IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém"

Átírás

1 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém

2 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK E szabályzat alkalmazása során: Beadvány: intézkedésre, vagy tájékoztatás céljából érkező hagyományos vagy elektronikus irat. Csatolás: Elektronikus irat: Érkeztetés: Feladatkör: Hatáskör: Iktatás: Iktatókönyv: a nem ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különböző iratok átmeneti jellegű összekapcsolása. számítástechnikai program felhasználásával elektronikus formában rögzített elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak. az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány beérkezésének keltét, elektronikus irat beérkezése esetén kitöltik az érkeztető képernyőrovatokat, alkalmazása csak osztott iratkezelésben indokolt. azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv, vagy személy végez az ügyintézési munkafolyamat során. az ügyintézés feladatkörének szintenkénti pontos körülhatárolása, azoknak az ügyeknek az összessége, amelyekben a szerv rendeltetésszerűen jogosult és köteles intézkedni, megbízásra eljárni. az iratkezelésnek az a fázisa, melyben az iratkezelő postabontás után az iratot érkezteti, illetve a saját készítésű iratot iktatószámmal látja el, kitölti az iktatókönyv, ill. az iktatóbélyegző lenyomat rovatait, elektronikus iktatás esetén az iktató képernyő rovatait. a szerv rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) ügyviteli iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló, folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként hitelesítetten megnyitott és lezárt iratnyilvántartó könyv, amely készülhet elektronikus adathordozón is. 2

3 Irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat megjelentetés szándékával készült könyv jellegű kézirat kivételével-, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség, szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység. Iratkezelési a szerv írásbeli ügyintézésre vonatkozó szabályok összessége, szabályzat: amely a szerv szervezeti és működési szabályzata figyelembevételével készült, s amelynek mellékletét képezi az irattári terv. Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre, (tárgyi) csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s határozza meg a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Irattár: Küldemény: Láttamozás: Levéltár: megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos tárolására szolgáló helyiség. a beérkezett, vagy továbbításra előkészített irat, illetve elektronikus úton érkezett vagy küldött irat. az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését (javítását, tudomásul vételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezeket helyettesítő számítástechnikai művelet. a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. 3

4 Másodlat: Másolat: Melléklet: Mellékelt irat: a több példányban egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, melyet az első példányon lévővel azonos pecsét és aláírás hitelesít. valamely eredeti iratról keletkezése után készült példány, amelyhasonmás (szöveg és formahű), egyszerű (nem hitelesített) és hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) iratmásolat lehet. valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan attól. az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól mint kísérő irattól elválasztható. Számítástechnikai adathordozó: számítástechnikai eljárással adatokat rögzítő, tároló adathordozó (mágnesszalag, hajlékony és merevlemez, CD, stb.) amely az adatok nyilvántartását, azonosítását, kezelését és visszakeresését biztosítja. Szerelés: Szerv: Szervezeti és működési szabályzat: Szignálás: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. a szerv tevékenységének alapdokumentuma, amely rögzíti a szerv, azon belül a szervezeti egység feladatait és a feladatokhoz rendelt hatásköröket. az ügyben intézkedni, eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző kijelölése az ügyben kiadmányozni jogosult részéről, akinek hatáskörébe tartozik az ügy kiadmányozása. Ügyintézés: valamely szerv vagy személy működésével, illetve tevékenységével kapcsolatban keletkező ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki) kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége. 4

5 Ügyintéző: Ügyirat: Ügyiratdarab: Ügykezelő: Ügykör: Ügyvitel: Vezető: az ügy(ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az ügyet döntésre előkészíti. a szerv rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkezett ügyiratokat tartalmazza. az ügyiratnak az a része, amely az ügy intézésének valamely, egy-egy fázisában keletkezett ügyiratokat tartalmazza. az a dolgozó-, asszisztens, műszaki ügyintéző, - akinek munkaköri feladata a VMK ügyiratainak iktatása, nyilvántartása, irattározása, valamint az e tevékenységgel összefüggő adminisztratív feladatok ellátása. a szerv vagy személy hatásköre és illetékessége által meghatározott összetartozó, vagy hasonló egyedi ügyek összessége, csoportja. a szerv folyamatos működésének alapja, az ügyintézés egymás utáni résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés formai és technikai feltételeit,a szolgáltatások teljesítését foglalja magában. igazgató (akadályoztatása esetén a szakmai igazgató-helyettes). 5

6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az ügyviteli szabály fogalma és célja : 1. Az ügyviteli rendelkezések, szabályozók az egyes ügytípusokra meghatározott eljárásjogi szabályokon túlmenően a Városi Művelődési Központ (továbbiakban: VMK) által végzett hivatali eljárás szabályait, az ügyiratok gyors és bürokráciamentes kezelését, valamint azok tárolásának és őrzésének rendjét szabályozza. 2. Az ügyviteli szabályok biztosítják a szervezett hivatali munkavégzést, az intézmény tevékenységének nyilvántartását és ellenőrizhetőségét. Az iratkezelés szervezetének meghatározása: l. Az iratkezelés rendszerét úgy kell megválasztani, hogy egyszerre tegyen eleget az iratok biztonságos megőrzése levéltári szempontú követelményének, ugyanakkor eredményesen szolgálja a VMK rendeltetésszerű működését. 3. A rendszernek segítenie kell a VMK feladatainak gyors és eredményes megoldását, ehhez az iratokban való pontos tájékozódást, ami egyúttal a tevékenység hatékony ellenőrizhetőségét is jelenti. Ahhoz, hogy ezek a szempontok jól érvényesüljenek, fontos, hogy az iratkezelés alapján kialakított irattári rendszer a VMK ügyköreivel szerves összefüggésben legyen, azokra épüljön fel. Az ügyviteli szabályok hatálya: Az ügyviteli szabályok általános érvényűek, alkalmazásuk a VMK teljes személyi állományára nézve kötelező. 6

7 Az iratkezeléshez használt könyvek (segédeszközök): Az ügykezelés az alább felsorolt könyveket (segédeszközöket) használja. Titkárság: 1. postakönyv érkező posta (asszisztens) 2. iktatókönyvek (asszisztens) - beérkező iratok iktatásához - kimenő iratok iktatáshoz - szerződések, megállapodások iktatásához - átutalással teljesítendő számlák iktatásához - terembérleti szerződések iktatásához - műszaki eszközök bérleti szerződésének iktatásához - pályázatok iktatásához 3. bélyegző nyilvántartó füzet (asszisztens) 4. folyóirat- szaklapok nyilvántartó táblázat (asszisztens) Műszaki csoport: 5. terembérlet nyilvántartás (műszaki ügyintéző) 6. műszaki eszközök bérbeadásának nyilvántartása (műszaki ügyintéző) Az irat védelmével kapcsolatos szabályok: 1. Iratot munkaköri feladat ellátásán kívül a munkahelyről kivinni, valamint munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak a vezető egyetértésével (iratkiviteli engedély) lehet ügyelve arra, hogy tartalmát illetéktelen ne ismerhesse meg. 2. Ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét(betekintési engedély) és arról másolat készítését olyan mértékben kell biztosítani, amennyire ezt a jogszabály lehetővé teszi, és mások személyiségi jogainak sérelme nélkül lehetséges. 3. Az ügyintézőnél lévő iratba más személy nem a VMK dolgozója abban az esetben tekinthet be, ha azt közhivatali munkájával, tevékenységével összefüggő feladatok ellátása szükségessé teszi, és jogosultságát igazolni tudja. 4. Munkaidő alatt a felügyelet nélkül hagyott helyiségeket be kell zárni. 7

8 KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE, ÉRKEZTETÉSE ÉS FELBONTÁSA l. A küldemény átvételére jogosult a postai meghatalmazással rendelkező személy (asszisztens, általános irodai ügyintéző). 2. A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni: - a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát, - a kézbesítő okmányon, és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét, - az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. 1. Az átvétel igazolása Az átvevő a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik a tértivevény visszajuttatásáról a feladóhoz. 2. Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni a küldemény tartalmának meglétét. Irathiány esetén ennek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 3. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. 4. A faxon érkezett iratot beérkező iratként kezelve a megfelelő iktatókönyvben iktatni kell. 5. Pénz, illetékbélyeg, és egyéb érték (CD, DVD) kezelése. Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt, vagy egyéb értéket tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét, tartalmát köteles az iratokon feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket elismervény ellenében a pénzkezeléssel megbízott pénztárosnak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni. 8

9 AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSA A VMK-hoz beérkezett napi küldeményeket az asszisztens beírja (érkezteti) a postakönyvbe. A kézi iktatás céljára minden év kezdetén újonnan nyitott, hitelesített, oldalszámozott postakönyvet kell használni. A postakönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. Téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett kétségtelen legyen. Meg kell azt is jelölni, hogy a tévesen beiktatott ügy iratát mely számra iktatták át. A postakönyvet és iktatókönyveket (lásd: Az iratkezeléshez használt könyvek (segédeszközök) című bekezdés), az év utolsó munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó számot követően aláhúzással, az utolsó iktatás számának feltüntetésével, keltezéssel, aláírással és a hivatalos bélyegző lenyomatának elhelyezésével kell lezárni. Az iktatást minden évben l számmal kell kezdeni. A postakönyvbe bevezetésre kerül a sorszámon kívül a küldő szerv neve, címe, a címzett neve, illetve szervezeti egység neve, átvevő neve. A bevezetés után a sorszámmal és érkeztető dátumos bélyegzővel ellátott leveleket az igazgató asszisztense bontja fel, érkezteti és iktatja a leveleket, küldeményeket. Ezután az igazgatónak (az igazgató távollétében a szakmai igazgató-helyettesnek) adja megtekintésre. Az igazgató megjelöli rajta a szervezeti egység, (szakmai igazgató-helyettes, pénzügyi-számviteli csoport, műszaki csoport) illetve az ügyintézésre illetékes nevét. A szervezeti egységhez történő szétosztásnak, illetve az illetékes nevének a postakönyvben nyoma van. A névre szóló levelet az asszisztens minden alkalommal felbontja, ha a levél tartalma hivatalos intézkedést kíván, a postakönyvbe az előzőekben leírt módon be kell jegyeztetni. Minden további érkező felirattal ellátott levelet a beérkező iktatókönyvbe iktat az asszisztens és az eredeti levél másolatát az érkező levelek iratrendezőbe rakja le, az eredeti levelet eljuttatja az illetékes fél részére. A saját használatra készített iratok közül azokat is ide kell iktatni, amelyekre az illetékes vezető utasítást ad. A kimenő felirattal ellátott iktatókönyvbe a VMK által készített valamely külső szervhez továbbított iratok másolatát iktatja. Iktatás után az eredeti levelet borítékolja (amennyiben az ügy felelőse ezt másképp nem kéri), szükség estén postára adja. 9

10 A pályázatokat a pályázati iktatókönyvbe vezeti be, egy példányt lefűz a pályázat-nyilvántartó dossziéba, egy példányt ad a pénzügyi-számviteli csoport munkatársának és egy példányt a pályázat készítő szakmai munkatársnak. Az eredeti példányt postázza a pályázatot kiíró szervnek. A szerződéseket, megbízásokat a szerződések, megállapodások iktatókönyvbe vezeti be, a VMK vezetőinek aláírása és az Intézményi Szolgáltató Szervezet (továbbiakban: ISZSZ) által ellenjegyzett iratokat ezután (amennyiben előzőleg nem történt meg) a szerződő fél részére eljuttatja aláírásra. Ha mindhárom fél aláírása szerepel a szerződésen, megállapodáson, akkor az asszisztens egy eredeti példányt eljuttat a pénzügyi-számviteli csoport munkatársának, egy eredeti, (ennek hiányában) egy másolati példányt a szerződő félnek, egy másolati példányt a programfelelősnek és egy másolati példányt a szerződések, megállapodások-nyilvántartó dossziéba helyez el. A terembérleti szerződéseket az illetékes szervezeti egységek (VMK központi épület, Kádártai Faluház, Gyulafirátóti Művelődési Ház) saját nyilvántartásukba veszik (egyedi iktatószámmal látják el), s ezután az asszisztensnek adják iktatásra. Az iktatás a terembérleti szerződések iktatókönyvbe történik. A VMK vezetőinek aláírása után az asszisztens (amennyiben előzőleg nem történt meg) eljuttatja a szerződést a bérlő részére aláírásra (a központi épület esetében ez általában a műszaki ügyintéző feladata). Ha mindkét fél aláírása szerepel a szerződésen, akkor az asszisztens egy eredeti példányt eljuttat a pénzügyi-számviteli csoport munkatársának, egy eredeti, (ennek hiányában) egy másolati példányt a szerződő félnek, egy (másolati) példányt a Faluház és a Művelődési Ház esetében a szervezeti egység vezetőjének, a központi épület esetében a műszaki ügyintézőnek és egy (másolati) példányt a terembérleti szerződések -nyilvántartó dossziéba helyez el. Az átutalással teljesítendő számlákat az asszisztens minden esetben a számlák iktatókönyvébe iktatja be. Az iktatókönyvben feltünteti a számla igazolójának nevét, ennek hiányában a szervezeti egységet, a számla érkezésének módját (személyesen, postán), a számla kiállítójának nevét, a számla összegét és a teljesítés helyét. A műszaki berendezések bérbeadásának iktatása a műszaki eszközök bérleti szerződése iktatókönyvbe kerül iktatásra. A VMK vezetőinek aláírása után az asszisztens (amennyiben előzőleg nem történt meg) elpostázza a bérlőnek vagy visszaadja a műszaki csoport munkatársának, aki aláíratja a bérlővel. Az iktatókönyvben rögzítve van a bérbevevő neve, címe, a bérbe adott technikai eszköz, a rendezvény időtartama, a rendezvény helyszíne, megnevezése, a bérleti díj (amennyiben van, a szállítási díj). Az eredeti példányt átadjuk a pénzügyi-számviteli csoport munkatársának, egy (másolati) példányt a bérbevevőnek, egy (másolati) példányt a műszaki osztály munkatársának és egy (másolati) példányt az asszisztens a műszaki berendezések bérbeadás nyilvántartó dossziéba helyez el. 10

11 A műszaki ügyintéző által vezetett nyilvántartások: - terembérlet, - műszaki eszközök bérbeadása, IRATTÁRI SZABÁLYZAT Az iratok védelmével és selejtezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásával biztosítani kell, hogy a VMK munkájához szükséges, valamint a maradandó értékű iratok megmaradjanak. Nem szabad selejtezni: - a szerv felépítésére, szervezésére, működésére, ügyvitelére vonatkozó alapvető - fontosságú adatokat tartalmazó ügyiratokat; - a politikai, gazdasági, szakmai vagy tudományos szempontból értékes iratokat. A szerven belül is gondoskodni kell arról, hogy ugyanazon iratok csak egy helyen a készítő szervezeti egység iratai között kerüljenek őrzésre. A felesleges, értéktelen (elavult) iratokat ki kell selejtezni. ( l.sz. melléklet) Az irattári terv kezelése l. Az irattári terv tartalmazza tárgykör szerint csoportosítva mindazon iratokat, amelyek az adott szerv gyakorlati tevékenysége során keletkeznek. 2. Az irattári terveket az asszisztens kezeli és gondoskodik arról, hogy az ügyintézők rendelkezésére álljon. Az iratok irattárba helyezése l. Az iratokon fel kell tüntetnie az irattári tervben meghatározott tételszámot (sorszámot) és megőrzési időt az alábbiak szerint: a.) azoknál az iratoknál, amelyek nyilvántartása más tárgykörbe tartozó iratokkal együtt történik és megőrzési idejük különböző (továbbiakban:iktatószám emelkedő sorrendjében irattározott iratok) az 11

12 iraton: - a nem selejtezhető iratoknál az irattári tételszámot és a N betűjelzést; b.) a selejtezhető iratokon az irattári tételszámot és a megőrzési időt (pl.6/3 /irattári tételszám/év); c.) a nyilvántartásban az erre a célra rendszeresített rovatban: - nem selejtezhető irat esetén: N betűjelzést, - selejtezhető iratnál a megőrzési időt, pld. 3 év kell feltüntetni. d.) azoknál az iratoknál, amelyek nyilvántartása, irattározása más tárgykörbe tartozó iratoktól elkülönítve történik és megőrzési idejük azonos (továbbiakban tárgykör szerint irattározott iratok): - az irattári tételszámot, illetve a megőrzési időt csak a nyilvántartások (pld. iktatókönyv borítólapján, iktatólap vagy tartalomjegyzék) első oldalán és az irattári gyűjtőhelyen (pl. dosszié fedőlapján, iratfedő kartonlapon). 2. Azoknál az iratoknál, amelyek nem kerülnek az általános ügykezelési szabályok szerint nyilvántartásba, illetve amelyeket nem helyeznek a szerv irattárába, az irattári tételszámot legkésőbb akkor kell feljegyezni, amikor az irat a szervnél végleges őrzési helyére kerül. 3. Ha egy ügyben keletkezett iratoknak különböző a megőrzési idejük, az irattárba helyezéskor a hosszabb megőrzési időt kell figyelembe venni. 4. Az irattárba helyezendő iratra a tételszámot, illetve a megőrzési időt az ügyintéző jegyzi fel és az irattárba helyezésre jogosult vezető vagy az általa megbízott személy az irattárba helyezéssel egyidejűleg hagyja jóvá. 5. Irattári tételszám, illetve megőrzési idő szerint csoportosíthatók: - az iktatószám emelkedő sorrendjében irattározott iratok, az első selejtezés lebonyolítása alkalmával (ahol az iratok elhelyezése azt lehetővé teszi az irattárba helyezéskor) - a tárgykör szerint irattározott iratok (irattárba helyezéskor) 6. Az irattárból iratokat megsemmisítés vagy nyersanyagként való felhasználás céljából kiemelni csak meghatározott iratselejtezés alkalmával szabad. Irattári anyagot más módon elidegeníteni, megsemmisíteni vagy használhatatlanná tenni tilos! 7. Az asszisztens az irattárból iratot, vagy arról másolatot írásbeli megkeresésre adhat ki. 12

13 8. Az irattárból anyagot véglegesen kiadni nem lehet, csak másolat készíthető róla abban az esetben is, ha más irathoz csatolják. AZ IRATOK SELEJTEZÉSE A selejtezés megszervezése: l. Minden év január elején a 3 évnél régebben irattárba helyezett iratokat selejtezés alá kell vonni. A selejtezésnek ki kell terjednie: az ügykezelők irattári anyagain kívül a vezetőknél, az ügyintézőknél irattározott iratokra is. 2. A selejtezés idejére a szükségesnek megfelelő létszámú selejtezési bizottságot kell létrehozni, amelynek egyik tagja az asszisztens kell legyen. A bizottság vezetőjét a szerv vezetője jelöli ki. A selejtezési bizottság feladata: - az iratselejtezés (kiválogatás, rendezés, zúzás, stb.) megszervezése, irányítása, ellenőrzése; - a szerv irattárában lévő iratok selejtezése. A selejtezés végrehajtása: l. Az iratok selejtezését (kiválogatását és rendezését) az iratokon (irattári gyűjtőhelyeken) feltüntetett irattári tételszámok, illetve megőrzési idők alapján kell végrehajtani. 2. Az iratselejtezés során gondoskodni kell arról, hogy a szerven belül több példányban található iratokból az előírt megőrzési időig csak egy példányt (az eredetit) őrizzék. A selejtezés kategóriába sorolt iratok, amelyek közül egyes ügyek iratait ki kell emelni és nem selejtezhetőként meg kell őrizni. Ezeket az iratokat az irattárban a többi irattól elkülönítve kell elhelyezni. 3. Az egy évig megőrzendő iratok közül egy év után csak azok selejtezhetők, amelyeknek az irattárból való kiemelése az irattári rendet nem bontja meg ( a 13

14 többi irattól elkülönítve tárolják, iktatásuk iktatólap, vagy külön számkeret felhasználásával történik.) Az irat selejtezése: l. Az irat selejtezését az Irattári terv szerint kell végrehajtani. Iktatott és tartalomjegyzékben nyilvántartott iratot csak a szabályzatban foglaltak szerint szabad selejtezni. Ezeket az iratokat más módon megsemmisíteni, vagy használhatatlanná tenni tilos! 2. A selejtpapírt a szervek épületeiben elhelyezett papírzúzógépen, vagy meghatározott külső szerv kazánjában kell megsemmisíteni. 3. Az iktatószám emelkedő sorrendjében irattározott iratok selejtezése során külön-külön kell összegyűjteni: 1-3 év megőrzendőket; az 5 év után selejtezhető iratokat; a 10 év után selejtezhető iratokat; a 75 év után selejtezhető iratokat; a nem selejtezhető iratokat. 4. A tárgykör szerint irattározott iratok selejtezése alkalmával: a selejtezhető iratokat a megőrzési idejük lejárta után kell selejtezésre előkészíteni, a nem selejtezhető iratokat felhasználásuk után tárgykör szerint csoportosítva kell az irattárban elhelyezni. 5. Minősített iratok selejtezését csak a minősítési határidő letelte után a tárgykör szerinti megőrzési határidő figyelembe vételével lehet végrehajtani. 6. A selejtezés során ellenőrizni kell: az iratok csoportosítása a rajtuk, valamint a nyilvántartásban feltüntetett irattári tételszám, illetve megőrzési idő alapján történt-e; a nyilvántartás (iktatókönyv, iktatólap, tartalomjegyzék) alapján csoportosított iratok hiánytalanul megvannak-e; minősített iratok esetén a lapok darabszámát, illetve a példány sorszámát 14

15 A jegyzőkönyv felvétele: l. Az iktatószám emelkedő sorrendjében irattározott iratok közül a selejtezésre kiválogatott 1,3,5,10 és 75 évig megőrzendő iratokról három példányban jegyzőkönyvet kell felvenni. A nem selejtezhető iratokról két példányban irattári jegyzéket kell készíteni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: a selejtezés idejét; a selejtezést végzők és ellenőrzők nevét; az iktatókönyv főnyilvántartási számát; az iratok évfolyamát, az iktatókönyv szerinti nyilvántartási számát; az irattári terv szerinti tételszámot, a megőrzési időt; az előírt ellenőrzési feladatok végrehajtását. A tárgykör szerint irattározott iratok esetén a jegyzőkönyvben az előírt ellenőrzés megtörténtén kívül az iratok évfolyamát és irattári tételszámát, továbbá a minősített iratoknál az iktató- vagy nyilvántartási számot kell feltüntetni. 2. A jegyzőkönyvet a selejtezést végző személy, a selejtezési bizottság vezetője és a szerv vezetője írja alá. 3. Az iratselejtezésről felvett jegyzőkönyveket az irattárban külön kell kezelni és őrizni. A kiselejtezett iratok nyilvántartásának első oldalára fel kell jegyezni a selejtezés megtörténtét és a jegyzőkönyv számát. A selejtezett iratok megsemmisítése: l. A kiselejtezett iratokat zúzással, égetéssel, vagy az irat anyagától függő egyéb módszer alkalmazásával felügyelet mellett úgy kell megsemmisíteni, hogy tartalmukat megállapítani ne lehessen. 15

16 2. Az iratok épületen kívüli szállítása csak zsineggel átkötött zsákokban, csomagokban, a szállítással megbízott személy felügyeletével történhet. 3. A megsemmisítés (szállítás és bezúzás) megtörténtét az iratok selejtezéséről felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell és azt a szállításért felelős személynek alá kell írnia. Kelt: Veszprém, május 1. Neveda Amália igazgató Hatálybalépés: május 2. 16

17 l.sz. melléklet ÁLTALÁBAN ELŐFORDULÓ IRATFAJTÁK: Szervezet, működés, ügyvitel Sorszám AZ ÜGYKÖR/IRATFAJTA MEGNEVEZÉSE Őrzési idő (év) 1. Adatvédelem szabályozása Belső ellenőrzési és könyvvizsgálói jelentések Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, iratátadó 5 könyv, postakönyv stb.) 4. Bélyegzők nyilvántartása 5 5. Beszámolók, jelentések, munkatervek éves nem selejtezhető 6. Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések 2 7. Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és nem selejtezhető érdek-képviseleti szervezetekkel, stb. 8. Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek Iktató- és mutatókönyv, irattári segédkönyvek nem selejtezhető 12. Alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek nem selejtezhető 13. Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek, nem selejtezhető iratselejtezési jegyzőkönyvek 14. Kártérítések Kézi irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel 15 jegyzőkönyvei 16. Kollektív szerződés nem selejtezhető 17. Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek Munkáltatói juttatások elvi ügyei nem selejtezhető 20. Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend Munkavédelmi ügyek Statisztika éves nem selejtezhető 23. Utasítások nem selejtezhető 24. Ügyvitelszervezés nem selejtezhető 25. Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői nem selejtezhető 26. Statisztika időszaki 5 17

18 Személyzeti, bér- és munkaügyek Sorszám AZ ÜGYKÖR/IRATFAJTA MEGNEVEZÉSE Őrzési idő (év) l. Baleseti, rokkantsági ügyek Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések Bérnyilvántartás (bérkarton) Eltartói nyilatkozat 5 5. Fegyelmi ügyek Fizetés nélküli szabadság ügyek Fizetési előleg 2 8. Helyettesítések 2 9. Illetményügyek (bérjegyzék, illetménykiegészítés, illetményeltérítés, járulékelszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatások) 10. Jelenléti ív Kereseti igazolás Kinevezés, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, teljesítményértékelés, munkaköri leírás, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés 13. Közalkalmazotti nyilvántartások nem selejtezhető 14. Közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves) nem selejtezhető 16. Munkábajárás költségeinek térítése Napidíjak Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás Pályázati kiírások és beadott pályázatok Szabadságolási rend, szabadságügyek Tanulmányi szerződés Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat Továbbképzési éves és középtávú terv Üres álláshelyekről tájékoztatás

19 Pénz- és vagyonkezelés Sorszám AZ ÜGYKÖR/IRATFAJTA MEGNEVEZÉSE Őrzési idő (év) l. Adóügyek 5 2. Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési 10 naplók, leltár, selejtezés) 3. Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, 5 megrendelések 4. Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, 5 bankszámlakivonat, bankszámlanyitás 5. Beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és 15 pénzügyi lebonyolítása, karbantartás, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 6. Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tőpéldányai, készpénz 10 ellátmány bizonylatai) 7. Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, 5 követelés érvényesítése, adósság elengedés 8. Gazdasági program nem selejtezhető 9. Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, 2 szerviz, üzemanyag, stb.) 10. Illetményszámfejtés Ingatlan- és vagyonnyilvántartás, tulajdonjog, szolgalmi jog nem selejtezhető rendezés 12. Költségvetés és gazdasági beszámoló (éves) nem selejtezhető 13. Költségvetés és gazdasági beszámoló (időszaki) Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek Könyvvizsgálói jelentés Vagyonbiztonsági rendszer működtetése Vagyonbiztosítás (lejárat után) Közbeszerzési ügyek/árubeszerzés, szolgáltatás, megrendelés 10 19

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tartalom 1. Értelmező rendelkezések... 3 Általános rendelkezések... 5 2. A Szabályzat hatálya... 5 3. Az iratok rendszerezése... 5 Iratkezelés... 6 4. Az iratkezelés szervezete... 6 5. Az iratkezelés felügyelete,

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

Iratkezelési és Irattárazási Szabályzat

Iratkezelési és Irattárazási Szabályzat Iratkezelési és Irattárazási Szabályzat 2016. 1 / 34 A, mint felsőoktatási intézmény iratkezelési rendjét a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és Működési Szabályzat 8. számú melléklete A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. Tartalom Tartalom...1 A szabályzat hatálya...2 A szabályzat felügyelete...2

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Jóváhagyta: Név Dátum Aláírás I. Általános rendelkezések I.1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed minden, a Miskolci Magister

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat 2. Iratkezelés 3. Irat 4. Irattári anyag 5. Levéltári anyag 6. Irattári terv 7. Irattári tétel

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: Szövetség ) elnöksége a bejövő és

Részletesebben

2015/6. SZÁM TARTALOM

2015/6. SZÁM TARTALOM 2015/6. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 7/2015. (II. 04. MÁV-START Ért. 6.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt., valamint az érintett leányvállalati csoport Iratkezelési Szabályzatáról szóló 57/2014.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Fejezet

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól I. Az ügyintézés és az iratkezelés általános szabályai 1. Az iskolához postai úton vagy más módon érkező iratot az erre kijelölt

Részletesebben

Elnöki ügyvitel szabályai

Elnöki ügyvitel szabályai Elnöki ügyvitel szabályai Elnöki ügynek minősül minden olyan ügy, amelyben a bíróság elnöke, illetőleg jogszabályban vagy OBH Elnöke által kiadott szervezetirányító eszközben, a bíróság szervezeti és működési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Somogy megyei Közigazgatási Hivatal 1-194-13/2010. számú szabályzata az adatvédelem és az informatikai biztonság általános szabályairól, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról A Somogy Megyei Közigazgatási

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 1. oldal 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag... Page 1 of 19 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 17. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére ... költségvetési szerv IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 01-től 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés A közokiratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter VIII/ /2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó képviselő-testületi

Részletesebben

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

14. Tétel: e) A selejtezési jegyzőkönyv: a) Archiválás fogalma: b) Iratok átadás-átvétele levéltárnak: f) A levéltár értesítése: c) Őrzési idő:

14. Tétel: e) A selejtezési jegyzőkönyv: a) Archiválás fogalma: b) Iratok átadás-átvétele levéltárnak: f) A levéltár értesítése: c) Őrzési idő: 14. Tétel: a) Archiválás fogalma: elektronikus úton rögzített adatokról félévente és évente legalább két példányban külső adathordozóra másolatot kell készíteni a másolatok egy példányát az ügyészségi

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 5. Elfogadás dátuma: 2009.08.04. Határozat száma: 2009/3/14 Hatályba lépés napja: 2009.08.04. Felelıs személy: dr. Rétfalvi Kornél oldalszám:

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 63/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3202) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. TARTALOM 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 48/2014. (XI. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG sz. utasítás A MÁV Magyar

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1) A szabályzat célja, hogy meghatározza Nepomuki

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás. a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 13.) OBH utasítás módosításáról

14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás. a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 13.) OBH utasítás módosításáról 14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 13.) OBH utasítás módosításáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1996. (XII.23.) rendelete az adatvédelmi szabályzatról

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1996. (XII.23.) rendelete az adatvédelmi szabályzatról Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1996. (XII.23.) rendelete az adatvédelmi szabályzatról A polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 155/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2010. (III.10.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2006. (..) ÖTM. rendelete. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2006. (..) ÖTM. rendelete. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról 1 Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2006. (..) ÖTM rendelete a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/1/2016. (I.04.) határozata. az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/1/2016. (I.04.) határozata. az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról A kancellárjának K/1/2016. (I.04.) határozata az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kancellárja az alábbi döntést

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény

1995. évi LXVI. törvény 1995/56. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3019 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér ól* Az Országgy úlés a történelmi múlt megismerésének els ódleges

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Szeged, 2015. június 29. A Szegedi Tudományegyetem Felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS 2015. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 5. sz. függelék Röszke Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályos: 2014. január 6-tól A HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Városi Művelődési Központ (

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Tartalom 1. Cél... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 2.1. Időbeli hatálya... 2 2.2. Személyi hatály... 2 2.3. Tárgyi hatály... 2 43 Meghatározások...

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól Az 1999. évi XLVIII. törvénnyel módosított, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 90.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Általános rendelkezések. A Magyar Bernipásztor Egyesület az ebtenyésztők és ebtartók önkormányzattal rendelkező országos szervezete, mely saját bevételeiből gazdálkodik.

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Az SZMSZ 5. számú melléklete II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Adatkezelési Szabályzat Készítette: Horváthné Tajti Ágnes igazgató 2013 szeptember 01. Tartalom

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

17/2012. számú vezérigazgatói utasítás

17/2012. számú vezérigazgatói utasítás ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 17/2012. számú vezérigazgatói utasítás Készítette: Dr. Dömötör Zsuzsanna belső adatvédelmi felelős Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató 17/2012. számú vezérigazgatói utasítás Érvényes

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben