Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Parádi Idősek Otthona Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ fax: 36/ web: Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

2 Tartalom Tartalom Az intézmény megnevezése Az SzMSz hatálya A költségvetési szerv alapító okiratának szám, alapításának időpontja Az intézmény alaptevékenysége Az intézmény feladatmutatói: Az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre Az intézmény szervezeti egységei létszáma, feladata A vezetők kinevezése, megbízási, választási rendje A szervezeti egységekben létesítendő munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök, a hatáskörök gyakorlásának módja, a helyettesítés rendje, felelősségi szabályai Ápolási csoport Gazdasági-műszaki részleg szervezeti tagozódása A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek: A munkaidő, pihenőidő, szabadság, a helyettesítés rendje A munkáltatói jog gyakorlásának a rendje Az intézmény gazdálkodása Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A vezetői munkát segítő fórumok A vezetői ellenőrzés és az intézményi belső ellenőrzés rendje A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, a munka végzésével és az illetménnyel kapcsolatos szabályok Személyi juttatások: Kártérítési kötelezettség Anyagi-tulajdonosi felelősség Cégszerű aláírás első és másodhelyi cégszerű aláírási jog Bélyegzők használata, kezelése A Szervezeti Működési Szabályzat hatályba lépése

3 1. A z i n t é z m é n y m e g n e v e z é s e Az intézmény elnevezése: Parádi Idősek Otthona Székhelye és telephelye: 3240 Parád, Toldi. út 14. Alapító megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Akadémia út 3 Az intézmény fenntartójának neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi út 49.sz. A gazdálkodás jogköre: Pénzügyi, gazdasági feladatok ellátását végző gazdasági szervezete: Az intézmény adóhatósági azonosító száma: Önállóan működő költségvetési szerv Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi út 49.sz. Statisztikai számjele: Az intézmény törzskönyvi száma: A számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár 3300 Eger Eszterházi tér 5. sz Bankszámla száma: Szakfeladat rend szerint besorolt Szakosított ellátást biztosító, alaptevékenysége: tartós bentlakásos, ápolást-gondozást nyújtó idősellátás Engedélyezett férőhelyek száma: Működési, ellátási területe: 150 fő Heves megye Engedélyezett dolgozói létszáma: 82 fő, ebből szakmai: 43,5 fő Egyéb: 38,5 fő A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: Rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentáció határozza meg. Az intézmény számára, a vonatkozó jogszabályokban, fenntartói döntésekben megfogalmazott feladat - és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat, jelen SzMSz-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni Az SzMSz hatálya Az SzMSz hatály kiterjed: - az intézmény vezetőire, - az intézmény dolgozóira, - az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó gazdasági szervezetre, - az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, - az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 3

4 2. A k ö l t s é g v e t é s i s z e r v a l a p í t ó o k i r a t á n a k s z á m, a l a p í t á s á n a k i d ő p o n t j a Jogelőd intézmény alapításának időpontja: Alapító Okirat száma, kelte: /2013. sz. Kelt: Budapest, 2013.július A z i n t é z m é n y a l a p t e v é k e n y s é g e Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, irányító által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Az intézmény feladata: Azokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (továbbiakban: időskorúak) az ápolását, gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. A 18. életévét betöltött személy is felvehető az idősek otthonába, aki betegsége miatt önmagáról nem képes gondoskodni. Pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személyek gondozását az otthon nem vállalja fel, de segítséget nyújtunk az állapotnak, betegségnek megfelelő intézmény felkutatásában. Az intézményünkbe történő felvételt minden esetben meg kell, hogy előzze a gondozási szükséglet mértékének a vizsgálata. A gondozási szükséglet felmérését és megállapítását az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy végzi az intézmény által beszerzett iratok, és helyszíni vizsgálat alapján. Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy a kérelmező napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezik, üres férőhely esetén a kérelmező azonnal felvételt nyer az intézetbe. Az otthonba az a személy is felvételt nyerhet, aki legalább egy éve egy háztartásban lakik a négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező házastársával, testvérével, élettársával, fogyatékos közeli hozzátartozójával, de ő maga nem rendelkezik négy órát meghaladó gondozási szükséglettel, és szeretne az otthonba beköltözni. Ebben az esetben egyedi megállapodás alapján biztosítjuk az ellátást. Az ellátás ellenértéke az intézmény szolgáltatási önköltsége. Intézményünkbe 22 férőhelyen lehetőségünk van olyan személyek felvételére is, akik nem rendelkeznek napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja, hogy a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díjat megfizeti az intézmény számára. Nem kell vizsgálni a gondozási szükségletét azoknak a személyeknek, akik én, és az óta is folyamatosan akár egymást követően több idősek otthonában is - intézményi jogviszonnyal rendelkeztek és rendelkeznek, gondozásuk teljes időtartalma alatt, a gondozási szükségletüket megállapítottnak kell tekinteni. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem végez. 4

5 3.1. Az intézmény feladatmutatói: Szakfeladat száma és megnevezése A feladatmutató megnevezése Mennyiségi egysége Szakosított ellátást biztosító, tartós bentlakást nyújtó ápoló, gondozó intézeti ellátás Mennyisége Gondozási nap fő/nap nap 3.2. Az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: - A többször módosított évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. - A többször módosított 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. - A többször módosított 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről. - A többször módosított 9/1999. (XI.21.) Sz.Cs.M. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről. - A 36/2007. (XII,22.) sz. SZCSM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól. - A többször módosított 1/2000. (I.7.) Sz.Cs.M. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről évi CXCV. törvény az államháztartásról, évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, évi C. törvény a számvitelről, - 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, - 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - Az adott költségvetési év költségvetési törvénye, - A többször módosított évi CLIV.. törvény az egészségügyről, - A többször módosított 9/2000. (VIII.4.) Sz.Cs.M. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, - A többször módosított 8/2000. (VIII.4.) Sz.Cs.M. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásáról. 4. A k ö l t s é g v e t é s i s z e r v g a z d á l k o d á s i j o g k ö re Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény típusa: közszolgáltató költségvetési szerv. Vezetője az igazgató, akit a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója pályázat útján választ ki, és legfeljebb öt év határozott időtartamra bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő. Az intézmény gazdasági szervezetét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági szervezete látja el. 5

6 Jelen SZMSZ rendelkezéseit a gazdasági szervezettel rendelkező Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az intézmény az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodásban rögzített munkamegosztás és felelősségvállalás keretei között kell alkalmazni. A munkamegosztási megállapodás elkészítése során figyelembe kell venni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10.. előírásait. 5. A z i n t é z m é n y s z e r v e z e t i e g y s é g e i l é t s z á ma, f e l a d a t a Az intézmény szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. A fenti körülmények figyelembe vételével intézményünkben az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg: Az intézmény szervezeti felépítését és a fenntartó által engedélyezett létszám megoszlását az 1. sz. melléklet mutatja. 1.) Ápolási- gondozási csoport: Egészségügyi-ápolási csoport, amely biztosítja: - az orvos, szakorvos által előírt gyógykezelések végrehajtását, - az ápolás-gondozást, az ellátásban részesülő személyekre vonatkozó gondozási és ápolási tervek elkészítését, melyben egyénre szabottan meghatározzák a fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit, - a szükséges gyógyszer, gyógyászati segédeszközök beszerzését, - a lakók rehabilitációs szükségleteinek a kielégítését. Az ellátottak hatályos jogszabályokban meghatározott módon történő teljes körű ellátását. 1.1.) Gondozási részleg: fő elhelyezését szolgáló A és B részleg. Önellátó, illetve részben önellátó lakók elhelyezésére szolgáló gondozási egysége az intézménynek, mely egységekben a lakók kisebb segítséget igényelnek a mindennapos fizikai és mentális szükségleteik kielégítéséghez, segédeszköz használatával jól közlekednek, térben, és időben tájékozottak, ügyeik viteléhez megfelelő belátási képességgel rendelkeznek. 1.2.) Ápolási részleg: Elsősorban középsúlyos vagy súlyos demenciában szenvedő lakók, illetve fokozott ápolási-, gondozási szükséglettel rendelkező lakók elhelyezésére szolgáló részleg. Azokat a lakókat látjuk el ezen a részlegen, és a szolgáltatás valamennyi területe tekintetében is elkülönített, akik ügyeik viteléhez szükséges belátási képességgel nem rendelkeznek, térben és időben tájékozatlanok, fenn áll esetükben az elkóborlás veszélye. Ezen a részlegen biztosítjuk a fokozott ápolási és gondozási igénnyel rendelkező lakók személyes szükségleteinek a kielégítését is, biztosítjuk számukra a szükségleteiknek megfelelő személyre szabott gondoskodást, mentális problémáik kezeléséhez hatékony segítséget nyújtunk. 2) Mentálhigiénés csoport: - előgondozási feladatokat lát el, - a lakók interperszonális kapcsolatrendszerének a kialakítása és fenntartása, - kapcsolattartás a különböző szervezetekkel, - egyházi és társadalmi ünnepek megszervezése és lebonyolítása az intézményben, 6

7 - egyéni és csoportos foglalkozások megszervezése és lebonyolítása, - gondozási tervek elkészítése, - fejlesztő és szinten tartó foglalkozások szervezése és lebonyolítása, - gondozottak személyes letétének a kezelésében történő közreműködés, - új lakóval kapcsolatos ügyintézés, - elhunyt lakók ingóságainak a jegyzőkönyvi felvétele, végtisztesség megadására történő felkészülése, lebonyolítása, 3. Gazdasági, ügyviteli csoport: Az Intézmény a gazdálkodás megszervezésének módja, illetve a feladatellátáshoz gyakorolt funkciók szerint, önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Feladatait a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megállapított költségvetésből látja el. 3.1.) Az intézmény gazdasági szervezetét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja: a költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit, rendszeresen tájékoztatja az Intézmény vezetőjét az előirányzatok felhasználásáról, nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat, vezeti a számviteli /főkönyvi/ könyvelést, meghatározza az analitikus nyilvántartásokat és azok formáját, ) gazdasági csoport, az intézet keretein belül működő gazdasági és számviteli dolgozók által biztosított feladatok: kapcsolatot tart az intézet gazdasági szervezetével, titkársági és adminisztratív tevékenységek, pénz- és értékkezelés, szigorú számadású nyomtatványok és nyilvántartások kezelése, gondozási díj ügyek, hagyatéki ügyek, pénzügyi és költséginformációk készítése, munkaerő és bérgazdálkodási feladatok, elhelyezést kérők nyilvántartása, munkavédelmi feladatok, analitikus nyilvántartások vezetése, közreműködnek a leltározási feladatok elvégzésében 3.2.) Higiénés csoport: - takarítási és fertőtlenítési feladatok elvégzése, - mosodaüzemeltetés, - használt raktár, tisztítószer raktár, készenléti raktár kezelése, - varroda üzemeltetése, - tiszta és szennyes ruha raktár kezelése. 3.3.) Műszaki csoport: - üzemeltetéssel, működéssel, fejlesztéssel összefüggő igény felmérése, 7

8 - karbantartási feladatok elvégzése, - karbantartási anyagok beszerzésére javaslat tétel, - engedélyezést követően beszerzés, - üzemfenntartás, - kazánházi üzemeltetés, - üzemzavar elhárítása, - tűzvédelmi feladatok, - portaszolgálat biztosítása, - kertészeti feladatok ellátása, - gépjármű üzemeltetés. 3.4.) Élelmezési csoport: - az intézmény üzemeltetésével összefüggő étkeztetések előállítása, - étlaptervezés, - nyersanyag beszerzés, raktározás, adagolás, - konyhaüzem HACCP rendszernek megfelelő üzemeltetése, 6.1. Igazgató 6. A v e z e t ő k k i n e v e z é s e, m e g b í z á s i, v á l a s z t á s i r e n d j e Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat alapján, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 1-3/A.. alapján. Feladatköre: a) Az intézményi jogszabályi feltételeknek megfelelő működés kialakítása és fenntartása. b) Egyszemélyi felelősséggel tartozik az intézményi gazdálkodásért az intézményben végzett szakmai munkáért. c) Folyamatosan tanulmányozza az új gondozási módszereket, amelyeket egyeztetett az intézmény működési mutatóival. Tervezi, szervezi, irányítja az intézmény valamennyi területét, szakmai és gazdasági egységek működését. d) Az igazgató elkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet, szakmai programot, fejlesztési és rekonstrukciós tervet, az intézmény dolgozóinak munkaköri leírását, képzési és továbbképzési tervét. e) Biztosítja a költségvetési szerv működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. f) Az igazgató végzi a panaszok, bejelentések kivizsgálását, megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel az etikai szabályokra. g) Kinevezése amely határozott időre szól - az intézmény fenntartójának hatáskörébe tartozik. h) Ellátja az intézmény képviseletét harmadik személyekkel (jogi és természetes személyekkel egyaránt) szemben: E jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézményvezető beosztású munkatársaira átruházhatja. i) Ellátja a költségvetési szerv működését érintő jogszabályokban, fenntartói utasításokban és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. j) Munkáltatói és fegyelmi jogkört gyakorol az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók felett. k) Kötelessége az egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények fenntartása és kialakítása. l) Az intézmény működésére vonatkozó szabályzatok elkészítése és elkészíttetése. 8

9 m) Felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői rendszer működtetéséért. n) Felelős a belső kontroll rendszer működéséért. o) Folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját. p) Felelős az intézmény költségvetési előirányzatainak a betartásáért, az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításokért. q) Ellátja a kötelezettségvállalással, utalványozással kapcsolatos feladatokat, meghatározza a szakmai teljesítés igazolására jogosult személyek körét. r) Az igazgató felett fegyelmi jogkört a Megyei Intézményfentartó Központ Vezetője gyakorolja. s) Az igazgató tartós távolléte esetén az intézetvezető főnővér látja el az általános helyettesítését. t) A szakmai és gazdasági ellátás, valamint az intézet feladatait ellátó szervezeti egységek, csoportok közötti adatszolgáltatási kötelezettségek megszervezése, érvényre juttatása. u) Kapcsolatot tart a társköltségvetési szervekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, költségvetési szervekkel. v) Kapcsolatot tart nemzetközi költségvetési szervekkel, szervezetekkel. w) Támogatja a költségvetési szerv munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét. x) Folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, a költségvetési szerv tevékenységét, munkáját Idősek Otthona intézetvezető főnővére Az intézmény főnővérét nyilvános pályázat alapján, az intézmény igazgatója bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 1-3/A.. alapján. Feladatköre: a) Irányítja a beutalt gondozottak egészségügyi, mentális, fizikai gondozását, ellátását. b) Biztosítja az ellátottak és a környezetük megfelelő higiénés állapotát. c) Gondoskodik a hatáskörében utalt területen az elvégzendő feladatok elosztásáról. Intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, gondoskodik a dolgozók munka- és védőruha ellátásáról, textíliával, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és egyéb anyagok (tisztálkodó és tisztítószerek, stb.) ellátásáról, a gondozottak személyi szükségleteinek kielégítéséről és az elhunytakkal kapcsolatos teendőkről. d) Felelős az etikai helyzetért, a dolgozók magatartási szabályainak betartásáért, a munkafegyelmi helyzetért. e) A házirendben, az intézményi szabályzatokban, az igazgatói utasításban foglaltak munkaterületére vonatkozó követelmények megtartásáért. A hozzá beosztottak időszakos orvosi vizsgálatának meglétéért. f) Felügyeli az orvos utasításának megfelelően a gondozottak gyógyszerelését, vezeti a gyógyszerforgalmi, a betegforgalmi, a szabadságolási nyilvántartásokat. g) A hatáskörébe utalt dolgozók munka-, baleset-, és tűzvédelmi és szakmai oktatását. A mentálhigiénés dolgozó bevonásával előgondozást végez az elhelyezésre várók körében. h) Elkészíti a hatáskörébe utalt dolgozók havi munkaidő beosztását, a munkaköri leírásokat, éves gondozási és foglalkoztatási terveket, melyeket az igazgatóval jóváhagyat. 9

10 i) Feladatát képezi továbbá a műszakvezető nővér közvetlen irányítása mellett az ellátottakat érintő új ellátási formák meghonosítása, a különböző ápolási módszerek bevezetése. j) Aktívan részt vesz az intézmény működését elősegítő pályázatok megírásában, az elnyert pályázatok megvalósításában. Negyedévenként és évenként számszerű és szöveges statisztikai jelentést készít a beutalt személyekről és az ápolási csoport szakmai munkájáról. k) Ellenőrzi a műszakok tevékenységét, a kiadott utasítások, megtartását a közegészségügyi szabályok betartását. Ellenőrzéseiről feljegyzést készít, javaslatot tesz a dolgozók munkakörülményeinek javítására, az ellátottak gondozását elősegítő tárgyi és személyi feltételek javítására. l) Az igazgató tartós távolléte esetén ellátja az igazgató általános helyettesítésével kapcsolatban felmerülő feladatokat. Kötelezettség vállalásra csak az intézmény gazdaságvezetőjének ellenjegyzése mellett jogosult Gazdasági koordinátor /gazdasági csoportvezető/: a) Az intézmény Igazgatójának közvetlen irányítása alatt végzi munkáját. b) Folyamatosan kapcsolatot tart az intézet gazdasági szervezetével. c) A gazdasági szervezet útmutatása alapján a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően -, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan elvégzi a szükséges feladatokat. d) Napi kapcsolatot tart az intézet gazdasági szervezeténél, az intézmény számára kijelölt intézményi referenssel. e) Irányítja, koordinálja a gazdálkodással összefüggő és az intézet székhelyén megvalósuló eseményeket, tevékenységeket. f) Elkészíti az intézet beszerzéseit megalapozó javaslatokat. g) Nyilvántartja az intézet szerződéses partnereit Higiénés csoportvezető, Gazdasági nővér: a) Az intézmény Igazgatójának közvetlen irányítása alatt végzi munkáját. b) Elkészíti a hatáskörébe utalt dolgozók havi munkaidő beosztását, a munkaköri leírásokat. c) Elkészíti az intézmény működéséhez szükséges eszközök, tisztítószerek, stb. megrendelését, jóváhagyásra, kötelezettségvállalásra továbbítja az Igazgató felé. d) Ellátja az intézmény munkacsoportjait a működéshez szükséges eszközökkel. e) Kezeli az intézmény új és használt eszköz tárolására szolgáló raktárait. f) Ellátja az intézmény valamennyi dolgozóját védőeszközzel. g) Anyaggazdálkodás terén az intézeti csoportok anyagellátási (igénylési) rendjének a kialakítása, az anyagellátás folyamatos megszervezése és biztosítása Műszaki vezető: a) Az intézmény Igazgatójának közvetlen irányítása alatt végzi munkáját. b) Elkészíti a hatáskörébe utalt dolgozók havi munkaidő beosztását, a munkaköri leírásokat. c) Felügyeli az intézmény gépészeti működését, működtetését. d) Felügyeli és irányítja az intézményben folyó karbantartási munkákat. e) Javaslatot készít az intézményben szükségessé váló karbantartási és felújítási munkákra. f) Közvetlen kapcsolatot tart az intézmény tűz- és munkavédelmi megbízottjával. g) Felügyeli és irányítja az intézmény parkjában folyó feladatvégzést Élelmezésvezető: 10

11 a) Az intézmény Igazgatójának közvetlen irányítása alatt végzi munkáját. b) Elkészíti a hatáskörébe utalt dolgozók havi munkaidő beosztását, a munkaköri leírásokat. c) Felügyeli és irányítja az intézet élelmezési tevékenységét. d) Kezeli az élelmezéssel kapcsolatos raktárakat, gondoskodik a főzéshez szükséges nyersanyagok kiadásáról, ellenőrzi azok felhasználását. e) Az intézmény élelmezési üzemének működéséhez szükséges megrendeléseket elvégzi, gondoskodik a nyersanyagok beszerzéséről az ételhulladék szabályszerű kezeléséről és megsemmisítéséről. 7. A s z e r v e z e t i e g y s é g e k b e n l é t e s í t e n d ő m u n k a k ö r ö k h ö z t a r t o z ó f e l a d a t - é s h a t á s k ö r ö k, a h a t á s k ö r ö k g y a k o r l á s á n a k m ó d j a, a h e l y e t t e s í t é s r e n d j e, f e l e l ő s s é g i s z a b á l y a i Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: az igazgató a helyettes és a szervezeti egységek vezetője esetében, a szervezeti egységek vezetői a beosztott dolgozók esetében, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdaságvezetője a pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek esetében. Általános hatáskör és felelősség: - A munkaszerződésben, vagy munkaköri leírásban meghatározott feladatok végrehajtása, illetve rendszeres, vagy esetenként meghatározott feladatok elvégzése a Munka Törvénykönyve, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően. - A szakmai ismeretek rendszeres bővítése, az érvényben lévő igazgatói és vezetői utasítások ismerete és folyamatos betartása, alkalmazása. - Kapcsolattartás külső személyekkel. - Esetenként más beosztott dolgozók helyettesítése a közvetlen vezető utasítása alapján. - A tűzvédelmi, a baleset és munkavédelmi előírások betartása, az oktatásokon való részvétel. - Az intézmény minden dolgozóját megilletik a Mt., a Kjt., és a munkaszerződésben biztosított jogok. - Az intézmény belső életében keletkezett információk megtartásáért, megőrzéséért a vonatkozó rendelkezések betartásáért az intézmény valamennyi munkatársa felelős. - Az alkalmazható felelősségre vonás szabályait, formáit (fegyelmi, kártérítési, büntetőjogi) és nagyságát a Kjt., a Mt., a Btk. vonatkozó fejezetei és az intézmény belső szabályzatainak vonatkozó rendelkezései határozzák meg Ápolási csoport a.) Orvos szakorvos (vállalkozó) feladata: - Ápoló személyzet szakmai irányítása az intézetvezető főnővér bevonásával 11

12 - Intézeti lakók egészségi állapotának felmérése, rendszeres ellenőrzése, mely kiterjed a heveny és idült betegségben szenvedők, orvosi és egészségügyi rehabilitációra és az egészségügyi gondozásra. - Biztosítja az előírt egészségügyi dokumentáció szakszerű vezetését, a tapasztalt hiányosságokat jelzi az intézet igazgatójának. - Segítséget nyújt az ápolók-gondozók szakmai képzésében. - Beutal szakorvosi ellátásra, vizsgálatra, fekvőbeteg intézetbe. - Meghatározza a diétás élelmezésre szorulók körét. - Az orvos a szakterületét érintő kérdésekben önállóan dönt, utasítja ezek végrehajtására az intézetvezető főnővért. b.) Műszakvezető ápoló feladatai: - A műszakvezető ápoló kijelölése a havi műszakbeosztás szerves részét képezi. - Munkáját az intézetvezető főnővér irányításával végzi. - Az intézetvezető főnővér távollétében helyettesíti őt. - Vezeti az irányítása alá tartozó osztály egészségügyi-, ápolási és mentális állapotára vonatkozó nyilvántartásokat. - Megrendeli az osztály ellátottai számára felírt gyógyszereket, egyéni gyógyszernyilvántartó lapon vezeti az igénybe vett gyógyszermennyiség fogyását, az újonnan beszerzett gyógyszermennyiséget. - Figyelemmel kíséri a gyógyászati segédeszközök használatát, szükség esetén orvosi javaslatra- intézkedik annak beszerzéséről. - Összeállítja a dolgozók havi műszakbeosztását, éves szabadságos ütemtervét és jóváhagyatja az intézetvezető főnővérrel. - Tevékenyen részt vesz az ápolói munkaértekezletek megszervezésében, a dolgozói továbbképzéseken. - Gondoskodik a napi ételadagok megrendeléséről, a le- és pótrendelésekről. - Irányítja az étkeztetések lebonyolítását. - Betartja és betartatja az orvos által előírt kezeléseket, terápiákat. - Vezetői értekezleteken rendszeresen részt vesz, aktív részvételével segíti az igazgató munkáját. - Folyamatos munkakapcsolatot tart a mentálhigiénés csoporttal. c.) Beosztott egészségügyi, szociális ápoló feladatai: - Munkáját az intézetvezető főnővér irányítása alá tartozó osztályvezető nővér irányításával végzi, gondozási feladataiban együttműködik az intézmény más dolgozójával. - Intézeti lakók egészségi és mentális állapotának a figyelemmel kísérése. - Gyógyszerek beadása, gyógyszerfogyasztás, egészségügyi dokumentáció vezetése. - Intézet higiéniájának felügyelete. - A vezető ápoló által rábízott egyéb feladatok, az ápoló részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. - Az ápoló rendszeresen beszámol tevékenységéről a vezető ápolónak, észrevételeit, a napi műszaki eseményeit az egyéni dokumentációkban és az Átadó füzet -ben részletesen jegyzi. d.) Mentálhigiénés csoport: - Munkáját az igazgató közvetlen irányításával végzi. 12

13 - Feladata az éves foglalkoztatási terv és a személyre szóló gondozási tervek elkészítése és végrehajtása, a foglalkoztatás felügyeletének ellátása és biztosítása. - Kapcsolattartás a társadalmi, egyházi és tömegszervezetekkel, az ellátottak családjával. - Feladata az otthonban élők közötti társas kapcsolatok segítése. - Kulturális, valamint a hagyományokon alapuló rendezvények szervezése és lebonyolítása, előgondozási feladatok ellátása. - A kijelölt ellátottak személyes letétjének a kezelése, a szükséges vásárlások lebonyolítása, hagyatéki ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása. - Szükség esetén a végtisztesség megadásával kapcsolatos ügyintézés, szervezési feladatok ellátása. - A fekvőbeteg gyógyintézetben lévő lakók látogatása. - Újonnan érkező lakók számára az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges adminisztrációs és tájékoztatási kötelezettség ellátása, a lakcím változásának a bejelentése, a szükséges személyes adatok felvétele, a lakók személyes tulajdonát képző eszközök leltározása. - Gondoskodik a lakók egészségi állapotának megfelelő rehabilitációs és mozgásterápiás tevékenységek kialakításáról Gazdasági-műszaki részleg szervezeti tagozódása a./ Gazdálkodási előadó/k/: - Munkáját az intézmény igazgatójának irányításával végzi. - Vezeti az analitikus nyilvántartást, és adatokat szolgáltat belőle a gazdasági szervezet számára. - Az elfogadott leltározási ütemterv alapján részt vesz a leltározás előkészítésében és a lebonyolításában. - Vezeti a normatív támogatás igénybevételéhez és elszámolásához kapcsolódó dokumentációt, adatot szolgáltat az önállóan gazdálkodó intézmény számára. - Végzi a Központosított Illetmény számfejtési Rendszer (KIR program) működésével kapcsolatos információgyűjtést, elvégzi az adatok rögzítését és továbbítását a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé. - Adatokat szolgáltat a költségvetés tervezéséhez, a beszámoló elkészítéséhez. - Részletes feladatait, egyéb munkaköri kötelezettségeit a munkaköri leírása tartalmazza. b./ Pénzügyi ügyintéző/k/: - Az intézmény házipénztár kezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően ellátja a házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatokat, így különösen a pénztárban tartott készpénz, értékpapír kezelését és megőrzését. - Vezeti a pénztárral kapcsolatos nyilvántartásokat és elszámolásokat. - Felméri és jelzi az igazgató felé a készpénzszükségletet. - Gondoskodik a bevételek bankszámlára történő befizetéséről. - Részt vesz a készpénz bankszámláról történő felvételében. - Elvégzi az intézmény saját bevételeivel kapcsolatos számfejtést, a bevételek beszedését, és az ezekkel kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetését. - Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását. - Ellátja a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetését, és az elszámolással egybefüggő feladatokat. 13

14 - Részletes feladatait, egyéb munkaköri kötelezettségeit a munkaköri leírása tartalmazza. c./ Élelmezési csoport: Munkájukat közvetlenül az élelmezésvezető irányításával végzik. A konyhatechnológia HACCP szerinti működésének betartásáért a vezető szakács tartozik felelősséggel a mindennapos munka során. A vezető szakács ügyel a konyhaüzem előírásainak, az elkészített étel minőségi és mennyiségi követelményeinek a betartásáért. Irányítja a konyhaüzem beosztott dolgozóinak /beosztott szakácsok, konyhalányok/ munkáját, felügyeli a technológiai követelmények maradéktalan betartását. A részletes feladatokat a munkaköri leírás határozza meg. d.) Műszaki csoport: Vezetője a műszaki vezető. Közvetlen felettese a az intézet igazgatója. Beosztottai: Gépkocsivezető Fűtő - karbantartó Kertész A csoport feladata: - az intézet műszaki ellátásának műszaki berendezések, eszközök folyamatos, biztonságos üzemeltetése, karbantartása, javítása - a szállítási feladatok ellátása, - energia ellátás (fűtés) biztosítása, - üzemviteli szolgáltatások folyamatos biztosítása, - anyagmozgatási feladatok ellátása, - kertészeti feladatok megvalósítása A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek: A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: az alkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, a tanulók, (ellátottak, gondozottak) személyiségi jogaihoz fűződő adatok, az alkalmazottak (ellátottak, gondozottak) egészségi állapotára vonatkozó adatok, A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 14

15 - A munkavállaló a munkáltató utasításainak, a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, a szakmai szabályoknak és szokásoknak megfelelően az intézményi érdek figyelembevételével látja el munkáját. - A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei teljes kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és gondoskodással végezni. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatokat, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. - Munkáját az arra vonatkozó szabályoknak, előírásoknak, felettese utasításainak, valamint a szakmai szabályainak megfelelően köteles végezni. - A munkáltató tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő munkateljesítmény esetén: munkatársi, főmunkatársi, tanácsosi és főtanácsosi címet adományozhat a Kjt. rendelkezései szerint A munkaidő, pihenőidő, szabadság, a helyettesítés rendje 1. A munkarendet a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. A hivatalos munkarend, amely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidőt) tartalmazza az alábbiak szerint alakul. a.) Igazgató: hétfőtől-csütörtökig 7,30-16,00 óráig pénteken 7,30-13,30 pihenőnap szombat-vasárnap b.) Főnővér hétfőtől-péntekig 7,00-15,00-ig az Igazgató tartós távolléte esetén az igazgatóra vonatkozó munkarend pihenőnap szombat-vasárnap c.) Ápolók : hétfőtől-péntekig 6,00-14,00-ig 6,00-18,00-ig 18,00-06,00-ig szombat-vasárnap ill. 6,00-18,00-ig ünnepnapokon 18,00-06,00-ig pihenőnap változó d.) Mentálhigiénés csoport munkanapokon 7,00-15,00-ig pihenőnap szombat-vasárnap e.) Ügyvitel-pénzügy munkanapokon 7,30-16,00-ig pénteken 7,30-13,30 pihenőnap szombat-vasárnap f.) Élelmezésvezető munkanapokon 6,00-14,00-ig pihenőnap szombat-vasárnap vezető szakács 6,00-14,00-ig pihenőnap változó konyhai dolgozók műszakbeosztás szerint 6,00-18,00 illetve 6,00-14,00-ig pihenőnap változó g.) Gazdasági nővér 7,00-15,00-ig pihenőnap szombat-vasárnap mosó-vasalónök 6,00-14,00-ig pihenőnap szombat-vasárnap takarítók 6,00-14,00-ig 6,00-18,00-ig pihenőnap változó 15

16 h.) Műszaki vezető, gk.vezető: hétfőtől-csütörtökig 7,30-16,00 óráig pénteken 7,30-13,30 pihenőnap szombat-vasárnap fűtő- karbantartó, kertész: műszakbeosztás szerint 6,00-18,00-ig 18,00-6,00-ig 6,00-14,00-ig pihenőnap változó A túlmunkát elsősorban pénzben kell kifizetni, ettől eltérő esetet az igazgató jogosult engedélyezni. 2. Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére az igazgató jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. Szabadságos tervek leadásának határideje tárgyév február 15. Igénybevétele a rendkívüli eseteket kivéve- tárgyév december 15. Az éves rendes szabadság mértéke a Kjt-ben szabályozott módon illeti meg a munkavállalót. Az éves szabadságot úgy kell biztosítani, hogy tartama legalább összefüggő tizennégy napot elérje, egybefüggően kerüljön kiadásra. 3. Az intézményben folyó munkát az alkalmazottak időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. Az alkalmazottak távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény igazgatójának, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes alkalmazottakat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban rögzítjük. 4. Munkakörök átadása A költségvetési szerv vezető állású alkalmazottai, valamint a költségvetési szerv vezetője által kijelölt alkalmazottak munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: az átadás-átvétel időpontját, a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban lévő konkrét ügyeket, az átadásra kerülő eszközöket, az átadó és átvevő észrevételeit, a jelenlévők aláírását. Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik. 8. A m u n k á l t a t ó i j o g g y a k o r l á s á n a k a r e n d j e Az intézmény Igazgatója felett a munkáltatói jogot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója gyakorolja. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogot az intézmény igazgatója gyakorolja. 9. A z i n t é z m é n y g a z d á l k o d á s a Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. Alapító okirat: 16

17 Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint alapító és felügyeleti szerv készített el. Egyéb dokumentumok: Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint azok mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: Számviteli politika Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Bizonylati rend és bizonylati album Pénzkezelési szabályzat Leltárkészítési és leltározási szabályzat Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Belső ellenőrzési kézikönyv Belső kontroll rendszer Élelmezési szabályzat Iratkezelési szabályzat Gépjármű üzemeltetési szabályzat Telefonhasználati szabályzat 1. Igazgatói tanács: 1 0. A v e z e t ő i m u n k á t s e g í t ő f ó r u m o k Az igazgatói tanács az intézet igazgatójának tanácsadó szerveként működik. a) A tanács tagjai: - gazdasági koordinátor / - intézetvezető főnővér, - részleg- és csoportvezetők, - Közalkalmazotti Tanács elnöke. b) A tanács megtárgyalja: - az intézet egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket, - az éves munkatervet, értékeli annak teljesítését, - a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket, - az éves képzési, továbbképzési tervet, - az etikai helyzetet, - az intézet valamennyi dolgozóját érintő élet- és munkakörülményeket - befolyásoló kérdéseket, - mindazon kérdéseket, amelyeket az igazgató vagy a tanács bármely tagja a tanács elé terjeszt. Az Igazgató szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetői értekezletet tart, melyen az Igazgatói Tanács tagjai vesznek részt. A vezetői értekezlet feladata: - tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, - az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. 17

18 2. Közalkalmazotti Tanács A Közalkalmazotti Tanács az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottakat képviseli, a dolgozók képviseleti jogát testesíti meg. Az intézet szervezetiműködési rendszerében önálló tényező. Működéséhez az évi XXXIII.tv. adja meg a jogi garanciát. A Közalkalmazotti Tanács működésének részletes szabályait ügyrendje állapítja meg. A Közalkalmazotti Tanács működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiadásokat, technikai költségeket az intézmény biztosítja, melyről az intézmény igazgatója és a Tanács elnöke közösen állapodnak meg. A Közalkalmazotti Tanácsot a Kjt ban meghatározott: a) együttdöntési jog illeti meg a: -pénzeszközök felhasználása, illetve -az ingatlanok hasznosítása tekintetében b) véleményezési jog illeti meg a munkáltató döntése előtt: -a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetéről, -a munkáltató belső szabályzatának tervezetéről, -a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetéről, -a korengedményes nyugdíjazásra és az egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzelésekről, -a közalkalmazottak képzésével összefüggő tervekről, -A munkáltató munkarendjének kialakításáról és az éves szabadságolási tervről. -a munkáltatónak minden, a közalkalmazottak érdekeit érintő belső szabályzatát véleményeztetni kell a Közalkalmazotti Tanáccsal. c) félévente tájékoztatási jog illeti meg a részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról. A Közalkalmazotti Tanács munkáltatóval együttesen alkotja meg, illetve szükség esetén módosítja a Közalkalmazotti Szabályzatot. 3. Összdolgozói munkaértekezlet a.) Az intézet működésében a demokrácia érvényesülés érdekében az igazgató szükség szerint, de legalább évente egyszer összdolgozói munkaértekezletet tart. b.) Az értekezlet az igazgató beszámolója alapján megtárgyalja: - az intézet eltelt időszak alatt végzett munkáját, a szakmai program érvényesülését, - a munkáltatói és munkavállalói jogok és kötelezettségek érvényesülését, a fegyelmi helyzetet, - az intézet munkatervét, annak teljesülését, - a következő időszak feladatait, - az etikai helyzetet. c.) Az értekezletet az igazgató hívja össze és vezeti. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő és részmunkaidős dolgozóját, a fenntartó képviselőit. d.) Az igazgató az értekezleten feltett kérdésekre elsősorban szóban válaszol, azokra a kérdésekre, amelyekre az értekezleten nem adott választ, 8 napon belül írásban válaszol. 4. Csoportértekezlet Az intézet szervezeti tagozódásának megfelelő szakmai, gazdasági egységek, csoportok önálló értekezlete. 18

19 a.) A csoportértekezlet megtárgyalja: - a csoport eltelt időszakban végzett munkáját, - az észlelt hiányosságokat, azok megszüntetésének módját, - a csoport munkafegyelmét, - a csoport előtt álló feladatokat, a dolgozók javaslatait. b.) Az értekezletet a csoportvezető vezeti. Csoportértekezletet szükség szerint, de legalább félévenként össze kell hívni. Az értekezletre meg kell hívni a csoport valamennyi dolgozóját, valamint az intézet igazgatóját. c.) Az értekezletről emlékeztető feljegyzést kell írni, melyet a csoportvezető és egy csoporttag ír alá, és három munkanapon belül meg kell küldeni az intézet igazgatójának, egy példányt irattárba kell helyezni. 4. Lakógyűlés. - Lakógyűlést az intézményi jogviszonyban álló személyek és hozzátartozóik, törvényes képviselőik részére hívja össze az intézmény vezetője, vagy az intézetvezető főnővér. - A lakógyűlés időpontjáról az intézmény faliújságján elhelyezett Tájékoztatás! informálja a lakóközösséget és az érintetteket. A lakógyűlés időpontjáról szóló tájékoztató 7 nappal korábban kifüggesztésre kerül a faliújságon. - A lakógyűlésre minden esetben meg kell hívni a fenntartó önkormányzat képviselőjét és az ellátottjogi képviselőt. - Évente egy alkalommal, lakógyűlésen, az intézmény vezetője tájékoztatatja a lakókat az intézmény gazdálkodásáról, mely tartalmazza a működési költségek összesítését, az intézményi térítési díj havi összegét, az egy ellátottra jutó önköltség összegét. - Az ellátottak fizikai és pszichés állapotára tekintettel a lakógyűlés ápolási egységenként is összehívható. - A lakógyűlés tartalma az intézetben élő gondozottakat érintő megfelelő témakörök, események, az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének a megbeszélése az éves szakmai munkaterv alapján. - A lakógyűlésen megtárgyalásra kerülő napirendi pontokat az érdekképviseleti fórum javaslata, az intézmény szakmai programja és munkaterve alapján, az igazgató határozza meg. - Lakógyűlések alkalmával az igazgató tájékoztatja a lakógyűlés résztvevőit az intézmény működését befolyásoló jogszabályi környezet változásairól. - Lakógyűlés összehívása a házirendben rögzített módon történik, gyakorisága szükség szerint, de legalább évente egyszer megvalósul. - A lakógyűlés megtartását s azon elhangzottakat (gondozottak felvetései) jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amennyiben mód van az azonnali válaszadásra, úgy azt azonnal meg kell tenni, amennyiben nincs rá mód, akkor 8 napon belül a hirdetőtáblán, vagy személyre szólóan kell választ adni. 5. Érdekképviseleti fórum Az érdekképviseleti fórum az intézményi jogviszonyban álló és ellátásra jogosult személyek jogainak, érdekeinek érvényesülését, védelmét szolgáló legfőbb szervezet. Érdekképviseleti fórum tagjait (házirend szerint) lakógyűlésen, a jelenlévők többségének véleménye alapján kell megválasztani. Az érdekképviseleti fórum dönt az elé terjesztett panaszokról, intézkedést kezdeményez az igazgató, az ellátott jogi képviselő és az intézményt fenntartó önkormányzat felé. Működésének részletes szabályait a Házirend tartalmazza. Az érdekképviseleti fórum működési feltételeit az intézmény igazgatója köteles biztosítani, vezetőjét a tagok választják. 19

20 Az érdekképviseleti fórum üléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. 11. A v e z e t ő i e l l e n ő r z é s é s a z i n t é z m é n y i b e l s ő e l l e n ő r z é s r e n d j e A vezetői ellenőrzés körében az igazgató és a vezetői munkakört betöltő dolgozók feladata a beosztott dolgozókat a végzett feladatukról folyamatosan beszámoltatni, és helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről. Feladatuk továbbá haladéktalanul intézkedni a hiányosságok megszüntetéséről, a szükséges anyagi és személyi felelősségre vonást kezdeményezni az intézmény vagyonának a védelme és gyarapítása érdekében. Minden vezető beosztásban lévő dolgozó feladata az intézmény hatékony működésének a megvalósítása, innovatív ötletek, újítások bevezetésének a kezdeményezése, a takarékos üzemeltetésre vonatkozó javaslatok kidolgozása. A napi munkavégzés során minden dolgozó kiemelt feladata a takarékos üzemeltetés, a vagyonvédelem szem előtt tartása. A belső ellenőrzés körébe tartozik az intézmény működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésének, az intézményi vagyongazdálkodásának, pénzkezelésének az intézményi vagyonvédelmének rendszeres felmérése, továbbá a szakmai jogszabályok és egyéb működéssel kapcsolatos jogszabályok, valamint belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése. A vezetői feladatok ellátása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni az adott szakterületek jogszabályi változásainak a nyomon követését, a napi munkavégzésbe történő beillesztését, a napi munkafolyamatokban szükséges változtatások bevezetését és végrehajtását. Részletes szabályait a belső ellenőrzési szabályzat tartalmazza A k ö z a l k a l m a z o t t i j o g v i s z o n y l é t e s í t é s é v e l, a m u n k a v é g z é s é v e l é s a z i l l e t m é n n y e l k a p c s o l a t o s s z a b á l y o k 12/1. A közalkalmazotti jogviszony létrejötte A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. Határozott időre történő kinevezéssel a Kjt. idevonatkozó rendelkezései szerint köthető csak közalkalmazotti jogviszony. Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. - Az intézménybe történő határozott és határozatlan idejű közalkalmazotti álláshely betöltésére a Kjt. előírásainak megfelelően, F-J besorolású munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot kell kiírni. - A pályázati feltételek között meg kell jelölni a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség igazolását, a büntetlen előélet szükségességét, és a pályázat betöltéséhez szükséges szakmai önéletrajz benyújtásának a kötelezettségét. - A pályázatok elbírálásában résztvevő bizottság tagjai: az intézmény igazgatója, és az adott munkaköri csoport vezetője és egy tagja. - Az intézmény a munkavállalóval alkalmazásakor három hónapos próbaidő kikötésével határozatlan- vagy határozott idejű kinevezést köt, annak elfogadásával (aláírásával) közalkalmazotti jogviszony jön létre. Határozott idejű kinevezés helyettesítés céljából, vagy meghatározott munka elvégzésére köthető. - A kinevezés okmánynak tartalmaznia kell: 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA1... 5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Kft. 8581 Bakonyjákó, Arany János u. 1. Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályba lépése: 2011.12.31.... Németh Rita ügyvezető 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Az intézményre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2009. szeptember 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény legfontosabb adatai A/ Az intézmény megnevezése:

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben