A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST december

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS HATÁSKÖRÖK A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök és feladatok A kari főigazgatóra átruházott hatáskörök, feladatok Az intézetigazgatóra átruházott hatáskörök és feladatok A témavezető hatásköre és feladatai A gazdasági főigazgató hatásköre és feladatai A főiskolai állományú dolgozók jogai és kötelezettségei... 8 Az állományba tartozó dolgozóknak a szabályzatban rögzített tevékenységekkel kapcsolatos munkavállalói jogaira és kötelezettségeire a Munka Törvénykönyve, a Kjt, és végrehajtási rendelkezései, valamint a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és a Kollektív Szerzôdésben foglaltak az irányadók VÁLLALÁSI FELTÉTELEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK Főiskolai közvetlen résztvevők Időszaki munkatársak Hallgatók Főiskolai állományú közvetett résztvevők Külső munkatársak A VÁLLALÁS ENGEDÉLYEZÉSE Vállalási engedélykérelem Vállalás értékhatár alatt A vállalási engedély módosítása A szerződés megkötése Alvállalkozók

3 5. AZ AK TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI, KIADÁSAI Az AK tevékenységi bevételek, kiadások Az AK tevékenységet végző alkalmazottak munka-, illetve megbízási szerződése, díjazása Az AK tevékenységi bevételek, kiadások elszámolása AZ ÁRBEVÉTEL ELSZÁMOLÁSA Az elszámolás engedélyezése és lebonyolítása Az AK tevékenység eredménye DOKUMENTÁLÁS A résztvevők tevékenysége Iktatás és irattározás HATÁLYBALÉPÉS TÖRVÉNYEK, RENDELETEK MELLÉKLETEK

4 BEVEZETÉS Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 9..(3) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szervnek szabályzatban rögzítenie kell a vállalkozási szerződéskötés rendjét. E szabályzat hatálya kiterjed mindazon tevékenységekre, amelyek kívül esnek a Felsőoktatási Törvényben ( 1993.évi LXXX.tv.) továbbá a főiskolai Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) meghatározott alapfeladatokon, és melyeket a főiskola külső megrendelésre - vagy szerződés ill. egyéb AK tevékenység keretében - ellenértékért végez. E tevékenységeket a továbbiakban, összefoglalóan, alapfeladaton kívüli (AK) tevékenységnek nevezzük. Az alapfeladatokon kívüli tevékenység lehet: vállalkozási tevékenység egyéb tevékenység Vállalkozásnak minősül az a szolgáltatás, amelyet a főiskola nyereség (haszon), illetőleg vagyonszerzés céljából, ellenérték fejében, üzletszerűen ( piaci alapon ) végez. A vállalkozási tevékenység lehet: - kutatás-fejlesztés, mely külső megrendelésre, vagy állami megbízásra (szerződésbe foglalt feltételekkel) végzett tevékenység, (ide értendő a tanulmánykészítés is), - kutatás jellegű szolgáltatás, melynek teljesítéséhez kutatási, illetve fejlesztési tevékenység kapcsolódik (pl.: kutatási eredmények vállalkozásszerű hasznosítása, szellemi alkotások első értékesítése, hatósági engedély alapján végzett minősítés, vagy egyéb vizsgálat), - mintakészítés, prototípus és kis-sorozat gyártás. Egyéb tevékenység minden olyan AK tevékenység, mely nem minősül az előzőek szerinti vállalkozási tevékenységnek. Egyéb tevékenységnek minősülnek (például): - a nem vállalkozási kutatás-fejlesztések, finanszírozásuktól függetlenül, továbbá a szellemi alkotások második és további értékesítése, - az önköltséges tanfolyamok, - külső megrendelő részére végzett sokszorosítás, másolás, könyv illetve jegyzetgyártás és értékesítés, és az önköltséges tanfolyamok számára előállított jegyzetek, segédletek, - a különféle bérbeadások (eszköz, helyiség, terület), kollégiumi és üdülőhelyi férőhely külső hasznosítása, - és a további be nem sorolt tevékenységek, szolgáltatások. 4

5 Fenti tevékenységek kalkulációs csoportba sorolását az l. sz. melléklet tartalmazza. 1. HATÁSKÖRÖK Az AK tevékenység engedélyezése főiskolai rektori hatáskörbe tartozik. A főiskolai rektori jogkört átruházott hatáskörben a továbbiakban felsorolt vezetők gyakorolják, illetve az ott meghatározott feladatokat látják el. A főiskolai rektori, a főiskolai rektor-helyettesi, gazdasági főigazgatói, főtitkári, főiskolai kari főigazgatói és intézetigazgatói hatáskörök gyakorlásakor a vezetők a Szervezeti és Működési Szabályzat, és a Gazdálkodási Szabályzat előírásai szerint járnak el A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök és feladatok a) felügyeletet gyakorol a AK tevékenység jelen szabályzat szerinti lebonyolításának belső rendje felett, e hatáskörben ellenőrzi a főiskolai karok ilyen irányú tevékenységét, b) elbírálja a kutatási eredmények, szellemi alkotások hasznosításának kérdéseit, megköti az ezekhez szükséges hasznosítási szerződést, az alkotók, szerzők, feltalálók, közreműködők díjazási szerződéseit, intézkedik nyilvántartásba vételük (aktiválásuk) érdekében, c) megköti a 12 millió Ft vállalási összeghatár feletti munkák szerződéseit, d) a gazdasági főigazgató véleményének meghallgatásával dönt a kutatási feladatokkal kapcsolatos jogvitás ügyekben a főiskolai magatartásról, e) indokolt esetben a 12 millió Ft. értékhatár feletti munkák esetén a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett eltérést engedélyezhet a 2. sz. melléklet kalkulációs lapjaiban rögzített mértékektől, f) dönt annak az intézetnek 5-12 millió Ft. értékhatár közötti vállalási engedélykérelmei (beleértve az alvállalkozó/k/ bevonását is) és elszámolásai ügyében, amelyen a kari főigazgató teljesít szolgálatot, g) a főiskolai rektor AK tevékenységben történő közvetlen részvétele esetén megköti a szerződést, h) dönt a 5 millió Ft. értékhatár alatti munkában külső alvállalkozó/k/nak az árbevétel 50%-át meghaladó mértékű bevonásáról, azon intézet esetében, amelyen a kari főigazgató teljesít szolgálatot, i) a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett megköti a kari főigazgató díjazási szerződését és utalványozza a kifizetést, j) vita vagy panasz esetén dönt a kari főigazgatói hatáskörbe utalt ügyekben, k) felelős az összeférhetetlenségi szabályok betartásáért. A főiskolai tudományos rektorhelyettes AK tevékenységben történő közvetlen részvétele esetén a szerződést a főiskolai rektor köti meg A kari főigazgatóra átruházott hatáskörök, feladatok A főiskolai kar általános vezetőjeként: 5

6 a) ellenőrzi az intézetek AK tevékenységét, b) vita, panasz esetén dönt az intézet vezetőjének hatáskörébe utalt ügyekben, c) engedélyezi munkatársaknak határozott időre történő alkalmazását (kinevezését, megbízását), d) megköti az intézetigazgató díjazási szerződését és utalványozza a kifizetést. A főiskolai kar gazdasági tevékenységének irányítójaként: e) dönt az 5-12 millió Ft. értékhatárok közötti munkák vállalásáról, végelszámolásáról, (utolsó elszámolásáról), valamint e munkákban külső alvállalkozó bevonásáról, f) dönt a 5 millió Ft. értékhatár alatti munkákban külső alvállalkozó/k/ 50%-ot meghaladó bevonásáról, g) elbírálja a főiskolai szolgálati szabadalom (találmány) felhasználásának indokoltságát, megállapítja a fedési hányadot és javaslatot tesz a feltalálói díj mértékére. h) AK tevékenységek engedélyezésével és regisztrálásával kapcsolatos feladatok ellátását saját hatáskörben végzi, i) indokolt esetben a 5 millió Ft. vállalási összeghatár alatti munkák esetén a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett eltérést engedélyezhet a 2. sz. melléklet kalkulációs lapjaiban rögzített mértékektől, j) felelős az összeférhetetlenségi szabályok betartásáért, k) az intézetigazgató AK tevékenységban történő közvetlen részvétele esetén megköti a szerződést. A kari főigazgató a fenti hatásköröket a kutatási főigazgató-helyettesre átruházhatja. A főtitkár, valamint a gazdasági főigazgató az irányításuk és ellenőrzésük alá tartozó szervezeti egységek AK tevékenységei tekintetében a kari főigazgatókkal azonos hatáskörrel és kötelezettséggel rendelkeznek. E hatáskörüket más személyre nem ruházhatják át Az intézetigazgatóra átruházott hatáskörök és feladatok a) saját hatáskörben vállalhat 5 MFt. értékhatárt meg nem haladó munkát, szerződést köt alvállalkozóval a vállalási összeg 50%-át meg nem haladó mértékben, b) engedélyezés után szerződést köt a 5 MFt. értékhatár feletti munkára, c) elosztja a végzendő feladatokat, kijelöli a témavezetőt, megköti a résztvevőkkel a szerződéseket, d) határozott idejű munkaviszonyra szóló szerződést köt munkatársak alkalmazására, e) szerződést köthet főálláson kívüli munkaviszonyra, megbízásos jogviszonyra, (ideértve a hallgatók foglalkoztatását is), szerződést köthet továbbá egyéni vállalkozói tevékenységre jogosult, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező, a főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló egyéni vállalkozóval is a Polgári 6

7 Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (továbbiakban: Kjt) összeférhetetlenségre vonatkozó szabályainak betartásával, f) a gazdasági főigazgató által meghatalmazott személy ellenjegyzése mellett utalványozza az alvállalkozó igazolt teljesítése alapján az ellenértéket, g) a szerződés kötésekor dönt a feladatot végző dolgozók díjazásának mértékéről és módjáról, kivéve saját díjazását, h) dönt a AK tevékenységi feladatok megoldásában felhasználható, a hallgatók által, tanulmányaik keretében létrehozott szellemi alkotások díjazásáról, i) a 5 MFt. értékhatár feletti munka esetén jóváhagyja a részelszámolást, javaslatot tesz végelszámolásra, j) a 5 MFt. értékhatár alatti munkánál jóváhagyja az elszámolásokat, k) tájékoztatja a kari főigazgatót és a tudományos rektorhelyettest az intézettel szemben indított jogvitákról, l) felelős az összeférhetetlenségi szabályok betartásáért. Az intézetigazgató hatáskörét más személyre nem ruházhatja át 1.4. A témavezető hatásköre és feladatai a) Felelős a vállalások határidőre történő, színvonalas teljesítéséért, a szerződési és jogszabályi feltételek betartásáért, a résztvevők díjazásáért, b) Az intézetigazgató megbízásából szerződést előkészítő tárgyalásokat folytat, szerződés tervezeteket készít, a megbízóval és az alvállalkozóval kapcsolatot tart, c) előkészíti a vállalási engedélykérelmet, a költségtervet, a munkák besorolását, az alvállalkozói szerződést, a találmány felhasználását, d) javaslatot tesz a feladatok elosztására, munkatársak határozott idejű szerződtetésére, hallgatók foglalkoztatására, előkészíti a megbízási szerződéseket, megszervezi a munkát, javaslatot tesz a díjazási összegre, előkészíti a megbízási, vállalkozói szerződéseket, e) gondoskodik az előírások szerinti ügyintézésről, a ráfordítások szabályszerű elszámolásáról és a munka dokumentálásáról, f) meghatározza a munka során, vagy egy-egy szakaszában betartandó speciális munkavédelmi előírásokat és ellenőrzi azok betartását, g) képviseli az intézetet a munka átadásakor, igazolja a résztvevők munkavégzését, összeállítja az elszámolást, javaslatot tesz a résztvevők díjazására, gondoskodik a műszaki dokumentumok megőrzéséről A gazdasági főigazgató hatásköre és feladatai a) Szabályozza és ellenőrzi a AK tevékenységek gazdasági lebonyolítását a jelen szabályzattal összhangban, b) megszervezi a AK tevékenységek folyamatos pénzügyi, számviteli lebonyolítását, az árbevételt és a díjazásokat terhelő levonások kiszámítását, az elszámolások 7

8 folyamatos kifizetését, adóbevallások és elszámolások elkészítését, az átutalások végrehajtását a szabályzat és gazdálkodás általános előírásai szerint, c) ellenjegyzi a tudományos rektorhelyettes és a kari főigazgatók által kötött szerzõdéseket, ellenjegyzési jogosultságát az intézetigazgatók által kötött szerzõdések esetén átruházhatja az általa felhatalmazott személyre, d) a hozzá megküldött kalkulációkat szakmailag ellenörzi, témaszámmal látja el, amelyet megküld az illetékes vezetőnek A főiskolai állományú dolgozók jogai és kötelezettségei Az állományba tartozó dolgozóknak a szabályzatban rögzített tevékenységekkel kapcsolatos munkavállalói jogaira és kötelezettségeire a Munka Törvénykönyve, a Kjt, és végrehajtási rendelkezései, valamint a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és a Kollektív Szerzôdésben foglaltak az irányadók. Az AK tevékenységnek a főiskola dolgozói közötti elosztásakor a dolgozó nem kötelezhető a feladat vállalására. Ha azonban vállalkozott a részvételre (arra szerződést kötött), köteles a témavezető és a szervezeti egységvezető iránymutatását elfogadni és feladatát színvonalasan elvégezni, a gazdálkodási, a munkavédelmi előírásokat betartani. A nem oktató dolgozók e munkájukat általában a hivatalos munkaidőn túl végezhetik. Az ezzel kapcsolatos munkavégzés az alapfeladatok ellátását nem hátráltathatja. 2. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 2.1. Az alapfeladatokon túl a főiskola vállalkozhat, ha e tevékenység a) jellege megfelel a főiskolán folyó képzés és tudományos munka szakterületeinek, segíti azok színvonalasabb ellátását, b) nem akadályozza az alaptevékenységek megfelelő ellátását (terület / tanterem,folyosó, udvar, stb./ bérbeadásnál a területi felelős karigazgató engedélye szükséges), c) végzéséhez nem vesz igénybe költségvetési támogatást, d) az adott feladatra vonatkozó jogszabályi feltételeket kielégíti, e) tudományos vagy gazdasági érdeket szolgál, eredménye tudományos vagy gazdasági hasznot ígér 2.2. Minden 5 millió Ft. vállalási összeg feletti munkára vonatkozó szerződés tervezetet a főiskolai jogtanácsosnak/jogi képviselettel felruházott személynek, vagy szervnek be kell mutatni, amely azt 3 munkanapon belül véleményezi. A 5 millió Ft-ot meg nem haladó összegű szerződés tervezetet a jogtanácsos/jogi képviselettel felruházott személy vagy szerv az intézet kérésére véleményez. A jogi szakvélemény figyelembe vétele a szerződés megkötésekor kötelező. 3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 8

9 Az AK tevékenységet elsősorban a főiskola állományába tartozó dolgozókkal (3.1 pont), valamint a határozott időre alkalmazott munkatársakkal (3.2 pont) továbbá az állományba tartozó, illetve az állományba nem tartozó egyéni vállalkozóval kell elvégeztetni. 3.1 Főiskolai közvetlen résztvevők AK tevékenységet végző dolgozók közül közvetlen résztvevőnek minősül: a) az alapfeladat ellátására alkalmazott valamennyi határozatlan és határozott idejű szerződéssel alkalmazott, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó, b) a más AK tevékenységre határozott időre foglalkoztatott teljes munkaidővel alkalmazott dolgozó munkaidején túl, a munkaszerződése tevékenységi jegyzékében nem szereplő feladatokra. c) AK tevékenységi szerződéssel bevont főiskolai alkalmazott (belső alvállalkozó). (a belső alvállalkozó a vállalt feladatát a főiskola eszközeinek felhasználásával a főiskola telephelyein vagy a szerződésben munkavégzésre kijelölt helyszínen végzi) Ha a feladatot végző szervezeti egység más főiskolai szervezeti egység dolgozóját vonja be AK tevékenységi munkába, ezt a bevonni kívánt dolgozó munkahelyi vezetőjének írásban kell bejelenteni. A bejelentés, illetve a munkavállalás megtiltásának szabályozására a Kjt az irányadó Időszaki munkatársak Az időszaki munkatársakat közalkalmazotti jogviszony, megbízási jogviszony alapján lehet foglalkoztatni. A főiskola kötött létszámkerete miatt közalkalmazotti jogviszony létesítése csak a gazdasági főigazgató engedélyével történhet, csak meghatározott munkára, határozott időre. A foglalkoztatási elõterjesztésben fel kell tüntetni: a foglalkoztatás indoklását a foglalkoztatás módját a dolgozó személyi adatait a közalkalmazotti besorolást a munkabér (díjazás) összegét a foglalkoztatás kezdõ és befejezõ idõpontját a szerzõdéses munka témaszámát részmunkaidõ esetén a havi munkaidõ keretet a végzendõ munka leírását A közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott idõszaki munkatársak részére, amennyiben a Kjt. szerint 13. havi illetményre jogosultak, a 13. havi illetmény a készkiadások terhére kerül elszámolásra. 9

10 3.3. Hallgatók Törekedni kell arra, hogy a munkák teljesítésében a hallgatók minél nagyobb arányban vegyenek részt. Bevonásuk határozott idejű teljes vagy részfoglalkozású munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban lehetséges Főiskolai állományú közvetett résztvevők Az AK tevékenységi feladat szempontjából közvetett résztvevőnek minősülnek: e feladatokat irányító, ellenőrző főiskolai vezetők (főiskolai rektor, rektorhelyettesek, gazdasági főigazgató, főtitkár), a főiskolai kari vezetők (kari főigazgató, kari főigazgatóhelyettesek) Külső munkatársak A főiskola állományába tartozó dolgozók mellett külső munkatársak is foglalkoztathatók munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A szerződés csak határozott időre, illetve meghatározott munkára köthető Külső munkatársak megbízásos jogviszonyban, illetve számlás jogviszonyban való foglalkoztatása a mindenkori szerződéskötő hatáskörébe tartozik A megbízó/megrendelő szerv részéről a szerződést kötő személy(ek) a megbízott/vállalkozó feladatkörében vállalt munkában nem vehet(nek) részt és a főiskola részéről díjazásban, jutalomban semmilyen forrásból nem részesülhet (nek). A megbízó/megrendelő fentieken kívüli vezetője, dolgozója a megbízott/vállalkozó feladatkörében vállalt munkákban részt vehet, és az összeférhetetlenség esetét kivéve a főiskola részéről díjazásban részesülhet Az összeférhetetlenség kizárásáról a megbízó/megrendelő írásban nyilatkozik. 4. A VÁLLALÁS ENGEDÉLYEZÉSE 4.1. Vállalási engedélykérelem Az értékhatár feletti munkát, vagy a munkát a szabályzattól eltérő feltételekkel elvállalni szándékozó intézet a 4. nyomtatványon terjeszti elő vállalási engedélykérelmét az engedélyezésre jogosult vezetőnek. A vállalási engedélykérelemhez mellékelni kell a jogtanácsosnak/jogi képviselettel felruházott személynek vagy szervnek előzetesen bemutatott szerződés tervezetet, valamint indokolást, ha a feladat megoldásához találmányt akarnak felhasználni. Az engedélyezési eljárás során az engedélyezés elõtt gondoskodni kell arról, hogy e szabályzattal összhangban mind a pénzügyi-gazdasági, mind a jogi-törvényességi ellenjegyzés megtörténjen Vállalás értékhatár alatt 10

11 A szerződés másolatát, az előkalkulációt és az alvállakozókkal kötött szerződés másolatát azok megkötésétől számított egy héten belül - regisztrálás céljából meg kell küldeni a kari főigazgatónak és a gazdasági főigazgatónak A vállalási engedély módosítása Ha a szerződés módosul, a vállalási engedély módosítását kell kérni. Az engedélyezés a módosított feltételek alapján az értékhatár figyelembevételével történik. 4.4.A szerződés megkötése Az intézetigazgató (értékhatár felett a 4.1 pont szerinti engedély birtokában) szerződés tervezetet (ajánlatot) küldhet a megbízónak/megrendelőnek, illetve a részére megküldött szerződés tervezetet aláírhatja. A munka vállalása előtt a reális ár megállapítása érdekében előkalkulációt kell készíteni Az érvényes szerződés (az alvállalkozói szerződés), valamint az esetleges szerződés módosítások egy példányát a vállalási engedéllyel, illetve az engedély módosításokkal együtt az intézet a gazdasági főigazgatóságnak küldi meg Kisebb értékű vállalások és érvényes keretszerződés esetén külön szerződés helyett egyszerű megrendelés is elegendő a munkavégzéshez, de visszaigazolás ez esetben is szükséges. A megrendelésnek és visszaigazolásnak együttesen a szerződés főbb elemeit tartalmaznia kell Alvállalkozók Azt a gazdálkodó szervezetet (kutatóhelyet), egyéni vállalkozót kell alvállalkozónak tekinteni, amelyet/akit a főiskola saját szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében szerződés útján von be a munkába. Külső gazdálkodó szervezet csak abban az esetben vonható be, ha a Ptk. és a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. (Külső alvállalkozó az a gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó aki a főiskolán kívűl, saját eszközeivel, saját telephelyén végzi a szerződésben vállalt tevékenységét.) A fővállalkozó intézet felelős a megbízóval/megrendelővel szembeni kötelezettségek teljesítéséért - beleértve az alvállalkozónak kiadott feladatokat is -, valamint az alvállalkozó részére a szakmai, anyagi és határidő-feltételek biztosításáért Eljárások a) Több intézet közös AK tevékenysége esetén a fő- és alvállalkozó intézet vezetőjének megállapodásban kell rögzítenie az átadott, illetve átvett feladatokat. E megállapodás teljesítéséért az alvállalkozó intézetigazgató a felelős. b) A teljesítést követően a számlázás a fővállalkozó intézet feladata. A beérkezett árbevételből kell elkülöníteni az alvállalkozó részesedését. c) A külső alvállalkozói szerződést az intézetigazgató értékhatár alatti munkánál az előírt arányt meg nem haladó alvállalkozói díj esetében saját hatáskörben köti 11

12 meg, az arányt meghaladó alvállalkozói díj, vagy értékhatár feletti munka esetén pedig a megfelelő engedély birtokában köt szerződést. d) A vállalkozói szerződést, a részszámlázást (előleget) és a külső alvállalkozói szerződésben vállalt fizetési határidőt összhangba kell hozni. e) Alvállalkozói díj fizetésére árbevétel, vagy előleg jóváírása nélkül nem kerülhet sor. 5. AZ AK TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI, KIADÁSAI 5.1 Az AK tevékenységi bevételek, kiadások Az AK tevékenység bevételeit terheli az alvállalkozó díja és a tevékenységgel összefüggő valamennyi kiadás: A szerződésben rögzített, törvényben meghatározott ÁFA A költségvetési befizetési kötelezettség Közvetlen kiadások: a) anyagok, eszközök beszerzési kiadásai, b) szolgáltatások ellenértéke, külső alvállalkozók c) az AK tevékenységgel összefüggő bel- és külföldi kiküldetési díjak, rendezvények költségei. d) szellemi alkotások díja: jogi oltalom alatt álló szellemi alkotások tulajdonosát, alkotóját megillető díjazások, kutatási eredmény értékesítéskor az értékesítésben érdemeket szerző, nem főiskolai állományú dolgozók díjazása, jogvédelmi, jogfenntartási, értékesítési, propaganda kiadások. e) intézet személyi kiadásai: az AK tevékenységi bevétel terhére határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak illetménye és járulékos kiadásai, az AK tevékenységet közvetlenül teljesítő, főiskolai állományú alkalmazottak díjazása [megbízási díj és társadalombiztosítási (továbbiakban: TB) járuléka], belső szolgáltató egységek alkalmazottainak díja és járulékai; belső alvállalkozók. f) központi kiadások: AK tevékenységt közvetve elősegítő alkalmazottak személyi kiadása (jutalom és annak TB járuléka). Az a) pont szerinti beszerzés tárgyi eszközre nem vonatkozhat. Nem minősíthető azonban tárgyi eszköznek az, amit a munka teljesítése során a kutatás tárgyát 12

13 képező eszközbe beépítettek. Az így beszerzett eszközt az utalványozáskor e tényre hivatkozva anyagként kell elszámolni Közvetett kiadás A főiskolai általános kiadás (rezsi) AK tevékenységre eső részaránya (felosztásáról a 3.1. melléklet intézkedik) A B és C tipusú tevékenységek maradványérdekeltségűek. A maradvány felosztásáról a 3.1. melléklet intézkedik AK tevékenységi nyereség (A tipusú tevékenység esetén) Az AK tevékenység együttes eredményének (6.2.1) befizetési kötelezettséggel csökkentett része. Amennyiben azonban az együttes eredményből a főiskolának befizetési kötelezettsége keletkezik, a főiskola ennek következtében az illetékmentességét alaptevékenységére vonatkozólag is (pl. import esetén vám, illetve ÁFA mentességét) elveszti. Emiatt tartalék kizárólag alaptevékenységi kiadás céljára képezhető (6.2.2) Az AK tevékenységi nyereség folyó évi bevételeiből nem számolható el felhalmozási kiadás, ideértve a tárgyi eszköz felújítást is A nyereség felosztásáról a 3.1.sz. melléklet intézkedik Az AK tevékenységet végző alkalmazottak munka-, illetve megbízási szerződése, díjazása Főiskolai AK tevékenységi szerződés teljesítésében közvetlenül résztvevő főiskolai alkalmazottal a munka megkezdése előtt külön szerződést kell kötni ( 2., 5., 6, nyomtatvány ), amely tartalmazza a munkavállalás lényeges feltételeit, nevezetesen: (a) az elvégzendő feladat leírását, (b) a munkavégzés kezdő időpontját és befejezési határidejét, amelyet a feladat tényleges munkaigénye szerint kell meghatározni. Az időtartam az intézetigazgató, illetve a témavezető irányító tevékenysége esetén azonos az adott AK tevékenységi szerződés időtartamával, (c) a díjazás összegét, (d) a kifizetés feltételeit. Ha a főiskolai alkalmazott részvétele vállalkozói minőségben történik, akkor a 7. nyomtatvány szerint kell a szerződést kötni AK tevékenységre, annak bevétele terhére csak az AK tevékenység időtartamán belül, kizárólag határozott időre létesíthető közalkalmazotti jogviszony, ha az AK tevékenységre vonatkozó szerződés ezzel kapcsolatosan tiltó kikötést nem tartalmaz A hallgatók foglalkoztatása a főiskola előírásai szerint történhet. A hallgatóval - foglalkoztatásának megkezdése előtt - az pont szerinti szerződést kell megkötni A kifizetés feltételei: az AK tevékenységi számlaérték jóváírása a főiskolai bankszámla javára, 13

14 az intézet által elkészített, az arra jogosult vezető által jóváhagyott rész- vagy végelszámolási javaslat benyújtása Az AK tevékenységet közvetetten elősegítő irányító és ellenörző tevékenységért (lásd 3.4. pont alatt felsoroltakat) jutalomban részesíthetők a nyereség, illetve a maradvány terhére. A felosztás mértékéről a 3.2.sz. melléklet intézkedik A megbízási/vállalkozási díj az AK tevékenység rész-, vagy végelszámolásakor (a készkiadások megtérítése után) fizethető ki. Az elszámolásokat úgy kell elkészíteni, hogy azokban külön-külön jegyzéken (8.sz. nyomtatvány) szerepeljenek a személyi jövedelemadó elszámolásához szükséges különféle jogcímű díjak (szerzői díj, műszaki szakértői díj, kisösszegű Ft alatti -, illetve azt meghaladó megbízási díj, egyéb). A díj jegyzékeken fel kell tüntetni az időtartamot, amelyre a díjat elszámolták. Ez alól kivételt képeznek a szerzői díjak. 5.3 Az AK tevékenységi bevételek, kiadások elszámolása A szerződésben a szerződéskötésre jogosult vezető a megbízóval/megrendelővel előlegfizetésben állapodhat meg. Az előleg mértéke az adott témát terhelő, az 5.1.1, 5.1.2, pontokban részletezett árkalkulációs tételek valamint a külső alvállalkozói díj alapján határozható meg. Több évi szerződéses időtartam esetén az előleg átutalást a szerződésben évi ütemezéssel kell meghatározni (10. nyomtatvány). Az előleg jóváírásáról a Gazdasági Főigazgatóság írásban értesíti az intézetet. Az AK tevékenység kiadásait az intézet is megelőlegezheti a költségvetésen kívüli forrásaiból. Ez esetben a 10. nyomtatványon ezt jelezni szükséges. Amennyiben az 5 millió Ft értékhatár feletti AK tevékenység kiadásaira nincs előleg vagy intézeti fedezet a kiadások megelőlegezésére a gazdasági főigazgató kamatot köthet ki Az AK tevékenységek teljesítése érdekében felmerülő kiadások elszámolása során ideértve a kötelezettségvállalás, ennek ellenjegyzése, az utalványozás, érvényesítés, utalvány-ellenjegyzés rendjét - a főiskolai gazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni a következők figyelembevétele mellett A Gazdasági Főigazgatóság az AK tevékenység terhére kiadást főiskolai rektori engedély (10. sz. nyomtatvány) birtokában (az pontban foglaltak figyelembevételével) csak akkor számolhat el, ha az AK tevékenységi szerződés,az előkalkuláció és a vállalási engedély egy másolati példányát az intézet előzetesen megküldte számára A kiadások utalványozásakor minden esetben fel kell tüntetni az AK tevékenység témaszámát, a munka (VTSZ, SZJ szerinti) ÁFA-besorolását és százalékát, valamint az intézet számát és a forráskódot. Egyéni vállalkozó (7. nyomtatványon kötött szerződés) számlájának utalványozásakor a szerződést mellékelni kell a számlához Az AK tevékenység teljesítésével kapcsolatos belföldi kiküldetést az intézetigazgató (az intézet vezetőjéét a kari főigazgató) engedélyezi, majd annak befejezésekor igazolja a teljesítést. 14

15 Külföldi kiküldetés, konferencia részvétel dologi kiadásainak forint fedezete kiadásként számolható el a téma terhére, míg a napidíj és járulékai a közvetlen személyi kiadásokat terhelik Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása kétféle módon történik: a. ha az AK tevékenység bevétele ÁFA köteles, akkor a dologi kiadások számláiban feltüntetett előzetesen felszámított ÁFA összegét kell a téma terhére utalványozni. Mivel ez visszaigényelhető az elszámolásnál csak az ÁFA nélküli nettó összeget kell figyelembevenni. b. amennyiben az adott AK feladatot az ÁFA törvény tárgyi adómentesnek minősíti, a bevétele után nincs ÁFA fizetési kötelezettség, ezért a felmerült dologi kiadások számláiban feltüntetett előzetesen felszámított ÁFA nem igényelhető vissza, azt az AK tevékenységi téma terhére kell utalványozni és elszámolni Az AK tevékenységi kiadások közül béralapba tartozó kiadást, továbbá a szerzői és a műszaki szellemi alkotások díjait kizárólag rész-, vagy végelszámoláskor lehet teljesíteni. Adókedvezményre jogosító kifizetéseket csak az SZJA törvényben előírt feltételek teljesülése esetén lehet teljesíteni. 6. AZ ÁRBEVÉTEL ELSZÁMOLÁSA 6.1 Az elszámolás engedélyezése és lebonyolítása Az AK tevékenység rész-, vagy végleges teljesítése utáni 7 munkanapon belül az intézetvezető/témavezető kezdeményezése alapján a Pénzügyi Osztály számlát bocsát ki (11. sz. nyomtatvány). A számlát a szerződés szerinti (ÁFA-val növelt) összegre kell kiállítani és ebből kell levonni az esetleges előleg (ÁFA-t is tartalmazó) összegét. A számlát a megbízónak kell megküldeni. Ezt követő 30 munkanapon belül az intézet vezetőjének be kell nyújtania a jóváhagyott elszámolási javaslatot Ha a kibocsátott számlán az intézet az ellenértéket vagy az ÁFA-t tévesen tünteti fel, a hibás számla stornírozásával új számlát kell kiállítani és így az ÁFA-t helyesbíteni Ha a számlázott összeg átutalása határidőre nem történik meg, az intézet vezetőjének a főiskola jogtanácsosa/jogi képviselettel felruházott személye vagy szerve útján a követelés és a késedelmi kamat behajtása érdekében szükséges intézkedések megtételét kell kezdeményeznie A főiskolai bankszámlán jóváírt számlaérték összegéről a Pénzügyi Osztály 48 órán belül írásban értesíti az intézetet, a számla ellenérték és az elszámolási javaslat beérkezését követő legkésőbb 15 napon belül az elszámolást végrehajtja, rendkívüli esetekben méltányos részösszeget fizet ki A számlázott összeget a végelszámoláskor (tehát az esedékes pénzösszeg befolyásától számított egy hónapon belül ), maradéktalanul el kell számolni. Ettől eltérni, külön indoklás alapján értékhatártól függően a kari főigazgató vagy a tudományos rektorhelyettes engedélyével lehet. A részelszámolásra a végelszámolás szabályait kell alkalmazni.. A teljesített személyi vagy dologi 15

16 kiadást a különböző AK tevékenységi témák között csak a rész-, vagy végszámla kibocsátásáig lehet átvezettetni. Költségvetési forrás terhére AK tevékenységi kiadás nem vezethető át. A hosszabb ideje rész- vagy végszámlázott bevétellel el nem számolt kiadásokról a kari főigazgatót a Pénzügyi Osztály évente tájékoztatja, aki köteles vizsgálatot indítani Az AK tevékenység rész- vagy végelszámolása előtt a feladat pénzügyeivel megbízott ügyintéző az általa nyilvántartott, és már korábban kifizetett, valamint az elszámolással egyidejűleg fizetendő kiadásokat a Pénzügyi Osztállyal egyezteti és igazoltatja (12. nyomtatvány) A végelszámoláshoz mellékelni kell a teljes iratanyagot, amelynek értelemszerűen tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a vállalási engedélyt/4.nyomtatvány/, b) a részelszámolásokat, c)a munkában közvetlenül résztvevők díjazására vonatkozó javaslatot és szerződéseket, az elvégzett tevékenység dokumentálását /5.6.7.és8. nyomtatványok/, d)a szerződést /1.2.és 3. nyomtatványok/, e) a megbízást/megrendelést terhelő kiadásoknak a pénzügyi osztállyal egyeztetett jegyzékét (12. nyomtatványok), f) a teljesítést igazoló, vagy a készültségi fokról a megbízóval kölcsönösen aláírt jegyzőkönyvet, g) a számla másolatát / 11.nyomtatvány/ Értékhatár alatti munkánál és minden részelszámoláskor az engedélyezésre jogosult vezető az intézetigazgató. Elszámoláskor ezekben az esetekben is rendelkezni kell a pontban felsorolt valamennyi irattal. A végelszámolás (utolsó részelszámolás) alkalmából a teljes anyagot regisztrálás és esetleges észrevételezés céljából meg kell küldeni a kari főigazgatónak. A benyújtás tényét a kari főigazgatói hivatal ügyintézője az elszámolási űrlapon aláírásával igazolja Az engedélyezési jogkörrel felruházott vezető által jóváhagyott elszámolást az intézet három munkanapon belül átadja a Pénzügyi Osztálynak, amely azt a pénzügyi előírások szerint, valamint számszakilag ellenőrzi. Az elszámoláshoz csatolni kell: a teljesített, és az elszámolással egyidejűleg fizetendő dologi kiadások jegyzékét, bizonylatait, beleértve a 7. nyomtatványon kötött szerződést és az utalványozott számlát. az állományba tartozó dolgozók díjazására vonatkozó - utalványozott jegyzéket (8. nyomtatvány). teljesítés igazolást Számítási hiba esetén az elszámolást - javítva - ismételten az engedélyezésre jogosult vezetőhöz kell előterjeszteni. 16

17 Az AK tevékenységi bevétel elszámolásáról a Pénzügyi Osztály értesíti az intézetet, a főiskolai alkalmazottak részére történő munkadíj kifizetéséről (átutalásáról) a Bér- és Munkaügyi Osztály gondoskodik Az AK tevékenység eredménye AK tevékenységi eredményként kell kimutatni az AK tevékenység összes tárgyévi befolyt bevételének és a bevételek teljesítése érdekében felmerült valamennyi kiadásnak a különbözetét A fentiek szerint meghatározott eredményt a költségvetési törvényben előírt befizetési kötelezettség terheli. Nem kell a befizetést teljesíteni az AK tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a főiskola a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátásához használ fel (lásd pontot). E tényt az utalványozáskor fel kell tüntetni. Ennek alapján a Pénzügyi Osztály a felhasználást elkülönítve tartja nyilván A résztvevők tevékenysége 7. DOKUMENTÁLÁS A munkában résztvevő dolgozókkal (vállalkozókkal) kötött szerződésekben meghatározott feladatok elvégzését igazolni kell, hogy annak alapján a díjazások jogosultsága megítélhető legyen Iktatás és irattározás Egy-egy témát a megbízás kezdetétől a teljes befejezésig azonos számmal kell jelölni. Az intézetnek a munkára vonatkozó minden iratot és műszaki dokumentumot iktatnia és irattároznia kell az iratkezelés szabályai szerint. Az iratkezelést megbízásonként külön-külön kell végezni. 17

18 8. HATÁLYBALÉPÉS 1. A Budapesti Műszaki Főiskola Ideiglenes Főiskolai Tanácsa május 15-én elfogadott Alapfeladatokon kívüli Tevékenységek Szabályzatát a Főiskolai Tanács december 11-i ülésén módosította. A módosításokkal elfogadott szabályzat a jóváhagyás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábban kiadott szabályzat hatályát veszti. 2. A szabályzat folyamatos aktualizálásáért a tudományos rektorhelyettes felelõs, aki a szükséges módosításokat a Főiskolai Tanács elé terjeszti 3. A jelen Alapfeladatokon Kívüli Tevékenységek Szabályzata érvénybe lépését követően, a már korábban megkötött egyedi szerződéseket a korábbi szabályzat szerint kell lezárni. Az érvényes keretszerződések/keretszerződés jellegű megállapodások valamennyi feltételét az új előírások figyelembe vételével felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat/kiegészítéseket haladéktalanul el kell végezni. Budapest, december 12. Dr. Erdélyi József rektor 18

19 TÖRVÉNYEK, RENDELETEK évi IV. törvény A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről évi XVIII. törvény A számvitelről évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVIII. törvény Az államháztartásról évi LXXIV. törvény Az általános forgalmi adóról évi LXXX. törvény A felsőoktatásról évi XL. törvény A közbeszerzésekről évi CXVII. törvény A magánszemélyek személyi jövedelemadójáról évi LXXX. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről évi LXVI. törvény Az egészségügyi hozzájárulásról évi XC. törvény A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről évi LXXVI. törvény A szerzői jogról 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 1054/2000.(VI.30.) Korm. határozat 126/1996.(VII.24.) Korm. rendelet 183/1996.(XII.11.) Korm. rendelet 240/1996.(XII.27.) Korm. rendelet 157/1997.(IX.26.) Korm. rendelet 195/1997.(XI.5.) Korm. rendelet Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról A központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabályairól A kincstári vagyon kezeléséről, értékesítéséről és az e vagyonnal kapcsolatos kötelezettségekről A központi költségvetési szervek központosított közbeszerzési rendszerében országosan kiemelt termékek állami normatíváiról Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a 19

20 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 33/2000.(XII.26.) OM rendelet 32/1997.(XI.19.) KTM rendelet szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.évi LXXX. törvény végrehajtásáról Az államháztartás működési rendjéről A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól 20

21 MELLÉKLETEK 1. melléklet. Az AK tevékenységek jegyzéke és kalkulációs csoportba történő besorolásuk 2. melléklet. Kalkulációs lapok 3. melléklet 2.1. melléklet. A csoportú AK tevékenység kalkulációs lap 2.2. melléklet. B csoportú AK tevékenység kalkulációs lap 2.3. melléklet. C csoportú AK tevékenység kalkulációs lap 3.1. melléklet. A rezsitérítés, a nyereség és a maradvány felosztása a főiskola, a kar és a szervezeti egység között melléklet. A nyereség és a maradvány főiskolai, kari és szervezeti egység szintű felosztása. 4. melléklet. Nyomtatványok 1. Kutatási-fejlesztési/Tervezési eredménymegvalósítási szerződés 2. Megbízási szerződés szakvélemény elkészítésére 3. Kutatási-fejlesztési megbízási szerzõdés 4. Engedélykérelem 5. Megbízási szerzõdés 6. Felhasználói szerződés a szerzõi jogi védelem alatt álló tevékenységre 7. AK tevékenységi szerzõdés 8. Fizetési jegyzék 9. Engedély munkavállaló határozott idejû alkalmazására 10. AK tevékenység kiadásának engedélyezése 11. Számla 12. Kiadások elszámolása 12/a. Kiadások gyűjtõlapja 21

22 1. Melléklet. Az AK tevékenységek jegyzéke és kalkulációs csoportba történő besorolásuk 1.. Megnevezés Kutatás fejlesztés Csoport 2. Kutatás jellegű szolgáltatás A A 3. Nem AK tevékenységi kutatás fejlesztés A 4. Szellemi alkotás értékesítése A 5. Kis csoportos tanfolyam (20 fő alatt) B0 6 Kis hallgatói létszámú tanfolyam (21-40 fő) B1 7. Nagy hallgatói létszámú tanfolyam (40 fő flett) B2 8. Jegyzetgyártás, sokszorosítás, másolás belső célra (alapfeladatok kivételével ) 9. Jegyzetgyártás, sokszorosítás, másolás külső célra B2 B1 10. Kollégium nyári hasznosítása C3 11. Helyiség (terület) bérbeadás C2 12. Eszköz bérbeadás C1 13. Vendégszoba kiadás C3 22

23 2. melléklet KALKULÁCIÓS LAPOK 2.1. Melléklet A csoportú AK tevékenység kalkulációs lap Szervezeti egység: Megbízó: Feladat megnevezése: Munkaszám: Szakfeladatszám: SZJ szám: Vetítési alap Vetítési Minta alap %-a 1. Elszámolandó árbevétel (ÁFA nélkül) 100 Ft 2.1. Állami befizetés (1.) 5% 5 Ft 2.2. Anyag és eszközbeszerzés 2.3. Szolgáltatás, külső alvállalkozó 3. Felosztható árbevétel [1.- ( )] 95 Ft 4.1. Rezsitérítés I. (3.) 15% 14 Ft 4.2. Rezsitérítés II. (2.2.) 5% 0 Ft 4. Rezsitérítés összesen ( ) 14 Ft 5.1. Gazdasági bonyolítás díja + TB I. (3.) 4% 4 Ft 5.2. Gazdasági bonyolítás díja + TB II. (2.2.) 5% 0 Ft 5.3. Főmérnöki iroda díja + TB (3) 1,5 % 1 Ft 5. Gazdasági bonyolítás díja + TB ( ) 5 Ft összesen 6.1. Nyereség I. (3.) 10% 10 Ft 6.2. Nyereség II. (2.3.) 5% 0 Ft 6. Nyereség összesen ( ) 10 Ft 7. Összes főiskolai elvonás ( ) 28 Ft 8. Közvetlen munkavégzők bére + TB (3.-7.) 67 Ft 8.1. Szervezeti egységvezető és (8.) 6% 4 Ft apparátusa bére + TB 8.2. Belső alvállalkozók, vagy/és bér + ( ) 63 Ft TB Budapest, 200. Témavezető engedélyező 2.2. Melléklet 23

24 B csoportú AK tevékenység kalkulációs lap Szervezeti egység: Megbízó: Feladat megnevezése: Munkaszám: Szakfeladatszám: SZJ szám: Vetítési alap Alap Alap Alap minta minta minta %-a %-a %-a AK tevékenység típus B0 B1 B2 B0 B1 B2 1. Elszámolandó árbevétel (ÁFA 100 Ft 100 Ft 100 Ft nélkül) 2.1. Állami befizetés (1.) Ft 5 Ft 5 Ft 2.2. Anyag és eszközbeszerzés 2.3. Szolgáltatás, külső alvállalkozó 3. Felosztható árbevétel [1.-( )] 95 Ft 95 Ft 95 Ft 4.1. Rezsitérítés I. (3.) Ft 14 Ft 14 Ft 4.2. Rezsitérítés II. (2.2.) Ft 0 Ft 0 Ft 4. Rezsitérítés összesen ( ) 14 Ft 14 Ft 14 Ft 5.1. Gazdasági bonyolítás díja + TB I. (3.) Ft 4 Ft 4 Ft 5.2. Gazdasági bonyolítás díja + TB II. (2.2.) Ft 0 Ft 0 Ft 5.3. Főmérnöki iroda díja + TB (3) 1,5 1,5 1,5 1 Ft 1 Ft 1 Ft 5. Gazdasági bonyolítás díja + TB ( ) 5 Ft 5 Ft 5 Ft összesen 6.1. Maradvány I. (3.) Ft 14 Ft 19 Ft 6.2. Maradvány II. (2.3.) Ft 0 Ft 0 Ft 6. Maradvány összesen ( ) 10 Ft 14 Ft 19 Ft 7. Összes főiskolai elvonás ( ) 29 Ft 33 Ft 38 Ft 8. Közvetlen munkavégzők (belső alvállalkozók, vagy/és bér + TB) (3.-7.) 66 Ft 62 Ft 57 Ft Budapest, 200 témavezető engedélyező 2.3. Melléklet C csoportú AK tevékenység kalkulációs lap Szervezeti egység: 24

25 Megbízó: Feladat megnevezése: Munkaszám: Szakfeladatszám: SZJ szám: Vetítési alap %-a Vetítési alap % % % minta minta minta AK tevékenység típus C1 C2 C3 C1 C2 C3 1. Elszámolandó árbevétel (ÁFA nélkül) 100 Ft 100 Ft 100 Ft 2.1. Állami befizetés (1.) Ft 5 Ft 5 Ft 2.2. Anyag és eszközbeszerzés 2.3. Szolgáltatás, külső alvállalkozó 3. Felosztható árbevétel [1.-( )] 95 Ft 95 Ft 92 Ft 4.1. Rezsitérítés I. (3.) Ft 49 Ft 48 Ft 4.2. Rezsitérítés II. (2.2.) Ft 0 Ft 0 Ft 4. Rezsitérítés összesen ( ) 52 Ft 49 Ft 48 Ft 5.1. Gazdasági bonyolítás díja+ TB I. (3.) Ft 4 Ft 4 Ft 5.2. Gazdasági bonyolítás díja+tb II. (2.2.) Ft 0 Ft 0 Ft 5.3. Főmérnöki iroda díja + TB (3) 1,5 1,5 1,5 1 Ft 1 Ft 1 Ft 5. Gazdasági bonyolítás díja + TB ( ) 5 Ft 5 Ft 5 Ft összesen 6.1. Maradvány I. (3.) Ft 10 Ft 11 Ft 6.2. Maradvány II. (2.3.) Ft 0 Ft 0 Ft 6. Maradvány összesen ( ) 10 Ft 10 Ft 11 Ft 7. Összes főiskolai elvonás ( ) 67 Ft 64 Ft 64 Ft 8. Közvetlen munkavégzők (belső alvállalkozók, vagy/és bér + TB) (3.-7.) 28 Ft 31 Ft 31 Ft Budapest, 200 témavezető engedélyező 25

26 3. melléklet 3.1. melléklet. A rezsitérítés, a nyereség és a maradvány felosztása a főiskola, a kar és a szervezeti egység között. A típusú AK tevékenység Főiskola (%) Kar (%) Szervezeti egység (%) Rezsitérítés Nyereség B0 és B1 típusú AK tevékenység Főiskola (%) Kar (%) Szervezeti egység (%) Rezsitérítés Maradvány B2 típusú AK tevékenység* Főiskola (%) Kar (%) Szervezeti egység (%) Rezsitérítés Maradvány A felosztás arra az esetre vonatkozik, amikor a szervezés (munkaszerzés) a kari főigazgató szervezésében folyik. Az 1. Melléklet 8. Szerinti munkák esetén a Kar helyett a Nyomda értendő. C1 típusú AK tevékenység Főiskola (%) Kar (%) Szervezeti egység (%) Rezsitérítés Maradvány C2 típusú AK tevékenység Főiskola (%) Kari vagy szervezeti egység (%) * Rezsitérítés Maradvány C3 típusú AK tevékenység 6. Értelemszerüen akihez tartozik a termelő eszköz. Főiskola (%) Kari vagy szervezeti egység (%) * Rezsitérítés Maradvány melléklet. A nyereség és a maradvány főiskolai, kari és szervezeti egység szintű felosztása. 26

27 A nyereség és a maradvány felosztása főiskolai szinten Jutalmazottak Döntési szint A nyereség / maradvány %-a Elsőszámú vezető AKT szabályzat 17 közvetett jutalom + TB Gazdasági Főigazgató AKT szabályzat 13 közvetett jutalom + TB Elsőszámú vezető Az adott szint elsőszámú 40 helyettesei és Főtitkár, közvetett jutalom + TB vezetője Dologi vagy beruházási keret + tartalék AKT szabályzat 30 A nyereség és a maradvány felosztása kari szinten Jutalmazottak Döntési szint A nyereség / maradvány %-a Elsőszámú vezető AKT szabályzat 18 közvetett jutalom + TB Kari gazdasági vezető és AKT szabályzat 14 munkatársai, közv. Jutalom + TB Az elsőszámú vezető Az adott szint elsőszámú 36 helyettesei és kari Főig. Hivatal vezető, közvetett jutalom + TB vezetője Dologi vagy beruházási keret + tartalék AKT szabályzat 32 A maradvány felosztása intézeti szinten Jutalmazottak Döntési szint A maradvány %-a Elsőszámú vezető közvetett jutalom + TB Intézeti gazdasági munkatárs(ak), közvetett jutalom + TB Az elsőszámú vezető helyettesei közvetett jutalom + TB Dologi vagy beruházási keret 4. melléklet AKT szabályzat 20 AKT szabályzat 10 Az adott szint elsőszámú vezetője 20 AKT szabályzat 50 NYOMTATVÁNYOK 27

28 1.sz. Nyomtatvány KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI / TERVEZÉSI 1 EREDMÉNYMEGVALÓSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a cégnév:. székhely:.. cégszám:.. adószám:.. bankszámlaszám: képviselõ: mint megrendelõ, (továbbiakban Megrendelő), valamint a.főiskola, cím:... adószám:... bankszámlaszám:... képviselõ: mint vállalkozó (továbbiakbanvállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. A Vállalkozó által végzendõ feladat 2 : A Vállalkozó a teljesítésrõl (illetve az esetleges részteljesítésekrõl) mérési jegyzõkönyvet, mûszaki dokumentációt, valamint összefoglaló jelentést készít, melyet..példányban átad a Megrendelő képviselõje részére, aki a dokumentumok átvételét igazolja. A dokumentumok átvétele a sikeres teljesítést önmagában nem igazolja, ahhoz szükséges a Megrendelő képviselõjének áttanulmányozást követõ teljesítmény igazolása. A teljesítmény igazolására jogosult személy: név:.., beosztás: A Megrendelő által biztosított szolgáltatások: A Megrendelő a kutatási-fejlesztési/tervezési munka ellenértékeként.- Ft + ÁFÁ-t, azaz. Ft + ÁFA díjat fizet a Vállalkozó részére, amely díj a teljesítés (részteljesítés) igazolását követõ 8 napon belül esedékes. A teljesítés módja: átutalás a Vállalkozó. Számú számlájára. 5. Késedelmes fizetés esetén az összeget a jegybanki alapkamat másfélszeres mértéke terheli késedelmi kamatként. 6. A szerzõdés teljesítésének határideje, (részhatáridői): 1 a megfelelő alkalmazandó 2 Ehelyütt a vállalt eredményt kell pontosan meghatározni, ugyanis eredmény el nem érése esetén díj nem illeti meg a vállalkozót. Eredmény vállalása esetén alvállalkozó igénybevétele megengedett. 28

29 7. A tevékenység SZJ besorolása:., mely.% ÁFA vonzatú. 8. A szerzõdõ felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a vizsgálati eredmények és következtetések publikálására csak a Megrendelő elõzetes engedélyével jogosult. A Megrendelő a Vállalkozó által átadott, illetve tudomására jutott mûszaki eredményeket jelen szerzõdés 9. pontjában meghatározott módon és mértékben használhatja fel, harmadik személlyel nem közölheti. E kötelezettség megszegésébõl eredõ károkért felelõsséggel tartozik. 9. A szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a szerzõdés teljesítése során létrejött szellemi alkotások feletti tulajdon (rendelkezési jog) - a Vállalkozót illeti meg/vagy - Megrendelőt illeti meg/vagy - a feleket % - % arányban együttesen illeti meg. 10. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv AK tevékenységi szerződésekre vonatkozó, valamint a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXXVI.törvény rendelkezései az irányadóak. Kelt:.. vállalkozó megrendelő (cégszerű aláírás) 2. nyomtatvány MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSÉRE amelyet kötöttek egyrészről a...főiskola székhely:... adószám:... bankszámlaszám:. képviselő:..,mint megbízó (továbbiakban:megbízó), másrészről név: anyja neve: születési hely, idő: lakcím:... adóazonosító:.. TAJ szám: 29

30 szem.ig.szám:., mint megbízott (továbbiakban:megbízott) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. A Megbízó megbízza Megbízottat, az alábbi szakvélemény elkészítésével: A Megbízott jogosult szakkonzulánsok és közreműködők igénybevételére, de a megbízási díjösszeg terhére. 3. A teljesítés határideje.., amely a szakvélemény 5 példányban a Megbízó részére történõ átadásával realizálódik. A szakvélemény célzott terjedelme oldal, melyet egy oldalas összegzés zár le. 4. Amennyiben a szakértõ a szakvélemény leadásával.. napot meghaladó késedelembe esik, a Megbízó jogosult a szerzõdéstõl elállni anélkül, hogy díjfizetési, vagy költségtérítési kötelezettsége keletkezne. 5. A megbízás tárgyának különleges szakértelem igényre, a várható munkaóra ráfordításra, a rövid határidõre és a Megbízott tudományos felkészültségére figyelemmel -.. munkaórát vélelmezve a megbízási díj a közremûködõi és egyéb költségeket kalkulálva..ft, amely..-ig esedékes. 6. A megbízási díj kifizetésére a munka elvégzése után a szerződésben foglalt feladat teljesítésének igazolása alapján kerül sor. A teljesítés igazolásásra jogosult személy: név:., beosztás:. 7. a) A Megbízó a megbízási díjat e szerzõdés alapján a Megbízott.sz. bankszámlaszámára utalással teljesíti oly módon, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a díj 90%-át tekinti adóalapnak, és abból a jogszabály által megkívánt adóelõleget levonja és az adóhivatalnak a megfelelő hivatkozásokkal átutalja. Külön megbízotti igazolás hiányában a kifizetésbõl nyugdíjjárulékot és egészségügyi hozzájárulást is kell vonni. b) A Megbízott nyilatkozata és igazolása alapján, miszerint heti 36 órát elérõ foglalkoztatási idõben biztosított, a járulékalapot képezõ jövedelme után egészségbiztosítási járulékot és egészségügyi hozzájárulást fizetnie nem kell. 8. Megbízó elismeri, hogy a készülõ szakvélemény olyan szerzõi mű, amely önálló publikációként való megjelentetésre alkalmas, és ezennel hozzájárul, hogy a titokvédelem alá esõ adatok és nevek közlése nélkül a Megbízott szakfolyóiratokban azt megjelentesse. (Vagy: nem járul hozzá a publikáláshoz.) 9. Amennyiben a Megbízó a szakvélemény megállapításait, következtetéseit és javaslatait saját muködési körén kívül oly módon használja fel, hogy abból számára bármilyen anyagi elõny származik, annak %-a illeti meg a Megbízottat. 10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szerzõdésekre vonatkozó általános és a megbízási szerzõdésekre vonatkozó különös szabályai az irányadók. Kelt: 30

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2014. december 15. Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 156/2009. (IV.30) Gye. Kt. Határozata GYOMAENDRŐD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZB ESZERZÉSI SZAB ÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére elnevezésű nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához 2014. április TARTALOMJEGYZÉK I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ 2 1. Általános

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016 (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v3_20160601

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Munkaköri leírás az intézményvezető (főigazgató) részére

Munkaköri leírás az intézményvezető (főigazgató) részére SZMSZ 1. számú melléklet A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékleteként

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE Miskolc 2015 4.3. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE A Miskolci

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK Cégadatok 5. oldal 1. Felhasználói igénybejelentés, tájékoztatás 6. oldal 1.1. Előzetes tájékoztatás

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi.

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése 12.

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete

2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete 2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete Általános jogi környezet 1997. évi C. törvény a választási eljárásról (Ve.). 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet a választási eljárásról szóló

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben