KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT"

Átírás

1 KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT Kiadás dátuma: szeptember Készítette: Burai Bernadett intézményvezető aláírása könyvtáros megbízott igazgató 1

2 2 Tartalomjegyzék I. FŐBB RENDELETEK 3 II. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 4 III. A KÖNYVTÁR FENNTARTÁSA ÉS FELÜGYELETE 4 IV. A KÖNYVTÁR CÉLJAI, FELADATAI 5 AZ ISKOLÁVEZETÉS KOORDINÁLÓ SZEREPE 7 A KÖNYVTÁROS FELÁDÁTÁI 7 A SZAKTÁNÁROK FELÁDÁTÁI 7 KÖNYVTÁRHÁSZNÁLÁTI KOMPETENCIÁK KIÁLÁKÍTÁSA 8 DOKUMENTUMISMERET ÉS -HÁSZNÁLÁT 8 A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZÓDÁS SEGÉDESZKÖZEINEK ISMERETE ÉS HÁSZNÁLÁTÁ 8 ÖNMŰVELÉS, A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁ 9 V. A KÖNYVTÁR MUNKARENDJE ÉS MŰKÖDÉSE 14 VI. GAZDÁLKODÁS 15 VII. GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS 16 VIII. A KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY LELTÁROZÁSA, FIZIKAI ÉS JOGI VÉDELME 17 IX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 21 Mellékletek 1. sz. melléklet Gyűjtőköri szabályzat 2. sz. melléklet Könyvtárhasználati szabályzat 3. sz. melléklet Á könyvtáros munkaköri leírása 4. sz. melléklet Katalógus - szerkesztési szabályzat 5. sz. melléklet Tankönyvtári szabályzat

3 3 I. Főbb rendeletek A szabályzat a következő jogszabályok alapján készült évi XXXIII. tv. és módosításai a közalkalmazottak jogállásáról évi CXL tv. 69 a)e)a könyvtári szakfelügyeletről, amely kiegészül a 14/2001(VII.5) 3(1)NKÖM rendelettel, amely az iskolai könyvtárakra is kiterjeszti ezt 3. uo. az 56 (2) az ingyenes könyvtárhasználatról 4. uo. az 55 (1-2) az alapító okiratban és a működési szabályzatban való részvétel és a KT37 (5) - ben is alaptevékenység XCVIII. tv. a tankönyvpiac rendjéről 6. 3/1975.(VII. 17) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről /1992(X.8)Kormányrendelet 14/ Á (1),f ) a könyvtárostanár illetménynövekedése a hasznosítás mértékétől független évi XXXVII.Tprt.6 (4) Á rászoruló tanulók könyvtári könyvekkel való ellátása 9. uo. a 7. a normatíva 25%-a könyvtáré évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (kötelességek, jogok, 2.sz. melléklet az oktatómunkát segítő alkalmazottak létszáma /2012.(VII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (SZMSZ, házirend, PP, iratkezelés, eszközök: 2sz. mellékletben ezek jegyzéke, helyiségek / 2013.(II.28.)EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás valamint, az intézmény Pedagógiai Programja és helyi tantervei

4 4 II. A könyvtárra vonatkozó adatok 1. a, Á könyvtár elnevezése: Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Könyvtára Á könyvtár címe: 4026 Debrecen, Piac u. 8. b, Létesítésének időpontja: c, Á könyvtári rendszerben elfoglalt helye: az iskolai könyvtári rendszer tagkönyvtára 2. Á könyvtár bélyegzője: ovális alakú, a bélyegző felső részében az ovális alaknak megfelelően a könyvtár elnevezése található: Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Könyvtára a bélyegző alsó felében egyenes vonal a leltári szám helyét jelöli, ezt két csillag fogja közre. Áz egyenes vonal alatt a nagybetűs Debrecen felirat olvasható. III. A könyvtár fenntartása és felügyelete Á könyvtár fenntartója: a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Debrecen Megyeközponti Tankerület

5 5 IV. A könyvtár céljai, feladatai 1. Áz iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár- pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység. Könyvtárunk SZMSZ-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. Áz iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. Á tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza. Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel: a. a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására, b. legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, c. tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása, d. rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal.

6 6 2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 166. (1)-alap és kiegészítő feladatok) Iskolánk könyvtárának alapfeladatai a jogszabályoknak megfelelően a következők: a. gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása, b. tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, c. az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása, d. könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, e. könyvtári dokumentumok kölcsönzése, f. tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára g. a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: a. köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása, b. a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése c. számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, d. tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, e. más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, f. részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

7 7 Az iskolai könyvtár könyvtár-pedagógiai feladatai Á könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése tantárgyközi feladat, olyan, amely az egész tantestület közös ügye. Áz iskola akkor tudja a könyvtár használatára, önművelésre nevelni diákjait, ha ez a feladat áthatja a pedagógiai program egészét. Az iskolavezetés koordináló szerepe Áz intézményvezetés biztosítja a tanulási, önművelési követelmények, elvárások megvalósításához az infrastrukturális feltételeket. Á könyvtárossal közösen kialakítja az adott intézmény könyvtár-pedagógiai stratégiáját. Felelős az iskolavezetés, a könyvtáros és a tantestület hatékony együttmunkálkodásáért. A könyvtáros feladatai Á jó könyvtár az iskolai műhelymunka nélkülözhetetlen része, ami egyúttal azt is feltételezi, hogy a könyvtáros szervezi, összefogja, koordinálja a médiatári eszköztárral épülő pedagógiai fejlesztő, önművelő tevékenységet. Kialakítja az adott intézmény könyvtárpedagógiai stratégiáját. Felelős a NÁT könyvtárhasználati követelményrendszerének eredményes megvalósításáért. Á könyvtár-pedagógia hatékony művelésének nem lehet más célja, mint az alapvető elvárás, hogy minden iskolában valósuljon meg a tervszerűen felépített gyakorlatközeli könyvtárhasználat és az erre való nevelés. A szaktanárok feladatai Á könyvtárhasználati ismeretek elsajátíttatása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése tantárgyközi feladat, tehát az egész tantestület közös ügye, tagjainak munkaszerepétől függetlenül. Á helyi könyvtár-pedagógiai program kidolgozásába be kell vonni a szaktanárokat is. Éppen ezért ösztönözni kell a tantestület minden tagját a könyvtár adta tanulási-önművelési alternatívák rendszeres igénybevételére. Ők a felelősek azért, hogy szaktárgyuk műveltséganyagába beépüljenek a médiatári információszerzés különböző csatornái. Legyen jelen mindennapi pedagógiai munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő

8 8 forrásalapú tanítás-tanulás és kutatómunka igénye. Álapozzák meg tanulóikban a könyvtár rendszeres használatának szokását és a különböző önművelési technikák elsajátítását. Könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása Ismerje meg a tanuló és használja az iskolai vagy más (közművelődési, szak-) könyvtár állományát és szolgáltatásait. Igazodjék el a médiatárak, információs központok gyűjteményében. Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített önálló ismeretszerzést, fejlessze beszédkultúráját, műveltségét, tanulási-önművelési szokásait, rendszeres olvasással és könyvtárhasználattal. Vegye igénybe a tömegmédiumok adta önművelési lehetőségeket. Dokumentumismeret és-használat Ismerje meg a tanuló és rendszeresen használja az adott műveltségterület nélkülözhetetlen alapdokumentumait (általános és szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, szótárak, összefoglalók, gyűjtemények, gyakorlókönyvek) és modern ismerethordozókat (ÁV, számítógépes programok, CD, multimédia). Tanulmányozza a könyvtárban található gyermek- és felnőtt lapok, magazinok és szakfolyóiratok rovatait (sajtófigyelés). Tudja használni a megismert dokumentumok tájékoztató apparátusát (tartalom, előszó, mutatók). Ismerje és használja a közhasznú információs eszközöket és forrásokat (internet, fax, címés adattárak, statisztikák, menetrendek, telefonkönyvek, névtárak). Figyelje a különböző médiákban megjelent könyv-, video-, CD-újdonságokat, tájékozódjon hagyományos és modern információs csatornák ajánlataiból. A könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata Ismerje meg és rendszeresen használja a szaktárgyi kutató-gyűjtő munkához nélkülözhetetlen kézikönyvtári forrásokat (lexikonok, szótárak, adattárak, forrásgyűjtemények, összefoglalók). Gyakorolja a lexikonok és kézikönyvek használatát olvasás közben (szócikk, élőfej, mutatók). Készségszinten tájékozódjon tankönyvekben, munkafüzetekben, forrás- és szemelvénygyűjteményekben, antológiákban, a tartalomjegyzék, a fejezetek és a mutatók alapján. Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített irodalomkutatást, anyaggyűjtést (jegyzetelés, lényegkiemelés, cédulázás),

9 9 forráselemzést, önálló információszerzést. Irodalomkutatáshoz, anyaggyűjtéshez bibliográfia, tanulmány, kiselőadás összeállításához használja a könyvtár katalógusait, bibliográfiáit és számítógépes adatbázisát. Legyen képes többlépcsős referenskérdések megoldására a teljes könyvtári eszköztár felhasználásával. Önművelés, a szellemi munka technikája Iskolai feladatai és egyéni problémái megoldásához tudja önállóan kiválasztani és felhasználni a könyvtár tájékoztató segédeszközeit. Legyen képes hagyományos dokumentumokból és modern ismerethordozókból információt meríteni, felhasználni és a forrásokat megjelölni. Tudjon több forrás együttes felhasználásával a könyvtári eszköztár igénybevételével (katalógusok, bibliográfiák, kézikönyvek) kiselőadást, tanulmányt, irodalomajánlást, bibliográfiát összeállítani. Á megszerzett információkat legyen képes elemezni, rendszerezni és róluk írásban vagy szóban beszámolni. Ismerje a szellemi munka technikájának etikai normáit (idézetek, hivatkozások, utalások, forrásmegjelölés). Iskolában szerzett ismereteit, tanulási-önművelési kultúráját rendszeresen bővítse iskolán kívüli információszerzési csatornák útján (könyvtár, médiák, művelődési, művészeti, tudományos intézmények). Gyűjtse össze könyvtári dokumentumok felhasználásával alkotói életutak legjellemzőbb állomásait. Tudja használni különböző dokumentumok tájékoztató apparátusait (mutatók, tartalomjegyzék, képek, fejezetcímek). Felhasznált taneszközök, oktatási segédletek Á NÁT könyvtárhasználati követelményrendszere tantárgyi integrációjának megalapozása a tanítás-tanulás folyamatában a következő eszközök és dokumentumok felhasználását igénylik: Áz iskolai könyvtár teljes eszköztára, szolgáltatásai. Könyvtári eligazító és információs táblák, demonstrációs eszközök. Áudiovizuális anyag, számítógépes infrastruktúra (adatbázis, internet, multimédia). Nemzeti alaptanterv. Áz elkészített vagy adaptált könyvtár-pedagógiai helyi tanterv.

10 10 Á pedagógusok és a tanulók által felhasznált taneszközök. Á könyvtárhasználati tudás megszerzésekor a tanítás-tanulás kiemelt preferenciái a következők: önálló ismeretszerzésre, forrásalapú tanulásra nevelés, változatos tevékenységformák alkalmazása (tanulásszervezés, motiválás, játék), eszköztudás, gyakorlati technikák elsajátítása (könyvtárhasználat, szaktárgyi ismeretszerzés), egyénhez igazított differenciált tanulásszervezés (tanulócsoportok, haladási ütem, tananyag, változatos munkaformák), életkori sajátosságok figyelembevétele (fokozatosság, folyamatosság, motiváció, játék). * Á könyvtárhasználati kultúra emelése, a tanulási, önművelési szokások fejlesztése csak akkor lehet eredményes, ha az iskola valamennyi pedagógusa egy közösen vállalt pedagógiai program keretében végzi feladatát, mert csak az együttműködés eredményezheti a hatékony könyvtári eszköztárra és információs bázisra épülő fejlett pedagógiai-módszertani kultúra kialakulását és az igényes tantárgyi integráció létrejöttét. Irodalom Á többkönyvű oktatás felé: Könyv és könyvtárhasználati módszerek, példák. (Szerk.: Nagy Attila) Budapest, 1995, OSZK KMK, 142 p. Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás. Budapest, 1992, Nemzeti Tankönyvkiadó, 336 p. Dán Krisztina: Könyvtárhasználat a NÁT-ban, könyvtárhasználat a helyi tantervekben. Könyvtárhasználattan, 1997, 2. sz.

11 11 Homor Tivadar: Könyvtárpedagógia a helyi tantervekben. Iskolakultúra, 1995, 22. sz p. Nemzeti Informatikai Stratégia (NIS) Javaslat. Tervezet. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1996, különszám. Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. Budapest, 1993, ÁKG Álapítvány Kiadó. Pőcze Gábor: Á NÁT és a gyakorlat: Á Nemzeti alaptanterv implementációja. Új Pedagógiai Szemle, 1995, 4. sz. Zsolnay József: Áz értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia. Budapest, 1995, ÉKP Központ, 269 p. Zsolnay József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Budapest, 1996, Nemzeti Tankönyvkiadó, 142 p. 3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok Követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának alakulását, követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó vagy újonnan kiadott tankönyveket, a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak. Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján.

12 12 4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén nyilvántartásba kell venni az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén nyilvántartásba kell venni 5. A könyvtár gyűjtőköre Á könyvtár típusából adódóan nem törekszik teljességre. Három alapvető szempontot kell figyelembe venni: - a tanulók szükségleteihez kell igazodni - értékes könyvekre van szükség - tekintettel kell lenni a művek időszerűségére - az iskola pedagógiai programja kívánta követelmények Á következő dokumentum-fajtákra terjed ki a gyűjtőkör: - nyomtatott információ-hordozók: könyvek és folyóiratok, - audiós információ-hordozók: hanglemezek, hangkazetták, CD-k - vizuális eszközök: videofilmek multimédiás információ hordozók. Á könyvek közül nemcsak a házi és ajánlott olvasmányok beszerzése a feladatunk, hanem a tanítási-tanulási folyamatban munkaeszközként használható egyéb könyveké is. Á nevelő és tanítvány számára egyaránt biztosítja az önálló ismeretszerzéshez szükséges dokumentumokat, amelyek a mindennapi munkában és tanulásban szükségesek.

13 13 Ezeken a területeken minden összefoglaló, alapvető könyvet gyűjt a könyvtár, de a gyorsabban avuló, esetleg egy évig aktuális könyvekre is szükség van. Áz új dokumentumok szükségessé teszik az alapvető kézikönyvek minél nagyobb számban történő beszerzését is. A folyóiratok közül a szakmai és gazdasági vezetőkkel való egyeztetés révén válogatja ki a megrendelendő folyóiratokat. Áz állomány feltárása: a különböző dokumentum-típusokról egyedi, számítógépes nyilvántartást vezet a könyvtár a SZIRÉN integrált könyvtári számítógépes program alapján. 6. A könyvtár használatára vonatkozó szabályok: (Részletesen a szabályzat 2-es számú melléklete tartalmazza a könyvtárhasználatra vonatkozó ismereteket.) a, Iskolánk könyvtára zárt. Olvasói az iskola tanulói, nevelői és egyéb területen dolgozói. Á könyvtárba a beiratkozás minden estben személyesen történik. Áz olvasókat a SZIRÉN kölcsönzési programjában tartjuk nyilván. Áz adataikban bekövetkezett változásokat az iskolatitkár jelzéseinek megfelelően vezeti át a könyvtár. Á könyvtárat igazgatói engedéllyel látogathatják más oktatási intézmények tanulói és tanárai. Lehetőséget kapnak az iskola már végzett tanulói is a könyvtárhasználatra, valamint a felsoroltak hozzátartozói is. b, Á könyvtár szolgáltatásai a beiratkozott olvasók számára: Á kölcsönzésen túl az olvasóknak lehetőségük van a helyben olvasásra, könyvtár valamennyi dokumentum-típusa, a SZIRÉN számítógépes könyvtári rendszer adatbázisainak használatára, egyéb multimédiás eszközök igénybe vételére. Á könyvtárban rendszeres tájékoztató tevékenység folyik. Áz igényeknek megfelelően sor kerül különböző rendezvények lebonyolítására is, kiscsoportos foglalkozásokra, nyelvi órákra stb. Á könyvtár fontos feladata az aktuális igények kielégítése, vetélkedőkre való felkészítő tevékenység, irodalom biztosítása.

14 14 Áz olvasók jogait és kötelességeit az érvényben lévő könyvtári rendeletek biztosítják. Áz iskolai könyvtárból egyetlen dokumentumot sem lehet kikölcsönözni nyilvántartás nélkül. Áz olvasóknak egyéni használatra kiadott könyvekről egyéni, számítógépes kölcsönzési nyilvántartást vezet a könyvtár. Á tanári munkaközösség által huzamosabb ideig használt könyvekről csoportos nyilvántartás készül. Á könyvtár rendszeresen felvilágosítást nyújt a tanulóknak és az iskola nevelőinek a megjelenő új könyvekről. Bibliográfiát készít a különböző vetélkedőkhöz és az olvasók kéréseinek megfelelően az őket érdeklő témakörökben. Szükség esetén könyvtárközi kölcsönzést folytat. Á könyvtár továbbítja az oktatási és kulturális intézmények információit, programjait az olvasóknak. V. A könyvtár munkarendje és működése Á könyvtár állományának jelentős részét a könyvtári helyiség zárt 75 % és nyitott 25 % szekrényben a Könyvtári Raktározási Táblázatok szerint megállapított raktári jelzetek sorrendjében helyezi el. Á munkaközösségeknek átadott t könyveket letétként kezeli. A könyvtáros munkarendje: Á könyvtárban egy fél munkaidős és egy főhivatású könyvtáros dolgozik. Á főhivatású munkaideje heti 40 óra. Ebben benne van a félóra ebédidő is. Á félmunkaidős könyvtáros munkaideje heti 20 óra. Á nyitvatartási idő heti 22 óra. Á fennmaradó 18 órából 10 órát adminisztratív és állománykezelési munkálatokra fordítja, valamint további 8 órát a tantestületi értekezleten való tájékozódásra, könyvvásárlásra, megrendelésre, a könyvpiacon való tájékozódásra, a könyvtári állomány megismerésére, önképzésre kell fordítania. Á félmunkaidős könyvtáros a felsoroltaknak a felét tölti könyvtári munkával. (Részletesen a mellékletben)

15 15 VI. Gazdálkodás A köznevelési intézmények gazdálkodási jogkörrel nem rendelkeznek. Él a pályázat lehetőségeivel minden olyan esetben, amely a gyarapítást célozza meg. Á rendelkezésre álló anyagi forrásokat célszerűen, arányosa kell felhasználni minden egyes beszerzés csak a könyvtáros tudtával, és beleegyezésével történhet. Á könyvtár köteles minden dokumentumról, a számvitel rendjéről szóló rendelet alapján állomány-nyilvántartást (leltárt) vezetni, amelyek alapján az állomány egészének darabszáma és értéke, továbbá az egyes dokumentumok értéke bármikor megállapítható és ellenőrizhető. Ez a SZIRÉN számítógépes könyvtári program használatba vétele óta számítógépen történik. Áz új szerzéseket csak itt tartjuk nyilván. - Á könyvtár állományához tartozó valamennyi dokumentumon fel kell tüntetni az állomány-nyilvántartás (leltár) sorszámát. - Egyedi nyilvántartású dokumentumoknál olyan állomány-nyilvántartást (leltárt) kell vezetni, amely o tartalmazza a dokumentum egyedi azonosíthatóságához szükséges adatokat o tájékoztat a dokumentumok beszerzésének idejéről és módjáról o feltünteti a dokumentumok beszerzési árát, illetőleg becsértékét, valamint o tartalmazza a dokumentum állományból törlésére vonatkozó utalást. - Á dokumentumok becsértékét a könyvtár az antikvár forgalmi érték figyelembevételével állapítja meg. - Á könyvtári állomány ellenőrzése, valamint állomány-nyilvántartásból való törlése a könyvtári leltár állomány-nyilvántartás alapján történik. - Á könyvtári állomány leltározásának módjai mennyiségi felvétel, amelynél az összehasonlítást a nyilvántartások alapján a felvétel alkalmával kell végrehajtani úgy, hogy a leltározást a nyilvántartások alapján a felvétel alkalmával kell végrehajtani úgy, hogy a leltározás során az állomány tételesen kerüljön a nyilvántartásokkal összehasonlításra.

16 16 VII. Gyűjteményszervezés Gyarapítás Az állománygyarapítás módjai: o vétel: - megrendeléssel, - közvetlenül a boltokból (általában ez a forma a dönt) o ajándék: - független a könyvtári költségvetéstől o csere: - szintén független a költségvetéstől - kis szerepet játszik az állománygyarapításban. Állományapasztás Áz állományapasztás jogcíme: Áz állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhet - tervszerű állományapasztás (az elavult és fölösleges dokumentumok - folytonos kivonása évente egy alkalommal) - természetes elhasználódás - hiány (ez kis mennyiségben minden tanév végén előfordul, ilyenkor a tanuló megfizeti a könyv jelenlegi forgalmi értékét) Az állomány ellenőrzése Á könyvtári állomány leltározása azaz mennyiségi felvétele a 3/1975.(VIII.17) KM-PM együttes rendeletnek megfelelően történik.

17 17 VIII. A könyvtári állomány leltározása, fizikai és jogi védelme Á könyvtáros tanár a rábízott állományért anyagi és erkölcsi értelemben is felelős. Áz állomány ellenőrzést a 3/1975.(VIII:17.) KM-PM rendelet szabályozza. Az állományellenőrzés lehet: Jellege szerint: időszaki vagy soron kívüli Módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi Mértéke szerint: teljes körű vagy részleges Áz időszaki leltározást a könyvtár ( könyvtári egységgel rendelkezik) 3 évenként köteles végezni. Időszaki leltározáson kívül a könyvtár köteles soron kívüli leltározást tartani, ha az állományban elháríthatatlan esemény, vagy bűncselekmény károkat okozott. Ilyen esetben csak az állomány károsodott részére kell e leltározást kiterjeszteni. Ezen túlmenően leltározást kell végrehajtani abban az esetben, ha a könyvtárvezető személyében változás következik be, valamint abban az esetben, ha az iskolai tulajdon védelme nincs kellően biztosítva. Ezekben az esetekben a soronkívüli leltározást a könyvtárnak csak arra a raktárára, gyűjteményére kell kiterjeszteni, amelynek ellenőrzését a fennálló körülmények indokolják. Á könyvtárvezető személyében bekövetkezett változás esetén a fenntartó köteles leltározást elrendelni, ha a könyvtárat egy személyben kezeli. Folyamatos leltározást a könyvtár az állomány részlegeiben egymás után és valamennyi dokumentumra kiterjedően meghatározott időtartam alatt, könyvtári szolgáltatások szüneteltetése nélkül bonyolítja le.

18 18 Fordulónapi leltározást meghatározott nappal (fordulónappal) kezdődően és a fennálló állapotnak megfelelően kell a könyvtárban végrehajtani. Á fordulónapi leltározás időtartama alatt a könyvtári szolgáltatások szüneteltethetők. A teljeskörű leltározás a könyvtár állományának egészére kiterjed. Á könyvtárban legalább minden második időszaki leltározáskor teljeskörű állományellenőrzést kell végrehajtani. Ámennyiben a leltározás alatt a kölcsönzési szolgáltatások nem szünetelnek, a könyvtárnak biztosítani kell, hogy egy dokumentum csak egyszer kerüljön felvételre. Á leltározáshoz leltározási ütemtervet kell készíteni, amit a fenntartó iskola hagy jóvá - a leltározás lebonyolításának módját (folyamatos vagy fordulónapi), - a leltározás kezdő időpontját, időtartamát valamint a záró jegyzőkönyv előterjesztésének időpontját, - a leltározás mértékét (teljeskörű vagy részleges), - a részleges leltározás esetén az ellenőrzés kiválasztott részlegek megnevezését, továbbá mind teljes, mind a részleges leltározás esetén az egyes részlegek ellenőrzésének időrendjét, - a leltározás munkálataiban résztvevő (irányító, felvevő, ellenőrző) személyek nevét. Áz egyedi nyilvántartások, dokumentumok leltározása mindig tételesen, a leltári jelzetnek figyelembevételével történik. Á leltározásban legalább két személynek kell részt venni. Ámennyiben a könyvtárat egy személy kezeli, a fenntartó köteles a könyvtáros mellé a leltározás időtartamára lehetőleg könyvtári szakképzettséggel rendelkező munkatársról gondoskodni. Ázokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár kikölcsönzött vagy fordításra, köttetésre, restaurálásra, másoltatásra letétbe adott át és az átadás megtörténtét szabályszerűen igazolni tudja a leltározás során meglévő dokumentumnak kell tekinteni.

19 19 Á leltározás befejezésével haladéktalanul jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni - a leltározás jellegét (időszaki vagy soronkívüli), - a leltározás számszerű végeredményét, ideértve a nyilvántartások alapján kiszámítható névleges állományra, a leltározáskor mutatkozó tényleges állományra, a hiány agy többlet mennyiségére és értékére vonatkozó összesített adatokat. - az egyedi nyilvántartású dokumentumok esetében a hiányzó, illetőleg többletként jelentkező dokumentumok tételes felsorolását, összesített nyilvántartású dokumentumok esetében pedig a hiányzó vagy többletként jelentkező dokumentumok összesített megjelölését. Á jegyzőkönyvet a könyvtár vezetője írja alá. Á könyvtár vezetésében bekövetkezett változáskor lebonyolított leltározás esetén a jegyzőkönyvet mind az új, mind a korábbi könyvtárvezetőnek alá kell írnia. Á leltározásról felvett jegyzőkönyvben megállapított hiány, illetőleg többlet okait a könyvtár köteles a jegyzőkönyv elkészítésétől számított 30 napon belül kivizsgálni. Egyben a felelős személyek felelősségre vonása mellett intézkedni kell az előidéző okok lehetőség szerinti megszüntetésére. Leltározás során többletként jelentkező dokumentumokat gyarapodásként kell nyilvántartásba venni. Gyarapodásként kell nyilvántartásba venni a könyvtár állományából egyszer már törölt, de később előkerült dokumentumokat is. Leltározás alkalmával mutatkozó hiány esetén a könyvtár vezetőjét felelősségre kell vonni, ha - bizonyíthatóan nem tartotta, illetőleg nem tartatta meg a könyvtári nyilvántartási, kezelési, használati, működési szabályokat, - nem hívta fel adott esetben írásban a fenntartó figyelmét arra, hogy a könyvtár állománya károsodásnak van kitéve, - a hiány a okban meghatározott mértéket meghaladja,

20 20 - felelősségre vonás esetén a fenntartó köteles megvizsgálni, hogy a felelősség a könyvtárvezetőn kívül még kit és milyen mértékben terhel, illetve a könyvtárvezető vétlensége esetén terhel-e más dolgozót. Kivitelezés az állomány-nyilvántartásból Á könyvtár állomány-nyilvántartásból a dokumentumokat - selejtezés vagy - egyéb ok címén szabad kivezetni (törölni) a ban foglalt rendelkezések szerint. Tervszerű állományapasztás a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására elsősorban tartalmi szempontból alkalmatlanná vált dokumentumoknak az állományból való folyamatosan történő kivonását jelenti. Ámennyiben a leltározáskor kimutatott hiány nem szándékos magatartásból ered, hanem elkerülhetetlen tárolási, illetőleg kezelési veszteségnek minősül, ennek megengedhető hiány címén való törlését a fenntartó szerv (iskola) engedélyezheti. Á megengedhető hiány mértéke nem haladhatja meg a 25. -ban a könyvtárra meghatározott értéket. Á megengedhető hiány mértékének megállapításánál a dokumentumok között, azok nyilvántartási típusa, továbbá leltározási módja tekintetében különbséget kell tenni. Egyedi nyilvántartású dokumentum esetében a megengedhető hiány mértéke az I. csoportba tartozó tárolás figyelembe vételével 4 ezrelék. Á leltározás kapcsán a könyvtári állomány-nyilvántartásból megengedhető hiány címén eltelt időszak egy évére megállapított ezreléknek, valamint a legutolsó leltározás óta eltelt időszak befejezett éveinek a szorzata adja.

21 21 IX. Zárórendelkezések Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja az iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. Áz intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok mint igazgatói utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók. Debrecen, szeptember megbízott igazgató

22 22 1. sz. melléklet: GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 20/2012(VIII.31.) EMMI rendeletet Áz iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása. E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja dokumentumait. Áz iskola jellegéből adódó alapfunkciók: - Biztosítani az iskola pedagógusai részére a szakmai továbbképzéshez és önműveléshez a szakirodalmat. - Biztosítani az iskola tanulói részére az önálló ismeretterjesztő készség kialakítása érdekében, a tantervi anyag elsajátítását segítő szak- és ismeretterjesztő irodalmat. - Biztosítani az iskola vezetői részére az iskolaszervezéshez, gazdálkodáshoz, ügyintézéshez szükséges könyveket. - Közvetíteni a hálózati központtól kapott pedagógiai információkat. Á könyvtár csak úgy tud eleget tenni feladatainak, ha állománya gyűjtemény jellegű, az iskola minden funkciójának megfelelő állománycsoporttal rendelkezik. Á különböző állománycsoportokat a feladatoknak megfelelő tartalmi mélységben, mennyiségben szerzi be. Á könyvtár fő gyűjtőkörének területeit az iskola első funkciójából adódó feladatok megvalósítását segítő dokumentumok alkotják. Áz iskola múltjából és jelenlegi képzési területéből adódóan a szakmai képzéshez szükséges, valamint az érvényben lévő pedagógiai program követelményeihez kell igazodnia. Gyűjtőkör: Á dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. Á szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri

23 23 szabályzata. Á gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg. Á fő gyűjtőkör területei - kézikönyvek - a tanított szaktárgyakhoz szorosan kapcsolódó szakirodalom - a pedagógiai kiadványok válogatással - válogatott szépirodalom (házi és ajánlott), valamint klasszikus, a mai magyar irodalom legértékesebb művei - aktuális témák irodalma (iskolai ünnepélyek, vetélkedők, versenyek megrendezéséhez szükséges dokumentumok) - a legfontosabb helytörténeti kiadványok és az iskola történetével, életével kapcsolatos dokumentumok - időszaki kiadványok - a tanórákon használható hanglemezek, szalagok, videokazetták, stb. Á mellékgyűjtőkör területei - a tanult tárgyakban részletesebb ismereteket nyújtó dokumentumok - a tanároknak a szaktanári órákra való, elmélyült felkészülést biztosító művek - a szakirodalom olyan újdonságai, melyeknek megjelenését nagy társadalmi érdeklődés kíséri - szépirodalom (a különös társadalmi érdeklődés által kísért szépirodalmi művek) - azok az AV-dokumentumok, melyek a tanulók nyelvtanulásának, művészeti, irodalmi ismereteinek önművelés útján történő elmélyítését szolgálják - periodikumok (az oktató-nevelő munkát segítő folyóiratok) Egyes állományrészek elkülönítése 1. Központi könyvtár - Kézikönyvtár (nem kölcsönözhető) - Kölcsönzési anyag - Minden olyan folyóirat, mely általános érdeklődésre tarthat számot

24 24 2. Hivatali segédkönyvtár (nem kölcsönözhető) Áz iskolavezetéssel kapcsolatos munkaügyi, gazdasági és adminisztrációs munkát segítő könyvek, jogszabálygyűjtemények, ügyviteli szabályzatok, a pénz- és anyaggazdálkodás körébe tartozó művek 3. A könyvtár módszertani feldolgozó és tájékoztató segédkönyvtára (nem kölcsönözhető) Címleírási, szakozási segédletek, szabványok, könyvtári szakszótárak, általános és szakbibliográfiák, könyvkiadói jegyzékek, repertóriumok, kötetkatalógusok 4. Helyismereti gyűjtemény (nem kölcsönözhető) Áz iskola életével, működésével, történetével kapcsolatos dokumentumok (évkönyvek, sajtókönyvek, fotók, stb.) 5. Egyes szaktantermek, előadótermek gyűjteményei (nem kölcsönözhető) - Á szaktárgyak legfontosabb kézikönyvei - Á munkaeszközök jellegű segédletek, szótárak, határozók, táblázatok, feladatgyűjtemények - Á szemléltetéshez szükséges ÁV-dokumentumok Á beszerzendő művek példányszámai Meghatározó: 1.) Á könyvtár fő- vagy mellékgyűjtőkörébe tartozik-e 2.) Hány elkülönített állományrészbe tartozik Ennek megfelelően házi olvasmányok legalább 5 tanulónként 1 példány. Ájánlott olvasmányokból 10 tanulónként 1 példány. Á szaktantermekben munkaeszközként használt művekből annyi példány, hogy egy tanulócsoportban legalább minden 2 tanulóra jusson 1 példány.

25 25 Á szaktanárok által kijelölt és az oktató nevelő munkában felhasznált művekből legalább 3-4 példány. AV-dokumentumokból 1-1 példány. Ájándék: csak a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok kerülhetnek be. GYŰJTŐKÖR FORMAI SZEMPONTBŐL Nyomtatott dokumentumok Földrajzi nyelvi időhatározók Magyarországon, magyar nyelven megjelenő kurrens dokumentumokat gyűjtjük. Á gyűjtés szintje és mélysége állománycsoportokként Áz iskolai könyvtár gyűjtőköre középszinten az ismeretek minden ágára kiterjed. Á teljesség igényével gyűjtendők a helyi tantervben meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a munkáltató eszközként használatos művek. Kiemelten, de nem teljességre törekvően gyűjti a tananyaghoz közvetve kapcsolódó szép és ismeretközlő irodalmat. KÉZIKÖNYVEK általános lexikonok, általános enciklopédiák SZÉPIRODALOM Á teljesség igényével gyűjti: - átfogó lírai és drámai antológiák a világ és a magyar irodalom bemutatására - a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei - népköltészetet reprezentáló antológiák, gyűjteményes kötetek

26 26 - a tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet összefoglaló dokumentumai ISMERETKÖZLŐ IRODALOM - a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy azok részterületeit bemutató szakirányú segédkönyvek - a szaktudományok alap- és középszintű elméleti és történeti összefoglalói - munkáltató eszközként használatos művek, középszintű ismeretterjesztő irodalom - érvényben lévő tankönyvek, tantervek, munkafüzetek, feladatlapok, pályaválasztási útmutatók, felvételi követelményeket tartalmazó kiadványok KÉZIRÁTOK Az iskola történetével, életével, névadójával, ifjúsági szervezeteivel kapcsolatos nyomtatott dokumentumok. Kiemelten, de nem teljességre törekvően gyűjti: - az oktatott szakmai tárgyak o statisztika o közgazdaságtan o gazdaság o jog o adó- és társadalombiztosítás o pénz- és bankügy o külkereskedelmi ismeretek o könyvvitel o gép- és gyorsírás o levelezés o titkári ismeretek o programozás o számítástechnika o számítástechnikai rendszerszervezés o posta, postaforgalom

27 27 o idegen nyelvek: angol német francia orosz kínai középszintű és tudományos igényű műveit. - a kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók művei - tematikus antológiák - ifjúsági regények - elbeszélés és verses kötetek - a szaktudományok középszintű elméleti és történeti összefoglalói - Debrecenre vonatkozó helytörténeti kiadványok Szelektálva gyűjti: - regényes életrajzok, történelmi regények - az iskolában tanított nyelvek oktatásához, a nyelvtudás szintjének megfelelő olvasmányos irodalom - a tanult tárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást kielégítő alap- és középszintű ismeretterjesztő irodalom - az iskolában oktatott nyelvek tanításakor felhasználható idegen nyelvű segédkönyvek Pedagógiai gyűjtemény: - a szakmai továbbképzést és órákra felkészülést segítő alapszintű pedagógiai szakirodalom: pedagógiai lexikonok, neveléstörténeti összefoglalók, dokumentumgyűjtemények, a legfontosabb pedagógiatörténeti munkák - a nevelés és oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek - művelődés- és oktatáspolitikával kapcsolatos művek

28 28 - a feldolgozó munkához, gyarapítás, nyilvántartás, bibliográfiai leírás, osztályozás és indexelés, a katalógusszerkesztés szabályait tartalmazó segédletek - a könyvtárakat érintő jogszabályok, irányelvek, az olvasási technikával, könyvtárhasználatra neveléssel kapcsolatos módszertani kiadványok - az iskolai könyvtárak állományára vonatkozó alapjegyzékek, mintakatalógusok - az OPKM és a Pedagógiai Intézet iskolai könyvtárakkal kapcsolatos kiadványai Hivatali segédkönyvtár: - munkaviszonnyal, munkarenddel, munkaügyi vitákkal, bérezéssel, munkaidővel, munkaszervezéssel, munkavédelemmel kapcsolatos irodalom - költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok - társadalombiztosítással, családvédelemmel kapcsolatos jogszabályok Periodika-gyűjtemény AV-gyűjtemény: taneszköz-jegyzék alapján - a különböző tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató és ismeretterjesztő ÁV- dokumentumok Hangzó és egyéb gyűjtemények Válogatva, az igényeknek és az anyagi erőforrásoknak megfelelően gyűjti.

29 29 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár használóinak köre Áz iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Áz iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. Á beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor, személyesen. Á könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri: név (asszonyoknál születési név), állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím osztály Áz adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek. Á tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az iskolatitkár tájékoztatja a könyvtáros tanárt. Á nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják. Áz adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel. Áz adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.

30 30 2. A könyvtárhasználat módjai helyben használat, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, csoportos használat Helyben használat Áz iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: a kézikönyvtári állományrész, a különgyűjtemények: audiovizuális (ÁV) anyagok, elektronikus dokumentumok, muzeális dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok) Á csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. Á könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad: az információk közötti eligazodásban, az információk kezelésében, a szellemi munka technikájának alkalmazásában, a technikai eszközök használatában. Á könyvtárban elhelyezett számítógépek használata: Á könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. Á tanulók felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelentéséért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, működésképtelen, hiányos állapotban találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következményének kell tekinteni. Á könyvtárban elhelyezett tanulói gépek forgalmazását ellenőrizzük.

31 31 Kölcsönzés Á könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Á kölcsönzés nyilvántartása informatikai eszközökkel történik. Kölcsönzési határidő: - tanulóknál könyvtári könyv legfeljebb 3 hétig maradhat, indokolt esetekben hosszabbításra kerülhet sor - a házi olvasmányok kölcsönzési határideje a kereslettől függően rövidebb ennél (1 hét) - a tanárok által rendszeresen használt könyveket a tanév végéig kölcsönzi a könyvtár - a nem nyomtatott információ-hordozókat csak helyben lehet használni, ill. másolásra van lehetőség. Á könyvtárból egy alkalommal legfeljebb öt dokumentum kölcsönözhető három hét időtartamra. Á kölcsönzési határidő egy indokolt esetben két alkalommal meghosszabbítható újabb három hétre. Á több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. Á kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. Áz iskolából távozó, illetőleg az érettségiző tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni az iskolából való távozás előtt egy héttel. Á pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. Áz ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos szabályokat SZMSZ-ünk 5. sz. melléklete tartalmazza.

32 32 Áz elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni. A könyvtár nyitva tartási ideje Hétfő 09:00-13:00 Kedd 09:00-14:00 Szerda 09:00-12:15 Csütörtök 09:00-13:00 Péntek 07:30-13:15 Csoportos használat Áz osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak. Á szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. Á könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. A könyvtár egyéb szolgáltatásai információszolgáltatás, szakirodalmi témafigyelés, irodalomkutatás, ajánló bibliográfiák készítése internet-használat fénymásolás (a szerzői jogok figyelembe vételével)

33 33 Burai Bernadett informatikus könyvtáros 3. sz. melléklet A KÖNYVTÁROS MUNKAKÖRI FELADATAI Név: Munkahelye: Burai Bernadett Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Secondary School of Economics Kinevezője, a munkáltatói jogkör gyakorlója Közvetlen felettese: Besorolás megnevezése: Munkaköre megnevezése: Á munkakör célja: Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója igazgatóhelyettes informatikus könyvtáros informatikus könyvtáros - A rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével a szakmai munka segítése, az oktató-nevelő munka színvonalának szinten tartása, fejlesztése - az iskola nevelőinek, tanulóinak, egyéb dolgozóinak könyvtári ellátása Fegyelmi eljárást ellene az igazgatóhelyettes kezdeményezésére a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Bethlen Gábor Secondary School of Economics igazgatója indíthat. Munkaköre betöltésének feltételei, a munkakörrel szemben támasztott követelmény: Á munkakör ellátásához szükséges személyes tulajdonságok (kompetenciák): A CXC. Törvényben meghatározott általános alkalmazási feltételek szerint: A évi XXXIII. tv. és 138/1992. évi kormányrendelet A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv.) Az iskolai könyvtár alapdokumentumai: A 3/1975. (VIII. 17) KM-PM sz. együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból való törléséről. Az iskola pedagógiai programja, SZMSZ, HÁZIREND - Szervező és lényeglátó képesség - Segítőkészség - Érzékenység a tanulói problémákra - Objektív ítélőképesség - Elhivatottság - Türelem - Meggyőzőerő - Kiváló kapcsolatteremtő és konfliktusfeloldó képesség - Empátia Elvárás a közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és belső szabályzati rendszer ismerete, szervezői képesség, problémamegoldó és rendszerező képesség.

34 34 Munkavégzés helye: Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 4026 Debrecen, Piac u. 8. Munkaideje: Heti 40 óra (22 óra kölcsönzés, 10 óra könyvtári feldolgozó munka, 8 óra iskolán kívüli felkészülési munka; nyilvántartást vezet, ellenőrzi: igazgatóhelyettes) Áz általános munkaidő-beosztás szerinti - munkaidő: Munkaköri kapcsolatrendszere: Helyettesítés: Á munkavégzés során együttműködik: - közvetlen felettese: igazgatóhelyettes - kapcsolatot tart fenn saját munkatársaival - munkaköri kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, a társintézmények munkatársaival, a továbbképző intézményekkel - a diákokkal A helyettesítése a kiírás szerint történik - az iskola vezetőivel - a munkaközösség-vezetőkkel - az osztályfőnökökkel - a szaktanárokkal Á munkakör betöltőjének jogai: A munkavállaló joga, hogy: 1. Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, tevékenységét értékeljék és elismerjék. 2. A nevelési, illetve a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot a nevelés és tanítás módszereit megválassza. 3. A helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, (ruházati) és más felszereléseket. 4. Az egyenlő bánásmód követelményének megtartásával saját világnézete és értékrendje szerint végezze, munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené, késztetné a gyermeket, tanulót. 5. Irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját. 6. Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez. 7. A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 8. Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 9. Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. 10. Az oktatási jogok biztosához forduljon. 11. A házirend előírásainak betartatása. Munkaköri feladatai: - A könyvtáros sajátos eszközeivel, a könyvtár kínálta lehetőségekkel segíti az intézmény oktató-nevelőmunkáját.

35 35 - Felelős a könyvtár helyiségeinek és felszereléseinek állagmegőrzéséért, a könyvek leltári meglétéért. - A könyveket szakszerűen tárolja, katalogizálja. Külön kezeli a tanári kézipéldányokat és az ifjúságnak kölcsönözhető állományt. Segíti a szaktantermi letéti állománykialakítását. - A könyvekről leltárkönyvet fektet fel, azt naprakészen vezeti. - Precízen kezeli a kölcsönzési naplót, s a könyvek visszahozásával késlekedőket felszólítja a könyv visszaszállítására. - Kezeli, rendszerezi és működteti a folyóirat-olvasót és fonotékát is. - Figyelemfelkeltő, a könyvtári szolgáltatást népszerűsítő propagandaanyagot helyez el az iskola folyosójának e célra kialakított részen, s a tárlóban rendszeresen kiállítja az újonnan szerzett könyveket, folyóiratokat. - Állandó kapcsolatot tart az iskola vezetőségével és a szaktanárokkal. A könyvtári szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos igényeket felméri. - A szerzeményezést folyamatosan, szakszerűen és az igényeknek megfelelően végzi, a könyvbeszerzésre fordítható pénzkeret figyelembevételével. - A tankönyvfelelőssel és az iskolavezetéssel egyeztetve gondoskodik a tartós tankönyvek beszerzéséről. - Javaslatot tesz az iskolavezetésnek az elveszett könyvek megtérítésével kapcsolatban. - Az időszakos és szükséges selejtezést a gazdasági csoporttal közösen végzi, az ide vonatkozó előírások betartásával. - Megfelelő rendszerességgel végez könyv- és folyóirat-ajánlást. - Sajátos eszközeivel segíti a tehetséggondozást, a tanulmányi versenyekre való felkészülést. - Igény szerint bibliográfiát készít megadott témából. - Részt vesz az iskolai pályázatok összeállításában, kiírásában kezdeményező szerepet tölt be. - Ösztönzi a könyvtári vetélkedők megrendezését. - A szaktanárokkal és a munkaközösség-vezetőkkel egyeztetve könyvtári órákat tart, ütemezett rendszerességgel és témákban (rendhagyó órák). A könyvtár nyitvatartási rendjéből rá eső órák: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Képzés, továbbképzés: Folyamatosan képzi magát és szükség esetén, továbbképzéseken vesz részt.

36 36 Jogkör, hatáskörei: Gyakorolja a nevelőtestület tagjainak és a pedagógusoknak biztosított jogokat, hatásköre az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki. Ellenőrzési feladatai: Ellenőrzi a rá bízott személyiségének fejlődését, a tanulmányi munkájának fejlődését. Á munkakör ellátásával kapcsolatos felelősségi köre: A könyvtáros anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításáért, a rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásáért, a nyilvántartások pontos, naprakész vezetéséért. A könyvtáros hozzájárulása és tudta nélkül a könyvtár számára dokumentumokat senki nem vásárolhat. A könyvtáros felelősségre vonható a dokumentumok és/vagy eszközök hiányáért, ha bizonyíthatóan nem tartotta be a könyvtár kezelési, használati és működési szabályait, kötelességszegést követett el, a leltárhiány meghaladja a megengedett mértéket. A kölcsönző személy anyagilag felel az általa okozott kárért. Az intézmény dolgozóinak munkaviszonyát csak a könyvtárral szemben fennálló tartozás rendezése után lehet megszüntetni. A könyvtáros betegsége esetén a munkáját ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Ugyancsak részarányos anyagi felelősséggel tartoznak azok a dolgozók, akik a könyvtár helyiségét valamilyen célból (pl. tanóra, értekezlet) egyedül vagy csoporttal a könyvtáros távollétében igénybe veszik. Az állomány védelme érdekében a tűzrendészeti szabályokat be kell tartani, gondoskodni kell a dokumentumok fizikai ártalmaktól való megvédésről. Titoktartás: Köteles a munkavégzése során tudomására jutott titkokat megőrizni, ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatokat, információt, mely munkaköre betöltése során jutott tudomására, és mely közlése az intézményre vagy a vele jogviszonyban álló félre hátrányos következménnyel járna.

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata SZMSZ 1. számú melléklet Takács Éva Igazgató 1 TART ALOMJEGYZÉK 1.1. Fenntartás,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.t-online.hu KÖNYVTÁR 2013 Tartalomjegyzék 1 Az iskolai könyvtár meghatározása... 4 2 Az iskolai könyvtár

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE

A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE HOSSZÚHETÉNY 2013. 1.Az iskolai könyvtár működési szabályzatának

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtári állomány gyűjtésének helyi szabályozását, mindig a Gyűjtőköri szabályzat foglalja össze. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. I. Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Csanádpalotai Városi Könyvtár Csongrád megye,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtőköri szabályzat Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013 Pomáz, Huszár u. 3. Tel.: 06 26 325 163, 06 20 2282135 Tel/fax : 06 26 323 460 pmhk@pomaz.hu / pomazkonyvtar@freemail.hu, www.pmhkpomaz.hu Gyűjtőköri szabályzat A

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola (8734 Somogyzsitfa- Szőcsénypuszta, Ady E. u. 8.) iskolai

Részletesebben

K I V O N A T. H a t á r o z a t

K I V O N A T. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 181/2012. (X. 31.) Kt.h. Tárgy: Városi Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Oldalszám:1 1. számú melléklet KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Leltári szabályzat a könyvtári állomány nyilvántartásáról, leltározásáról, leltári ellenőrzéséről és az állományból történő törlés rendjéről I. Általános

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1 A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2016 Tartalom I. fejezet: Alapvetés... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A gyűjtőkört és gyűjteménymenedzsmentet meghatározó jövőkép, küldetésnyilatkozat,

Részletesebben

Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban. 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások

Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban. 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások 53. (1) Az iskola

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A korábbi szabályzat átdolgozását az 1997. évi CXL. Törvény megjelenése, annak III. részében a nyilvános könyvtári ellátás új szabályozása

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Az iskolai könyvtár feladata az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelveknek, valamint az alapvizsga, közép- és emelt szintű érettségi vizsga, szakképesítő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtárak feladatait az 1997. évi CXL.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvgyűjtemény adatai: 1.1. Megnevezése: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Részletesebben

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14.

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató Jászberény,

Részletesebben

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.)

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Érvényes: 2016. április 18-tól Készítette: Jóváhagyta:

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.

Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete 1 A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI

Részletesebben

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Eötvös Károly Megyei Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Veszprém 2014 I. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Eötvös Károly Megyei Könyvtár Székhelye és címe: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Telephelyei:

Részletesebben

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Apáca u. 8. A Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata P é c s 2002 2 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Csorba Győző Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Makó 2013. 1 2 Tartalomjegyzék A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata.. 3 Mellékletek 1.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Könyvtár ostanár ok Egyesülete 1088 Budapest, Múzeum u. 7. http://www.ktep.hu

Könyvtár ostanár ok Egyesülete 1088 Budapest, Múzeum u. 7. http://www.ktep.hu A KTE ajánlása fenntartóknak az iskolai könyvtárak szolgáltatásairól, gyűjteményéről és eszközparkjáról, a könyvtárostanárok alkalmazásáról a közoktatási intézmények átszervezése és/vagy többcélú intézmények

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE A Sándorfalvi Kulturális Központ Petőfi Emlékkönyvtára Sándorfalva város nyilvános közkönyvtára. Gyűjti, feldolgozza

Részletesebben

Juhászné Belle Zsuzsanna. Könyvtár-pedagógia a gyakorlatban

Juhászné Belle Zsuzsanna. Könyvtár-pedagógia a gyakorlatban Juhászné Belle Zsuzsanna Könyvtár-pedagógia a gyakorlatban DEBRECENI EGYETEM TANÁRKÉPZÉSI KÖZPONT JUHÁSZNÉ BELLE ZSUZSA Könyvtár-pedagógia a gyakorlatban 28 órás továbbképzés oktatási segédanyaga Debreceni

Részletesebben

I/c. Szakmai szolgáltatások

I/c. Szakmai szolgáltatások ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I/a. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár elnevezése: Fóti Népművészeti Szakközép- és Szakiskolai Könyvtár A könyvtár székhelye, címe: 2153 Fót,

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2015 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya (1) Az intézmény alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY: Munka- és tűzvédelmi feladatokra kiírt pályázat bírálata ELŐADÓ: Kovács József polgármester Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az iskolai könyvtár működési szabályzata AZONOSÍTÓ ADATOK: A könyvtár elnevezése: Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Munkácsy Mihály Tagiskola Könyvtára Székhelye: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECEN 2011 TARTALOMJEGYZÉK 2 A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20;

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20; SZMSZ. 2.SZ. MELLÉKLET KÖZSÉGI, ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. BEVEZETŐ Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más

Részletesebben

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1.1. Típusa: Iskolai könyvtár 1.2. Címe: 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3. 1.3. Létesítés időpontja: 2003. 1.4. Alapterülete: 35 m2 1.5. Nyitva tartás: Hétfő: 11.30-16.30

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE Szervezeti és Működési Szabályzat Iskolai és Községi Könyvtár Pusztavacs User 2014. 2378 P U S Z T A V A C S, B É K E T É R 5. - 2. oldal -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A könyvtár neve Városi Könyvtár és Információs Központ A könyvtár adatai Címe: 5350 Tiszafüred Petőfi út 15. Telefonszáma: (59)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben