DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: DUNAKESZI, december 12.

2 Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői: Jogállása Alapfeladata Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok II. Az Intézmény szervezeti felépítése Intézményvezető Intézményvezető helyettes Tagóvoda vezetők Szakmai munkaközösségek. III. Feladatmegosztás a vezetők között, belső kapcsolattartás. Intézményvezető Intézményvezető helyettes. Tagóvoda vezetők. A pedagógus. Pedagógiai asszisztens A nevelőtestület. Szakmai munkaközösség. Alkalmazotti közösség. Dajkák csoportja. Szülői közösség. IV. Külső kapcsolatok Pedagógiai szakszolgálat. Tanulási képességvizsgáló. Családsegítő. Iskolák. Bölcsőde. Gyermekorvos-védőnők. V. A működés rendje VI. Nyitva tartás, benntartózkodás, belső ellenőrzés, ünnepek, hagyományok, egészségügyi felügyelet, védő-óvó előírások, rendkívüli esemény, tájékoztatás. Záró rendelkezések. VII. Mellékletek. 1.sz. melléklet: Munkaköri leírás 2. sz. melléklet. Adatkezelési. 3.sz. melléklet. Iratkezelés 4.sz. melléklet. Udvar karbantartási terve 5.sz.. Nyilatkozat (Szülői) 6.sz. Az elfogadásról szóló nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve. A Működés célja: A Nkt., valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása. Az intézmény jogszerű működésének biztosítása. A zavartalan működés garantálása. A gyermeki jogok érvényesülése. A szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése. Az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 2

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi XXXIII. Törvény Köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 22/2013 (III.22.)EMMI r.4. (műszaki meghibásodásból eredő zárva tartás, 5. (1) (2) beiratkozással kapcsolatos változás, hirdetmény tartalma) 5. (3.) a.) b.) óvodai felvétel- átvétel, 8. (1) Óvodai jogviszony megszűnése.15. f.)a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció, 16. (1.), (2.) (3.) Az óvodai csoportnapló tartalmazza 18. (1.), (2.) a.) b.) c.) d. e.) f.) 139/2000 (VII.14) Korm. rendelet évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény A munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet alapján Szakfeladata-szakágazat 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról 11/1994.(VI.8) MKM 2.sz. melléklet, 4. sz. melléklet 277/1997. (XII.22.) Korm. Rend. a pedagógus továbbképzésekről, szakvizsgáról évi XXXIII. Törvény A Közalkalmazottak Jogállásáról (Kjt.) (Nkt , EMMIr Országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés. Nkt.43. (1))Adatkezelési szabályzat (Elfogadásakor a Szülői Szervezet véleményezési joggal rendelkezik! (Nkt.25. (4) Véleményezési nyilatkozatok (Szülői Szervezet jegyzőkönyve a jogosultság gyakorlásáról) Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés szempontjai, megállapítása (A Kt (12) és a 2012.évi költségvetési törvény tartalmazza ennek megállapítási alapját, hatálya én megszűnik. (2011.évi CXC.Nkt.24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében-jogszabályban meghatározottak szerintrészt vesznek a pedagógusok és a szülők, valamint képviselőik. 21. Alapító okirat 24. Az intézmény működési rendje (SZMSZ) 3

4 25. Házirend 26..Pedagógiai program 27. (5) a.)ha rendkívüli időjárás Köznevelés információs rendszere 43. Adatkezelés-továbbítás intézményi rendszere 44. KIR 45. (2)Tankötelessé válás 47. (1) (8)A sajátos nevelési igényű gyermek 49. Az óvodai felvétel-átvétel jelentkezés alapján történik. 51. (4) (6)Igazolatlan mulasztás 58. (1) A gyermek jutalmazása 61. A pedagógus tevékenységét szakértő, szaktanácsadó segíti. 62. A pedagógus alapvető feladata 63. A pedagógus jogai (a, b, c, d,e,f, g, h) 66. (1) a, b, Alkalmazás feltétele 67. Intézményvezetői megbízás feltétele 69. Az intézmény vezetője 70. ((1)(2)(3)Nevelőtestület 71. A szakmai munkaközösség. 72. A szülő jogai és kötelességei 73. A szülői szervezet 83. A fenntartó kötelezettsége és jogai 5. (2) (1) Óvodai beiratkozásról a Fenntartó Az intézmény ellenőrzése 20/2012.EMMIr Névhasználat EMMI r. 20. Beiratkozás EMMI r.89. Felvételi előjegyzési napló EMMI r.90. Felvételi és mulasztási napló EMMI r.91. Csoportnapló 16. (1.) f.) (2.) g.) (3.)h.) pontja csop. napló tartalmazza EMMI r. 92. Óvodai törzskönyv EMMI r.93. Óvodai szakvélemény 169. Balestek jelentési kötelezettsége. Nkt. 69. (2) g) Nkt. Intézményi védő óvó előírások (tanulóbalesetek) Pedagógus által a foglalkozásokra/tanórákra bevihető általa készített, használt pedagógiai eszközök korlátozása. 25. (5)Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Nkt. 69. h)vezetők és az (óvoda, kollégium) iskolaszék, szülői szervezet, intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája rendje Nkt. 70. (2)f) Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámoltatás rendje EMMI 82 (6) Az Intézmény dokumentumainak nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szabályok. 211/2007. (VIII. 7.) kormányrendelettel módosított 138/199. (X. 8.) kormányrendelet 4/B -a az intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja.(gyakornoki szabályzat) Gyakornok: Három éves szakmai gyakorlattal nem rendelkező, határozatlan időre óvodapedagógus-munkakörbe kinevezett közalkalmazott a Kjt. 22. (1) bekezdése szerint. 4

5 A Piros Óvoda nevelőtestülete a évi CXC. Nemzeti köznevelésről szóló törvény 25. (4). bekezdésben biztosított jogkörében a 2015.december 12. napján megtartott nevelőtestületi értekezletén megtárgyalta és elfogadta a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot. (Az eljárás dokumentumai..iktatószámon megtalálhatók) Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.Törvény 8. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv 1./ Megnevezése: DUNAKESZI PIROS ÓVODA (OM azonosítója: ) 2./Székhelye: Dunakeszi, Hunyadi u /Telephely neve, címe: Dunakeszi Piros Óvoda Meseház Tagóvodája Dunakeszi, Kandó Kálmán sétány 14. 3/a) Tagintézmény neve, címe: Dunakeszi Piros Óvoda Meseház Tagóvodája Dunakeszi,Kandó Kálmán sétány Közfeladata: Köznevelés. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. Törvény 2. (4) bekezdése alapján létrejött köznevelési intézmény. 5. Szakmai alaptevékenysége: Az intézmény ingyenes és kötelező alapfokú óvodai nevelést biztosít. Az intézményvezető által jóváhagyott és a fenntartó egyetértésével rendelkező pedagógiai program szerint működik. Alaptevékenységét az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján, három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig, legfeljebb nyolc éves korig végzi. Szakértői vélemény alapján SNI ellátásra jogosult ép értelmű autista, enyhén értelmi fogyatékos, hallássérült, normál közösségben integráltan nevelhető gyermeket fogad. Kormányzati funkciószám Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben. 6. Illetékessége, működési köre: Az óvoda Dunakeszi közigazgatási területén elsősorban körzeti feladatokat lát el a fenntartó által kijelölt körzethatáron belül lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére. A szabad óvodaválasztás jegyében azonban lehetőség van-szabad férőhelyekrekörzethatáron kívül lakó gyermekek felvételére is. 5

6 Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önálló költségvetéssel rendelkező intézmény. A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat Dunakeszi Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerv, a Humán Szolgáltató Központ, 2120.Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. látja el. 7. A fenntartó neve és székhelye: Dunakeszi Város Önkormányzata Dunakeszi, Fő út Vezetőjének megbízási rendje: Vezetőjét a képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás határozott időre szól. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 9. A vezető neve: Póczik Miklósné Kinevezés kezdete: Kinevezés vége Az Intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 492 fő Csoportok száma: Feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: a) Dunakeszi Piros Óvoda 312 fő (2120. Dunakeszi, Hunyadi út 70) b) Dunakeszi Piros Óvoda Meseház Tagóvodája: 180 fő (2120. Dunakeszi, Kandó Kálmán sétány 14.) II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az intézmény élén az Intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyes felelős vezetője. Felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nemzeti köznevelésről szóló törvény állapítja meg (Nkt.69. (1). Magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Feladat és felelősségi köre kibővül a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért való felelősséggel. És adatszolgáltatási kötelezettséggel. Munkáját megbízása 2. és 4. évében a nevelőtestület és a szülői közösség értékeli. Az Intézmény vezetésével összefüggő feladatai ellátásában egy vezető helyettes segíti és két tagóvoda vezető. A szakmai munka irányításában munkaközösség-vezetők vesznek részt. Az intézmény két telephelyen működik. Dunakeszi Piros Óvoda Dunakeszi, Hunyadi út 70. Dunakeszi Piros Óvoda Meseház tagóvodája Dunakeszi, Kandó Kálmán sétány 14. Az Intézményvezető közvetlen munkatársai: Intézményvezető helyettes (szakmai vezető) Tagóvoda vezetők Munkaközösség-vezetők Munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. 6

7 Szervezeti felépítés: 1. Intézményvezető 2. Intézményvezető helyettes, Tagóvoda vezető 3. Pedagógus 4. Nevelőtestület. 5. Szakmai Munkaközösség 6. Alkalmazotti közösség 7. Dajkák önálló csoportja 8. Szülői szervezet 9. Pedagógiai asszisztensek 10. Óvodatitkár. 11. Belsőellenőrzési csoport. Az Óvoda vezetőségének állandó tagjai: Intézményvezető Intézményvezető helyettes. Tagóvoda vezetők Munkaközösség-vezetők Az óvodavezetőség konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal bír és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a vezető szükségesnek tart. Vezetői értekezleten beszámolnak a kiemelkedő teljesítményekről, hiányosságokról, problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A vezetőség kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak megbeszéléseket. A megbeszélésekre a napirendtől függően meg kell hívni a szülői szervezet vezetőjét vagy képviselőjét. Az óvodatitkár szakirányú képesítéssel rendelkezik. Beszámolási kötelezettsége és felelőssége kiterjed a munkaköri leírása szerinti feladatokra. III. A vezetők közötti feladatmegosztás, kapcsolattartás rendje, formája, belső kapcsolattartás. 1. Az Intézmény vezetője: Magasabb beosztású közalkalmazott. Az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. a) Felelős: Az óvoda szakszerű és törvényes működéséért A takarékos gazdálkodásért Az intézményi szabályzatok elkészítéséért A pedagógiai munkáért 7

8 A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért A gyermekbalesetek megelőzéséért A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. A közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat és adat kezelésének, adattovábbításának szabályosságáért. A munka és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért Az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett. Jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. A pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Adatszolgáltatási kötelezettsége folyamatos ellátásáért. Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját. b.) gyakorolja a munkáltatói jogkört c.) dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. d.) képviseli az intézményt e.) Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja. f.) Feladatkörébe tartozik, különösen: A nevelőtestület vezetése A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése Az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, közalkalmazotti tanáccsal, szülői szervezettel való együttműködés A nemzeti és óvodai ünnepek megszervezése A gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy a gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg. A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása A gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése A gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők azt igénylik A szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. Az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint., a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal. Igazgatási feladatok ellátása, így különösen.: 8

9 - az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte. - a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos szakvélemény kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele. - A szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály írja elő g.) kizárólagos jogkörébe tartozik: a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása a kötelezettségvállalás a kiadmányozás (aláírás) a fenntartó előtti képviselet közvetlenül irányítja az Intézményvezető-helyettest a tagóvoda h.) vezetőket és az óvodatitkárt. A gyors intézkedéshez alkalmazza az infokommunikációs eszközöket is. Ezek alkalmazását kiterjeszti az egész nevelőtestület információ közlésére, de nem kizárólagosan használja. Az intézményvezető megbízása csak súlyos kötelességszegés, egészségügyi, ill. vezetői alkalmatlanság esetén vonható vissza. A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. A nevelési intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés, az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. 2. Az Intézményvezető helyettes (magasabb vezető-beosztású közalkalmazott) Az Intézményvezető távollétében és akadályoztatása esetén az Intézményvezető helyettes korlátozott jogkörrel el nem halasztható ügyek intézésével ellátja az Intézményvezető helyettesítését. Két hetet meghaladó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a teljes intézményvezetői jogkörre, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. 9

10 Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Közreműködik nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében. Besegít a tanügy igazgatási feladatok végzésében. Segíti, irányítja a munkaközösség-vezetők munkáját. Felelős: A szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért. Felelős a szülői közösség működésének segítéséért. Közvetlenül végzi a dajkák munkájának irányítását. Közvetlenül végzi a helyettesítés szervezését. Felelős az intézményen belüli továbbképzések megszervezéséért. Közreműködik az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködik az eszközkészlet nyilvántartásában. Besegít a beszerzésekben. Közreműködik a munkarend kialakításában. A gyermekvédelmi feladatok ellátásában rendszeres kapcsolatban van a szülőkkel. A gyermeket veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az óvodavezető értesítse a gyermekjóléti szolgálatot felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. Figyelemmel kíséri az óvodáztatási támogatásra jogosultakat. Segíti a szociális, normatív igénylések intézését. Szervezési feladatokat lát el. Feladata a dajkák szabadságának tervezése, nyilvántartása. Tagóvoda vezető. Felel az Óvoda zavartalan működéséért. Intézi, szervezi a napi ügyeket, a soron következő programokat, tennivalókat. a. Önállóan szervezi, figyelemmel követi a tagóvoda-soron következő aktuális rendezvényeit, programjait. b. Irányítja a felelősöket a programok szervezésében. c. Betartatja a házirendet. Szervezési feladatok: Rendszeresen vesz részt az értekezleteken. Együttműködik az Intézmény vezetőjével és a helyettessel. Összeállítja a dolgozók munkarendjét. Figyelemmel követi szabadságuk kiadását, vezeti a szabadságolást. Ellenőrzi a munkaköri leírásuk szerinti munkafegyelmet. Szervezi a helyettesítést, csoportösszevonást. Egyeztet az intézményvezetővel, helyettessel. Felel azért, hogy az étkezések lemondása naponta időben megtörténjen.(ped. asszisztenssel együtt) Szakmai feladatok: A vezető helyettes útmutatásai alapján figyelemmel követi a szakmai munkaközösségek működését. Ellenőrzi az adminisztrációs munkát. Ebbe bevonja a munkaközösség vezetőket. 10

11 Figyelemmel követi a gyakornoki munka egyenletes végzését. Gondoskodik róla, hogy az óvodában a tevékenységek a napirend szerint történjenek. (udvarra kimenetel, séta, színház,..stb) Figyelemmel követi, ellenőrzi az udvari játékok tartalmasságát. Gondoskodik arról, hogy az udvar, raktár rendezett legyen. Szervezi a nevelőtestület havi megbeszéléseit. Nevelőtestületi értekezleten vitaindítót tart. Továbbképzést önállóan is tarthat. Részt vesz a belső ellenőrzésben szakmai és egyéb területeken. segíti az ellenőrzési munkát elsősorban a rábízott területeken. (belső ellenőrzés szerint) Véleményezi, részt vesz a kolléganők minősítésében. Felel az egyéb adminisztrációért. (mulasztási napló, jelenléti ívek.stb.) Általános feladatok: Hatásköre: Gondoskodik arról, hogy minden információ időben eljusson a dolgozókhoz. A vezető helyettes irányításával gondoskodik arról, hogy a vezető útmutatásai alapján a szünetekről, nevelésnélküli napokról, egyéb tudnivalókról a szülők időben tájékoztatást kapjanak. Minden információ jusson el időben a dolgozókhoz, szülőkhöz egyaránt. Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe tartozó dolgozókkal. Figyelemmel kíséri az anyagok felhasználását, takarékosságát, az eszközök megóvását. Segít, részt vesz a beszerzésekben. Segít, részt vesz a tanügy igazgatási feladatok ellátásában. Az Intézményvezetővel együtt, vagy a vezető távollétében társadalmi és egyéb rendezvényeken képviseli az óvodát. Jó munkakapcsolatot ápol a kolléganőkkel. Együttműködő partner az Intézmény vezetőjével, szülőkkel. Munkájával, magatartásával hozzájárul a nyugodt óvodai légkör kialakításához Szabadságengedélyezések beszámolási kötelezettség mellett. Házirend, munkarend, munkaköri leírások betartatása. Anyagi felelősség az általa kezelt értékekért. Joga az Intézmény kulcsainak kezelése. Felel az azonnali intézkedést igénylő ügyekért. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Az Intézményvezető helyettes, és a tagintézmény vezetők megbízását a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az Intézményvezető adja határozott időre. A vezetők közötti együttműködés, kapcsolattartás rendje. Naponta, az előforduló ügyektől és teendőktől függően azonnali megbeszélés folytatható. Rendszeresített formája a hét első napján délelőtt tartott vezetői megbeszélés. 11

12 a.) Az Intézményvezetőt akadályoztatása esetén az általános helyettese helyettesíti a 2. pontban leírtak szerint b.) Az Intézményvezető és a helyettes kivételes egyidejű távolléte esetén a helyettesítést a Tagóvoda vezető látja el. Tagóvoda vezető távollétében a napi és azonnali intézkedést igénylő ügyekben a munkaközösség vezető intézkedik. c.) Reggel 6 órától 8 óráig, illetve a 17 órától 18 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 3. A pedagógus Kötelezettsége: Valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse. Pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az óvodai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. Határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. Hivatásához méltó magatartást tanúsítson. Feladata: A helyi pedagógiai programban megfogalmazott alapelvek, és célkitűzéseknek megfelelően gondoskodik a gyermekek teljes személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlődéséről. Nevelőmunkájához rugalmas tervet készít Figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését és megfigyelési szempontok alapján feljegyzéseket készít és erről folyamatosan tájékoztatja a szülőket. Az óvónők sokrétű feladatainak részletes leírása a 1.sz. mellékletben található. (lásd munkaköri leírások) 4. A nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. a. A pedagógiai program elfogadásáról b. Az SZMSZ elfogadásáról. c. Az intézmény éves munkatervének elfogadásáról. d. A nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról. e. A továbbképzési program elfogadásáról. f. A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról. g. A házirend elfogadásáról 12

13 h. Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet valamennyi kérdésben. A nevelőtestület véleményének kikérésére a vezető helyettes és tagóvoda vezetők megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. Nevelési tanácsadó, vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a hetedik évet betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges egyetértés megadására. Jogszabályban meghatározott esetekben A nevelőtestületi tagok közötti kapcsolattartás A nevelőtestület értekezletei: A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. Tanévnyitó, tanévzáró Őszi és tavaszi nevelési értekezlet A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. A nevelőtestületi értekezletet az Intézményvezető készíti elő. A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha, tagjainak több, mint fele jelen van. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az Intézményvezető szavazata dönti el. A nevelőtestület és dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben a félévente egy alkalommal összehívott, valamennyi alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg. Az egyes tervezési időszakok feladatait a csoport óvónői rendszeresen megbeszélik a csoporthoz beosztott dajkával. Havi megbeszéléseken történik az aktuális feladatok elemzése, visszacsatolása. A rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleteken, munkaközösségi feladatok végzése kapcsán, a havi megbeszéléseken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken valósul meg. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni az Intézményvezető, továbbá, ha a nevelőtestület egyharmada kéri. Ha a szülői szervezet kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. 29. (2)A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 13

14 5. Szakmai munkaközösségek Óvodában az azonos feladatok ellátására illetve műveltségi területenként egy szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség 71 (1) A nevelési-oktatási intézményben legalább 5 pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítő eljárásában. A szakmai munkaközösség meghatározza működésének rendjét, elfogadja munkatervét. A szakmai munkaközösség vezetőjét az óvoda vezetője bízza meg legfeljebb 5 évre. A megbízás többször meghosszabbítható. 5.1.A munkaközösség-vezető feladatai: Javaslataival részt vesz az éves munkaterv összeállításában. - Összeállítja az éves munkaterv alapján a munkaközösség éves programját. - Módszertani beszélgetéseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez - Irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, segíti a Szakirodalom tanulmányozását. - Szakmai pályázatokat készít és bevonja a munkaközösség tagjait is. - Ellenőrzi, értékeli a szakmai munkaközösség tagjainak munkáját. Részt vesz a teljesítményértékelésben is. - Képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül. Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, és az intézményvezető részére. Segítséget nyújt a szakmai munka ellenőrzéséhez, értékeléséhez. Szakmai munkaközösség hozható létre a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok, a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő feladatok, a sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját szolgáló feladatok elvégzéséhez is. A szakmai munkaközösségek tevékenysége - Javítják az intézményben folyó nevelőmunka minőségét - Tökéletesítik a módszertani eljárásokat (Helyi pedagógiai program megvalósítása) - Szervezik a házi vagy óvodák közötti továbbképzéseket - Tapasztalatokat, ötleteket gyűjtenek, és azokat rendszerezik - Pályázatokat írnak - Javaslatot tesznek a szakmai anyagok beszerzésére Segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját A szakmai munkaközösség dönt: a) A nevelőtestület által ráruházott kérdésekről b) A továbbképzési programról 14

15 Véleményezi. a) Az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét. b) A pedagógiai program elfogadását c) Az óvodai nevelést segítő eszközök listáját. 6. Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár, ügyintéző együttműködését. Alkalmazotti értekezletet kell tartani: A jogszabályban meghatározott fenntartói döntések előzetes véleményezésére, amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetői megbízással kapcsolatosak, továbbá Az óvodai minőségirányítási program elfogadására. 7. A dajkák közössége: Munkaértekezleteit az általános Intézményvezető helyettes hívja össze az éves munkaterv szerint. Rendkívüli esetben az Intézményvezető engedélyével hívható össze. A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az Intézményvezető hívja össze az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével. 8. Szülői Szervezet Az óvodában a szülők, jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet ( közösséget) hozhatnak létre. (Nkt.73. (1)) 8.1. A vezetők és a szülői szervezet közti kapcsolattartás formája. A szülői szervezettel való együttműködés szervezése a Tagóvoda vezető feladata. A tagóvoda vezető és a szülői szervezet képviselője az együttműködés tartalmát és formáját az óvodai munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. A szülői szervezet működési feltételeinek biztosításáról a Tagóvoda vezető gondoskodik A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van. A meghívókhoz mellékelni kell az előterjesztés írásos anyagát. A meghívót, az értekezletet megelőzően 8 nappal korábban kell megküldeni. A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. Az SZMSZ elfogadásakor a jogszabályban meghatározott kérdésekben Az Intézmény működésének rendje, gyermekek fogadása (nyitva tartás).stb. A vezetőknek az Intézményben való benntartózkodásának rendjében. 15

16 A benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. A vezetők és a szülői Szervezet közötti kapcsolattartásformájában. A külső kapcsolatok rendszere (gyermekjóléti szolgálat, iskola-egészségügy.) Ünnepélyek megemlékezések rendje, hagyományok ápolása. Rendszeres egészségügyi felügyelet. A házirend elfogadásakor Az óvoda adatkezelési szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak kezelése és ezek továbbításának szabályozása tekintetében. A szülői szervezet véleményét be kell szerezni A minőségirányítási program elfogadása előtt A helyi pedagógiai program elfogadása előtt A nevelési év rendjének elfogadása előtt A szülői szervezet javaslattevő jogkörrel rendelkezik Az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben Az óvoda irányítását, a vezető személyét, Az óvoda egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű ügyekben az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus területét meghaladó ügyekben a vezető helyettes tart kapcsolatot Az óvodapedagógus a csoport szülő képviselőjének szükség szerint tájékoztatást ad Ha a Szülői Szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván, a kérést az óvodavezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a szülői szervezet képviselőjének. A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál A szülők és az óvodapedagógusok kapcsolattartásának rendszere A nevelési feladatok összehangolására az alábbi esetekben nyílik lehetőség. Nyílt napokon Előre egyeztetett időpont alapján a nevelési év során bármikor. Fogadóórákon Szülői megbeszéléseken Családlátogatásokon (az óvónők minden új gyermeket meglátogatnak a nevelési év kezdetén legalább egyszer) A faliújságra kifüggesztett információkon keresztül Az óvodai rendezvények, ünnepségek, kirándulások szervezése során Gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül 16

17 A gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg. Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével megtárgyalja. KÜLSŐ KAPCSOLATOK IV. 1. Az Intézményvezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel. 2. A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidőben javaslatot tesz az általa igényelt, az intézményt érintő feladatok munkatervi ütemezésére. 3. A gyermekek fejlesztésének, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában szükség szerint közreműködő Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal (nev. tan.) az Intézményvezető állapodik meg az együttműködés kialakításában és folyamatában. 4. Az általános iskola képviselőjével külön megállapodás rögzíti a két intézmény kapcsolatának módját. 5. Az Óvodavezető helyettes, illetve a gyermekvédelmi felelős folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, amelyről az Intézményvezetőnek rendszeresen beszámol. A kapcsolattartást vezetői szinten az óvodavezető gondozza. 6. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az Intézményvezető feladata. 7. Az óvodát a szakmai szervezetekben az Intézményvezető képviseli. V. A MŰKÖDÉS RENDJE 1. Nyitva tartás Az óvoda hétfőtől-péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A zárva tartás időpontját február 15-ig ismertetni kell. A zárás idején a szülő kérésére a gyermekeket a tagóvoda fogadja. A nyári ügyelet igénybevételére felmérést végzünk. Az ügyeletet azon szülők vehetik igénybe, (két-három hét) aki munkahelyi kötelezettsége miatt gyermeke felügyeletét más módon nem tudja megoldani. Két hétnél hosszabb idő igénybevételére csak indokolt esetben kerülhet sor. A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal-külön megállapított beosztás szerintügyeletet kell tartani. Zárva tarthat az óvoda, az iskolai őszi téli és tavaszi szünet idején, valamint nevelés nélküli napon, amennyiben az ellátást a beíratott gyermekek (18-30 gyermeknél), kevesebben kérik. A zárva tartást a fenntartó engedélyezi. Az ügyeletről azonban gondoskodni kell! Zárva tart az óvoda, ha működési zavar esetén két egymást követő napon a csoportszoba hőmérséklete nem éri el a 20C-ot. 17

18 A nyitvatartási idő napi 12 óra, reggel tól óráig. A reggeli munkakezdés és a délutáni befejezés is lépcsőzetes. A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkár irodájában történik. Rendezvények esetén a nyitva tartás rendjétől való eltérésre az Intézmény vezetője ad engedélyt. A heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon az óvodát zárva kell tartani. 2. Óvodai felvétel Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntésről és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé. 2.1.Beíratkozáskor be kell mutatni- jelentkezéskor is! A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. A gyermek TAJ számát. Nem magyar állampolgár esetén a tartózkodási jogcímét igazoló okiratot. 2.2.Értesítési kötelezettség: Felvétel esetén a szülőt Átvétel esetén a szülőt és az előző óvoda vezetőjét, Felvétel, átvétel elutasítás esetén a szülőt a döntést megalapozó indoklással és jogorvoslati lehetőséggel. Külföldön teljesített óvodakötelezettség esetén a szülői értesíti a jegyzőt. 3. Felvételi és előjegyzési napló. Funkciója: Az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartása. Tartalma:20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 89. Az óvodavezető javaslata. A felvétellel kapcsolatos döntés, annak időpontja. A felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontja és annak iktatószáma. A felvétel időpontja. BTM,SNI kiállító szakvélemény neve, száma. 4. Felvételi és mulasztási napló. (Az óvoda kulcsfontosságú nyilvántartása.) Funkciója: A felvett gyermekek nyilvántartása és mulasztásuk vezetése-csoportonként. Tartalma: 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 90. Oktatási azonosító szám. Nem magyar állampolgár esetén a tartózkodási jogcíme, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat száma. Szülők napközbeni telefonszáma. Megjegyzés rovat: SNI, HHH, BTM,SNI kiállító szakvélemény neve, száma, kontroll időpontja. 18

19 5. Csoportnapló. Funkciója: A nevelő munka tervezésének dokumentálása-csoportonként. Tartalma: 20/2012.(VIII.31.) EMMIr. 91. Pedagógiai program neve. Nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve. Hivatalos látogatások és azok célja, időpontja, a látogató neve, beosztása. A gyermekek egyéni lapjai. Balesetvédelmi tájékoztatás. Tevékenységi formák tartalmi elemeit. Feljegyzést a csoport életéről. 6. Óvodai törzskönyv Funkciója: Az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetése. Tartalma: 20/2012.(VIII.31.) EMMIr. 92. Gyermekek okt.1-i létszáma, SNI,HH, HHH Az összes férőhely és szükséges férőhelyek száma. Gyermekcsoportok száma Az óvoda nyitvatartási ideje. Csoportszobák alapterülete. 7. Óvodai szakvélemény. Funkciója: A gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalás. Tartalma: 20/2012.(VIII.31.) EMMIr. 93. Az óvoda javaslata: A gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét. A gyermek további óvodai nevelését. A gyermek szakértői bizottsági vizsgálatát, vagy 8. Ellenőrzések. Hatósági. Törvényességi. Intézményi Intézményi önértékelés Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét. 19

20 Az intézményben Intézményi Önértékelési Csoport működik. Az Önértékelési csoport vezetője: Az alkalmazotti kör egyetértésével az óvodavezetőtől határozott időre kapja megbízását, amely többször meghosszabbítható. Megbízásának elvei az óvodában: az alkalmazotti körben széles kapcsolati kör; kiemelkedő kommunikációs készség; a továbbképzéseken való aktív részvétel; jó szervező, irányító érzék; együttműködési készség az intézményvezetővel. Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza az önértékelési csoport vezetőjére: az önértékelési csoport önálló felelős vezetését; az intézményi önértékelés rendszerének működtetését; az intézkedési tervek végrehajtásának irányítását; igény és elégedettség vizsgálatok végzését; az intézményfejlesztéssel összefüggő értékelések, elemzések készítését; az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését; az intézményben folyó önértékelési munka szervezése, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az Önértékelési csoport irányítását; az intézményi önértékeléssel kapcsolatos adatainak folyamatos gyűjtését, a szükséges beavatkozások tervezését; az óvodavezetés tájékoztatását az értekezleteken, a tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódó javaslatairól. Kiemelt feladatai: Az intézményi elvárás-rendszer meghatározása, Az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállítása, Éves terv és ötéves program elkészítése. Az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatása. Közreműködik az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában. A fejlesztés eredményeinek dokumentálása. Az önértékelési szabályzatban leírtaknak megfelelő rendszer működtetése. A beszámoló elkészítése a hatáskörébe átruházott területről. Az OH informatikai támogató felületének kezelése. Az intézmény működésének alapdokumentumai: A törvényes működést az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg. Az alapító okirat Az óvoda pedagógiai programja ntézményi önértékelési csoport tervei Felvételi és mulasztási napló Felvételi előjegyzési napló Óvodai törzskönyv Óvodai csoportnapló 20

21 8.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzése A belső ellenőrzés egyik legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése. Ennek módszereit, folyamatszabályozását az intézményi belsőellenőrzési terv tartalmazza. A belső ellenőrzés részletes menete az éves munkatervben található. Az ellenőrzési tervet az Intézményvezető készíti el évente a helyettes, tagóvoda vezetők és a szakmai munkaközösség javaslatait is figyelembe véve. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az Intézményvezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezheti: - Az Intézményvezető-helyettes - A szakmai munkaközösség vezető és - A szülői szervezet is. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett pedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. Az általánosítható tapasztalatokat meg kell vitatni a nevelőtestülettel a nevelési év, záró értekezletén. Az esetleges hiányosságok megszüntetésére intézkedést kell hozni. A nevelési év, záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 9. Gyermekek fejlődése-szülői kötelesség: Joga és kötelessége a pedagógiai szakszolgálat igénybe vétele. Kormányhivatal kötelezi /Nkt. 72. Óvodapszichológusi vizsgálaton való részvétel. Fejlesztő foglalkozáson való részvétel /feltétel/ Szülő egyet nem értését alátámasztó nyilatkozat Balesetek jelentési kötelezettsége 20/2012. EMMI r 169. (1) Vezetése KIR-elektronikus rendszerben Továbbítása papír alapon Szülő részére Az óvodában egy példány 11. Tankötelezettség kezdete: Augusztus 31-ig betölti a 6. életévet eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Tanköteles. 21

22 Korkedvezményes iskolakezdés Szakértői bizottság véleménye. Kormányhivatal engedélye. Halasztott iskolakezdés. Óvodavezető döntése alapján 6 évesen. Szakértői bizottság döntése alapján (7 évesen) Szakértői bizottság véleményét kell továbbá kérni Ha a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló dokumentumok alapján, A gyermek nem járt óvodába. A szülő nem ért egyet az óvoda döntésével. 12. A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Június 1-től augusztus 31-ig nyári életrend szerint működik az óvoda összevont csoportokkal. A nevelési év helyi rendjét és programját a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben. A tanévnyitó értekezleten döntenek A nevelőmunka tartalmi feladatairól Munkaközösségek feladatairól A nevelőtestületi értekezletek számáról, témájáról A szülői értekezletek számáról, témájáról Óvodai szintű rendezvények időpontjáról A nevelés nélküli munkanapok számáról Az éves munkaterv jóváhagyásáról A nevelési év helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az óvónők az első szülői értekezleten ismertetik a szülőkkel. Az újonnan beiratkozó szülők a házirend egy példányát kézhez kapják. 13. Nevelés nélküli napok: A nevelés nélküli napok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. A nevelés nélküli napon ügyeletről gondoskodni kell. A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatni kell. 22

23 14. A vezetők intézményben való tartózkodása Az óvoda nyitva tartása idején belül reggel 8 és délután 17 óra között az Intézmény vezetőjének vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodni. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. 15. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával. A gyermekek reggel ½ 9 óráig érkezhetnek meg. ½ 9 órakor az óvoda mindkét kapuját be kell zárni! 12 óra 45 perctől a főbejáraton érkezhetnek azok a szülők, akik ebéd után szeretnék elvinni gyermeküket 13.15percig. ½ 9 órától 15 óráig a kapu folyamatosan zárva van.(kivéve délben fél óra) Az óvoda dolgozóit a hozzátartozók indokolt esetben kereshetik fel. A kapu a házirendnek megfelelően működik. Idegenek a csengő használatával tudnak bejönni. 16. Az óvoda munkarendje Az óvoda alkalmazottainak részletes, általános munkarendjét az intézmény éves munkaterve tartalmazza. Az alkalmazottaknak a munkából való távolmaradását előzetesen jeleznie kell az óvodavezetőnek vagy helyettesének, hogy feladatának ellátásáról gondoskodni lehessen. A vezető helyettes tesz javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembe vételével - a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására A pedagógusok munkarendje Az óvodában dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra. Kötelező órából (32 óra) valamint a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből (felkészülési idő) áll. A kötelező óraszámon felüli nevelőmunkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, illetve a kijelölést a vezető adja a vezetőség meghallgatása után. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken az óvodapedagógusok jelenléte kötelező. A helyettesítési rendet az intézményvezető hagyja jóvá. Az alapelv: az egy csoportban dolgozó óvónők helyettesítik egymást. Indokolt esetben ettől el lehet térni. Napi 20 perc időkeretben (egyben) lehet a munkaközi szünetet letölteni a gyermekcsoporttól távol. (Ez 20 perccel növeli a munkaidőt, benttartózkodást.) A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkarendje A nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollévők helyettesítési rendjét az Intézményvezető helyettes és a Tagóvoda vezető állapítja meg, az Intézményvezető jóváhagyásával. Munkaközi szünet letöltése napi 20 perc. 23

24 17. Az óvoda pedagógiai programja Kiegészül: o Az óvoda helyi nevelési értékeivel: o Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztésével, fejlődésének segítésével.(fejlesztési terv készítése) o Egészségnevelési és környezeti nevelési elvekkel. o Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekkel. o A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvekkel. Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ. Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza: a.) Az óvoda nevelési elveit, célkitűzéseit b.) Azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermek fejlődését, közösségi életre felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. c.) A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet. d.) A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit. e.) A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. f.) Az óvodában folyó nevelőmunka ellenőrzési, mérési értékelési, rendszerét. g.) A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét.(kikerül) Pedagógiai programunk címe: Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével Az országos minősített programot adaptáltuk óvodánk helyi körülményeit figyelembe véve. Helyi pedagógiai programunk bevezetését szeptember 1-től kezdtük fokozatosan bevezetni. Pedagógiai programunk utolsó módosítása 2014-ben történt. A módosítások, pontosítások után a pedagógiai program új, egységes szerkezetben készült el. 18. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli ellátását, szűrését a háziorvos és a védőnő látja el a fenntartó önkormányzattal kötött megállapodás alapján. Az óvodavezető gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről, és szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. Az óvónők biztosítják a szülő és az orvos illetve a védőnők közötti információcserét A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodás gyermekek évenként egyszer fogászati, szemészeti, és hallás vizsgálaton vesznek részt Betegségre gyanús, lázas gyermekeket nem szabad bevenni az óvodába. A napközben megbetegedett gyereket el kell különíteni és le kell fektetni, ha szükséges azonnal orvoshoz kell vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 24

25 19. Az ünnepek, megemlékezések rendje. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok. Pedagógiai programunk az alábbi helyi nevelési értékekkel egészül ki. Nevelőtestületünk kiemelten fontosnak tartja az egyetemes emberi értékek hordozását, továbbadását. Elköteleződést a hagyományaink, kultúránk, környezetünk ápolásában, értékeink megőrzésében, közvetítésében. Hagyományt teremtettünk olyan állandó programok, rendezvények szervezésével, amelyek illeszkednek a gyermeki, szülői igényekhez, lakókörzetünk, városunk életéhez, amelyek óvodánk arculatát is meghatározzák. Ezt kívánjuk képviselni, a Tagóvodánkban is. Az itt dolgozó kolléganők, valamennyien fontosnak tartjuk, hogy az alapfeladaton túl a rendezvények szervezésével, személyes mintaadással, udvarias, tiszteletteljes viselkedéssel, értékközvetítéssel nagyban hozzájárulunk nemcsak a gyermekek magasabb szintű neveléséhez, de közvetlen és tágabb környezetünkben élő emberek közösségformálásához is. Készítésekor figyelembe vettük a hazai óvodai neveléstörténet hagyományait, a társadalom és a helyi lakosság által megfogalmazódott azon igényeket, melyek a gyermek érdekeinek figyelembevételével merültek föl. Ennek alapján támogatjuk az innovatív pedagógiai törekvéseket is. Az óvoda hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az óvoda jó hírnevének megőrzése, öregbítése az óvodaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg A gyermeki élet hagyományos ünnepei: Az éves munkatervünkben kapjon helyet: szülői értekezleteken, egyéb fórumokon honlapon, szülői beszélgetések keretében az óvoda arculatának megfelelő saját belső elvárásaink hagyományaink, szokásaink rendje. A pedagógiai programunk alapján. MIÉRT ÍGY? Pl.: Mikulásvárás Karácsonyvárás Farsang Húsvét Anyáknapja Évzáró Az óvoda épületét állandó jelleggel kihelyezett lobogóval kell ellátni. Három hónaponként kimosni, évenként cserélni. 139/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet 19.2 Nyílt napok az óvodákban Szeptember: Szüret-Mihálynapi vásári játékok (Mindkét óvodában) Február: Április: Farsang. (Mindkét óvodában) Föld napja (Mindkét óvodában.) Vidám szüret Mihály napi vásári játékok Farsang Farsangi bolondozás-kiszebáb égetés Föld napja Piros Óvoda Meseház Óvoda Meseház Óvoda Piros Óvoda Mindkét Óvoda 25

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA 4553 Apagy, Béke u. 2.. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 033559. 1 TARTALOM 1. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 4 1. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben