeres szociális segély az a) pontban foglalt kivétellel, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az önkormányzati segély kifizetése a hivatali segélypénztárban történik az ellátás megállapítója által megjelölt időpontban. (2) Ha a jogosult a jogerős határozatból eredő készpénzben kifizetendő ellátási igényét a megjelölt kifizetési időpontban és az azt követő 8 napon belül nem érvényesíti, az ellátás megállapítója haladéktalanul megvizsgálja a jogérvényesítés elmaradásának okát, intézkedés szükségességét. (3) A pénzbeli ellátások közül a lakásfenntartási támogatást és az önkormányzati segélyt természetbeni ellátás formájában is lehet nyújtani, ha az a rendeltetési célt hatékonyabban szolgálja. (4) Kizárólag természetbeni ellátás formájában nyújtott szociális ellátás a köztemetés, a méltányossági közgyógyellátás és az adósságkezelési szolgáltatás. 11. (1) A képviselő-testületi hatáskörben nyújtott pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátás felhasználását a polgármester ellenőrizheti. Rendszeresen folyósított ellátás esetén a folyósítás ideje alatt, alkalmi jelleggel nyújtott ellátás esetén az igénybevételt követő egy hónapon belül végezhet ellenőrzést. (2) A szociális ellátásban részesülőnek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie. 12. (1) Rosszhiszeműnek kell tekinteni a szociális ellátás igénybevevőjét, ha a) a jogosultságát érintő változás esetén elmulasztja 15 napon belüli bejelentési kötelezettségét, b) valótlan adatok közlésével vagy olyan körülmény elhallgatásával tévesztette meg az ellátás megállapítóját, amelynek figyelembe vételével nem lett volna jogosult az ellátásra, c) az igénybe vett ellátásra való jogosultság felülvizsgálata alkalmával, vagy az ellátás felhasználásának ellenőrzése során nem együttműködő. (2) Ha a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vétele a megtérítés elrendelését megalapozza, a kötelezett kérelmére részletfizetési kedvezményt kell engedélyezni a megtérítést elrendelő határozatban, amennyiben az egy összegű megtérítés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. (3) Akkor tekinthető a kötelezett megélhetése a megtérítés esetén súlyosan veszélyeztetettnek, ha a családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. 3

4 (4) Részletfizetés engedélyezése esetén, kéthavi részlet megfizetésének igazolatlan elmulasztását követően a megtérítés egy összegben esedékessé válik, és kezdeményezni kell a végrehajtást. (5) Ha a kötelezett méltányosságból a megtérítés összegének és/vagy a kamatának a csökkentését vagy elengedését kéri, a méltányosság gyakorlásáról a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátás megtérítése esetén a jegyző, a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátás megtérítése esetén a képviselő-testület dönt. (6) Méltányosságot különösen akkor indokolt gyakorolni, ha a méltányossági kérelem elutasítása: a) a kérelmező vagy családja életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, vagy b) a kérelmezőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, vagy c) következtében a kérelmező és családja által igénybe vett közüzemi szolgáltatást vagy lakhatásukat szüntetnék meg. (7) A kérelmező és családja akkor tekinthető súlyosan nélkülözőnek, ha a megtérítés összegének legalább 2.000,- Ft/hó részletekben való megfizetése esetén maradó egy főre jutó havi jövedelmük nem érné el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 13. A 3. (2) bekezdésében foglalt intézményeknek a szociális igazgatásban való közreműködői feladataik ellátásához a költségvetés éves keretet biztosít az önkormányzati segélykeret terhére, elszámolási kötelezettség mellett, a mindenkori költségvetési rendelet kihirdetését követő 15 napon belül. Az elszámolási kötelezettségnek a tárgyév december 31. napjáig kell eleget tenni a hivatal pénztárában. II. fejezet Az egyes szociális ellátásokra vonatkozó helyi szabályok 5. Aktív korúak ellátása 14. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult jegyzői hatáskörben - a Szt. 37. (1) bekezdés a) - c) pontjaiban foglaltakon túl - az az aktív korúak ellátására jogosult személy, akinek a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja az alábbi családi körülménye, egészségi, mentális állapota, vagy egyéb körülménye: a) ápolja állandó és tartós gondozásra szoruló tartósan beteg nagykorú hozzátartozóját, b) lakóhelye miatt a közfoglalkoztatási lehetőségek elérhetősége - összeegyeztethetően a 14 éven aluli gyermeke(i) nevelésével, ellátásával kapcsolatos feladatainak teljesítésével - nem biztosított, feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben, 4

5 c) személyiségfejlesztés nélkül alkalmatlan a munkahelyi beilleszkedésre és napi rendszerességgel munkavégzési kötelezettség teljesítésére, d) szenvedélybetegségre vagy fogyatékosságra utaló tüneteket mutat, e) egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja a 30%-ot, f) a foglalkozás-egészségügyi szakorvos alkalmatlannak minősítette a felajánlott közfoglalkoztatási munkakör betöltésére és előre láthatólag egy éven belül nincs mód a fizikai, mentális állapotának és képzettségi szintjének megfelelő másik közfoglalkoztatási munkakör felajánlására, g) a munkavégzés helyén a betöltendő munkakörre alkalmas munkavállaló kiválasztására jogosult személy ismételten alkalmatlannak minősítette a felajánlott közfoglalkoztatási munkakörre. (2) Az (1) bekezdés szerinti rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítható az aktív korúak ellátására való jogosultság a) megállapításával egyidejűleg, b) megállapítását követően, amely esetben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy a körülményeiben bekövetkező változás miatt rendszeres szociális segélyre lesz jogosult. Amikor az ellátás megállapítójának tudomására jut a rendszeres szociális segélyre jogosító feltétel megléte, a következő hónap első napjától meg kell állapítani és folyósítani kell a rendszeres szociális segélyt. (3) Az (1) bekezdés szerinti rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása kérelemre és hivatalból indulhat. (4) Az (1) bekezdés szerinti rendszeres szociális segélyre jogosító feltételek fennállásának kivizsgálását szolgáló eljárás során a jegyző a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel meglétének bizonyítására becsatoltatja a háziorvos aa) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg, ab) szakvéleményét arról, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul, b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt körülmény fennállásáról ba) írásban nyilatkoztatja az aktív korú ellátást kérelmező, illetve jogosult személyt, és bb) környezettanulmány útján ellenőrzést végez, c) az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt feltételek meglétének bizonyítására ca) egyeztet a Családsegítő Szolgálattal, és amennyiben a Családsegítő Szolgálat számára ismert a kliens, véleményezi annak állapotát; amennyiben a Családsegítő Szolgálat számára még nem ismert a kliens, köteles együttműködni a véleményezés időszakára a Családsegítő Szolgálattal; cb) becsatoltatja az állapot és diagnózis szerinti szakorvosi véleményt a napi rendszeres munkavégzésre való alkalmasságról és a munkahelyi közösségbe való beilleszkedésről, 5

6 d) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel meglétének bizonyítására becsatoltatja az orvos-szakértői szakvéleményt, e) az (1) bekezdés f) és g) pontjában foglalt feltétel meglétének igazolására a járási munkaügyi kirendeltségtől megkéri a közvetítési munkanapló kérelmezőre, illetve jogosultra vonatkozó bejegyzéseit. (5) Akinek az (1) bekezdés alapján a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát megállapították, annak az együttműködési kötelezettsége a közfoglalkoztatásban való részvételre nem terjed ki. 6. Önkormányzati segély gyermekek létfenntartási gondjainak enyhítésére 15. (1) A gyermekek létfenntartási gondjainak enyhítésére, az alkalmanként jelentkező többletkiadások fedezése céljából képviselő-testületi hatáskörben önkormányzati segély nyújtható, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben aa) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) a nagykorúvá vált gyermek közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben. (2) A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermeket önkormányzati segélyre jogosultnak akkor kell tekinteni, ha a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt önkormányzati segély megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni. 16. (1) Az önkormányzati segély összegének megállapításánál figyelembe kell venni az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő valamennyi vérszerinti és örökbefogadott gyermeket, a házastárs gyermekeit, valamint azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, illetőleg 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül. (2) A pénzbeli önkormányzati segély összege alkalmanként a) az első gyermekre 5.000,- Ft, b) a második gyermekre 2.000,- Ft, c) a harmadik gyermekre 1.000,- Ft, 6

7 d) a negyedik és minden további gyermekre ,- Ft. 17. (1) A segélyezésre okot adó körülményekre tekintettel az önkormányzati segélyt természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, ha az önkormányzati segély a) védelembe vett gyermek részére került megállapításra, amely esetben a segélyező a Gyermekjóléti Központ családgondozójának bevonásával gondoskodik az önkormányzati segély rendeltetésszerű felhasználásáról; b) célja a tankönyvek és tanszerek árának, a tandíjnak, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának, illetve egyéb, az iskoláztatással összefüggő ellátás térítési díjának részben vagy egészben történő átvállalása, amely esetekben az önkormányzati segély a követelés jogosultjának a számlájára kerül átutalásra. (2) A természetbeni ellátás formájában nyújtott önkormányzati segély pénzbeli ellenértéke alkalmanként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 18. Az önkormányzati segély - a pénzbeli és természetbeni ellátási forma együtt - ugyanazon jogosultra tekintettel négy alkalommal nyújtható egy évben, kivéve, ha vélelmezni lehet, hogy a további önkormányzati segély iránti kérelem nem teljesítése esetén a gyermek és a gyermeket nevelő család, valamint a nagykorúvá vált gyermek a 12. (6) bekezdés a)-c) pontjában foglalt élethelyzetek valamelyikébe kerül, illetve veszélyeztetetté válik a bölcsődei, a nevelési-oktatási és a felsőoktatási intézményi ellátás. 19. Az önkormányzati segély iránti kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt. 7. Önkormányzati segély felnőttek létfenntartási gondjainak enyhítésére 20. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére képviselőtestületi hatáskörben önkormányzati segély nyújtható alkalmanként vagy - különösen indokolt esetben - tartós önkormányzati segély. havi rendszerességgel Mindkét fajta önkormányzati segély pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 21. (1) Az alkalmankénti önkormányzati segély - pénzbeli és természetbeni forma együtt ugyanazon jogosultra tekintettel négy alkalommal nyújtható egy évben, kivéve, ha vélelmezni lehet, hogy a további önkormányzati segély iránti kérelem nem teljesítése esetén a kérelmező és családja a 12. (6) bekezdés a)-c) pontjában foglalt élethelyzetek valamelyikébe kerül. (2) Az önkormányzati segély összege alkalmanként legalább 1.000,- Ft és legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos. (3) Elemi kár esetében az önkormányzati segély a (2) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben is megállapítható: a) a mindennapi életvitelhez elengedhetetlenül szükséges, a károsult személyi 7

8 tulajdonát képező ingóságokban bekövetkezett kár enyhítésére és a személyazonosítást biztosító iratok pótlására szolgáló segély pénzbeli támogatásként nyújtható a károsodás mértékéhez igazodóan, de legfeljebb ,- Ft összegben, elszámolási kötelezettség nélkül; b) a károsult lakhatást biztosító, tulajdonában lévő lakóépületben bekövetkezett kár enyhítésére szolgáló, ,- Ft-ot meghaladó összegű segély elsősorban természetbeni juttatás formájában nyújtható, feltéve, hogy a károsult az önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja ba) a természetbeni juttatás - kivételesen pénzbeli juttatás - rendeltetésszerű felhasználását, bb) a bizonyító erejű dokumentumokkal (számlák, szállítólevelek, adásvételi szerződés) történő elszámolást a felhasználásról, bc) a helyreállítási munkák elvégzésének, illetve a megsemmisült dolgok pótlásának ellenőrzését, bd) rendeltetésellenes felhasználás, rosszhiszeműség esetén a segély visszafizetését, illetve pénzbeli ellenértékének megfizetését. (4) Az elemi károsultak (3) bekezdés b) pontja szerinti támogatására központi forrás biztosítása esetén kerülhet sor. 22. (1) A havi rendszerességgel adott tartós önkormányzati segély (a továbbiakban: tartós önkormányzati segély) évente egy alkalommal, a segélyezésre okot adó körülmény fennállásának időtartamára, de legfeljebb 6 hónapra állapítható meg, és havi összege nem haladhatja meg az alkalmankénti önkormányzati segély legmagasabb összegét. (2) Különösen akkor indokolt tartós önkormányzati segélyt nyújtani, ha a kérelmező a) önhibáján kívül átmenetileg nem rendelkezik jövedelemmel, nem részesül rendszeres pénzellátásban, rokkantsági járadékban, vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban, és b) alkalmi munkavállalási lehetősége korlátozott (egészségi állapot, életkor, téli időszak miatt), továbbá c) nem rendelkezik olyan hozzátartozóval (Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény b) pont), aki vállalná és tudná biztosítani a napi létfenntartását. 23. (1) Önkormányzati segélyre az a család jogosult, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülélő esetén 200 %-át. (2) Kivételes méltányosságból az (1) bekezdésben foglalt feltétel hiányában is nyújtható önkormányzati segély. Kivételes méltánylást érdemlő esetek különösen: elemi kár, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiváltása, tüzelővásárlás, kiugróan magas közüzemi számlák kifizetése. 8

9 8. Önkormányzati segély 70 év feletti személyek szemétszállítási díjtámogatására 24. (1) A lakásfenntartással kapcsolatos terhek csökkentésére a szemétszállítási díj részben vagy egészében történő kiegyenlítésére képviselő-testületi hatáskörben önkormányzati segély nyújtható. (2) A szemétszállítási díj kiegyenlítését célzó önkormányzati segélyre jogosultak azok a kérelmezők, akik esetében - figyelemmel a velük egy háztartásban élő személyekre is - az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: a) nem részesülnek normatív vagy adósságkezelési szolgáltatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatásban, b) az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, c) 70. életévüket betöltötték. (3) A szemétszállítási díj kiegyenlítését célzó önkormányzati segélyt a képviselőtestület a tárgyévi meg nem fizetett szemétszállítási díj összegében állapítja meg a szolgáltató igazolása alapján, és természetbeni ellátásként nyújtja a szolgáltatóhoz történő átutalással. 9. Önkormányzati segély temetés céljából 25. (1) Temetés céljából önkormányzati segély nyújtható képviselő-testületi hatáskörben annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját maga, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetés céljából - kérelmére - önkormányzati segélyt kell megállapítani annak az eltemettetőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetén annak 200%-át. (3) A temetés céljából nyújtott önkormányzati segély összege ,- forint. 10. Normatív lakásfenntartási támogatás 26. A normatív lakásfenntartási támogatás kérelmezőjének jogosultsága megállapításához a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, külön rendeletben szabályozott feltételeket is teljesítenie kell. 11. Köztemetés 27. Az orosházi lakóhelyű, köztemetés útján eltemetett elhunyt esetében a polgármester 9

10 a) a közjegyző útján hagyatéki teherként bejegyezteti a köztemetés költségeit, és b) a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 20. (1) bekezdése alapján az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 28. (1) A 27. -ban foglalt megtérítés megfizetésére a kötelezett kérelmére részletfizetési kedvezményt kell nyújtani, ha az egyösszegű teljesítés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. (2) Akkor tekinthető a kötelezett megélhetése a megtérítés esetén súlyosan veszélyeztetettnek, ha a családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. (3) A részletfizetést engedélyező határozatban rendelkezni kell arról, hogy kéthavi törlesztő részlet megfizetésének igazolatlan elmulasztása esetén a megtérítés egy összegben esedékessé válik és kezdeményezni kell a végrehajtást. 29. A 27. -ban foglalt megtérítés csökkentésére vagy elengedésére a kötelezett méltányossági kérelmet nyújthat be a képviselő-testülethez. A méltányossági kérelem elbírálása során a 12. (6)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. 30. Ha az eltemettetésre kötelezett személy a köztemetés költségét megtérítette, a polgármester az ügyfél kérelmére vagy hivatalból rendelkezik arról, hogy az ingatlannyilvántartásba a köztemetés költségének összegében bejegyzett hagyatéki terhet töröljék. 12. Közgyógyellátás méltányosságból 31. (1) E rendelet alapján méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, aki a Szt. 50. (1) vagy (2) bekezdése szerinti közgyógyellátásra nem jogosult, de esetében a) a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri, és b) az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülélő esetén 200 %-a. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása esetén a képviselőtestület méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg és folytat le eljárást a Szt. szabályai szerint. III. fejezet Záró rendelkezések 32. (1) E rendelet január 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a január 01. után keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 10

11 (2) Hatályát veszti 1. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelet, 2. a gyermekek ellátásáról szóló 17/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelet 3. alcíme, valamint a. ( Dr. Dancsó József ) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária ) polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: november 28-án. ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária ) címzetes főjegyző 11

12 1. számú melléklet 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez: Önkormányzati segély kérelem I. Adatlap A kérelmező neve:... Születési neve:.... Születési helye:...ideje:... Anyja neve:... Lakóhely címe:... Tartózkodási hely címe:... Életvitelszerűen hol lakik (aláhúzással jelölje): lakóhelyen; tartózkodási helyen Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): Telefonszáma (nem kötelező megadni):... Állampolgársága:.. Ha nem magyar állampolgár, jogállása (aláhúzással jelölje): bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott; hontalan Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:... A törvényes képviselő születési neve:.. A törvényes képviselő születési helye:.. ideje:. A törvényes képviselő anyja neve:. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe (ahol életvitelszerűen él):.. A kérelmező egyedül élő; nem egyedül élő (aláhúzással jelölje) Házastárs/élettárs neve:... Születési neve:.... Születési helye:...ideje: Anyja neve:... Bejelentett lakóhelyének címe (ahol életvitelszerűen él):. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):... A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: fő. 12

13 Közeli hozzátartozó Sorszám Neve, születési neve Születési helye, ideje Anyja neve TAJ száma Bejelentett lakóvagy tartózkodási helye-e a kérelmezővel közös címe Családi kapcsolat a kérelmezővel

14 II. Kérelem Kérem, hogy önkormányzati segélyt állapítsanak meg (X-szel jelölje) o gyermekek létfenntartási gondjainak enyhítésére, az alábbi indokok alapján:.... o felnőttek létfenntartási gondjainak enyhítésére, az alábbi indokok alapján: o 70 év feletti személyek szemétszállítási díjtámogatására és egyúttal nyilatkozom, hogy a lakásban velem lakó személyek mindannyian betöltötték a 70. életévüket és az általam lakott lakás után senki sem részesül lakásfenntartási támogatásban o temetési segély céljából és egyúttal nyilatkozom, hogy a temetési költségek finanszírozása érdekében a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesülök. 15

15 III. Jövedelmi adatok A nettó jövedelem adatait kell a táblázatba beírni! Havi jövedelem (nettó) Ft Jövedelem típusa Kérelmező Házastárs / A családban élő közeli hozzátartozók élettárs 1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3.Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem Egy főre jutó havi jövedelem:... Ft. IV. Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (6) bekezdésében foglaltak alapján, ha a kérelmező életkörülményeire tekintettel a hatóság vitatja a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. Hozzájárulok az általam közölt adatoknak az Szt. szerinti kezeléséhez és felhasználásához. Orosháza, kérelmező/törvényes képviselő.... kérelmező házastársa/élettársa 15

16 V. Nyilatkozat értesítés mellőzéséről Alulírott nyilatkozom, hogy nem tartok igényt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (9) bekezdés szerinti, ezen kérelmem alapján az eljárás megindításáról szóló értesítésre. Orosháza, kérelmező/törvényes képviselő VI. Nyilatkozat Alulírott nyilatkozom, hogy ezen kérelmem teljesítése esetén lemondok a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. (1) bekezdésében biztosított fellebbezési jogomról a Ket. 99. (2) bekezdése alapján. Orosháza, kérelmező/törvényes képviselő Önkormányzati segély kérelemhez csatolandó mellékletek: 1. A kérelmező és a családtagjainak jövedelemigazolását szolgáló iratok (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, stb.) 2. A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. igazolása a tárgyévi meg nem fizetett szemétdíjról, ha szemétszállítási díjtámogatás iránti a kérelem, továbbá az 1. pont szerinti iratok. 3. Temetési segély iránti kérelem esetén az ellátást igénylő vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított temetési számlák másolati példánya (az eredeti számla kerül záradékolásra az eljáró szociális hatóság által), valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolata, ha a haláleset nem Orosházán következett be, továbbá az 1. pont szerinti iratok. 4. A gyermekre tekintettel kért önkormányzati segély iránti kérelem mellékletei: az 1. pont szerinti iratok, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a bírósági/gyámhivatali határozat a gyermek átmeneti vagy tartós elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában, különélő szülők esetén a gyermekelhelyezésről szóló irat, egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságra vonatkozó nyilatkozat, igazolás az egészségi állapotról tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén, a középfokú vagy felsőoktatási intézmény igazolása nagykorúvá vált gyermek esetében a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. 16

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására BUZSÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA JEGYZŐJÉNEK 8695. Buzsák, Fő tér l. I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó,

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyes adatok 1.) A kérelmező személyére

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához 1. melléklet a 19/2013(XI.29.) önkormányzati rendelethez Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda cím: 8840 Csurgó, Csokonai utca 1. tel.: 06 82/471-388 KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): 11. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez KÉRELEM Iktatás helye: Rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben