4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEPTEMBER 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9."

Átírás

1 VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott igazgató SZEPTEMBER 9.

2 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés A SZMSZ célja, tartalma Jogszabályi háttér A SZMSZ hatálya... 9 II. Intézményi alapadatok Intézményi azonosítók Az intézmény (költségvetési szerv) alapításáról szóló jogszabály megnevezése Az intézmény tevékenységei Az intézmény alaptevékenységei Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Vállalkozási tevékenység Befolyás gyakorlása III. Szervezeti felépítés A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése Vezetők, vezetőség Pedagógusok közösségei Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Tanulók közösségei, diákönkormányzat Szülői szervezetek (közösségek) Óvoda-, iskola-, kollégiumi szék A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája A kiadmányozás és a képviselet szabályai A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje... 25

3 2.3 A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája A vezetők és az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája A vezetők és az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék közötti kapcsolattartás formája Tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendje A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az egyes intézményi közösségek egymás közötti kapcsolattartásának formája, módja Pedagógusok közösségei tanulók közösségei Pedagógusok közösségei szülői szervezetek (közösségek) Intézményi tanács egyéb iskolai közösségek A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja: Szakképző iskola esetén a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje IV. A működés rendje Az intézmény működési rendje Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei A felnőttoktatás formái... 43

4 5. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok43 6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai Jogszabályi háttér: A fegyelmi eljárás megindítása: A fegyelmi tárgyalás A fegyelmi büntetés A fegyelmi határozat Az eljárást megindító kérelem A kizárás A döntés jogerőre emelkedése A fegyelmi egyeztető eljárás részletszabályai A könyvtár működése Intézményi védő, óvó előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Az intézmény alkalmazottjainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Egyéb kérdések A kereset-kiegészítés feltételei Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 77

5 10.3 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A teljesítménypótlék összege meghatározásának elvei Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai Szakképző iskola esetén a munkaruha kihordási idejének, tisztán tartásának jogszabályoktól eltérő szabályozása Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség előírása Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok Egyéb, az intézmény működésével összefüggő olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján az SZMSZ-ben kell, vagy más szabályozó dokumentumban nem kell vagy nem lehet szabályozni Intézményi dokumentumok nyilvánossága V. Záró rendelkezések A SZMSZ hatálybalépése A SZMSZ felülvizsgálata Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai Fenntartói és működtetői nyilatkozat Mellékletek melléklet A Veress Ferenc Szakképző Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata melléklet Katalógus szerkesztési szabályzat sz. melléklet Könyvtárhasználati szabályzat melléklet A könyvtárostanár munkaköri feladatai: melléklet

6 Tankönyvtári szabályzat melléklet SZÜLŐI VÁLASZTMÁNY A melléklet Veress Ferenc Szakképző Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje sz. melléklet Adatkezelési szabályzat Munkaköri leírások: IGAZGATÓ ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES PEDAGÓGUSOK SZAKOKTATÓ, GYAKORLATI OKTATÓ OSZTÁLYFŐNÖK MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK KÖNYVTÁROSTANÁR DIÁKKÖRVEZETŐK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA RENDSZERGAZDA ÜGYVITELI DOLGOZÓ I ÜGYVITELI DOLGOZÓ II ISKOLATITKÁR SZEMÉLYÜGYI- MUNKAÜGYI ELŐADÓ GAZDASÁGI DOLGOZÓ LABORÁNS MŰSZAKI DOLGOZÓ ISKOLAPSZICHOLÓGUS

7 I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veress Ferenc Szakképző Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Nkt. 25. (1) bekezdés] 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. Az SZMSZ határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és működési rendjét tartalmazza az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített cél és feladatrendszer hatékony megvalósítása érdekében. Az SZMSZ önálló belső jogi forrás, amely összhangban áll az intézmény Pedagógiai Programjával és Házirendjével. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) a Kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet és a 4/2010. (I.19) OKM rendelet

8 az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények az államháztartásról szóló CXCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az illetékekről szóló évi XCIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.) kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)

9 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) kormányrendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM-rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20. ) OM-rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 28/2000. (IX. 21. ) OM-rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OMrendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM-rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM-rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM-rendelet az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM-rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről 3. A SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.

10 A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ennek hiányában a hatályba lépés napja a jóváhagyásra való felterjesztéstől számított 30 nap eltelte utáni első munkanap.

11 II. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók OM azonosító: KLIK szervezeti egységkód: Az intézmény (költségvetési szerv) alapításáról szóló jogszabály megnevezése 3. Az intézmény tevékenységei 3.1 Az intézmény alaptevékenységei 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/A 1. szakközépiskolai nevelés-oktatás 2. nappali rendszerű iskolai oktatás 3. évfolyamok: négy 4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 5. érettségire felkészítő négy évfolyam 6. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 7. iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel, nyilvántartási szám: , képzési forma megnevezése: szakmai, általános, nyelvi 4220 Hajdúböszörmény, Kálvineum utca szakiskolai nevelés-oktatás 2. nappali rendszerű iskolai oktatás 3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 4. kizárólag szakképző évfolyamok 5. iskolai tanműhely, maximális létszáma: Hajdúböszörmény, Városkert utca 38./D 1. szakiskolai nevelés-oktatás 2. nappali rendszerű iskolai oktatás 3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 4. kizárólag szakképző évfolyamok 5. iskolai tanműhely, maximális létszáma: iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel, nyilvántartási szám: , képzési forma megnevezése: szakmai, általános, nyelvi 3.2 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

12 3.3 Vállalkozási tevékenység Az intézmény az állami közszolgálati feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3.4 Befolyás gyakorlása Az iskola gazdálkodási szervezetekben alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol.

13 III. Szervezeti felépítés 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése

14 1.1 Vezetők, vezetőség INTÉZMÉNYVEZETŐ Az intézményvezetői jogkör: Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény és a fenntartó határozza meg. Kapcsolatot tart az illetékes tankerület munkatársaival, és a települési önkormányzat képviselőjével. Kiemelt feladatai és hatásköre: a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése a nevelőtestület vezetése és döntéseinek előkészítése a döntések végrehajtásának szakszerű szervezése, ellenőrzése a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézményt irányító belső szabályzatok vezetői utasításként való kiadása, hatályosságról történő gondoskodás a közoktatási intézmény képviselete együttműködés az érdekképviseleti szervekkel, szülőkkel, diákokkal, fenntartóval a nemzeti és intézményi ünnepélyek méltó szervezése a gyermek és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló és gyermekbalesetet megelőzésének irányítása belső ellenőrzés döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

15 Az intézményvezető kizárólagos hatáskörében általánosan nem helyettesíthető feladatok: szakmai teljesítés igazolása pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése, kizárólag szakmai együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió forint támogatási összeget meg nem haladó 100%-os támogatási intenzitású projektek esetében Intézményvezetői felelősség: Az intézményvezető egy személyben felelős: az intézmény szakszerű és törvényes működéséért az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, vagyonvédelemért a pedagógiai munkáért a gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért a tanulók, gyermekek érdekeinek elsőbbségéért a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért a nevelő- oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért a tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. Hatáskörében átruházza: - az általános igazgatóhelyettesre: a nevelőmunka ellenőrzését iskolai szinten, az oktatómunka ellenőrzését a szakközépiskolai és a szakiskolai közismereti tárgyak területén a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését a nemzeti és iskolai ünnepélyek megszervezését a szakiskolai és a szakközépiskolai nevelő-oktató munka ellenőrzését a szakiskolai és a szakközépiskolai szakmai képzés színvonalának ellenőrzését a gyakorlati helyeken folyó szakmai gyakorlat ellenőrzését a szakközépiskolai szakmacsoportos és szakmai képzés színvonalának ellenőrzését

16 a szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai gyakorlati képzés szervezését, ellenőrzését - a műszaki igazgatóhelyettesre: az iskola műszaki, informatikai rendszerének ellenőrzését elektronikus adatszolgáltatásának irányítását pályázati tevékenység koordinálását eszköz-, és anyagbeszerzések koordinálását a Központi tanműhelyben folyó szakmai gyakorlati képzés színvonalának ellenőrzését a felnőttképzési tanfolyamok szervezését, irányítását VEZETŐHELYETTESEK Az intézményvezető feladatait az általános igazgatóhelyettes és a műszaki igazgatóhelyettes, közreműködésével látja el. A vezető helyettesek megbízása Az általános igazgatóhelyettes középiskolai tanári felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a műszaki igazgatóhelyettes felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint mindannyian legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személyek, akik közvetlenül irányítják a beosztottak munkáját. Vezető helyettesek jogköre és felelőssége A vezető helyettesek munkájukat munkaköri leírásuk alapján és az intézményvezető közvetlen irányításával végzik. (Részletes munkaköri leírásuk az SZMSZ mellékletében található.) A vezető helyettesek hatásköre és felelőssége kiterjed teljes feladatkörükre és tevékenységükre. Tevékenységükben személyes felelősséggel tartoznak az intézmény vezetőjének. A szabályzatokban előírtaknak megfelelően részt vesznek az intézmény belső ellenőrzésében. Az ellenőrzések tapasztalatait, lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi problémáit jelzik az intézmény vezetőjének, konkrét megoldási javaslatokat tesznek.

17 Beszámolási kötelezettségük az intézmény irányításuk alá tartozó területére és a közvetlenül irányított alkalmazottak munkájára vonatkozik. VEZETŐI HELYETTESÍTÉSI REND Az intézményvezető helyettesítési rendje Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása esetén az általános igazgatóhelyettes, egyéb esetekben a műszaki igazgatóhelyettes helyettesíti. Az intézményvezető előrelátható tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben is adhat felhatalmazást A vezető helyettesek helyettesítése az általános igazgatóhelyettest a műszaki igazgatóhelyettes helyettesíti a műszaki igazgatóhelyettest az általános igazgatóhelyettes helyettesíti A VEZETŐK MUNKARENDJE ÉS BENNTARTÓZKODÁSA A vezetők munkaideje heti 40, napi 8 óra. A vezetők benntartózkodásának heti rendjét az éves órarendben megállapított tanítási óráikat figyelembe véve kell meghatározni. A vezetői ügyeleti beosztást ki kell függeszteni az intézményi egységek nevelői szobáiban. Ennek során a következőket kell biztosítani: az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az intézményegységekben tartózkodni a vezetőhelyettesek elsősorban a közvetlen irányításuk alá tartozó területek működési idejében lássanak el ügyeletet az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ vezetői helyettesítési rendje jelöli ki az ügyeletes vezető személyét. VEZETŐSÉG ÉS VEZETÉSI SZINTEK, KAPCSOLATTARTÁS Az iskolavezetés Az iskolavezetés az igazgatóból és helyetteseiből áll.

18 Kapcsolattartásuk folyamatos: a szükségletnek és a konkrét feladatoknak megfelelő rendszerességgel. A vezetőhelyettesek heti rendszerességgel számolnak be tevékenységükről. Bővített iskolavezetés A bővített iskolavezetés az iskolavezetésből és a munkaközösségek vezetőiből áll. Informatív testületként véleményező és javaslattevő joga van, előkészíti a nevelőtestület döntéseit, az éves munkatervben előírt időpontban értekezletet tart. A vezetőség üléseire állandó vagy alkalmi meghívottakat hívhat pld.: a Közalkalmazotti Tanács elnökét, a szabadidő szervezéssel megbízott kollégát, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó alkalmazottat, a diákönkormányzatot segítő pedagógust, a diáktanács elnökét, a szülői szervezet elnökét.

19 1.2 Pedagógusok közösségei Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület - a köznevelési törvény 70. alapján - a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója, diákönkormányzatot segítő pedagógus, iskolapszichológus. A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési - oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, félévi és év végi osztályozó konferencia, tájékoztató és munkaértekezletek (heti gyakorisággal), nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), rendkívüli értekezletek (szükség szerint). Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá. A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából. A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályban meghatározzak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.

20 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév végén - az iskolavezetés által kijelölt időpontban - osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület. Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. A nevelőtestületi értekezletre - tanácskozási joggal - meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól - indokolt esetben - az igazgató adhat felmentést. 1.3 Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak iskolatitkár 1 fő rendszergazda 1 fő laboráns 1fő 1.4 Tanulók közösségei, diákönkormányzat Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC. törvény 48 20/2012 EMMI rendelet 120 Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat és a nevelőtestület javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 1. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, d) a házirend elfogadása előtt. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a diákokat érintő fegyelmi ügyekben be kell szerezni.

21 2. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt a) saját működéséről, b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, c) hatáskörei gyakorlásáról, d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról, e )az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről (pl.: média diákkör, iskolaújság, iskolarádió, faliújság) 3. A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 4. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét az Nkt. 48. (4) bekezdésben meghatározottakon túl: a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, d) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, e) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni. 5. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót ha jogszabály másképp nem rendelkezik a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 6. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, a kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium működését. 7. A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi,a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. 8. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. 9. A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A szövetség az iskolában, kollégiumban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja.

22 1.5 Szülői szervezetek (közösségek) Jogszabályi háttér évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 43. fejezete: A szülői szervezet, az iskolaszék, az intézményi tanács, /2012.EMMI: VII. Fejezet iratkezelés a nevelési-oktatási intézményekben 27. A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága 82. ( 6) 20/2012.EMMI: VIII. Fejezet a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumok 35. A szülői szervezet 119., valamint: 37. Az intézményi tanács 121. Iskolánkban intézményi tanács és iskolai szülői választmány működik Intézményi Tanács A Veress Ferenc Szakképző Iskola Intézményi Tanácsa nevelési-oktatási intézmény helyi közösségek érdekeinek képviselete céljából létrehozott egyeztető fóruma, mely a nevelőtestület, a szülői szervezet és a(z) (intézmény székhelye szerint illetékes) Önkormányzat delegáltjaiból álló autonóm testület. Az intézményi tanácsra vonatkozó adatok: Neve: Veress Ferenc Szakképző Iskola Intézményi Tanácsa Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Enyingi Török Bálint 5/a Képviselője: az intézményi tanács elnöke Nyilvántartásba vételi száma: IT11951 Az intézményi tanács jogai: Véleménynyilvánítási jog: Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Kötelező vélemény kikérés Ki kell kérni az Intézményi Tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt. Az iskolai munkaterv határozza meg az iskolai tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri többek között az intézményi tanács véleményét is. A nevelési-oktatási intézményben folyó a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 4. (4) bekezdésében szabályozott fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni az intézményi tanács véleményét.

23 További jogok Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni az intézményi tanács, kezdeményezésére. Az intézményi tanács kapcsolta az iskolavezetéssel Az iskolavezetéssel való konzultációs alkalmakon a VFSZKI Intézményi Tanácsát az elnök képviseli. A Tanács üléseinek állandó meghívottja az iskola igazgatója. Az intézményi tanács kapcsolata a többi iskolai szervezettel (közösséggel) A Tanácsot a többi iskolai közösséggel való kapcsolattartás terén az elnök vagy az elnök megbízásából az alelnök képviseli. Rendkívüli egyeztető konzultációt kell összehívni, ha a közös véleménynyilvánításra jogosult közösségek közül valamelyik azt az ok megjelölésével kezdeményezi. Az intézményi tanács működése Az intézményi tanács működését a Veress Ferenc Szakképző Iskola Intézményi Tanácsának ügyviteli rendje szabályozza Szülői Szervezet Választmánya Az intézmény szülői választmánya választott szülői szervezet, amely az osztályok szülői közösségeinek képviselőiből áll. A teljes szülői közösség teljes érdekképviseletét a szülői választmány látja el, melynek jogkörét és feladatait a szülői szervezet működési szabályzata tartalmazza. A szülői választmány választja meg vezetőségét, és rajta keresztül gyakorolja jogát. Az Szv. képviseletét egy személyben az Szv. elnöke látja el. Az iskolai szülői szervezet választmányát az alábbi jogok illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit szótöbbséggel kialakítja saját működési rendjét az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét képviseli a szülőket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, valamint az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A Szülői Szervezet Választmányával való közvetlen vezetői kapcsolattartás az igazgató feladata. Az iskolai Szülői Szervezet Választmányát az iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal összehívja, és tájékoztatást ad az iskola feladatairól, tevékenységéről. Az igazgatói tájékoztató értekezlet időpontjáról és helyszínéről az értesítés írásban történik az osztályfőnökök közreműködésével.

24 Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök, elnökhelyettes vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az igazgatóhoz. A szülői szervezet feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit Az osztályok szülői közösségei Az osztályok szülői közösségével az osztályfőnök tart közvetlen kapcsolatot. A szülők csoportos tájékoztatása a szülői értekezleten, az egyéni tájékoztatás a fogadó órákon történik. A szülőkkel való kapcsolattartás írásos formái Hivatalos értesítések: tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntésekről, engedély a tantervi követelmények teljesítésének egyéni módjáról, felmentésekről, az esetleges igazolatlan hiányzásról, fegyelmi eljárás indításáról, beadványokra adott válaszokról stb. 1.6 Óvoda-, iskola-, kollégiumi szék Iskolánkban nem működnek. 2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája Szervezeti egységek és kapcsolattartási rendjük Szervezeti egységek Felelős vezetőjük Székhelyük Szakközépiskolai, szakiskolai általános képzés Általános igazgatóhelyettes Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a.) Kálvineum (Hajdúböszörmény Kálvineum u. 12.) Szakközépiskolai szakmacsoportos, ágazati Általános igazgatóhelyettes Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a. szakmai képzés, érettségi utáni szakmai képzés Szakiskolai szakmai képzés Általános igazgatóhelyettes Kálvineum (Hajdúböszörmény Központi tanműhelyben folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzés, felnőttképzés Nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak Műszaki igazgatóhelyettes Kálvineum u. 12.) Központi tanműhely (Hajdúböszörmény, Városkert u. 38.) o -Iskolatitkár, laboráns Általános igazgatóhelyettes Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a. o rendszergazda Műszaki igazgatóhelyettes Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a.

25 Egyéb közalkalmazottak Műszaki igazgatóhelyettes Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a.) Iskolai könyvtár Általános igazgatóhelyettes Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a.) 2.1 A kiadmányozás és a képviselet szabályai Az intézményvezető kiadmányozza a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait, a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést, az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket, az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szerve szervezeti egysége illetve a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn, a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi illetve a területi szerv által kért adatszolgáltatást. 2.2 A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje A köznevelési törvény 71. szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok mentortanárának megbízására. A munkaközösség - az igazgató megbízására - részt vesz az iskola

26 pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint a próba érettségi lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. A szakmai munkaközösség tagjai évente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. Az intézményben négy munkaközösség működik: a nevelési, a humán, a reál és a szakmai munkaközösség. A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról. A szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak: Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét. Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja. A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából. Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a próba érettségi vizsgák írásbeli tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves munkatervét. Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyelméről, a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének. Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán kívül. Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára.

27 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 2.3 A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje Jogszabályi háttér: 20/2012.EMMI rendelet 4. (2) bekezdés c) pont A DÖK-tal való kapcsolattartás elveit a Pedagógiai program szabályozza: A kapcsolattartás gyakorlati formái: A tanulók egyéni gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is fordulhatnak az iskolavezetés tagjaihoz négyszemközt, vagy az osztály vagy diákcsoportot érintő ügyekben írásban is jelezhetik a problémájukat. Az osztályfőnök a diákönkormányzati képviselőivel köteles együttműködni, a feladatköri leírása alapján kialakítja a kapcsolattartás formáit. A tanulók képviseletének legfőbb szerve a DÖK, amely osztályonként 2 diákképviselőből áll. Az osztályok tanévenként, osztályfőnöki órán egy évre választják meg képviselőiket, akik bármikor visszahívhatók. A DÖK elnököt választ és titkárt, dönt saját működéséről. A munkatervben meghatározott időpontban havi egy alkalommal gyűlést tart a feladatok egyeztetésére. Az ülésekről feljegyzés, indokolt esetben jegyzőkönyv készít az elnök, vagy az erre megbízott jegyzőkönyvvezetők. A DÖK ülésein és az évi rendes közgyűlésen az intézmény vezetője személyesen vagy a segítő pedagóguson keresztül rendszeresen tájékoztatja a DÖK-öt a tanulókat érintő kérdésekről és kikéri a véleményét az aktuális ügyekben. A DÖK segítő pedagógus részt vesz a gyűléseken koordinálja, segíti a DÖK munkáját. A diákönkormányzatot segítő pedagógus folyamatos kapcsolatot tart az igazgatóval a az általános igazgatóhelyettessel, munkaközösség vezetőkkel A nevelőtestületi értekezleten a DÖK-öt a diákmunkát segítő képviseli. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, a kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium működését.

28 2.4 Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje [R. 4. (2) bekezdés d) pont] 1. Testnevelés órák: a helyi tantervben meghatározott óraszámban. Helyszínei: tornaterem, sportudvar, uszoda, kondicionáló terem 2. Úszásoktatás: a városi uszodában a városi közép- és általános iskolákkal egyeztetett óraszámban és időpontokban zajlanak. A 10 évfolyam heti egy órában jár úszás órára. 3. Iskolai sportkör: három csoportban heti 2 órában van lehetősége a tanulóknak tanórán kívüli sportfoglalkozásokon részt venni a tanév elején meghirdetett sportkörökben. A sportkörök vezetője: az igazgató bízza meg. éves munkatervet készít, mely az iskolai munkaterv része félévente értékelő jelentést készít a sportköri munkáról sportköri naplót vezet (sorszám, dátum, téma, résztvevők, aláírás feltüntetésével) Az iskolai sportmunkát az általános igazgatóhelyettes ellenőrzi. 2.5 A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája Az Intézményi Tanács kapcsolattartási és működési formáját a Veress Ferenc Szakképző Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje tartalmazza részletesen. 2.6 A vezetők és az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája [R. 4. (1) bekezdés g) pont] Intézményi szülői szervezet: Szülői választmány (SZV) Az intézmény szülői választmánya választott szülői szervezet, amely az osztályok szülői közösségeinek képviselőiből áll. A teljes szülői közösség teljes érdekképviseletét a szülői választmány látja el, melynek jogkörét és feladatait a szülői szervezet működési szabályzata tartalmazza. A szülői választmány választja meg vezetőségét, és rajta keresztül gyakorolja jogát. Az Szv. képviseletét egy személyben az Szv. elnöke látja el. Az Intézményi Tanács kapcsolattartási és működési formáját a Veress Ferenc Szakképző Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje tartalmazza részletesen. A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői közösséget alkotnak. Az intézményi szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervéről, tisztségviselői megválasztásáról, a képviseletről. A szülői választmánnyal való kapcsolattartás rendje: Szülői Szervezet Választmányának kapcsolattartási és működési formáját a Veress Ferenc Szakképző Iskola Intézményi Tanácsának működési szabályzata tartalmazza. részletesen. A szülői választmány elnöke folyamatos kapcsolatot tart az iskolavezetéssel és tanácskozási joggal részt vehet a rendes nevelőtestületi értekezleteken.

29 Az osztályok szülői közösségei Az osztályok szülői közösségével az osztályfőnök tart közvetlen kapcsolatot. A szülők csoportos tájékoztatása a szülői értekezleten, az egyéni tájékoztatás a fogadó órákon történik. A szülőkkel való kapcsolattartás írásos formái Hivatalos értesítések: tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntésekről, engedély a tantervi követelmények teljesítésének egyéni módjáról, felmentésekről, az esetleges igazolatlan hiányzásról, fegyelmi eljárás indításáról, beadványokra adott válaszokról stb. Az ellenőrző könyv Az iskola az ellenőrző könyvön keresztül tudatja a szülőkkel a tanulók órarendjét, az iskola vezetőinek, a tanulót tanító szaktanároknak, a gyermek és ifjúságvédelmi felelősnek a nevét, fogadóórájuk időpontját. Szintén az ellenőrző könyvön keresztül értesíti az iskola a szülőket a tanév rendjével kapcsolatos fontosabb dátumokról, aktuális eseményekről. A tanuló érdemjegyeit maga jegyzi be a kijelölt helyen az ellenőrzőben, melyet az osztályfőnök havonta ellenőriz. Az ellenőrző tartalmazza a tanuló írásbeli dicséreteit, figyelmeztetését, a szaktanároknak a tanulóval kapcsolatos észrevételeit, a szülők iskolának szóló értesítéseit, kéréseit. Az adott félév zárása előtt legalább egy hónappal az ellenőrző könyvön keresztül az osztályfőnök értesíti azoknak a tanulóknak a szüleit, akik valamilyen tantárgyból gyengén állnak, az adott pillanatban nem érik el az elégséges osztályzatot. A tanulók félévi osztályzatairól a szülőt az ellenőrző könyvben kiállított félévi értesítőben az osztályfőnök tájékoztatja. Szülői értekezletek rendje Az osztályok szülői közössége számára az osztályfőnök félévenként legalább egyszer a munkatervben rögzített időpontú rendes szülői értekezletet tart. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az iskolavezetés, az osztályfőnök, a szaktanár és a szülői képviselők útján a szülői közösség a tanulók problémáinak megoldására. A 9. évfolyamon tanulók szülei számára összevont szülői értekezlet keretében tart tájékoztatást az intézményvezetője az iskola követelményeiről, az oktató - nevelőmunka feladatairól, az iskolai hagyományokról, a szülői ház és az iskola kapcsolatrendszeréről. Fogadóórák rendje A pedagógusok a fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára. A pedagógusok éves órarendjükhöz igazodva heti egy fogadóórát jelölnek ki a tanulók és szüleik számára, amelyet az ellenőrző könyvbe beíratnak a tanulókkal. Ezen kívül a szülői értekezletekhez kapcsolódva - szervezett szaktanári fogadóórákat tartanak a szaktanárok legalább egyszer félévente. Ezen időpontokban a kötelességeit elmulasztó tanuló szülőjét a szaktanár, illetve a szaktanár behívhatja fogadóórára. Ha a szülő a rendes fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával telefonon, vagy írásban időpontot egyeztet az érintett pedagógussal. 2.7 A vezetők és az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék közötti kapcsolattartás formája Iskolánkban nem működik.

30 2.8 Tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendje Iskolánk nem rendelkezik tagintézménnyel. 3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje [R. 4. (1) bekezdés e) pont] Szervezeti egységek Felelős vezetőjük Székhelyük Szakközépiskolai, szakiskolai általános képzés Általános igazgatóhelyettes Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a.) Kálvineum (Hajdúböszörmény Kálvineum u. 12.) Szakközépiskolai szakmacsoportos, ágazati Általános igazgatóhelyettes Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a. szakmai képzés, érettségi utáni szakmai képzés Szakiskolai szakmai képzés Általános igazgatóhelyettes Kálvineum (Hajdúböszörmény Központi tanműhelyben folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzés, felnőttképzés Nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak o -Iskolatitkár, Műszaki igazgatóhelyettes Általános igazgatóhelyettes Kálvineum u. 12.) Központi tanműhely (Hajdúböszörmény, Városkert u. 38.) Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a. laboráns o rendszergazda Műszaki igazgatóhelyettes Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a. Egyéb közalkalmazottak Műszaki igazgatóhelyettes Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a.) Iskolai könyvtár Könyvtáros tanár Főépület (Hajdúböszörmény, Enyingi T.B. 5/a.)

31 4. Az egyes intézményi közösségek egymás közötti kapcsolattartásának formája, módja 4.1 Pedagógusok közösségei tanulók közösségei Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC. törvény 48 20/2012 EMMI rendelet 120 A tanulók közösségei: osztályközösségek, diákönkormányzat OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK Az iskolában folyó oktatás alapvető szervezeti kerete az osztály, s az ennek bontásaként létrejövő csoportok. Az azonos évfolyamra járó, többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy osztályközösséget alkotnak, létszámuk jogszabályban meghatározott. Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége, megválasztja az osztály titkárát,és helyettesét, valamint küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. Az osztályközösség ily módon önmaga diákképviseletéről dönt. Az osztályközösség pedagógiai vezetője az osztályfőnök. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok mikro-értekezletének összehívására az osztályt érintő ügyek megtárgyalására. A tanulók közösségei közé tartozik még az érdeklődési körre, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra alapuló csoportok, melyek működését a Pedagógiai program szabályoz. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT A DÖK az iskola tanulóinak érdekvédelmi jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, és akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50 %- a képviselete biztosítva van. A DÖK saját szervezeti és működési szervezete szerint működik. A diákönkormányzat - tanulóközösség által elfogadott nevelőtestület által jóváhagyott- szervezeti és működési rendje az intézményi SZMSZ melléklete. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket az igazgató biztosítja. A diákönkormányzat az iskola berendezéseit az SZMSZ és a Házirend szabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe. Diáktanács (DT) A diákönkormányzat képviseletét az osztálytitkárokból álló diáktanács látja el. A DT választja meg a vezetőségét, rajta keresztül gyakorolja jogait. A diákönkormányzat képviseletét egy személyben a diáktanács elnöke látja el, vagy akadályoztatása esetén a helyettese. A Diákközgyűlés A tanulóközösség legmagasabb tájékoztató és véleményező fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlésen az igazgató és a diákönkormányzat vezetői beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok és kötelezettségek helyzetéről, érvényesüléséről a küldöttek tolmácsolják osztályuk esetleges problémáit.

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 4 1. Az

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben