E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Tisztelt Képviselő-testület! A Püspökladány Város Önkormányzata fenntartásában működő Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény vezetője a hatályos jogszabályoknak megfelelően átdolgozta, a nevelőtestület március 26-án elfogadta az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ), valamint annak mellékletét képező Házirendet. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 20. (1) bekezdés c) pontja alapján a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény. Ennél fogva az óvodai és bölcsődei ellátást nyújtó költségvetési szerv egyidejűleg több jogszabály hatálya alá tartozik. Az óvodai tevékenységre az Nkt., a bölcsődei tevékenységre pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szabályai vonatkoznak. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (6) bekezdése alapján a közös igazgatású köznevelési intézmény SZMSZ-e tartalmazza a működés közös szabályait és intézményegységenként külön-külön az egyes intézményegységek működését meghatározó előírásokat. Az Nkt. 25. (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmény SZMSZ-ét és házirendjét a nevelőtestület az óvodaszék véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Jelen SZMSZ és házirend ugyan többletkötelezettséget nem hárít a fenntartóra, de tekintettel arra, hogy a bölcsődei intézményegységre a Gyvt. szabályai vonatkoznak, így a fenntartónak a Gyvt (1) bekezdés d) pontja alapján jóvá kell hagyni az egységes SZMSZ-t, a házirendhez azonban nem szükséges a fenntartó egyetértését kikérni. Tisztelt Képviselő-testület! A fent leírtak alapján kérem a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

2 2 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester Püspökladány, november 14. D o m b i Imréné polgármester

3 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

4 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELÉPÍTÉSE I. Általános rendelkezések 3. o. II. Az intézmény működésének általános szabályai, munkarendje o. III. Az intézmény működésével kapcsolatos szabályok o. IV. Az intézményvezetés szerkezete o. V. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 19.o. VI. Az óvodai hagyományok ápolása 20.o. VII. A szülők és a nevelők kapcsolattartásának rendszere 21.o. VIII. Az intézmény társadalmi környezetével való kapcsolatai 22.o. IX. Záró rendelkezések, záradék o.

5 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza: (VIII.) EMMI 20/2012 rendelet 4.. (1) bek. alapján: a., a működés rendjét, ezen belül a gyermekek fogadásának, és a vezetőknek a nevelési intézményben való benntartózkodásának rendjét, b., a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, c., a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézménnyel, d., a tagóvodák egymással és a központi óvodával való kapcsolattartásának rendjét, e., a vezetők és a tagóvodák közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást; a képviselet szabályait, f., az intézményvezető és a tagóvoda vezetők akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjét, g., a vezető, ill. a tagintézmény vezetők valamint a szülői közösség közötti kapcsolattartás rendjét, h., a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyekkel, továbbá a feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, i., a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálattal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, a gyermekjóléti szolgálattal valamint az iskolaegészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartást, j., az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, k., a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, l.: a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, a gyermekek távolmaradásának igazolására vonatkozó rendelkezéseket, m., az intézményi védő, óvó előírásokat, n., bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, o., annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról p., azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet az SZMSZ véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel,

6 4 r., az elektronikai úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendjét, s., az előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét t.,az intézményvezető feladat,- és hatásköréből leadott feladat,- és hatásköröket u., mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok : évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról - Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények működéséről - 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjáról - Pedagógiai Program - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - A évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - A Kormány 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - Az 1997 évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - 186/2006 (VIII.31.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII.törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet módosításáról. - A évi XC. a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény évi XXXI.törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat,-és hatáskörörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről - 235/1997.(XII.17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és aszemélyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról - 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások éa gyermekvédelni szakellátások rérítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

7 5-259/2002. (XII.18.) Korm.rendelt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről - 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 8/2000. (VIII.04.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról - 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - 335/2005. Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosításra akkor kerül sor, ha az érvényes jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Az SZMSZ és a mellékletét képező belső szabályzatok a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. Az SZMSZ-be foglaltak megismerése és alkalmazása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel; rész vesznek feladatai megvalósításában; illetve igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 1. A kiterjedés köre: - az óvodába járó gyerekek közössége - bölcsődébe járó gyermekek - a gyermekek szülei, törvényes képviselői - a nevelőtestület - kisgyermek nevelők - az intézmény egyéb munkakörben alkalmazott közalkalmazottai - szakszolgálatok szakemberei, egészségügyi vizsgálatot végzők Az SZMSZ t az intézmény honlapján közzétesszük; valamint minden tagóvodában elhelyezünk 1-1 példányt belőle, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék.

8 6 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, MUNKARENDJE Az Intézmény neve: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény OM azonosítója: Székhelye: 4150 Püspökladány, Bajcsy u. 8.sz. Alapítás ideje: 1996.szeptember 01. Létrehozásáról rendelkező határozat: 50/1996,(VI.25.) önkormányzati testületi határozat Alapító okirat kelte: Működési köre: Püspökladány város közigazgatási területe Jogszabályban megfogalmazott közfeladata: óvodai nevelés A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. Alaptevékenység megnevezése száma Iskolai előkészítő oktatás (TEÁOR szerint) 8510 Szakágazat szerinti besorolás: Óvodai nevelés Szakfeladat szerinti besorolás: Óvodai nevelés ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása nemzeti és etnikai kisebbségi integrált óvodai nevelés, ellátás integrációs nevelés-óvodai fejlesztő program Bölcsődei ellátás a Szivárvány tagóvodában Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 500 fő az óvodai ellátásban 24 fő a bölcsődei ellátásban

9 7 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. A vagyonnal való gazdálkodás során Püspökladány Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Az intézmény szervezeti felépítése, gazdálkodása, programja a. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény nevét, feladatait, a feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés jogát, a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat, a székhelyét, a székhelyen kívül működő tagintézmények telephelyét. Az intézményhez tartozó tagintézmények: tagóvoda neve címe csoportok száma Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Katica tagóvodája Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Zrínyi utcai Fészek tagóvodája Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Mezeivirág tagóvodája Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Árpád tagóvodája Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Napfény tagóvodája Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvodája Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék tagóvodája Margaréta Bölcsőde 4150 Püspökladány Bajcsy Zs. u Püspökladány Zrínyi u Püspökladány Gárdonyi G. u Püspökladány Árpád u Püspökladány Honvéd u Püspökladány Honvéd u Püspökladány Karcagi u Püspökladány Honvéd u Intézményünk 21 óvodai csoport és 2 bölcsődei csoport működésére alkalmas csoportszobával rendelkezik. A központi és tagintézmények egy szervezeti egységet alkotnak, egységes működési elvek szerint működnek. b. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított (a Közalkalmazotti Tanáccsal és Szakszervezetekkel véleményeztetett) és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartónak kell gondoskodnia az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről.

10 8 Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, ha nem sérti az alapfeladatainak ellátását. Ezt az összeget a költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, és azt nem lehet elvonni. Nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban KNTV) 22 (3) bekezdés. Az egyéb tevékenységek működésének szabályozását a 16. sz. melléklet képezi, melyet az évenkénti tanévnyitó értekezlet fogad el. c. Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével, és működésével kapcsolatban minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében a KNTV 24.. szerint jár el. d. Az alapszolgáltatás ellátásához szükséges vezetők, pedagógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak létszámát a nemzeti köznevelésről szóló törvény mellékletei alapján szerint kell meghatározni. e. A évi CXC. törvény 4.. sz. melléklete alapján az óvodai csoport létszáma 20, maximum 25 fő. A Szakértői és Rehabilitációs Intézet által kiadott szakvélemény szerint sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan nevelünk, az Alapító Okiratba foglaltaknak megfelelően. Az óvodai nevelés az érvényben lévő pedagógiai program alapján történik. A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31. napjáig tart. Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza: a. Azokat a nevelési programokat, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását, továbbá a tehetséggondozást. b. A nemzetiségi óvodai nevelésben a magyar nyelvű roma/cigány kisebbség kultúrájának ápolásával járó feladatokat. c. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési elveit d. A kiegészítő integrációs programot e. A gyermekvédelmi feladatokat f. Tehetségígéretek gondozói rendszerét A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, az éves programot munkatervben kell rögzíteni. Az évnyitó értekezleten kell dönteni : - a nevelő- oktató munka lényeges tartalmi változásairól / Pedagógiai Program, Házirend / - a nevelési értekezletek témájáról, időpontjáról - munkaközösségek szervezéséről - az éves munkaterv jóváhagyásáról

11 9 - ellenőrzési feladatokról - értékelési feladatokról A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi az óvodai Házirend. A Házirendet az óvodában jól látható helyen ki kell függeszteni. Az óvoda Pedagógiai Programját, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a szülők számára hozzáférhetővé kell tenni, hogy kellően tájékozódhassanak az egyes tagintézményekben folyó munkáról. Az intézményvezető, és a tagóvoda vezetők kötelesek a szülőknek tájékoztatást adni a dokumentumokról, azok tartalmáról, a szülőkkel egyeztetett időpontban. Az intézmény nyitvatartási rendje : Az óvodák és a bölcsőde 5 napos hétfőtől péntekig tartó-munkarenddel fogadja a gyerekeket. Eltérő munkarend abban az estben van, ha az ünnepek miatt az általános munkarend ettől eltérően alakul. Az óvodai és bölcsődei nyitva tartást a szülők igényeinek felmérése után, a fenntartó engedélyével lehet módosítani. Az óvodák nyitva tartása: tagintézmény nyitva tartás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Katica tagóvodája 6,30 17,30 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Zrínyi utcai Fészek 6,30 17,00 tagóvodája Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Mezeivirág tagóvodája 6,30 17,00 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Árpád tagóvodája 6,30 17,00 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Napfény tagóvodája 6,30 17,00 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvodája 6,30 17,00 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék tagóvodája 6,30 17,00 Margaréta Bölcsőde 6,30 17,00 A gyermekekkel a nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus, illetve kisgyermek nevelő foglalkozik. A gyermekek fogadása 6,30 - tól folyamatosan történik. A szülők - az óvodapedagógusokkal történt előzetes megbeszélés alapján - rendszeresen, vagy alkalmanként ebéd előtt, illetve lefekvés előtt hazavihetik gyermeküket. A gyerekek elvitele: 11,30-12,00-ig; 12,30-13,00-ig; 15,00-tól folyamatosan történhet, hogy az óvoda napirendjét ne zavarja.

12 10 Ahhoz, hogy a gyerek rendszeresen vagy alkalmanként egyedül menjen haza, a szülők előzetes, írásos engedélye szükséges. Az egyedül hazajáró gyerekekért az óvodából való távozás után a szülő a felelős. A szünetek alatti nyitva tartás rendje: Az óvodában a takarítási szüneten kívül más szünet nincs. Az iskolai téli szünettel megegyező időben a Napfény óvoda tart ügyeletet, amennyiben a gyermeklétszám jelentősen lecsökken. A nyitva tartásról az igényfelmérést követően, a szünetet megelőző héten értesítjük a szülőket. Július utolsó és augusztus első hetében (két hét) minden óvoda zárva tart. A Mezeivirág, Fészek, Szivárvány, Árpád és Nyitnikék tagóvodák július - augusztus hónapokban bezárnak A gyermekeket a Katica és a Napfény óvodába lehet vinni ez alatt az idő alatt. A Katica és a Napfény óvodák július-augusztus hónapban 5 hétig zárva tartanak, hogy a nyári nagytakarítást, a felújítást ezekben az óvodákban is el lehessen végezni. A nyári nyitva tartás pontos rendjéről minden évben február 15.-éig tájékoztatjuk a szülőket. Az igénybevételről a nyári szünet előtt 30 nappal írásban kérdezzük meg a szülőket. Ha a csoportlétszám egy-egy óvodában a felére csökken, két csoport összevonható. Szorgalmi időben, évente 5 alkalommal az intézményvezető nevelésmentes nap címén csökkentett létszámú nyitva tartást rendelhet el. Erről a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíteni kell. Az ekkor megjelenő gyerekek felügyeletéről gondoskodni kell. Rendkívüli esemény miatt nem tervezett szünetet az intézmény vezetője rendelhet el. A bölcsőde nyári nyitvatartási ideje: A bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart, kivéve a július utolsó és augusztus első hete közötti takarítási szünetet. Az intézményben működő konyhák reggel 6 órakor kezdik tevékenységüket, munkájukban alkalmazkodva az óvodás- bölcsődés gyermekek napi életritmusához, igényeihez. Három tagóvodában működtetünk főző konyhát.. Valamennyi saját gyermekein és dolgozóin túl más tagintézményt, illetve iskolát is ellát. Katica óvoda konyhája: - Katica óvoda - Zrínyi u Fészek óvoda - Árpád óvoda - Mezeivirág tagóvoda Nyitnikék óvoda konyhája : Napfény óvoda konyhája : - Nyitnikék óvoda - Petri telepi iskola - Napfény óvoda - Szivárvány óvoda - Bölcsőde

13 11 Saját dolgozóink, nyugdíjasaink és GYES-en lévő alkalmazottaink részére vendégebédet biztosítunk igény szerint, melyet 11,30-tól 12,30-ig lehet elvinni a konyhákról. A kapacitás függvényében külsős igénylőknek is biztosítunk vendégebédet. A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. Minden év szeptember 1-ig az intézményvezető és helyettese, a tagintézmény vezetők közreműködésével kialakítják a tanévre érvényes munkarendet az óvoda dolgozói részére, az óvoda és a gyermek érdekeit figyelembe véve. A közalkalmazottak munkarendje: A közalkalmazottak körét a 2011.évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 61., az alkalmazási feltételeket a 66.. a pedagógusok jogait és kötelezettségeit a 62. -a rögzíti. A közalkalmazottak munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Kollektív szerződésnek kell tartalmaznia, összehangolva a Munka Törvénykönyvével, és a Köznevelési Törvény rendelkezéseivel. Az alkalmazottak számára a munkájuk jellegéből adódóan - a munkaközi szünetet a munkaidő részének tekintjük. A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7,30 -ig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A pedagógusok munkarendjét a 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet 17 -a szabályozza. Az intézmény Kollektív Szerződésének tartalmaznia kell azokat a nevelő-oktató munkával, a gyermekekkel összefüggő pedagógiai folyamatokat, amelyeket munkakörbe tartozóként kell ellátni, illetve amelyeknek ellátását kötelező óraszámba be lehet számítani. A hiányzó pedagógus hiányzásának kezdetekor a csoportnaplót, nevelési-oktatási tervet a helyettesítő pedagógusnak köteles eljuttatni. A pedagógus számára kötelező óraszámon felül a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti- feladatra a megbízást vagy a kijelölést az intézményvezető adja, a tagóvoda vezetők javaslatainak meghallgatása után. Az intézményi szintű rendezvényeken a pedagógusok jelenléte kötelező: - nevelési évnyitó és záró értekezletek - nevelési értekezletek - munkatársi értekezletek Minden dolgozónak munkaidő-nyilvántartást kell vezetnie, melyet a közvetlen felettese igazoló aláírással lát el. A munkaidő nyilvántartás eljárási szabályai A tagóvoda vezető feladatai: Hetente ellenőrzi a dolgozók munkaidő nyilvántartásának vezetését; annak valódiságáról meggyőződik. Az ellenőrzés tényét a nyilvántartáson aláírásával bizonyítja.

14 12 A dolgozók feladata: A dolgozók a munkahelyre érkezéskor és az intézményből való távozás előtt minden napon kitöltik a nyilvántartó táblázatot. A bölcsődei dolgozók munkarendje: A kisgyermek nevelők napi munkarendjét a bölcsődei vezető gondozónő állapítja meg, a gyerekek ellátási igényeit figyelembe véve. A kisgyermek nevelők egyéni munkarendjét munkaköri leírásuk tartalmazza, a bölcsődében folyó gondozó-nevelő munkával kapcsolatos rendszeres, vagy esetenkénti megbízást, vagy kijelölést a szakmai vezető ad, az intézményvezető jóváhagyásával. Az intézményi szintű rendezvények közül az alábbiakon kötelező a kisgyermek nevelők jelenléte: nevelési évnyitó és évzáró értekezletek munkatársi értekezletek nevelési értekezleteken, a bölcsődét is érintő témák esetén III. Az intézmény működésével kapcsolatos általános szabályok, tudnivalók A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézményben - az óvodai csoportokban folyó tevékenységet nyomon követő - kötelezően használt nyomtatványok: 1. Felvételi előjegyzési napló 2. Felvételi és mulasztási napló 3. Óvodai csoportnapló A kötelezően használandó felsorolt nyomtatványok az intézményben elektronikus úton előállított, OM azonosítót is tartalmazó pecséttel valamint aláírással hitelesített, sorszámozott oldalakat tartalmazó papíralapú iratok. Óvodai felvétel : (A nemzeti köznevelésről szóló törvény 49..) Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai felvételeket március 1 és április 30 között előjegyzés előzi meg. A jelentkezés idejét- a fenntartóval történt egyeztetés után- az óvoda a határidő előtt 30 nappal köteles nyilvánosságra hozni. A szülő ezen túlmenően gyermeke felvételét bármikor kérheti a nevelési év folyamán. A felvételi naplót a tagintézmény vezetők vezetik. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a férőhely szerint felvehető gyerekek számát, felvételi bizottságot kell összehívni, amely javaslatot tesz a felvételre, átirányításra.

15 13 A felvételi bizottság tagjai : - intézményvezető - tagóvoda vezetők - Sz. M.K. elnök - fenntartó képviselője - védőnő A felvétel rendje Kötelező felvenni: - az óvodaköteles korú gyermekeket - a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - veszélyeztetett helyzetű, szociálisan rászoruló gyerekek A felvételnél előnyben részesül: - az a gyermek, akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte - dolgozó szülők gyerekei - egyedül álló szülő gyermeke A döntésről a szülőket április 30-ig kell értesíteni. A felvétel elutasításakor, vagy más tagóvodába irányításkor írásban kell értesíteni s döntésről a szülőket. A döntés ellen fellebbezésnek helye a jegyzőnél van. Az új gyerekek fogadása folyamatosan történik. A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek óvodai elhelyezése integráltan történik. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról átruházott feladatként a tagóvoda vezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha (KNTV ) 1. a gyermeket másik óvoda átvette 2. a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad 3. az óvodai elhelyezést az óvodavezető megszüntette (igazolatlan hiányzás, vagy a térítési-díj befizetésének elmulasztása miatt) 4. a gyermeket felvették az iskolába 5. a gyermeket nem vették fel az iskolába annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a 8. életévét betöltötte A 2. és 3. pontban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, ill. óvodaköteles korú. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik évét betölti, legkésőbb az azt követő évben válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje a tankötelezettségének teljesítését. (KNTV 45..)

16 14 A tankötelezettség kezdetéről a, az óvoda vezetője b., ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság c., az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban - igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, - dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, - szakértői vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, - ha a gyermek fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, vagy - ha a gyermek nem járt óvodába, - vagy a szülő nem ért egyet az igazolással, vagy döntéssel, vagy - a 7. évét szeptember december között betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételről. - a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. Óvodáink férőhelyeinek számát a működő csoportok száma és a csoportszobák nagysága határozza meg. (1 gyermekre 2 m 2 területtel kell számolni) A jelenlegi férőhelyek száma: tagintézmény férőhely Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Katica tagóvodája 100 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Zrínyi utcai Fészek tagóvodája 40 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Mezeivirág tagóvodája 75 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Árpád tagóvodája 40 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Napfény tagóvodája 100 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvodája 45 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék tagóvodája 100 ÖSSZESEN 500 Margaréta Bölcsőde 24 Az egy-egy csoportba felvehető gyermekek száma max. 25 fő.

17 15 Bölcsődei felvétel: Bölcsődei férőhelyek száma: évixxxi törvény 31. (3) bekezdés A személyes gondoskodás igénybevétele - ha e törvény másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása mellett - a gyámhatóság dönt. (2) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, e törvény az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. 32. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezését a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének határozata, b) a gyámhatóságnak a határozata, c) a települési önkormányzat által fenntartott átmeneti gondozást nyújtó intézmény esetében az intézményvezető intézkedése, d) a c) pontban foglaltakon túl a fenntartó önkormányzat rendeletében vagy az állami fenntartó által meghatározott körben az intézményvezető intézkedése, e) a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése alapozza meg. (2) Ha az ellátás igénybevételére az (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kerül sor, a határozatot közölni kell a működtetővel és az ellátást nyújtó intézmény vezetőjével is. (3) Állami fenntartó által fenntartott (a továbbiakban: állami fenntartású) intézmény esetén az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti döntésről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét írásban kell értesíteni. (4) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének (3) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező, illetve törvénye A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok A gyermek távolmaradását a szülőnek kell bejelentenie. A bejelentést követő napon az étkezők nyilvántartásából töröljük. Az érvényben lévő 15/ 1980/ VII.15. / MÜM.-EÜM. rendelete alapján az első napi hiányzást nem vehetjük figyelembe. 1. Igazolt a hiányzás: - ha a szülő hiányzás esetén írásban igazolja gyermeke távolmaradását - ha a gyermek orvosi igazolást hoz - ha a hatósági intézkedés kitiltotta 2. Megszűnik az óvodai nevelés, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál többet van igazolatlanul távol az óvodai foglalkozásokról (10 nap), és a szülő kétszeri felszólításra sem hozza óvodába. Kivétel a halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzetű és tanköteles korú gyermek.

18 16 A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A gyermek a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló KNTV - ben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A tagóvodákban és a bölcsődében az étkezési díjat minden hónapban a meghatározott napokon kell befizetni, a félévre meghatározott és a szülőknek írásban kiadott időpontoknak megfelelően. A fizetések időpontját 1 héttel előtte jól látható helyen ki kell függeszteni az óvodákban. Amennyiben a gyereknek túlfizetése van, és azt nem tudja igénybe venni, a szülő a pénzt az óvoda pénztárából felveheti, ha az összeg a két étkezési napot meghaladja. Az óvodába és bölcsődébe véglegesen nem járó gyerekek kimutatott túlfizetés és hátralék összegét az étkezők nyilvántartásából külön belső szabályzat alapján kell kifizetni. A bölcsődében a fenntartó döntése alapján csak az étkezési térítési díjat kell megfizetni; gondozási díj fizetését nem írja elő! Az óvoda egészségvédelmi szabályai, a rendszeres egészségfejlesztése és a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet rendje : Az óvodák működése során az emberi erőforrások miniszterének 20/2012 EMMI rendelet ba foglaltakat és az A.N.T.SZ. által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani! Az óvodásaink egészségügyi állapotának ellenőrzése céljából, külön szülői hozzájárulás nélkül az alábbi kötelező vizsgálatokon vesznek részt a gyermekek minden évben az óvodában: szemészeti szűrés fogászati szűrés hallás-vizsgálat általános egészségügyi vizsgálat egészségügyi iskolaérettségi vizsgálat) logopédiai szűrés) dislexia-szűrés iskolaérettségi vizsgálat (asszisztens) (fogorvos) (asszisztens) (gyermekorvos, védőnő) (gyermekorvos) (logopédus) (fejlesztőpedagógus, óvónő) (óvónő) A szűrővizsgálatok alkalmával a csoportvezető óvodapedagógus gondoskodik az orvosi munka feltételeinek biztosításáról. A védőnő rendszeresen tisztasági vizsgálatot végez.. A bölcsődés gyermekek egészségügyi felügyeletét, vizsgálatát gyermekgyógyász szakorvos látja el. Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége az egészségügyi adatokkal kapcsolatos titok megőrzése. Egy időben történő, több esetben előforduló járványos megbetegedést az ÁNTSZ- nek jelenteni kell. Csak egészséges gyermek járhat óvodába és bölcsődébe!

19 17 A gyerekeket minden nap szabad levegőre kell vinni, kivéve: köd, viharos szél esetén. Az udvaron tavasztól késő őszig a hőmérsékletnek megfelelően gondoskodni kell a gyerekek ivóvízellátásáról. Séták, kirándulások alkalmával a gyerekeket veszélyes helyre vinni nem szabad. A séták, kirándulások lebonyolításához 10 gyerekenként 1 felnőttet kell biztosítani. Egész napos kiránduláshoz a szülő beleegyezése szükséges. Az óvoda és bölcsőde területén és a bejárattól számított 5 méteren belül dohányozni nem szabad! Az óvoda konyhájába a konyhai dolgozókon kívül csak az óvoda dolgozói léphetnek be, indokolt esetben. Védőruhában az utcán közlekedni tilos! Munkaidő alatt az intézmény működési területén belül szeszesital fogyasztása tilos! Valamennyi dolgozó minden alkalommal munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni. A dolgozók és gyermekek egészségének, testi épségének védelmét érintő szabályokat a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. A munkavédelmi előírások betartása minden dolgozónak kötelessége. Gyermekbalesetek megelőzése, illetve bekövetkezett balesettel összefüggő feladatok : A gyermek egészséges és biztonságos környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. Az óvodában dolgozó valamennyi felnőtt kötelessége a balesetet okozó források megszüntetése, illetve jelzése az intézményvezető felé. A gyerekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó ismereteket, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat az óvodai nevelési év megkezdésekor, valamint kirándulások előtt és szükség szerint egyéb esetben minden óvodai csoportban a gyermek életkorának és fejlettségének megfelelő szinten ismertetni kell. Az ismertetés tényét, és tartalmát dokumentálni kell a csoportnaplóban. Ha a gyereket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. Ha a balesetet, vagy a veszélyforrást bármely dolgozó észleli, köteles azonnal intézkedni, a tagóvoda vezető figyelmét haladéktalanul felhívni a veszélyforrásra. Bekövetkezett balesetet az előírásnak megfelelően, nyomtatványon nyilván kell tartani, ill. jelenteni. A három napon túl gyógyuló balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Megfelelő nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a szülőnek; egy példányát az óvodában meg kell őrzi. A súlyos balesetet az intézmény fenntartójával haladéktalanul közölni kell. Lehetővé kell tenni, hogy a szülői szervezet képviselője részt vegyen a gyermekbaleset kivizsgálásában. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettséget az intézményvezető ellenőrzi.

20 18 Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzése érdekében. Az óvodai gyermekvédelem : A gyermekvédelem minden óvodapedagógus feladata. Munkájukat segítik a gyermekvédelmi felelősök. A tagóvodákban dolgozó gyermekvédelmi felelősöket az intézményvezető bízza meg a közösség véleménye alapján. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse a gyermekek érdekében intézkedést kezdeményez, folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal. A gyermekjóléti szolgálat és az óvodák között kapcsolattartást vezetői szinten az intézményvezető és óvodák összekötője gondozza. A gyermekjóléti szolgálat és tagóvodák összekötője az intézményvezető által megbízott gyermekvédelmi felelős, aki gyermekvédelmi tevékenységet több éven át jól folytató óvodapedagógus. A nevelési év kezdetekor tájékoztatni kell a szülőket a gyermekvédelmi felelős személyéről. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők : Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről, és értesíti a fenntartót. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén gondoskodni kell az illetékes szervek és az intézményvezető értesítéséről, és az óvoda, bölcsőde gyors, szakszerű kiürítéséről. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Az épület kiürítésének időtartamáról a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján a vezető, a tagóvoda vezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. A rendkívüli esemény, bombariadó esetén a felnőttek meg kell őrizzék nyugalmukat, a gyermekek körében pánikot nem kelthetnek, ijedelmet nem okozhatnak. Az épület kiürítése után a gyermekeket biztonságos helyre kell vinni. Ahol a közelben van iskola, - az érintett igazgató beleegyezésével, - az iskola épületében kell elhelyezni a gyerekeket. Ahol a közelben van játszótér, el kell vinni a csoportokat, illetve sétát kell szervezni a gyerekek számára. A rendkívüli eseményekről, a bombariadóról az intézményvezető rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. IV. Az intézményvezetés szerkezete A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény élén az óvodavezető áll, őt pályázat útján az önkormányzat bízza meg, az idevonatkozó rendelkezések alapján. Az óvodavezető magasabb vezetőnek minősül. Az óvodavezető munkáját általános helyettes segíti, ő szintén magasabb vezető. A tagóvoda vezetők vezető állásúaknak minősülnek. A tagóvoda vezetőket a nevelőtestület véleményének ismeretében az óvodavezető bízza meg. A bölcsőde élén szakmai vezető áll, vezető állású minőségben.

21 19 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény gazdasági koordinátora és a karbantartók vezetője az intézményvezető döntése alapján a vezetői testületben konzultatív, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az Egyesített Óvodai Intézmény óvodavezetője : ( NKTV. 69. (1)-(4) szakasz) Az intézmény egyszemélyi felelőse. Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A gazdálkodás az Önkormányzat 160/2007. (XII.20.) határozata alapján létrejött Együttműködési Megállapodás - ba foglalt munkamegosztás és felelősségvállalás rendje szerint történik..1. A köznevelési intézmény vezetője a., felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, b., gyakorolja a munkáltatói jogokat, c., dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, d., felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, e., jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, f.,., képviseli az intézményt. 2. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a., a pedagógiai munkáért, b., a nevelőtestület vezetéséért, c., a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, d., a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, e., nemzeti és óvodai ünnepek, megemlékezések méltó megszervezéséért, f., gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g., nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h., a szülői szervezettel való együttműködésért, i., a gyermekbaleset megelőzéséért, j., a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezéséért, k.,a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 2. A köznevelési intézmény vezetője: a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazottak munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. A nevelési- oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében - személyazonosításra alkalmatlankérdőíves felmérés alapján értékeli.

22 20 Az Egyesített Óvodai Intézmény óvodavezető- helyettese : - A vezető közvetlen munkatársa A vezető távollétében betegsége, szabadsága, igazolt távolléte esetén,- teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat, gazdálkodási jogkörben utalványozási joggal bír. Hatásköre : A pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése. Döntési jogköre: - A feltárt hiányosságok pótlásában utasítási jogkörrel bír. A Bölcsőde vezetője: A vezető közvetlen munkatársa. A bölcsődébe teljes felelősséggel végzi a szakmai irányítást. Feladatai: A gondozónők szakmai irányítása, ellenőrzése A feltárt hiányosságok pótlásában utasítási jogkörrel bír Munkaidő beosztás elkészítése, betartásának ellenőrzése Kapcsolattartó, koordináló tevékenység az óvoda és bölcsőde között A bölcsődére vonatkozó jogszabályok figyelemmel kísérése A jogszabályok alapján szükséges dokumentumok elkészítése, aktualizálása Kapcsolattartás a szülőkkel; szülői értekezletek megtartása A Kollektív Szerződés, a Közalkalmazotti Szabályzat és az SZMSZ tartalmának megfelelő feladatellátás A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény gazdasági koordinátora: A vezető által hozott gazdasági döntések pontos, szakszerű végrehajtásáért felel. A szabályzatokban foglaltaknak megfelelően végzi a munkáját. Részt vesz az óvodai beszerzések megszervezésében, a nyári karbantartás előkészítésében, szervezi a leltározást és a karbantartás. A karbantartók csoportvezetője: Részt vesz a karbantartás megszervezésében, a karbantartók munkáját irányítja. A beszerzésekben a vezető irányítása alapján önállóan eljár.

23 21 Az intézmény vezetősége, mint testület : Konzultatív, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Havonta és szükség szerint megbeszélést tart. Tagjai : - óvodavezető - óvodavezető helyettes - tagóvoda vezetők - bölcsőde szakmai vezetője A vezetők benntartózkodási rendje : Az intézmény nyitvatartási idején belül a bölcsőde szakmai vezetőjének vagy helyettesének, a tagóvoda vezetőnek, vagy a megbízott óvodapedagógusnak az intézményben kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítési rend szerint történik a vezetői feladatok ellátása. A helyettesítés rendje : Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesítését a vezető helyettes látja el teljes felelősséggel. Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítést a legnagyobb vezetői gyakorlattal rendelkező tagóvoda vezető végzi, gazdasági ügyekben a gazdasági koordinátor jár el. A tagóvoda vezető akadályoztatása esetén a helyettesítést a megbízott óvodapedagógus látja el. A bölcsőde szakmai vezetőjét távollétében az általa eseti megbízással megbízott kisgyermek nevelő helyettesíti. Reggel 6,30-tól 7,30 óráig, illetve 16,00 órától 17,30 óráig terjedő időben a vezető, tagóvoda vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedési jogkörük az intézmény működésének, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Nevelőtestület : 70. (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységnek egy nevelőtestülete van. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. (2) A nevelőtestület a) a pedagógiai program elfogadásáról,

24 22 b) az SZMSZ elfogadásáról, c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról... j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, k) jogszabályban meghatározott más ügyekben dönt. (3) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. A nevelőtestület tagjai a 7 óvoda óvodapedagógusai. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni a tanév elején, valamint minden olyan esetben, amikor az óvoda egészét érintő kérdésekben kell döntést hozni, illetőleg a nevelőtestület jogszabályban meghatározott jogait gyakorolja. Rendkívüli értekezletet a vezető vagy a nevelőtestület kérésére kell összehívni. A tagóvodákban év elején- a munkarend rögzítése miatt-, év közben szükség szerint kell munkatársi értekezletet tartani. A munkatársi értekezleten az intézményvezető képviseletét biztosítani kell. Az értekezletről írásos feljegyzést kell készíteni Szakmai munkaközösségek A munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében; összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítő eljárásában. 71. (1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. (2) A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelőoktató munkájának szakmai segítéséről. A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat meg. (3) A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható.

25 23 (4) Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség működhet a tagintézményben. (5) A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. A munkaközösségekre háruló feladatok : - házi bemutatók szervezése - a munkaközösségek témájában a tervező, elemző, értékelő tevékenységben való részvétel - a kutatások, kísérletek segítése, megvalósítása, értékelése - a munkaközösségi tagok önképzése és továbbképzése - összefoglaló értékelés, beszámoló készítése a nevelőtestület számára a munkaközösség tevékenységéről A munkaközösség vezető részére pótlék jár. A pótlék mértékét a Kjt. Alapján a Kollektív Szerződés szabályozza. A munkaközösség működési rendje, tevékenysége: Működésük egy vagy több nevelési évre határozható meg. A munkaközösség vezető a tagok javaslata alapján elkészíti a munkatervet szeptember 15-ig, majd ez alapján megtartja a munkaközösség a foglalkozásokat. A nevelési évet záró értekezleten a munkaközösség vezetője beszámol a tevékenységükről, értékelve azt. A munkaközösségek együttműködnek egymással is az intézmény feladatainak megvalósításában. Működésük összehangolása az intézmény vezető helyettesének feladata. V. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 1. A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése. 2.Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes, tagóvoda vezetők és a szakmai munkaközösségek javaslatai alapján az intézményvezető és a vezető gondozónő készíti el. 3. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés - területeit - módszereit - ütemezését 4. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni.

26 24 5. Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető, illetve akadályoztatása esetén helyettesei felelnek. 6. Az ellenőrzésben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 7. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az intézményvezető - az intézményvezető- helyettes - a tagóvoda vezetők - a szakmai munkaközösségek - a szülői szervezet jelzése alapján. 8.Az ellenőrzésbe be lehet vonni - a vezető-helyettest - a tagóvoda vezetőket - a szakmai munkaközösségek vezetőit 9. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel ismertetni kell, akik arra írásban észrevételt tehetnek. A nevelési év záró értekezletén ismertetni kell az ellenőrzések eredményeit, illetőleg azok általánosítható tapasztalatait, meghatározva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. A megállapításokat és a szükséges intézkedéseket a szülői munkaközösség vezetőségi tagjaival is ismertetni kell. VI. Óvodai hagyományaink Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok : A születés és névnapok megünneplése a csoportban lévő hagyományoknak megfelelően történik. A gyermeki élet hagyományos ünnepei: - Mikulás: csoportonként, vagy tagóvodai szinten a hagyományoknak megfelelően - Karácsony: ünnepvárás, ajándékkészítés, közös ünneplés - Farsang: jelmezkészítés, vidám programok, óvodai hagyományoknak megfelelően - Anyák napja: bensőséges köszöntés csoportonként - Gyermeknap: kirándulás, szervezett program, szülők bevonásával, intézményi mesedélelőtt - Iskolába menők búcsúztatása: óvodánként a kialakult hagyományoknak megfelelően

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kukorelli Eszter óvodavezető 2013. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szegedi Waldorf Óvoda

Szegedi Waldorf Óvoda Iktsz.: /2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2009. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben