KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házi rendjének, Szakmai programjának módosítása, valamint Hierarchia Diagrammjának elfogadása / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Széles Szabolcs jegyző előterjesztését és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házi rendjét, és Szakmai Programját a módosításokkal együtt egységes szerkezetben elfogadja, valamint elfogadja az Intézmény Hierarchia Diagrammját. Felelős: Dr. Széles Szabolcs jegyző Határidő: azonnal Erről: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 49. Képviselők Irattár - é r t e s ü l. Kmf. Sinka Ferenc sk. polgármester Dr. Széles Szabolcs sk. jegyző A kivonat hiteléül:. Vargáné Szántó Krisztina leíró

2 Mellékletek: Alapító okirat 1. Költségvetési szerv adatai: - megnevezése: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény -rövidítése: SZI - székhelye, címe: 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út működési területe: A 7/1 a) és c) pont szerinti szolgáltatások vonatkozásában: Tiszaug község közigazgatási területe A 7/1 b) pont szerinti szolgáltatás vonatkozásában országos működési területű. 2. A költségvetési szerv alapító szerve: - Tiszaug Község Önkormányzata 3. A költségvetési szerv felügyeleti és irányító szerve: - Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - címe: 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út A költségvetési szerv jogállása: - Önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit az alapító szerv képviselő-testülete nevezi ki. 5. Az intézmény típusa: Integrált intézmény 6. Az intézmény tevékenységi jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv Közintézmény Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti (továbbiakban Szt.)57. (1) bek. c) d) e )pontok szerinti alap, (2) bek. a) pontja szerinti szakosított ellátást nyújtó személyes gondoskodási ellátás 7. Az intézmény besorolása a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő költségvetési szerv 8. Az intézmény gazdálkodási formája: Önállóan működő költségvetési szerv munkáltatói gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező szerv. A munkáltatói bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az igazgató, akit a képviselő-testület nevez ki határozott időre, felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület jár el, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Önállóan működő költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Közalkalmazotti 10. Alaptevékenységi szakágazat: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 11. Az intézmény működési köre: a) Az intézmény az étkeztetés, (nappali ellátást nyújtó szolgáltatás) esetén Tiszaug község közigazgatási területe. b) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe Tiszaug község közigazgatási területe. c) Házi segítségnyújtás illetékességi területe: Tiszaug község közigazgatási területe.

3 d) Az idősek bentlakásos ellátása szolgáltatás ellátási területe Tiszaug község közigazgatási területe illetve az ország más települései 12. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetőjének nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időtartamra Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki a Közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXX III. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjólléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) korm. rend. szerint. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszaug Község Polgármestere gyakorolja. Az intézmény vezetője képviseli az intézményt és dolgozói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 13/A. A Szociális Intézmény alapfeladatai: 13/1 A Szociális Intézmény intézményegységei a./ Alapszolgáltatási Központ, Rákóczi Ferenc út 49. b./ Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, Rákóczi Ferenc út 49. c./ Főzőkonyha, 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út /1/a Alapszolgáltatási Központ Étkeztetés TEÁOR száma: Szociális ellátás elhelyezés nélkül Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottakat is aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. szakfeladat száma Házi segítségnyújtás TEÁOR Szociális ellátás elhelyezés nélkül Feladatmutató: 27 fő. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, illetve azokról a gyermekekről, akik részére nappali, vagy bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható (beteg, kórokozó hordozó stb.) és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatásként a házi segítségnyújtás keretében, Tiszakécske Város és Környéke Gyermekjóléti Szolgáltatás, Családsegítés Támogatói Szolgáltatás Feladatellátó Társulás útján, Tiszakécske város szociális intézményének működtetésében, koordinálásában látja el. TEÁOR Szociális ellátás elhelyezés nélkül Feladatmutató: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő,

4 egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. Családsegítés TEÁOR Szociális ellátás elhelyezés nélkül Feladatmutató: A családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz, való alkalmazkodáshoz. A családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében segítséget nyújt a településen élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Nappali ellátás TEÁOR Szociális ellátás elhelyezés nélkül Feladatmutató: férőhelyek száma: 25 fő Az Idősek Klubja a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a nappali szakosított ellátás keretében a napközbeni tartózkodásra, napi egyszeri főétkezésre, társas kapcsolatokra, közösségi együttlétre, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött, személy is, aki egészségügyi állapotára figyelemmel támogatásra szorul. Gyermekjóléti szolgáltatás TEÁOR A gyermekvédelmi szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését /1/b Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Ápolást- gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Idősek Otthona TEÁOR Az ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás keretében az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról kell gondoskodni, feltéve, ha ellátásuk más módon nem oldható meg. szakfeladat száma

5 Az Idősek Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolásáról, gondozásáról kell gondoskodni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az Idősek Otthonában az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. 13/1/c. Főzőkonyha Egyéb kiegészítő tevékenységként az intézmény főzőkonyhát üzemeltet és az önkormányzat egyéb szervei részére étkeztetési szolgáltatásokat nyújt. szakfeladat száma Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységkéntteáor /2 Egyéb feladatok: Alapszolgáltatási Központ intézményegységben: saját tálalókonyha működtetése az intézmény ellátottjai és dolgozói étkeztetése érdekében; Munkahelyi vendéglátás TEÁOR a karbantartási feladatok elvégzése a rendelkezésre álló karbantartókkal intézményegységeik vonatkozásában; 1 13/B. Szociális Intézmény alapfeladati: 13/B/1 Alapszolgáltatási Központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás /B/1/a. Ápolást, gondozást nyújtó Intézmény Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása /B/1/b. Egyéb feladatok Alapszolgáltatási Központ intézményegységben: saját tálalókonyha működtetése az intézmény ellátottjai és dolgozói étkeztetése érdekében; Munkahelyi étkeztetés /B/2 Főzőkonyha Kisegítő tevékenység Egyéb kiegészítő tevékenységként az intézmény főzőkonyhát üzemeltet és az önkormányzat egyéb szervei részére étkeztetési szolgáltatásokat nyújt. Óvodai intézményi étkeztetés A kisegítő tevékenység arányainak felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban 1 13/A. pont érvényes december 31. napjáig 2 13/B. pont január 1. nappal lép hatályba

6 A kisegítő tevékenység mértéke nem haladhatja meg a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény éves összes kiadás teljesítésének 15%-át. 15. A vagyon felett Tiszaug Község Önkormányzata rendelkezik. Alapszolgáltatási Központ Rákóczi Ferenc út 49. hrsz.: 127, épület alapterülete: 609 m2 Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Rákóczi Ferenc út 49. hrsz.: 127, épület alapterülete: 609 m2 Főzőkonyha Rákóczi Ferenc út 42. hrsz.: 33/1, épület alapterülete: 76 m2 ingatlan területe: 2270 m2 ingatlan területe: 2270 m2 ingatlan területe: 7275 m2 16. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 17. A gazdasági feladatinak ellátására kijelölt szerv: Tiszaug Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Címe: 6064 Tiszaug, Rákóczi u A vagyon feletti rendelkezési jog Az intézmény sem az ingóságokat, sem az ingatlanokat nem idegenítheti el /kivéve selejtezési szabályzat szerint/, nem adhatja bérbe és nem terhelheti meg. Minden, a működés során kapott /adományok/ vagy pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó tulajdonát képezi. A költségvetési szerv használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori leltár tartalmazza, továbbá jogosult az önkormányzattól térítésmentes használatra átvett eszközök használatára. A rendelkezésére álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat mindenkori vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja. 19. Egyéb információk Intézmény alapításának ideje: Idősek Klubja október 5. Idősek Otthona március 1. Költségvetési törzsszáma: Adószáma: Az Alapító Okirat november 16. napján lép hatályba. BERECZ SKOLASZTIKA SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY T I S Z A U G SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: Jóváhagyom:

7 TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.... Az Intézmény elnevezése.... Az Intézmény székhelye.... Alapító okirat, az alapító.... A felügyeleti szerv megnevezése.... A fenntartó szerv megnevezése.... Tevékenységi kör... Feladatmutatók... Azonosító számok... Az intézmény jogállása.... Gazdálkodási jogkör.... Az Intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke.... Az Intézmény jogi képviselete... II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA... Kinevezési rend... Intézményi együttműködés... III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE A gondozási részleg Pénzügyi-,Gazdasági-műszaki részleg... IV AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Intézményvezető Szakmai csoport vezetése Mentálhigiéné A mentálhigiénés munkatárs feladata Az Intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Gazdasági-műszaki ellátás szervezete Gazdasági vezető Könyvelés Élelmezésvezető Belső ellenőr Munka- és tűzvédelmi felelős... V. AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK... Vezetést segítő tanácsadó szervek Vezetői értekezlet Összdolgozói munkaértekezlet Érdekvédelmi Fórum... VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK... Aláírási jogosultságok... Képviseleti jogok... Munkáltatói jogok... Belföldi kiküldetések engedélyezése... Kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási jogkörök... VII. AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYALKOTÁS RENDJE... VIII. MŰKÖDÉSI RÉSZ...

8 Munkatársak, munkaköri leírások... Az Intézmény szervezeti egységeinek és dologzóinak együttműködése... IX. ADATKEZELÉS... X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... FÜGGELÉKEK 1. számú függelék-kötelezettségvállalás és utalványozás szabályozása számú függelék-alkalmazotti hierarchia tábla számú függelék-állománytábla számú függelék - hierarchia diagramm A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed Berecz Skolasztika Szociális Intézményre, annak valamennyi szervezeti egységére, valamint az Intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkatársakra, szervezetekre. A jelen SZMSZ a Tiszaugi Községi Önkormányzat (a fenntartó megnevezése) jóváhagyása után lép hatályba, ezzel egyidejűleg a.. -én a Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által jóváhagyott SZMSZ hatályát veszti. Az Intézmény adatai, jogállása Adatok 1.1. Megnevezése: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Berecz Skolasztika Szociális Intézmény (Alapszolgáltatási Központ és Szakosított ellátás) 1.2. Címe (Székhelye): Tiszaug, Rákóczi u 49. Alapító okirat 1.3. Alapító: Tiszaug Községi Önkormányzat Alapító okirat:.. - kelte: 2010.junius száma: KO2/71-8/ Felügyeletet ellátó szerv Felügyeleti szerv: - neve: Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - címe: 6064 Tiszaug, Rákóczi u 51.

9 1.5. Fenntartó szerv Fenntartó szerv: - neve: Tiszaug Községi Önkormányzat - címe: 6064 Tiszaug Rákóczi u Tevékenységi kör Az Intézmény működési területe: országos Tevékenységi körök: Szakfeladat szám Megnevezés Vonatkozó jogszabály étkeztetés 1993 évi III.tv Házi segitségnyújtás 1993 évi III.tv Gyermekjóléti Szolgáltat 1993 évi III. tv Családsegítő Szolgálat évi III. tv Nappali Szociális ellátás 1993 évi III. tv Idősek Klubja Ápolást-gondozást nyujtó intézményi ellátás Idősek Bentlakásos Otthona Időskorúak tart.bent.sz.el Demens bet.bentl.ellátát évi III. tv Egyéb feladatok Munkahelyi étkeztetés Főzőkonyha kisegítő tevékenységként Óvodai intézményi étkeztetés 1.7. A tevékenységek forrásai - Tiszaug Községi Önkormányzat finanszírozása; - intézmény saját bevételei (pl: térítési díj, étkezési térítés, egyéb bevétel) Feladatmutatók : Az Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma Idősek Bentlakásos Otthona 36 fő Idősek Klubja 25 fő Házi segítségnyújtás 27 fő Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat 1.9. Azonosító számok Az Intézmény államháztartási azonosítószáma:

10 A Intézmény Törzsszáma: Bankszámlaszám: Az Intézmény az általános forgalmi adónak nem alanya. Adószám: Jogállása A Intézmény a Tiszaug Községi Önkormányzat felügyelete alatt működő jogi személy. Önálló jogi személy, mely az Alapító Okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végzi feladatait Gazdálkodási jogkör Önállóan működő költségvetési szerv, munkáltatói, gazdálkodási és jogkörrel rendelkező szerv. bérgazdálkodási A munkáltatói bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az igazgató, akit a Képviselőtestület nevez ki határozott időre, felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Önállóan működő költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik Az intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Jogi képviselet A Intézmény jogi képviseletét a fenntartó Tiszaug Község Önkormányzat alapján fogadott ügyvéd/jogász látja el. megbízása Kinevezési rend A Intézmény vezetőjét, - pályázat alapján Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki 5 év időtartamra. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a Polgármester gyakorolja Intézményi együttműködés A Intézmény a szélesebb körű társadalmi bázis biztosítása érdekében a: - A házi orvosi szolgálattal - A Vöröskereszt helyi szervezetével - A községben működő helyi szervezetekkel - Karitatív szolgálatokkal együttműködik A Intézmény közalkalmazottai A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény

11 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA Az intézmény feladatainak tartalmi meghatározása Étkeztetés (Szt bek.) az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Házi segítségnyújtás (Szt. 63. ) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, és azokról a gyermekekről akik részére nappali, vagy bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható (beteg, kórokozó hordozó stb) és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani. Családsegítés (Szt. 65. ) és Gyermekjóléti Szolgálat (Gyvt szerint) A családsegítő szolgáltatás az egész település lakosságára kiterjedően kerül megszervezésre. A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési tevékenységet végez Ellátja az Szt. 65. (2)-(4). bekezdésében meghatározott feladatokat. A Gyermekjóléti Szolgálat a veszélyeztetett kiskorúak érdekében végzett preventív tevékenység, valamint a közvetlen veszély elhárítására végzett szakmai munka. Nappali ellátás : Idősek Klubja Célja, hogy nappali ellátás keretében gondozást, ellátást biztosítson a magányosan élő, vagy szociálisan ráutalt ill. csökkent munkaképességű de mozgásra képes személyeknek. Az idősek klubjába felvehető az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy valamint az egészségi állapota miatt vagy szociálisan rászoruló olyan fiatalabb /de 18. életévét betöltött személy aki saját ellátására csak részben ill. segítséggel képes. Az idősek klubja belső rendjét, működését a házirend szabályozza, amely tartalmazza a nyitva tartás idejét, az együttélés szabályait, az intézményi jogviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó szabályokat, az intézményben biztosított szolgáltatások körét, valamint az intézmény működésére vonatkozó általános rendelkezéseket, és az érdekképviseleti fórum működésére vonatkozó szabályokat. Idősek Bentlakásos Otthona Az Idősek Bentlakásos Otthona egész éven át folyamatosan üzemel. Az idősek otthona az ellátottak részére teljes ellátást, gondozást biztosít. Az idősek bentlakásos otthona működését a házirend szabályozza, amely tartalmazza az intézményi jogviszony létesítésére, megszüntetésére, az együttélés szabályozására, az eltávozás rendjére az érték és vagyonmegőrzés szabályaira, az érdekképviseleti főrum

12 működésére, az ellátott jogi képviselő személyére és elérhetőségére, a szolgáltatások körére a végtisztesség megadásának módjára és az azzal kapcsolatos eljárási szabályokra, a térítési díj megállapítására, felülvizsgálatára, megfizetésére és az intézmény működési rendjének általános szabályaira szóló rendelkezéseket. A házirendet a Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hagyja jóvá. Demens betegek bentlakásos ellátása kiemelt feladata az intézménynek. Gondozási ápolási szükségleteik figyelembevételével egy magasabb szintű ellátás biztosítása szükséges, beillesztve őket a normál gondozási egységbe. Ápolást gondozást nyújtó Intézmény: Átlagos ápolást-, gondozást igénylők ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Az Intézmény szervezeti tagozódása III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 1. Gondozási feladatokat ellátó munkacsoport 2. Gazdasági feladatokat ellátó munkatárs. 1. A Gondozási részleg egységei: 1.1. Gondozási feladatokat ellátó munkacsoport 1.2. Mentálhigiénés feladatot ellátó munkatárs A gondozási munkacsoport feladatai: Az gondozási munkacsoport fő feladata a gondozás, prevenció, a lakók rendszeres orvosi felügyelete, ápolása, az orvosi, szakorvosi ellátás-, a kórházi ellátás megszervezése, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. Mentálhigiénés munkatárs feladatai: A fő feladata a lelki egészség védelme. A lakók családi, társadalmi, érdekvédelmi és egymás közötti kapcsolatának kialakítása, fenntartásának segítése, egyéni és csoportos foglalkoztatásának megszervezése, kulturális programok szervezése, új lakó előgondozása. 2. Gazdasági munkatárs (50 %) Általános feladata az adott feltételek mellett a szakmai feladatok ellátásának optimális mértékű elősegítése, az intézményi célok megvalósítása érdekében javaslatok kidolgozása, az ésszerű és takarékos gazdálkodás elősegítése, korszerű munkaszervezés kialakítása, információ szolgáltatás, kapcsolattartás a fenntartó pénzügyi csoportjával Feladatkörei: 1. anyag- és eszközgazdálkodási feladat 2. adminisztrációs feladat.az intézmény alább felsorolt feladatait a fenntartó önkormányzat Pénzügyi Csoportja látja el. 1. Pénzgazdálkodási feladatai körében: éves költségvetés tervezése,

13 az intézmény előző évi gazdálkodásának értékelése, szakfeladatok igényeiről tájékozódás, a beérkezett igények felülvizsgálata, egyeztetése, a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek összeállítása és döntés-előkészítése, a költségvetési javaslat elkészítése, véglegesítése, a pénzügyi feltételek biztosítása, a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, pénz- és értékkezelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása számla ellenőrzése, érvényesítése, kifizetések, átutalások, bevételezések, gondozási díj ügyek, ellátottak letéteinek ellenőrzése, kezelése, pénzügyi- és költséginformáció, könyvviteli teendők, bizonylati rend kialakítása, a nyilvántartási és elszámolási rend kialakítása, zárlati munkák elvégzése, az Intézményvezető rendszeres tájékoztatása a költségvetés helyzetéről, a különféle jelentések határidőre történő elkészítése és benyújtása, rendszeres és folyamatos belső ellenőrzés, szabadságolási terv elkészítése, nyilvántartások vezetése, egyéb illetmény-gazdálkodási, nyilvántartási feladatok ellátása. 2. Anyag- és eszközgazdálkodási feladatok: gazdálkodási- és ellátási tevékenység, az éves felhasználás és a készletek mennyisége alakulásának értékelése, szükségletek felmérése, beszerzés, készletezés (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatása), raktározás, textilgazdálkodás (textíliák beszerzése, tisztítása, javítása, cseréje, selejtezése, védő- és munkaruhával való ellátás), leltározás. 3. Élelmezési feladatok:(az intézmény élelmezésvezetője látja el 50 %) a konyha üzemeltetése, élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, előkészítési feladatok, az élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel, az élelmezési anyagszükségletek biztosítása, ételkészítés, tálalás, tárolás, nyersanyagok beszerzése (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatásával). Az élelmezési feladtok ellátása tekintetében az élelmezési üzem (konyha) felügyelete, a gazdálkodási szabályok betartása tekintetében a gazdasági vezető feladata.

14 A szakmai irányítás (ellátotti élelmezés meghatározása, étlap stb.) az Intézményvezetőjének feladatkörébe tartozik. jóváhagyása, 4. Karbantartási feladatok (a feladatot a fenntartó önkormányzat karbantartói munkakörben dolgozó közalkalmazottai látják el. ) épület karbantartási feladatok, gépek, eszközök javításai, park gondozása, élelmiszer vásárlása, beszerzések lebonyolítása, gépkocsi vezetése, az üzemben tartással kapcsolatos feladatok, lakó szállítása vizsgálatokra (ha van gépkocsi!). 5. Adminisztrációs feladatok (A feladatot az intézményvezető helyettesítésével megbízott munkatárs, és az élelmezésvezető látja el.) szabályzatok, levelek gépelése, dokumentumok iktatása, vezetése, irattározása, postázással kapcsolatos feladatok, lakók törzsadatának vezetése, érkezésének, távozásának nyilvántartása, létszámjelentés készítése, továbbítása IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az Intézmény vezetési módja: A Intézményt szakmailag a 4. sz. függelékben megjelölt intézményvezető pénzügyi-, gazdasági-műszaki ellátás vonatkozásában a fenntartó pénzügyi csoportja gondozás vonatkozásában a 4. sz. függelékben megjelölt vezető-ápoló irányítja az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetése mellett. önkormányzat Intézményvezető 1. Az Intézményt az intézményvezető vezeti, aki egy személyben felelős az intézet jogszabályokban meghatározott működéséért, az intézeti munkáért, valamint a gazdasági tevékenységért. 2. Az intézményvezető feladatkörében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 3. Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. 4. Tanulmányozza az új módszereket, figyelemmel kíséri és intézkedéseivel segíti az ellátottaknak a közösségbe való beilleszkedését. 5. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, s ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 6. Gondoskodik a munkavédelmi tevékenység ellátásáról. 7. Elkészíti az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat. 8. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi:

15 - a munkacsoportok, munkatársak munkáját. E feladatkörében ellenőrzi a működést és a munkamegosztást, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. 9. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását és ennek alapján intézkedik. 10. Kijelöli a belső ellenőrzési feladatokat, és felügyeletet gyakorol az ellenőrzés felett. 11. Kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival. 12. A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj figyelembevételével megállapítja, illetve felülvizsgálja az ellátott rendszeres havi jövedelemhányadából fizetendő személyi térítési díjat. 13. Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos teendőket. 14. Megállapítja az Érdekvédelmi Fórum működésének részletes szabályait és biztosítja a Fórum működéséhez szükséges feltételeket. 15. Az intézményvezető feladatát a fenntartó szerv által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. 16. Az intézményvezetői teendőket az intézményvezető távollétében az SZMSZ 4. sz. függelékében megjelölt személy látja el. Az intézményvezető felelős: a) az Intézmény szakmai működéséért, b) az Intézményre vonatkozó szabályok megtartásáért, c) az Intézmény személyügyi feladatainak irányításáért, d) a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért, e) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, f) a feladatai ellátásához a Intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, g) az Intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, h) a tervezési beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért annak teljességéért és hitelességéért a tulajdonos, a finanszírozó és egyéb országos hatáskörű szervek (KSH, ÁNTSZ stb.) felé, i) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, j) a belső ellenőrzés megszervezéséért és irányításáért. k) jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézeti szabályzatok kiadásáért, l) az intézeti szervezeti és működési szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátásáért, Kizárólagosan a feladatkörébe tartozik: a) a Intézmény működéséről jelentés adásáért a felügyeleti szervek részére, b) munkáltatói jogok gyakorlása, c) munkavédelmi, tűzvédelmi és a belső ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos intézkedések kiadása, d) kapcsolattartás a felsőbb szervekkel és a Intézmény képviselete, e) az Intézmény feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési, vagy más teljesítési, (szerződési) kötelezettség vállalása (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása.

16 Szakmai Csoport vezetése A szakmai csoport vezetője a 4. sz. fügelékben megjelölt vezető-ápoló. Feladata: a) a szükséges dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete, b) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, c) az ellátottak által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, d) a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, e) az intézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, f) a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, g) az intézményben gondozói-ápolói és egyéb szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete 1. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 2. Feladata az ellátottak ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése. 3. Irányítja, ellenőrzi a gondozási csoport dolgozóinak munkáját. 4. Elkészíti a gondozók munkarendjét, gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásától. 5. Végzi és irányítja az orvos utasítása alapján a lakók gyógyszerelését. 6. Megszervezi az ellátottak szűrővizsgálatait. 7. Szervezi az Intézmény dolgozóinak időszakos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát. Gondoskodik az adminisztráció vezetéséről. 8. Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére. 9. Az team munka keretében elkészíti a lakók gondozási- és ápolási tervét, annak dokumentációját folyamatosan ellenőrzi. 10. Szervezi a védőoltásokkal kapcsolatos teendőket. 11. Feladata a szakdolgozók részére előírt szakmai továbbképzés koordinálása, az új dolgozó regisztrálásra felterjesztése. Folyamatosan vezeti a továbbképzési tervet. Rendszeres kapcsolatot tart: - a háziorvossal, - az egészségügyi intézményekkel, - az ellátottak hozzátartozóival, - a módszertani intézetekkel. A hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: - végzi a szabadságok ütemezését, kiírását, lejelentését, - gondoskodik a feladatok elosztásáról, - intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, - javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, helyettesítésére, A szakmai csoport vezetését ellátó vezetőápoló a szakmai és irányító, ellenőrző tevékenységről rendszeresen beszámol az Intézmény vezetőjének. Felelős továbbá: - a gondozás színvonalának emeléséért, új gondozási módszerek és formák kidolgozásáért, alkalmazásáért.

17 Távollétében a helyettesítési feladatokat az általa megbízott ápoló-gondozó látja el. A Mentálhigiénés munkatárs feladata Mentálhigiénés munkatárs 1. Feladatát közvetlenül az Intézményvezetőjének irányításával végzik. 2. A mentálhigiénés munkatárs feladata: - a szabadságok ütemezése, kiírása, jelentése; - a szakmai továbbképzés koordinálása (kreditpont szerzés, szakvizsga); - foglalkoztatási, gondozási terv készítése, részvétel a team munkában - minden lakó részére a célszerű és hasznos személyre szabott tevékenység, illetve elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatás); - a foglalkoztatásban résztvevő csoport kialakítása; - a foglalkoztatás felügyeletének ellátása, biztosítása; - a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival; - állandó kapcsolattartás a munkatársakkal - mentálhigiénés tevékenység. - különböző rendezvények megszervezése (kezdeményezi és szervezi a tapasztalatcsere látogatásokat, kirándulásokat); - részt vesz a foglalkoztatási és mentálhigiénés munkában. A mentálhigiénés munkatársat távolléte esetén az intézményvezetője által szakdolgozó helyettesíti. megbízott FOGLALKOZTATÓ MUNKATÁRS Munkáját a Mentálhigiénés Munkatárs irányításával végzi. F E L A D A T A: Az intézményben élő ellátottak napi foglalkoztatása éves munkaterv alapján. A foglalkoztatás lehet csoportos és egyéni. Cél: bizonyos képességek megőrzése, fejlesztése. A foglalkoztatás során ápoló-gondozó munkatársakat segítségül hívhat, tevékenység további folytatására kérhet. Az Intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Ápoló- gondozó Munkáját közvetlenül a vezetőápoló irányításával végzi. Feladata: - a gondozás reá háruló feladatainak végzése, ezen belül: a kultúrált környezet, higiénés rend kialakítása, lakószobák otthonossá tétele, a lakók étkezési- és magatartási kultúrájának kialakítása, szinten tartása; az élelmezéssel kapcsolatos gondozási feladatok elvégzése;

18 az ellátottak ruházata, valamint ágynemű cseréje; az ellátottak testi ápolása; az orvos által elrendelt kezelések, ápolói teendők végzése; az orvos utasítsa szerinti injekciózás, gyógyszerelés; az egyéni és csoportos foglalkoztatásban való részvétel; a foglalkoztatással kapcsolatos feladatait a mentálhigiénés munkatárs irányításával végzi; az ellátottak állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban; az ellátottak interperszonális és társadalmi kapcsolatainak segítése; a gondozási és ápolási dokumentáció vezetése. Gazdasági munkatárs 50 % A gazdasági munkatárs ellátja mindazokat a feladatokat, gyakorolja azokat a jogokat és teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyekkel az intézmény működése során megbízzák. A gazdasági munkatárs feladatkörébe tartozik az intézményvezető közvetlen irányítása mellett az Intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok figyelemmel kisérése, kapcsolattartás a fenntartó pénzügyi csoportjával, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok nyilvántartása. Élelmezésvezető 50 % Közvetlen felettese intézményvezető, de közvetlen kapcsolatot tart az orvossal és a főnővérrel, és heti 4 órában ellátja a diétás nővéri feladatokat. Az élelmezésvezető: közvetlenül irányítja a konyhai és kisegítő állományú dolgozók munkáját, megállapítja munkarendjüket, nyilvántartja, ütemezi és kiírja szabadságukat; Heti 4 órában, utasítás alapján ellátja a diétás nővéri feladatokat, megtervezi és megszervezi a diétás étrend előállítását. a raktárkezelési feladatot ellátja; további feladatai: o az ellátottak és dolgozók élelmezésének biztosítása, különös tekintettel az orvos által előírt diétákra, minőségi és mennyiségi mutatókra, o az élelmiszerek beszerzése, o a konyhaüzemben az intézményi tulajdon védelme, o a konyhai dolgozók kötelező orvosi vizsgálatainak a dolgozó részére előírt személyi higiéné betartásának ellenőrzése, o heti étlaptervek összeállítása, o napi étkezési létszám nyilvántartása (ellátott, alkalmazott, vendég), o az élelmezési ügyviteli feladatok ellátása, élelmiszeranyagelszámolások vezetése, o napi ételminták ellenőrzése, o a munkavédelmi előírások megtartásának biztosítása, o élelmiszer rendelés, o az élelmiszer raktárkészletek ellenőrzése,

19 o a térítési díjak elszámolása, A belső ellenőri feladatok ellátására a Tiszaug Községi Önkormányzat társulási megállapodás alapján ad megbízást. A belső ellenőr a Tiszaug Községi Önkormányzat minden intézményében ellátja az ehhez kapcsolódó feladatokat. Belső ellenőr (társulás keretében ellátott, fenntartó által ütemezett feladat.) Feladata: a) a szaktevékenység ellátása hatékonyságának, fejlesztése tervszerűségének és gazdaságosságának, a működés és a gazdálkodás szervezettségének; b) a munkaerő foglalkoztatásának, a tárgyi eszközök kihasználásának, fenntartásának és fejlesztésének; c) a jogszabályok, belső szabályzatok és utasítások megtartásának, a bizonylati és okmányfegyelem meglétének; d) a költségvetés tervezésének, végrehajtásának, az előirányzat-maradvány elszámolásának; e) ellenőrzése és értékelése. Munka- és tűzvédelmi felelős a fenntartó által kötött feladat-ellátási szerződés alapján a 4. sz. függelékben megjelölt személy. Feladata: a) az Intézmény megfelelő tűz- és munkavédelmi helyzetének, továbbá b) az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosításának elősegítése, c) a tűz, a balesetek és foglalkozási balesetek megelőzése, d) a környezetvédelmi munka elvégzése, e) intézi jogszabályban lefektetett polgári védelmi kötelezettségből a Intézményre háruló feladatokat. V. AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK Az Intézmény működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése és állandó fejlesztése. Nélkülözhetetlen az ellátottak és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az Intézmény működéséről. A dolgozókkal való tanácskozás alapvető formái: 1) Vezetői értekezlet; 2) dolgozói munkaértekezlet; 3) Csoportértekezlet; 4) Érdekvédelmi Fórum. 1. Vezetői értekezlet: Az Intézményvezetője mellett tanácsadó szerveként működik. Tagjai: o A szakmai csoport vezetője (Vezetőápoló),

20 o Mentálhigiénés munkatárs o Élelmezésvezető, Gazdasági munkatárs Megtárgyalja: - az Intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket, - folyamatosan értékeli az Intézmény munkatervét és azok teljesítését, - a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket, - az intézmény bérgazdálkodási, munkaerő-gazdálkodási tevékenységét, - az éves továbbképzési tervet, - mindazokat a kérdéseket, amelyeket az Intézményvezetője elé terjeszt. A vezetői értekezlet során: o a munkatársak beszámolnak a végzett munkáról, o az együttműködésről, munkamegosztásról, o a munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról, o tárgyalnak a munkacsoportok előtt álló feladatokról, a végrehajtás módjáról, új módszerek, technológiák bevezetéséről, eredményéről. A vezetői értekezletet az intézményvezető szükség szerint, de legalább össze. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni és azt meg kell őrizni. évenként hívja 2. munkaértekezlet (munkamegbeszélés): A megbeszélést az Intézmény vezetője hívja össze és vezeti. Meg kell hívni: az Intézmény valamennyi dolgozóját Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni és azt meg kell őrizni. Az olyan jellegű kérdést, amire az Intézmény vezetője a megbeszélésen nem adott választ, 8 napon belül, írásban kell megválaszolni. 3. Érdekvédelmi Fórum A fórum dönt az eléterjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket kezdeményezhet fenntartó Tiszaug Községi Önkormányzatnál a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál, illetve más, hatáskörrel rendelkező szervnél. A fórum megválasztott tagjai: fenntartó képviselője: 1fő, Intézmény dolgozók: 1 fő, Hozzátartozók részéről: 1 fő, Lakók részéről: 2 fő. A fórum tevékenységét Érdekképviseleti Fórum Szabályzata alapján végzi. 4./ Ellátott-jogi képviselő a 4. sz. függelékben megjelölt személy. A területileg illetékes ellátott-jogi képviselő neve, elérhetőségei az jól látható helyen kifüggesztésre kell, hogy kerüljenek. intézményben VI.

21 EGYÉB RENDELKEZÉSEK Képviseleti jogok Felügyeleti szervnél Szakmai kérdésekben az Intézményvezető, illetve az általa megbízott személy, gazdasági jellegű kérdésekben az Intézményre vonatkozó pénzügyi jogszabályokban, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározott képviseletét a fenntartó Önkormányzat e feladattal megbízott tisztségviselője látja el. Média előtt (sajtó, rádió, TV) Polgármesterrel egyeztetve az intézmény vezetője, illetve az általa megbízott személy. Munkáltatói jogok Munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető. 1. Az Intézmény dolgozói részére a hierarchia táblázat szerinti felettesük és az intézményvezetője adhat utasítást, a tett intézkedésről a közvetlen felettest haladéktalanul tájékoztatni kell. 2. Abban az esetben, ha valamely jelentős, kiemelt ügyben felsőbb vezető ad közvetlen utasítást valamely dolgozó részére, a dolgozó köteles arról közvetlen vezetőjét tájékoztatni és a kapott feladatot a szolgálati út betartásával végrehajtani. 3. Minden utasításra jogosult dolgozó köteles gondoskodni arról, hogy beosztottai mindenkor tudják, hogy a tevékenysége ellátásában történő akadályoztatása esetén kihelyettesíti őt, kitől fogadhatnak el utasítást. 4. A munka folyamatosságának biztosításáért a szervezeti egységek vezetői felelősek. Belföldi kiküldetések engedélyezése Belföldi kiküldetésnél az intézményvezető az engedélyező. Kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási jogkörök Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának követelményei: Kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely - a költségvetés végrehajtása céljából és a költségvetési szerv feladatainak ellátásához szükséges előfeltételek biztosítása érdekében - a jóváhagyott kiadási előirányzat terhére, vagy az általa kezelt egyéb pénzeszközök vonatkozásában fizetési vagy más teljesítési kötelezettséggel jár. Kötelezettségvállalás a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a kötelezettség teljesítésére a jóváhagyott (módosított) költségvetés fel nem használt és le nem kötött előirányzata biztosítja-e a szükséges fedezetet. A kötelezettségvállalásra jogosult e jog gyakorlásáért, illetve más személyek jogosulatlan kötelezettségvállalásaiért, amennyiben az a kellő ellenőrzési kötelezettség

22 elmulasztásának a következménye - a cselekmény jellegétől függően - fegyelmileg, anyagilag és büntetőjogilag felelős. Kötelezettségvállalás, illetőleg követelés előírása a főigazgató-helyettes gazdasági igazgató vagy az általa kijelölt személynek az ellenjegyzése után és csak írásban történhet. Az előzőek szerint meghatározott kötelezettségvállalási fogalomkörbe tartozó, a Intézmény fenntartásával, működésével kapcsolatos költségvetési felhasználási, kötelezettségvállalási bizonylatoknak (szerződéseknek, megrendeléseknek, rendelés visszaigazolásoknak, ezek módosításainak) tartalmazniuk kell: a kötelezettségvállalás tárgyának (áru, szolgáltatás stb.) pontos meghatározását, a vállalt kötelezettség összegkihatását, a teljesítésekre vonatkozó határidőket, valamint a terhelendő kiadási előirányzat hivatkozást. Az ebbe a fogalomkörbe tartozó kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának Intézményen belüli megosztását illetően a) a béralapot érintő kiadások kötelezettségvállalási aláírását az intézményvezető, b) a dologi kiadások beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére irányuló megrendelések tervezett költségvetés szerinti kiadások kötelezettségvállalási aláírását az intézményvezető, c) beruházások, felújítások kötelezettségvállalási jogát, fenntartó képviseletében a polgármester gyakorolja. A Intézmény részére jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül a személyi jellegű kifizetések közül: a) az alapilletményre vonatkozó kötelezettségvállalás jogát a személyi fizetések és illetménypótlékok tekintetében a Intézmény valamennyi dolgozójára az intézményvezető gyakorolja, intézményvezető esetében a polgármester gyakorolja. A kötelezettségvállalások ellenjegyzésére a) az intézményvezetői hatáskörbe utalt kötelezettségvállalások esetén a fenntartó Pénzügyi Csoportjának pénzügyi tanácsosa valamint a pénzügyi főelőadó az ellenjegyző. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet, b) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, c) a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás megtörtént-e. Az érvényesítés a kiadások és bevételek jogosságának, szabályszerűségének felülvizsgálata, számszaki ellenőrzése, továbbá a kiadási, illetve bevételi jogcím kijelölése.

23 Kiadás esetében a felülvizsgálat során meg kell állapítani azt is, hogy a kiadási előirányzat, illetve a kifizetés teljesítéséhez szükséges pénzeszköz rendelkezésre áll-e. Az érvényesítés megtörténtét az okmányokra rávezetett és az érvényesítést aláírásával ellátott záradékkal kell igazolni. végző A záradéknak az "érvényesítve" megjelölés mellett a megállapított összeget kell tartalmaznia, feltüntetve azt a kiadási jogcímet, amelyre a teljesítést el kell számolni. Az érvényesítési feladatok ellátása a megbízott - pénzügyi szakképesítéssel rendelkező - pénzügyi tanácsos és főelőadó feladata. A műszaki vagy más szakképzettséget igénylő elbírálások esetében szakértői szakvélemény beszerzésével az érvényesítésre kerülő okmányt előzetesen véleményeztetni köteles. VII. AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYALKOTÁS RENDJE Fogalmi meghatározások Szabályzat, amit az intézményvezető ad ki olyan céllal és tartalommal, hogy az a Intézmény működésének egy összetettebb területét vagy folyamatát hosszú távon keretbe foglalja, maghatározva a résztvevőket, feladataikat, kötelezettségeiket, jogaikat. Utasítás, az intézményvezető által kiadott, csak egy egészen szűk területhez vagy egyetlen folyamathoz illetve eseményhez kapcsolódó szabályozást valósít meg. Általában időbeli hatálya is korlátozott. A szabályzatok készítésének, karbantartásának rendje SZMSZ által előírt szabályzatok Az SZMSZ főbb rendelkezéseit, munkaértekezleteken kell ismertetni. A Szabályzat ismerete minden dolgozó munkaköri kötelessége, erről az érintett vezető köteles gondoskodni. Egy erre a célra felfektetett nyilvántartásban a munkavállaló aláírásával köteles igazolni, hogy az előírásokat megismerte és tudomásul veszi, hogy ezek betartása számára kötelező. A belső szabályzatok érvényességét (aktualitását) naprakészen meg kell őrizni. Az érintett szervezeti egység vezetője a szükséges módosításokra folyamatosan köteles feletteseinek javaslatot tenni. Az intézményvezető által kiadott intézményi szabályzatok: Szervezeti és Működési Szabályzat A Intézmény kialakította számviteli politikáját melybe a következő szabályzatok tartoznak: Leltárkészítési és leltározási szabályzat (fenntartó önkormányzat) Eszközök és források értékelési szabályzata (fenntartó önkormányzat) Az önköltség számítási rendjére vonatkozó belső szabályzat Pénzkezelési szabályzat

24 Számlarend (Fenntartó Önkormányzat Gazdasági Ügyrend (fenntartó önkormányzat Élelmezési szabályzat Iratkezelési szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Selejtezési szabályzat (fenntartó önkormányzat Közbeszerzési szabályzat (fenntartó önkormányzat Hulladékgazdálkodási szabályzat (fenntartó önkormányzat Az intézményi belső szabályzatok nem tartalmazhatnak jogszabállyal, vagy a hierarchiában magasabb fokon álló szabályzattal, utasítással ellentétes rendelkezéseket. A szabályzatok tervezetét az érintett szervek által adott irányelvek figyelembevételével az intézményvezető készíti el. A belső szabályzatok közzétételéről az intézményvezető gondoskodik. A szabályzatokat az intézményvezető tartja nyilván, aktualitásukról A szabályzatokban foglaltakat a szervezet minden dolgozója köteles betartani és végrehajtani. gondoskodik. megismerni, A vezetői, eseti utasítások megjelenési formája általában szóbeli (a feladat jellegéből adódóan írásbeli az adott munkavégzésre vonatkozó utasítás tartalmának, határidejének, felelősének meghatározásával). A kiadásra kerülő szabályzatoknak a dolgozók által történő megismeréséről a szervezeti egységek vezetői köteles gondoskodni. VIII. MŰKÖDÉSI RÉSZ MUNKATÁRSAK, MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A Intézmény munkatársainak tevékenysége egy-egy munkakörre szól. A dolgozó munkáját az adott területen az illetékes vezető irányítja. A különböző munkaterületek közötti összhang biztosításáról az egyes dolgozók és az egész Intézmény viszonylatában az intézményvezető és helyettese gondoskodik. Minden egyes beosztáshoz, munkakörhöz tartozó feladatokat, felelősséget, jogosultságot részletesen a munkaköri leírás tartalmaz. Ennek elkészítése a intézményvezető kötelessége. A munkaköri leírást a munkavállalóval alá kell íratni annak igazolására, hogy a tartalmát megismerte, magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Intézmény szervezeti egységeinek és dolgozóinak együttműködése Az Intézmény szervezeti egységei és dolgozói egymással alá- és fölérendeltségi, illetve mellérendeltségen alapuló munkakapcsolatban állnak.

25 Az alá- és fölérendeltségi kapcsolat az utasítás jogát, a mellérendeltségi kölcsönös együttműködés kötelezettségét jelenti. kapcsolat a A dolgozók munkakapcsolatait az általuk betöltött munkakör határozza meg és a munkaköri leírás tartalmazza. A közös, az egymással összefüggő feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek, illetve a dolgozók kezdeményező, kölcsönös együttműködési kötelezettsége külön előírás nélkül fennáll. IX. ADATKEZELÉS 1. Értelmező rendelkezések: Személyes adat: meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideérte a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára teszik. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele, olymódon, hogy a nem lehetséges. hozzáférhetővé helyreállításuk 2. Titoktartási kötelezettség: Az Intézmény valamennyi dolgozója munkakörére, beosztására tekintet nélkül köteles közalkalmazotti jogviszonya keretében a tudomására jutott állami, szolgálati titkot a jogviszony tartalma (fennállása) alatt, illetve megszűnése után is megőrizni. 3. Az ellátottakról az intézmény vezetője nyilvántartást vezet. 4. A nyilvántartás tartalmazza: a jogosult (ellátott) alapvető személyazonosító adatait, a jogosultság és a térítés díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat; az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját; a térítés díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat; a kérelem beadásának, a férőhely elfoglalásának időpontját; a kérelmező személyazonosító adatait; a kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helyét; a tartásra köteles személy, illetve törvényes képviselője természetes személyazonosító adatait. Az ellátott által legközelebbi hozzátartozóként megjelölt személy adatait. 5. Adatbiztonság

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. Határozati javaslat.. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, amelyben foglaltakkal egyetértve

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK I.A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...1 1.Az SZMSZ

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a HÜB 305/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA1... 5

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság! Ll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12.

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. az én vénségemnek idején, mikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem! Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, Hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd Szentmiklósi u. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szekszárd,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben