Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata"

Átírás

1 Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Budapest Pannónia u. 50. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata SZMSZ 1. számú melléklet Takács Éva Igazgató 1

2 TART ALOMJEGYZÉK 1.1. Fenntartás, irányítás, elhelyezés Könyvtári munkafolyamatok A dokumentum ellátás forrásai Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Könyvtárhasználati szabályzat Az iskolai könyvtár használatának szabályzata Katalógusszerkesztési szabályzat Tankönyvtári szabályzat Záró rendelkezés Fenntartás, irányítás, elhelyezés A dokumentum elkészítésének jogszabályi és iskolai forrásai 2

3 A könyvtárra és a könyvtárosra vonatkozó jogszabályok: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosításai Kormányrendeletek: 110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről Minisztériumi rendeletek: 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 20/2012.évi EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények elnevezéséről és működési rendjéről 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 25/2005. (X. 18.) KvVM rendelet az egyes munkaköri megnevezésekről 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzésfinanszírozás 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 3

4 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról Az IFLA UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata, 1999 Helyi pedagógiai program, helyi tanterv A könyvtár azonosító adatai A könyvtár elnevezése: Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Könyvtára Székhelye: Bp. Pannónia u. 50.Tel Bp. Dévényi u. 62.Tel: Létesítésének időpontja: 1980., ill Bélyegzője: A könyvtár/ak/ elhelyezése Az alsós könyvtárhelység az iskolaudvaron keresztül közelíthető meg, különálló épületben. A felsős könyvtár az épület első emeletén a tanári szoba mellett, mozgáskorlátozottak számára nehezebben megközelíthető helyen található A fenntartó/működtető neve, elérhetősége Fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. Telefonszám: 06-1/ Fax: 06-1/ Továbbiakban: Fenntartó A könyvtár státusza az alapító okiratban Az iskola szervezeti és működési szabályzatának részeként határozzuk meg a könyvtár működésének és használatának rendjét. Ezért az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatási, könyvtári jogszabályoknak, útmutatóknak és az iskola pedagógiai programjának megfeleltetett dokumentum. Célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár - feladatát és gyűjtőkörét, - fenntartásának, irányításának és gazdálkodásának módját, - működésének és igénybevételének szabályait - az állománnyal kapcsolatos feladatokat, - az állományra épülő szolgáltatások körét, - az állomány védelmi eljárásait. 4

5 Tartalma a működési szabályzat céljainak megfelelően tartalmazza: - a könyvtár vezetésére és működtetésére, - a gyűjteményszervezésre vonatkozó előírásokat, valamint - az állományvédelem feladatait, módjait, - könyvtár-pedagógiai tevékenységét, - az egyéb ide vonatkozó rendelkezéseket A könyvtár fenntartása, irányítása, ellenőrzése Az iskolai könyvtár a Herman Ottó Általános Iskola ill. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik. Fenntartásáról és fejlesztéséről a Fenntartó az iskola költségvetésében gondoskodik. A korszerű könyvtári szolgáltatások biztosításáért a könyvtárat működtető iskola és a Fenntartó közösen vállal felelősséget. - Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi a Nevelőtestület véleményének, javaslatainak figyelembe vételével. - Tervezi az évi költségvetésben a könyvtári állomány fejlesztési összegét. - Szervezi a könyvtár nyitva tartását, a könyvbeszerzést, a könyvtáros és a Nevelőtestület együttműködését, a tanulók olvasóvá nevelését. - Ellenőrzi a könyvtár használatának intenzitását. - A könyvtárhasználatra nevelő munkát. - A könyvtár szolgáltatásait és azok kihasználtságát. - A könyvek állagának állapotát. - Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői listán szereplő szakember végzi A könyvtár működésének és igénybevételének szabályai A könyvtár működésének és igénybevételének szabályozását a 2. sz. melléklet (Könyvtárhasználati szabályzat) tartalmazza A könyvtár feladatai Az állomány fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatok. Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladatai a 16/1998. (IV. 8. ) MKM rendeletben megfogalmazottak szerint Az iskolai könyvtár alapfeladatai - Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása. - Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról. 5

6 - Egyéni és csoportos helyben használat biztosítása. - A könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését is Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai: - Tanórán kívüli foglalkozások tartása, - Dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, - Tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól, - Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, - Közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában Az állomány nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok A dokumentumok állományba vétele A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel. Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szánt, hat napon belül végleges nyilvántartásba kell venni. Ez a dokumentumok egyedi nyilvántartásba vételét is jelenti. A különböző típusú dokumentumok külön-külön leltárkönyvben kerülnek nyilvántartásba. (A dokumentumokra kerülő betűjel+leltári szám kombináció kifejezi a dokumentum típusát. A könyveket a címlap verzóján, a 17. oldalon és az utolsó oldalon látjuk el tulajdonbélyegzővel, a nem nyomtatott dokumentumokat arra alkalmas helyen.) A végleges nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmány, nem selejtezhető. Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti időtartamra szerez be. Ezek a tankönyvek és a brosúrák. A tankönyvek és a brosúrák egyedi leltárkönyvben kerülnek nyilvántartásba Számlanyilvántartás A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése az iskola, ill. a fenntartó gazdasági vezetőjének a feladata. A folyamatos és egyenletes gyarapítás érdekében a könyvtári keret felhasználásáról nyilvántartást kell vezetnie a könyvtárosnak. A gazdasági-pénzügyi iratok megőrzése a gazdasági vezető feladata, de fénymásolt példányt a könyvtári irattárban is el kell helyezni Az állomány ellenőrzése 6

7 Az ellenőrzést a 3/1975. KM-PM rendeletben és az MSZ szabványban előírtak szerint, háromévente, a könyvtár zárva tartása mellett végezzük. Az állomány ellenőrzése lehet időszaki vagy soron kívüli, teljes vagy részleges. A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendelheti el, kivéve, ha személyi változás esetén az átvevő könyvtáros tanár kezdeményezi az állományellenőrzést. A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az iskola igazgatója felelős. A könyvtári állomány leltározása, állományellenőrzése mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással. Az időleges megőrzésre szánt dokumentumok nem leltárkötelesek. Az ellenőrzést legalább két személynek kell lebonyolítania. Egyszemélyes könyvtár esetén az iskola igazgatója köteles egy állandó munkatársról gondoskodni, akinek megbízatása az ellenőrzés befejezéséig tart. Az állomány ellenőrzésének megkezdése előtt célszerű leltározási ütemtervet készíteni. Az ellenőrzés lezárása: el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melyet át kell adni az iskola igazgatójának. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a leltározás kezdeményezését, a jóváhagyott leltározási ütemtervet, ill. a hiányzó vagy a többletként jelentkező dokumentumok jegyzékét. A jegyzőkönyvet a könyvtáros tanár, személyi változás esetén az átadó és az átvevő írja alá. Az ellenőrzés befejezéseként jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a könyvtáros tanár, személyi változás esetén az átadó és átvevő írja alá. Az ellenőrzés során megállapított hiányt csak akkor lehet kivezetni a nyilvántartásból, ha az iskola igazgatója a jegyzőkönyv alapján erre engedélyt ad Az állomány elhelyezésével és feltárásával kapcsolatos feladatok A könyvtári állomány elhelyezése A könyvtár alsó tagozaton, az iskola udvarán, jól megközelíthető helyen található. Felső tagozaton, az első emeleten, mozgáskorlátozottak számára nehezebben megközelíthető helyen található. A fejlesztés, alakítás vagy esetleges költöztetés során figyelembe kell venni az - állomány nagyságát, - a dokumentumok féleségét, mennyiségét, - a könyvtár differenciált szolgáltatásait, - az iskola könyvtárhasználati igényének jellegét és mértékét. 7

8 A különböző típusú dokumentumokat szabadpolcon kell elhelyezni. (Kivéve az audiovizuális és számítógéppel használható dokumentumokat.) A helyben olvasásra, a könyvtári foglalkozások megtartására olvasóhelyeket kell kialakítani. Alapvető követelmény az egyéni tanulói-szaktanári kutatóhelyek biztosítása A könyvtári állomány tagolása A könyvtárban elhelyezett dokumentumok biztosítják a tanítás-tanulás és a kutatómunka eszközigényét. Az állományrészek tagolása, elhelyezése alkalmazkodik a használói igényekhez. Az állományrészek tagolása az iskolai könyvtárban: - könyvek (kézikönyvek, ismeretközlő irodalom, szépirodalom), - folyóiratok, - pedagógiai gyűjtemény, - időleges nyilvántartású dokumentumok, - audiovizuális és számítógéppel használható dokumentumok A könyvtárból kihelyezett letétek A letéti állományrészek segítik az iskola oktató-nevelő munkáját. Ezek a dokumentumok megfelelő példányszámban kézikönyvek, munkaeszközként használt irodalom, szakmai és módszertani folyóiratok, audiovizuális eszközök. A könyvtárból kihelyezett tételek lehetnek: szaktantermekben, tantermekben, tanulószobában és tanári szobában elhelyezett állományegységek Az állományra épülő szolgáltatások Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. A könyvtár mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát. A csak helyben használható dokumentumok (kézikönyvtár, periodika, AV dokumentumok) kivételével állományát kölcsönzi. Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segít a nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkához kapcsolódó irodalom (információ) kutatásában, igény esetén témamegfigyelést, önálló irodalomkutatást végez. Közreműködik a könyvtárbemutató-, könyvtárismertető- és a könyvhasználatra épülő tanítási órák, foglalkozások (napközis, szakköri, stb.) rendszerének kialakításában, előkészítésében és megtartásában. 8

9 A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét könyvtáros tanárral egyeztetniük kell. Könyvtárközi kölcsönzés keretében a saját gyűjteményében nem található dokumentumokat az ODR-ből átkéri. A művelődési és közoktatási miniszter 5/1998. (II: 18.) MKM rendelete alapján a megvásárolt tartós tankönyveket, segédkönyveket az iskola diákjai, dolgozói kölcsönözhetik. Gondoskodik az állomány védelméről, rendjéről és gondozottságáról. A használók jogait és kötelességeit a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti, mely a 5.sz mellékletben található A könyvtárhasználat módjai a) Helybenhasználat b) Kölcsönzés c) Csoportos használat a) Helybenhasználat A helybenhasználat tárgyi - és személyi feltételeit az iskolának, szakmai feltételeit a könyvtáros tanárnak kell biztosítania. A könyvtáros tanárnak szakmai segítséget kell adnia: - az információhordozók közötti eligazodásban, - az információk kezelésében, - a szellemi munka technikájának alkalmazásában, - a technikai eszközök használatában. Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: - a kézikönyvtári állományrész, - a folyóiratok, valamint az - audiovizuális dokumentumok. A csak helyben használható dokumentumokat a pedagógusok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre is kikölcsönözhetik. b) Kölcsönzés Amennyiben a nyitva tartási időn kívül vagy a könyvtáros engedélye nélkül visznek el dokumentumot a könyvtárból, valamint más célokra veszik igénybe a könyvtárhelységet, a könyvtáros nem vállal anyagi felelősséget az állományért. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Az elveszett vagy erősen megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles lehetőleg egy kifogástalan állapotban lévő példánnyal vagy annak tartalmához nagyon hasonló 9

10 más művel pótolni. A dokumentumnak az aktuális antikvár vagy a forgalomban lévő azonos dokumentum értékével megegyezőnek kell lennie. A nyitva tartás napi időszakait az olvasói igényeknek kell megfeleltetni, figyelembe véve az érvényben lévő jogszabályokat és rendeleteket. A nyitva tartás idejét célszerű feltüntetni a tanulók osztályok mellett kihelyezett faliújságjain, valamint a szülők számára a folyosókon jól látható helyen. Továbbá egy- egy példány az iskolatitkári irodában, valamint a tanári szobában helyénvaló elhelyezni. A kölcsönzés részleteit és a nyitva tartást a könyvtárhasználati szabályzat ill. a házirend tartalmazza. Tanulók részére nem kölcsönözhetőek a csak helyben használható dokumentumok. c) Csoportos használat Az osztályok, a tanulócsoportok, számára a könyvtárostanár könyvtárhasználati tanórákat tart, a könyvtár-pedagógiai program és a helyi tantervekben a kapcsolódási pontokban meghatározott tartalmak alapján elkészített könyvtárhasználati tanmenet alapján, a kollégákkal egyeztetett időpontokban. Az osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak a könyvtárban, amelyek a könyvtár állományára épülnek a könyvtárossal egyeztetett időpontokban. A könyvtáros tanárnak szakmai segítséget kell adnia a szakórák, foglalkozások megtartásához, amelyekre a könyvtár nyitvatartási idejében kerülhet sor. A könyvtár helyiségei órarendszerű tanítás vagy értekezletek számára indokolt esetben csak a könyvtáros tanár tudtával és beleegyezésével lehet használni, felelősséget vállalva az állomány sértetlenségéért A könyvtár egyéb szolgáltatásai Az iskolai könyvtár a tárgyi és személyi feltételek keretein belül még az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja: - információszolgáltatás, - témafigyelés, - ajánló bibliográfia készítése, - letétek telepítése A könyvtár kiegészítő feladatai A könyvtár helyet biztosít napközis foglalkozások, szakkörök és klubok megtartásához, amennyiben a könyvtár dokumentumai nem kerülnek veszélybe, a helyiségeket rendeltetésszerűen, a házirendben leírtak szerint veszik igénybe és a foglalkozást vezető pedagógus felelősséget vállal a könyvtári rend megtartásáért. A tanulók - nyitvatartási időben használhatják, betartva a házirend szabályait. A könyvtár termében elhelyezett műszaki berendezéseket (videó, DVD lejátszó, TV) a pedagógusok használhatják, szakórák, foglalkozások megtartásakor. Az órák 10

11 megtartása előtt a könyvtáros tanárral kell időpontot egyeztetni, hogy könyvtári foglalkozások vagy más szakórák megtartását ne zavarja, lehetővé tegye Közreműködés a tankönyvellátásban A közreműködést a tankönyvellátásban a tankönyvtári szabályzat tartalmazza 4. sz. mellékletben A könyvtár gazdálkodása Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az iskola a költségvetésében biztosítja. Ezért a fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés, a pedagógiai programban meghatározott dokumentumszükséglet financiális oldala összehangolandó a könyvtári költségvetéssel. A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtáros rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen. Az iskola gazdasági vezetője, ill. a fenntartó gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről. A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros tanár feladata. A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros tanár felelős, ezért csak a beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni Szakmai kapcsolatok A könyvtár szakmai tevékenységét szakmai szolgáltatásokkal (szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés, módszertani útmutatás stb.) a pedagógiai szolgáltatásokat nyújtó intézmény a Budapesti POK és a kerületben dolgozó könyvtáros tanárok munkaközössége. A könyvtár szakmai koordinációs központja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Az iskolai könyvtár vezetője - könyvtáros tanár -, rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi könyvtárakkal: a kerület iskoláinak könyvtárai, XXII.ker. Szabó Ervin Könyvtár /1221 Budapest, Kossuth Lajos u.30./ Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakember végzi. 11

12 1.2. Könyvtári munkafolyamatok Gyűjteményszervezés A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány tükrözi az iskola: - nevelési és oktatási célkitűzéseit, - pedagógiai folyamatának szellemiségét, - tantárgyi rendszerét, - pedagógiai irányzatait, - módszereit, - tanári-tanulói közösségét. A gyarapítás (szerzeményezés) és apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét, használhatóságát Gyarapítás Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék és csere útján gyarapodhat. Gyarapítási gyakorlatának legfontosabb tájékozódási segédletei: - kiadói katalógusok, kereskedői tájékoztatók, - folyóiratok dokumentum ismertetései - ajánló bibliográfiák. - ajándékozás Az iskola igazgatója és pedagógusai javaslatot tehetnek a beszerzendő dokumentumokra, ezekről a könyvtáros nyilvántartást vezet. (Dezideráta.) A szerzeményezésnél törekszünk a szépirodalom és a szakirodalom előírt arányának megtartására Állományapasztás A törléseknél a 3/1975./VIII.17./KM-PM.sz. együttes rendelet és a hozzá kiadott irányelvek (Műv.K sz.) előírása szerint kell eljárni. Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi a gyűjteményszervezés folyamatát. Évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat. A kivonásra csak az igazgató adhat engedélyt. A fölös példányokat az iskola felajánlja más könyvtáraknak, illetve térítésmentesen az iskola dolgozóinak és tanulóinak. A törlésről jegyzőkönyv készül. Az apasztás szükségessége és mértéke függ: - a gyarapítás minőségétől, 12

13 - az iskola szervezeti és profil váltásától, - a tanított szakterület forrásainak avulási rátájától, - a dokumentumok tárolásától, fizikai védelmétől, - a kölcsönzési fegyelemtől. Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: - tervszerű állományapasztás, - természetes elhasználódás, - hiány. Minden kivonási folyamatot megelőz egy állományelemzési tevékenység. Az itt nyert információkat a gyarapítás gyakorlatánál is fel kell használni Tervszerű állományapasztás A gyűjteményszervezés fontos része a tervszerű, folyamatos dokumentum kivonás: az elavult dokumentumok selejtezése és a fölösleges dokumentumok kivonása Az elavult dokumentumok selejtezése A válogatás csak a dokumentumok tartalmi értékelése alapján történhet, leltári nyilvántartás alapján nem végezhető. A kivonáshoz a könyvtáros tanár kikéri, figyelembe veszi a szaktanárok véleményét. Tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot: - ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves információkhoz juttatja a tanulókat, - ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek és szabványok már megváltoztak, - ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, bővített kiadása A fölösleges dokumentumok kivonása Az iskolai könyvtárban fölös példány keletkezik, ha: - megváltozik a tanterv, - változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke, - megváltozik a tanított idegen nyelv, - módosul, vagy megváltozik az iskola profilja, szerkezete, - a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket, - az ajándékozás nem felelt meg a gyűjtőköri elveknek, - csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt Természetes elhasználódás 13

14 Ide sorolhatók azok a dokumentumok, melyek a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak. Ezen dokumentumok kivonása az iskolai könyvtárban az esztétikai nevelés érdekében fontos feladat Hiány Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum: - elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült, - az olvasónál maradt, - az állomány ellenőrzésekor hiányzott. Ezek a dokumentumok a nyilvántartásokban még szerepelnek, de az állományból ténylegesen hiányoznak. A hiányzó dokumentumok az idevonatkozó jogszabályok betartásával a nyilvántartásból törölhetőek. A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból mindig a kártérítés módjától függ. Ennek eldöntése a könyvtáros tanár hatáskörébe tartozik A törlés folyamata Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a könyvtáros tanár csak javaslatot tehet a törlésre, kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentumok kivonása. A kivitelezésre vonatkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg. Az állományellenőrzés évében ügyelni kell arra, hogy a két munkafolyamat a kivonás és az állományellenőrzés ne történjék azonos időben A kivonás nyilvántartásai Jegyzőkönyv A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből (és az adatbázisból) mindenkor az igazgató aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát: - rongált, elavult, fölös példány, - megtérített (pénzzel vagy dokumentummal), behajthatatlan követelés, - állományellenőrzési hiány (megengedett vagy normán felüli), elháríthatatlan esemény miatti hiány Mellékletek A jegyzőkönyv mellékletei a következők: - törlési jegyzék (egyedi nyilvántartásúaknál), - gyarapodási jegyzék (megtérített vagy megvett dokumentumok). 14

15 1.3. A dokumentum ellátás forrásai A könyvtárhasználat rendje az 5. sz. mellékletben Az állomány védelmével kapcsolatos feladatok A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért az iskola által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül anyagilag és erkölcsileg felelős. A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás valamint a nyilvántartásból való kivezetés során biztosítania kell Az állomány jogi védelme A könyvtáros tanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű és folyamatos gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. Ezért hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára dokumentumokat senki nem vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla (kísérőjegyzék) és a dokumentumok együttes megléte alapján történhet. A beérkezett, tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül nyilvántartásba kell venni. A leltári fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését. A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. A tanulók és a dolgozók tanuló- ill. munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző személyt terheli az anyagi felelősség. A szaktanárok részére létesített letéti állományt névre szólóan kell átadni. A dokumentumokért az átvevő szaktanár anyagilag felelős, ha az iskola által biztosított hely vagyonvédelmi szempontból dokumentumok tárolására alkalmas. A könyvtár zárainak kulcsai a könyvtáros tanárnál és az iskola titkárságán helyezendők el. A kulcsok csak indokolt esetben adhatók ki a könyvtáros tanáron kívül másnak, aláírás ellenében. A könytárostanár hosszan tartó betegsége vagy hiányzása esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben rögzíteni kell Az állomány fizikai védelme A könyvtárban ügyelni kell a raktári rend megóvására akkor is, ha nem a könyvtáros tart tanórát vagy foglalkozást. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A helyiséget rendszeresen takarítani kell. A dokumentumokat a lehetőségekhez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (fény, por, szélsőséges hőmérséklet stb.). A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A könyvtárban dohányozni és nyílt lángot használni tilos, az erre vonatkozó táblát el kell helyezni. A könyvtárból való távozáskor a helyiségeket áramtalanítani kell. Kézi 15

16 tűzoltó készüléket kell elhelyezni a könyvtár bejáratánál. Tűz esetén vizet nem szabad használni az oltáshoz. Az állományvédelem nyilvántartásai - Leltározási ütemterv - Záró jegyzőkönyv Kölcsönzési nyilvántartások Az iskolai könyvtárban hagyományos, füzetes nyilvántartás használatos. Ez a nyilvántartás a kölcsönzés tényét rögzíti. A könyvtáros tanár a kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél tiszteletben tartja az olvasók személyiségi jogait. Az iskolai könyvtár kölcsönzési rendszerét részletesebben a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza az 2. sz. mellékletben A könyvtári állomány elhelyezése Mind a két könyvtárhelységben szabadpolcon találhatóak a dokumentumok. Raktározásra alkalmas helységgel egyik épületben sem rendelkezik a könyvtár. A könyvtári állomány egységei: - Kézikönyvtár - Ismeretközlő irodalom - Szépirodalom - Folyóiratok polca - Pedagógiai gyűjtemény - AV dokumentumok A könyvtári állomány feltárása A könyvtári állomány feltárását a katalógusszerkesztési szabályzatban található 4. sz. melléklet tartalmazza Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 16/1998 (IV.8) MKM rendelet a korábbiaknál differenciáltabban határozta meg az intézménytípusok közül az iskolai könyvtáraknak a pedagógia tevékenységben, nevelő-oktató munkában betöltött szerepét a tanuláshoz szükséges dokumentumok gyűjtését, használatát, ill. használatának a tanítását. A gyűjtőkört meghatározó tényezők: az iskola típusa, társadalmi helyzete. Intézményünk a kerület egyik legrégebben működő 8 évfolyamos iskolája óta fő profilunk az Ökológia és a hagyományőrzés. Ez befolyásolja az értékrendet és az iskolával szemben támasztott igényeket is. 16

17 A képzés fő profilja: - az Ökológia - a hagyományőrzés 1. A fő gyűjtőkör területei - Kézikönyvek - A tanított szaktárgyakhoz szorosan kapcsolódó szakirodalom - Pedagógia kiadványok - Válogatott szépirodalom - Az aktuális témák irodalma: iskolai ünnepélyek, megemlékezések, vetélkedők, - versenyek megrendezéséhez szükséges dokumentumok. - Időszaki kiadványok - A tanórán használható hangkazetták, CD-k, DVD-k, videofilmek. 2. A mellék gyűjtőkör területei - A tanult tantárgyakban részletesebb ismereteket nyújtó dokumentumok - A tanároknak a szaktárgyi órákra elmélyült felkészülést biztosító művek - Szépirodalom: a különböző társadalmi érdeklődés által kísért szépirodalmi művek - AV-dokumentumok, melyek a tanulók nyelvtanulásának, művészeti ismereteinek önművelés útján történő elmélyítését szolgálják. - Periodikumok: az oktató-nevelő munkát segítő folyóiratok 3. Egyes állományegységek és azok raktározási rendje 1. kézikönyvtár 2. kölcsönzői állomány 3. külön gyűjtemények 4. hivatali segédkönyvtár 5. könyvtári szakirodalom 4. A beszerzendő művek példányszámai 1. Meghatározó, hogy a könyvtár fő- vagy mellék gyűjtőkörébe tartozik-e. 2. Hány állományegységbe tartozik. Ennek megfelelően: - a házi olvasmányok legalább 5 tanulónként 1 példányban ajánlottak, - az ajánlott olvasmányok 10 tanulónként 1 példányban ajánlottak, - a szaktanteremben munkaeszközként használt művekből annyi, hogy tanulócsoportonként legalább minden 2 tanulóra jusson 1 példány, 17

18 - a szaktanárok által kijelölt és az általuk az oktató-nevelő munkában használt művekből legalább 3-4 példány, - a mellék gyűjtőkörbe tartozó és egyéb művekből 1-2 példány beszerzése szükséges. A beszerzés forrásai - Könyvesboltok - Tanácskozások, konferenciák - Ajándék - Online megrendelések 5. A gyűjtemény szintje és mélysége Az iskolai könyvtár gyűjtőköre alapszinten általános, az ismeretek minden ágára kiterjed. Teljesség igényével gyűjtendők a helyi tantervben meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a munkáltató eszközként használatos művek. Kiemelten, de nem teljesség igényével gyűjti a tananyaghoz közvetve kapcsolódó szépirodalmat, ismeretközlő irodalmat. A teljesség igényével gyűjtjük Kiemelten, de nem teljességre törekvően gyűjtjük Átfogó lírai, prózai antológiák/ világ- és a magyar irodalom bemutatására A tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott műveit, gyűjteményes köteteit A népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló antológiákat, gyűjteményes köteteket Általános lexikonokat, enciklopédiákat A tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet összefoglaló dokumentumait A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók műveit Tematikus antológiákat Gyermek- és ifjúsági regényeket, elbeszéléseket és versesköteteket A szaktudományok középszintű elméleti, történeti összefoglalóit Városunk helyismereti, helytörténeti kiadványait Szelektálva gyűjtjük Regényes életrajzok, történelmi 18

19 regények Az iskolában tanított nyelvek oktatásához, a nyelvtudás szintjének megfelelő olvasmányos irodalmat (angol, német) A tanult tárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást kielégítő alap- és középszintű ismeretterjesztő irodalmat Az iskolában oktatott nyelvek tanításakor felhasználható idegen nyelvű segédkönyveket Pedagógiai gyűjtemény Pszichológiai irodalom Szociológia, szociográfia A könyvtáros segédkönyvtára Hivatali segédkönyvtár Pedagógiai gyűjtemény - A szakmai, továbbképzési és az órai felkészülést segítő alapszintű pedagógiai iratokat - Pedagógiai lexikonokat - Neveléstörténeti összefoglalókat, dokumentumgyűjteményeket - Neveléstörténeti összefoglalásokat, dokumentumgyűjteményeket - A legfontosabb pedagógiatörténeti munkákat - A nevelés-oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyveket - A művelődéssel, az iskolával és a családi élettel foglalkozó könyveket - Az értelmi neveléssel, személyiségformálással kapcsolatos kézikönyveket - A legfontosabb tanári kézikönyveket Pszichológiai irodalom - Enciklopédiákat, szakszótárakat - Általános fejlődéslélektant - Gyermeklélektan, az ifjúkor lélektanát - Szociálpszichológiát - A személyiség- és csoportlélektan legalapvetőbb műveit. - Az alkalmazott lélektan különböző ágaiból a nevelés és olvasás kérdéseivel foglalkozó legfontosabb munkákat 19

20 - A pszichológiában alkalmazott vizsgálati módszerek elméleti és gyakorlati problémáit tárgyaló módszertani kézikönyveket, összefoglalásokat Szociológia, szociográfia A szociológiai módszertant monografikus szintig, az olvasási szokásokkal, az Ízlésszinttel foglalkozó, s az ifjúságszociológiával kapcsolatos gyűjteményes köteteket A könyvtáros segédkönyvtára Az iskolai feladatnak megfelelően kézi és segédkönyvek Hivatali segédkönyvtár A munkaviszonnyal, munkarenddel, munkaügyi vitákkal, bérezéssel, munkaidővel, munkaszervezéssel kapcsolatos irodalmat tartalmazza az igazgatói irodában van elhelyezve. Periodika gyűjtemény Jelenleg gyűjteményünkben elavult folyóiratok találhatók, melyek 60-40%-os arányban gyermek- ill. természetismerettel foglalkozók. Folyóiratjegyzék 1 = végleges megőrzés 2 = 5 évig őrizzük 3 = évenként selejtezzük Könyvtárunk évek óta, forrás hiányában nem rendel folyóiratokat Könyvtárhasználati szabályzat 1. A könyvtár használóinak a köre Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztrátorai és technikai dolgozói a nyitva tartási időben használhatják. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni. A könyvtárba tanszeren (tankönyv, írószer) kívül más nem vihető be. 2. A beiratkozás módja Az 1. osztályban a 2. félévtől mindenki megismerkedik egy könyvtári óra keretében a könyvtár használatának szabályaival. Ettől az órától kezdve mindenki tagja a könyvtárnak. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. 3. Az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének a módja A bekövetkezett változásokat (más iskolába járás) az osztályfőnök ismerteti a könyvtárossal. Nevelő távozása esetén az iskolatitkár közli a változásokat. 20

21 A tanulók, és a dolgozók tanuló-, ill. munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző személyt terheli az anyagi felelősség. 4. A könyvtárhasználat módjai Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse Helyben használat Lehetősége van az egyénnek, csoportoknak az olvasótermi állomány helyben használatához. Csak helyben használhatóak a könyvtár dokumentumai közül: - Kézikönyvtári könyvek - Periodikumok - Nem nyomtatott dokumentumok (videofilmek, számítógéppel olvasható dokumentumok, CD-k) Az olvasók indokolt esetben egy-egy órára vagy a könyvtár nyitva tartása és zárása közti időben kölcsönözhetik ezeket Kölcsönzés A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet. Az iskolai könyvtár könyveiből az 1-4. osztályban: 1 db könyv 3 hétig; az 5-8. osztályban a tartós tankönyveken kívül 3 db dokumentum kölcsönözhető szintén 3 hetes határidőre. A kölcsönözhető dokumentumokra előjegyzés kérhető. A tartós tankönyvkeretből beszerezhető dokumentumok körét, a tankönyvkölcsönzés menetét, módját, visszavételét külön belső szabályzatban fogalmaztuk meg, melyet mellékelünk is. Lásd 5. sz. mellékletben Kölcsönzési szabályok - Minden beiratkozott olvasó jogosult a könyvtárból kölcsönözni. - A kölcsönözhető állomány szabadpolcon található, a dokumentum kiválasztható. (őrjegy használatával) - Csak helyben használhatóak a következő dokumentumok: kézikönyvek, különleges kiadványok, audió CD, CD-ROM, DVD, videofilm, folyóiratok. - Részlegesen (csak órára, foglalkozásra) kölcsönözhetőek: szótárak, kézikönyvek. - Egy olvasó egyidejűleg maximum 3 db (alsó: 1 db) dokumentumot kölcsönözhet a tartós tankönyveken kívül. 21

22 - A dokumentumok kölcsönzési időtartama 21 nap. Hosszabbítás 1 alkalommal, kivételesen indokolt esetben 2 alkalommal. - Tanév végén minden dokumentumot vissza kell hozni a könyvtáros által megjelölt időpontig. (Kivéve a tartós tankönyveket) - A kölcsönző felelősséget vállal a dokumentumok vagy technikai eszközök megrongálásával és/vagy elvesztésével okozott kárért. - A tanulók és dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. - A letéti állományért a dokumentumokat átvevő szaktanár anyagilag is felelős. - Az elveszett dokumentumot a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja: o A dokumentum azonos kiadásának a beszerzésével o A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentum beszerzésével az aktuális antikvár, ill. katalógusár alapján A pótlás módját a könyvtáros határozza meg. 5. A könyvtár egyéb szolgáltatásai: Ebben az évben az iskola beadta igényét a NAVA PONT létrehozására, amely regisztráció után, ingyenes képi és hanganyagok felhasználását teszi lehetővé, bővebb képi anyagot szolgáltat a tanításhoz. - könyvtárlátogatás - információszolgáltatás - kölcsönzés (könyvek, brosúrák) - tartós tankönyvek kölcsönzése - filmnézés (videó, DVD) - zenehallgatás (CD-k) - a könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok előjegyeztetése az ODR (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer) által - adott tantárgyhoz, témakörhöz kapcsolódó témafigyelés, irodalomkutatás - a könyvtári gyűjtemény egyéni és csoportos helyben használata - könyvtárhasználati órák és egyéb csoportos foglalkozások tartása - a könyvtárban tartandó olvasás, könyvtárhasználatot segítő rendezvények szervezése A könyvtárhasználati ismeretek tanítása során (amennyiben a könyvtáros tanár nincs jelen a tanítási órán) az órát tartó szaktanár is köteles a könyvtárban kialakított rend megőrzésére, az állomány fizikai és jogi védelmének biztosítására Az iskolai könyvtár használatának szabályzata - A könyvtár minden helyiségét, technikai felszerelését, állományát a hivatalos időben az iskola minden tanulója és dolgozója használhatja. 22

23 - A helyiség értekezlet, rendezvények tartására is helyet biztosít az igazgató engedélyével - A beiratkozás díjtalan, tanév elején történik. - Az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. - A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. - Kölcsönzési előírások: o Egy alkalommal max. 3 könyv vihető ki 2 hétre, alsó tagozaton ez 1 könyv o A tanév utolsó napjáig minden könyvtári könyvet vissza kell adni. o Az elveszett vagy erősen megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles lehetőleg egy kifogástalan állapotban lévő példánnyal, vagy annak tartalmához nagyon hasonló más művel pótolni. o Az olvasó, az iskolával való tanulói vagy dolgozói jogviszony megszűnése előtt, könyvtári tartozását köteles rendezni. - Egyéb rendelkezések 6. Nyitva tartás: o A könyvtárban étkezni tilos. o Táskát, kabátot az előtérben kell hagyni. o Foglalkozások után a termet tisztán, rendben kell átadni. o Semmivel ne zavarjuk mások munkáját, a könyvtár rendjét. o Felügyelet nélkül gyermek nem tartózkodhat a könyvtárban. o Óvjuk a teremben található berendezési tárgyakat, dokumentumokat stb. o Nem viszünk ki könyvet, melyet nem kölcsönöztünk ki. o A könyvtári helyiség kulcsai: 1 db a könyvtáros saját használatára, 1 db az irodában, mely csak aláírás ellenében adható ki. Az iskolai könyvtár nyitva tartását a tanév elején az iskola vezetősége, a tantestület és a könyvtáros közösen alakítja ki a könyvtárhasználók igényeit figyelembe véve. A kölcsönzési idő heti: 22 óra. A könyvtárhasználók kezdeményezhetik a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. Az iskolai könyvtár tanítási napokon 7 óra 30-tól 15 óra 30-ig tart nyitva Katalógusszerkesztési szabályzat 23

24 1. A könyvtári állomány feltárása A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. Az adatokat jelölő katalóguscédula tartalmazza: - A raktári jelzetet - A bibliográfiai és besorolási adatokat - ETO szakjelzeteket - Tárgyszavakat 2. A dokumentum leírás szabályai A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai. - Főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat - Szerzőségi közlés - Kiadás sorszám, minősége - Megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve - Oldalszám: illusztráció; méret - (sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám) - Megjegyzések - Kötés: ár - ISBN-szám Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat alkalmazom - A főtétel besorolási adata (személynév, testületnév, a mű címe) - Cím szerinti melléktétel - Közreműködői melléktétel - Tárgyi melléktétel - Osztályozás A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO. 3. Raktári jelzetek A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítom. A szépirodalmat Cutter-számmal, a szakirodalmat ETO-raktári jelzettel látom el. Az iskolai könyvtár katalógusai (1981-ben kezdve és 2001-es évvel lezárva): 4. A tételek belső elrendezése szerint: a) Raktári katalógus A raktári katalógus a könyvtár helyrajzi nyilvántartása, tükrözi az állomány feltárási rendjét. Minden esetben a raktári lapon jelöltem a dokumentumokról 24

25 elhelyezett katalóguscédulák helyét. A raktári lapokat a lelőhely, raktári jelzet és betűrend alapján rendezték el. (lezárva) b) Betűrendes leíró katalógusok A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történt. (ld. Besorolási adatok) - lezárva c) Szakkatalógus Tagolása jobb, bal és középfüles osztólapokkal, a csoportképzés alapján történt. (lezárva) 5. Formája szerint - Cédula - Számítógépes (Szikla csak a Dévényi épületben technikai okok miatt) 6. A katalógus gondozása - A törölt művek cédulájának kiemelése - Az észlelt hibák kijavítása Iskolai könyvtárunkba az újonnan beszerzett dokumentumokat számítógépes feltárással vesszük nyilvántartásba. A korábban bevételezett dokumentumokat pedig folyamatosan számítógéppel dolgozzuk fel. A könyvtár korábbi katalógusait gyel bezárólag lezártuk, azóta számítógépesen dolgozzunk fel minden dokumentumot. 7. A könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása A program elnevezése: Szikla integrált könyvtári rendszer (NetLib Sz. 21 V.6) Készítők neve: Szilágyi Lóránd Lévai Gábor Büki Balázs Üzembe helyezés dátuma: A program a felsős könyvtár gépén fut. Jogosultságok: az állomány feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését az iskolai könyvtáros végzi. A feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik. Minden állományban történt változtatás után napi mentést alkalmazok. Az állománystatisztikai adatokat rendszeresen negyedévente, ill. igény szerint bármikor kinyomtatom. Sajnálatos módon az előfizetést egy év után már nem fizette a fenntartó, ezért a frissítések nem történtek meg. A Programot számítógép hiányában az alsó tagozaton nem tudtuk felhasználni Tankönyvtári szabályzat A tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok alkalmazása a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről alapján. Az iskola igazgatója minden év január 10-ig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, 25

26 könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény. 46. (5) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. (4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. A köznevelési törvény 46. (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes tankönyveket - a munkafüzetek kivételével - az igazgató az iskola könyvtári állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint. A tartós tankönyv fogalma: Az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitele megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. A tartós tankönyvre vonatkozó technológiai követelmények: a) a tankönyv lapjainak cérnafűzéses vagy szálfelsütéses kötészeti eljárással történő összeillesztése, b) keménytáblás vagy flexibilis kötésmód, c) B/5-ös vagy A/4-es méretű könyvtest, d) időtálló, ugyanakkor könnyű kötésmód (könnyített táblakötés) és könnyű belív papír (volumenizált, ofszet) használata, e) keménytábla esetén táblaborító felületkezelése (fólia, lakk). A használt tankönyv fogalma: Az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló részére az iskola általa ingyen, vagy térítés ellenében átadott, legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére felajánlott tankönyv. A tartós tankönyvek időleges brosúra nyilvántartásba kerülnek, melyeket a diákok a könyvtárból tartós használatra kölcsönöznek. Ezek a tankönyvek bélyegzővel vannak ellátva, mely a kölcsönző tanuló nevét és a tanév dátumát is tartalmazza. Az iskolai könyvtár állományába került dokumentumok csak könyvtári bélyegzés és nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők. A tankönyvtámogatás 25%-nak felhasználásával vásárolt tankönyvek, tartós tankönyvek, továbbá a nem hagyományos dokumentumok nyilvántartásának vezetésénél, a fenti dokumentumok törlésénél és leltározásánál a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet és a hozzá kiadott irányelv (Műv. K. 26

27 sz.) előírásai, továbbá a könyvtári állomány nyilvántartásáról szóló MSZ figyelembevételével történik. A tankönyvek kölcsönzése Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel is meg kívánja oldani, a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészülés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony alatt. Tartós tankönyvek kölcsönzési ideje - több évfolyamon használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év - egy évfolyamon használt tankönyvek esetén az adott tanév szeptember 1 június 15-ig A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása A kikölcsönzött tartós tankönyveket a tanuló kölcsönzési nyilvántartásába vezetjük be. A tankönyv elvesztése és/vagy a tankönyv megrongálása kártérítést von maga után. A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni, és azt rendeltetés szerint használni. Ebből következően elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább 4 évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás értéke ennek megfelelően: - első tanév végére legfeljebb 25%-os - második tanév végére legfeljebb 50%-os - harmadik tanév végére legfeljebb 75%-os - negyedik tanév végére (legfeljebb) 100%-os Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyv (ek)et köteles visszaadni. A tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálódásából keletkezett kárt az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás mértékének megállapítása a könyvtáros tanár feladata. Vitás esetben az igazgató dönt. Kártérítés A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére köteles. 27

28 Elsősorban egy ugyanolyan könyv megvásárlásával kell pótolni a hiányzó tankönyvet, amennyiben ez nem lehetséges, köteles a kár megtérítésére. A könyv elvesztése esetében a kártérítés összege - nem lehet kevesebb az adott tankönyv tényleges beszerzési árának 50 %-ánál, és - nem lehet több a tényleges beszerzési áránál. A könyv megrongálódása esetében vizsgálni kell azt, hogy a könyvet továbbra is lehet-e még rendeltetésszerűen használni, vagy sem. Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra még alkalmas, illetve alkalmassá tehető, kártérítésként a könyv beszerzési árának maximum 50 %-át lehet a tanulótól, illetve a tanuló szülőjétől követelni. Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve arra nem lehet alkalmassá tenni, a könyv elvesztésénél leírt kártérítési összeget lehet kérni. A tankönyv állapotát, használatra való alkalmassá tételének megítélését, valamint a kártérítési összegre javaslatot a könyvtáros teszi írásos feljegyzés formájában, melyet az igazgató hagy jóvá Záró rendelkezés A könyvtár működési szabályzata az iskola működési szabályzatának melléklete. Ezért az ebben a szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. A könyvtár működési szabályzata kiterjed a könyvtáros tanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők körére és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek. A szabályzat gondozása a könyvtáros feladata, aki köteles a jogszabályok változása esetén, továbbá az iskolai körülmények megváltozása miatt szükséges módosításokra javaslatot tenni. A szabályzatot az iskola igazgatója a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja. Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. Jóváhagyom: Tudomásul veszem: Takács Éva Igazgató Simon Jánosné Könyvtáros Budapest, szeptember

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.t-online.hu KÖNYVTÁR 2013 Tartalomjegyzék 1 Az iskolai könyvtár meghatározása... 4 2 Az iskolai könyvtár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE

A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE HOSSZÚHETÉNY 2013. 1.Az iskolai könyvtár működési szabályzatának

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. I. Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Csanádpalotai Városi Könyvtár Csongrád megye,

Részletesebben

KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT

KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT Kiadás dátuma: 2013. szeptember Készítette: ------------------------------------ --------------------------------------- Burai Bernadett intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az iskolai könyvtár működési szabályzata AZONOSÍTÓ ADATOK: A könyvtár elnevezése: Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Munkácsy Mihály Tagiskola Könyvtára Székhelye: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

K I V O N A T. H a t á r o z a t

K I V O N A T. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 181/2012. (X. 31.) Kt.h. Tárgy: Városi Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola (8734 Somogyzsitfa- Szőcsénypuszta, Ady E. u. 8.) iskolai

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtári állomány gyűjtésének helyi szabályozását, mindig a Gyűjtőköri szabályzat foglalja össze. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Oldalszám:1 1. számú melléklet KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Leltári szabályzat a könyvtári állomány nyilvántartásáról, leltározásáról, leltári ellenőrzéséről és az állományból történő törlés rendjéről I. Általános

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtárak feladatait az 1997. évi CXL.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1 A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján

Részletesebben

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2016 Tartalom I. fejezet: Alapvetés... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A gyűjtőkört és gyűjteménymenedzsmentet meghatározó jövőkép, küldetésnyilatkozat,

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A könyvtár neve Városi Könyvtár és Információs Központ A könyvtár adatai Címe: 5350 Tiszafüred Petőfi út 15. Telefonszáma: (59)

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.

Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete 1 A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A korábbi szabályzat átdolgozását az 1997. évi CXL. Törvény megjelenése, annak III. részében a nyilvános könyvtári ellátás új szabályozása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE A Sándorfalvi Kulturális Központ Petőfi Emlékkönyvtára Sándorfalva város nyilvános közkönyvtára. Gyűjti, feldolgozza

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend A Nyugat-magyarországi Egyetem sz. melléklete Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend 2008 Sopron 3 I. A könyvtár elnevezése, székhelye, címe 1. (1) A könyvtár neve: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre (a közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Bevezető 1. A közoktatási intézmény neve, alapítójának, illetve fenntartójának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvgyűjtemény adatai: 1.1. Megnevezése: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I/c. Szakmai szolgáltatások

I/c. Szakmai szolgáltatások ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I/a. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár elnevezése: Fóti Népművészeti Szakközép- és Szakiskolai Könyvtár A könyvtár székhelye, címe: 2153 Fót,

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat í 2013 Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Intézmény adatai... 4 1.2 Alaptevékenységek... 4 1.3 A szervezeti

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE Szervezeti és Működési Szabályzat Iskolai és Községi Könyvtár Pusztavacs User 2014. 2378 P U S Z T A V A C S, B É K E T É R 5. - 2. oldal -

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16.

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND 2013 OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. 2 TARTALOM A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya...

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Az iskolai könyvtár feladata az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelveknek, valamint az alapvizsga, közép- és emelt szintű érettségi vizsga, szakképesítő

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtőköri szabályzat Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013 Pomáz, Huszár u. 3. Tel.: 06 26 325 163, 06 20 2282135 Tel/fax : 06 26 323 460 pmhk@pomaz.hu / pomazkonyvtar@freemail.hu, www.pmhkpomaz.hu Gyűjtőköri szabályzat A

Részletesebben

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14.

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató Jászberény,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben