SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: március 27. Példány használója: Igazgató P.H. A dokumentum másolása csak az igazgató engedélyével lehetséges! Készítette: Jóváhagyta: Szabó Mihály igazgató Szutorisz-Szügyi Csongor Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - 1 -

2 TARTALOM Szervezeti és Működési Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 III. KOLLÉGIUMI NEVELÉS, ELHELYEZÉS III. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK VI. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE VII. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI VIII. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE IX. A TANULÓK ÜGYEINEK INTÉZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK X. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETT FORMÁJA ÉS RENDJE 72 XI. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA XII. ZÁRADÉK ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 25. (1) bekezdése értelmében: A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, feladata, hogy megállapítsa a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, betartása és betartatása, feladata és kötelessége az intézmény valamennyi alkalmazottjának és tanulójának. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik létesítményeit, helyiségeit. A köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe 2. Az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el. Azon rendelkezések érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértésére van szükség. 3. Az SZMSZ megtekintése nyilvános. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján Az SZMSZ időbeli hatálya Az SZMSZ az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület jóváhagyásával/elfogadásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg érvényét veszti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke által 178-8/2010. számon jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata. Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök - 3 -

4 A kihirdetés napja: március Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: - Az intézménnyel (óvodával, iskolával, kollégiummal stb.) jogviszonyban álló minden alkalmazottra. - Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda, iskola feladatainak megvalósításában. - A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). 6. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az intézmény (óvoda, iskola, kollégium,stb.) területére. Az intézmény (óvoda, iskola,kollégium stb.) által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán, iskolán kívüli programokra. Rendeletek: 7. Az SZMSZ Jogszabályi alapjai: évi LXXIX. törvény a Közoktatásról évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről évi CXXIV. törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi LXXVI. törvény a Szakképzésről évi CLXXXVII. törvény a Szakképzésről évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi CXCV. törvény Az államháztartásról évi C. törvény a számvitelről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosítása évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, ill. ennek módosítása 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 229/2012. (VIII.28) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben - 4 -

5 11/1994. (VI.8.) MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítása, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 56/2011. (XII. 31) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 16/2007. (III.14.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól. 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 259/2002. (XII.18.) Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének engedélyezéséről 133/1997. (VII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatáról és működésük feltételéről 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról - 5 -

6 138/1992 (X.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről 46/2001. (XII.22.) OM rendelet a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 15/2013. (II.26) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A törvényes működés alapdokumentumai: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Éves Munkaterv, Közalkalmazotti Szabályzat, Ügyrend, Számviteli Politika, Gyermekotthonok Szakmai Programja, Éves Munkaterve. II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. Az intézmény neve, azonosító adatai, jogállása. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon jogállását, működési területét, alaptevékenységét, az iskola típusát, évfolyamainak számát, a vagyon feletti rendelkezés jogosultságát a IX-09/30/429/2012 ill. a IX-09/30/430/2012 számú alapító okirata tartalmazza. Alapító okiratának kelte: augusztus 7. Intézményünk törzskönyvi azonosító száma:

7 Költségvetési szerv neve Révay György Iskola és Gyermekotthon, Tiszaföldvár Székhelye 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky G. út.5. OM azonosító Létrehozásának éve 1950 Létrehozását elrendelte /1950 VKM 2. Az intézmény típusa, alaptevékenysége, feladat-ellátási rendje. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: - gyógypedagógiai, nevelési oktatási intézmény, szakiskola, kollégium - pedagógiai szakszolgálat: nevelési tanácsadó, logopédiai intézet, - gyermekotthon A költségvetési szerv közfeladata: közoktatási feladatok, gyermekvédelmi szakellátás. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alaptevékenységek szakfeladat szerinti besorolása: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Minőségbiztosítási tevékenységek Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai - 7 -

8 nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Ifjúság-egészségügyi gondozás Gyermekotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alapfokú gyógypedagógiai nevelés-oktatás Tagozódása: Gyógypedagógiai óvoda Általános iskola (TATÁI és ÉATÁI) Működési helye: Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza u. 5. Tevékenységei: Sajátos nevelési igényű: értelmileg illetve tanulásban akadályozott (enyhe illetve középsúlyos) 3. életévét betöltött gyermek egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban. Sajátos nevelési igényű (tanulásában- ill. értelmileg akadályozott) tanulók általános iskolai oktatása, nevelése 1-8 évfolyamon. Logopédiai szolgáltatás (a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelőzése és javítása ) A mozgássérült sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskorrekciója (gyógytestnevelés, gyógylovagoltatás). Intézményi elhelyezés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei lakóhellyel rendelkező gyermekek, tanulók esetében biztosított. Gyógypedagógiai óvoda Felvétel: A felvételt követő első hónap próbaidő. A próbaidő leteltével véleményezni kell, hogy a gyermek a nevelési programban leírt követelményeknek milyen mértékben felel meg, esetleg nem felel meg

9 Nem kell kivárni a tartós megfigyelés végét abban az esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek az intenzív foglalkoztatás mellett nem lesz alkalmas óvodai nevelésre. A pedagógiai véleményt meg kell küldeni a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak, a szülővel vagy a gondviselővel ismertetni kell. Aki óvodában eredményesen nem fejleszthető, annál a képzési kötelezettség megállapítására javaslatot kell tenni a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak. Csoportok alakítása A gyermekek csoportba való beosztása a szakvélemény javaslata alapján történik. A tartós megfigyelés után a csoportba sorolás a fejlettségi szintnek megfelelően módosítható. Iskola Felvétel Felvehető az a tanköteles korú gyermek, aki rendelkezik a TKVSZRB szakvéleményével, melyben megállapították az akadályozottság tényét (BNO F70; BNO F71) és a szülő az iskolába beíratott. Egészségügyi és rehabilitációs foglalkozást a Ktv. 52..(5) bek. szerint szervezünk. Tanórán kívül szervezett foglalkozások formái A tanuló személyiségfejlesztése és a sérülések korrekciója érdekében csoportos és egyéni foglalkozásokat szervezünk. Csoportos foglalkozási formák: - szakkörök - szakkör jellegű foglalkozások - iskolai sportkör. A felvehető maximális létszám: 130 fő. Középfokú gyógypedagógiai nevelés-oktatás Tagozódása: Speciális Szakiskola (OKJ-s képzés) (előkészítő évfolyamokkal Készségfejlesztő speciális szakiskola (előkészítő évfolyamokkal) Működési helye: Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza u

10 Tevékenységei: Sajátos nevelési igényű (tanulásban- ill. értelmileg akadályozott) tanulók előkészítő szakiskolai oktatása, nevelése mindkét tagozaton 9. és 10. évfolyamon. Tanulásban akadályozott tanulók OKJ-s szakmai képzése évfolyamon. Értelmileg akadályozott tanulók praktikus ismeretekre felkészítő szakmai képzése évfolyamon. Gyakorlati képzés az intézmény tanműhelyeiben és tangazdaságában. A felvehető maximális létszám: 200 fő. Felvétel és eljárás rendje évfolyamokra való felvétel: Felvehető az a tanuló, aki a felvételi eljárás során az eljárást betartotta, és a felvételi iroda iskolánkat jelölte meg a továbbtanulás színhelyéül. Rendelkeznie kell a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, melyben megállapították az SNI tényét, és a szülő az iskolába beíratta. A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola esetén (BNO F71) speciális szakiskola esetén (BNO F70) Szakképző évfolyamaira való Felvétel Felvehető az a tanuló, aki a felvételi eljárás során az eljárást betartotta, legalább 8. osztály befejezéséről rendelkezik bizonyítvánnyal, és a 16 éves kort betöltötte. Rendelkeznie kell a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, melyben megállapították az SNI és/vagy az értelmi akadályozottság tényét és a szülő az iskolába beíratta. Továbbá rendelkezik a választott szakmához szükséges pozitív orvosi véleménnyel. 3. Kollégiumi nevelés, elhelyezés Működési helye: Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza u. 5. Tevékenysége: Az óvodás gyermekek és az iskolák tanulóinak kollégiumi ellátása A felvehető maximális létszám: 140 fő

11 Felvétel rendje: Felvételt nyer az óvodába beutalt gyermek és az a tanköteles korú tanuló, aki a foglalkozásokon csak bentlakóként tud részt venni. A felvételnél elsőbbséget élvez az a tanuló, akinek lakóhelyéről napi bejárással óvodáztatása és a tankötelezettség teljesítése nem biztosítható. További sorrendiség megállapításánál figyelembe vesszük az intézmény megközelíthetőségét, a gyermek életkorát. Üres férőhelyre gyámhivatal, gyermekjóléti szolgálat kérésére, védő-óvó intézkedésként ideiglenesen Tiszaföldvár vagy közvetlen környékéről is felveszünk gyereket. A felvételhez bekérendő igazolások, iratok: orvosi igazolás a közösségbe befogadható állapotról, oltási lap, gyógyszerezésre vonatkozó javaslat, korábbi lényeges vizsgálati iratok, zárójelentések, közgyógyigazolvány (akinek van), betegbiztosítási kártya száma, diákigazolványhoz szükséges fénykép, kitöltött kollégiumi felvételi lap (1. sz melléklet) Tanulók elhelyezése, csoportok alakítása: A tanulók elhelyezését nemenkénti elkülönítéssel és az életkor figyelembe vételével kell biztosítani. Foglalkoztatási csoportok száma megegyezik az iskolai és óvodai csoportok számával. A tanulók ellátása: A bentlakó tanulók ellátása szülő és az intézmény közös feladata. Családi gondoskodásban részesülők esetében a gondviselő feladata: a tanuló ruházattal való ellátása, hétvégi és szünidei ellátása, utaztatása. meghatározott térítési díj fizetése, orvosi kontrollvizsgálatok elvégeztetése, folyamatosan szedett gyógyszerek behozása, a tisztasági eszközök biztosítása. Intézményi feladatok: Valamennyi gyermek esetében a folyamatos felügyelet ellátása. A tanulók élelmezése. A tanulók legszükségesebb ruházatának gondozása. Egészségügyi ellátást biztosítása. A mosást saját mosodával oldjuk meg, a bentlakó tanulók részére

12 Azoknak a tanulóknak az utazását, akiknek egészségi állapotuk, vagy halmozottan hátrányos helyzetük ezt szükségessé teszi (tömegközlekedéssel történő utazásuk erős akadályozottsága fennáll), Szolnokra, illetve Kunszentmártonba autóbusszal segítjük. Kimenő engedélyezése 1. A tanuló, meghatározott idejű kimenőre mehet, de Tiszaföldvár-Homok város területét nem hagyhatja el! 2. A kimenőhöz a tanulónak rendelkeznie kell, az adott tanév idejére szóló, a szülő által írásban engedélyezett hozzájárulására. (2. számú melléklet). 3. A 18. életévüket betöltött tanulók önálló döntéssel és nevelőjük irányításával mehetnek kimenőre, bizonyos kereteken belül (szabad délutánonként, a kollégiumi házi és napirendjéhez igazodva). Egyéb esetekben a nevelő döntése alapján. Engedély nélküli távozással kapcsolatos feladatok: Bentlakó tanulók engedély nélküli távozása esetén az eseményről egy órán belül tájékoztatni kell az intézmény igazgatóját és az illetékes intézményegység-vezetőt. Mielőbb fel kell venni a szülővel a kapcsolatot, s megbeszélni a további teendőket. Szükség esetén az intézményvezető utasítására a szolgálatot teljesítő alkalmazott értesíti a rendőrséget. 4. Gyermekotthonok A többcélú intézményben két gyermekotthoni egység működik a gyermekvédelmi szakellátásba bekerült átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó elhelyezésére. Hétszínvirág Gyermekotthon engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő Telephelyei: Aranyeső lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Döbrei János út fő ép értelmű és enyhén ért. fogyatékos gondozott integráltan történő ellátására, Százszorszép lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Döbrei János út (különleges), 10 fő enyhe értelmi fogyatékos gondozott részére, Hóvirág lakásotthon 5430 Tiszaföldvár, Hunyadi út 19. (különleges), 10 fő enyhe értelmi fogyatékos gondozott részére Szivárvány Gyermekotthon engedélyezett férőhelyek száma: 34 fő Telephelyei: Ezüstfenyő lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Bányai Kornél út 10. (különleges) 10 fő enyhe értelmi fogyatékos gondozott részére

13 Napraforgó lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Aranykert út 46. (különleges) 8 fő középsúlyos értelmi fogyatékos gondozott részére Margaréta lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza u. 5. (különleges) 8 fő enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos gondozott részére Fénysugár lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Döbrei János út 142. (normál) 8 fő ép értelmű és enyhén értelmi fogyatékos gondozott integráltan történő ellátására A szolgáltató tevékenység típusai: teljes körű otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint az átmeneti és tartós nevelésbe vett ép értelmű, valamint fogyatékos gyermekek számára különleges és normál lakásotthoni egységekben utógondozói ellátás, külső férőhelyek működtetése A gyermekotthonban folyó nevelőmunka célja, közös alapelvei A gyermekotthon jellemzői: A lakásotthonok elsődleges jellemzője a családias jelleg, ami azt jelenti, hogy a családmodell mintájára alakítjuk a gyermekotthon szervezetét, működési rendjét, hétköznapjait és hétvégéjét. A lakásotthonok családi házakban működnek, amelyekhez udvar és kert is tartozik. Így neveltjeink gyakorolhatják a szomszédi kapcsolatokat, másságukkal beilleszkedhetnek egy közösség életébe, életre szóló barátságokat köthetnek. Feladatunk az önálló életre történő felkészítés, annak érdekében, hogy gondozottaink családjukba visszakerülve, vagy kikerülve a társadalomba megtalálják helyüket. A családias jelleg egyfajta arany középutat jelez a személytelen intézeti elhelyezés és a szoros, vérségi kapcsolaton alapuló családi forma között. Az alacsony gyermeklétszám, az épület adottságai és az ott dolgozó szakemberek biztosítják a biztonságot, a menedéket nyújtó légkört, a személyre szabott törődést oly módon, hogy a gyermek érezze a feltétel nélküli elfogadás mellett a meghittség élményét. A gyermekvédelmi törvény is egyfajta átmeneti állomásként kezeli, mert egy hatékony családgondozói rendszerre épít, melynek minden erejével azt a célt kell szolgálni, hogy aki itt él mielőbb visszakerülhessen a családjába, mert a gyermek ennek, a gyermekvédelmi gondoskodás ellenére is része. A mi dolgunk az, hogy olyan funkcionálisan működő mesterséges családot alakítsunk ki, mely felkészíti a gyereket a közösségben rá váró élet folytatására, a visszatérésre. (Volentics)

14 1. A gyermekotthoni nevelés alapvető célja A veszélyeztetett helyzetbe került gyermekek és fiatal felnőttek számára otthont, életkorának, egészségügyi és személyiségállapotának megfelelő gondozást, fejlesztést, nevelést, képességük szerinti iskoláztatást nyújtson. A gyermeknek joga van: személyiségének harmonikus fejlődéséhez, szükség szerint személyiségkorrekciójához, habilitációhoz, rehabilitációhoz, egészségügyi ellátáshoz, különleges és speciális szükségleteinek kielégítéséhez, a gyógypedagógiai ellátáshoz, oktatáshoz, a szabadidő tartalmas, hasznos eltöltéséhez. 2. Alapvető feladatok A jogszabály alapján a nevelés-gondozás során gondoskodunk arról, hogy a gyermek hozzájusson: a megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, valamint az előírt gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz, a terápiához, amely személyisége korrekciójához, az őt ért lelki sérülések gyógyításához szükséges, szakértői bizottság javaslatának megfelelő gyógypedagógiai ellátáshoz, az életkorának és képességeinek megfelelő oktatáshoz, továbbá a tanulmányi lemaradásai megszüntetéséhez szükséges segítséghez, illetve azokhoz a feltételekhez, amelyek biztosítják képességei megfelelő kibontakoztatását, a szellemi és erkölcsi fejlődését szolgáló, kulturális értékekhez, tájékoztatáshoz, az ismeretek bővítését szolgáló információkhoz, a szabadideje hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételekhez, szórakoztató, kulturális és művészeti tevékenységekhez. A gyermekotthon kapcsolatot tart a gondozott gyermek oktatását, végző nevelési-oktatási intézménnyel, és minden olyan szervezettel (gyámhivatalok, TEGYESZ, gyermekjóléti szolgálatok, családsegítő központok), amelyek a gyermek életében alakító tényezőként jelen lehetnek. Ennek érdekében: fogadóórákon, szülői értekezleteken tájékozódunk a gyermek iskolai előmeneteléről, folyamatos kapcsolatot tartunk a gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakembereivel. A nevelők-gondozók a gondozott gyermeket az önálló életvitelre történő felkészítés érdekében értelmi képességei és életkori sajátosságai figyelembe vételével bevonja: a háztartási teendők végzésébe, a családi gazdálkodás tervezésébe, a pénzkezelésbe

15 A gyermekotthon biztosítja annak a lehetőségét, hogy a gondozott gyermek és fiatal felnőtt véleményt nyilváníthasson a számára nyújtott ellátásról és nevelésről, illetve a személyét érintő ügyekről, továbbá gondoskodik arról, hogy a gyermek véleményét a gondozás-nevelés során korára, fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. A gyermekotthon lehetővé teszi, hogy a gondozott gyermek szabadon gyakorolhassa vallását, továbbá vallásoktatáson vehessen részt. Elősegíti, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gondozott gyermek megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájuthasson a kisebbség kulturális értékeihez. A nevelés-gondozás során biztosítjuk: a gondozott gyermek környezetének állandóságát, a gondozott gyermek személyes tárgyainak elhelyezését, azt, hogy a gondozott gyermekről évente legalább egy alkalommal fénykép készüljön. Különleges feladata: Támaszt és biztonságot nyújtunk, amelyben érzelmi védettséget, szeretetet kapnak a gondozott gyermekek és fiatal felnőttek. A személyiség autonómiáját biztosítjuk, a szabadság és az öntevékenység igényének kialakítását célozzuk az életkori sajátosságoknak megfelelően. A gyermekek családi kapcsolatainak rendeződését támogató, nevelő-fejlesztő életteret és perspektívát biztosítunk. Az empátia, a tolerancia, a szolidaritás, és a konfliktuskezelés képességeinek elsajátíttatását kiemelt feladatunknak tekintjük. Törekszünk a kitartó, céltudatos, produktív munkára nevelésre, a munka szeretetének kialakítására. Ellátjuk a gyermekotthonban átmeneti és tartós neveltként elhelyezett kiskorú, illetve utógondozott fiatal felnőtt korú, leányanyák, illetve gyermekeik gondozását. Utógondozottak ellátása keretében: átmenet biztosítása a gyermekotthon elhagyása és az önálló életvitel, illetve a szociális intézménybe történő elhelyezés között, pályaorientáció, munkára történő felkészítés, valós élethelyzetek teremtése, a családok felkészítése a tanulmányaikat befejezett gyermekek, fiatalok fogadására, kapcsolatok kialakítása, fenntartása a bentlakásos szociális intézményekkel. A gyermekotthon kapcsolatrendszere: Belső kapcsolatok: A lakásotthonban dolgozó nevelők, gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztensek, gyermekfelügyelők együttműködése: megbeszélés (hetente), szükség esetén rendkívüli megbeszélés, esetmegbeszélés, szupervízió. A nevelőközösség és a gyermekek együttműködése: érdekképviselet

16 A gyermekotthon és a lakásotthonok egymás közötti kapcsolatai. Külső kapcsolatok: a fenntartóval, a területileg illetékes gyámhivatalokkal, a gyermekjóléti szolgálatokkal, a gondozott gyermekek és fiatal felnőttek oktatási intézményeivel, a gondozott gyermekek és fiatalok hozzátartozóival, szülőkkel, nevelőszülőkkel, gyámokkal, a befogadó település illetékeseivel, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, a települési önkormányzatokkal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, az egészségügyi intézményekkel, a megyei és országos szakmai szervezetekkel. Gyermekotthonba való bekerülés módja: A gyermekotthonba a területileg illetékes gyámhivatal határozata alapján kerülnek a gondozottak. A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehet megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható és a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható. Tartós nevelésbe vétel feltételeit a Gyvt a tartalmazza. A gyermek gondozási helyének meghatározása, illetve a gyám kirendelése a törvényben meghatározottak alapján, az elhelyezési értekezleten, az előzőleg beszerzett szakvélemények alapján történik, mely figyelembe veszi a gyermek lakóhelyének, oktathatóságának, nevelhetőségének, személyiségi állapotának, életkorának, különleges és speciális szükségleteinek kielégítését, valamint a családi kapcsolattartás lehetőségét. A gondozási hely kijelölése után a gyám gondoskodik a lakásotthonba, különleges lakásotthonokba történő elhelyezéséről. A bekerült gyermeknek egyéni gondozási-nevelési tervet készítünk. Az elhelyezés megváltoztatásáról, új gondozási hely kijelöléséről a gyám kérelmére, a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján az illetékes gyámhivatal dönt. Gyermekotthonból való kikerülés módja: A gyermek átmeneti, illetve tartós nevelése a területileg illetékes gyámhivatal határozata alapján szűnik meg. A gyámhivatal az átmeneti, illetve tartós nevelésbe vétel fennállásának szükségességét a gyám a vér szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálat és a területi gyermekjóléti szolgálat tájékoztatása, illetve javaslata, továbbá, ha szükséges a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye alapján évente

17 felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhivatal dönt az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely fenntartásáról, módosításáról, a szülői felügyelet megszüntetése iránti per indításáról, az átmeneti, illetve tartós nevelés megszüntetéséről. A gyámhivatal a szülő kérelmére, vagy hivatalból, a gyermek átmeneti nevelésbe vételét megszünteti, amennyiben annak okai már nem állnak fenn. A tartós nevelésbe vétel megszűnik, ha a bíróság a szülői felügyeletet visszaállította, a gyermeket örökbe fogadták, más személy gyámsága alá került, vagy a gyermek nagykorúvá vált. Gondozási hely megváltozása, illetve átmeneti és tartós nevelésének megszűnése esetén a volt gyám végszámadást készít és átadja a gyermek ingó- és ingatlan vagyonát a gyámhivatal által kijelölt illetékes személynek. Utógondozó otthonba kerülés módja: A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére, illetve a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyám javaslatának és az intézmény befogadó nyilatkozatának figyelembevételével elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnik meg. Amennyiben a gyámhivatal elrendeli a fiatal felnőtt utógondozását, utógondozói ellátását, az utógondozott kérésére, az igazgató engedélyével és a vele kötött együttműködési szerződés alapján, a gyermekotthon részét képező utógondozó lakásotthonba, illetve külső férőhelyre kerül. Utógondozó otthonból való kikerülés módja: Megszűnik az utógondozói ellátás amennyiben azt a gyámhivatal határozatával megszünteti. Amennyiben a fiatal felnőtt az együttműködési megállapodás szabályait nem tartja be, a nevelőkkel szemben elfogadhatatlan magatartást tanúsít, a házirendet többször súlyosan megsérti, és az ellátás megszűntetésével az intézmény érdekképviseleti fóruma is egyetért. Kérelmezik az utógondozói ellátás megszüntetését az illetékes gyámhivatalnál. Érdekképviselet, érdekvédelem, jogi segítségnyújtás Az elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek érdekeinek képviseletére gyermekönkormányzatot hoztunk létre. A gyermekjogi képviselő havonta egy alkalommal jön gyermekotthonunkba. A gyermekek, jogaik érvényesítése érdekében tanácsot, segítséget kérhetnek tőle. A gyermek és fiatal felnőtt, illetve szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint járhatnak el

18 Jutalmazás, büntetés A mindennapi élet során a gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal felnőttek harmonikus együttélésének, biztonságának, egészséges fejlődésének érdekében szükséges az alapvető szokások és szabályok betartása, betartatása. A gyermekek, valamint a fiatal felnőttek cselekedetét, normakövetését a gyermekotthonok házirendjében megfogalmazott általános magatartási elvárásokhoz, illetve önmagukhoz, saját személyiségük állapotához viszonyítva vizsgáljuk. 5. Pedagógiai szakszolgálati intézményegység Az intézményegység neve: Pedagógia Szakszolgálat Működési helye: Tiszaföldvár, Malom út 1. II. emelet Kunszentmárton, Kölcsey u. 7. Szakmailag önálló egységként a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül az alábbiakat látja el: nevelési tanácsadás logopédiai ellátás A működés rendje A Pedagógiai Szakszolgálat intézménye egész évben folyamatosan működik. Tanítási szünetek ideje alatt, az ellátás igénybevételének lehetőségét fogadónapokon kell biztosítani. Az erről szóló tájékoztatást az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni. Az intézményegység-vezető helyettesítése az igazgató utasítása szerint történik. A fejlesztő foglalkozások hétfő csütörtök: péntek: ügyfélfogadás rendje: hétfő péntek: vizsgálatok: hétfő péntek: A vizsgálatokat szülői kérelem, jegyzői határozat, a nevelési- oktatási intézmények, illetve a családvédelmi intézmény kezdeményezése alapján a szülő írásos egyetértésével végezzük. A vizsgálatok, fejlesztőfoglalkozások és terápiák előjegyzés alapján történnek, a beérkezés sorrendjében. A kliensek írásbeli értesítést kapnak az időpontról. A vizsgálat lezárásakor a szülőt szóban tájékoztatjuk a megállapításokról és további javaslatokról, valamint ezzel kapcsolatos jogairól. Ezt írásban,

19 Szakmai feladatok nyilatkozat formájában rögzítjük. Részletes Szakvéleményt 30 napon belül küldünk. Nevelési Tanácsadás A beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek/tanuló vizsgálata, szakvélemény-készítés, valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és szülő bevonásával. A szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése keretében feltárja a gyermek, tanuló fejlődését segítő, illetve hátráltató körülményeket, hiányosságokat. A hiányosságok megszüntetése érdekében tájékoztatást nyújt az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, nevelőtestületének. Közreműködik a megoldási javaslatok kidolgozásában, felhívja a fenntartó figyelmét, ha az intézkedés megtétele azt indokolja. Tanácsadást nyújt: neurotikus tünetek, pszichés zavarok, tanulási problémák esetén a szülőknek és a nevelési-oktatási intézményeknek a fejlesztő célú foglalkozások megszervezéséhez. Ha a nevelési tanácsadó megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, további vizsgálat céljából javasolja a szülőnek, hogy gyermekével jelenjen meg a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál. Az egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelés és minősítés alóli felmentési kérelmének szakmai véleményezése vizsgálat és szakvélemény keretében. A szülő, illetve az óvoda megkeresése esetén iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolítása. Javaslattétel, pl. logopédiai, egészségügyi, gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére. Logopédiai szolgáltatás Beszédhibák, nyelvi kommunikációs zavarok diagnosztizálása, kezelése. Kiegészítő tevékenységek Esetmegbeszélések egyénileg, illetve csoportos formában az érdekelt szülőkkel és pedagógusokkal. Tanácsadás szülők, nevelők, pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek számára a tüneteket fenntartó környezeti okok felszámolása érdekében

20 Konzultációk: fenntartók, gyermekjóléti szolgálatok, gyámhivatalok, egészségügyi és gyermekvédelmi intézmények, pedagógiai szakszolgálatok munkatársaival. Egyéb szolgáltatások Előadások, tájékoztatók ajánló bibliográfiák összeállítása előzetes felkeresések alapján. Vizsgálatok, szakvélemények A Nevelési Tanácsadó által végzett vizsgálatok után Szakvéleményt kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: a gyermek és a szülő (gondviselő) nevét, a gyermek születési helyét, idejét, lakcímét; ennek hiányában tartózkodási helyét. a vizsgálat rövid leírását, a beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézség fennállásával, vagy kizárásával összefüggő megállapítását és az alátámasztó tényeket; javaslatokat a gyermek óvodai-iskolai nevelésével, oktatásával és esetleges tantárgyi felmentésével kapcsolatosan; annak megállapítását, hogy a gyermek, tanuló a tanulmányi kötelezettségének magántanulóként tehet eleget, illetve javaslatot a nevelési-oktatási intézmény által biztosítandó egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásra, felzárkóztatásra vagy fejlesztő foglalkoztatásra. annak előírását, hogy a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadás keretében biztosított fejlesztő foglalkozáson kell részt vennie, továbbá meg kell határoznia ennek időkeretét; figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy amennyiben a szülő a szakvéleményben foglaltakat nem fogadja el, a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodás helye szerinti illetékes önkormányzat jegyzőjénél eljárást kezdeményezhet a szakvélemény fölülvizsgálata céljából, illetve hogy az eljárást a Nevelési Tanácsadó is kezdeményezheti. Külső kapcsolatok A Pedagógiai Szakszolgálat a gyermekek érdekében köteles együttműködni: a gyermek törvényes képviselőjével, nevelési, oktatási intézményekkel, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, települések jegyzőjével, gyámhivatallal

21 A kapcsolattartás eszközei: Dokumentáció szakvélemény, feljegyzés, tájékoztató. A Pedagógiai Szakszolgálat az alábbi nyilvántartásokat vezeti: A vizsgálaton, tanácsadáson, fejlesztésen megjelent minden gyermeket forgalmi naplóban kell regisztrálni. A foglalkozások tartalmát munkanaplóban kell vezetni. A rehabilitációs célú fejlesztéseken résztvevő gyermekek állapotát, fejlődését, és az ehhez tartozó anyagokat nyilvántartási lapon tasakban - kell vezetni. A statisztikai adatlapokat kell vezetni. A nyilvántartások vezetéséért felelős: a logopédiai csoportvezető, a vizsgálatvezető pszichológus, gyógypedagógus, pedagógus, a fejlesztő foglalkozást, terápiát vezető pszichológus, gyógypedagógus, pedagógus. A nyilvántartott adatok kérésre az alábbiak szerint továbbíthatók: bíróságnak és az illetékes önkormányzatnak valamennyi adat, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre vonatkozó adatok, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatokat a szülőknek és a nevelési oktatási intézményeknek. Statisztikai célú felhasználásra kért adatok csak személyazonosításra alkalmatlan módon továbbíthatók!

22 III. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI 1. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogkörét ill. az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátását a következő utasítások,szabályzatok tartalmazzák: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 3/2013. (I.18.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fejlesztéseinek bonyolításával kapcsolatos eljárás rendjéről A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (I.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 1/2013. (I.02.) KLIKE utasítás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 1/2013. (I.02.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1/2013. (I.17.) szabályzata a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés eljárásrendjéről. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2/2013. (II.11.) szabályzata a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés eljárásrendjéről. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 3/2013. (II.11.) szabályzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről 2. Az intézmény étkeztetés biztosítása Az étkezési térítési díjkedvezményeket az évi XXXI. Gyvt. alapján állapítjuk meg tanulóink részére. 100 %-os kedvezményezettek: óvodás, 1-8. osztályos tanulók, akik rendelkeznek érvényes gyermekvédelmi határozattal 50 %-os kedvezményezettek: tartósan beteg, fogyatékos tanulóink Teljes díjat fizetnek: állami gondozott és nevelőszülői gondoskodásban részesülő tanulóink Felnőttek részére díjfizetés ellenében biztosítunk étkezést

23 A gyermek betegsége esetén a szülő értesítse, az óvónőt, az osztályfőnököt vagy/és a kollégiumi nevelőt minél hamarabb, hogy a következő naptól a létszámból kihagyható legyen. A térítési díjat a szülők előre fizetik, a hiányzás miatti összeg a következő hónapban kerül elszámolásra. Az a szülő, aki nem fizeti meg több hónapig az étkezési térítési díjat, többszöri felszólítás ellenére sem, bejelentésre kerül a fenntartóhoz, aki gondoskodik annak behajtásáról. IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Az intézmény vezetője A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 68. (1) szerint az állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelőtestület, többcélú intézményben az igazgatótanács, a fenntartó, az intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési önkormányzat véleményének kikérésével az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt. A köznevelési intézmény vezetője a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, b) gyakorolja a munkáltatói jogokat, c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, f) képviseli az intézményt. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a) a pedagógiai munkáért, b) a nevelőtestület vezetéséért, c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,

24 i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Közvetlenül irányítja a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményegység-vezető (általános igazgató helyettes) a különleges gyermekotthoni intézményegység-vezetők, a pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezető, a kollégiumvezető, gazdasági munkatárs, (gazdaságvezető,) az iskolatitkár, a személyügyi előadó munkáját. Fő feladatai: Az intézményben folyó szakmai tevékenység koordinálása. Kapcsolatot tart a fenntartóval. Betartja, és betartatja a tankötelezettség teljesítését. Előkészíti az intézmény munkatervét. Irányítja és ellenőrzi az igazgatóhelyettes és intézményegység-vezetők tevékenységét. Előkészíti az intézmény vezetésére és szakalkalmazotti közösségére tartozó döntéseket. Figyelemmel kíséri és segíti a szakmai munkaközösségek munkáját. Biztosítja az érdekképviseleti szervek működési feltételeit. Gyakorolja a munkáltatói jogkört. A hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására irányuló munkáltatói intézkedéseket tehet. Részt vesz a Megyei Intézményfenntartó Központ által szervezett értekezleteken. Felel az intézmény munkavédelmi tevékenységéért. Az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol az intézmény folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. Jelentési kötelezettsége Minden működéssel kapcsolatos rendkívüli eseményről 24 órán belül szóban, illetve írásban jelentést tesz a fenntartónak. A jelentési kötelezettség kiterjed - A nevelő oktató munkát tartósan akadályozó vagy váratlanul fellépő eseményre

25 - A tulajdonban bekövetkezett nagy kárra. - Súlyosabb balesetre, súlyosabb fegyelmi, vagy büntetőjogi felelősségre vonást igénylő cselekményre. - Minden rendkívüli eseményre, jelenségre, melyről az igazgató megítélése szerint a felügyeleti szervet tájékoztatni kell. 2.Az intézményvezető közvetlen munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az általános igazgató-helyettes Közvetlenül irányítja az: Óvodai pedagógusok- gyógypedagógusok, iskolai pedagógusok- gyógypedagógusok, szaktanárok, logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógiai asszisztensek, védőnő, dajkák, munkaközösség-vezetők munkáját. Fő feladatai, jogai: Ellenőrzi az igazgató utasításának végrehajtását, az igazgató útmutatása szerint intézkedik az intézmény mindennapi életében. Beszámolási kötelezettséggel az igazgatónak tartozik, beszámoltatási joga kiterjed az iskolai szervezeti egység dolgozóira. Hatásköre az igazgató akadályoztatása esetén az egész intézményre kiterjed. Az igazgató irányításával vele egyetértésben tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az óvoda, az alapfokú iskola és a szakiskola tanügy-igazgatási munkáját. Részt vesz a testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában, támogatja végrehajtásukat. Ellenőrzi az alapdokumentumok előírásainak érvényesülését (Köznevelési Törvény, Közoktatási Törvény, Szakképzési Törvény, Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Diák-önkormányzati munka stb.). Az osztályfőnökök bevonásával gondoskodik az intézménnyel kapcsolatban álló iskolák és a szülők folyamatos szóbeli és írásbeli tájékoztatásáról (észrevételek, javaslatok, kiemelkedő iskolai teljesítmények, tanulmányi eredmények, viselkedésnormák, aktív intézményi megnyilvánulások, örömök, gondok). Javaslattevő jogkörrel bír a tanárok erkölcsi és anyagi elismerésére

26 Az igazgató kérésére felméréseket, nevelési szintelemzéseket készít és készíttet a diákok körében. Kezdeményezi és megvalósítja a kiírt pályázatok elkészítését és felel az elszámolási határidők betartatásáért. Segíti a nevelőtestületet az egyre nagyobb szakmai autonómia gyakorlásában. Pedagógiai, módszertani kérdésekben szakmai segítséget nyújt. Példát mutat és közreműködik az egységes nevelési követelmények és eljárások, a szeretetteljes, védettséget nyújtó tanár-diák viszony kialakításában. Vezeti és nyilvántartja a tanulói nyilvántartást, tanügyi dokumentációt, a statisztikához adatokat szolgáltat, naprakészen tartja az internetes adatszolgáltatást. Belső továbbképzéseinken előadóként, vitaindítóként közreműködik. Megtervezi a korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat. Elkészíti az óra- és tantárgyfelosztást. Őszinte, naprakész tájékoztatással és aktív közreműködéssel segíti az igazgatót korszerű vezetési eljárásainak minél eredményesebb érvényesülésében. Önállóan és teljes felelősséggel: intézi a tanárok munkaidő-beosztását, alkalomszerű módosítását, elkészíti a szabadságolási tervet, szabadság engedélyezését. Gondoskodik hagyományaink ápolásáról, új hagyományok teremtéséről. Segíti, ösztönzi szakmai-módszertani segítségadással a munkaközösségek által vállalt rendezvények színvonalas és sikeres megszervezését. Közreműködik a tűzvédelmi oktatásban, részt vesz a munkahelyi szemlén, bejáráson. Vezetői értekezleten rendszeresen tájékoztatást ad a hibás, balesetveszélyes eszközökről, a baleseti veszélyforrásokról. Szakmai Egységvezetők Vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása alatt egymással együttműködve, és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. A vezetők megbízását a nevelőtestület véleményének kikérésével (az érintett szakmai egység nevelőtestülete értendő) az igazgató adja ki. Vezetői megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Vezetői értekezleten rendszeresen tájékoztatást adnak a hibás, balesetveszélyes eszközökről, a baleseti veszélyforrásokról. Gyermekotthoni szakmaiegység-vezető (2 egység) Közvetlenül irányítja a: gyermekotthoni nevelők, gyermekvédelmi asszisztensek, gyermekfelügyelők, család- és utógondozó, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus

27 gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, növendékügyi előadó pszichológus munkáját. Fő feladatai, jogai: Kiemelt feladata a gyermek és ifjúságvédelmi törvényben előírt lakásotthonok kialakítása, s megfelelő működtetése. A nevelőtestület jogkörébe utalt döntések előkészítése, a végrehajtás szakszerű megszervezése, ellenőrzése. Személyi feltételek biztosítása, a szervezeti és működési feltételek koordinálása. Javaslattevő jogkörrel bír dolgozói erkölcsi és anyagi elismerésére. Beszámol a gyermekotthon munkájáról, elkészíti a gyermekotthoni dolgozók munkaköri leírását. A nevelőtestülettel egyetértésben elkészíti a gyermekotthon szakmai programját, házi- és napirendjét, továbbképzési tervét. A nevelőtestület tagjaival együtt érvényesíti a gyermeki jogokat, amelyeket jogszabályok biztosítanak számára. Segíti a gyermekotthonban működő gyermekönkormányzat munkáját. Segíti a tanulók testkultúrájának fejlesztését, a lehetőségekhez mérten gondoskodik a testedzés és a sportolás feltételeiről. Módszeres tanácsokkal segíti a pedagógiai munkavégzés folyamatát. Az egybeszervezett intézményben biztosítja a tanulás és a szabadidős programok tárgyi (anyagi) feltételeit, az esélyegyenlőség érvényesülését a nevelési színterek között, valamint az otthonosság, a környezeti esztétikum szinten tartását. Törekszik a gyermekotthon dolgozóinak alapos megismerésére, szakmai autonómiájuk elősegítésére a nevelőtestületen belül. Elvégzi a gyermekotthoni munkájával kapcsolatos adminisztrációt. Biztosítja a gondozottak számára az életkori sajátosságoknak megfelelő lakhatási, tanulási, szabadidős, sportolási és rekreációs feltételeket. A gyermekotthon dokumentációiban szabályozza a személy-, egészség- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos teendőket, kijelöli a felelősöket. Rendkívüli eseményről azonnal értesíti az intézmény vezetőjét. Önállóan és teljes felelősséggel intézi a beosztott dolgozók munkaidő-beosztását, alkalomszerű módosítását, elkészíti a szabadságolási tervet, szabadság engedélyezését. A nevelőtestület véleményének figyelembevételével meghatározza a nevelőmunka tárgyi feltételeit, a munkakörülmények fejlesztési programját, hogy az éves közös költségvetés lehetővé tegye a szükséges anyagi eszközök biztosítását. Javaslataival segíti az intézmény gazdálkodásának feladatközpontúságát, hogy a gyermekotthon érdeke érvényesüljön a költségvetés elkészítésénél. Gyámi tevékenysége körében felel a gyámhivatal által, gyámsága alá helyezett gyermekés ifjúságvédelmi gondoskodásba vett gyermekek vagyonkezeléséért

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben