a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel, a 9/2007. (IV.11.) 3 ök. rendelettel, az 1/2008. (II. 1.) 4 ök. rendelettel, 8/2008. (IV. 07) 5 ök. rendelettel, a 15/2009. (V.12.) 6 ök. rendelettel, a 15/2010. (V.10.) 7 önkormányzati rendelettel, a 20/2010. (X.28.) 8 önkormányzati rendelettel, a 18/2011. (IV.29.) 9 önkormányzati rendelettel, a 16/2012. (IV.27.) 10 önkormányzati rendelettel a 27/2012. (VI.29.) 11 önkormányzati rendelettel, a 49/2012. (XII.20.) 12 önkormányzati rendelettel, a 4/2013. (II.4.) 13 önkormányzati rendelettel és 1 Elfogadta a Képviselő-testület március 30-i ülésén, hatályos április 5-től. 2 Elfogadta a Képviselő-testület március 29-i ülésén, hatályos április 1-jétől. 3 Elfogadta a Képviselő-testület március 28-i ülésén, hatályos április 6-tól. 4 Elfogadta a Képviselő-testület január 30-i ülésén, hatályos a február 1-től. 5 Elfogadta a Képviselő-testület március 26-i ülésén, hatályos április 7-től. 6 Elfogadta a Képviselő-testület április 29-i ülésén, hatályos június 1-től. 7 Elfogadta a Képviselő-testület április 28-i ülésén, hatályos június 1-től. 8 Elfogadta a Képviselő-testület október 27-i ülésén, hatályos október 29-től. 9 Elfogadta a Képviselő-testület április 27-i ülésén. Hatályos május 1-től. 10 Elfogadta a Képviselő-testület április 25-i ülésén. Hatályos május 2. napjától. 11 Elfogadta a Képviselő-testület június 27-i ülésén. Hatályos július 2. napjától. 12 Elfogadta a Képviselő-testület december 19-i ülésén. Hatályos január 1. napjától. a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja és hatálya E rendelet célja, hogy az Szt.-ben foglalt elvek és feladatok figyelembevételével szabályozza az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások formáit, az ellátások igénybevételének rendjét, az ellátásokért fizetendő térítési díjakat és az intézmények, szolgáltatók szakmai munkájának ellenőrzését. 2. (1) 16 E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott és e rendeletben felsorolt szociális intézményekben ellátott, Magyarországon élő és Budapest Főváros XV. kerületében lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 13 Elfogadta a Képviselő-testület január 30-i ülésén. Hatályos február 5. napjától. 14 Elfogadta a Képviselő-testület március 27-i ülésén. Hatályos április 6. napjától. 15 Módosította a 9/2007. (IV.11) ök. rendelet 1. -a, hatályos április 6-tól. 16 Módosította az 1/2008. (II.1.) ök. rendelet 12. -a, hatályos február 1-től.

2 tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolják. A szociális szolgáltatások formái (1) 18 Az Önkormányzat az általa fenntartott szociális intézményekben a következő szociális szolgáltatásokat biztosítja: a) szociális alapszolgáltatások: aa) 19 ab) az étkeztetés, ac) a házi segítségnyújtás, ad) a családsegítés, ae) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, af) az utcai szociális munka, ag) a nappali ellátás (nappali melegedő, idősek klubjai, fogyatékosok napközi otthonai), b) szakosított ellátások: ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (idősek gondozóháza) (2) 20 Az Önkormányzat által ellátási szerződés útján biztosított szociális szolgáltatások a következők: a) szociális alapszolgáltatások: aa) pszichiátriai illetve szenvedélybetegek közösségi alap-ellátása, ab) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, b) szakosított ellátások: 17 A -t (2) bekezdéssel kiegészítette az 5/2006. (III.31.) ök. rendelet 1. -a, hatályos április 1- től. 18 Módosította a 9/2007. (IV.11) ök. rendelet 2. -a, hatályos április 6-tól. 19 Hatályon kívül helyezte a 9/2007. (IV.11) ök. rendelet 10. -a, hatályos április 6-tól. 20 Módosította a 9/2007. (IV.11) ök. rendelet 2. -a, hatályos április 6-tól. ba) hajléktalan családok átmeneti és hajléktalanok éjjeli szállása, bb) pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthoni ellátása. A szociális szolgáltatást nyújtó intézmények és működési rendjük 4. (1) 21 Az Önkormányzat által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: ESZI) alapszolgáltatási központ, melynek szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó telephelyeit e rendelet 1. mellékletének 1. pontja tartalmazza. (2) 22 Az Önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltatást nyújtó intézmények működésének részletes szabályait az ESZI szervezeti és működési szabályzata rögzíti. (3) 23 Az ESZI szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása és módosítása a Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hatásköre. (4) 24 Az ellátási szerződés útján biztosított szociális szolgáltatást nyújtó szervezet megnevezését és a szolgáltatásnyújtás székhelyeit e rendelet 1. mellékletének 2. pontja tartalmazza. Az ellátás igénybevétele Módosította a 27/2012. (VI.29) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos július 2-től. 22 Módosította az 5/2006. (III.31.) ök. rendelet 2. - a, hatályos április 1-től. 23 Módosította a 20/2010. (X.28.) önkormányzati rendelet 8. g) pontja, hatályos október 29- től. 24 Módosította a 27/2012. (VI.29) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos július 2-től.

3 (1) A személyes gondoskodás (ellátás) igénybevételére irányuló kérelmet az Önkormányzat által fenntartott intézmények esetében az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. (2) A kérelemről az intézmény vezetője dönt, és írásban értesíti a kérelmezőt. (3) Amennyiben az intézményvezető nem dönt a személyes gondoskodással összefüggő ellátás biztosításáról, vagy az igénylő az intézményvezető döntését vitatja, 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat, aki határozattal dönt a beutalás kérdéséről. (4) 25 Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézmény vezetője az ellátást igénylővel írásban megállapodást köt. (5) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles az arra rászorulónak étkezést biztosítani, ha annak hiánya a rászorulónak az életét vagy testi épségét veszélyezteti. Az intézményi jogviszony megszűnése 6. (1) Az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit az alap és a szakosított ellátási formák vonatkozásában az Szt. és végrehajtási rendeletei rögzítik. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnéséről az igénybevevőt az intézményvezető a Szt. szerinti tartalommal írásban értesíti. Intézményi és személyi térítési díj megállapítása és mértéke Módosította a 16/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos május 2. napjától. (1) 26 Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások intézményi térítési díját, illetve a szolgáltatások igénybevétele esetén fizetendő személyi térítési díjak mértékét a szolgáltatási önköltség megállapítását követően, minden év április 30-ig a Képviselő-testület állapítja meg. (2) (1) Étkeztetésben azok részesülhetnek, akik a) 75. életév feletti életkoruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, d) pszichiátriai betegségük, e) szenvedélybetegségük vagy f) hajléktalanságuk miatt önmaguk illetve eltartottjuk napi egyszeri meleg étkezéséről tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek gondoskodni. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az a személy minősül a) egészségi állapota alapján rászorultnak, akinek egészségi állapotáról kezelőorvosa a 3. számú melléklet szerinti igazolást kiállítja, b) fogyatékkal élőnek, aki a fogyatékossági ellátás megállapítását és folyósítását igazoló okiratot vagy ennek hiányában a fogyatékosság fennállását igazoló szak-véleményt bemutatja, c) pszichiátriai vagy szenvedélybetegnek, akinek állapotát pszichiáter vagy neurológus szakvéleménye igazolja, d) hajléktalannak, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, feltéve, 26 Módosította a 8/2008. (IV.7) ök. rendelet 1. -a, hatályos április 7-től. 27 Hatályon kívül helyezte a 9/2007. (IV.11) ök. rendelet 10. -a, hatályos április 6-tól. 28 Módosította a 8/2008. (IV.7.) ök. rendelet 2. -a, hatályos április 7-től.

4 hogy szokásos tartózkodási helye Budapest Főváros XV. kerületében van. (3) 29 Az Önkormányzat ún. Szociális Konyhát működtet azok számára, akik az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálatának gondozásában állnak. A Szociális Konyha szolgáltatásait 12 hónapig lehet igénybe venni, mely időtartam alatt az 1-6. hónapban az étkeztetés ingyenes, a 7. hónaptól pedig a 2. számú melléklet étkeztetésre vonatkozó részében meghatározott személyi térítési díjat kell fizetni. (4) 30 A Fejlesztő Gondozó Központ - Tanodában, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában és az Idősek Klubjában a nappali ellátásért és az étkezésért kell térítési díjat fizetni. (5) 31 Annak érdekében, hogy az idősek programlehetőségei bővüljenek, és társas kapcsolataik tere kiterjedtebb legyen, az Idősek Klubjában bevezetésre kerül egy a 4. melléklet szerinti megjelenésű ún. Klubtagsági Kártya, mellyel a kártyabirtokosok az ESZI valamennyi Idősek Klubjának kulturális, sport, egészségmegőrző, illetve egyéb szolgáltatásait az étkeztetés kivételével igénybe vehetik. A Klubtagsági Kártya igénybevétele önkéntes, azt kérésre az ESZI állítja ki. (6) 32 A Fejlesztő Gondozó Központban a nappali rendszerű oktatásban résztvevő ellátottak étkezésére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályai az irányadóak, további kedvezmények pedig a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet gyermekélelmezésre vonatkozó szabályai szerint vehetők igénybe. (7) 33 (8) Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások intézményi illetve személyi térítési díjainak konkrét összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (9) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, a) aki jövedelemmel nem rendelkezik. b) 34 (10) Valamennyi ellátott részére ingyenes a 3. (1) bekezdés a) pontjának ad), af) alpontjában és a 3. (2) bekezdésében foglalt szolgáltatás valamint a hajléktalanok nappali ellátása. A személyi térítési díj közlése és befizetése 9. (1) A szociális szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj összegéről az intézmény vezetője írásban értesíti az igénybevevőt. (2) 35 A személyi térítési díjat a (3) bekezdésben foglaltak kivételével utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell befizetni az intézmény vezetőjénél. 29 Módosította a 16/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 6. -a. Hatályos május 2. napjától. 30 Módosította a 27/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos július 2. napjától. 31 Módosította a 4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos február 5. napjától. 32 Módosította a 16/2013.(IV.5.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos április 6. napjától. 33 Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 7. -a május 2. napjától. 34 Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 7. -a május 2. napjától. 35 Módosította az 5/2006. (III.31.) ök. rendelet 4. - a, hatályos április 1-től.

5 (3) 36 A gondozóház igénybevétele esetén az egy hónapra eső személyi térítési díj összegét első alkalommal az igénybevételkor, majd azt követően előre, minden hónap 10-ig kell befizetni az intézmény vezetőjénél. A személyi térítési díj csökkentése, elengedése, törlése A szociális szolgáltatást nyújtó szociális intézmény szakmai ellenőrzése (1) 39 A Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság minden év március 31-ig a) 40 jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény igazgatója által készített szakmai programot, szervezeti és működési szabályzatot, házirendet és éves munkatervet, b) értékeli az igazgató beszámolója alapján a szakmai munka eredményességét, c) ellenőrzi az Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működésének törvényességét. (2) 41 A Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság minden évben az ellátási szerződés szerinti időpontokig jóváhagyja az ellátási szerződés alapján végzett tevékenységről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. Orvosi ellátás Az ESZI a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben orvossal kötött külön megállapodás szerint orvosi ellátást biztosít. Záró rendelkezés 14. (1) E rendelet április 5-én lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 37/2002. (XII. 6.) ök. rendelet hatályát veszti. Dr. Nagy Antal s.k. jegyző Hajdu László s.k. polgármester 36 Módosította az 5/2006. (III.31.) ök. rendelet 4. - a, hatályos április 1-től. 37 Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 7. -a május 2. napjától. 38 Módosította a 8/2008. (IV.7.) ök. rendelet 3. -a, hatályos április 7-től. 39 Módosította a 20/2010. (X.28.) önkormányzati rendelet 8. g) pontja, hatályos október 29- től. 40 Módosította a 16/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos május 2. napjától. 41 Módosította a 20/2010. (X.28.) önkormányzati rendelet 8. g) pontja, hatályos október 29- től. 42 Az alcímet módosította a 9/2007. (IV.11) ök. rendelet 8. -a, hatályos április 6-tól. 43 Hatályon kívül helyezte a 9/2007. (IV.11) ök. rendelet 10. -a, hatályos április 6-tól. 44 Módosította a 16/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos május 2. napjától.

6 1. melléklet a 27/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 7/2005.(IV.4.) önkormányzati rendelethez 1. Az Egyesített Szociális Intézmény szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó telephelyei 1.1. Házi Gondozó Szolgálat 1158 Bp., Klebelsberg K. u. 20/a Szociális Konyha és Nappali Melegedő 1156 Bp., Kontyfa u Újpalotai Családsegítő Szolgálat 1157 Bp., Árendás köz Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája 1156 Bp., Kontyfa u Idősek Klubja 1156 Bp., Kontyfa u Idősek Klubja 1158 Bp., Klebelsberg K. u. 20/a Idősek Klubja 1154 Bp., Arany J. u Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1157 Bp., Árendás köz Fejlesztő Gondozó Központ 1158 Bp., Molnár V. u Gondozó Ház 1157 Bp., Erdőkerülő u FIÓKA Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ 1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b FIÓKA telephelye 1158 Bp., Pestújhelyi út Ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatások 2.1. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány Szociális Gondozási Központ 1152 Bp., Aporháza u Félúton Alapítvány Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása 1172 Bp., Liget sor Humán Sztráda Kft. Pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi alapellátása 1172 Bp., Liget sor Hatályon kívül helyezte a 16/2013.(IV.5.) önkormányzati rendelet 2. -a április 6. napjától. 46 Hatályon kívül helyezte a 16/2013.(IV.5.) önkormányzati rendelet 2. -a április 6. napjától. 47 Módosította a 16/2013.(IV.5.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos április 6. napjától.

7 Melléklet a 16/2013. (IV.5.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez Intézményi és személyi térítési díjak 1. Étkeztetés elvitel és Szociális Konyhán helyben fogyasztás esetén A B C 1. Ellátott havi nettó Intézményi térítési díj Személyi térítési díj jövedelme ,-Ft alatt 440,- Ft/nap 120,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 440,- Ft/nap 200,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 440,- Ft/nap 280,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 440,- Ft/nap 360,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 440,- Ft/nap 420,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 440,- Ft/nap 430,- Ft/nap ,- Ft felett 440,- Ft/nap 440,- Ft/nap 9. De legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %-a. 2. Étkeztetés házhozszállítás esetén A B C 1. Ellátott havi nettó Intézményi térítési díj Személyi térítési díj jövedelme ,-Ft alatt 645,- Ft/nap 215,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 645,- Ft/nap 315,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 645,- Ft/nap 425,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 645,- Ft/nap 535,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 645,- Ft/nap 605,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 645,- Ft/nap 630,- Ft/nap ,- Ft felett 645,- Ft/nap 645,- Ft/nap 9. De legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %-a. 3. Házi segítségnyújtás A B 1. Intézményi térítési díj 1320,-Ft/óra 2. Személyi térítési díj 3. Ellátott havi nettó jövedelme Fizetendő összeg ,-Ft alatt 115,- Ft/óra ,- Ft ,- Ft 230,- Ft/óra ,- Ft ,- Ft 345,- Ft/óra ,- Ft ,- Ft 460,- Ft/óra ,- Ft ,- Ft 700,- Ft/óra ,- Ft ,- Ft 900,- Ft/óra ,- Ft felett 1.320,- Ft/óra 11. De legfeljebb a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-a.

8 4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A B 1. Szociálisan rászorult személy esetében 2. Intézményi térítési díj 450,-Ft/nap 3. Személyi térítési díj 450,- Ft/nap 4. de legfeljebb a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének a 2 %-a. 5. Szociálisan rá nem szorult személy esetében 6. Személyi térítési díj 475,- Ft/nap 5. Idősek gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) A B 1. Intézményi térítési díj 3.145,-Ft/nap ,-Ft/hó 2. Személyi térítési díj ,-Ft/hó, de legfeljebb az ellátott havi jövedelmének a 60 %-a 6. Idősek Klubjában intézményi térítési díj A B C 1. Napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén ,-Ft/nap 3. Napközbeni tartózkodás és egyszeri étkezés (ebéd) igénybevétele esetén 4. Étkezés Napközbeni tartózkodás Összesen ,- Ft/nap 145,- Ft/nap 710,- Ft/nap 6. Napközbeni tartózkodás és kétszeri étkezés (reggeli és ebéd) igénybevétele esetén 7. Étkezés Napközbeni tartózkodás Összesen ,- Ft/nap 145,- Ft/nap 870,- Ft/nap 7. Idősek Klubjában személyi térítési díj 1. Ellátott havi nettó jövedelme A B C D Napközbeni Napközbeni tartózkodás tartózkodás és étkezés egyszeri étkezés igénybevétele (ebéd) nélkül igénybevétele Napközbeni tartózkodás és kétszeri étkezés (reggeli és ebéd) igénybevétele esetén esetén ,-Ft alatt 150,- Ft/nap 190,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 300,- Ft/nap 340,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 390,- Ft/nap 440,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 10,-Ft/nap 490,- Ft/nap 540,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 530,- Ft/nap 640,- Ft/nap ,- Ft ,- Ft 555,- Ft/nap 715,- Ft/nap ,- Ft felett 575,- Ft/nap 735,- Ft/nap 9. De legfeljebb az ellátott havi jövedelmének 15 %-a az étkezés igénybevétele nélküli

9 napközbeni tartózkodás, és 30 %-a napközbeni tartózkodás és étkezés együttes igénybevétele esetén. 8. Fejlesztő Gondozó Központ A B C D E 1. Intézményi térítési díj 2. Nappali rendszerű oktatásban részt nem vevő személy esetében 3. Étkezés Nappali ellátás Összesen ,- Ft/nap 5.935,- Ft/nap 7.135,- Ft/nap 5. Nappali rendszerű oktatásban résztvevő személy esetében 6. Étkezés Nappali ellátás Összesen ,- Ft/nap 5.935,- Ft/nap 6.635,- Ft/nap 8. Személyi térítési díj 9. Nappali rendszerű oktatásban résztvevő személy esetében 10. Étkezés Nappali ellátás Összesen 11. 0,-Ft 100,-Ft/nap 100,-Ft/nap ,-Ft 100,- Ft/nap 450,- Ft/nap 13. Nappali rendszerű oktatásban részt nem vevő személy esetében 14. Ellátott havi nettó jövedelme Nappali ellátás igénybevétele esetén Háromszori étkezés igénybevétele esetén Nappali ellátás és 3x étkezés igénybevéte le esetén ,- Ft alatt 100,- Ft/nap 480,-Ft/nap 580,-Ft/nap ,- Ft ,- Ft 150,- Ft/nap 530,-Ft/nap 680,-Ft/nap ,- Ft ,- Ft 200,- Ft/nap 595,-Ft/nap 795,-Ft/nap ,- Ft ,- Ft 250,- Ft/nap 715,-Ft/nap 965,-Ft/nap ,- Ft felett 300,- Ft/nap 835,-Ft/nap 1.135,- Ft/nap 9. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a. A B C D E 1. Intézményi térítési díj nappali ellátás és étkezés igénybevétele esetén 2. Étkezés Nappali ellátás Összesen ,- Ft/nap 4.400,- Ft/nap 5.250,- Ft/nap 4. Személyi térítési díj nappali ellátás és kétszeri étkezés igénybevétele esetén 5. Ellátott havi nettó jövedelme Nappali ellátás igénybevétele esetén Kétszeri étkezés igénybevéte le esetén Nappali ellátás és kétszeri étkezés igénybevétel e esetén ,- Ft alatt 100,- Ft/nap 400,-Ft/nap 500,-Ft/nap ,- Ft ,- Ft 150,- Ft/nap 470,-Ft/nap 620,-Ft/nap De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a.

10 ,- Ft ,- Ft 200,- Ft/nap 550,-Ft/nap 750,-Ft/nap ,- Ft ,- Ft 250,- Ft/nap 650,-Ft/nap 900,-Ft/nap ,- Ft felett 300,- Ft/nap 780,-Ft/nap 1.080,-Ft/nap

11 3. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez 3. sz. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 07.) ök. rendeletéhez I G A Z O L Á S a s z o c i á l i s é t k e z t e t é s t i g é n y b e v e vő egészségi állapotáról Név:. Születési név:.. Születési hely és idő:.. Lakóhely: TAJ szám:... Nevezett 1 betegségéből eredően önmaga illetve eltartottja legalább napi egyszeri meleg étkezéséről átmeneti / tartós jelleggel 2 nem tud gondoskodni. Felülvizsgálat szükséges: igen - felülvizsgálat időpontja: / nem 2 Dátum: Kezelőorvos neve: Kezelőorvos aláírása: P.H. Alulírott. kérelmező hozzájárulok az egészségi állapotomra vonatkozó adat szociális intézmény általi megismeréséhez a szociális étkeztetés iránti igényem elbírálása céljából.. aláírás 1 Betegség megnevezése 2 A megfelelő kifejezést kérjük aláhúzással jelölni

12 4. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez 2. melléklet a 4/2013. (II.4.) önkormányzati rendelethez Az Idősek Klubjában igényelhető Klubtagsági Kártya megjelenése Elölnézet: Klub neve, címe, bélyegző 1. KLUBTAGSÁGI KÁRTYA 2013 Klubtag neve: Klubtag lakcíme: Klubvezető aláírása: A klubtagsági kártya tulajdonosa jogosult az ESZI Területi Gondozás Idősek Klubjainak programjain részt venni. XV. Arany János u. 51. Tel.: XV. Kontyfa u. 3. Tel.: XV. Klebelsberg Kunó u. 20/a Tel.: Hátulnézet: Klubvezető aláírása: Befizetések Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (III. 28.) rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletei módosításáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. a 9/2007. (IV.11.)

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének..../. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. a 9/2007. (IV.11.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410- /2011 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 18/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22.

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 3. számának tartalmából: a köznevelési ágazatban kiírt álláspályázatok, főiskolai rektori kinevezésről szóló döntés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

2012. évi Határozatok

2012. évi Határozatok 2012. évi Határozatok 1/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza Nagyközség polgármesterét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata. Hatályos: 2015. év október hó 1.

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata. Hatályos: 2015. év október hó 1. A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2015. év október hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj és a tandíj megállapításához

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2012.(XI.01.)

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2012.(XI.01.) ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2012.(XI.01.) Önkormányzati rendelet az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Idősek Klubjában a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. ( VII.26.) önkormányzati rendelete a Szociális Földprogram működéséről

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. ( VII.26.) önkormányzati rendelete a Szociális Földprogram működéséről Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. ( VII.26.) önkormányzati rendelete a Szociális Földprogram működéséről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

A rendelet módosítása arra szolgál, hogy megjelenjen a mellékletben a gyermekétkezés önköltségszámítása.

A rendelet módosítása arra szolgál, hogy megjelenjen a mellékletben a gyermekétkezés önköltségszámítása. * 3 / t o i BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irodavezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001./VI.1./ számú rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben