HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, január 1.

2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján, valamint évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján működteti az intézményt. Az intézmény a szociálisan rászorultak számára alapszolgáltatóként étkeztetést, házi segítségnyújtást, család és gyermekjóléti szolgáltatást végzi, nappali ellátást biztosító idősek nappali ellátását működteti. Az intézmény által ellátott feladatok Család és gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Működési terület Hort Hort Hort Hort 1. Az intézmény megnevezése: Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakfeladat száma: Az intézmény székhelye: 3014 Hort,Kossuth L. út 149. Tel / fax: 37/ / 37/ Az intézmény alapító szerve: Hort Nagyközség Önkormányzata Alapító okirat száma: 104/2015. (XI.25.) Kt. határozat Alapító okirat kelte: Az intézményt fenntartó szerve: Hort Nagyközség Önkormányzata 3014 Hort, Szabadság tér A gazdálkodás jogköre: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. 2

3 6. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezetőt Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő - testülete nevezi ki. Közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogokat Hort Község Polgármestere gyakorolja. 7. Az intézményben foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján foglalkoztat. 8. Az intézmény személyisége: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény működésének forrása: - Intézményfinanszírozás, és a működési bevételek - Saját bevételek - Önkormányzati hozzájárulás 9. Az intézmény típusa: közintézmény Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató, önállóan működő költségvetési szerv 10. Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény tevékenysége az ÁFA szempontjából tárgyi adómentes. 12. Az intézmény képviselete: A munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető. Az intézményvezető távollétében az intézményvezető által helyettesítéssel megbízott személy gyakorolja a fenti jogokat. Bélyegző használat: Az intézmény kör alakú fejbélyegzőt használ. A kör alakú bélyegző külső ívén az intézmény neve, címe, középen a magyar állami címer. Vásárlásokhoz az intézmény téglalap alakú bélyegzőt használ, mely tartalmazza az intézmény nevét, címét, számlaszámát, adószámát. 13. Az intézmény alaptevékenysége: január 1.-től hatályos szakfeladat rend szerint Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 3

4 14. Az intézmény közfeladatai: - Étkeztetés: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 62. (1) bekezdése alapján - Házi segítségnyújtás: a Szt. 63. (1) bekezdése alapján - Idősek nappali ellátása: Szt. 65/F. (1) bekezdés a) pontja alapján - Család- és gyermekjóléti szolgáltatás: Szt. 64. (1) bekezdése alapján évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39. alapján 1. Cégszerű aláírás esetén az aláíró felek: ALÁÍRÁSI JOGOK - intézményvezető - az intézményvezető távollétében a helyettesítéssel megbízott személy VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG Az intézménynél a évi CLII. törvény rendelkezik egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről. A törvény 3. (1) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy - az intézményvezető - valamint a helyettesítésére kijelölt személy. AZ INTÉZMÉNY IRATKEZELÉSE Az intézmény iratkezelési szabályzata a köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény nak 1) bekezdése a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) kormányrendelet és az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezése alapján, a területileg illetékes Önkormányzati Levéltár egyetértésével készült. Az intézmény vegyes iratkezelést folytat. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya: január 1. Az iratkezelés felügyeletét az intézményvezető, távollétében a helyettesítésével megbízott személy látja el. 4

5 ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPSZOLGÁLTATÁSAI Az intézmény az alapító okiratban meghatározott feladatokat végzi, így az alapszolgáltatások körébe tartozó: Szociális étkeztetést Házi segítségnyújtást Idősek nappali ellátása működtet Család- és gyermekjóléti szolgáltatás Az intézmény által ellátott feladatok Család és gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Működési terület Hort Hort Hort Hort AZ ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLY Az intézmény alaptevékenységét a december 17. napján kelt alapító okirat, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet, évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján végzi. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTHATÓ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÖRE ÉS MÉRTÉKE, ANNAK FORRÁSAI Az intézmény, vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem folytat. A FELADATMUTATÓK MEGNEVEZÉSE, KÖRE ÉS MÉRTÉKE Alapszolgáltatások: Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, család és gyermekjóléti szolgáltatás. Szociális étkeztetés: ellátottak száma (fő) Szakfeladat száma: Házi segítségnyújtás körzetek száma (db) Szakfeladat száma: Család és gyermekjóléti szolgálat Szakfeladat száma: Idősek nappali ellátása 10 férőhelyes Szakfeladat száma:

6 AZ INTÉZMÉNY FELADATA Az intézmény feladatait a december 17. kelt többször módosított Alapító Okirat szerint végzi. Alapszolgáltatások: Szociális étkeztetés (szakfeladat száma: ) feladatait a évi III. törvény szabályozza, és az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szerinti szolgáltatásokat nyújtja. A házi segítségnyújtás (szakfeladat száma: ) feladatait a évi III. törvény szabályozza, és az 1/ (I.7.) SZCSM rendelet szerinti szolgáltatásokat nyújtja. Idősek nappali ellátása (szakfeladat száma: ) A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásaikat az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 77 alapján végzik. Nyitva tartásukat az 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet 76. -a, valamint a házirend szabályozza. Család és gyermekjóléti szolgálat (szakfeladat száma: ) feladatait az évi III. törvény szabályozza, és az 1/ (I.7.) SZCSM rendelet, valamint az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján végzi. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI, SZOLGÁLTATÁSAI, MUNKAKÖREI ÁLLOMÁNYTÁBLA Az intézmény, valamennyi munkaköre, és azokhoz kapcsolódó alkalmazotti létszáma. Központ: Intézményvezető 1 fő Alapszolgáltatások: Étkezés: Szociális segítő Házi segítségnyújtás: Házi szociális gondozó Idősek Nappali ellátása: Szociális gondozónő Család- és gyermekjóléti szolgálat Családsegítő 0,5 fő 2 fő 0 fő 1 fő Mindösszesen: 4,5 fő 6

7 AZ INTÉZMÉNYBEN KIALAKÍTOTT MUNKAKÖRÖK: Munkakör: Feladatai: intézményvezető - irányítja és ellenőrzi az intézmény önálló gazdálkodását, bér- és munkaerő gazdálkodást, gondoskodik a kiadási előirányzatok felhasználásáról az állami költségvetés, és az államháztartás vitelének szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések betartásával, az Önkormányzat által meghatározott kereteken belül, - az intézmény anyagi lehetőségeitől függően biztosítja a kor szemléletnek a megfelelő és megalapozottságú szakmai programok megvalósításához szükséges környezet kialakítását, a személyi és tárgyi feltételeket, - tanulmányozza az új gondozási módszereket figyelemmel kíséri, és intézkedéseivel segíti a gondozottak megfelelő színvonalú ellátását, - értékeli az intézmény szakmai és gazdasági mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, és annak alapján megteszi a szükséges intézkedéseket, - elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat, a házirendeket (idősek nappali ellátása), a költségvetési és fejlesztési, képzési tervét, valamint a dolgozók munkaköri leírását, - munkáltatói és fegyelmi jogkört gyakorol az intézmény dolgozói felett, - képviseli az intézményt testületi üléseken, értekezleteken (közgyűlés, bizottsági ülések, stb.) - koordinálja a munkakapcsolatok kialakítását intézményen belül és az egyéb intézményekkel, (szociális és gyógyító jellegű intézmények) alapítványokkal, egészségügyi szolgálatokkal, érdekképviseleti szervekkel, háziorvosi szolgálattal, karitatív és civil szervezetekkel, - folyamatosan gondoskodik a dolgozók és vezető képzéséről, továbbképzéséről, a konzultáció lehetőségeinek megteremtéséről, - meghatározza a kiadások és a beszerzések teljesítésének rendjét, - ellátja az intézmény képviseletét a felettes szervek, a társszervek, a társadalmi szervezetek és a sajtó irányában, - a vezető köteles gondoskodni az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének betartásáról és az ellátottak személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. - Köteles a KENYSZI rendszerben történő jelentést, a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetni Munkakör: Feladatai: szociális gondozó A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete: - saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen, A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen: Szociális segítés keretében: A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben) mosás vasalás 7

8 A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében mosogatás ruhajavítás közkútról, fúrtkútról vízhordás tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel) télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt kísérés Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése Személyi gondozás keretében: Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében Gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás fürdetés öltöztetés ágyazás, ágyneműcsere inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése haj, arcszőrzet ápolás száj, fog és protézis ápolás körömápolás, bőrápolás folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) mozgatás ágyban decubitus megelőzés felületi sebkezelés sztómazsák cseréje gyógyszer kiváltása gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása vérnyomás és vércukor mérése hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig) - az előgondozást végző személlyel való együttműködés, - a gondozási körzetébe tartozó időskorúak kórházi látogatása szükség esetén, - adminisztrációs munkák elvégzése, - heti munkaértekezleten való részvétel. - Köteles a KENYSZI rendszerben történő jelentést, a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetni 8

9 Munkakör: Feladatai: klub gondozó - nappali ellátás rendjével kapcsolatos feladatok: Az ÁNTSZ rendeletek betartásával, napi rendszeres és heti nagytakarítás elvégzése, - adminisztrációs feladatok: az intézményvezető távollétében a fent említett feladatok elvégzése, - a nappali ellátásban, részesülő személy esetében, a gondozást végző személy gondoskodik a gondozási terv elkészítéséről, és az abban meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról, - az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését, részt vesz az egyéni gondozási tervet kidolgozásában, jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor, különben évente átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet, - az intézményvezető távollétében, jelentések határidőre való elkészítése, havi és éves gondozási munkaterv készítése, munkabeosztás összeállítása, továbbá gondoskodik ezek maradéktalan végrehajtásáról. Munkakör: Feladatai: Család- és gyermekjóléti szolgálat - Családsegítő A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja - a szülőt, illetve ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével. - a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról - a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve az örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről - az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető szolgáltatásokról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését A család és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében - segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében - az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe - koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített eljárásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését - az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család és gyermekjóléti központ bevonásával a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve az 9

10 előbbiek mellett a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez - a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hat havonta értékeli az esetkezelés eredményességét - közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében - a szociális segítő munka során valamennyi család esetében legalább havi 3 személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni A család és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében - folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit - más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében - a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásában - segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségesség tévő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését - A család és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából - olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel, a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna - kezdeményezi a köznevelési intézményeknél az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az előbbi pont szerinti programok megszervezését A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család és gyermekjóléti szolgálat - segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézésében - tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről - a gyámhivatal, valamint a család és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjait kitöltve környezettanulmányt készít - a gyámhivatal felkérésre a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 47/A. (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről - Ha a család és gyermekjóléti szolgálat a család és gyermekjóléti központ támogatását igényli, vagy a család és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez. A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul a család és gyermekjóléti központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatósági intézkedésre. - Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését. 10

11 - A településen működteti az észlelő és jelzőrendszert - Köteles a KENYSZI rendszerben történő jelentést, a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetni. SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK Horti Szociális Ellátó Intézmény Székhely: 3014 Hort, Kossuth L. út 149. Tel./fax: 37/ / 37/ Szociális étkeztetés: Szakfeladat szám: Teljesítménymutató: ellátottak száma (fő) Székhely: 3014 Hort, Kossuth L. út 149. Tel./fax: 37/ Házi segítségnyújtás: Szakfeladat szám: Feladat mutató: Teljesítménymutató: körzetek száma (db) ellátottak száma (fő) Székhely: 3014 Hort, Kossuth L. út 149. Tel./fax: 37/ Család és gyermekjóléti szolgálat Szakfeladat száma: Székhely: 3014 Hort, Kossuth L. út 149. Tel./fax: 37/ / Idősek nappali ellátása: Szakfeladat szám: Feladatmutató: Teljesítménymutató: férőhelyek száma 10 (db) ellátottak száma (fő) 11

12 Székhely: 3014 Hort, Kossuth L. út 149. Tel.: 37/ fő férőhely Horti Szociális Ellátó Intézmény: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI Az intézmény képviselője az intézményvezető. Az intézményvezető közvetlen irányítása alá tartozik: - Családsegítő - Házi szociális gondozók - Klub gondozó - Szociális segítő Alapszolgáltatások Étkeztetés: Az étkeztetés feladata: Azon szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezés biztosítása, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt is, illetve általa eltartottat, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni. Étkeztetést és házhoz szállítást Hort Nagyközség Önkormányzata biztosítja az ellátást kérőknek. A szolgáltatás igénybevételének rendje: Étkeztetésben részesíthető Hort Nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakhellyel rendelkező szociálisan rászoruló személy. Az ellátást kezdeményezheti a szociálisan rászoruló, annak hozzátartozója vagy törvényes képviselője, egészségügyi intézmény, családorvos, lakókörnyezet, társadalmi- egyházi szervezet (stb.), a szolgáltatás kizárólag az igénylő kérelmére nyújtható. Étkeztetés csak előzetes jövedelemvizsgálat után nyújtható. Szükséges dokumentumok: kérelem, jövedelemigazolás. A szolgáltatás, térítés ellenében vehető igénybe. A térítési díjak összegét minden évben az önkormányzat helyi szociális rendeletben határozza meg. A térítési díj megállapításának alapja az jövedelemigazolás. Az étkezést csak házhoz szállítással lehet igénybe venni. 12

13 Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás feladata: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, és a többször módosított 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet szerinti szolgáltatásokat nyújtja. Ellátási terület: Hort nagyközség közigazgatási területe. A szolgáltatás igénybevételének rendje: A házi segítségnyújtást igénybe veheti az, aki ezen ellátásra jogosult a gondozási szükséglet vizsgálat alapján. Ellátást kezdeményezheti a rászoruló, annak hozzátartozója, egészségügyi intézmény, háziorvos, lakókörnyezet, társadalmi- egyházi szervezet (stb.). Az ellátás kizárólag az igénylő kérelmére nyújtható. A szolgáltatás kérelem, a jövedelemvizsgálat, egyszerűsített előgondozás, valamit a gondozási szükséglet vizsgálat után nyújtható. Az ellátás, térítés ellenében vehető igénybe. A térítési díjak összegét minden évben az önkormányzat helyi szociális rendeletben határozza meg, a mindenkori törvényi szabályozás szerint. Család és gyermekjóléti szolgáltatás: Feladata: A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja - a szülőt, illetve ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével. - a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról - a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve az örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről - az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető szolgáltatásokról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését A család és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében - segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében - az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező 13

14 erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe - koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített eljárásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését - az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a csalás és gyermekjóléti központ bevonásával a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve az előbbiek mellett a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez - a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hat havonta értékeli az esetkezelés eredményességét - közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében - a szociális segítő munka során valamennyi család esetében legalább havi 3 személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni A család és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében - folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit - más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében - a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásában - segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségesség tévő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését A család és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából - olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel, a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna - kezdeményezi a köznevelési intézményeknél az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az előbbi pont szerinti programok megszervezését A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család és gyermekjóléti szolgálat - segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézésében - tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről - a gyámhivatal, valamint a család és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjait kitöltve környezettanulmányt készít - a gyámhivatal felkérésre a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 47/A. (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről 14

15 Ha a család és gyermekjóléti szolgálat a család és gyermekjóléti központ támogatását igényli, vagy a család és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez. Ellátási terület: Hort nagyközség közigazgatási területe. Idősek nappali ellátása Nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, napközbeni ellátására szolgál. Az ellátásban részesíthető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt e támogatásra szorul. A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 76. -a szabályozza. A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásairól a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 77. (1)-(4) bekezdése rendelkezik. Szolgáltatás igénybevételének rendje: Az idősek nappali ellátásába felvehető Hort nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező időskorú állampolgár, valamint a 18. életévét betöltött személy, aki egészségi állapota miatt a nappali ellátás szolgáltatásaira jogosult. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. A térítési díj, csak az étkezésért állapítható meg, személyi térítési díj megállapításának módját és összegét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. Intézményvezető: AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI MUNKAKÖREI Feladatköre: vezeti, irányítja és összehangolja az Intézmény Alapító Okiratában meghatározott szakmai feladatait és gazdasági tevékenységet. Egy személyben felelős az intézmény működéséért, a szakmai és gazdasági feladatok ellátásáért. Felelős a jogszabályok, az intézmény SZMSZ e, valamint a felügyeleti szervek határozatainak, utasításainak végrehajtásáért. Felügyeli az Intézmény Iratkezelését, felelős az egyedi iratkezelési szabályzat elkészítéséért, jóváhagyásáért, szabályszerűségért és a feladatoknak megfelelő célszerűségéért. Helyettesítését az általa megjelölt személy látja el. 15

16 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEINEK BEOSZTOTT MUNKAKÖREI Család és gyermekjóléti szolgálat: Családsegítő: Az intézményvezető szakmai irányítása mellett végzi a munkáját, gondoskodik a munkakörébe tartozó feladatok maradéktalan ellátásáról. Házi segítségnyújtás: A szociális gondozónők: Az intézményvezető szakmai irányítása mellett végzik munkájukat. Feladatkör: Az ellátást igénybevevők fizikai ellátását, pszichés- mentális gondozását végzik. Helyettesítés: a szociális gondozók egymást helyettesítik. Idősek nappali ellátása: Klub gondozónő: Az intézményvezető szakmai irányítása mellett végzik munkájukat. Feladatkör: Az ellátást igénybevevők fizikai ellátását, pszichés- mentális gondozását végzik. Aktívan részt vesznek a foglalkoztatásban. Helyettesítés: a szociális gondozók egymást helyettesítik. Szociális étkezés: Szociális segítő: Az intézményvezető szakmai irányítása mellett végzi munkáját. Vezeti az étkezési nyilvántartást, az esetleges változásokat naprakészen kezeli. Elkészíti a heti megrendelést. Segítséget nyújt a térítési díj számlázásban, és befizetés lebonyolításában. Az ellátotti dokumentációt elkészíti, illetve naprakészen vezeti. Tájékoztatást nyújt a szolgáltatással kapcsolatban. MUNKAÉRTEKEZLETEK RENDJE Vezetői értekezlet az intézményvezető, tanácsadó szerveként működik. A vezetői értekezlet szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. Összehívója az intézményvezető. Résztvevői: - témától függően: Védőnők, Háziorvosok, egyéb szociális ellátást végző szakemberek Megtárgyalja: - az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket 16

17 - az éves munkatervet, és értékeli annak teljesítését - a gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket - az éves képzési és tovább képzési tervet - az etikai helyzetet - az intézmény valamennyi dolgozóját érintő élet- és munka körülményeket befolyásoló kérdéseket - továbbá mind azokat a kérdéseket, amelyeket a vezető, vagy az értekezlet tagjai az értekezlet elé terjesztenek Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a vezető és bármely résztvevő valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, amit az irattárban kell őrizni. A jegyzőkönyv mellékletét képezi az aláírt jelenléti ív. A jegyzőkönyvbe való betekintés jogát, az intézmény valamennyi dolgozójának biztosítani kell. Házi segítségnyújtás csoport értekezlete Havonta ülésezik. Az intézményvezető hívja össze és vezeti. Az értekezleten a házi gondozás minden dolgozója köteles részt venni. Megtárgyalja: - a munka beosztást, - a gondozás során felmerült problémák megoldásának lehetőségeit, - az ellátásban részesülők egyéni gondozási tervének elkészítését, szükség esetén kiegészítését, ápolási tervvel, - továbbá mind azok a kérdések, amelyeket a szakmai vezető, vagy a házi gondozók a megbeszélésen előterjesztenek Család és gyermekjóléti szolgáltatás értekezlete Havonta ülésezik. Az intézményvezető hívja össze és vezeti. Megtárgyalja: - a munka beosztást, - a gondozás során felmerült problémák megoldásának lehetőségeit, - az ellátásban részesülők eseteinek megbeszélése - továbbá mind azok a kérdések, amelyeket a szakmai vezető, vagy a családsegítő a megbeszélésen előterjesztenek Munkaértekezlet Az intézmény működésében a demokrácia érvényesülése érdekében a vezető szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal munka értekezletet tart. Az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti. 17

18 Az értekezlet a vezető beszámolója alapján megtárgyalja: - az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkáját - az intézmény munkatervét és annak teljesítését - a következő időszak feladatait - az etikai helyzetet Az értekezletről emlékeztető jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vezető és a jegyzőkönyvvezető ír alá, és az irattárban meg kell őrizni. A jegyzőkönyvbe betekinteni az előzetes jelzése után bármely ülésen résztvevő jogosult. Arról másolatot csak hatósági (rendőrségi, bírósági) megkeresésére ad az intézmény. A vezetőnek 8 napon belül írásban kell választ adni azokra a kérdésekre, amelyekre az értekezleten nem adott választ. Horti Szociális Ellátó Intézmény Munkaidő mértéke: heti 40 óra hétfőtől csütörtökig pénteken AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 1.) Alapdokumentumok: AZ INTÉZMÉNY ALAPDOKUMENTUMAI a.) b.) c.) d.) e.) Alapító Okirat Működési Engedély Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Szakmai Program 2.) Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok: a.) Iratkezelési Szabályzat b.) Gazdasági Szabályzatok: - Pénzkezelési Szabályzat - Leltározási és Selejtezési Szabályzat c.) Műszaki- ellátási szabályzatok: - Munkavédelmi szabályzat 18

19 - Tűzvédelmi szabályzat ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1.) Ezen szabályzat mellékleteivel együtt érvényes, és az intézmény fenntartója Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása után lép hatályba. 2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályossága: Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a életbe lépett Szervezeti és Működési Szabályzat. 3.) A Szervezeti és Működési Szabályzatot az időközbeni változások kiegészítése mellett ötévente felül kell vizsgálni. A kiegészítéseket mellékletként kell tartani, a felül vizsgálat tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 4.) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi az intézményben kialakított munkakörökhöz kapcsolódó részletes feladatkörök leírása (a munkaköri leírás). 5.) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat január 1- én lép hatályba. Hort, január 1... intézményvezető 19

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a HÜB 305/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította

Részletesebben

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK I.A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...1 1.Az SZMSZ

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 SZAKMAI PROGRAM Izsák Város Gondozási Központ 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( )számú határozatával. A város bemutatása: Izsák Város Gondozási

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása BESZÁMOLÓ Izsák Város Gondozási Központ Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása Izsák, 2016. január 15. Készítette: Soltészné Marton Ildikó Intézményvezető 1 Tisztelt Képviselő testület! Gondozási

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2016. TARTALOM I. Az intézmény azonosítói 5 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe 5 II. Az intézmény célja és feladata 5 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 T A R T A L O M 1. Általános rendelkezések 2. Szervezeti

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

A település fontosabb adatai

A település fontosabb adatai 1. számú melléklet A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Szerep, Püspökladány, Biharnagybajom, Báránd, Füzesgyarmat A település jellege: mezőgazdasági A településen a főbb

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

J_1L Kovács Róbert. jegyző '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J_1L Kovács Róbert. jegyző '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben