Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: / (08.24.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánító: nevelőtestület nevében névaláírás szakalkalmazottak nevében névaláírás.. óvodai szülői szervezet nevében névaláírás / (08.24.) határozatszámon jóváhagyta: Ph.... intézményvezető Hatályos: a kihirdetés napjától: szeptember 01. A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható: napraforgovoda.kispest.hu Verziószám: 2. 4/3 eredeti példány Iktatószám: / 2015.

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzat célja A szervezeti és működési szabályzat feladata A szervezeti és működési szabályzat kodifikációs eljárása A szervezeti és működési szabályzat időbeli, személyi és területi hatálya A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ellátandó alaptevékenységek A költségvetési szerv jogállása A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Budapest Főváros XIX. kerület AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE ÉS EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI SZERVKÉNT VALÓ MŰKÖDÉSÉBŐL ADÓDÓ SZABÁLYOZÁS Az intézmény Alapító okirat szerinti adatai A gazdálkodással összefüggő jogosítványok Az intézmény vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje A pályáztatás Az intézményvezetői megbízás A vezetés személyi feltétele Az intézmény képviseletére jogosultak Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság Aláírási jogkör A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, A MŰKÖDÉS RENDJE A nyitva tartás rendje Nyári és téli zárás Nevelésnélküli nap Technikai szünet A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje Az óvoda alkalmazottainak munkarendje Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje Hivatalos ügyek intézése Az épületbe való belépés és benntartózkodás rendje A dolgozók Szülők, családtagok Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek köre: Információ az intézménybe érkezők számára AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, IRÁNYÍTÁSA, FELADATMEGOSZTÁSA Az intézmény vezetősége A költségvetési szerv szervezeti felépítése, szerkezete Feladatok, vezetők közötti feladatmegosztás A köznevelési intézmény vezetője Az óvodavezető-helyettes Az intézményvezető(k) helyettesítése Belső kontroll rendszer működtetése SZERVEZET EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOPLATTARTÁS RENDJE Alkalmazotti közösségek A nevelőtestület

3 A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége Az intézményvezető kizárólagos irányítása alá tartozó munkatársak Alkalmazottak kapcsolattartási rendje Közalkalmazottak és szülői szervezet érdekképviseleti közösségei, kapcsolattartás Közalkalmazotti Tanács Szülői szervezet A KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÓ ÉS KOORDINÁLÓ TEVÉKENYSÉG RENDSZERE Kormányhivatal és OH Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat Fenntartó Kerületi szakszolgálat Vonzáskörzetbe tartozó bölcsődék, óvodavezetők, iskolák vezetői Általános iskola Bölcsődék Óvodák Egészségügyi felügyelet Gyermekjóléti, Családsegítő Szolgálat, Gyámhivatal Gyermekprogramot ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók Egyház OFI ÓVODAI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA AZ INTÉZMÉNY VÉDŐ -, ÓVÓ ELŐÍRÁSAI Gyermekekre vonatkozó védő, óvó előírások Óvodapedagógusok védő-, óvó előírásai, szabályai A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése Nevelési időn túli, óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok Tájékoztatási kötelezettség az intézményvezetője felé Az intézmény felnőtt dolgozóira vonatkozó védő, óvó előírások A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK Bombariadó esetén általános tennivalók: Betörés esetén: Csőtörés, üvegkár esetén: Az intézménybe érkező gyanúsnak látszó csomag, levél, küldemény érkezése esetén: AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK Az intézmény nyitása, zárása Az óvoda épületének és helyiségeinek használata A berendezések használati rendje az alkalmazottakra vonatkozóan A széfek és a páncélszekrények használatának szabályai A számítógép használatának szabályai Hivatali titok megőrzése Az intézmény felelőssége a dolgozók által az intézmény területére bevitt tárgyakban, értékekben keletkezett kárért AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL ÉS A TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Az óvoda működésének folyamata Az óvoda ügyintézése Az óvoda ügyvitele Az óvoda működése során keletkező ügyirat kezelése Kötelező nyilvántartás vezetése Nkt Alapdokumentumok

4 Alapító okirat Szervezeti és működési szabályzat Az óvoda pedagógiai programja Házirend Nevelési év pedagógiai-működési munkaterve A dokumentumok nyilvánossága A szülők és más partnerek számára nyilvános dokumentumok: Az internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE AZ ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ, EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé A önértékelés, PSZE és PÉM rendszerének működtetése Intézményi vezetékes telefonhasználat Magán, mobil telefonhasználat Fénymásolás szabályai Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett Vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel érintett jogviszony létrehozása A vagyonnyilatkozat őrzése A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei: A vagyonnyilatkozat tétel formai követelményei A vagyongyarapodási vizsgálat MELLÉKLETEK sz. melléklet Adatkezelési szabályzat sz. melléklet Közérdekű adatok megismerésének szabályai sz. melléklet Legitimációs záradék számú melléklet Nyilatkozat a fenntartó felé

5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 25. (1) bek. szerint a közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ nyilvános [Nkt. 25. (4) bek.] 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja Célja, hogy meghatározza a Kispesti Napraforgó Óvoda mint köznevelési intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe, továbbá az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és az intézmény dolgozói közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. Az SZMSZ helyi dokumentum, előírásai a pedagógiai programunkban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelőmunkánk eredményes megvalósulását segítő óvodai szervezet, valamint működési rend kialakítását szolgálja A szervezeti és működési szabályzat feladata A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza A szervezeti és működési szabályzat kodifikációs eljárása A szervezeti és működési szabályzatot az óvoda vezetője készíti el, a szülői szervezet, intézményi tanács véleményezése, a nevelőtestület elfogadása, valamint a fenntartó egyetértésének megadása (amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul) hagyja jóvá A szervezeti és működési szabályzat időbeli, személyi és területi hatálya Az SZMSZ időbeli hatálya: A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján, és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 735/2005. számon a fenntartó által jóváhagyott SZMSZ. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezet és működés tekintetében változás áll be, illetve, ha a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet az Nkt. 25. (4) bekezdése határozza meg. Az SZMSZ és mellékletét képező szabályzatok, vezetői utasítások személyi hatálya kiterjed: az intézménnyel jogviszonyban álló minden alkalmazottra az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában 5

6 a szülőkre, gyermekekre, családtagjaikra (azokon a területeken, ahol érintettek). Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: az óvoda területére az óvoda által szervezett nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolat alkalmaira. A nevelőtestület által jóváhagyott SZMSZ egy hitelesített példányát a gyermekek szülei, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az óvoda többi dokumentumával (Házirend, Pedagógiai Program) együtt az óvodatitkári irodában, továbbá a KIR adatbázisában és az intézmény honlapján. Tartalmáról és előírásairól előre megbeszélt időben az óvodavezető vagy helyettese ad szóbeli tájékoztatást munkaidőben A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 296/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 6

7 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 2.1. Ellátandó alaptevékenységek A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 5. (1) bekezdés a) pontja és a 8. (1)-(2) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény az Nkt ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés keretében a pedagógiai szakszolgálat szervezésében logopédiai és dyslexia-megelőző foglalkozások szerepelnek, valamint az alapító okirat szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek felvételét, ellátását is biztosítjuk. A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete biztosított A költségvetési szerv jogállása Óvodánk önálló jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan működő költségvetési szerv. Önkormányzati intézmény, fenntartásáról az állam és a helyi önkormányzat gondoskodik (a törvényben meghatározott arányban). A biztosított költségvetésből részben önállóan gazdálkodik. Anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet nem folytathat. Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatos minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a szülők, illetve képviselőik a jogszabályban meghatározottak szerint A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Közigazgatási területe 7

8 3. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE ÉS EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI SZERVKÉNT VALÓ MŰKÖDÉSÉBŐL ADÓDÓ SZABÁLYOZÁS 3.1. Az intézmény Alapító okirat szerinti adatai A költségvetési szerv hivatalos neve: A költségvetési szerv feladatellátási helye, székhelye: Létrehozásáról, módosításáról rendelkező határozatok Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Fenntartó, működtető és felügyeleti szerv neve, székhelye: A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: Gazdálkodási besorolása alapján: A költségvetési szervbe felvehető maximális gyermeklétszám: A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Megbízó: Megbízás időtartama: Megbízás módja: Kispesti Napraforgó Óvoda Budapest, 1194 Karinthy F. u.6. A költségvetési szervet 1975-ben Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Tanácsa alapította. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete, mint jogutód a rendelkezésre álló dokumentumok és hatályos szabályok jogszabályokban foglaltak alapján az alapító okiratot az 500/1993.(XII.21.) Ökt. határozattal, módosításait a 893/1999.(IX.21.), 494/2001.(VI.19.), 269/2004.(III.11.), 883/2004.(VI.30.), 1006/8/2005.(X.13.), 313/2007.(III.20.), 29/2008/(I.22.), és 117/2008.(VIII.17.), és a 319/2009.(V.19.), 417/2011.(IV.21.), 744/2011.(VIII.11.), 702/2012.(XI.22.) és a 48/2013.(I.29.) normatív Ökt. Határozattal fogadta el. Kispest Község Képviselő-testület, jogutódja Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete 1195 Budapest, Városház tér Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata 1195 Budapest, Városház tér Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Közigazgatási területe köznevelési közintézmény - óvoda Önállóan működő költségvetési szerv A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. 133 fő Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete Határozott idejű Nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény és ennek végrehajtásáról rendelkező 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet szerint. 8

9 A költségvetési szerv A költségvetési szerv vezetője, akadályozatása esetén az SZMSZképviseletére jogosult ben meghatározott helyettesítési rend szerinti személy személy: Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés Alaptevékenysége: óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig a gyermek hároméves korától ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása együttműködési megállapodás alapján az ELTE óvodapedagógus hallgatóinak gyakorlati helyet biztosít. A költségvetési szerv tevékenységei Szakágazat száma, megnevezése: Ellátandó alaptevékenysége, szakfeladat számok: A költségvetés szerv ellátható vállalkozási tevékenysége és mértéke: Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szegregált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: kis létszámú logopédiai nevelés az óvoda egy csoportjában integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető beszédfogyatékos, gyermek ellátása sószoba működtetése beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas problémákkal, tanulási magatartási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat óvodai intézményi étkeztetés rövid időtartamú közfoglalkoztatás. A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 9

10 A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: Foglalkoztatottjainak jogviszonya: Budapest XIX. kerület Karinthy F. u. 6. sz. alatti ingatlanon (helyrajzi szám:167716) lévő épület, a benne lévő berendezés és szakmai felszerelés. A vagyon feletti rendelkezés a mindenkori hatályos helyi önkormányzati rendelet alapján történik. Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény évi XXXIII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló megbízási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó A gazdálkodással összefüggő jogosítványok Az intézmény gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. Óvodánk önkormányzati intézmény, fenntartásáról a pedagógiai programban megfogalmazott, az alapfeladatok ellátására szükséges pénzeszközökről az állam, illetve Budapest Főváros XIX. Kispest Önkormányzata gondoskodik (törvényben meghatározott arányban). Jogköre a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat felhasználására, illetve előirányzatmódosítás kezdeményezésére, önálló bérgazdálkodásra terjed ki. Gazdálkodását éves költségvetés alapján végzi, az előirányzatok felhasználása a megállapított keretszámon belül saját intézményi hatáskörben történik. Az intézmény alapítványa által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik Az intézmény vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje A pályáztatás Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni Az intézményvezetői megbízás Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat képviselő-testülete adja. (A megbízással kapcsolatban döntés előtt ki kell kérni az intézmény nevelőtestületének véleményét.) A vezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az óvodavezető magasabb vezető beosztású közalkalmazott. A vezető megbízatása határozott időre szól A vezetés személyi feltétele vezető vezető-helyettes szakmai munkaközösség-vezető Az intézmény képviseletére jogosultak A mindenkori kinevezett vezető, illetve annak távolléte esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. Az intézmény vezetője képviseli az intézményt. Az intézmény vezetőjét helyettesíthetik a munkamegosztás rendje szerint a vezető helyettes, valamint a 10

11 vezető által írásban meghatalmazott közalkalmazott. Aláírási joga az intézményvezetőnek van, távollétében a megbízott helyetteseknek. Az intézményvezető jogosítványait, amelyek alapján az intézmény képviselőjeként járhat el, Budapest Főváros XIX. Kispest Önkormányzata GESZ és az intézmény közötti Együttműködési megállapodás határozza meg (kötelezettség vállalás, ellenjegyzés beszerzése, teljesítés igazolása, érvényesítés és utalványozás stb.) Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság A Kispesti Napraforgó Óvoda (Budapest, 1194 Karinthy F.u.6.) alatti helyiség Budapest Főváros XIX. Kispest Önkormányzatának tulajdona, melyet a Kispesti Napraforgó Óvoda ingyenesen használ feladatának ellátása érdekében. Az intézmény rendelkezésére állnak az intézményi leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. biztosítékként felhasználni. Egyéb állóeszközök, vagyontárgyak, ingóságok a mindenkori éves költségvetés alapján megállapított vagyonleltár szerint. A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyen lévő ingatlan a rajta található óvoda épülettel. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény nevelő-fejlesztő feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, egyéb célú hasznosításhoz a fenntartó hozzájárulása szükséges Aláírási jogkör Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre a vezetőnek van. Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a vezető - helyettes írja alá. Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: Hosszú bélyegző: Az óvoda neve, címe, adószáma Körbélyegző: Középen címer, körben az óvoda neve, címe 3.7. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel. Az intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. Az intézmény fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetés tartalmazza. A költségvetés 11

12 betartásáért az óvoda vezetője a felelős. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállaló munkaköri leírásában meghatározottak alapján az óvodatitkár a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosult. Az intézmény vezetője és helyettese kötelezettségvállalási és utalványozási joggal nem rendelkezik. Ellenjegyzésre a GESZ jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. Az óvoda vezetője önálló munkáltatási jogkörrel rendelkezik, ez irányú feladatait a Kjt. előírásainak megfelelően látja el. A költségvetés tervezésének, végrehajtásának és a beszámolásnak szabályozását az önkormányzat és az óvoda által megkötött Együttműködési megállapodás tartalmazza. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatokat az óvodatitkár lát el munkaköri leírás alapján. 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, A MŰKÖDÉS RENDJE 4.1. A nyitva tartás rendje A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. Nyitvatartási idő a helyi szociális rendelet alapján: 6-18 óráig. Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező óvodapedagógus és dajka nyitja. A zárás a délutáni munkarend szerint 18 óráig dolgozó óvodapedagógus és dajkák feladata. Ügyelet: reggel 6-7, ill. délután óra között a hirdetőtáblán feltüntetett csoportban. Az óvoda öt napos hétfőtől péntekig kétműszakos munkarenddel, munkakezdéssel és befejezéssel üzemel. Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője a fenntartó jóváhagyása alapján engedélyezi a dolgozó írásos kérelme alapján, amit a rendezvény előtt min. 7 nappal az óvodavezetőnek kell benyújtani Nyári és téli zárás Az óvoda nyáron a fenntartó rendelkezése szerint tart zárva, ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás, melyről a szülők legkésőbb február 15-ig értesítést kapnak. A zárva tartás ideje alatt - szülők kérése esetén - a gyermeket az erre kijelölt ügyeletes óvodában helyezzük el, melyről a szülőket előzetesen tájékoztatjuk. E napokra a szülő a zárást megelőzően egy hónappal korábban önállóan gondoskodik az étkezési térítési díj másik óvodában történő befizetéséről. Téli zárásra szintén a fenntartó rendelkezése alapján kerül sor, erről a zárást megelőzően egy hónappal írásban tájékoztatjuk a szülőket. 12

13 4.3. Nevelésnélküli nap Az óvoda a 20/2012.(VIII.31.) EMMI r.3 (5) bek. értelmében egy nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe. A nevelésnélküli munkanapok számát, az igénybevétel időpontját és tartalmát az óvodai éves munkatervben a nevelési év rendjénél határozzuk meg. Ezen időpontokról a szülőt 7 nappal korábban tájékoztatjuk, igény szerint gondoskodunk a gyermekek elhelyezéséről Technikai szünet Az intézmény vezetője meghatározott feltételek esetén járvány, természeti csapás rendkívüli szünetet rendelhet el. Az ünnepekhez kapcsolódó munka és pihenőnapok a törvényi rendelkezések alapján kerülnek meghatározásra A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje A vezetői feladatok ellátását az intézmény nyitva tartása alatt mindenkor biztosítjuk. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben határozzuk meg. A vezető bent tartózkodása: 8-16 óra között. A vezető helyettes bent tartózkodása: 8-16 óra között. Változás esetén előre egyeztetni kell a vezetővel. Az egyeztetésért a változtató a felelős. Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodás rendje Intézményvezető Intézményvezető helyettes Heti munkaideje: 40 óra től kötelező óraszáma: 10 óra Heti munkaideje: 40 óra től kötelező óraszáma: 24 óra A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes óvodapedagógus, délután a vezető távozása után a munkarend szerint beosztott ügyeletes óvodapedagógus felelős az óvoda működésének rendjéért és köteles az azonnali vezetői intézkedést/döntést igénylő feladatot ellátni és intézkedni. A vezetők együttes hiányzása esetén, az esetleg szükséges azonnali döntést igénylő kérdések, intézkedések megtételére a vezető által írásban felkért közalkalmazott pedagógus - ennek hiányában a nevelőtestület rangidős/életkorszerinti tagja - (pl. munkaközösség vezető, vagy a legtöbb munkaviszonnyal rendelkező) jogosult Az óvoda alkalmazottainak munkarendje Az intézmény minden alkalmazottja köteles a munkahelyén munkakezdés előtt munkára képes állapotban 10 perccel korábban megjelenni, munkáját pontosan megkezdeni és pontosan befejezni, valamint munkavégzés céljából, munkára képes állapotban a munkáltató rendelkezésére állni. Köteles jelenteni munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát lehetőleg előző nap váltótársának (óvodapedagógus, dajka), de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig az intézményvezetőnek, akadályoztatása esetén helyettesének, hogy a helyettesítésről 13

14 intézkedhessenek. Az alkalmazott munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások (intézményi dokumentumok) szerint köteles végezni. Az intézmény alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel hagyhatják el az intézményt. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használhat telefont, magánügyeit a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. Mobiltelefon használata a csoportban nem megengedett. Az éves munkatervben és éves önértékelési tervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok, önértékelésben való részvétel stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére. A munka- és pihenőidő Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni. Nem munkaidő a munkaközi szünet, a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama. A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). A munkaközi szünet: a munkavállalót - ha a beosztás szerinti napi munkaidő a hat órát meghaladja -, munkaközi szünet illeti meg, melyet legalább három óra munkavégzést követően a munkavégzés megszakításával - kell kiadni; mértéke: húsz perc Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje Az óvoda alkalmazottainak munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. A pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, mely egyrészt a kötött felhasználású órákból (32 óra/hét) áll, melyet a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítani. Másrészt, a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel összefüggő egyéb feladatok ellátásához szükséges időből (8 óra/nap) áll, utóbbiból heti 4 órára a vezető elrendelheti a helyettesítést, pedagógiai munkával, önértékeléssel, mérésértékeléssel összefüggő feladatok végzését. A teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásokon túl a pedagógus ellátja a 14

15 nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatokat, így különösen: felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat, nyomon követi a gyermekek fejlődését, és értékeli teljesítményüket, elvégzi a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel (szülői értekezlet, fogadóóra, fórum), részt vesz: o a nevelőtestület munkájában, o kiemelt figyelmet igénylő gyermekek gondozásában, segítésében, o a pedagógiai programban rögzített, a foglalkozás keretében meg nem valósítható csoportfoglalkozások megtartásában, o a gyermekek felügyeletének ellátásában, o az óvoda kulturális és egyéb rendezvényei életében, o a gyermekek-balesetek megelőzésével, a gyermek-védelemmel összefüggő feladatok ellátásában, o mérés-értékelési feladatok ellátásában, o önértékelésben o az intézményi dokumentumok elkészítésében. A pedagógus napi munkarendjét az óvodavezető, a helyettesítések rendjét az óvodavezető helyettes állapítja meg az óvodavezető jóváhagyásával, az intézmény működési rendjének függvényében. Konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni, mely az adott év munkatervben kerül rögzítésre. Lehetséges munkarendjük: délelőttös óvónő: óráig (szükség szerint 1-2 fő reggeli ügyeletes) óráig óráig óráig (logopédia) óráig (logopédia) óráig (logopédia) óráig (logopédia) délutános óvónő: óráig (gyakorlós csop.) óráig óráig óráig (1 fő délutános ügyeletes) Az óvónők létszám és munkakezdés időpontját az adott év szülői igénye alapján (felmérés) határozzuk meg. Változás lehet év közben. Logopédus munkarendje: a hét négy napján , egy napon óráig A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje Többműszakos munkaidő esetében (dajkák): óráig óráig óráig gyógypedagógiai és pedagógiai asszisztens: óráig, 15

16 fűtő-udvaros műszakja: óra, de alkalmanként változó beosztással, gondozónő: óráig óvodatitkár: óráig, illetve feladattól függően óvodavezetői engedéllyel rugalmas munkaidőben. Munkájukat munkaköri leírásukban foglaltak szerint végzik Hivatalos ügyek intézése Szeptembertől az óvoda zárásáig az óvodapedagógusi és a szülők hivatalos ügyeinek intézése az óvodatitkár irodájában történik 8-16 h között. A nyári zárva tartás ideje alatt az óvoda a hivatalos ügyek intézésére az önkormányzat által meghatározott ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a szünet megkezdése előtt a szülők, óvodapedagógusok tudomására kell hozni. Ügyeletet a vezető, vagy a vezető helyettes és az óvodatitkár tart Az épületbe való belépés és benntartózkodás rendje A dolgozók munkarend szerint tartózkodhatnak az intézményben, ettől eltérő esetben írásos kérelem alapján külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhatnak Szülők, családtagok a gyermekek óvodába hozatalát és elvitelét, valamint a szülők által használtható helyiségek felsorolását a Házirend szabályozza, ettől eltérően szóbeli megállapodás alapján külön engedéllyel és felügyelet mellett tartózkodhatnak Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek köre: fenntartó képvelője, vagy általa megbízott személy nem kell tartózkodásra engedélyt kérni PSZE, PÉM, szaktanácsadó előzetes kijelölés és egyeztetés után orvos, védőnő - nem kell tartózkodásra engedélyt kérni gyermekjóléti szolgálat munkatársa - nem kell tartózkodásra engedélyt kérni szakszolgálat munkatársa (utazó logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) - nem kell tartózkodásra engedélyt kérni szakértő külön engedély alapján és felügyelet nélkül tartózkodhat szolgáltatást nyújtó képviselője (egyház, nyelviskola, stb.) külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat üzletkötők, kereskedők, árusok - külön engedéllyel és felügyelettel. A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben - intézmény alkalmazottainak munkaidőn kívül - előzetesen egyeztetett időpontban, megfelelő információk beszerzését követően történhet. A külön engedélyt mindegyik esetben az óvodavezető vagy akadályoztatása esetén a helyettes adja előzetesen egyeztetett időpontban. Az intézményben, valamint intézményen kívül, a gyermekek részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. Az intézményben, valamint 16

17 intézményen kívül a gyermekek részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható. A nevelési intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet, vagy egyházszervezet nem működhet Információ az intézménybe érkezők számára Az intézményünk munkatársait névvel és beosztással feltüntetett kitűzővel látjuk el, mely tájékoztatja az érkezőt, hogy kivel és milyen beosztásúval tárgyal. Az óvodával jogviszonyban nem állókat az intézménybe lépésükkor a fogadó személy (legtöbbször az óvodatitkár) köszönti, s felajánlja segítségét. Az érkező személyek kérésre tájékoztatják az óvodatitkárt látogatásuk indokáról, és igazolják személyi azonosságukat. Ezt követően az érkezőt a keresett személyhez kíséri. Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az óvodavezetőnek jelenti be. Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi. Az óvoda épületében/udvarán az óvodai dolgozókon és gyermekeken/szüleiken kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, ill. azok, akik erre az óvodavezetőtől engedélyt kaptak. Kivételt képeznek ez alól nyílt rendezvényeink. 5. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, IRÁNYÍTÁSA, FELADATMEGOSZTÁSA 5.1. Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetője az óvodavezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: az óvodavezető a helyettes a szakmai munkaközösségek vezetői értékelési csoport vezetője (BECS) intézményi /közalkalmazotti tanács szülői szervezet képviselője a gyermekek nagyobb csoportját illető kérdésekben. Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az óvoda vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával. A szülői szervezettel való megfelelő kapcsolattartás a vezető feladata. A vezető felelős, hogy a szülői szervezet, intézményi tanács jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, 17

18 meghívja a képviselőit mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a szülői szervezet, intézményi tanács véleményét be kell szerezni vagy a tárgykörben egyetértési joga van. A vezetőség rendszeresen (minden hónap első hétfőjén délután 14 órától) tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A vezetőség megbeszéléseit az óvodavezető vezeti. Tartalmát a rögzített, ill. a mindenkori aktuális feladatok határozzák meg. Rendkívüli vezetőségi megbeszélést kezdeményezhet a vezető, illetve a vezetőségi tagok 50+1%-ának személye. A vezetőségi tagok felelőssége kiterjed a közvetlen vezetésük alá tartozó személyek odavissza történő információ továbbítására, illetve saját területükön ellenőrzésre is. Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult, kivéve helyettesítés. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ - ben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetője. Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog átruházása nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az óvoda vezetője külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat ügyintézőnek és vezetőnek is A költségvetési szerv szervezeti felépítése, szerkezete Óvodatitkár Óvodavezető Óvodavezető helyettes Mérés-értékelés csoport Szakmai munkaközösség vezető1. Nevelőtestület Önértékelési csoport (BECS)munkak özösség vezető 2. A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak Nkt. szerint 18

19 5.3. Feladatok, vezetők közötti feladatmegosztás A köznevelési intézmény vezetője A nemzeti köznevelési törvény 69. (1)-(4) bekezdése szerint felel: az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért a pedagógiai munkáért a nevelőtestület vezetéséért a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért a rendelkezésre álló költségvetés alapján a személyi tárgyi feltételek biztosításáért a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezéséért a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért a gyermekbalesetek megelőzéséért a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért az intézményi szabályzatok elkészítéséért A köznevelési intézmény vezetője: gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját képviseli az intézményt. Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé. A pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. A köznevelési intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. A vezető munkaideje felhasználását és beosztását, a mindenkori rendeletben meghatározott foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. 19

20 Képviseleti joga: Az intézmény vezetője jogosult az intézmény, mint jogi személy teljes körű hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más munkavállalójára átruházhatja. Kiadmányozás eljárásrendje: Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetője, kivételt képez a vezető tartós távolléte. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az óvodavezető minden ügyben, a helyettes és az óvodatitkár a munkaköri leírásában meghatározott ügyekben. Az óvodavezető feladatai: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése a nevelőtestületi és alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése a döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése az intézményi önértékelés pedagógusra, vezetőre, intézményre vonatkozó önértékelés rendszerének működtetése az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működtetése, az eredmények pedagógiai folyamatba való beépítése az innovatív ötletek, kreatív gondolkodásmód támogatása, ösztönzése a munkatársak, partnerek a döntések előkészítésébe, döntésekbe bevonása döntéshozatalkor, probléma és konfliktusmegoldásakor mások szempontjainak, nézeteinek, érdekeinek figyelembe vétele a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezettel való együttműködés a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály, vagy egyéb szabályzat nem utal más hatáskörébe a gazdálkodási feladatokba közreműködő óvodatitkár, valamint a fűtő-kertész munkájának közvetett irányítása az Áht. alapján a költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatok végzése (költségvetés tervezése, végrehajtása, ellenőrzése, beszámolás), eredményes gazdálkodás. Kizárólagos jogkörébe tartozik: jogszabály által a vezető hatáskörébe utalt, át nem ruházható feladatok ellátása munkáltatói jogkör gyakorlása kiadmányozás a nevelőtestület vezetése a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár közvetlen irányítása, ellenőrzése. Az óvodavezető megbízatása az óvoda alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra szól. 20

21 Az óvodavezető-helyettes A vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi, felelősen segíti a vezetőt. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Az óvodavezető kizárólagos hatáskörébe utaltak kivételével az óvodavezető közvetlen munkatársaként részt vesz az óvoda irányításában, működtetésében. Közvetlenül szervezi és irányítja a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a fűtőkertész, gondozó-takarító, valamint a balesetvédelmi, munka- és tűzvédelmi tevékenység felelős munkáját. A helyettest a nevelőtestület véleményezési jogkörének megtartásával a vezető bízza meg. Helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás pályázat útján, határozott (5 év) időre szól. A helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felel a vezető által rá bízott feladatokért. Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket közös megbeszélés és egyeztetés után az óvodavezető írásban meghatároz. Az óvodavezető akadályoztatása/távolléte esetén ellátja helyettesítését, teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található részletes feladatkörre. Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente egyszer (április 30-ig) kiterjed: a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására a belső ellenőrzések tapasztalataira az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. Képviseleti joga: képviseleti jogkörét a vezető betegsége, tartós távolléte, vagy más akadályoztatása esetén, kivéve, ha a fenntartó másként rendelkezik, illetve a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása, és munkakörében meghatározottak alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. Kiadmányozás joga: a vezető betegsége, tartós távolléte vagy más akadályoztatása esetén, kivéve, ha a fenntartó másként rendelkezik, illetve a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. Az óvodavezető-helyettes felelős: a gyermekek jogainak maradéktalan érvényesítéséért, esélyegyenlőségi program karbantartásáért, beszámoló elkészítéséért, a házi továbbképzések megszervezéséért, HACCP rendszer működtetéséért, hiányzások, helyettesítések rendjének megszervezéséért, nyilvántartás 21

22 elkészítésért, jelenléti ív ellenőrzéséért, a szakmai munkaközösségek működési feltételeinek biztosításáért a szabadságok tervezéséért, nyilvántartásáért, októberi statisztika elkészítéséért, jegyzőkönyvek elkészítéséért, vezetői választás lebonyolításáért, szülői szervezet működési feltételeinek biztosítása, gazdasági leltár lebonyolításáért (leltározásra és selejtezésre vonatkozó aktuális szabályok ismerete, leltározási ütemterv készítése, tényleges leltározás, selejtezés kezdeményezése, tényleges leltározási és selejtezési tevékenység tényleges végrehajtása). Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza a vezető helyettesre: az éves munkatervben szereplő nevelőmunka ellenőrzését, az óvodaújság szerkesztését, az egyeztetési kötelezettséget (az alkalmazottak foglalkoztatására, az élet-, és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében), közalkalmazotti tanáccsal való folyamatos kapcsolattartást, továbbképzési terv, beiskolázási terv előkészítését, esélyegyenlőségi program aktualizálása, fenntartó felé beszámoló készítése munkaterv előkészítését, év végi beszámolók előkészítését, a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését, ellenőrzés-értékelés rendszerének működéséért, az intézményi önértékelés pedagógusra, vezetőre, intézményre vonatkozó önértékelés rendszerének működtetésében való részvétel a munkaközösségek ellenőrzését, a nevelőmunkát közvetlenül segítők és egyéb feladatokat ellátó alkalmazottak (fűtő-kertész, takarító, asszisztensek, dajkák) közvetlen irányítása, szervezése, ellenőrzése, a felelősök-megbízottak (munka-és tűzvédelmi tevékenység megbízottja, gyermekvédelmi megbízott) feladatainak irányítását, szervezését, ellenőrzését fenntartó előtt az adott terület megbízásával kapcsolatos ügyben Az intézményvezető(k) helyettesítése Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését a munkáltatói jogkör kivételével az óvodavezető-helyettes látja el teljes hatáskörben és teljes felelősséggel. A helyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. A vezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja a helyettesre, az óvodavezetés vagy a nevelőtestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve a helyettes felhatalmazását. Az óvodavezető tartós távolléte (30 napon túl) esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek az egy hónap, illetve az ennél hosszabb időtartam minősül. Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető vagy az 22

23 önkormányzat által adott megbízás alapján az abban foglalt hatáskörben történik. Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetőt a szakmai munkaközösség vezetője, távolléte esetén intézkedésre a magasabb fizetési besorolással rendelkező óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki Belső kontroll rendszer működtetése A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó: gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat, szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat. A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat: a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre, teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű használattól. A belső ellenőrzés általános elvi követelményei: biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról, segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését, fogja át a pedagógiai munka egészét, biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó önértékelés, PSZE, PÉM ellenőrzési, értékelési rendszer működtetése. Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az ellenőrzés a vezetők kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az intézményfejlesztési programjának részeként elkészített pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: a helyettes, a munkaközösség-vezetők, a pedagógusok, a dajkák és gondozónő, 23

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben