HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914"

Átírás

1 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, március 25.

2 A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek alapján készült: Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelete a nevelési oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 11/1994. (VI.8.) M.K.M. r. A nevelési oktatási intézmények működéséről A nemzeti erőforrás miniszter 34/2011. (VI.24) NEFMI rendelete a nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosításáról A Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Programja A Munka Törvénykönyve évi XXII.tv. (Mt.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt) és módosításai 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet (R) 363/2012 (XII. 17) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Debrecen Város Oktatási Koncepciója 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról és módosításai 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet A pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról 93/2009. (IV. 24.) Kormányrendelet 41/1999. (X.13.) OM rendelet Pedagógus szakvizsga képesítés követelményei 26/1997. (IX.3.) NM rendelet Az iskolai egészségügyi ellátásról 19/2009. (VI.18.) EÜM rendelet A évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 362/2011. (XII. 30) Kormányrendelet

3 Tartalomjegyzék Szervezeti és Működési Szabályzat - jogszabályok és rendeletek Szervezeti és Működési Szabályzat 1.old. 2.old. 1. Az óvoda működésének általános szabályai 3. old Alapító Okirat 3. old A nevelési oktatási intézmény dokumentumainak nyilvánosság 4. old. 2. Az óvoda működésének rendje 5. old Üzemeléssel kapcsolatos rendelkezések 5. old Gyermekeket, szülőket érintő 5. old Dolgozókat érintő intézkedésék 6. old A gyermekek fogadása, benttartózkodásának rendje 7. old A vezetők intézményben tartózkodása 7. old. 3. Az intézménybe való belépés és benttartózkodás rendje azok részére akik nem állnak jogviszonyban az óvodával 8. old. 4. A gyermekek felvételére távolmaradásának igazolására vonatkozó szabályok 9. old 4.1. Gyermekek felvétele 9. old A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok 12. old. 5. Az intézmény mint szervezet 12. old Az intézmény dolgozóinak létszáma 12. old A költségvetési szerv szervezeti felépítésének ábrája 13. old. 6. A vezetés 14. old A vezetés szerkezete 14. old Az intézmény képviselete 14. old Aláírási, bélyegzőhasználati jog 14. old A nevelési oktatási intézményben a vezetőválasztás eljárásrendje 14. old Az óvodavezető feladatai 15. old A vezető helyettes feladatai 17. old A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 18. old. 6.6 A helyettesítés rendje az óvodavezető vagy óvodavezető helyettes akadályoztatása esetén 18. old 6.7.A partner-központú működés irányítója 19. old. 6.8.Gyermekvédelmi felelős feladatai 19. old.

4 6.9. Munkaközösség-vezető 20. old Gyógytestnevelő 20. old Szakszervezeti főbizalmi és Közalkalmazotti tanács elnöke 21. old. 7. A pedagógia munka belső ellenőrzési rendje 21. old. 8. A nevelőtestület 21. old Óvodapedagógusok feladatai 21. old. 8.2.A nevelőtestület 21. old. 8.3.A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 23. old Szakmai munkaközösségek, együttműködésük, kapcsolattartásuk rendje, részvételük a pedagógusok munkájának segítésében 23. old. 9. Az intézmény óvó védő előírásai 24. old Betegség 25. old Rendszeres egészségügyi felügyelet és eljárás rendje 26. old Baleset 27. old. 9.4.A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése az óvodában 28. old SNI s gyermek 30. old Rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges teendők 32. old Egyéb szabályok 32. old. 10. Az óvoda ünnepei, rendezvényei, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 33. old. 11. Az óvoda és a szülők 33. old Szülőkkel való kapcsolattartás formái 33. old A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartás Formái, rendje 34. old A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 35. old. 12. A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 36. old DMJV. Önkormányzata, az Ifjúság Utcai Gazdasági Egység 36. old Általános Iskolák 36. old Könyvtár, mozi, bábszínház 37. old Margit Téri és Angyalföld Téri Bölcsőde 37. old Szakmai szolgáltató szervezetek 37. old Városi Pedagógiai Szakszolgálat, HBM Gyógypedagógiai Szakértői és

5 Rehabilitációs Szolgáltató Központ, Pszichiátria és Gondozó (gyermek) 37. old Egészségügyi intézmények 38. old Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 38. old Pedagógus Szakszervezet 38. old. 13. A nevelési oktatási intézmény működését érintő más jogszabály előírása szerint A vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos előírásokat a Vagyonnyilatkozat az óvodában szabályzat tartalmazza a 39. old CLII törvény (Magyar közlöny 169. szám 12 hó 06 alapján. 39. old A Költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok. 39. old Bevételek kiadások a költségvetésben 41. old Bevételek 41. old Kiadások 43. old. Záradék Mellékletek: Munkaköri leírások Adatkezelési szabályzat Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Alapító Okirat Jegyzőkönyv + Jelenléti ív (nevelőtestületi) Jegyzőkönyv + Jelenléti ív (szülői munkaközösség)

6 Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényesítése: nevelőtestület fogadja el, az intézményvezető hagyja jóvá előtte be kell szerezni a Szülői Munkaközösség véleményét ha a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése is szükséges Hatálya kiterjed: az óvodába járó gyermekekre és szüleikre, törvényes képviselőikre a dolgozó kollektívára az intézménnyel kapcsolatban lévőkre Időbeli hatálya: érvényes visszavonásig Felülvizsgálat időpontja: szeptember Módosítás: az ide tartozó magasabb rendű szabályzat (törvény) változásának hatására SZMSZ megtalálható: a vezetői irodában könyvtárban, nevelői szobában a szülők részére szakszervezeti főbizalminál Az SzMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.

7 1.Az óvoda működésének általános szabályai A költségvetési szerv neve: Hétszínvirág Óvoda Székhelye: Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosítója: Fenntartó és irányító szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: Debrecen, Piac u. 20. Törzskönyvi azonosítója: Helyrajzi száma: 15855/ m² területű ingatlan Bélyegzőjének lenyomata: A 20/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelet 127. szerint a köznevelési intézmény nevét fel kell tüntetni címtáblán, nyomtatványokon, leveleken, bélyegzőn. A címtáblát jól látható helyen kell elhelyezni Alapító Okirat - teljes terjedelmében megtalálható a Függelékben Az Alapító Okirat tartalmazza: 1. Az intézmény hivatalos neve 2. Az intézmény feladatellátási helyei Székhelye 3. Az intézmény típusa 4. Felvehető maximális gyermeklétszám 5. Alapító szerv neve és székhelye 6. Fenntartó és működtető neve, székhelye 7. Irányító szerve neve, székhelye

8 8. Az intézmény működési köre 9. Az intézmény közfeladata és a évi CXC. törvény pontja szerint alapfeladata 10. Az intézmény alaptevékenysége, annak szakágazati besorolása és szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése Szakágazat száma, megnevezése Szakfeladat száma, megnevezése 11. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése 13. Az intézmény gazdálkodási besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 14. Feladatellátást szolgáló vagyon 15. A vagyon feletti rendelkezési jog 1.2. A nevelési oktatási intézmény dokumentumainak nyilvánossága Hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a dokumentumokról Az óvodában a nevelő oktató munka a 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról nyomán készült helyi pedagógiai program szerint folyik, melynek mottója: Testi, lelki egészség egészséges környezetben Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza és meghatározza az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait a nevelés célját, feladatait a képességek kibontakozásának és fejlesztésének lehetőségeit. A Helyi Pedagógiai Programot nyilvánosságra kell hozni ( 20/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelete 82 ). Arról tájékoztatni kell a szülőket a csoport szülői értekezleten, ill. a Program teljes szövegében a csoport óvodapedagógusaitól és könyvtárból kölcsönözhető, és arról tájékoztatás kérhető fogadóórán. Erről a Szülők faliújságján kell értesíteni a szülőket. Publikálni szükséges a KIR közzétételi listáján, - és ha van - a honlapon.

9 A Házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek át kell adni (20/2012. (VIII. 13. EMMI rendelet) ezt dokumentálni is szükséges. Érdemi változása esetén arról a szülőt tájékoztatni kell. A Kollektív Szerződés és a Közalkalmazotti Szabályzat kétoldalú megállapodások, amelyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződő felek képviselői írnak alá. Megtalálható a Pedagógus Szakszervezet főbizalmijánál, ill. a Közalkalmazotti Tanács elnökénél. 2. Az óvoda működésének rendje Üzemeléssel kapcsolatos rendelkezések Gyerekeket, szülőket érintő rendelkezések Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. (20/2012. VIII. 31. EMMI rend. 12..) A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. Térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok az óvodában ( 229/2012. (VIII.28.) EMMI kormányrendelet ) az óvodai foglalkozás, gyógytestnevelés és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás a gyermekek rendeletben meghatározott egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a szülői szervezet véleményének kikérésével meg lehet határozni azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni (pl. kirándulás szervezése ) Az óvoda a fenntartó rendelkezése szerint nyáron 6 hétig zárva tart, télen takarékossági okok miatt - szintén a fenntartó rendelkezése szerint. Az óvoda nyári zárás időtartama alatt a szülő Nyilatkozatban adott kérésére indokolt esetben az óvoda ügyeletet biztosít a városban az erre a célra kijelölt öt óvoda egyikében.

10 A zárvatartás időpontjáról a szülők február 15-ig kapnak tájékoztatást: a Szülők faliújságján történő kifüggesztéssel, a Szülői értekezleten való kihirdetéssel, ill. nyilatkozat aláírásával. Nyári zárás idején hetente egy napon az óvodavezető, illetve az őt helyettesítő dolgozó ügyeletet tart, melyről a szülőket az óvoda bejárati ajtaján elhelyezett hirdetés tájékoztatja. Az óvoda egy nevelési évben öt nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe: nevelési értekezlet, továbbképzés, tanulmányi kirándulás céljából. Ezt az éves munkatervben meg kell tervezni (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3 2 bekezdés). A nevelés nélküli munkanapról legalább hét munkanappal a zárvatartást megelőzően tájékoztatni kell a szülőket a Nyilatkozat aláírásával. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon a szülő igénye szerint gondoskodni kell a gyermekek elhelyezéséről az ügyeletes Tócóskerti Óvodában. Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők a Házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. A gyermekcsoportok helye csoportszobáik és az oda beosztott óvodapedagógusok, dajkák személye lehetőség szerint állandó, amíg az adott gyermekcsoport legalább fele el nem megy iskolába Dolgozókat érintő rendelkezések A távollévő óvodapedagógust, dajkát elsősorban váltótársa, vagy a szomszédos csoport óvónői, dajkái helyettesítik. Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak az óvoda vezetőjének annak távollétében helyettesének - tudtával és engedélyével hagyhatják el az intézményt. Az óvoda nyitását és zárását, minimum kettő fő dolgozó végezheti. A riasztó kezelését írásbeli megbízás alapján mindkét műszakban egy-egy dolgozó végzi, és helyettesítésüket szintén egy-egy dolgozó oldja meg. A két első bejárati kaput a délelőttös dolgozó 9 órakor bezárja, 15 órakor kinyitja - azt biztonsági okok miatt tartjuk zárva. A hátsó kaput csak indokolt esetben nyitjuk ki (áruszállítás, homok-feltöltés ) Az óvoda alkalmazottainak munkarendjét az éves munkatervben kell megtervezni, és nyilvánosságra hozni. Pihenőidő: (Mt ) célja: fenntartani a munkavállalók munkaképességét Mértéke: 6 órát meghaladó munkaidő esetén 20 perc, tehát az intézményben minden munkavállalót érint.

11 Kiadásának elvei: a munkaidő (kötött munkaidő) a 20 perc munkaközi szünet meghosszabbodik a szünetet nem lehet összevonni, sem a munkaidő elején, sem a végén kiadni a munkaközi szünetet a munkáltató jogosult több részletben is kiadni Tekintettel az óvodai munka jellegére a munkaközi szünet kiadása a következőképpen történik az óvónők esetében az átfedési időben vehető ki, amikor a gyermekek felügyelete a másik óvónővel biztosított a dajkák esetében lehetőleg a gyermekek pihenőidejére essen pedagógusok és technikai dolgozók esetében az ebédlőben ebéd elfogyasztására fordított idő a pihenőidő része egészségügyi okból kivett rövidebb szüntek 2.2. A gyermekek fogadása, benttartózkodásának rendje Az óvoda 5 napos munkarenddel, napi 11 órás nyitva- tartással üzemel. Nyitva- tartás: 6, 30 17, 30 óráig, lépcsőzetes munkakezdéssel és befejezéssel. Ezen időszak alatt végig gyermekek tartózkodhatnak az intézményben. A teljes nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Az ügyeletes csoportszobát a munkatervben kell megjelölni, s a pedagógusok reggeli és délutáni ügyeleti rendszerét is itt kell megtervezni. A gyermekcsoportokat létszámcsökkenés esetén összevonhatjuk, ha az összevont gyermeklétszám nem haladja meg a 30 főt. A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. Azt úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. (Lásd: Házirend ) Ha az óvodai csoportot sétálni, kirándulni, helyszíni foglalkozásra viszi az óvodapedagógus tíz gyermekenként egy felnőtt (óvodai dolgozó) kísérőről kell gondoskodni. Indulás előtt szólni kell az óvoda vezetőjének annak távollétében a helyettesnek megnevezve a távollét helyét, célját, a visszaérkezés várható időpontját. Kirándulás előtt gyermeknévsort szükséges mellékelni A vezetők intézményben tartózkodása

12 Az óvodavezető általában 8h-tól 16h-ig tartózkodik az intézményben kivétel megbeszélés, értekezlet, munkaközösségi foglalkozás, gazdasági egyeztetés, vásárlás, partnerintézmények meghívásai, fenntartó által szervezett programok, jelentések továbbítása. egyéb elfoglaltságok idején. A vezető testület tagjai (vezető helyettes,partnerkapcsolatok vezetője, munkaközösség vezetők) ellentétes műszakban dolgoznak, tehát az óvoda nyitva tartásának nagy részében egyikőjük az óvodában tartózkodik. Az óvodavezető távollétében az óvoda vezető helyettes teljes felelősséggel látja el a vezetői teendőket. Az óvodavezető és helyettese egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje szerint a partnerkapcsolatok vezetője, és a munkaközösség vezetők intézkedhetnek. 3. Az intézménybe való belépés és benttartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A nevelési oktatási intézmény helyiségében párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2011.(VI.30.) Önkormányzati rendelet 51. -ában foglaltak alapján a Közgyűlés tagjai képviselői munkájukkal összefüggésben az Önkormányzattól kapott megbízás alapján - képviselői igazolványuk felmutatásával az önkormányzati intézmények helyiségeibe az intézmény vezetője vagy távolléte esetén az igazgatóhelyettessel történő előzetes egyeztetés után beléphet. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak (kivéve: az óvoda által szervezett vásár alkalmával pl. könyv, játék, új gyermekruhák, művészeti alkotások). Ehhez az óvodavezető engedélye szükséges. Idegenek az óvodában engedély nélkül nem tartózkodhatnak. Az idegeneket (pl. beiratkozásra jövő szülő, ellenőr, hivatalnok, érdeklődők ) az óvodai dolgozók kísérjék el a megfelelő helyre, illetve igazítsák útba. A fenntartói, szakértői, és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére (gyakorlós hallgató, kutatást végzők ) az óvodavezető engedélyezheti.

13 A dolgozók családtagjai csak - a munkarend megzavarása nélkül - rövid ideig tartózkodhatnak az intézményben. Az egészségügyi szolgálatot végző dolgozók (orvos, védőnő) munkatervüknek megfelelően az orvosi szobában végzik a gerinc és belgyógyászti problémák szűrését, kontrollvizsgálatot, melynek időpontjáról lehetőleg értesítik az óvodát. A logopédiai foglalkozásokat az óvoda gyermekei számára a Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) logopédusa végzi a munkarendjének megfelelően a kialakított logopédiai szobában. Amennyiben különböző okok miatt a foglalkozások elmaradnak (betegség, családi problémák ) - a logopédus munkáltatójának tájékoztatása után köteles az óvoda felelős személyét is értesíteni erről, hogy a csoport óvónőit is tájékoztatni tudjuk. Az iskolás gyermekek hozzátartozói az emeleti folyosón tartózkodhatnak a logopédia óra alatt. A nevelési oktatási intézményben folyó a közoktatásról szóló évi. LXXIX. törvény 4. (4) bekezdésében szabályozott fakultatív hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet véleményét írja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (3..8.bek.). A gyermekek megfelelő helyre való oda és visszakíséréséről a dajkák gondoskodnak. A reklámtevékenység tilos az intézményben, kivéve ha az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel foglalkozik, társadalmi, kulturális tevékenységgel függ össze. Plakátokat, hirdetményeket kiragasztani az óvoda bejáratára csak óvodavezetői engedéllyel lehet. 4. A gyermekek felvételére, távolmaradásának igazolására vonatkozó szabályok Gyermekek felvétele A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8 -a (2) bek. szerint: A gyermek abban az évben amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó a szülő kérésére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermeke jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

14 Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése (szabályozza a 20/2012, VIII. 13. EMMI rendelet 20..) a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a beiratkozáshoz szükséges a gyermek lakcímkártyája, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója (születési anyakönyvi kivonat) az óvodavezető a felvételről értesíti a szülőt, a fellebbezés lehetőségét, a gyermek átvétele esetén az előző óvoda vezetőjét az óvodavezető értesíti a jegyzőt, hogy a gyermeket nem íratta be a szülő az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja bek. szerint az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik erről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye v. tartózkodási helye szerint illetékes település jegyzőjét a jogviszony megszűnésével egyidejűleg a gyermeket az óvoda nyilvántartásából törölni kell. A gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Nyílt napok és beiratkozás alkalmával az óvoda játszóháznak berendezett tornatermében az új csoportot indító óvodapedagógusok mutatják be a gyermekeknek és szülőknek az óvodát, ismertetik meg őket a programmal. Az óvodai felvételről a szülőket az óvoda vezetője Határozat formájában írásban értesíti, a szülő aláírásával igazolja annak átvételét. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető és az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermek csoportba történő beosztásáról az óvoda vezetője dönt, az óvodapedagógusok és a szülők véleményének figyelembevételével.

15 A tankötelezettség megállapítása (szabályozza a 20/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelet 21. -a) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai Nevelés országos Alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja formanyomtatványon dönt a 6. életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről a 20/2012. (VII.13.) EMMI rendelet 93. -a értelmében az óvodai szakvélemény gyermek pl. az óvodában marad, 1. pld. a szülőé, 1 pld. az iskoláé. Ha az óvodavezető a gyermek további óvodai nevelésére tesz javaslatot, az egyik példányt meg kell küldeni a gyermek lakóhelye szerint illetékes település jegyzőjének. szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez, ha pl. a szülő nem ért egyet, a gyermek nem járt óvodába, vagy ha egyértelműen nem dönthető el a fejlettsége ha augusztus 31-ig a gyermek betölti a 7. életévét szintén a szakértői bizottság dönt Az Óvodai Szakvéleményt, és az Iskolai jelentkezési lapot az intézmény továbbítja a Klebelsberg Kunó Intézetbe, majd az illetékes iskolába. Az iskola dönt a gyermek felvételéről, és értesíti a szülőt. A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, tanulói jogviszony keletkezése (szabályozza a 20/2012. (VIII.13.) EMMI rendelet 22..) az iskolai beiratkozás idejéről a kormányhivatal közleményt ad ki legalább 30 nappal előtte a szülő - március 1. április 30 között köteles beíratni gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskolába, az SNI-s gyermeket a kijelölt iskolába ehhez szükséges a személyi azonosító, és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás a felvételi eljárásban az Nkt. 50. (3) bekezdése b. pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül a jelentkező

16 minden olyan beszámoltatása, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, készség megismerése A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok: A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok ( 20/2012. (VIII.13.) EMMI rendelet 51..) a beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. Ezt az orvosnak igazolnia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamával a mulasztást igazoltnak kell tartani, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi óvodába, vagy ha a Házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra ha a szülő a gyermek távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan ha a gyermek a közoktatási tv. 24. (3.) bek. alapján nem vesz részt az óvodai nevelésben egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelettel összhangban a gyermekjóléti szolgálatot, jegyzőt értesíti. A gyermekjóléti szolgálat intézkedési tervet készít az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetéséhez. (20/2012. VIII. 13. EMMI rendelet 51. (4 ) bek. ) Az óvodapedagógus naponta nyilvántartja a hiányzó gyermekeket, hó végén kimutatja a hiányzási napok számát a Felvételi és Mulasztási Naplóban Ha a szülő a gyermek távolmaradását nem igazolja - erre az óvodapedagógus időben köteles felhívni az óvodavezető figyelmét 5. Az intézmény, mint szervezet 5.1. Az intézmény dolgozóinak létszáma. Az intézmény engedélyezett létszámát Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának mindenkori hatályos költségvetési rendelete tartalmazza.

17 5. 2. A költségvetési szerv (Hétszínvirág Óvoda) szervezeti felépítésének ábrája. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúság Utcai Gazdasági Egység Szülői munkaközösség Óvodavezető Óvodavezető helyettes Óvodapedagógusok, gyógytestnevelő Óvoda titkár Technikai dolgozók

18 6. A vezetés 6.1. A vezetés szerkezete óvodavezető óvodavezető helyettes partnerkapcsolatok vezetője munkaközösség-vezetők Az intézmény képviselete az intézményvezető önálló képviseleti jogosultsággal rendelkezik minden ügy tekintetében (hatóság, hivatalos szerv, rendőrség, bíróság ) az intézmény vezetője e jogát átruházhatja az óvodavezető helyettesre Aláírási, bélyegzőhasználati joga az óvodavezetőnek, ill. az általa megbízott óvodavezető helyettesnek van A nevelési oktatási intézményben a vezetőválasztás eljárásrendje (20/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelet 189..) a fenntartó országos és a helyben szokásos módon kiírja a pályázatot a vezetői állás betöltésére. a nevelőtestület a pályázatok benyújtására meghatározott időpontig elnökből és két tagból álló bizottságot előkészítő bizottságot - választ, feladata megszervezni az alkalmazotti értekezleteket, nevelőtestület értekezletet (helye, ideje, meghívók, pályázatok ismertetése ). az előkészítő bizottság a pályázati felhívásban megjelölt határidő lejárta után a pályáztatótól átveszi a pályázatot/kat egyezteti az időpontot, amelyen belül a véleményeket ki kell alakítani. a pályáztató a vélemények kialakításához legalább 30 napot köteles biztosítani. A véleményalkotásra megállapított határidő jogvesztő.

19 a nevelőtestület maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét azzal a megkötéssel, hogy az intézmény vezetésére vonatkozó program és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról szakmai vita és a szakmai munkaközösség véleményének megtárgyalását követően, titkos szavazással határoz. A véleményt írásba kell foglalni. A pályázatot át kell adni a nevelési - oktatási intézményben működő szakmai munkaközösségek részére is, amely írásban véleményezi a vezetési programot. Az alkalmazotti közösség értekezlete akkor határozatképes, ha a nevelési oktatási intézményben dolgozók legalább 2/3-a jelen van. A nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez is 2/3 szükséges. a nevelőtestület és alkalmazotti közösség értekezletére meg kell hívni a pályázót, és lehetőséget kell biztosítani, hogy a pályázatával kapcsolatos döntés előtt ismertesse elképzeléseit. a pályázó nem vehet részt az alkalmazotti közösség, ill. a nevelőtestület döntésének meghozatalában akkor, amikor személyéről, illetőleg az általa benyújtott vezetési programról szavaznak. a szülői munkaközösség ill. más véleményezési joggal rendelkezők maguk határozzák meg, hogy miképpen alakítják ki álláspontjukat a vezetői programról. Álláspontjukat közös okiratba is foglalhatják. Az alkalmazotti közösség értekezletén a nevelőtestület, szülői munkaközösség, és más véleményezésre jogosult véleményét az alkalmazotti értekezlet döntése előtt ismertetni kell. az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat képviselőtestülete adja. a megbízás 5 évre, ill. nevelési évre szól. a pályáztatás folyamata, a pályázatról kialakított vélemények nyilvánosak Az óvodavezető feladatai: (Lásd. Munkaköri leírás) Az óvodavezető felel: Pedagógiai munka irányítása terén Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért Az óvoda éves munkatervéhez a kiemelt feladatok megjelöléséért

20 Az óvodai csoportok nevelő-oktató munkájához útmutatást, segítséget nyújt Nevelői, munkatársi értekezletek előkészítéséért, lebonyolításáért A szakmai munkaközösségek segítéséért A pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, éves beiskolázási tervének elkészítéséért, az önképzés megszervezéséért A szülői értekezletek, nyílt napok, fogadóórák, szülők klubja segítéséért A tehetséggondozás, a felzárkóztatás és az egyéni fejlesztés figyelemmel kíséréséért A pályázatokon való részvétel ösztönzéséért A döntések végrehajtásának megszervezéséért, ellenőrzéséért Az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működtetéséért A gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekvédelmi feladatok ellenőrzéséért Rendszeres egészségügyi vizsgálatok megszervezéséért A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. A munkaügyi teendők lebonyolítása terén Az óvoda dolgozóinak alkalmazásával kapcsolatos teendők elvégzéséért A közalkalmazottak fizetési fokozatának megállapításáért Az anyagi és erkölcsi elismerés megtervezéséért A munkafegyelem betarttatásáért, ellenőrzéséért A szabadságolási terv jóváhagyásáért. A gazdálkodási feladatok ellátása terén: Az éves költségvetés megtervezéséért, felhasználásának irányításáért Az óvoda fenntartásával, karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák felméréséért, a munka ellenőrzéséért Az új eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzéséért A gyermekek étkezési díjának megállapításáért, beszedésének ellenőrzéséért Az étel minőségének, mennyiségének és kiosztásának ellenőrzéséért A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért A takarékos gazdálkodásáért

21 Tanügyigazgatási feladatok elvégzése terén: Az óvoda törzskönyvének vezetéséért A gyermekfelvétel megszervezéséért, lebonyolításáért A gyermekcsoportok kialakításáért A pedagógusok és dajkák beosztásáért, munkarendjének kialakításáért A gyermekek mulasztási naplójának ellenőrzésért Az éves statisztika elkészítéséért A beiskolázás megszervezéséért, a lebonyolítás segítéséért A munka és balesetvédelmi feladatok ellenőrzéséért Nyári ügyeleti rend elkészítésének ellenőrzéséért Az irattár ellenőrzéséért. A gyermekek oktatási azonosító számának megkéréséért (229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet.) 6.4. A vezető helyettes feladatai Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezető akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését. Részletes feladatait a Munkaköri leírás tartalmazza. Részt vesz a pedagógiai munkaterv előkészítésében Segíti a vezető ellenőrzési munkáját, ill. önállóan ellenőrzi a technikai dolgozók munkáját A bemutató foglalkozások előkészülete során szakmai segítséget nyújt Megszervezi, ellenőrzi a helyettesítéseket, ennek adminisztrációit elvégzi. Erről a vezetőt naprakészen tájékoztatja Figyelemmel kíséri és segíti a Szülői képviseleti szerv munkáját Összefogja a reszortfelelősök munkáját Véleményével, javaslattételével segítséget ad a vezetőnek a dolgozók jutalmazása és kitüntetése során Közvetlenül irányítja a technikai dolgozók munkáját Jelzi a szükséges javítási munkálatokat, megszervezi azt szükség szerint

22 Javaslatot tesz a selejtezésre Ellenőrzi a szabadságolási tervet Segíti a munkarend kialakítását A vezetővel megosztva részt vesz a szülő értekezleteken, nyílt napokon Ellenőrzi az étkezést, az étel mennyiségét Aktívan részt vesz a beszerzésekben Ellenőrzi az udvari élet tartalmas megszervezését Kapcsolatot tart a partnerintézményekkel Vagyonnyilatkozatot köteles tenni a évi CLII. Törvény alapján A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás A közoktatási intézmény vezetője esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény vezető helyettesre ruházhatja jogkörét (pl. technikai dolgozók munkájának irányítása) A nevelőtestület és dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben a félévente egy alkalommal összehívott, valamennyi alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg. Az egyes tervezési időszakok feladatait a csoport óvónője rendszeresen megbeszéli a csoporthoz beosztott dajkákkal. Szükség szerint rendkívüli megbeszélés is tartható. (rendezvények, bemutatók, szakmai programok esetén) A nevelőtestület által elfogadott éves munkaterv technikai dolgozókra lebontott részét az óvodavezető helyettes ismerteti meg a technikai dolgozókkal. A technikai dolgozók munkájának értékelését az óvodavezető helyettes végzi év végén, illetve szükség szerint. Egyénre szabott átfogó értékelés az óvodavezető és helyettesének vezetésével a munkatervben meghatározott ütemezésben történik A helyettesítés rendje az óvodavezető vagy óvodavezető helyettes akadályoztatása esetén

23 Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezető-helyettes látja el teljes felelőséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak (pl. alkalmazás). Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek a két hét, illetve az ennél hosszabb időtartam minősül. Az óvodavezető helyettest az óvodavezető helyettesíti. Az óvodavezető és helyettesének egyidejű akadályoztatása esetén helyettesítésüket a partnerkapcsolatok vezetője, és a munkaközösség vezetők látják el. Elsőbbség illeti a hosszabb szolgálati idővel rendelkező munkaközösség vezetőt. A vezetőtestület tagjai (óvodavezető helyettes, partnerkapcsolatok vezetője, munkaközösség vezetők) ellentétes műszakban dolgoznak, tehát a nyitva tartás nagy részében egyikőjük az óvodában tartózkodik, és intézkedésre jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Tartós távollét esetén az intézkedési jogkör írásbeli megbízás alapján az alábbiak szerint bővül: Az óvoda címére érkező levelek felbontása, szükséges intézkedés ha az nem halasztható megtétele Fenntartó részére adatszolgáltatás Munkafegyelem betarttatása, ellenőrzése Helyettesítés megszervezése Szükséges javítási munkák megszervezése Óvodalátogatási igazolások aláírása Megrendelt áruféleségek tételes átvétele Munka és balesetvédelem ellenőrzése Reszortfelelősök munkájának összefogása A partner-központú működés irányítója (Lásd Munkaköri leírás) Gyermekvédelmi felelős feladatai

24 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról és a Hétszínvirág Óvoda Esélyegyenlőségi Terve alapján a gyermekvédelmi felelős feladatai (Lásd. Munkaköri leírás ) a vezető gyermekvédelmi szakembere a helyi nevelési program vagy munkatervek készítésében részt vesz az óvoda által kidolgozott adatlapon nyilvántartja a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos gyermekeket, ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, ill. megszüntetés adatait összefogja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvónők között folyamatosan kapcsolatot tart a családsegítő szervezettel, gyámhatósággal, jegyzővel, rendőrséggel, családokkal foglalkozó szakemberrel, tőlük szükség esetén intézkedést kér közzéteszi a szülők számára fogadóóráját, telefonszámát munkájáról beszámolót készít, szükség szerint esetmegbeszélést vezet figyeli a gyermekvédelmi jogszabályok változásait segíti az óvónők felderítő tevékenységét. Szükség esetén családlátogatáson is részt vesz részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében Munkaközösség vezető szakmai, módszertani segítséget ad a nevelőmunka tervezéséhez segítséget nyújt a pedagógiai munka megszervezésében szakmai napok megtervezésének, szervezésének folyamatát irányítja (megfigyelési szempontok, vita vezetése ) részt vesz a pedagógiai munka ellenőrzési-értékelési tevékenységében elemzéseket végez szakterületén rendszerezett ismeretekkel rendelkezik, azt képes továbbadni beszámolót tart, korreferátumot, vitát vezet Gyógytestnevelő tervezi, szervezi, irányítja az intézményben a speciális egészségügyi célú testnevelést (korrekciót, prevenciót) kapcsolatot tart az óvoda orvosával, szülőkkel

25 létszámkereteket figyelembe véve alakítja ki a csoportokat biztonságos környezetet teremt a gyermekek testi- lelki fejlődéséhez segítséget nyújt az óvodapedagógusoknak a csoportban folyó prevencióhoz Szakszervezeti főbizalmi és Közalkalmazotti Tanács elnöke tevékenységüket a Munka törvénykönyve évi XXII. tv. és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szabályozza 7. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje Szabályozza 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 4. (1 ) bekezdés. A pedagógia munka belső ellenőrzésének fogalma: A belső ellenőrzés a közoktatási intézményben a vezető, vagy vezető megbízásából az intézmény alkalmazottai, vagy szakértői által folytatott tevékenység, mely az intézmény működésének törvényességi megfelelőségét vizsgálja. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja: o az esetleges előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése o a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján az óvodavezető készíti el, és a munkatervben rögzíti, s azt nyilvánosságra hozza. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: óvodavezető-helyettes, a szakmai munkaközösség és a szülői munkaközösség (SZT) is. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje megtalálható : o a Hétszínvirág Óvoda Belső ellenőrzési szabályzata c. önálló szabályzatban

26 o IMIP Vezetői ellenőrzés és értékelés fejezetben o IMIP A pedagógusok és vezetői feladatokat ellátók teljesítmény értékelésének eljárásrendje c. fejezetben 8. A nevelőtestület 8.1. Óvodapedagógusok feladatai (Részletes feladatait a személyre szóló Munkaköri leírás szabályozza) Az óvodapedagógust munkakörével kapcsolatban megilleti a jog, hogy: A foglalkozási ill. pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot a nevelés módszereit megválassza Szakmai munkaközösség tagja legyen Irányítsa és értékelje a gyermek munkáját Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez Önképzés keretén belül szerezzen ismereteket A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési intézmény pedagógiai programjának megalkotásában, tervezésében, értékelésében Személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét értékeljék, elismerjék A pedagógusok intézményen belüli közössége a nevelőtestület, mely a nevelési és oktatási kérdésekben az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerv A pályakezdő pedagógusok feladatairól, jogairól, kötelességeiről a Hétszínvirág Óvoda Gyakornoki szabályzata rendelkezik. Óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens munkakört az intézményben pályázat útján lehet betölteni a hatályos jogszabályok értelmében. A 11/1994 (VI. 8.) MKM. Rendelet 29 -a szabályozza működését A nevelőtestület 8.2. A nevelőtestület ( 20/2012. (VIII.13.) EMMI rendelet bek. szabályozza ) A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét A nevelőtestület véleményét

27 a pedagógusok külön megbízásának elosztása során az óvodavezető helyettes megbízása, illetve visszavonása előtt külön jogszabályban meghatározott ügyekben ki kell kérni. A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni az óvodavezető a nevelőtestület tagjai egyharmadának a szülői szervezet kezdeményezésére. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, valamint az óvodavezető helyettes megbízása esetén A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések ( 20/2012. (VIII.13.) EMMI rendelet bek.) A nevelőtestület (meghatározott időre vagy alkalmilag) egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, az SzMSz és a Házirend elfogadására. Az átruházott jogkör gyakorlóját írásbeli Megbízással látja el az óvodavezető. A munkaközösségek évente legalább 2x beszámolnak tevékenységükről nevelőtestületi értekezleten, az éves munkaterv értékelésének mellékelte a munkaközösség értékelése.

28 8. 4. Szakmai munkaközösségek, együttműködésük, kapcsolattartásuk rendje, részvételük a pedagógusok munkájának segítésében ( 11/1994. MKM. Rendelet 30.) ( 20/2012. (VIII.13.) EMMI rendelet 118..) A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről. a szakmai munkaközösség szakterületét érintően véleményezi a nevelési oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésre, az óvodai nevelést segítő eszközök kiválasztásában aktívan tevékenykedik. Évente kétszer beszámolnak tevékenységükről a nevelőtestületi értekezleten, az éves munkaterv melléklete a munkaközösség munkaterve, értékelése az óvoda éves munkaterv értékelésének része. A munkaközösségek véleményét szakterületét érintően a pedagógiai program az óvodai nevelést segítő eszközök, szakirodalom, kiválasztásakor be kell szerezni vezetőjét az óvodavezető bízza meg írásbeli Megbízással A szakmai munkaközösségek elláthatják a gyermek és ifjúságvédelmi, a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő, a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló feladatokat is. A Hétszínvirág Óvodában két munkaközösség működésére van lehetőség. Szervezésénél figyelembe kell venni a gyermekcsoportban dolgozó kollegák műszakbeosztását. Alkalomszerűen van lehetőség munkaközösségi tagként a másik munkaközösség tevékenységébe betekinteni ( pl. gyakorlati bemutatók, gyűjtőmunkák, bábozásban szereplés, írásbeli dokumentációk elkérése )

29 . Az intézmény óvó védő előírásai ( 20/2012. (VIII.13.) EMMI kormányrendelet 128..) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi lelki jóllétét, egészségi állapotát fejlesztő és megtartó egészségfejlesztő tevékenységben. Pedagógiai programunk mottója ezért Testi, - lelki egészség egészséges környezetben. Kiterjed az intézményben: az egészséges táplálkozásra (gyümölcsnapok, Szülők fóruma, védőnő előadása szülői értekezleten ) mindennapos testedzés (gyógytestnevelés, sok udvari levegőzés fejlesztő foglalkozáson) viselkedési függőségek, szenvedélybetegségek megelőzése, erőszak megelőzése (a nagycsoportban drogmegelőző blokk beépítése a környező világ megismerése éves tervébe) baleset megelőzés, elsősegélynyújtás személyi higiéné, (széklet, kézmosás, - nevelési feladatok, végrehajtás ellenőrzése) Az egészséges életmódra vonatkozó program amit a munkarend, óvodai munkaterv, házirend, iskola egészségügyi szolgálat, védőnő, orvos munkaterve is tartalmaz annak betartása az intézményben mindenki számára kötelező Betegség Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.) Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig gondoskodnia kell a gyermek lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásról. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja. A gyermek betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába.

30 Fertőző gyermekbetegségek esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. Az óvodában gyógyszer (kivéve életmentő gyógyszer, asztma-pipa, járvány esetén megelőző antibiotikum) beadása tilos Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 9.2. Rendszeres eü. felügyelet ( 26/1997. (IX.3. NM rendelet) A gyermeknek joga van arra, hogy a nevelési oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék. A védőnő: havonta 4, de minimum 2 órát az intézményben tartózkodik a rendelkezésre álló időben szülői értekezleten egészségfejlesztő előadást tart (szezonális betegségek, tetvesség, szűrővizsgálatok egyéb témában) Ehhez az óvoda vezetője hivatalos felkérést ad. gyermekek személyi higiénéjének ellenőrzése évente háromszor. Szükség esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető vagy egészségügyi hatóság felé elsősegélynyújtás (kizárólag a rendelkezésre állás ideje alatt) orvosi vizsgálatok előkészítése (járvány) védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítései feladatok egészségneveléssel kapcsolatos alapismeretek átadása (személyi higiéné, környezetvédelem). A fejtetvességgel kapcsolatos teendőket a ÉVI. ClIV. tv (2. bek NM. Rendelet tartalmazza.) mely kimondja: Az emberi test felszínén, felhámjában és a szőrzetben élősködő ízeltlábúak irtása, a ruhanemű fertőtlenítése, az érintett személy, ill. törvényes képviselője feladata. Ha ezen személyek irtási, fertőtlenítési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor hivatalból az

31 egészségügyi szolgáltató vagy az egészségügyi államigazgatási szerv képviselője jár el. az emberi test felszínén, felhámjában, szőrzetben élősködő ízeltlábúak irtásának, ill. a ruhanemű fertőtlenítésének tűrésére az érintett személy köteles. A tetűirtással kapcsolatos feladatot a Hétszínvirág Óvodában 2 fő óvodapedagógus (elsősegélynyújtó) írásbeli megbízás alapján végzi. Az óvoda gyermekorvosa: személyi higiéne ellenőrzése kötelező védőoltások, adhatóakról tájékoztatás iskolaérettségi vizsgálatok felvilágosító előadások különböző témákban Az intézményben a középső-és nagycsoportos gyermekek körében gerinc-és lúdtalpproblémák kiszűrésére az óvoda orvosa végez vizsgálatot év elején. (A évi CXC törvény (NKT) 18. -a alapján a pedagógiai szakszolgálat állami feladattá vált, s ezért a 267/2012. (XII. 13.) határozattal az kikerült az Alapító Okiratból.) A kiszűrt gyermekeket javasolják gyógytestnevelés foglalkozáson való részvételre, melyet az óvoda gyógytestnevelője vezet. A gyógytestnevelési naplóban szereplő gyermekek részvételéhez a szülők írásban beleegyezésüket adják. A gyógytestnevelés csoportközi foglakozások formájában zajlik, a gyermekek csoportba osztása a gyógytestnevelő kompetenciája (mozgáskoordináció zavara, gerinc és mellkas probléma, lábtorna, duci, gyengénlátók tornája, Év végén kontrollvizsgálatot végez az óvoda orvosa. Az EJK. Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997(IX. 3.) NM. rendeletben meghatározott fogászati ellátást (szűrővizsgálat és kezelés) biztosít az intézményben nevelés alatt álló óvodások részére. ezt Megállapodás rögzíti. A 89/1995. (Vll. 14.) Kormányrendelet és a 27/1995. (Vll. 25) NM rendelet alapján biztosítani kell a dolgozók évenkénti foglalkozás egészségügyi ellátását is.

32 9.3. Baleset (20/2012. (VIII. 13. EMMI és a 34/2011. (VII. 24.) NEFMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1194. (VI. 8.) MKM. rendelt módosításáról. Az óvodapedagógus a gyermek életkori sajátosságainak megfelelően, különösen tekintettel a nevelési év elején, de minden udvari tartózkodáskor felhívja a gyerekek figyelmét a baleseti forrásokra. Ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat és az elvárható viselkedésmódot. A balesetek elkerülésének szabályait a csoportnaplóban a nevelési tervben is fel kell tüntetni. A szekrényt, amelyben a gyógyszereket, kötszereket, fertőtlenítő szereket tárolják, vörös kereszttel kell megjelölni, és gyermekektől elzárt helyen, a felnőttek részére hozzáférhetővé kell tenni. Gyermekbalesetek bekövetkezése esetén az óvónő köteles gondoskodni a sérült gyermek elkülönítéséről, ellátásáról az egészségügyi felelős dolgozóval együtt. A vezető segítségével megszervezi a többi gyermek felügyeletét, és ha szükséges, a gyermeket orvoshoz viszi, mentőt hív. A szülő értesítéséről haladéktalanul gondoskodni kell. Minden tanuló és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére. A balesetet a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, s ez a munkavédelmi felelős feladata (lásd: Munkavédelmi szabályzat ). Teljesítését az óvodavezető ellenőrzi. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése az óvodában Kapcsolódó törvények, jogszabályok, dokumentumok: Az emberi erőforrások 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXC Törvény a nemzeti köznevelésről 363/2012. (XII. 17) kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Szegedi Waldorf Óvoda

Szegedi Waldorf Óvoda Iktsz.: /2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2009. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben