(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv."

Átírás

1 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított LXV. tv /1/ bekezdésében, valamint a 18.. /1/ bekezdésében foglalt kötelezettségére figyelemmel, illetve a 16.. /1/ és a 10.. /1/ bekezdés a./ pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) A hivatal megnevezése: Ócsa Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala /a továbbiakban: Hivatal/ (2) A hivatal székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. (3) A hivatal a Képviselőtestület által létrehozott egységes önkormányzati szerv, amely a Jegyző vezetése mellett és a Polgármester irányításával látja el feladatát. (4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. (5) A hivatal vezetője a Jegyző (6) A hivatal tevékenységi köre: a./ A képviselőtestület, annak bizottságai, képviselők és a tisztségviselők munkájának segítése, szervezése, koordinálása, b./ a döntések szakmai előkészítése, a végrehajtás szervezése, végrehajtása, és ellenőrzése, c./ a Jegyző hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése, d./ az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos felügyeleti tevékenység ellátása, e./ a képviselőtestület, vagy a Polgármester által meghatározott egyéb feladatok végrehajtása. 2.. A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE (1) A hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik: a./ Hatósági és Ügyfélszolgálati iroda, b./ Pénzügyi iroda, c./ Adóügyi iroda d./ Műszaki, Beruházási és Vállalkozói iroda e./ Okmányiroda f./ Titkárság.

2 2 (2) Az irodák élén a Ktv. 31..(1) bek. szerint megbízott irodavezetők állnak, akiknek feladata az iroda munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése. (3) A hivatal irodái jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Hivatal részeit képezik. 3.. A HIVATAL IRÁNYITÁSA (1) A Polgármester a Jegyző utján irányítja a Hivatalt, irányítói jogkörében: a./ általános és egyedi utasításokat ad a Jegyző számára a Hivatal tevékenységének irányvonalára nézve, b./ biztosítja a Hivatal feladatai ellátásához szükséges személyi feltételeket. (2) A Polgármestert távollétében az Alpolgármester Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 7/1998./XII.10./ ÖK. rendeletben (továbbiakban: SZMSZ) foglaltak szerint helyettesíti. 4.. A HIVATAL VEZETÉSE (1) A hivatalt a Jegyző vezeti. Vezetői jogkörében eljárva: a./ gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről, amelynek során közvetlenül, vagy az irodavezetők utján utasíthatja a hivatal dolgozóit, b./ meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét: c./ a Hivatal költségvetésével gazdálkodva biztosítja a működéshez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket, d./ gondoskodik a Hivatal létszámának feltöltéséről, a köztisztviselői állomány továbbképzéséről, f./ gyakorolja a munkáltatói jogokat, figyelemmel a polgármester által meghatározott körben a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása és jutalmazás esetenkénti egyetértési jogára, g./ gondoskodik a közszolgálati nyilvántartás vezetéséről és a személyes adatok védelméről, h./ a testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a bizottságok elnökeivel, i./ szükség szerint részt vesz az irodavezetői értekezleteken, illetve a hivatal egészét érintő összapparátusi értekezletet tart. (2) Az irodavezetők gondoskodnak az irodán belüli munka megszervezéséről, amelynek során: a./ az ügyintéző, illetőleg ügyvitelt ellátó dolgozók részére szükség szerint tartanak munkamegbeszélést, vagy egyéni eligazítást, b./ gondoskodnak az iroda dolgozói munkaköri leírásának elkészítéséről, c./ biztosítják a kiadott feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását, (3) Az irodavezetők a testületi munka hatékonysága érdekében együttműködnek a bizottsági elnökökkel, részt vesznek a képviselőtestület és az illetékes bizottságok ülésein és gondoskodnak a hozzájuk tartozó bizottságok adminisztrációs ügyeinek ellátásáról.

3 3 5.. A HIVATAL MŰKÖDÉSE (1) A munkarend a./ A Hivatal dolgozóinak törzsmunkaideje óráig tart.(hétfő óráig, kedd óráig, szerda óráig, csütörtök óráig, péntek óráig) b./ A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. A heti munkaidő átcsoportosítását az irodavezető engedélyezheti a jelenléti naplóban történő szignálással c./ A Hivatal dolgozói az ügyfélfogadási időben kötelesek ügyfeleket fogadni. (2) A helyettesítés rendje: a./ A Hivatal dolgozói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. b./ A 30 napon belüli illetve a munkatárs évi rendes szabadsága alatti helyettesítés minden dolgozó munkaköri kötelessége. Az egyhuzamban 30 napon túli helyettesítésért a közszolgálati törvényben meghatározott helyettesítési díj jár. c./ A három hónapon túl szükségessé váló helyettesítés esetén a helyettesítés idejére határozott idejű munkaszerződést kell kötni. (3) Az ügyiratkezelés és a kiadmányozás rendje A hivatal ügyiratkezelése a személyi iratok kivételével központosított. Az ügyiratok iktatását és kezelésük legfontosabb teendőit az egész hivatalra nézve az iktató végzi. Iktató felügyeletét a Jegyző látja el. a./ A hivatalhoz érkező postát a személyre szólóan címzettek kivételével- a Titkárság bontja, majd a tisztségviselők által intézkedésre átadott ügyekkel együtt az ügyiratot az illetékes /irodavezetőre/ ügyintézőre szignálja. b./ Az iratra felvezetett jelzés az üggyel kapcsolatba kerülő valamennyi dolgozóra vonatkozik. - Az S /sürgős intézkedés!/ jelzésű akta minden vonatkozásban /iktatás, sokszorosítás, ügyintézés, postázás stb./ soron kívüliséget élvez. - a T /testületi tájékoztatását, döntését igénylő!/ jelzés esetén a gyors, precíz előkészítés a követelmény. Az ügyintézés a testületi ülésekhez igazodik, legfeljebb azonban 60 nap. - Az R /referencia!/ jelzéssel ellátott ügyekben az irodavezető /ügyintéző/ önállóan jár el, azonban az érdemi döntést tartalmazó iratot a Jegyzővel kell aláíratni. Az ügyintézés határideje általában 60 nap c./ Valamennyi, külső szervektől érkező iratot, továbbá a saját kezdeményezésre induló ügyek alapiratát be kell iktatni. Nem kell beiktatni a hivatalon belüli leveleket, a meghívókat, a tájékoztató jellegű vagy csupán tudomásulvételt igénylő iratokat.

4 d./ A polgármesteri és jegyzői utasításokat főszámra történő iktatás után folyamatos sorszámozással, egységes jelölést alkalmazva kell kiadni, például 1/1991.sz. jegyzői utasítás. Az utasítások nyilvántartásáról és közzétételéről a titkárság gondoskodik. e./ Az iktató feladatai: - a küldemények átvétele, kézbesítése, - az iratok érkeztetése, iktatása, az előzmények egyidejű csatolása, - a felszerelt akták haladéktalan továbbítása az irodákhoz /a vezető által megbízott dolgozóhoz/ naponta két alkalommal, - határidős nyilvántartás vezetése, - a postázás, amelyhez az irodáktól naponta 14 óráig /pénteken 13 óráig/ gondoskodik a küldemények összegyűjtéséről, - irattározás, irat kiadása az irattárból /iratkölcsönzés/, másolat kiadása a vezető /ügyintéző/ kérése alapján, - félévenként iratleltár készítése, amely tartalmazza az iktatott iratok számát, ezen belül a jelzéssel ellátott akták számát, az adott időszakban irattárba le nem adott ügyiratokra /szám, tárgy és ügyintéző megjelölésével./ - a bélyegző nyilvántartás vezetése, a bélyegzők selejtezése. f./ Az irodákon munkafüzetet kell vezetni, amely naprakészen tartalmazza az ügyiratok számát, tárgyát, az ügyintéző nevét, az elintézési határidőt és az irattározás tényét. g./ A hivatalban a kiadmányozás rendje az alábbiak szerint alakul: - főszabályként, hatáskörükben megfelelően a kiadmányozási jogot a tisztségviselők és a jegyző gyakorolják, - kiadmányozási jog illeti meg az ügyintézőket, - hivatalon belüli intézkedés során, - az ügy érdemét nem érintő, un. közbenső intézkedések /hiánypótlás, közlés stb./ esetén, - külső szervektől, intézményektől, képviselőktől stb. hozzájuk érkező megkeresések alkalmával, amennyiben az ügy nem tartozik a képviselőtestület, bizottság, tisztségviselő vagy a Jegyző hatáskörébe. h./ A külső szervektől /személyektől/ érkező megkeresések iktatását követően a kiadmányozási jog gyakorlója függetlenül az ügy jellegétől azonnali írásos visszajelzést ad a küldő félnek, amennyiben az ügyintézés előreláthatólag a 15 napot meghaladja. i./ Irattárba az elintézett ügyiratok kerülnek, amelyeket két évig kézi irattárban, majd a központi irattárban kell megőrizni. Az ügyiratok selejtezését a vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. j./ A telefaxon érkező küldemények késedelem nélküli továbbításáról a készülék kezelői gondoskodnak. k./ Az ügyiratkezelés a kiadmányozás rendjét a Jegyző felügyeli, indokolt esetben megteszi a szükséges intézkedéseket. (4) A hivatalban a következő feliratú bélyegzők használhatók: - Ócsa Nagyközség Polgármesteri Hivatala állami címerrel, - Ócsa Nagyközség Polgármestere állami címerrel, - Ócsa Nagyközség Alpolgármestere állami címerrel, 4

5 5 - Ócsa Nagyközség Jegyzője állami címerrel, - Ócsa Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. Telefon: (29) , Ócsa Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. Telefon: (29) a./ A használatra az illetékes személyeknek kiadott bélyegzőkről az iktató nyilvántartást vezet. A nyilvántartó a bélyegzők meglétét évenként ellenőrizni köteles. b./ A használatra átvett bélyegzők jogszerű használatáért a bélyegzőt kezelő ügyviteli dolgozó /bélyegzőfelelős/ anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. c./ A bélyegzőfelelős a használatra történő átvételkor a bélyegzőlenyomat mellett a következő szövegű nyilatkozatot írja alá: Alulírott a mai napon az alanti lenyomatú bélyegzőt használatra és megőrzésre átvettem. Gondoskodom arról, hogy a bélyegző illetéktelenek kezébe ne kerüljön. A bélyegzőt csak a hivatal céljaira, rendeltetésének megfelelően használom. d./ Ha a bélyegzőfelelős a rábízott bélyegzőt elveszíti, erről felettes vezetőjének azonnal köteles írásban jelentést tenni. A vezető köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni. A vezető a felelősség megállapításától függetlenül haladéktalanul megkeresi a Jegyzőt a bélyegző megsemmisítési eljárás megindítása és lefolytatása céljából. e./ Ha megszűnik a bélyegzőt kezelő dolgozó munkaviszonya, a bélyegző visszaadását az átvevő- nyilatkozaton igazolni kell. 6.. A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE ÉS A KÖZSZOLGÁLATI ALAPNYILVÁNTARTÁS /ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT/ (1) A személyi iratok kezelése és a közszolgálati alapnyilvántartás /Adatvédelmi Szabályzat/ Személyi irat minden bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a közszolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a köztisztviselő személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. (2) Az önkományzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkről, ügykezelőkről és fizikai alkalmazottakról /a továbbiakban együtt: köztisztviselő/ személyi anyagot kell vezetni. (3) A személyi anyag a mindenkori jogi szabályozásnak megfelelően, de kiemelten a következő iratokat tartalmazza: a) alapnyilvántartás adatlapja, b) önéletrajz, c) erkölcsi bizonyítvány, d) esküokmány, e) kinevezési okmány, f) besorolásról, illetve a visszatartásról rendelkező irat, g) az áthelyezésről rendelkező irat, h) minősítés, i) közszolgálati jogviszonyt megszüntető irat,

6 6 j) a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, k) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb irat, l) a köztisztviselő saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok, m) a köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszonyával összefüggő más jogviszonyával kapcsolatos iratok. (4) Nem tartoznak a személyi anyagba az illetményszámfejtéssel kapcsolatban keletkező iratok, valamint a köztisztviselő egyéb, nem szorosan a közszolgálati jogviszonyával összefüggő, más jogviszonyaival kapcsolatos iratok /pl. adójogi, végrehajtási jogi stb. iratok/ Ezek az okiratok személyes adatokat tartalmazó okiratoknak minősülnek, így kezelésükre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII.tv. vonatkozik. (5) a./ A személyi anyagok a Jegyző által a személyzeti feladatok ellátásával megbízott köztisztviselő kezeli. A személyi anyagot köztisztviselőnként személyi anyaggyűjtőben kell elhelyezni és tűzbiztos lemezszekrényben elzárva kell tárolni. A személyi iratok kezeléséhez számítógépes program is használható. b./ A személyi iratokat az iktatóból elkülönítetten, alszámokra tagozódó sorszámos iktatási rendszerben kell iktatni. Az iktatást külön iktatókönyvben a személyzeti feladatokat ellátó köztisztviselő végzi. A beiktatott személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében az e célra személyenként nyitott előadói ívben kell őrizni. Az így elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is. c./ A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: - közokirat, vagy a köztisztviselő írásbeli nyilatkozata, - bíróság, vagy más hatóság döntése, - jogszabályi rendelkezés, d./ A közszolgálati jogviszony megszűnése után a köztisztviselő személyi iratait 10 évig a személyzeti irattárban, ezt követően az irattárban kell őrizni. Ötven év után gondoskodni kell a levéltárban történő elhelyezéséről. e./ A közszolgálati alapnyilvántartás rendeletben meghatározott tartalmú és formájú adatlapokból áll. Az adatlapokat a személyzeti feladatok ellátásával megbízott köztisztviselő vezeti. f./ A köztisztviselő az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját. A személyzeti feladatokat ellátó köztisztviselő haladéktalanul köteles az adatlapra rávezetni az adatváltozást. g./ Az alapnyilvántartásból személyazonosító adatokat is tartalmazó adatszolgáltatás teljesíthető: - közigazgatási vagy más szerv részére törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség esetén, - a jegyző engedélye alapján, a közszolgálati nyilvántartásba betekintésre jogosultak részére. - a köztisztviselő eseti írásbeli hozzájárulása alapján, az abban meghatározottak szerint. h./ A központi közszolgálati nyilvántartás részére adatszolgáltatást kell teljesíteni. (6) a./ A hivatalnál vezetett személyi anyagba betekintésre jogosult: - saját adataiba a köztisztviselő, - a köztisztviselő felettese,

7 7 - a minősítést végző vezető. - a személyi irat esetében a más jogviszony alapján keletkezett iratokba a jogszabályi felhatalmazás alapján az arra jogosultak. b./ A személyi anyag kizárólag személyzeti feladatok ellátásával megbízott köztisztviselő irodájában tekinthető meg. c./ Az iratok megtekintése során csak a betekintésre jogosult lehet jelen, illetve az a személy, akit a köztisztviselő felhatalmazott arra, hogy a rá vonatkozó iratokat megismerje. A betekintésre jogosult a személyi anyagról feljegyzést készíthet, de az iratokba bejegyzést nem tehet. d./ A köztisztviselő minősítése esetén a minősítést végző vezető gondoskodik arról, hogy a minősítés folyamatába a köztisztviselő kérésére bevont munkavállalói érdekképviseleti szerv kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg. (7) a./ A személyzeti feladatokat ellátó köztisztviselő köteles: - gondoskodni a személyi iratra való rávezetésről az adat keletkezésétől, illetőleg változásától számított 3 munkanapon belül. - intézkedni legkésőbb 3 munkanapon belül a köztisztviselő által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítése és kijavítása iránt, ha azt a köztisztviselő kezdeményezte. b./ A közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését, vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata, vagy döntésének az illetékes szerv által történt megváltoztatása alapján lehet kérni. c./ kezdeményezni a Jegyző az adathelyesbítést, illetve kijavítás engedélyezését, ha a köztisztviselő az egyéb, nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását, vagy helyesbítését kéri. d./ gondoskodni arról, hogy az általa kezelt közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a közokirat, a köztisztviselő írásbeli nyilatkozata, a Jegyző rendelkezése, a bíróság, vagy más hatóság döntése, valamint a jogszabályi rendelkezések tartalmának, e./ gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amely a fentiekben felsorolt adatforráson alapul, f./ a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését kezdeményezni, ha a megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg. (8) A köztisztviselő, ügykezelő felelős azért, hogy az általa a közigazgatási szerv részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 7.. A TESTÜLETI DÖNTÉSEK ELŐKÉSZITÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA (1) A döntés-előkészítés alapvető szabályai a.) A hivatal szervezeti egységei szakmailag segítik a képviselőtestület és a bizottságok munkáját. Szakkérdésekben az egyes bizottságok, elsősorban a működési körüknek megfelelő feladatkört ellátó irodák tevékenységére támaszkodnak. b.) Előterjesztés (beszámoló, javaslat, jelentés, tájékoztató stb.) általában írásban, kivételesen szóban

8 8 tehető. Szóbeli előterjesztés esetén értelemszerűen figyelemmel kell lenni az előterjesztések általános követelményeire. c./ Az előterjesztés két részből áll: - az ügy tárgya, előzményei, a tényállás ismertetése, a döntési alternatíva indokolása, mellékletek, - a határozati javaslat. d./ Határozati javaslat kidolgozása csak akkor mellőzhető, ha az ügy ismertetéséből az elfogadáson túl döntési igény nem jelentkezik. (2) Az egyes előterjesztések tartalmi követelményei: - a tárgyban hozott korábbi döntések megvalósulásának, hatásának elemzése, - pontos helyzetelemzés, tényfeltárás, hivatkozva a vonatkozó jogszabályi keretekre - a javasolt megoldás /ok/ alternatívák megjelölése, tárgyilagosan feltárva azok várható következményeit, - az előkészítő munka során végzett összehangoló munka, a közreműködő szervek személyek álláspontjának ismertetése, az esetleges mellőzés okainak bemutatása és indokolása, - a végrehajtásért felelős személy /ek/ és a végrehajtás határidejének megjelölése. A határozatban több felelőst, valamint több határidőt is meg lehet jelölni. Több felelős esetén ha a határozat eltérően nem rendelkezik elsőként megnevezett köteles a végrehajtást megszervezni, - indokolt esetben a meghozandó döntéssel érintett korábbi képviselőtestületi határozatok, rendeletek módosításának, kiegészítésének, hatályon kívül helyezésének kezdeményezése, (3) Az előterjesztés alaki követelményei: a./ Az előterjesztések két formában készülhetnek: - főszabályként írásban, amelynek terjedelmi a tíz, kivételesen indokolt esetben a tizenöt gépelt oldalt nem haladhatja meg. Ez alól kivételt képeznek a nagyobb terjedelmű összefoglaló anyagok /költségvetés, zárszámadás, koncepciók stb./ - kivételesen szóban, amelynek leghosszabb ideje tizenöt perc lehet. Szóbeli előterjesztés vázlatát és a határozati javaslat teljes szövegét iásban ki kell dolgozni. c.) Törekedni kell a pontos, tömör fogalmazásra, logikus felépítésre, - alternatív döntési javaslat esetén világosan el kell különíteni a határozati javaslatokat, a hozzájuk tartozó pontos adatok, információk megjelölésével, - a jogszabályok által meghatározott fogalmak használata mellett törekedni kell a közérthetőségre, - a határidőt év, hó, nap megjelölésével kell meghatározni, amely a kitűzött feladatok egyszerű végrehajtására vonatkozik. Hosszabb távú feladatok esetén folyamatos illetve beszámolásra év, hó, nap megjelölés alkalmazható. (4) A döntés-előkészítés eljárási szabályai a./ A testületi anyagok megfelelő előkészítéséért a téma szerint illetékes irodavezető a felelős. A több iroda feladatkörét érintő ügyekben az irodavezetők kötelesek egymással együttműködni és tevékenységüket koordinálni. Vita esetén a feladatokat a Jegyző határozza meg. b./ A hivatal által a bizottságok részére készített előterjesztéseket a Jegyző által tartott munkaértekezlet elé kell vinni, a hivatalon belüli egyeztetés céljából. c./ A törvényesség betartása érdekében valamennyi előterjesztés a Jegyző törvényessé-

9 9 gi észrevételével együtt terjeszthető a testületek elé. - Jogszabálysértés esetén az anyag készítője az anyagot haladéktalanul köteles átdolgozni és ismételten bemutatni. - A pénzügyi vonzatú előterjesztéseket a Pénzügyi iroda vezetőjével is láttamoztatni kell. d./ A bizottság elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg a bizottsági ülés napirendjét az irodavezető egyezteti a bizottság elnökével. e./ A bizottság elé kerülő anyagok kézbesítéséről a titkárság gondoskodik. f./ A sürgősségi indítvánnyal benyújtott helyszíni kiosztású anyagokra mindazok az egyeztetési kötelezettségek vonatkoznak, amelyek az egyéb előterjesztésekre. (5) A végrehajtás rendje a./ A képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról a felelősként megjelölt szerv vagy személy köteles gondoskodni. A határozat tárgya szerint illetékes hivatali egység vezetője közreműködik a végrehajtásban és annak ellenőrzésében. A felmerülő illetékességi vitában a Jegyző dönt. b./ A határozatok végrehajtásáról a határidő lejártát követő testületi ülésen jelentést kell tenni. Amennyiben a határidő és a legközelebbi ülés között tizenöt napnál kevesebb idő áll rendelkezésre, a jelentés a határidőt követő második ülésen esedékes. c./ Amennyiben a határidő valamilyen oknál fogva nem tartható be, még a lejárat előtt póthatáridőt kell kérni. A kérelemben vázolni kell az akadályoztatás okát és körülményeit. d./ A végrehajtásról szóló jelentést a felelősnek kell összeállítani, amelynek tartalmaznia kell: - a határozat számát, tárgyát, utalást a rendelkezés tartalmára, - a beszámolást a végrehajtás tényéről, eredményéről, - a végrehajtás esetleges elmaradásának okát - a javaslatot a módosításra, kiegészítésre, szükség esetén a felelősségvonásra. e./ A jelentést a határidő lejártát követő öt munkanapon belül kell eljuttatni a jegyzőhöz. A jelentést a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé. f./ A határozatok naprakész nyilvántartásáról a Jegyző gondoskodik a titkárság utján. 8.. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJE (1) A kötelezettségvállalás a./ A kötelezettségvállalás a költségvetés végrehajtására tett intézkedés, amelynek során az erre jogosult személy intézkedést tesz a munka, a szolgáltatás, az áruszállítás megrendelésére. Egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett munka a teljesített szolgáltatás átvétele után az ellenértéket kiegyenlíti. b./ Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás a következő kifizetésekre terjedhet ki:

10 10 - az éves költségvetésben tervezett kiadások teljesítésére - az éves költségvetésben nem szereplő /kiadási megtakarítással, illetve bevételi többlettel fedezett/, terven felüli, rendkívüli feladatokra esetenként 1 millió Ft erejéig. c./ A hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa esetenként felhatalmazott személy vállalhat, az önkormányzat költségvetési rendelete elkülönítve tartalmazza a hivatal szorosan vett működési kiadásait, amelyre nézve a jegyző kötelezettséget vállalhat. d./ Bevételek előírása a hivatal saját bevételeinek beszedésére tett intézkedés. A bevételek előírására ugyanazon személyek jogosultak, mint a kötelezettségvállalások teljesítésére. e./ A kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírása minden esetben csak írásban és az ellenjegyzés után történhet. (2) Az érvényesítés a./ Az érvényesítés a kiadások folyósítását, a bevételek beszedését megelőző gazdálkodási tevékenység. Az érvényesítés során ellenőrizni kell, hogy - az előzetes kötelezettségvállalás, vagy követelés jogos-e? /van-e jogszabályi, vagy egyéb döntési háttere/ - az anyag, az áru, a szolgáltatás, stb. átvétele megtörtént-e? - az összeg, a számla kiállítása számszakilag pontos-e? Meg kell győződni a bizonylatok pontos kiállításáról, a teljesítést igazoló záradékról, a szükséges okmányok meglétéről, a bevételezések megtörténtéről. b./ Az érvényesítést az érvényesítő záradékkal igazolja, amelynek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell a kiadás, vagy bevétel összegét, az elszámolás szerinti szakfeladatot, a főkönyvi számla számát. c./ Érvényesítési feladatot pénzügyi szakképesítéssel rendelkező dolgozó végezhet, írásbeli megbízás alapján. Az érvényesítők személyét a jegyző jelöli ki. (3) Az utalványozás a./ Utalványozáson a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének vagy elszámolásának elrendelését kell érteni. Utalványozásra az érvényesítés után kerül sor. Az utalványon fel kell tüntetni: - a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését, - az utalvány szót, - a költségvetési évet és az elszámolás módját, - a kedvezményezett, illetve befizető megnevezését, bankszámláját, - a fizetés időpontját és módját, - a megterhelendő bankszámla számát és megnevezését, - a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását. b./ Az önkormányzat nevében aláirt kötelezettségvállalás utalványozására a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (4) Ellenjegyzés a./ Az ellenjegyzőnek meg kell győződni arról, hogy a kiadások teljesítéséhez a költségvetésben a fedezet biztosított-e, illetve gondoskodni kell a jogszabályi előírások, önkormányzati rendeletek, határozatok betartásáról.

11 11 b./ Amennyiben az utalványozó az előbbiekkel ellentétes rendelkezést ad, az ellenjegyző köteles erre felhívni a figyelmét. Ha az utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabályellenes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy az ellenjegyzés utasításra történt. Erről tájékoztatja az önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrző és Vagyonkezelő Bizottságát. c./ az önkormányzat nevében történő kötelezettségvállalások, illetve ezek utalványainak ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. A hivatal nevében történő kötelezettségvállalások, illetve ezek utalványainak ellenjegyzésére a Pénzügyi Iroda vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. d./ A kötelezettségvállaló és az utalványozó, illetőleg az ellenjegyző és az érvényesítő azonos személy is lehet. e./ Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési feladatokat nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 9.. A BELSŐ ELLENŐRZÉS (1) A belső ellenőrzés célja: a) elősegíteni a szabályszerű és törvényes gazdálkodást, az önkormányzati tulajdon védelmét, a bizonylati rend és okmányfegyelem érvényesülését. b) A szabálytalanságot, hiányosságok feltárásával és megszüntetésével biztosítani a pénz és egyéb eszközökkel való gazdálkodást, valamint az elszámolás jogszabályban meghatározott rendjét. c) rámutatni a hiányosságok okaira, következményeire, felvetve a mulasztásokkal kapcsolatos felelősséget is, egyben javaslatokat tenni a hibák felszámolására, a gazdálkodási munka színvonalának további emelésére. (2) A belső ellenőrzés tárgyi hatálya A belső ellenőrzés a hivatal költségvetési gazdálkodásának következő területeire terjed ki: a) a hivatal működéséhez szükséges költségvetési előirányzatokat tartalmazó Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton tervezett előirányzatokkal történő gazdálkodásra, b) az önkormányzati pénzügyi alapok kezelésére, kifizetések teljesítésére, c) a beruházásokra tervezett pénzeszközök felhasználására, elszámolására. (3) A belső ellenőrzés rendje a./ A hivatal gazdálkodási tevékenységét a belső ellenőrzés mindhárom ága érinti, melyek egymásra épülve, egymást feltételezve, egymást kölcsönösen kiegészítve, azonban egymástól függetlenül működnek. b./ A vezetői ellenőrzés a vezetés részét képezi, vezetői funkciónak kell tekinteni. A vezetői ellenőrzés gyakorlása során a vezetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a vezetése alatt álló munkaterület egész tevékenységét, meg kell győződnie a munkavégzés színvonaláról, informálódnia kell a feladatok végrehajtásának állásáról, a jelentkező problémákról.

12 12 c./ Minden vezetőnek feladata: - a döntések végrehajtása, az információk és adatok elemzése, értékelése, - az érdekeltek rendszeres és eseti beszámoltatása a döntések, feladatok végrehajtásáról, - az aláírási jog kiadmányozás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás gyakorlásával a gazdasági kihatással járó intézkedések indokoltságának és tartalmi helyességének, szabályszerűségének vizsgálata. d./ A gazdálkodási folyamatba épített ellenőrzés a gazdálkodás teljes folyamatát magába foglalja a költségvetés tervezésétől az operatív gazdálkodáson át a beszámolásig. e./ A jegyző gondoskodik a gazdálkodási folyamatok olyan megszervezéséről, amelyben valamely munkaművelet egyben egy megelőző munkaművelet folyamatba épített ellenőrzésé is feltételezi. E munkamegosztáson alapuló munkaszervezésnek kell biztosítani azt, hogy: - egyes folyamatok megszakítás nélkül ellenőrzésre kerüljenek, - a hibák, a nem kívánt jelenségek időben felmérhetők és megakadályozhatók legyenek, - a folyamatban jelentkező rendellenességek megszüntetésére gyors intézkedések történjenek, - a dolgozók személyi felelőssége a végrehajtás minden szakaszában megfelelően érvényesüljön. f./ A belső ellenőrzést a belső ellenőr végzi a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője közvetlen irányítása mellett. A jegyző kijelöli feladatait és felügyeletet gyakorol működése felett. A belső ellenőrnek ellenőrzési tervet kell készítenie, amelyben fel kell tüntetni a tervezett feladatokat. g./ A belső ellenőr általános feladatai: - vizsgálja a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, belső utasítások megtartását, - vizsgálja a hivatal tevékenységével összefüggő gazdasági folyamatos előkészítését, szervezését, és lebonyolítását, - erősítse a számviteli rendet és a bizonylati fegyelmet, - ellenőrizze a költségvetési beszámolók valódiságát. h./ A belső ellenőr részleges feladatai: - ellenőrzi, hogy a költségvetési előirányzatok megtervezése s működéshez szükséges kiadások szerint történt-e, - ellenőrzi, hogy a kifizetések teljesítését a megfelelő pénzügyi bizonylatok alapján végezték-e, - a jegyző megbízása alapján elemzést végez az egyes költségnemek tervezésének és teljesítésének alakulásáról, helyzetéről, - tételesen felülvizsgálja a könyvvezetést végző szerv által adott pénzügyi-gazdasági forgalmi információs jelentést, - ellenőrzi a szakfeladatok vonatkozásában a féléves, éves gazdálkodási beszámoló adatait, összeállítását,

13 13 - javaslatot tesz a számviteli-pénzügyi szabálytalanságok esetén a felelős személyek megállapítására és felelősségre vonására. i./ A belső ellenőr a vizsgálatokat a következő rendben végzi: - a bér- és bérjellegű kifizetések havonta, - a dologi jellegű kifizetések helyességének negyedévenként, - külön megbízás alapján végzett téma- és célvizsgálatokat a megbízásban megjelöltek szerint, - a költségvetési beszámolókat félévenként, a beszámoló elkészítését követő 15 napon belül. j./ A belső ellenőr a vizsgálatokat a következő módszer szerint végzi: - a bér és céljellegű kifizetések teljesítését tételesen, - a reprezentációs kiadásokat negyedévenként tételesen, - a devizavásárlással és felhasználással kapcsolatos kifizetéseket tételesen, - az egyéb dologi kifizetéseket, költségek elszámolását szúrópróbaszerűen, - havi /negyedévi/ forgalmi információs jelentéseket havonta /negyedévenként/ tételesen át kell tekintetni és röviden írásban elemezni - a téma és célellenőrzések módszerét a megbízás tartalmazza. A belső ellenőr vizsgálatainak tapasztalatairól írásos jelentést köteles készíteni. Az ellenőr köteles a megállapításainak alátámasztására szolgáló adatok valódiságát ellenőrizni, megállapításait indokolt esetben már az ellenőrzés befejezése előtt is a jegyzővel közölni. k./ Az ellenőrzés megállapításai alapján teendő intézkedések: - Az ellenőrzés megállapításairól készített jelentést a jegyző ismerteti a Pénzügyi Iroda vezetőjével és elrendeli a hiányosságok felszámolását, a hibák kijavítását. Erre vonatkozóan intézkedési tervet kér. - A téma- és célvizsgálatok megállapításait az érdekelt vezetői körben a jegyző megtárgyalja és a következő évi költségvetés tervezése során intézkedik a szükséges változtatásokról. - Amennyiben a vizsgálatok során olyan jelentős hiányosságok kerülnek megállapításra, amelyek fegyelmi, illetve büntetőjogi felelősségrevonást igényelnek, úgy a jegyző a megfelelő eljárás megindítására intézkedést tesz, illetve kezdeményez. - A belső ellenőrzés általános tapasztalatait évente egyszer vezetői értekezleten átfogóan értékelni kell és a személyre szóló konkrét megállapításokat a köztisztviselők jutalmazásánál figyelembe kell venni ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Ezen rendelet a kihirdetést követő 15 napon belül lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 7/1998./XII.10./ ÖK. rendelet 6. számú melléklete hatályát veszti. Dönti Károly dr.szabó György

14 alpolgármester jegyző 14

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz)

7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz) 7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz) Bajót Község képviselő-testület../2011 (I.26.) sz. Ök. határozata Mogyorósbánya Község képviselő-testület./2011 (I.26.) sz. Ök. határozata

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE A Polgármesteri Hivatal Melléklet ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35. (2) bekezdés c. pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek

Részletesebben

Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására

Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására amely létrejött egyrészről Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, másrészről Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére Tiszasas Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 5-i ülésére A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Az SZMSZ 5. számú melléklete II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Adatkezelési Szabályzat Készítette: Horváthné Tajti Ágnes igazgató 2013 szeptember 01. Tartalom

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 2 A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Felcsúti Közös

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó képviselő-testületi

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Fejezet

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1) A szabályzat célja, hogy meghatározza Nepomuki

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tartalom 1. Értelmező rendelkezések... 3 Általános rendelkezések... 5 2. A Szabályzat hatálya... 5 3. Az iratok rendszerezése... 5 Iratkezelés... 6 4. Az iratkezelés szervezete... 6 5. Az iratkezelés felügyelete,

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Somogy megyei Közigazgatási Hivatal 1-194-13/2010. számú szabályzata az adatvédelem és az informatikai biztonság általános szabályairól, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról A Somogy Megyei Közigazgatási

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Töltéstava - Győrság

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK E szabályzat alkalmazása során: Beadvány: intézkedésre, vagy tájékoztatás céljából érkező hagyományos vagy elektronikus

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje. 1. A Közös Hivatal jogállása

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje. 1. A Közös Hivatal jogállása Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. -ának (1) bekezdésében foglaltak alapján Csehbánya Község

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és Működési Szabályzat 8. számú melléklete A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. Tartalom Tartalom...1 A szabályzat hatálya...2 A szabályzat felügyelete...2

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 26/2011.(IX.1.) rendelettel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 2. pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. Telefon:06-22/460-958 E-mail: mvovoda@gmail.com OM azonosító:030016 Adatkezelési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat melléklete 1. Általános

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben