Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont"

Átírás

1 Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, március 20. Bedő Zoltán főigazgató

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa a Központ - pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos feladatok egyértelmű meghatározását, - a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjét, - a pénzkezelés személyi- és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályait, - a készpénzben és kincstári számlán tartott pénzeszközök forgalmát, - a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét, - a napi záró készpénzállomány maximális mértékét, - a pénzszállítás rendjét, - a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárási szabályokat, - a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat. 2. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A kutatóközpont a pénzkezelési szabályzatát a következő jogszabályokra való tekintettel alakította ki: - a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) számú korm. rendelet (továbbiakban: Áhszr.), - az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.), - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Ávr.), - az elektronikus aláírásról szóló többször módosított évi XXXV. törvény. 2

3 3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Központ valamennyi szervezeti egységére, közalkalmazottaira, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed valamennyi pénzkezelési folyamatra. II. PÉNZKEZELÉS Az Központ, mint önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező köztestületi költségvetési szerv az Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározott tevékenységei ellátásához szükséges pénzforgalmat a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán, egyéb bankszámlákon, valamint készpénzben bonyolítja le. A Kutatóközpont pénzkezelése a módosított 249/2000. (XII.24.) az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló korm. rendelet alapján az alábbiak szerint került szabályzásra:. Az államháztartás alrendszerei költségvetése végrehajtásának, pénzügyi lebonyolításának feladatait a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) látja el. Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény szerint a kincstári körbe tartozók pénzeszközeit a kincstári egységes számlán kell elhelyezni és kezelni. A kincstári körbe tartozók egymás közti fizetéseit átvezetéssel, körön kívüli kiadásokat és bevételeket pénzforgalmi tételként teljesíti a Kincstár. A kincstári körbe tartozó Központnak devizaeszközei kezelésére a kincstár devizaszámlát vezet. A kincstár engedélyével kivételes esetben hitelintézetnél is vezethető devizaszámla. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény bekezdése alapján a kincstár szabályzatban állapítja meg a kincstári ügyfelek pénzforgalmával kapcsolatos eljárások rendjét. (készpénzfelvétel, OTP kártya használat). Készpénz igényelhető: bruttó Ft alatti megbízási díjakra, tanulmányi szerződésekre, közlekedési költségtérítésekre, készletbeszerzésre, tárgyi eszköz beszerzésre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, szolgáltatási kiadásokra. 3

4 Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 85. szerint a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A házipénztárba befolyt bevételeket a kiadások teljesítésére nem lehet felhasználni, azt naponta be kell fizetni a befizetés jogcímének megfelelő bevételi számlára. A napi befizetéstől el lehet tekinteni, amíg a házipénztárba befizetett összeg nem éri el az ,- Ft-ot. A pénzkezelés rendjéért a gazdasági igazgató felel. A felelősség kiterjed a házipénztár jogszabályi előírásoknak megfelelő működésére, az elszámolási és nyilvántartási rendjének kialakítására, valamint ezek betartásának rendszeres ellenőrzésére. A pénzkezeléssel foglalkozó dolgozókkal ismertetni kell a szabályzatot, tudomásukra kell hozni, hogy a rendelkezések megszegéséért felelősséggel tartoznak. 1. A PÉNZKEZELÉS FOGALMA, SZABÁLYOZÁSA A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A pénzforgalmi műveletek kezdeményezésekor a Kincstári Tranzakciós Kódot (KTK) kell alkalmazni. A KTK háromjegyű szám, amely a kiemelt előirányzatok és jogcímek, illetve pénzügyi műveletek azonosítására szolgál. A KTK feltüntetése nélkül, vagy nem létező KTK-t tartalmazó fizetési megbízásokat a Kincstári Fiók nem teljesít. A KTK feltüntetése nélküli bevételek, vagy nem létező KTK feltüntetésével érkező bevétel nem azonosított bevételként kerülnek jóváírásra. A bankszámlával kapcsolatos egyeztetéseket és adatszolgáltatásokat a mindenkor (kincstári) hatályos előírások alapján kell elvégezni. Az egyeztetések és adatszolgáltatások teljesítéséért a Számviteli osztályvezető a felelős. A készpénzkezelés fogalomkörébe tartozik: - a készpénzforgalom lebonyolítását végrehajtó pénztár kialakítása, működésének szabályozása. - pénztári megőrzés, 4

5 - pénzszállítás, - a pénzkezelés személyi feltételeinek biztosítása, - a pénzkezelés rendjének kialakítása, szabályozása. 2. A HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA 2.1. A házipénztár forgalma, kialakításának biztonsági előírásai A házipénztár a Központ működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására kijelölt helyisége, melyben a készpénz elhelyezéséhez és őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó felszereléssel kell ellátni: biztonsági zár, behatolást megnehezítő vas rácsozat, a pénz tárolására és a pénzkezelő tartózkodására szolgáló helyiségrész elválasztása az ügyfelek tartózkodására szolgáló résztől, biztonsági zárral ellátott pénztári berendezés páncélszekrény, rablás, tűz ellen riasztókészülék. 2.2.Készpénz és egyéb értékek kezelése A házipénztárban található készpénz forrásai lehetnek a készpénzfizetés céljára felvett ellátmányok, a visszafizetett készpénzek, valamint a készpénzben történő befizetések. A házipénztárban idegen pénzeket, vagy értéket tartani tilos Készpénz felvétele A kincstári előirányzati felhasználás keretszámláról készpénzt felvenni csak OTP kártyáról az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény bekezdése alapján a kincstár szabályzatban foglaltak szerint lehet, a Kincstárhoz bejelentett személyek aláírása alapján. Készpénz felvételre a mindenkori pénztáros, akadályoztatása esetén a pénztárost helyettesítő személy illetékes Készpénz keret A házipénztárban a záró pénzkészlet nem haladhatja meg a Ft-ot. Az ezt meghaladó összeget pénztár-zárlat előtt be kell fizetni az előirányzat felhasználási keretszámlára. 5

6 3. PÉNZKEZELÉS 3.1. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök Pénztáros és helyettese A pénztárosi teendők ellátására arra alkalmas, erkölcsi bizonyítvánnyal büntetlen előéletet igazolt személyt kell kijelölni. Nem lehet a pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen. A pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénzügyi, könyvelési, a bérszámolási részleg olyan dolgozóit, akik utalványozási vagy ellenőrzési joggal vannak megbízva. Nem lehet pénztáros az, akinek a keretszámla felett rendelkezési joga van. A pénztáros önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelőssége, elszámolási kötelezettsége mellett kezeli a pénztárat. Felelősségvállalásról az 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell tennie. Nyilatkozatát személyi anyagában kell őrizni. Feladata: - a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, - napi pénzszükséglet felmérése, - készpénz igénylése, a várható kifizetésnek megfelelő mennyiségben és címletben, - a szállítás személyi és tárgyi feltételeinek igénylése, - készpénz felvétele, szállítása, bevételezése, - a pénztárbizonylatok kiállítása, - a be/kifizetések teljesítése, - a pénztárjelentés elkészítése, - az alapbizonylatok alaki, számszaki ellenőrzése, - a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése, - a pénztári kifizetések alapbizonylatainak érvénytelenítése, - a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, - a nyilvántartások, elszámolások vezetése, - utalványozott teljesítések kifizetése, - készpénzt helyettesítő értékcikkek, (étkezési utalványok) étkezési jegyre történő beváltása, erről témánként feladás elkészítése, - pénztárgépet kezelő személyektől a készpénz bevételezése, velük való elszámolás a napi forgalomról, szabadság, betegállomány esetén az átadás szabályos lebonyolítása. 6

7 Felelőssége: - teljes anyagi felelősség a készpénz kezelés tekintetében, írásos felelősségi nyilatkozat szükséges (4. sz. melléklet), - egyidejűleg csak egy pénztáros kezelheti a pénztárt, - a készpénz szabályszerű kezelése és őrzése, - bizonylati fegyelem betartása. Két vagy több személy egy időben, közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti. A pénztáros helyettese a házipénztár kezelését akkor veszi át, amikor a pénztáros valamely oknál fogva munkakörét nem tudja ellátni. A pénztáros helyettes megbízásának feltételei azonosak a pénztároséval. A pénztárosi munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlévők kötelesek aláírni. (6.sz.melléklet) Pénztári utalványozó A pénztári kifizetéseket, bevételezést csak utalványozott okmány alapján lehet teljesíteni. Az utalványozók azok a gazdasági igazgatóság ügyrendjében meghatározott személyek, akik a kiadások kifizetését elrendelhetik. Az utalványozók felelősek: az utalványozás indokoltságáért, az utalványozott anyag vagy eszköz mennyiségének, illetve a forint összegének szükségességéért, az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért Pénztár ellenőrzése A pénztárellenőrzés részben a kifizetést megelőző, részben az azt követő utólagos feladat. Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálni, hogy: - az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták-e, - a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szükséges mellékleteket (alapbizonylatokat), - a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek- e az alapbizonylat adataival, - a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások, - a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt használták-e, 7

8 - a pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások, - megtörtént-e az alapbizonylatok érvénytelenítése, - a pénzkifizetéseknél megvan-e a meghatalmazás abban az esetben, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel személyesen. A pénztárjelentés és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése során a pénztárellenőrnek ellenőriznie kell, hogy: - a pénztárjelenésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a pénztári bizonylatok és az alapbizonylatok, - a tényleges pénzkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adatával, A pénztárellenőr az ellenőrzött pénztári nyilvántartást kézjegyével ellátni köteles. Amennyiben az ellenőrzés során visszaélést tapasztal, jelenteni köteles. A pénztári ellenőr feladatát a mindenkori Számviteli osztályvezető látja el, őt a gazdasági igazgató helyettesítheti távolléte esetén. A pénztár szabályszerű ellenőrzéséért a Számviteli osztályvezető felelős. 3.2.Házipénztári bizonylatok A ki- és bevételezési bizonylatok nyomtatványai A pénztári be- és kifizetések csak bizonylat alapján történhetnek. A be- és kifizetésekhez a kereskedelmi forgalomban kapható szabványnyomtatványokat, vagy számítógéppel előállított nyomtatványokat kell alkalmazni Házipénztári nyilvántartás A házipénztári ki- és befizetésekről számítógéppel előállított nyomtatványt kell vezetni. A sorszámmal ellátott ki- és befizetési pénztárbizonylatokat a teljesítés sorrendjében kell a pénztárjelentésben felsorolni A készpénz kezelése Pénzszállítás, őrzés A készpénz szállítása a számlavezető kincstári fióktól a jelen szabályzat alapján a pénzfelvételre felhatalmazott személy, illetve személyek kötelessége. A maximálisan felvehető pénz nagysága Ft, melyet a pénztáros és 1 fő kísérő gépkocsival hozhat el a Magyar Államkincstárból. 8

9 A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért. A pénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelőssége addig tart, amíg a készpénzt a házipénztárban, illetve bankban, vagy a jogosult címzettnek át nem adják. Készpénz felvételre a mindenkori pénztáros, akadályoztatása esetén a pénztárost helyettesítő személy illetékes. A pénz szállítását végző dolgozókat pénzszállítás közben más feladattal megbízni nem lehet. A készpénz-őrzés tekintetében a házipénztár pénzkészletét kétzáras tűz- és betörésbiztos páncélszekrényben kell őrizni. A szigorú számadású nyomtatványokat, készpénzt helyettesítő értékcikkeket fajtánként elkülönítve kell tárolni A pénztárkulcsok őrzésének rendje A páncélszekrény kulcsait munkaidőn kívül lezárt vaskazettában a Titkárságon lévő lemezszekrényben kell tartani. A páncélszekrény kulcsainak másodpéldánya lezárt, lepecsételt és aláírt borítékban, a Titkárságon lévő lemezszekrényben tárolandó. A pénztárhelyiség kulcsai napközben a pénztárosnál vannak. Ha a pénztári kulcs eltörik, vagy elveszik, azt a pénztáros köteles haladéktalanul jelenteni a Számviteli osztályvezetőnek, aki a szükséges intézkedést megteszi. Ha a pénztáros munkahelyét akár csak rövid időre is elhagyja, köteles a páncélszekrényt bezárni, a kulcsot magánál tartani. A pénztáros akadályoztatása esetén a nála lévő pénztárkulcsokat zárt borítékban a ragasztás helyén aláírva a gazdasági vezetőnek köteles eljuttatni Nyilvántartás a kulcsokról A házipénztár kulcsairól nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható, hogy a kulcsok mikor, milyen alkalommal, meddig és kinél voltak. A kulcs átvételét annak kezelője, vagy ideiglenes célra átvevője a nyilvántartásban aláírásával igazolja A pénz valódiságának és forgalomképességének vizsgálata 9

10 A pénztáros csak valódi, forgalomképes pénzeket (bankjegyeket, érméket) fogadhat el, és a kifizetést is csak ilyen pénzben teljesítheti. Nem fogadhat el sérült (beszakadt, rongálódott, megcsonkult, részeiben hiányos) bankjegyeket, érméket. A hamisnak látszó bankjegyeket a pénztáros a 4.sz. melléklet szerinti jegyzőkönyv felvételével köteles visszatartani. 4. A HÁZIPÉNZTÁR MŰKŐDÉSÉNEK RENDJE ÉS DOKUMENTÁLÁSA 4.1. Házipénztár működésének rendje A Központ pénztára kizárólag 2462 Martonvásár Bruszvik u. 2. alatti iroda épületben üzemel. Nyitva tartás: hétfői és szerdai napokon 8 órától 14 óráig. A pénztárhelyiség ajtaján, jól látható helyen kell kiírni és kifüggeszteni - a Pénztár megjelölést, - a pénztári órák időpontját és időtartamát. A pénztárhelyiségben jól látható helyen ki kell függeszteni a - kötelezettségvállalók, - ellenjegyzők, - érvényesítő, - utalványozók nevét és aláírási jegyzékét Elszámolásra kiadott előleg nyilvántartása A munkaköri feladatok ellátásához készpénzelőleg a következő költségekre folyósítható elszámolásra kiadott előleg: - kiküldetési költség, - beszerzési költség, - egyéb célú, reprezentációs kiadásokra előleg, - postai szolgáltatás kiadásaira előleg. Az előleg folyósításakor mérlegelni kell, hogy az elszámolásra kiadott összeg ne haladja meg az indokoltan szükséges összeget. Elszámolásra pénzt kiadni csak névre szólóan, utalványozás után, és csak olyan bizonylatra lehet, amelyen az összeg rendeltetése, az elszámolás határideje is fel van tüntetve. 10

11 Elszámolásra felvett összegnek kell tekinteni a bankkártyával történő készpénzfelvételt is. A felvett előleggel a feladat teljesítése után azonnal, de legkésőbb 30 napon belül el kell számolni. A pénztáros által vezetett előlegek nyilvántartásához, elszámolásához, felvételéhez a szabvány-nyomtatványokat kell használni. A kiadott előlegekről nyilvántartást kell vezetni, és ellenőrizni kell az elszámolási határidők betartását. A kimutatást olyan tagolásban kell vezetni, hogy abból külön-külön is megállapítható legyen az állandó készpénzállomány, illetve az egyéb címen kifizetett előlegek összege. A nyilvántartásba fel kell jegyezni a pénzt átvevő dolgozó nevét, a felvétel jogcímét, az elszámolásra felvett összeget, az elszámolás határidejét, a tényleges elszámolás időpontját, a felhasznált összeget, a visszafizetett összeget és a bevételi pénztárbizonylat sorszámát. Az elszámolást bruttó módon kell végezni. Az elszámolások ellenőrzése a pénztár ellenőr feladata. Ha a kiküldetési, beszerzési, reprezentációs, stb. kiadásokra, valamint az állandó készpénzellátmányként felvett összeggel elszámolásra kötelezett a kitűzött határidőig nem számol el, a nyilvántartás vezetője haladéktalanul elszámolásra szólítja fel a kötelezettet. További előleget csak akkor lehet felvenni, ha az előző összeggel a felvevő már elszámolt. A pénztáros a határidőben el nem számolt előlegek esetében a 7. sz. melléklet szerinti Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról nyomtatványt köteles kitölteni és a gazdasági igazgatónak átadni. Az elszámolásra kiadott előleggel a vonatkozó évi CXVII. Törvény előírásai alapján 30 napot meg nem haladóan lehet adókötelezettség nélkül elszámolni. A 30 napon túli elszámolásnál a kifizetetőt a 10. sz. melléklet szerint adó fizetési kötelezettség terheli. Kivétel ez alól a kiküldetésre, külszolgálatra adott előleg. Ebben az esetben a visszaérkezést követő 8 napon belül kell a elszámolni a felvett előleggel. Az elszámolásra kiadott valamennyi előleggel a tárgyév végéig el kell számolni Pénztár zárlat A pénztáros a pénztári napokon, valamint a tárgyhó végén pénztárzárlatot köteles készíteni. - A pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, majd az előző napi készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztár bizonylatai szerinti záró egyenleget. 11

12 - A pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetnie kell a valóságos készpénzállománnyal. - Az egyeztetés megtörténtét aláírásával kell igazolnia a pénztárjelentésen, amelynek tényét az ellenőr ugyancsak aláírásával igazolja. - Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérések okait fel kell deríteni, és a pénztárellenőr által is aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztáros befizetési kötelezettsége mellett elő kell írni. 4.4.Pénztárzárlat a pénztár ideiglenes vagy végleges átadásakor Ha a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, vagy ha a pénztáros beosztásából végleg eltávozik, pénztárzárlatot kell készíteni. A pénztárzárlatnál, valamint az átadásnál az átvevőnek, az átadónak és a pénztárellenőrnek jelen kell lennie. A zárlatról, valamint az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. 4.5.Vezetői ellenőrzés - folyamatban épített ellenőrzés, rendszeres pénztári ellenőrzést biztosít, nem csupán a készpénz állományra, hanem a teljes pénzkezelésre vonatkozóan. Ennek a részvetői: pénztáros, a bérszámfejtő, az utalványozó és a pénztári ellenőr. - eseti vezetői ellenőrzés. amely kiterjed pénz-, és értékkezelési feladatok ellenőrzésére. A házipénztárban kezelt készpénzt és értéket a Belső ellenőr legalább negyedévenként egyszer ellenőrizni köteles. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a pénztári állománynak a készpénzcsekk és egyéb értéknek a nyilvántartásukkal való egyezőségének megállapításán kívül a készpénz és a bizonylatok kezelésére, valamint a készpénz őrzésének biztonságára is. Amennyiben az ellenőrzés során a szabályzatban foglaltaktól eltérést tapasztal, jegyzőkönyvet kell felvenni, és haladéktalanul leadni a Gazdasági igazgató részére. - függetlenített belső ellenőrzés: a Központ főigazgatója, a függetlenített belső ellenőrzés részére kiadott megbízás vagy utasítás alapján végzi. 4.6.Pénztári analitikus nyilvántartás A készpénzforgalommal kapcsolatban az alábbi nyilvántartásokat kell vezetni: - elszámolásra kiadott összegek nyilvántartás, 12

13 - pénztárkulcsok nyilvántartása. - pénztárgép által a napi zárásról készült és a befizetés mellékletét képező bizonylat nyilvántartása III. A BANKSZÁMLÁN TÖRTÉNŐ PÉNZFORGALOM BONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 1. A KÖZPONTNAK MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRNÁL ÉS TOVÁBBI BANKOKNÁL VEZETETT SZÁMLÁI A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A bankszámlák feletti rendelkezési jogok meghatározását a 1. sz. melléklet tartalmazza. A készpénzen kívüli pénzforgalom (átutalás, beszedési megbízás) a számlák, szerződések, megállapodások és egyéb okmányok alapján a Kutatóközpont bankszámláin bonyolódik. MTA Agrártudományi Kutatóközpont által vezetett számlák Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Számlaszám: IBAN szám: HU Magyar Államkincstár Devizaszámla: Számlaszám: IBAN szám: HU Magyar Államkincstár Devizaszámla: Számlaszám: IBAN szám: HU

14 Az egyes pályázatokra megnyitott számlák felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A bankszámlák feletti rendelkezési jogok meghatározását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Kutatóközpont által megnyitott bankszámlákról a Számviteli osztályvezető köteles a nyilvántartást vezetni, és az aktualizált nyilvántartást jelen szabályzathoz mellékelni. A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: - keretszámla neve, száma, - megnyitás kelte, szerződés száma, - hitelintézet neve, címe, fiókszáma, - milyen típusú pénzforgalom bonyolítására szolgál. 2. A BANKSZÁMLA-FORGALOM RENDJE A kifizetések alapbizonylatai a számla, az illetmény számfejtési bizonylatok, a tb. juttatások elszámolási jegyzékei, az adó és járulék elszámolás bizonylatai, az önkéntes- és magánnyugdíj-pénztári tagdíjak elszámolásai, a szerződéseken alapuló fizetések bizonylatai (pl. tanulmányi szerződések, kiküldetési rendelvények stb.). Az ellenőrzött, érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett kifizetési bizonylat alapján kell elkészíteni a kifizetéshez szükséges banki bizonylatot úgy, hogy az a fizetési határidő betartását is biztosítsa a banki teljesítési/átfutási idők mellett. A banki fizetési mód lehet átutalás vagy postai utalvány. Az átutaláson, illetve postai utalvány esetén annak kiegészítő szelvényén fel kell tüntetni a megfelelő kincstári tranzakciós kódokat (KTK). Az elektronikus utalási rendszerrel kapcsolatos feladatok: Az egyedi, illetve csoportos szállítói számlák kiegyenlítése, bér és bérjellegű kifizetések (közalkalmazottak illetményét az általuk megadott bankszámlára) giro rendszeren keresztül átutalással teljesíti a Központ. A Központ az elektronikus utalásnál 3 fő azonosító kártyával rendelkező személy közül két aláírással hitelesíti az átutalásra kerülő csomagot. Papír alapú utalási rendszerrel kapcsolatos feladatok: A bank által rendelkezésre bocsátott papíralapú átutalás kezdeményezés esetenként történik. Az aláírásra jogosult két személy hitelesíti a tranzakciót. A papír alapú átutalás személyes közreműködéssel történik. A napi forgalomról készült bankkivonatot ellenőrizni számszakilag kell 14

15 A bankkivonathoz kell csatolni az átutalások, illetve postai utalványok másolatait, az utalványlapokat, a kifizetések, bevételek bizonylatait. A kifizetések teljesítését és bevételek beérkezését a számlanyilvántartásokban és a kötelezettségvállalás nyilvántartásban rögzíteni kell. A bankkivonatot a csatolt bizonylatokkal együtt ezután át kell adni a könyvelés részére. 3. A OTP KÁRTYÁK A OTP kártyának két típusa van, ezek - Az intézeteknek vásárlás céljára átadott kártya és - VIP kártya. Az intézeteknek vásárlás céljára átadott kártya kizárólag belföldön használható, forint alapú, elektronikus módon elfogadható fizetési eszköz. Készlet és kis értékű eszközök beszerzésére, kis összegű szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, és készpénz felvételére szolgál. A VIP kártyát az arra jogosult külföldi kiküldetése során felmerülő kiadások kiegyenlítésére szolgál. A kártyák használatára vonatkozó előírásokat az igénylőlap tartalmazza, amelyet a kártyák nyilvántartásához kell csatolni. Az egyes intézeteknek átadott kártyákról a pénztáros nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: - kártyaszámot, - lejáratot, - kártyabirtokos intézet nevét, - az átvevő-átadó aláírásokat, A kártyák igényléséért és intézeti nyilvántartásáért az egyes intézetek igazgatói a felelősök. Az igazgatók által írásban megbízott személynek a kártyákról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: - kártyaszámot, - felhasználhatóságot, - lejáratot, - kártyabirtokos nevét, - a kártya és a PIN kód kártyabirtokos részére történő átadás dátumát, - az átvevő-átadó aláírásokat, - valamint megjegyzés rovatot, ahová be kell jegyezni az esetleges kártyaletiltást, kártyacserét, a kártya őrzésének helyére vonatkozó változásokat. 15

16 A kártya átvételét követően a kártyával kapcsolatban mindennemű ügyintézés és az ahhoz tartozó felelősség az átvevő személyt, mint kártyabirtokost, terheli. 3.1 a OTP kártyával történő vásárolások elszámolása. 1. A kártyabirtokosnak a kártyával történt vásárlás alkalmával számlát kell kérnie, melyet a Kutatóközpont nevére kell kiállítani. A kártyabirtokos aláírásával igazolja a fizetés megtörténtét, majd megkapja és megőrzi a kártya lehúzásakor keletkezett bizonylatot. Csak elektronikus elfogadó eszköz által nyomtatott bizonylat fogadható el, melynek összege és dátuma megegyezik a vásárlást igazoló számla összegével és dátumával. 2. A kártyabirtokosnak a vásárlás megtörténtét igazoló számlát és a kártyás fizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, valamint a ,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetében a kötelezettségvállalásra vonatkozó bizonylatot összetűzve, 3 napon belül leigazolva le kell adni a Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztályra. 3. Amennyiben a kártyabirtokos kártyáját elveszíti, annak használatát haladéktalanul le kell tiltania a MÁK Hirdetményében meghatározott módok valamelyikén. A kártya letiltását követően a kártyabirtokosnak azonnal írásban be kell jelentenie az adott szervezeti egység illetékes vezetőjénél, aki dönt a letiltott kártya pótlásáról. Mind a letiltott kártya pótlása, mind a pótlólagos kártyaigénylések új adatlap kitöltésével történnek. 4. A cserére szoruló kártyákat érvénytelenítve, új adatlap kitöltésével együtt kell a MÁK-hoz leadni. 5. Kártyamegszüntetés esetén (a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor): - a kártyát be kell vonni a tulajdonostól, - analitikus nyilvántartáson át kell vezetni, - a kártyát érvényteleníteni és adatlap kitöltésével átadni a Kincstárnak további ügyintézésre, - kártyával végzett tranzakciókkal soron kívül el kell számoltatni a kártyabirtokost, - ha a kilépő dolgozó a kártyát nem adja le, akkor a kártyát a dolgozó költségére haladéktalanul le kell tiltatni. 6. Számlamegszüntetés esetén a számlához tartozó összes kártyát be kell vonni a kártyabirtokosoktól. 16

17 3.2. OTP kártyák és pin borítékok átvétele, őrzése Az igényelt kártyákat és az azokhoz tartozó PIN kódokat a bank készíti el. Az elkészített kártyákat és a PIN borítékokat a jogosult személyek hivatalos meghatalmazással vehetik át. A meghatalmazást a banknál bejelentett aláírással kell ellátni. Az átvételt igazoló aláírást követően az átvevő felel ezekért az eszközökért. A PIN kódot tartalmazó borítékot sértetlenül kell átadni a kártyabirtokos részére, amelyet csak a kártyabirtokos bonthat fel és az abban lévő PIN kódon csak ő ismerheti. Az átvételt követően a kártyabirtokossal nyilatkozatot kell aláíratni, amelyben igazolja, hogy a kártya birtoklásával, valamint a kártyahasználattal, őrzéssel, letiltással, elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit megismerte és betartja, illetve ezek megszegése esetén követendő eljárást tudomásul vette (11. sz. melléklet). 4. ÜZEMANYAG KÁRTYÁK A Kutatóközpont kezelésében lévő járművek (személygépkocsik, teherjárművek és a kisbusz) MOL üzemanyagkártyával rendelkeznek tankolási lehetőség céljából. 4.1 az üzemanyag kártyával történő vásárolások elszámolása. A Kutatóközpont a MOL-lal történt megállapodás alapján 800 eft erejéig engedélyezi a kártyáról történő üzemanyag felhasználást. A járművezetőnek gépjármű üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint a tankolásnál kapott számlákat a Műszaki és Ellátási Osztály gépjárműelőadójának kell a menetlevelekkel együtt leadniuk. A gépjármű előadó a számlákról és a menetlevelekről kiállítja a Gépjármű üzemeltetési szabályzatban meghatározott üzemanyag költség elszámolást. A gépjármű előadónak egyeztetni kell a MOL által havonta megküldött részletes kártyaforgalom adatait a gépjárművezetők által leadott számlákkal. Az esetleges eltérést a gazdasági igazgatónak kell jelenteni. A gépjármű előadó kéthetente a MOL főszámlákat a gépjármű üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint a mellékletekkel felszerelve leadja a Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztályra. 17

18 4.2. Üzemanyag kártyák és pin borítékok átvétele, őrzése A kártyákat a Műszaki és Ellátási Osztály igényli az adott járműre a rendszám alapján. A MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Rt.) által megküldött kártyákat és a kapcsolódó PIN kódot tartalmazó lezárt borítékot a jármű vezetőjének (felelősének) kell átadni. Az átadásról a következő adatokat tartalmazó átvételi elismervényt kell készíteni: - kártyaszám, - használat, - a jármű rendszáma, - a járművezető átvételt igazoló aláírása, - az átvétel dátumát. Az átvételt igazoló aláírást követően az átvevő felel a kártya használatáért. A PIN kódot tartalmazó borítékot sértetlenül kell átadni a kártyabirtokos részére, amelyet csak a kártyabirtokos bonthat fel és az abban lévő PIN kódon csak ő ismerheti. Az átvételt követően a kártyabirtokossal nyilatkozatot kell aláíratni, amelyben igazolja, hogy a kártya birtoklásával, valamint a kártyahasználattal, őrzéssel, letiltással, elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit megismerte és betartja, illetve ezek megszegése esetén követendő eljárást tudomásul vette (12. sz. melléklet). 5. SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSA A szigorú számadású nyomtatványokat a Kutatóközpont Iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint kell kezelni. Nyilvántartást csak a nem az integrált számítógépes programból nyert (zárt rendszerben elkészített) nyomtatványokról kell vezetni. Pénzforgalommal kapcsolatos szigorú számadású nyomtatványok: - pénztárjelentés - kiadási pénztárbizonylat, - bevételezési pénztárbizonylat, - elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása, - készpénzfelvételi utalványok füzete. 18

19 A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tömbök sorszámát, az igénybevétel és leadás dátumát, valamint az igénybevevő aláírását. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a csekk sorszámát, a pénzfelvétel jogcímét (anyagbeszerzés, vegyes, stb.) összegét, az utalványozók aláírását, felvétel dátumát, a banki terhelés keltét és a pénzfelvevő aláírását. Az elrontott bizonylatokat és csekkeket minden esetben át kell húzni és rá kell vezetni RONTOTT feliratot. A szigorú számadású nyomtatványokat lemezszekrényben kell tartani. A pénztárjelentést, a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat legalább 8 évig olvasható formában meg kell őrizni a számvitelről szóló évi C. törvény alapján. A pénzforgalommal kapcsolatos szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetéséért a Pénztáros felelős. 6. KIZÁRÓLAG KÉSZPÉNZ BEFIZETÉST KEZELŐ HELYEK A Kutatóközpontban a Park és a Múzeum belépőjeggyel látogatható. A belépési díjának beszedését végző helyek kizárólag készpénz befizetést kezelő pénztárak, ezekből a pénztárakból kifizetés nem eszközölhető. Pénztárgép által kiállított nyugta igazolja a belépődíj befizetését. A pénztárgépbe a gépkezelők kizárólag saját kódjukkal lépnek be és kezelik a gépet. A belépődíjak mellett egyéb értékcikkeket (könyv, naptár, képeslap) is értékesítenek ezeken a kezelőhelyeken. A bevételeket a Kutatóközpont pénztárosa hetente két alkalommal pénztárbevételi bizonylaton vételezi be a házipénztárba. A kezelőhely pénztárgépén történt napi zárás bizonylatszámának feltüntetésével. A zárási bizonylaton szereplő összeg kerül befizetésre. A zárási bizonylatokról sorszám szerint analitikus nyilvántartást vezet a pénztáros, amely alapján ellenőrizhető, hogy minden tétel be lett-e fizetve. A pénztárgépet negyedévente le kell zárni, és a zárlati tételeket a bevételekről ki kell nyomtatni. A pénztárgép által kiadott tételes listát a könyveléssel a pénztáros egyezteti. Az értékcikkekkel negyedévente a cikkek kiadásával megbízott személy, ill. a pénztárgépet kezelő elszámol, erről az elszámolásról egyeztető jegyzék készül. A kiadott értékcikkek évente leltározásra kerülnek. A készpénzes be- és kifizetéseknél az 1. és 2. forintos érmék megszűnése miatt a kerekítésnél (a kerekítés szabályait a 9. sz. melléklet tartalmazza) az alábbi szabályokat kell figyelembe venni. 19

20 - Az adott kiadás, vagy bevétel ahol a kerekítést alkalmazni kell viselje, ennek ± vonatát. - Ha egy számla több tételt tartalmaz, akkor a kerekítést a legmagasabb összegű tételre számoljuk el, amelyet a végösszegnél összesítetten érvényesítünk. - Az elszámolásra kiadott előlegeknél vásárlásonként kell megállapítani a kerekítés összegét, azokat összevonni nem szabad. - A kerekítési eltéréseket a kiadásoknál a pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzatának teljesítéseként bevételeknél az egyéb sajátos bevétel előirányzat bevételeként kell elszámolni. 6. ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOK FELHASZNÁLÁSI RENDJE A Kutatóközpont étkezési utalványozásának adott naptári évre vonatkozó összegét és jogosultságát a szabályzat 8. sz. mellékletében határozza meg. Az évre meghatározott havi keret folyósításának ütemezése a naptári év januárjában kezdődik és a meghatározott számú hónapig tart. A jogosulatlanná vált munkatárs az adott étkezési utalványokat visszaszolgáltatja a pénztárnak. Az étkezési utalványok juttatásának szabályait külön szabályzat tartalmazza. A martonvásári étkezési utalvány névre szóló, amelyen a beváltás helye és felhasználhatóságának határideje fel van tüntetve. Az utalvány készpénz felvételére nem jogosít fel, kizárólag étkezési jegyre váltható be. Az étkezési utalványokat a Kutatóközpont havonta adja ki, szigorú számadású készpénzt helyettesítő értékpapírként. A dolgozók aláírásukkal igazolják az átvételt. Az átvételről szóló nyilvántartást a számviteli referens 2 vezeti. A Kutatóközpont pénztárában a pénztáros a martonvásári étkezési utalványt kizárólag étkezési jegyre válthatja be, készpénzt az étkezési utalványért nem adhat. Az utalványok étkezési jegyre történő váltását követően, illetve az eseti Kutatóközponti munkatársak étkezési igényét igazoló dokumentumok feldolgozását követően a pénztár ellenőrzése során megsemmisítésre kerülnek, amelyről jegyzőkönyv készül Negyedévente a felvett étkezési jegyekkel a Számviteli osztályvezető a pénztárost elszámoltatja. A felhasználás és a nyilvántartás ellenőrzése után az étkezési jegyeket selejtezni kell. A selejtezési jegyzőkönyvön a fel nem használt étkezési jegyek nyilvántartási számát is fel kell tüntetni. 20

21 Hatálybalépés időpontja Jelen szabályzat március 20.-án lép hatályba. Mellékletek jegyzéke: 1. sz. melléklet Bankszámlák feletti rendelkező személyek 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott számlák felsorolása 3. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott számlák felett rendelkező személyek 4. sz. melléklet Hamisnak látszó pénzről szóló jegyzőkönyv 5. sz. melléklet Nyilatkozat a pénztáros teljes anyagi felelősségéről 6. sz. melléklet Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv 7. sz. melléklet Értesítés az elszámolásra kiadott összeggel határidőre el nem számoló dolgozókról. 8. sz. melléklet Étkezési utalványok felhasználási rendje 9. sz. melléklet Kerekítési szabályok 10. sz. melléklet A kamatkedvezmény miatti adókötelezettség 11. sz. melléklet Nyilatkozat OTP kártya használatához 12. sz. melléklet Nyilatkozat üzemanyag kártya használatához 13. sz. melléklet Jegyzőkönyv pénztári eltérés esetére 14. sz. melléklet Pénztári kulcsok nyilvántartása 21

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A GTE Házipénztár Kezelési Szabályzata általánosan értelmezendő és érvényes valamennyi szervezeti egységre, ahol az egyesület működtetése kapcsán pénzkezelési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Preambulum A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet: Pénzkezelési és vagyonvédelmi szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 1. Az

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6913 Csanádpalota Kelemen László tér 10.) önállóan működő és gazdálkodó, illetve a Dér István Általános Iskola, Napsugár

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT költségvetési szerv É L E L M E Z É S I S Z A B Á L Y Z A T Hatályos: 2016. február 10-től 2 ÉLELEMEZÉSI SZABÁLYZAT 1. Az élelmezési tevékenység feladata, az ellátás rendszere Szervezetünk

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 84. valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához szociális, egészségügyi ellátást, illetve foglalkoztatást végző szervezetek támogatása Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

Magyar Solymász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Mellékletei

Magyar Solymász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Mellékletei Magyar Solymász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Mellékletei A MAGYAR SOLYMÁSZ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen működési szabályzat, továbbiakban

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Budapest, 2014. június Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstári készpénzforgalom... 3 3. Forint és devizaszámla tulajdonosok

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika 2012. 1 Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT BKV Rt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2006. 1. Melléklet Budapesti Közlekedési Részvénytársaság Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT 2006. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

A K O R M Á N Y. ------------------- rendelete

A K O R M Á N Y. ------------------- rendelete MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Közli: Magyar Közlöny A K O R M Á N Y ------------------- rendelete a mezőgazdasági őstermelői igazolványról A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2010. (III.10.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.I.1. 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. e) pontjában, a 12. tekintetében

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS 4. számú melléklet RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 29., képviseletében eljár: ), Telefon: Telefax:. e-mail cím:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A belföldi pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom gyűjtőfogalom, Közvetlen a pénzforgalom Közvetett a pénzforgalom Bankszámla Bankszámlán a bankszámlaszerződéssel létrehozott

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben