Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata"

Átírás

1 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata

2 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény szervezeti és működési rendje 4. Mellékletek

3 3 1. Az intézmény adatai: Elnevezés: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és könyvtár Cím: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10. Telefon: 77/ fax: 77/ Besorolás: Többfunkciós nyilvános közművelődési intézmény Bélyegző: Fejbélyegző lenyomata: Körbélyegző lenyomata: Működési terület: Kisszállás Község közigazgatási területe Fenntartó: Kisszállás község Önkormányzat Felügyelet: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete Alapító okirat száma: 125/2009(VII.23)ÖK. Az intézmény vezetőjét kinevező szerv: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény alaptevékenysége: Könyvtári tevékenység Közművelődési tevékenység IKSZT közösségi színtér Kiegészítő tevékenység: emagyaroszág információs pont működtetése Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

4 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: Az intézmény számára a jogszabályokban, testületi határozatokban megfogalmazott feladatokat, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: az intézmény összes dolgozójára, az intézményben működő testületekre, szervezetekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.

5 5 II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: évi CXL. t. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi XXXIII. t. a közalkalmazottak jogállásáról C. tv. egyes rendelkezések módosítása 1./ Művelődési ház Cím: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10. Levélcím: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10. Tel./Fax.: 77/ Tevékenységi köre: Közösségi művelődési tevékenységek Munkarend: Művelődési ház tevékenysége, a munka egyenlőtlensége és a munkakörök jellege miatt a munkaidő beosztása keret jellegű. A változási lehetőségek miatt a munkaidő a törvényes keretek között átcsoportosítható. Alaptevékenységhez tartozó feladatok. - közösségi művelődés és szórakozás színtereinek biztosítása - kulturális és társas szabadidős tevékenységek kezdeményezése támogatása - társadalmi rendezvények szervezése és lebonyolítása - kultúra terjesztése - önszerveződő csoportok befogadása Szolgáltatások: - alkotó közösségek működtetése (szakkörök, művészeti táborok, klubok, egyesületek.) - egyéb szabadidős tevékenységek - műsoros és egyéb rendezvények

6 6 - kiállítások - táncos rendezvények - igény alapján hely biztosítása külső szervek rendezvényeire - helyiségek biztosítása költségtérítéssel A könyvtár feladatai: Alaptevékenységek: Nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít a település, Kiszállás alapellátása érdekében. lakosságának Gyűjti a település helyismereti vonatkozású, gyűjtőkörébe nem tartozó dokumentumait is. A beszerzett vagy kapott dokumentumokat nyilvántartásba veszi, feltárja, biztosítja a hozzáférés lehetőségét. A gyűjteményt megőrzi és védi. Az elavult és elhasználódott dokumentumokat folyamatosan kivonja. Integrált könyvtári rendszer (SZIRÉN) használatával folyamatosan végzi az állomány honosítását, számítógépes adatbázisokat épít: elsődlegesen a könyvtár gyűjteményéről, helyi dokumentumairól, helyi információkról Állampolgári jog alapján szolgáltatásaival rendelkezésre áll minden érdeklődőnek. Állományának túlnyomó részét kölcsönzi, a helyben használható dokumentumokhoz biztosítja a hozzáférést. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjaként részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Előzetesen bejelentett igény alapján irodalomkutatást vagy bibliográfiakészítést vállal saját állományából. Könyvtárközi kölcsönzést végez. A könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő rendezvényeket szervez, kiscsoportos foglalkozásokat tart az általános iskolai diákok számára, valamint óvodás csoportoknak. Kiemelten foglalkozik a helyi, közéleti, közhasznú információszolgáltatással. Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz. Szakmai tapasztalatcserékre, továbbképzésekre lehetővé teszi a könyvtáros delegálását

7 7 Kiegészítő tevékenységek: A községi rendezvények megszervezésében, azok lebonyolításában részt vesz, a programokhoz helyet biztosít. Ha a közművelődési célú terek mindegyike foglalt, - szükség szerint - a könyvtárban ad helyet a rendezvényeknek. A Martonosi Pál Városi Könyvtárral, a kiskunhalasi kistérség vezető könyvtárával állandó kapcsolatban van pályázatok esetén konzorciumi együttműködés keretében könyvtárszakmai programok lebonyolítását ellátja. A könyvtár használatát, szolgáltatási körét és kölcsönzéssel járó kötelezettségeket az SZMSZ mellékleteként megjelenő Könyvtárhasználati Szabályzat határozza meg. A közművelődés feladatai: - Az évi CXL. törvény 76. -nak megfelelően kötelező feladata az iskolarendszeren kívüli tanulási, oktatási lehetőségek megteremtése, különösen építve öntevékeny, önképző kezdeményezésekre, ízlésformáló csoportfoglalkozásokra - A közvetlen lakókörnyezet művészi hagyományainak gondozása, a helyi művelődési szokások ápolása, gazdagítása (néptánc, népzene, kórus, uradalmi szokások, stb. felelevenítése). Hagyományőrző közösségek működtetése, találkozók, fesztiválok szervezése. Közreműködés a mindennapi és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamok szervezése meghatározott ismeretek átadása, készségek, képességek fejlesztése érdekében, A községi rendezvények megszervezésében kulcsfontosságú szerepvállalás; a műsorok, versenyek, kiállítások lebonyolítása, ill. koordinálása, külső segítők részvételével. A kultúra értékeinek megismertetéshez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi estek szervezése

8 8 - Kiállítások berendezése, nyitva tartása. - A helyi társadalom önszerveződő csoportjainak, egyesületeinek rendszeres találkozásaira, nagy létszámú rendezvényeinek évi többszöri alkalommal a hely térítésmentes biztosítása. - Amatőr művészeti csoportokat működtet és részükre helyszínt biztosít, kulturális szolgáltatásaival hozzájárul a polgárok szabadidejének kulturált eltöltéséhez. - Helytörténeti programok szervezésével a lakosság identitásának erősítése a hátrányos helyzetben élő családok művelődési és kulturális hátrányainak javítása, mérséklése, kiadványokat jelentet meg. - A község más önkormányzati intézményeinek társadalmi és csoportünnepek megtartására (pl. iskolai ünnepek, jótékonysági bálok, községi ünnepségek) a hely térítésmentes biztosítása. - Kézműves foglalkozások működtetése gyermek és felnőtt érdeklődők számára. - Pályázatok segítségével megvalósítható programok megszervezése, levezetése. Kiegészítő tevékenységek : A községi rendezvények megszervezésében, azok lebonyolításában részt vesz, a programokhoz helyet biztosít. Ha a közművelődési célú terek mindegyike foglalt, - szükség szerint - a könyvtárban ad helyet a rendezvényeknek. információs pont működtetése / E Magyarország/ helyet ad a falugazdász irodának

9 9 III. FEJEZET Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője az igazgató 4 órás munkaidővel. Az intézmény felelős vezetője az igazgató, akit Kisszállás Község Képviselőtestülete nevez ki nyilvános pályázat alapján 5 évre. Az igazgató feladatai és hatásköre: vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, az intézmény munkáltatói, aláírási és utalványozási jogkörét gyakorolja ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti az intézmény SZMSZ -ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, az alkalmazottak munkaköri leírását, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét Kisszállás Község Képviselő-testülete üléseire meghívott, az intézményt képviseli. Az igazgató feladatai és hatásköre a polgármester által kiadott munkaköri leírásban találhatók. Távolléte (szabadság, betegség) esetén a könyvtáros helyettesíti. Tartós távollét esetén (két hétnél hosszabb idő) megbízólevelet ad, amelyben átruházza a kiadmányozási feladatokat és a bélyegzőhasználatot. Kiadmányozás esetén még egy másik szakalkalmazott aláírása is szükséges a helyettesítés alatt.

10 10 Szakalkalmazottak: 1 fő könyvtáros napi 8 órában 1 fő ügyviteli alkalmazott napi 8 órában Munkájukat a munkaköri leírásuk alapján végzik, ami az SZMSZ mellékleteként található. Munkaértekezletek Feladatok Az intézményvezető a dolgozói értekezleten: o o o o beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következő időszak feladatait. A munkaterületek dolgozói beszámolnak tevékenységükről, javaslataikat elmondják, észrevételeiket kifejthetik, kérdéseket tehetnek fel az intézmény vezetőjének. Tagjai: Hatáskör: Ügyrendje: Az intézmény dolgozói. Az éves beszámolók és munkatervi javaslatok elfogadása. Évente ülésezik, az igazgató hívja össze. A munkaértekezletről jegyzőkönyv készül. Kapja: irattár. Minden nagyrendezvény előtt kis értekezletet tartunk, a feladatok megbeszélésére. Résztvevői: Az intézmény teljes személyzete.

11 11 MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyet minden dolgozó kézhez kap. a. A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő feladatait, jogait és kötelezettségeit személyre szólóan. b. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. c. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért az intézményvezető felelős. Az intézmény működésének főbb szabályai A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt szervezeti egységben, illetve munkaterületen, az ott érvényben lévő szabályok, illetve a munkaköri leírás szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességeinek megfelelően, elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené, amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: a foglalkoztatott dolgozók személyi anyagai, a szolgáltatást igénybevevő - beiratkozó - olvasók személyi adatai, a gazdálkodás adatai, a munkáltatással összefüggő adatok, információk,

12 12 az intézmény vagyoni- és tűzvédelmi adatai, ezek műszaki, technikai alkalmazásai. Az adatok kezelése és az adminisztráció a kijelölt szakalkalmazottak feladata és felelőssége, abba csak a felügyeleti szervnek van betekintési joga. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. Mivel az intézményi feladatok meglehetősen szerteágazóak és sokrétűek, ezért a mindennapi gyakorlatban nem választhatók szét kategorikusan a teendők: a dolgozóknak a saját részükre kiosztott feladatokon kívül a többiek munkájában is otthonosan kell mozogniuk. A munkaidő beosztása A munkarendre vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított évi XXII. törvény /Mt./, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók. A munkaidő beosztást a munkaköri leírás tartalmazza. Az intézmény tereiben nappali időben minden rendezvény feltételeit a szakalkalmazottak felügyelik; a könyvtári nyitva tartási időn túl szervezett programoknál csak a saját szervezésű rendezvényeket. A községi rendezvények szervezésében, lebonyolításában keletkező túlórákkal ugyanaz az eljárás érvényes, mint az előbbiekben. Külső szervezésű programok esetében egy takarító vagy az intézményhez kihelyezett közhasznú munkavégző biztosítja a felügyeletet és az intézmény érdekeinek védelmét, a rendezvény lebonyolításáért a szervező felel. Ebben az esetben az intézmény csak helyet ad a rendezvénynek. Szabadság A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a KJT, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást vezet az ügyviteli alkalmazott, amit minden hónap elején egyeztet és átküldi az Polgármesteri Hivatal munkaügyi ügyintézőjéhez.

13 13 A rendes szabadság kiadásához - előzetesen a munkahelyi dolgozókkal egyeztetett - éves szabadságolási terv készül, ami az SZMSZ melléklete. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. Az intézmény zavartalan működését a szabadságok ésszerű koordinálásával lehet biztosítani. Gondoskodni kell róla, hogy az épületben legalább 1 alkalmazott legyen jelen a szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében. Saját gépkocsi használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani. Kártérítési kötelezettség: A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségeknek vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért tartozik felelősséggel. A könyvtárhasználó, látogató kártérítési kötelezettségét a Könyvtárhasználati szabályzat rögzíti. Anyagi felelősség Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. A dolgozó szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati cikkeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan (pl.: számítógép). Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, könyvek, felszerelési cikkek, stb. megóvásáért.

14 14 Az intézmény szolgáltatási, nyitva tartási rendje: Az intézmény nyitva tartásáért a vezető mellett valamennyi szakalkalmazott felelős. A könyvtár nyitva tartása Hétfő Zárva Kedd , Szerda-Csütörtök Péntek: , Szombat A Művelődési ház nyitva tartása: Az aktuális programok függvényében tart nyitva. Hétfő Péntek Szombat

15 15 Munkaterv, beszámoló, statisztika Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít, amit a fenntartó minden év február 20-ig megtárgyal. A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kér az intézményben dolgozó szakalkalmazottaktól. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell. Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. Minden év elején beszámolót készít az intézményvezető az előző tárgyévről, s ezt megküldi a fenntartónak. A fenntartó megvitatja ezt képviselő testületi ülésen. Statisztikai adatszolgáltatás a szakalkalmazottak bevonásával az intézményvezető feladata, amit az ügyviteli alkalmazottal közösen készítnek el. Ügyiratkezelés Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni, amely az SZMSZ kiegészítő szabályzata. A munkáltatói és a vezetéssel kapcsolatos iratok kezelése az igazgató feladata. A forgalommal kapcsolatos ügyiratkezelés az olvasószolgálat feladata. A kiadmányozás rendje Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza. Szabályai az SZMSZ kiegészítő szabályzata tartalmazza. Bélyegzők használata, kezelése

16 16 Valamennyi cégszerű aláírásnál a cégbélyegzőt (körbélyegzőt) kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: - intézményvezető - szakalkalmazottak A cégbélyegző, fejbélyegző használatáért, tárolásáért az igazgató felel. A tulajdonbélyegző használatáért, kezeléséért a feldolgozó könyvtáros felel. A kapcsolattartás rendje Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében, valamint minden olyan intézkedésnél, amelyik más szakterületen dolgozók munkáját érinti, az intézkedést megelőzően a dolgozóknak egyeztetési kötelezettségük van. A településen működő szervezetekkel, intézményekkel együttműködési megállapodás szabályozza a kötelezettségeket és a kedvezményeket. A gazdálkodás rendje Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Költségvetésének felhasználását, gazdálkodással kapcsolatos teendőit a polgármesteri hivatal által kiadott szabályzat útmutatásai alapján végzi. A Művelődési Ház és Könyvtárnak, mint önállóan működő költségvetési szervnek önálló bankszámlaszáma nincs, pénzforgalmát az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiskunhalasi OTP Bank NYRT-nél vezetett Községi Önkormányzat Költségvetési elszámolási számláján bonyolítja. A költségvetési szerv alanya az általános forgalmi adónak, tevékenységéből adódóan általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult.

17 17 Az intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellátásáról szóló együttműködési megállapodást az SZMSZ 10. számú melléklete tartalmazza. Záró rendelkezések Az SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ a felügyeleti szerv jóváhagyását követő napon lép hatályba. Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a augusztus 1. napján életbelépett Szervezeti és Működési Szabályzat. Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. Dátum: december 8... Intézményvezető Jóváhagyta Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/2009(XII.17.) ÖK. számú határozatával.

18 18 1. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYVEZETŐ KÖNYVTÁROS ÜGYVITELI ALKALMAZOTT

19 19 Kisszállás Község Önkormányzat Könyvtára könyvtárhasználati szabályzat 2. számú melléklet I. 1. A könyvtár elnevezése és levélcíme: Elnevezés: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház és Könyvtár A nyilvántartásunkban szereplő adatok szerint 1957-ben alakult, de már az 1940-es évek végén végeztek könyvcserét, az akkor mcglév6 néhány k0tctb6l. Függetlenített könyvtáros 1970 óta működik. Könyvtárunk nyilvános könyvtár, a közmövel6dési könyvtári hálózat része. 2. A könyvtár körbélyegzője: 27 mm átmérője, közepén a Magyar Köztársaság címere látható, felirata: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház és Könyvtár. Az állomány leltározására használt bélyegző ovális alakú, átmérői: 37 mm és 26 mm, felirata: Községi Önkormányzat Könyvtára. Kisszállás. II. 3. Könyvtár fenntartója: Kisszállás Község Önkormányzata 4. Könyvtár feladata: Alapvetően meghatározza a kulturális törvény, közreműködik az általános művelődési igények állandó fejlesztésében és kielégítésében, szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében. Ennek megvalósítása érdekében az olvasók rendelkezésére bocsátja és hozzáférhetővé teszi minden tárgyi eszközét, könyv és sajtótermékeit, adathordozó eszközeit és ezek használatához segítséget nyújt.

20 20 Szélesíti az olvasók táborát, igyekszik megnyerni minél több embert a könyvszeretetre. Célok megvalósításánál figyelembe veszi a lakosság foglalkozási, életkori, végzettségi összetételét. Az olvasók igényeinek kielégítése érdekében más könyvtárak dokumentumait is igénybe veszi és közvetíti a látogatók felé. 5. Könyvtár gyűjtőköre: Gyűjti a nemzeti könyvtermésből a referált törzsanyagot gyermek és ifjúsági kiadványokat, a magyar nyelvű kézikönyveket és általános segédkönyveket, beszerzi a helyismerettel foglalkozó teljes irodalmat, község gazdasági, politikai, művelődési jellegének és várható fejlesztésének megfelelően alakítja ki gyűjtőkörét. A Magyarországon megjelenő szakirodalmi és szépirodalmi könyvek közül amelyek tartalmilag kapcsolódnak a könyvtár gyűjteményébe. A hírlapokat és folyóiratokat az olvasói igények és anyagi eszközök figyelembe vételével beszerzi. A zeneirodalom alapjainak fejlesztéséhez szükséges dokumentumoknak és csoportos foglalkozásokhoz irodalmi és zenei hanglemezeket. Videofilmek és DVD filmek közül az ismeretterjesztő filmeket a művészfilmeket, és korlátozott számban vígjátékokat bestseller műveket szerzi be. A számítástechnikai CD-k közül els6sorban a tanuláshoz segítséget nyújtó anyagokat gyűjti. A könyvtár dokumentumainak feltárása szükségessé teszi a raktári katalógus és az olvasói betűrendes, szakkatalógus folyamatos vezetését. Továbbiakban pedig az állomány integrált könyvtári rendszerben történő felvitelét megkezdi, mely a későbbiek folyamán kiválthatja a cédulakatalógusokat. A könyvtár használata:

21 21 A könyvtár szolgáltatásait bárki korlátozás nélkül igénybe veheti. A könyvtáros minden új olvasó tudomására hozza a kölcsönzővel szemben támasztott elvárásokat (határidő betartása, felszerelés helyes használata, könyvtárhasználat rendje). A folyóiratokat és az olvasótermi köteteket csak helyben szabad használni. Minden olvasó legfeljebb 6 kötet könyvet kölcsönözhet egyszerre, 3 hetes időtartamra. Ennek lejárta után két ízben hosszabbíthatja meg, A határid6 után visszahozott könyvekért késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmi díj összege nem haladhat ja meg a könyv értékét. A könyvtár rendezvényeit a nem könyvtári tagok is látogathatják. A könyvtár kölcsönzési ideje heti 25 óra. Közös helyiségben azonos időben, de külön választott állományból válogathatnak a felnőttek és a gyerekek. Nyitva tartás: hétfő: szünnap kedd: 9-12 és szerda- péntek: szombat: 9-13 A könyvtárban dolgozók munkáltatói jogkörét az intézményvezető látja el. A könyvtár önálló költségvetéssel nem rendelkezik, a fenntartásához és működéséhez szükséges pénzeszközöket a helyi önkormányzat összköltségvetéséből kapja. Az éves költségvetés összeállítását a könyvtár vezetőjével közösen készítik el. A könyvtár eszközeinek nyilvántartását a könyvtáros vezeti (könyvtári dokumentumok, könyvek, folyóiratok, adathordozó eszközök). A tárgyi eszközök nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal végzi. Állománygyarapításra a költségvetésben jóváhagyott beszerzésre fordított összegből vásárolja a szükséges kiadványokat.

22 22 A köteteket számlával történő egyeztetés után veszi állományba a könyvtáros, majd a gazdálkodási előadó utalja át kiegyenlítés végett. Működéshez szükséges felszerelést, eszközöket az intézményvezető és a Képviselő Testület engedélye után szerzi be. A könyvtár bevételét a beiratkozási díjak, késedelmi díjak és az elveszett könyvek árának térítése, fénymásolás képezi. Az így befizetett összeget az ide vonatkozó pénzügyi rendelkezésnek megfelelően az önkormányzat egy számlájára kell befizetni. Beiratkozási díjat 16 éves korig nem szed az intézmény. 16 év felett 300 Ft/év. A hang és képhordozók kölcsönzési díja 200 Ft/nap. Egyéb: Állományellenőrzéskor a könyvtár szolgáltatásait a lehetőségekhez mérten folyamatosan biztosítani kell. A dolgozót továbbképzését a vezető engedélyezi, és adott esetben anyagi támogatással is hozzájárul. A könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe.

23 23 Záró rendelkezések Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a augusztus 1. napján életbelépett könyvtárhasználati rend. Dátum: december 8... Intézményvezető

24 24 3. számú melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház és Könyvtára 6421 Kisszállás Felszabadulás u. 10. Munkaidő: Munkaköri leírás A könyvtáros munkakör feladatainak meghatározása - munkáját a fenti címen található könyvtárban végzi - heti 40 órában végzi munkáját, az alábbiak szerint: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Besegít a művelődési ház munkájába is. Elvégzendő feladatok: - a könyvtári szakalkalmazott felelős s könyvtár egész tevékenységéért, a könyvtár állományáért, a könyvtár vagyonáért - biztosítja a könyvtár zavartalan működését a fent jelzett időpontokban - olvasószolgálat biztosítása heti 28 órában - helyet ad rendezvényeknek - könyvtári programok szervezése, lebonyolítása - az Általános Iskola által szervezett könyvtári órákon aktívan besegít - könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása - kiadványozás, levelezés, statisztika készítése - állománybeszerzés (könyv, videofilm, stb.)

25 25 - részt vállal az éves költségvetés elkészítésében - rendben tartja a könyveket, katalógusokat - segíti a Művelődési ház tevékenységét, szervezői és lebonyolítói munkáját Ezen felül egyéb a munkakörhöz és feladathoz tartozó tevékenység. Kisszállás, március 2. A munkaköri leírásban foglaltakkal egyetértek és annak betartását magamra nézve kötelező érvényűnek tartom: munkavállaló Zsoldos Ildikó intézményvezető

26 26 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház és Könyvtár 6421 Kisszállás Felszabadulás u. 10. Tel.:/Fax: 77/ Munkaköri leírás ügyviteli alkalmazotti, munkakör leírása Munkaidő: 8 órás munkaidőben végzi munkáját, heti 40 órában. Hétköznapokon óráig. Munkáját a fenti címen található intézményben végzi. Elvégzendő feladatok: - az intézmény által szervezett programok rendezvények lebonyolításában való részvétel, - az irattár vezetése, /levelezés lebonyolítása, levelek iktatása/ - emagyarország pont eszközeinek felügyelete és karbantartása. - alapvető rendszergazdai feladatok ellátása. - pályázatfigyelés/írás - beszedi és befizeti a terembérleti díjakat és befizeti az önkormányzat pénztárában, - kezeli az intézmény számítógépes adatbázisát, - meghívók, plakátok tervezése, készítése, - rendezvények előtt előkészíti a helyszínt, - nemzeti ünnepeken és rendezvényeken biztosítja a hangosítást, - felügyel a művelődési ház rendjére és eszközeire. Jelzi, ha valamelyik eszköz javításra szorul. - Termékbemutatók és vásárok teremigényeit egyezteti a ház nyitva tartásával, - Szabadságolási terv elkészítése Egyéb feladatok: - az intézmény által szervezett programok rendezvények felügyelete, a rend és a biztonság fenntartása, vendégelőadók, fellépők védelme - az intézmény látogatóival betartatja a házirendet - a kiállításokon a kiállító terem biztosítása, tárgyak védelme - az intézmény eszközeinek felügyelete, védelme

27 27 - az intézményi szintű tűz- és munkavédelmi rendszabályok betartása és betartatása Ezen felül egyéb a munkakörhöz és feladathoz tartozó tevékenység. Kisszállás, március 2. A munkaköri leírásban foglaltakkal egyetértek és annak betartását magamra nézve kötelező érvényűnek tartom: munkavállaló Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető

28 28 4. számú melléklet Kisszállás Község Önkormányzat, Művelődési ház és Könyvtár Kisszállás ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

29 29 A Művelődési ház és Könyvtár ügyvitelével és iratkezelésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint szabályozom. 1. Az intézmény ügyvitelének rendje 1.1 Az ügyvitellel kapcsolatos fogalmak. a, ügykör, azon ügyek összessége, amely az intézmény életéhez, tevékenységéhez, illetve a tevékenységben közreműködő személyekhez kapcsolódik. Az ügykörbe tartozó ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illetékes dolgozónak kell gondoskodni. Az intézmény ügykörei: - vezetési ügykör - igazgatási ügykör - gazdasági ügykör - személyi, dolgozói ügykör b, az ügyvitel, az intézmény ügyeiben kifejtett tevékenység. 1.2 Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete. Az intézmény feladatainak ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezése, intézése, az ügyeket kísérő iratkezelés, valamint ezek ellenőrzése az intézményvezető felügyelete alá tartozik. a, intézményvezető - elkészíti és kiadja az intézmény ügyviteli és iratkezelési szabályzatát - jogosult az intézménybe érkező küldemények felbontására - jogosult kiadványozni - kijelöli az iratok ügyintézőit - meghatározza az iratok selejtezésének a tervét

30 30 b, könyvtáros - az intézményvezető távollétében jogosult az intézménybe érkező küldemények felbontására 1.3 Az ügyvitel és az iratkezelés személyi feltételei Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezése, intézése, az ügyeket kezelő iratkezelés az alábbiak feladata a, intézményvezető - köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok előírásai alapján végezni - köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni - feladata: az iratok belső továbbítása az ügyet intézőhöz b, könyvtáros - köteles az intézményvezető távollétében az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok betartására - köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni - határidős iratok kezelése és nyilvántartása - az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése - küldemények postai átvétele c, ügyviteli alkalmazott - kiadványok tisztázása, sokszorosítása - kiadványok továbbítása, postai feladása - közreműködik az irattári anyag selejtezésénél - iktatás - határidős iratok kezelése és nyilvántartása - az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése - irattár kezelése, rendezése - felelős a rábízott küldemények megőrzéséért és továbbításáért

31 Az iratokkal ügyekkel kapcsolatos feladatok a, az intézményvezető a küldeménnyel kapcsolatos ügyek intézésére a könyvtárost, az ügyviteli alkalmazottat vagy a sportcsarnok gondnokát jelöli ki b, az ügyintéző köteles haladéktalanul bevezetni az iktatókönyvbe az iratot c, az ügyintézők (könyvtáros, ügyviteli alkalmazott, sportcsarnok gondnok) az ügyeket határidejük figyelembe vételével kötelesek elintézni d, az ügyintézés határideje. Az intézménnyel kapcsolatos ügyekben az elintézés határideje legkésőbb az iktatás napjától számított 5 nap. 1.5 Felvilágosítás hivatalos ügyekben a, az intézmény ügyeivel kapcsolatos bármilyen felvilágosítást csak az intézmény vezetője adhat. b, hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján lehet kiadni. c, az intézményi ügyek intézésekor ügyelni kell arra, hogy a személyiségi jogok és az adatvédelmi törvény rendelkezéseit ne sértsük. 1.6 Intézményi bélyegzők a, az intézmény hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az intézményvezető adhat engedélyt.

32 32 b, a tönkrement vagy elavult bélyegzőt meg kell semmisíteni, erről jegyzőkönyvet kell felvenni. c, bélyegző elvesztése esetén az intézményvezető közleményben teszi ezt közzé. d, az intézmény bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni, a bélyegzők nyilvántartásának a köbvetkezőket kell tartalmazni: - bélyegző sorszáma, - bélyegző lenyomata, - a bélyegző használatára jogosult személy neve, beosztása, - a bélyegzőért felelős személy neve, - a bélyegző átvételének kelte, és az átvételt igazoló aláírás, e, a bélyegzők nyilvántartásáért az intézmény könyvtárosa a felelős személy 2. Iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak 2.1 Iratkezelés 2.2 Irat - az intézménybe érkező beadványok és egyéb küldemények iktatása, nyilvántartása - kiadványok és egyéb iratok továbbítása, postára adása - irattározás, irattári kezelés, megőrzés - selejtezés Minden írott szöveg, szám, adatsor, térkép, tervrajz, amely az intézmény működésével kapcsolatban bármilyen anyagban keletkezett, kivéve a könyvjellegű kézirat.

33 Irattári anyag Az intézményben keletkezett és az intézmény irattárába tartozó iratok és azok mellékletei. 2.4 Irattári terv Rendszerbe foglalja az intézmény által ellátott ügyköröket és az azokhoz kapcsolódó iratokat. 2.5 Iratkezelési szabályzat Az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, nyilvántartását és selejtezését szabályozza. 3. A küldemények átvétele és felbontása 3.1 Az intézménybe érkező küldemények postai átvételére, illetve az intézmény postafiókjának kinyitására az alábbi dolgozók jogosultak: intézményvezető könyvtáros ügyviteli alkalmazott 3.2 Az intézménynek személyesen benyújtott iratok átvételére az intézményvezető és a könyvtáros jogosult. 3.3 Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az intézményt illeti, felbontás nélkül kell a postára visszaküldeni. 3.4 Ha az irat sérülten vagy felbontva érkezett az átvevőnek rá kell írnia a sérülten érkezett megjegyzést, a dátumot, és alá kell írnia. 3.5 Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat.

34 A névre szóló iratot amennyiben az hivatalos elintézést igényel, a címzettnek vissza kell juttatnia az intézmény vezetőjének. 3.7 A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az intézmény vezetője felbonthatja, ha egyértelmű hogy az hivatalos irat. 3.8 Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt az iratra fel kell jegyezni. 3.9 Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg, vagy ha a küldemény névtelen levél, akkor a borítékot az irathoz kell csatolni, és ezt az iraton fel kell tüntetni. 4. Az iktatás 4.1 Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az intézmény igazgatója által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni. 4.2 Az iktatás az iratok beérkezésének illetve keltezésének sorrendjében történik a beérkezés napján. 4.3 A küldeményeket elbontó vezető illetve a névre szóló hivatalos küldemény címzettje köteles az ügyiratot az ügyviteli alkalmazottnak iktatás céljából bemutatni. 4.4 Iktatni kell az intézménybe érkezett és azon belül keletkezett iratokat. 4.5 Nem kell iktatni a meghívókat, közlönyöket, reklám célú kiadványokat. 4.6 Iktatáskor az irat jobb felső sarkába a következő adatokat kell írni: - az intézmény neve - az iktatás dátuma - az iktatókönyv sorszáma - mellékletek száma - irattári tételszám

35 35 Ezzel egy időben a fenti adatokkal megegyezően az iktatókönyvbe is be kell jegyezni - sorszámot, - az iktatás idejét - a küldő nevét és ügyiratszámát - az ügy tárgyát - mellékletek számát - ügyintéző nevét - irattári tételszámot 4.7 Az iktatókönyv több éven keresztül használható, de az iktatás sorszáma naptári évenként újra kezdődik. Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a felhasznált utolsó sorszámot követően aláhúzással, az utolsó iktatás sorszámának feltüntetésével a körbélyegző lenyomatával és az intézményvezető aláírásával le kell zárni. 4.8 Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 4.9 A téves bejegyzést érvényteleníteni kell, ezt az iktatószámot újból kiadni már nem lehet A téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is olvasható maradjon és fölé kell írni a helyes adatot Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszámon kell nyilvántartani az előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell az új iktatószámhoz Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a 100-at, évenként név és tárgymutatót kell készíteni. A név és tárgymutatóban az ügyeket lényegüket kifejező egy vagy több címszó alapján kell nyilvántartani.

36 36 5. Kiadványozás. 5.1 A kiadvány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, intézmény számára készült hivatalos irat. 5.2 Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készíteni a kiadvány tervezetét. Ezt a tervezetet be kell mutatni az intézmény vezetőjének. 5.3 Hivatalos irat az intézményben csak az intézményvezető engedélyével készülhet. 5.4 Az intézményben kiadványozási joggal az alábbi vezető beosztású dolgozók rendelkeznek: - intézményvezető: minden irat esetében, - könyvtáros: a könyvtárral kapcsolatos ügyekben, - sportcsarnok gondnok: a sportcsarnokkal kapcsolatos ügyekben, 5.5 Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával. 5.6 Az intézmény hivatalos iratainak tartalmi és formai követelményei: a, a kiadvány bal felső részén: * az intézmény megnevezése, címe, telefonszáma, * az ügy iktatószáma, * ügyintéző neve, b, a kiadvány jobb felső részén: - az ügy tárgya, - hivatkozási szám, vagy jelzés, mellékletek darabszáma c, a kiadvány címzettje

37 37 d, a kiadvány szövegrésze e, aláírás f, az aláíró neve, hivatali beosztása g, eredeti ügyiraton az intézmény körbélyegzőjének lenyomata, h, keltezés 5.7 A küldemények haladéktalanul való továbbításáért az ügyviteli alkalmazott a felelős. 6. Az irattározás rendje. 6.1 Az elintézett iratokat az ügyviteli alkalmazottnak az irattárba kell elhelyeznie. 6.2 Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. 6.3 Az irattárban csak olyan iratot szabad elhelyezni, amely továbbításra került, és határidős kezelést már nem igényel. 6.4 Az intézmény 3 évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A kézi irattárban lévő iratokat évek, illetve iktatószámok sorrendjében kell őrizni. A kézi irattár helye az iroda. 6.5 Az irattárban kezelt iratról másolatot csak az intézményvezető engedélyével lehet készíteni.

38 38 7. Az iratok selejtezése 7.1 Az irattár anyagát 5 évenként 1-szer selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni. 7.2 Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal írásban be kell jelenteni a levéltárnak. 7.3 A selejtezés alkalmával jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell: - hol és mikor készült a jegyzőkönyv - mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés - milyen tételek kerültek selejtezésre - milyen mennyiségű irat került kiselejtezésre - kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést 7.4 A selejtezési jegyzőkönyvet 2 példányban kell megküldeni a levéltárnak, a kiselejtezett iratok megsemmisítésére csak a levéltárnak visszaküldött jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása után kerülhet sor. 7.5 A ki nem selejtezhető iratokat 50 év után az illetékes levéltárnak át kell adni. 8. Az intézmény irattári terve. Irattári tételszám ügykör megnevezése őrzési idő(év) Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 1. intézmény létesítés, átszervezés, fejlesztés nem selejtezhető 2. Iktatókönyvek iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető 3.személyzeti bér és munkaügy 50

39 39 4. munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem ill. ezek jegyz fenntartó irányítás Szakmai ellenőrzés Megállapodások, bírósági államigazgatási ügyek Belső szabályzatok Polgári védelem Jelentések, statisztikák Panaszügyek 5 Gazdasági ügyek 12. Ingatlan-nyilvántartás, kezelés, fenntartás, épülettervrajzok határidő nélküli 13. TB Leltár, állóeszköz nyilvántartás, selejtezés Éves költségvetés, ktg.beszámolók, könyv.biz. 5

40 40 Záró rendelkezések Szabályzat időbeli és személyi hatálya. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. Jelen szabályzat december 8.-án lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény iratkezelésére vonatkozó minden más belső utasítás. A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása. Szabályzat tartalmát az intézményvezető köteles ismertetni a beosztott munkatársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni valamennyi alkalmazottja számára az irodában. Kisszállás, december intézményvezető

41 41 5. számú melléklet MUNKARUHA JUTTATÁS Intézményvezető Könyvtáros Ügyviteli alkalmazott ,- Ft+ÁFA kihordási idő 12 hónap ,- Ft+ÁFA kihordási idő 12 hónap ,- Ft+ÁFA kihordási idő 12 hónap

42 42 Kisszállás Község Önkormányzat, Művelődési ház és Könyvtár 6. számú melléklet A házirend kötelező érvényű minden az Intézménybe látogató számára! KÖNYVTÁR Könyvtár szolgáltatásait a község lakossága korlátozás nélkül igénybe veheti, beiratkozási díj 16 felett 300,- Ft/év. Folyóiratokat, olvasótermi köteteket csak helyben szabad olvasni. A kölcsönzés rendjét a kölcsönző tasak tartalmazza. A könyvtár rendezvényeit azok is látogathatják, akik nem tagjai a könyvtárnak. A könyvtár jellegéből adódóan csendben, másokat nem zavarva, fegyelmezetten viselkedjen minden olvasó, ez főként a gyermekekre vonatkozik. A szervezett iskolai rendezvényeken a kísérő nevelő a felelős a rend betartásáért, a könyvtár dolgozóinak minden kötelességük az intézmény rendjének védelme. A tanulóknak minden esetben be kell tartaniuk a könyvtár dolgozóinak utasításait. Általános rendelkezések MŰVELŐDÉSI HÁZ Az Intézmény látogatói kötelesek az Intézmény rendjét, berendezéseinek állapotát megőrizni. A látogatók kötelesek kultúrált magaviseletet tanúsítani. Teremhasználat A Művelődési ház termeit csak az intézményvezető tudtával és engedélyével szabad használni, előzetes időpont-egyeztetést követően. A teremhasználat a használat jellegéből adódóan lehet díjmentes vagy bérleti díjhoz kötött. Ennek eldöntéséhez a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt szabályok az irányadóak. A teremhasználó személy(ek) kötelesek a terem, a teremben található felszerelési tárgyak állapotát megóvni. Káreset esetén a teremhasználó(k) anyagi felelősséggel tartozik, s köteles(ek) az okozott kár teljes értékét megtéríteni. Dohányzás A Művelődési ház közintézményi jellegéből adódóan dohányzásmentes intézmény. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen lehet! Kisszállás, február 6. Erdélyiné Zsoldos Ildikó Intézményvezető

43 43 7. számú melléklet SZABADSÁGOLÁSI TERV Intézményvezető (42 nap) Június 7-11, 14-18, 28 (11 nap) Július (10nap) Augusztus 16 (1nap) November 8 19 (10nap) December (10 nap) Könyvtáros (30 nap) Március 18. (1 nap) Április 1-2, 8-9, 22, (5 nap) Május 20, (1 nap) Június (5 nap) Július (10 nap) Szeptember 1-3 (3 nap) December (5 nap) Ügyviteli alkalmazott (28nap) Május 5-8 (4 nap) Június 7-11 (5 nap) Július (5 nap) Augusztus 2-8 (7 nap) November (2 nap) December (5 nap)

44 44 BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház és Könyvtára működésének ellenőrzése és a végrehajtás érdekében 8. számú melléklet Az alábbi intézményvezetői utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I. Az ellenőrzés célja, típusai és fő területei 1. A belső ellenőrzés célja A belső ellenőrzés ténymegállapító és értékelő tevékenység, amely magába foglalja a tényleges állapot összehasonlítását a szükséges állapottal, a különbségek észlelését és a tapasztalatok értékelését, valamint a következtetések levonását. A belső ellenőrzés során a meghatározott követelményekhez való viszonyítással történik a tényleges állapot feltárása, ezt követően lehet az eltéréseket értékeléssel megítélni. A belső ellenőrzés célja, hogy: biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt az intézményben folyó munka tartalmáról és annak színvonaláról, jelezze a vezető számára a gazdasági és jogi követelményektől való eltérést, tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, segítse a vezetői irányítást: a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény törvényes, belső előírásokkal előírt pedagógiai, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi működését, megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet, vizsgálja az intézményi vagyon védelmét a takarékosság érvényesítését, a leltározás, a selejtezés és egyéb zárlati tevékenységét helyességét.

45 45 2. Az ellenőrzés típusai Az ellenőrzésnek különböző típusai vannak. Tárgyát tekintve az ellenőrzés lehet átfogó vizsgálat, célellenőrzés, témavizsgálat és utóellenőrzés. Az átfogó ellenőrzés az adott konkrét tevékenység egészére irányul, átfogó módon értékeli a pedagógiai vagy a gazdálkodási feladatok végrehajtását, illetve azok összhangját. A célellenőrzés egy adott részfeladata, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. A témaellenőrzés azonos időben, több érintettnél ugyanazon témára irányuló, összehangolt összehasonlító vizsgálat. Célja, hogy általánosítható következtetéseket lehessen levonni és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen hozni. Az utóellenőrzés egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtására, illetve az eredmények felülvizsgálatára irányul. Tartalmát tekintve az ellenőrzés lehet gazdálkodási, pénzügyi- számviteli, ügyviteli ellenőrzés. Amennyiben a felsorolt területek összevont ellenőrzésére kerül sor, komplex ellenőrzésről beszélünk. Időpontja szerint az ellenőrzés lehet előzetes, egyidejű és utólagos. Az előzetes ellenőrzés a tartalmi esemény végrehajtása előtti elemzés céljából készül. Az egyidejű ellenőrzés a tartalmi munka bonyolításával történik. Az utólagos ellenőrzés a műveletek végrehajtását követő mintegy összegző ellenőrzés. Szervezési szempontból az ellenőrző tevékenység lehet munkafolyamatba épített és a folyamat teljes egészét nem érintő ellenőrzés. A vizsgálat gyakoriságát figyelembe véve az ellenőrzés lehet folyamatos, időszaki és eseti. A vizsgálat körét tekintve az ellenőrzés lehet teljeskörű, amikor a terület valamennyi részére kiterjed a vizsgálat, a szúrópróbaszerű, amikor esetleges mintavétel alapján történik a vizsgálat. 3. A belső ellenőrzés fő területei A közoktatási intézmények alapfeladatainak ellátásából adódóan az ellenőrzés történhet egyrészt a nevelő és oktató munka területén, másrészt az intézményi gazdálkodás területén. A pedagógiai tevékenység területének ellenőrzése során kiemelkedő feladatok az alábbiak:

46 46 az év munkatervi feladatainak megvalósítása, az alkalmazottak ezzel kapcsolatos tevékenységének vizsgálata, a munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a követelményekhez, A gazdálkodási tevékenység területének ellenőrzése során kiemelkedő feladatok az alábbiak: az intézményben folyó munka gazdasági és műszaki hátterének, tárgyi feltételrendszerének biztosítása, állóeszköz gazdálkodás: kihasználtság, szabad kapacitás vizsgálata, létszám- és bérgazdálkodás: a közalkalmazottak foglalkoztatásának, munkakörülményeinek, ösztönzési rendszerének vizsgálata, készlét és energiagazdálkodás: a beszerzések és felhasználások összhangjának, a takarékossági intézkedések megvalósításának vizsgálata, működési bevételek: a bevételek növelésének vizsgálata, érdekeltségi rendszer: a költségkímélő eljárások és a jutalmazási rendszer összefüggéseinek áttekintése, pénzügyi és számviteli tevékenység: az analitikus és szintetikus nyilvántartás, a bizonylati rend, a könyvelési adatok, a mérleg vizsgálata, vagyonvédelem során a vagyontárgyak tárolásának, óvásának, felelősségi körök kialakításának vizsgálata.

47 47 II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE 1. A vezetői ellenőrzés A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. A vezető hatáskörét és ezáltal ellenőrzési körét munkaköri leírásuk részletesen tartalmazza. A vezető ellenőrzései során kiemelten kezeli az alábbiakat: - hatályos jogszabályok: a törvények és a rendeletek előírásainak betartását, - az igazgatói utasításos és döntések végrehajtását, - statisztikai, számviteli és egyéb belső használatú rendelkezések betartását, - a határidős feladatok teljesítését, az eseti intézkedések végrehajtását, - az aláírási, utalványozási, láttamozási, ellenjegyzési és érvényesítési jog gyakorlását, 2. Az ellenőrzési ütemterv Az ellenőrzési ütemterv összeállításánál figyelembe kell venni az ellenőrzési igényeket, különös tekintettel a magasabb rendű jogszabályok előírásaira, az intézmény fenntartójának elvárásaira, jelen belső ellenőrzési szabályzat előírásaira, valamint az intézményvezető igényeire. Az ellenőrzési ütemtervet az intézmény vezetője készíti el. Az ellenőrzési ütemtervet a naptári év szerint készíti el. Az ellenőrzési ütemterv konkrét feladatai: - az összetartozó (kapcsolódó) feladatokat együtt kell kezelni, - el kell végezni a szükséges és a lehetséges rangsorolásokat és az esetleges szelektálásokat, - meg kell állapítani, hogy az ellenőrzéseket milyen formában célszerű végrehajtani, - fel kell mérni az egyes feladatok munkaigényességét, - meg kell határozni a végrehajtás legcélszerűbb időzítését, - ki kell jelölni az ellenőrzési feladatok felelőseit, Az ellenőrzési ütemterv arra irányul, hogy:

48 48 - az ellenőrzések a lehető legközvetlenebbül és leghatékonyabb módon elégítsék ki a vezetés aktuális igényeit, - az ellenőrzési kötelezettségek rendszeresen teljesíthetők legyenek, - kedvező szervezési feltételek teremtődjenek az ellenőrzések végrehajtásához, azok hatékonyságának biztosításához, - lehetővé váljon az ellenőrzési feladatok rangsorolása, a párhuzamosságok kiküszöbölése, a feladatok és a kapacitás összehangolása, illetve az ellenőrzést végzők közötti megfelelő koordináció biztosítása. 3. Az ellenőrzés előkészítése Az ellenőrzés előkészítése az ellenőrzést végzők feladata, amelynek feltételeiről a vezető helyettesek gondoskodnak. Az ellenőrzés előkészítése során el kell végezni: - a feladatok és szempontok, illetve a prioritások meghatározását, - az ellenőrzés céljának eléréséhez szükséges szervezési és végrehajtási feltételek biztosítását, Az ellenőrzés előkészítésének információs bázisaként szolgálnak: - a korábbi ellenőrzési jelentések, - statisztikák, jelentések, - a gazdasági tárgyú beszámolók, költségvetések, befizetések, 4. Az ellenőrzés programja Az ellenőrzési program olyan utasítás, amely az ellenőrzést végző számára meghatározza az ellenőrzés célját, fő irányát, annak módszereit és a megállapítások írásba foglalásának szerkezetét. Az ellenőrzési program tervezetét az ellenőrzést végző köteles elkészíteni és azt az intézményvezető hagyja jóvá. Az ellenőrzési program tartalmazza a következőket: - az ellenőrzés célját és típusát, - az ellenőrzött szakterület vagy személy megnevezését, - az ellenőrzött időszakot,

49 49 - az ellenőrzést végzők nevét és munkamegosztását, - a dátumot, az aláírást és a hivatalos bélyegző lenyomatát. 5. A helyszíni ellenőrzés A közoktatási intézmény feladatellátásának jól hasznosítható ellenőrzési módszere a helyszíni ellenőrzés. Ez az ellenőrzési mód lehet közvetlen vagy közvetett jellegű. A közvetlen ellenőrzés megfigyelésen, személyes tapasztalatokon alapuló tájékozódás (szemle, mintavétel stb.), melyet kiegészíthet szóbeli kérdésfeltétel, beszélgetés, kérdőív kitöltése. A közvetett ellenőrzés a nyilvántartások és okmányok alapján végzett dokumentális ellenőrzés, (tételes, próbaszerű stb.) A helyszíni ellenőrzést indokolt esetben egy ízben meg lehet szakítani. Az ellenőrzés megszakításáról az ellenőrzöttet soron kívül értesíteni kell. 6. Az ellenőrzés értékelése és következményei Az ellenőrzési jelentés kézhezvételét követő héten belül értékelő (realizáló) megbeszélésen kell megvitatni az ellenőrzés megállapításait. Az értékelő megbeszélésen a vizsgált területtel vagy tárgykörrel kapcsolatos tapasztalatokat foglalják össze. Ennek keretében nemcsak a feltárt hiányosságokat, hanem a megismert kedvező tapasztalatokat is célszerű bemutatni és értékelni. Az ellenőrzést értékelő megbeszélésen mindig rá kell mutatni a hibák és a mulasztások jellegére, valamint a rendszerbeli okaira, az előidéző körülményekre és a felelős személyekre. A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az ellenőrzött tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő megbeszélésen egyeztetik. Az értékelő (realizáló) megbeszélésen részt vesznek az ellenőrzést végző személyek, az ellenőrzött terület felelős vezetője, valamint az intézményvezető által kijelölt személyek. 7. Az ellenőrzést követő intézkedések Az értékelő megbeszélést követően a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a felelős vezető helyettes köteles végezni. A vezető helyettesnek intézkednie kell:

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

K I V O N A T. H a t á r o z a t

K I V O N A T. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 181/2012. (X. 31.) Kt.h. Tárgy: Városi Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. I. Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Csanádpalotai Városi Könyvtár Csongrád megye,

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ. 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ. 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. FEJEZET - AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA II. FEJEZET - A MŰVELŐDÉSI HÁZRA VONATKOZÓ FONTOSABB

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata SZMSZ 1. számú melléklet Takács Éva Igazgató 1 TART ALOMJEGYZÉK 1.1. Fenntartás,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdúsági Lakásotthonok 2. Az intézmény székehelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 3. Az intézmény: PIR azonosító száma: 372196000

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Apáca u. 8. A Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata P é c s 2002 2 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Csorba Győző Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A könyvtár neve Városi Könyvtár és Információs Központ A könyvtár adatai Címe: 5350 Tiszafüred Petőfi út 15. Telefonszáma: (59)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. FEJEZET - AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA II. FEJEZET - A MŰVELŐDÉSI HÁZRA VONATKOZÓ FONTOSABB

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Makó 2013. 1 2 Tartalomjegyzék A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata.. 3 Mellékletek 1.

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Eötvös Károly Megyei Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Veszprém 2014 I. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Eötvös Károly Megyei Könyvtár Székhelye és címe: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Telephelyei:

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Múzeum SZMSZ-ének módosítása Sorszám: Döntéshozatal módja: Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Bizottság! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A település fontosabb adatai

A település fontosabb adatai 1. számú melléklet A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Szerep, Püspökladány, Biharnagybajom, Báránd, Füzesgyarmat A település jellege: mezőgazdasági A településen a főbb

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések... 3. Oldal II. Fejezet III. Fejezet IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész A közművelődési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) olyan alapdokumentum, amely

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECEN 2011 TARTALOMJEGYZÉK 2 A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT

KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT Kiadás dátuma: 2013. szeptember Készítette: ------------------------------------ --------------------------------------- Burai Bernadett intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben