DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

2 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015

3 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja és tartalma A Szerződés hatálya A Szerződés megkötése, módosítása, felmondása, megszűnése: A munkáltató és a szakszervezet kapcsolata A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése A munkavégzés szabályai Munkaidő és pihenőidő A rendkívüli fizetés nélküli szabadság Előmeneteli és illetményrendszer A közalkalmazottak kötelezettségszegése és következményei A közalkalmazott munkára képes állapota Kártérítési szabályozás A leltárhiányért való felelősség Költségtérítés és egyéb, béren kívüli juttatások Kollektív munkaügyi vita Záró rendelkezések sz. melléklet: A fő- és másodállású oktatók heti órarendi óráinak normatív szabályozása, helyettesítésük rendje sz. melléklet: Bejelentés a Főiskolán kívül folytatott további jogviszonyra (közalkalmazott) sz. melléklet: Temetési segély igénylő lap sz. melléklet: Gyermek születéséhez kapcsolódó segély igénylő lap... 24

4 3. kiadás 0. módosítás 4 (24). oldal A Dunaújvárosi Főiskola Kollektív Szerződése (továbbiakban: Szerződés), amely létrejött a Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban: Munkáltató) és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Dunaújvárosi Főiskola Intézményi Szervezete (továbbiakban: FDSZDF) között. 1. A Kollektív Szerződés célja és tartalma 1.1. A Szerződés célja szabályozni a Munkáltatónál foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyából származó jogait, kötelezettségeiket, illetve ezek gyakorlásának módját és eljárási rendjét - a 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.); - a évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.); - a évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (továbbiakban: Nftv.), valamint - a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) és - a Foglalkoztatási Követelményrendszere alapján Célja továbbá meghatározni az ún. kötelmi jogi kapcsolatot a Munkáltató, és az érdekvédelmi szervezet, a FDSZDF alapszervezete között, ami a Szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszerre vonatkozik, valamint a feleket kölcsönösen megillető jogokat, illetve terhelő kötelezettségeket is tartalmazza. 2. A Szerződés hatálya 2.1. A Szerződés hatálya kiterjed a Munkáltatóra, az FDSZDF-re, mint az intézmény valamennyi foglalkoztatottjának képviselőjére, illetve a teljes és részmunkaidőben, illetve másodállásban, vagy mellékfoglalkozásban közalkalmazotti jogviszony keretében a Munkáltató SZMSZ-ében, illetve Foglalkoztatási Követelményrendszerében meghatározottak alapján foglalkoztatott közalkalmazottakra - függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi állampolgárok, és attól, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig ösztöndíjasként más hazai vagy külföldi intézményben dolgoznak-, a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt az abból származó vagy azzal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, a Szerződés megkötésével, teljesítésével, megszüntetésével, jogaik gyakorlásával, kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos magatartására A Szerződés határozatlan időre szól és a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetés napjának az aláírást követő 15. munkanapot tekintjük. Ez idő alatt a szerződő felek gondoskodnak a Szerződés sokszorosításáról, a szervezeti egységek és valamennyi érintett közalkalmazott tájékoztatásáról, a Szerződés szövegének pontos megismertetéséről.

5 3. kiadás 0. módosítás 5 (24). oldal 3. A Szerződés megkötése, módosítása, felmondása, megszűnése: 3.1 A Szerződést a Munkáltató részéről a rektor és a kancellár, valamint az FDSZDF részéről az alapszervezet elnöke - az Mt szerinti felhatalmazás alapján - írja alá. 3.2 Módosítást mindkét fél írásban kezdeményezhet. A másik félhez eljuttatott írásnak tartalmaznia kell a módosítási javaslatokat, annak indoklását. A módosításokról a két fél meghatalmazottai tárgyalnak és azokról 60 naptári napon belül döntést kell hozni. A felek a Szerződés végrehajtását évente - legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig - értékelik. Magasabb rendű jogszabályok változása miatt szükséges módosításokat úgyszintén ezen határidőig, a Szerződésben átvezetik. 3.3 A Szerződést a felek felmondhatják, ha: a) módosítási javaslatukban a másik féllel nem sikerült megegyezni; b) a Szerződés végrehajtását váratlan körülmények, feltételek létrejötte akadályozza. A felmondási idő 3 hónap, mely idő alatt a felek képviselőiből álló bizottság mindent elkövet azért, hogy a felmondás indokaként felhozott okok módosítással megszüntethetők legyenek. A bizottságot a felmondás bejelentését követő két héten belül felek létrehozzák. A felmondási idő alatt a felmondás tárgyában a felek bármelyike jogosult egyeztetést kezdeményezni, melyet a másik fél köteles elfogadni. A felmondási jog a Szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül nem gyakorolható.

6 3. kiadás 0. módosítás 6 (24). oldal 4. A munkáltató és a szakszervezet kapcsolata 4.1. A munkáltató a Mt. XXI. fejezete értelmében együttműködik a FDSZDF-fel, tevékenységét támogatja, működését elősegíti A szakszervezet minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a közalkalmazottak munkaviszonnyal összefüggő jóléti és szociális érdekeivel kapcsolatos Legalább 10 főt érintő munkáltatói intézkedés előtt munkáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli szakszervezet felé Munkáltató a Mt.-ben szabályozott információ-biztosítási és indoklási kötelezettségeinek eleget tesz. Az FDSZDF vállalja az intézményi és személyiségi jogi védelem alá eső adatok titkosságának megőrzését Az FDSZDF elnöke a Szenátus szavazati joggal rendelkező tagja, figyelemmel az Nftv.-ben foglaltakra Az Mt ában biztosított jogok csak a Munkáltató reprezentatívnak minősülő FDSZDF a 273. (3) és(4) bekezdése szerinti egy-egy tisztségviselőjét illetik meg. Az FDSZDF a tisztségviselők névsorát és az ezzel kapcsolatos változásokat folyamatosan a Munkáltató rendelkezésére bocsátja A Munkáltató a szakszervezeti tagok tagdíjlevonási megbízása alapján munkabérükből az esedékes szakszervezeti tagdíjat levonja és azt a FDSZDF számlájára átutalja. Az FDSZDF vállalja, hogy az újabb tagdíjlevonási megbízásokat, illetve visszavonási nyilatkozatokat minden hónap 25-ig a Munkáltató rendelkezésére bocsátja Szervezeti egységek vezetőinek és helyetteseinek, valamint a vezető beosztású oktatók egyéni érdekvédelmi ügyeiben a Munkáltató nevében eljáró vezető partnere az FDSZDF alapszervezet elnöke. A beosztott dolgozók és alsóbb szintű vezetők egyéni érdekvédelmi ügyeiben az illetékes szervezeti egységvezető és a szakszervezeti bizalmi egymás partnerei, de egyet nem értés esetén a rektor/kancellár és az egység vezető egyeztet a szakszervezeti bizalmival és a szakszervezeti elnökkel A Munkáltató köteles az 4.6. pont szerinti FDSZDF tisztségviselője számára munkaidőkedvezményt biztosítani A munkaidő-kedvezmény mértéke valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve összesen - eltérő megállapodás hiányában taglétszáma szerinti a Munkáltatóval január elsején közalkalmazotti jogviszonyban álló két, szakszervezeti tag után havi két óra. E kedvezmény mértékébe a munkáltatóval való tárgyalás időtartam nem számít be. Az FDSZDF a Munkáltatónak a munkaidő-kedvezmény igénybevételét előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve legalább öt nappal korábban köteles bejelenteni A munkaidő-kedvezmény, valamint a Munkáltatóval való konzultáció tartamára a tisztségviselőt távolléti díj illeti meg.

7 3. kiadás 0. módosítás 7 (24). oldal Az FDSZDF tagjai részére összesen - a szakszervezet által szervezett képzés, illetve továbbképzés céljára - a Munkáltató köteles előzetes egyeztetés alapján minden tíz, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után évente egy nap rendkívüli fizetett szabadságot biztosítani. A szabadság igénybe vehető mértékét az FDSZDF határozza meg. A szabadság igénybevétele előtt a Munkáltatót legalább harminc nappal értesíteni kell Munkaidő-kedvezmény a tárgyév végéig vehető igénybe. A munkaidő-kedvezményt megváltani nem lehet. 5. A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása 5.1. A Munkáltatónál a közalkalmazotti jogviszony létesítésére és módosítására vonatkozó részletes a szabályokat a törvényi rendelkezéseken túl az SZMSZ, valamint a Foglalkoztatási Követelményrendszer tartalmazza. 6. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése 6.1. Ha a Munkáltató a közalkalmazott jogviszonyának felmentését a Kjt. 30..(1) bekezdés c) pontjára alapítja, akkor - a Kjt. 30..(3) bekezdés szerint - a felmentés előtt lehetőséget kell adni arra, hogy a közalkalmazott a vele szemben felhozott kifogások ellen védekezhessen, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a Munkáltatótól nem várható el. Felek ilyen esetnek minősítik különösen, ha a felmentés oka a bizonyítottan rendszeres alkohol, vagy kábítószer fogyasztás. A Munkáltató felmentés előtt köteles a közalkalmazottat írásban tájékoztatni a munkavégzésre vagy magatartására vonatkozó kifogásairól. A közalkalmazott az írás átvételétől számított 8 naptári napon belül védekezést terjeszthet elő. Ezt követően jogosult csak a Munkáltató a felmentés kiadására Felmentés esetén a felmentési alapidő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg, mely a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött a.) öt év után egy hónappal, b.) tíz év után kettő hónappal, c.) tizenöt év után négy hónappal, d.) húsz év után öt hónappal, e.) huszonöt év után hat hónappal, Ha a felmentésre felszámolás, átszervezés, munkakör megszűnése miatt kerül sor, a felmentési idő további egy hónappal meghosszabbítható. További hosszabbítás is lehetséges oktatói, illetve vezető beosztásokban, figyelemmel a Kjt. 33. (1) bekezdésében foglalt maximális felmentési időre. f.) Nyugdíjba vonulás esetén a felmentési időt a Kjt a szerint kell kiszámítani.

8 3. kiadás 0. módosítás 8 (24). oldal 6.3. A Munkáltató köteles a felmentési idő legalább felére a munkavégzés alól felmentést adni. A teljes felmentési időre mentesíteni kell a munkavégzés alól azt a közalkalmazottat, akinek felmentésére a munkáltató megszűnése, átalakulása, átszervezése, munkakör megszűnése miatt kerül sor. A Munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva a nyugdíjba vonuló közalkalmazottat a felmentési idő teljes tartamára mentesítheti a munkavégzés alól A felmentéshez - kivéve a nyugdíjazás miatti felmentést, illetve ha a közalkalmazott azt írásban kéri - a szakszervezet véleményét ki kell kérni A közalkalmazottat a Kjt a alapján illeti meg végkielégítés A határozott idejű munkaszerződések lejáratának határideje előtt legalább két héttel korábban nyilatkozzon a Munkáltató a további foglalkoztatásról. 7. A munkavégzés szabályai 7.1. Nem oktató és a vezető beosztású közalkalmazottak munkaköri leírását a Munkáltató köteles a határozatlan időre szóló kinevezés kezdő időpontjától számított egy hónapon belül elkészíteni és azt a dolgozóval aláíratni. Munkaköri leírásban helyettesítési kötelezettséget a 7.5. pont figyelembevétele nélkül előírni nem lehet Nem oktató beosztású közalkalmazottak munkájukat kötött - heti ötnapos, egy műszakos - munkarendben végzik. Ez alól kivételt képeznek a folyamatos, illetve ügyeleti munkarendben foglalkoztatottak. A munkarendet a munkáltatói jogkör gyakorlója és a szervezeti egység vezetője határozza meg.

9 3. kiadás 0. módosítás 9 (24). oldal 7.3. Valamennyi közalkalmazott heti munkaideje 40 óra, illetve részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosan csökken. A közalkalmazottak munkaidő beosztását a szervezeti egység vezető határozza meg. Az oktatók, tanárok, kutatók intézményben kötelezően eltöltendő idejét a 8.1. pont szabályozza Az elrendelhető rendkívüli munkaidő felső határa naptári évenként legfeljebb 280 óra Kötött munkaidőben dolgozókat munkaidejükön túl - írásban elrendelten - végzett munkájukért túlóradíj illeti meg, az Mt és 110. (3) és (5) bekezdés szabályai szerint Ha a közalkalmazott eredeti munkaköre helyett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, az átirányítás teljes időtartamára a ténylegesen végzett munka alapján illeti meg díjazás, de az nem lehet kevesebb a közalkalmazott átlagkereseténél Ha a közalkalmazott a munkaköri feladatai ellátása mellett, munkaidejének meghatározható részében más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, a munkavállalót 7.6. pont szerinti díjazás a ténylegesen ellátott feladatok arányában illeti meg Ha a közalkalmazott a munkaköri feladatai ellátása mellett oly módon végez más munkakörbe tartozó feladatokat, hogy a két munkakörbe tartozó munkavégzés időtartam nem különíthető el, a közalkalmazottat a munkabérén felül külön díjazás (helyettesítési díj) illeti meg. A helyettesítési díj mértékét az átirányítás alapján végzett munkára irányadó díjazás alapulvételével kell megállapítani. A helyettesítést minden esetben írásban rögzíteni kell, melyet a közalkalmazott szervezeti egységvezetőjének javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyez. Ha a helyettesítést több közalkalmazott látja el, a helyettesítési díj őket a végzett munka arányában illeti meg. A helyettesítési megbízást és az esetleges arányokat is írásban rögzíteni kell Az oktatók, tanárok, kutatók normatív óraterheléseit a Foglalkoztatási Követelményrendszer tartalmazza, az FDSZDF előzetes tájékoztatása mellett szabályozza és jelen szerződés 1. sz. melléklete is tartalmazza. E normatív óraterhelés alapul szolgál az oktatók többletóratevékenységének díjazásánál a 40 órás munkaterhelést meghaladóan Helyettesítésre és egyéb feladatok ellátására kötelezhető, végzettségének megfelelő tudományterületen az az oktató, akinek óraterhelése nem éri el a számára megállapított normatív értéket. Ez esetben helyettesítési díj nem fizethető A munkáltató köteles a közalkalmazottat egyéni vagy csoportos formában felkészíteni, ha a munkavégzés körülményei megváltoznak. Ennek költségei a munkáltatót terhelik. Ha a közalkalmazott a felkészülést nem vállalja, munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt a Kjt (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva felmentéssel megszüntetheti Magasabb beosztásba kerülés céljából végzett egyéni vagy szervezett továbbképzésre az Mt. 229., valamint a Foglalkoztatási Követelményrendszer 36. rendelkezései irányadók.

10 3. kiadás 0. módosítás 10 (24). oldal Nem kötelezhető képzéssel együtt járó többlettevékenységre terhessége 4. hónapjától (veszélyeztetett terhesség esetén az orvosi igazolás kiadásától) a közalkalmazott nő, egészen a szülés utáni újra munkába állásig A Munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban álló köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel nem sérti a munkáltatója gazdasági érdekeit, jó hírnevét. Ennek a kötelezettségnek a megsértése ugyanolyan következményekkel járhat (a cselekmény súlyától függően etikai vagy fegyelmi eljárás indítható, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt), mint a foglalkozása szabályainak megsértése. Az, hogy a dolgozó nem veszélyeztetheti az intézményi érdekeket, nem szolgáltathat alapot jogellenes munkáltatói intézkedésre A közalkalmazott a munkaidejét nem érintő munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni. A bejelentést jelen szabályzat 2. sz. mellékletében foglalt nyomtatvány kitöltésével kell megtenni és eljuttatni a HR Szolgáltató Központ részére. A HR Szolgáltató Központ a bejelentésről tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját a rektort vagy a kancellárt -, aki azt összeférhetetlenség miatt írásban megtagadhatja. A munkáltató tiltó döntése ellen munkaügyi jogvita kezdeményezhető. Ha a bejelentést követő két héten belül a közalkalmazott értesítést nem kap, akkor a további jogviszony létesítéséhez a munkáltató hozzájárult. Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető. 8. Munkaidő és pihenőidő 8.1. A teljes idejű oktatók, tanárok, kutatók a felsőoktatási intézményben ellátandó feladatok végzéséhez, a munkaköri leírásban foglaltak szerint 4 hetes elszámolási időszakban hetente legalább 25 órát a kötelező órák megtartásával együtt kötelesek az intézményben tartózkodni, és ellátni minden, az oktatással, kutatással kapcsolatos feladatot, ezen időtartamon túlmenően munkaidejük kötetlen azzal, hogy az oktató, tanár, kutató munkaideje is heti 40 óra. A részmunkaidős oktatók, tanárok, kutatók esetében a fent körülírt órák arányosan csökkennek A 25 órás óraterhelés megállapítása: elsődlegesen a kötelező óratartás óraszáma kerül elszámolásra, ezt követően az intézményi és szervezeti egység értekezletekre fordított idő összesen heti 3 órás átlagos időmennyiségben kerül megállapításra: a) Az összoktatói és összmunkatársi értekezlet időpontját legalább 9 munkanappal az értekezlet időpontja előtt kell a munkáltatónak meghirdetnie nem levelezős hétvége péntekjére, órai kezdettel az első két egység levonását követően a 25 órából még fennmaradó időt a közalkalmazott előzetes kérésének megfelelően kell a Neptunban órarendi óraként feltűntetni, ebben szükséges az oktatáshoz, kutatáshoz kapcsolódó feladatokat ellátni, így különösen:

11 3. kiadás 0. módosítás 11 (24). oldal a) Konzultáció: min. 2 tanóra/tárgy/félév, melyet a közalkalmazott a hallgatóknak a félév elején kihirdetni köteles; b) Szakdolgozati konzultációra elszámolható idő; c) Fogadó óra: min. 2 tanóra/hét; d) Vizsgáztatás, e) Munkáltató által elrendelt képzésben, konferenciákon, stb. való részvétel A magasabb vezető, illetve vezető állású oktatók munkaterhelésébe a vezetői beosztással együtt járó kötelezettségein felül a kötelező órák megtartását, a vizsgáztatást, valamint az 1 tanóra/ hét fogadó órát - a Neptun rendszerben rögzítetten - biztosítani kell Az oktató, tanár és kutató, aki a közalkalmazotti kinevezésén túl pályázati projekt végrehajtásában is részt vesz, az intézményben lévő jelenlétet 40 órában vezetni köteles A szabadságolásra a Kjt rendelkezései és a vonatkozó ágazati rendeletek irányadóak, az alábbiak szerint: A közalkalmazott számára a tárgyévre megállapított szabadság egynegyede legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adható ki A közalkalmazott a tárgyévre megállapított szabadságából a fizetési fokozat alapján, valamint a magasabb vezetői vagy vezetői megbízás alapján megállapított pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adható ki Az oktató, nevelő munkát végző közalkalmazottakat megillető pótszabadságra jogosító munkakört betöltő közalkalmazottnak a közalkalmazott kérése nélkül is kettőnél több, legfeljebb négy részletben is kiadható a szabadság. 9. A rendkívüli fizetés nélküli szabadság 9.1. Fizetés nélküli szabadságot (az Mt rendelkezésein túlmenően) a munkavállaló előzetes írásbeli kérésére a munkáltatói jogkör gyakorlója - a rektor vagy a kancellár - engedélyezhet Fizetés nélküli szabadság csak a fizetett szabadság igénybevétele után engedélyezhető. A saját célú külföldi munkavégzés érdekében kért fizetés nélküli szabadság maximum 1 évre engedélyezhető. Az 1 év leteltét követő munkanapon a közalkalmazott köteles munkába állni. Amennyiben ez nem történik meg, a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel megszűntnek tekintendő. 10. Előmeneteli és illetményrendszer A Munkáltató bérgazdálkodási elveinek meghatározásakor a Munkáltató az FDSZDF részére véleményezési jogot biztosít Idegennyelv-tudási pótlék illeti meg a közalkalmazottat, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt. A nyelvtanároknál az oktatott nyelv kivételt képez, egyéb nyelveknél

12 3. kiadás 0. módosítás 12 (24). oldal munkáltatói döntés alapján illetheti nyelvpótlék. Mértékét és további feltételeit a Kjt (3) és (5) bekezdései határozzák meg. A pótlékok összegződnek. Idegen nyelven oktatók esetében a szaktárgy idegen nyelven oktatása a munkakör létesítésének általános feltétele, részükre idegennyelv-pótlék nem jár Túlmunkáért díjazást az erre előre, írásban elrendelt túlmunka elvégzéséért kaphat a közalkalmazott, minden esetben csak az elszámolási időszakban kötelező heti 40 órás munkaidőt meghaladó munkavégzés esetén Készenlétet vállalók a készenlét idejére 25 %-os alapbérre jogosultak, időarányosan. A készenlét idején végzett munka túlóradíjban számolandó el. Készenlét időtartamának ilyen esetben a munkáltató és a közalkalmazott közötti megállapodás az irányadó. Túlmunkadíjak az Mt (1)-(4) bekezdés szerint, megegyezés alapján, esetenként vagy általányként fizethetők Bérek kifizetése a közalkalmazottak által megadott pénzintézetbe való átutalással történik. A bérek átutalása a tárgyhót követő 6. napig történik A közalkalmazottnak - megfelelő indokok esetén - illetmény előleget lehet fizetni az e célra létesített keret mértékéig. A kérelmet a Gazdasági Osztályhoz kell benyújtani az ott rendelkezésre álló formanyomtatványon. A keret jelenlegi összege ,- Ft A törzsgárda jutalmazás mértékét a felek minden évben újra tárgyalják A vezetői besorolásokra az Nftv. rendelkezései az irányadóak A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár a Kjt. 78. alapján. 11. A közalkalmazottak kötelezettségszegése és következményei A Munkáltató utasítási jogából eredően szóban vagy írásban bármikor felhívhatja a közalkalmazott figyelmét olyan, általa helytelennek tartott magatartásra, amely etikai vagy fegyelmi vétséget meg nem valósító kötelezettségszegésnek minősül A közalkalmazott nem megfelelő magatartás tanúsítása esetén a szervezeti egység vezetője (helyettese), intézetigazgató, tanszékvezető etikai vagy fegyelmi intézkedést kezdeményezhet, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója - rektor vagy kancellár - dönt. Az eljárás bejelentésre, vagy hivatalos tudomásszerzés alapján indul A munkáltatói jogkör gyakorlója a rektor vagy a kancellár a bejelentést vagy tudomásszerzést követően haladéktalanul dönt az eljárás szükségességéről, és ezzel egyidejűleg elrendeli annak lefolytatását. Az eljárás elrendelésekor mérlegelni kell az eljárásra okot adó körülmény súlyosságát Nem megfelelő magatartások különösen a következők: a) a nem igazolt hiányzás (tanóráról-, vizsgáról-, konzultációról-, fogadóóráról-, szervezeti egység értekezletről, intézményi értekezletről, intézményi kötelező rendezvényről való igazolatlan távollét); b) vétkes kötelezettségszegés;

13 3. kiadás 0. módosítás 13 (24). oldal c) helytelen magatartás; a Főiskola által megfogalmazott magatartási normák ismétlődő, súlyos az Etikai Szabályzat vagy a Közalkalmazotti Fegyelmi Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozó - megszegése; d) az oktatáshoz tartozó, munkavégzéshez tartozó dokumentáció nem megfelelő kezelése (tantárgyprogram-, jelenléti ív-, vizsgalap-, Neptun-bejegyzés hiánya, aktualizálásának elmaradása, iratkezelési rendelkezések megszegése, pótlása a jogkörrel rendelkező által megadott határidőn túl); e) az intézményi/intézeti feladatok mulasztása, határidők be nem tartása; f) a szabályzatok, vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartása; g) a munkaidő/munkarend be nem tartása; h) nem oktató közalkalmazottak munkahelyük elhagyása munkaidő alatt engedély nélkül (kivéve cigaretta/kávé szünet, napi 8 órás munkaidő esetén napi 24 perc); i) a Főiskola jó hírének csorbítása; j) munkavégzés során, hallgatókkal történő kommunikáció alkoholos, valamint kábítószer hatása alatti állapotban, munkaidőben, illetve a Főiskola területén. Kivételt képeznek a Főiskola területére szervezett rendezvények, azok ideje alatt Igazolt hiányzásnak minősül: a) a közalkalmazott előre nem látott, elháríthatatlan kényszerítő erő, akadály (pl. gyerek belázasodott, de utólag orvosi igazolást hoz; de nem tartozik ide a busz lekésése) esetén telefonon értesíti a közvetlen felettesét/tanszékvezetőt, amennyiben nem éri el, sms-t, t-t ír neki és értesíti a szervezeti/intézeti adminisztrátort. Oktató, óraadó oktató esetében az adminisztrátornak a hallgatókat értesítenie kell az óra esetleges elmaradásáról; b) a közalkalmazott az előre látható, legfeljebb 15 perces késés esetén értesíti a közvetlen felettesét/tanszékvezetőt, illetve a szervezeti/intézeti adminisztrátort. Oktató, óraadó oktató esetében az adminisztrátor haladéktalanul értesíti a hallgatókat a késésről; c) táppénz, betegszabadság ideje; d) előre 8 munkanappal bejelentett és a tanszékvezető, illetve közvetlen felettes által engedélyezett szabadság A közalkalmazottak nem megfelelő magatartása esetén foganatosítható szankciók: Írásbeli figyelmeztetést adhat: a) munkáltatói jogkör gyakorlója (rektor vagy kancellár); b) etikai bizottság;

14 3. kiadás 0. módosítás 14 (24). oldal c) fegyelmi bizottság Etikai Bizottság (a tagok a Főiskola Etikai Szabályzata 16. rendelkezéseinek megfelelően kerülnek kijelölésre) által alkalmazható szankciók: a) írásbeli figyelmeztetés; b) magasabb vezetői, vezetői megbízás visszavonása; c) testületi tagságtól való megfosztás, illetve tagságból időlegesen vagy véglegesen kizárás Fegyelmi Bizottság (Rektor vagy kancellár + FDSZDF elnöke + jogtanácsos) a) írásbeli figyelmeztetés; b) nem megfelelő magatartással arányos illetmény/megbízási díj megvonása a havi illetmény/megbízási díj 60%-ig, legfeljebb 5 hónapra elosztva; c) nem megfelelő magatartással arányos illetmény/megbízási díj megvonása a havi illetmény/megbízási díj 100%-ig legfeljebb 3 hónapra elosztva; d) címmegvonás; e) vezetői megbízás visszavonása; f) rendkívüli felmentés A b), c) pontban szereplő bizottságok eseti jellegűek, a közalkalmazott által tanúsított magatartás súlyosságának függvényében, az adott eset összes körülményét figyelembe véve a munkáltatói jogkör gyakorlójának rektor vagy kancellár döntése alapján kerülnek összehívásra A munkáltatói intézkedésről írásbeli indokolással meg kell jelölni a felróható kötelezettségszegésnek minősített magatartást, és a közalkalmazottat a jogorvoslat módjáról és határidejéről tájékoztatni kell A pontban leírtaktól függően összehívott bizottság eljárására vonatkozó szabályokat, az eljárás rendjét az Etikai Szabályzat, vagy a Közalkalmazotti Fegyelmi Szabályzat tartalmazza A munkáltatói intézkedések ellen az általános szabályok szerint kezdeményezhető munkaügyi jogvita Az érintett közalkalmazott az eljárás során igénybe vehet érdekvédelmi, vagy jogi képviselőt. Erre irányuló kérését tőle megtagadni nem lehet A magyar nyelvet nem ismerő oktató ellen indult eljárásban a Főiskola részükre tolmácsot biztosít. 12. A közalkalmazott munkára képes állapota A munkáltató a közalkalmazott munkavégzésre alkalmas állapotát a munkakezdéskor és a munkavégzés alatt szúrópróbaszerűen ellenőrizheti, illetve a közalkalmazott is

15 3. kiadás 0. módosítás 15 (24). oldal köteles a munkára képes állapotát érintő lényeges körülményekről a munkáltatót tájékoztatni A közalkalmazott munkára képes állapotban megjelenési kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a munkavégzéshez szükséges élettani adottságokkal rendelkezik, és megfelelő egészségi, fizikai, szellemi állapotban van A munkavégzésre alkalmas állapot hiányát jelenti különösen az alkoholos befolyásoltság és a kábítószer hatása miatti bódult állapot Ha a közalkalmazott nincs munkára képes állapotban, nem állítható munkába, illetve a megkezdett munka végzésétől el kell tiltani és a munkáltató területét el kell hagynia A közalkalmazott munkára képes állapotának ellenőrzésére vonatkozó eljárásrendet a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza A vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készül. Amennyiben a vizsgálat alapján a közalkalmazott alkoholos állapota kétséget kizáróan megállapítható, vagy a közalkalmazott azt elismeri, vagy a vizsgálat elvégzését megtagadja, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlója a rektor vagy a kancellár mérlegelési jogkörébe tartozóan további munkajogi szankciókat határozhat meg, végső soron elbocsátás alapja lehet. 13. Kártérítési szabályozás Gondatlan károkozás esetén a közalkalmazott négy havi távolléti díjának erejéig felel, amennyiben nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt meg kell téríteni. Súlyosan gondatlannak minősül a károkozás különösen, ha a közalkalmazott: a) a munkáltató gazdálkodására vonatkozó szabályok súlyos megsértésével, b) az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával, illetve hiányos teljesítésével okozta a kárt, vagy c) a kár olyan - jogszabályba ütköző - utasítása teljesítéséből keletkezett, amelynek várható következményeire az utasított közalkalmazott előzőleg a figyelmét felhívta. A felelősség mértékét a szakszervezet bevonásával kell megállapítani A közalkalmazott megőrzési felelősségét az Mt szakaszai és a Vagyonkezelési Szabályzat rendelkezései határozzák meg. 14. A leltárhiányért való felelősség

16 3. kiadás 0. módosítás 16 (24). oldal A leltárkörzetek leltárhiányáért a leltározási körzetek vezetői és az ott dolgozók is felelnek A leltárfelelősséggel kapcsolatos részletes szabályozást az Mt szakaszai Leltározási Szabályzat rendelkezései tartalmazza A Munkáltató kártérítési igényét kártérítési határozattal állapítja meg a fegyelmi eljárásra vonatkozó eljárási szabályok betartásával, az elévülési időn belül. 15. Költségtérítés és egyéb, béren kívüli juttatások Munkáltató a közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulást biztosít. A juttatás Campus kártyára történő utalással valósul meg, melynek mértéke teljes munkaidő esetén 8.000,- Ft. A szerződő felek ennek mértékét évente újra megállapítják a mindenkori hatályos Szja. törvény alapján. Az évközi törvényváltozás esetén a felek évközben felülvizsgálják az adható összeget Munkáltató - dunaújvárosi lakással vagy lakhatási lehetőséggel nem rendelkező - közalkalmazottnak, kérelemre kollégiumi elhelyezést biztosíthat az erre a célra fenntartott szolgálati férőhelyeken. A szolgálati férőhely igénybevételének részletes szabályait, költségét, nyomtatványait a Főiskola Szolgálati Férőhely Szabályzata tartalmazza Munkáltató a távolsági tömegközlekedéssel, valamint a gépjárművel munkába járás költségét - az erre irányuló igénylés esetén - megtérítheti a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint, legrövidebb útvonal kitételével A Munkáltató a közalkalmazottat évente legkésőbb március 31. napjáig utazási utalvánnyal látja el A Munkáltató egyedi döntés szerint, az Intézményfejlesztési Tervhez igazodóan támogathatja a közalkalmazottak továbbtanulását, a Foglalkozatási követelményrendszerben foglaltak alapján. A tanulmányi szerződés megkötéséről a szervezeti egységvezető javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója a rektor vagy a kancellár - dönt Amennyiben szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a közalkalmazott által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a Munkáltató a közalkalmazottat a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveggel, de legfeljebb ,- Ft értékben támogatja, melyből a keret értékére 5000,- Ft fordítható. A juttatás az igazoló dokumentumok benyújtásával igényelhető a Műszaki Szolgáltató Központnál A Munkáltató iskolakezdési támogatást adhat minden olyan közalkalmazottnak, akinek a közoktatásról szóló törvény értelmében tanköteles gyermeke van és a tanintézmény által kiállított iskolalátogatási igazolással, valamint családi pótlék folyósításáról szóló dokumentummal rendelkezik, továbbá megfelel a HR Szolgáltató Központ által kiadott tájékoztatóban meghatározott együttes feltételeknek. A közalkalmazottak a támogatást utalvány formájában kapják, mely kizárólag taneszköz és iskolai ruházat vásárlására használható fel, mértéke ,- Ft/gyermek. A támogatás összegéről évente a szerződő felek külön megállapodnak.

17 3. kiadás 0. módosítás 17 (24). oldal A Munkáltató a közalkalmazott házastársa vagy egyenes ágbeli rokona halála esetén temetési segélyt biztosít. A szerződő felek ennek mértékét évente újra megállapítják a mindenkori hatályos Szja törvény alapján. Az évközi törvényváltozás esetén a felek évközben felülvizsgálják az adható összeget. A segély a 3. számú mellékletben meghatározott formanyomtatványon és igazoló dokumentumok bemutatásával igényelhető A Munkáltató a Közalkalmazott gyermekének születése esetén, akit saját háztartásában nevel, egyszeri pénzbeli ellátásban részesíti. A szerződő felek segély mértékét évente újra megállapítják a mindenkori hatályos Szja törvény alapján. Az évközi törvényváltozás esetén a felek évközben felülvizsgálják az adható összeget. A segély az 4. számú mellékletben meghatározott formanyomtatványon és igazoló dokumentumok bemutatásával igényelhető A béren kívüli juttatások egy része a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt, annak első napjától a próbaidő tartalmát is beleértve - a közalkalmazott igénylése nélkül, alanyi jogon jár. A béren kívüli juttatások meghatározott része a jogosultság felmerülésekor, az erre vonatkozó nyilatkozatok kitöltésével és a jogosultságot igazoló dokumentumok csatolásával igényelhető. Nem jár béren kívüli juttatás fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozás céljából igénybe vett távollét esetén, azok teljes tartama alatt A további jogviszonyban foglalkoztatott közalkalmazott nem jogosult a béren kívüli juttatások igénybe vételére A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott a béren kívüli juttatás részmunkaidő arányában megállapított részére jogosult A béren kívüli juttatásokat legkésőbb a jogviszony megszűnése napjáig lehet igénybe venni. Az étkezési hozzájárulásként nyújtott Campus kártyán lévő pénz a jogviszony megszűnésekor nem megváltható, azonban a jogviszony megszűnését követően a keret erejéig, de legfeljebb a tárgyév végéig felhasználható. 16. Kollektív munkaügyi vita Munkaügyi vita esetén egyeztetésnek van helye Az egyeztetésre vonatkozó eljárás szabályozása: A Munkáltató és az FDSZDF az Mt szakasza alapján a közöttük létrejövő jog- és érdekviták rendezésére esetenként 5 tagú egyeztető bizottságot hoznak létre, amelybe a felek 2-2 fő tagot delegál, akik közül 1-1 fő külső szakértőt is választhatnak A bizottság elnökét - a nem szakértő delegátusok közül - sorshúzással választják A bizottság döntéseit konszenzussal hozza meg A döntés végrehajtása a felek részéről kötelező jellegű.

18

19 3. kiadás 0. módosítás 19 (24). oldal 1. sz. melléklet: A fő- és másodállású oktatók heti órarendi óráinak normatív szabályozása, helyettesítésük rendje Az oktatóknak egyéni normatív óraterheléseiken felüli helyettesítéseikért az óraadó tanárok óradíjának megfelelő helyettesítési díjat kell fizetni a 40 órás munkaterhelésen felül. A helyettesítési díjak pénzügyi alapjainak megteremtéséért a rektor, az intézetigazgatók és az intézményi oktatási egységek (továbbiakban intézményi tanszékek) vezetői a felelősök. Az oktatók normatív óraterheléseit, valamint az órakedvezményeket a Foglalkoztatási Követelményrendszer tartalmazza. A normatív óraterhelés és órakedvezmények változtatása előtt a munkáltató köteles 15 nappal korábban tájékoztatni a szakszervezetet. 1. Az intézetek normatív óraszáma: Az oktatók, tanárok, kutatók kötelező óraterhelései az intézet létszámadatai alapján meghatározott összes normatív óra és a Foglalkoztatási Követelményrendszer alapján számított összes órakedvezmény különbsége. 2. Az intézet ténylegesen ellátandó heti óraszámát az érvényes tantervek, valamint az aktuális hallgatói létszámadatok által meghatározott előadási és gyakorlati csoportok száma alapján kell meghatározni, figyelemmel az intézmény tantermeinek befogadóképességére. 3. A ténylegesen ellátandó heti óraszám és a normatív óraszám különbsége határozza meg a többletóra terhelést. Az órakülönbözet ellátásáról az intézetigazgató köteles gondoskodni a tanszékvezetőkön keresztül. 4. Előadások esetében követelmény a kiscsoportos előadások mellőzése, ilyenek szándékos tervezésével nem növelhető az ellátandó heti óraszám. 5. Gyakorlati kurzusok létszámát a tanterv, illetve a termek, laboratóriumok és műhelyek befogadóképessége szerint kell meghatározni.

20 3. kiadás 0. módosítás 20 (24). oldal 2. sz. melléklet: Bejelentés a Főiskolán kívül folytatott további jogviszonyra (közalkalmazott) BEJELENTÉS a Dunaújvárosi Főiskolán kívül folytatott további jogviszonyra Alulírott. (név),... (szervezeti egység). (beosztás), munkáltatói hozzájárulás céljából bejelentem, hogy további jogviszony keretében tevékenységet kívánok folytatni / folytatok*, az alább megnevezett intézményben / cégben. Intézmény/Cég neve**:.. Székhelye:.. Adószáma:.. Beosztás:.. Végzett tevékenység:.. Tevékenység megkezdésének időpontja:...-tól...-ig Heti munkaidő:.. A Dunaújvárosi Főiskolán végzett tevékenységével a munkaideje egybe esik / részben esik egybe / nem esik egybe* -tól határozatlan időre Jogviszony megnevezése: közalkalmazott / munkaviszony / megbízási szerződés / vállalkozás* Dunaújváros,.. munkavállaló Szervezeti egységvezető javaslata: javaslom az engedélyezést / nem javaslom engedélyezni* Indoklás nemleges javaslat esetén:

21 3. kiadás 0. módosítás 21 (24). oldal... Dunaújváros,.. szervezeti egységvezető A további jogviszony létesítéséhez: hozzájárulok / nem járulok hozzá* Dunaújváros,. munkáltatói jogkör gyakorlója Rektor/Kancellár *A kívánt rész aláhúzandó. **Az intézmény/cég megnevezésénél fel kell tüntetni a vállalkozói, egyéni vállalkozói, megbízási szerződéses, valamint az Universitas Kft és Ecotech Zrt-nél létrejött jogviszonyokat is. Amennyiben több intézménynél, cégnél folytat tevékenységet, mindet be kell jelenteni!

22 3. kiadás 0. módosítás 22 (24). oldal 3. sz. melléklet: Temetési segély igénylő lap Tisztelt Kancellár Asszony! Tisztelt Rektor Úr! Alulírott..(közalkalmazott neve, születési hely, idő), mint a Dunaújvárosi Főiskola (szervezeti egység) közalkalmazottja, ezúton szeretném kérni, hogy részemre forint, azaz.. forint összegű temetési segély kiutalását a csatolt halotti anyakönyvi kivonat alapján engedélyezni szíveskedjen. A kérelmem alapja, hogy a jelenleg hatályos Kollektív Szerződés egyenesági rokon halála esetén. forint összegű segély kifizetését teszi lehetővé. Dunaújváros, év,... hónap... nap. Kérelmező Szervezeti egység részéről ellenjegyezte:... Intézetigazgató/ Szervezeti egység vezető A HR Szolgáltató Központ részéről ellenjegyezte: A kifizetést utalványozom. Dunaújváros, HR Szolgáltató Központ Rektor Melléklet: - anyakönyvi kivonat másolati példánya Kancellár

23 3. kiadás 0. módosítás 23 (24). oldal A dokumentum két eredeti példányban készül. Egy példány Gazdasági Osztályhoz és egy példány HR Szolgáltató Központhoz kerül (személyi anyagban). Intézetigazgató/Szervezeti egység vezetője által ellátott szignóval a HR Szolgáltató Központ juttatja el a munkáltatói jogkör gyakorlójához aláírásra.

24 3. kiadás 0. módosítás 24 (24). oldal 4. sz. melléklet: Gyermek születéséhez kapcsolódó segély igénylő lap Tisztelt Kancellár Asszony! Tisztelt Rektor Úr! Alulírott..(közalkalmazott neve, születési hely, idő), mint a Dunaújvárosi Főiskola (szervezeti egység) közalkalmazottja, ezúton szeretném kérni, hogy részemre forint, azaz.. forint összegű, a gyermek születése után járó segély kiutalását a csatolt születési anyakönyvi kivonat és a gyermek lakcímkártyája alapján engedélyezni szíveskedjen. A kérelmem alapja, hogy a jelenleg hatályos Kollektív Szerződés gyermek születése esetén. forint összegű segély biztosítását teszi lehetővé. Dunaújváros, év,... hónap... nap. Kérelmező Szervezeti egység részéről ellenjegyezte:... Intézetigazgató/ Szervezeti egység vezető A HR Szolgáltató Központ részéről ellenjegyezte: A kifizetést utalványozom. Dunaújváros, HR Szolgáltató Központ Rektor Kancellár Melléklet: - gyermek lakcímkártyájának és születési anyakönyvi kivonatának másolati példánya A dokumentum két eredeti példányban készül. Egy példány Gazdasági Osztályhoz és egy példány HR Szolgáltató Központhoz kerül (személyi anyagban). Intézetigazgató/Szervezeti egység vezetője által ellátott szignóval a HR Szolgáltató Központ juttatja el a munkáltatói jogkör gyakorlójához aláírásra.

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS amely egyrészről a MEDOSZ Hegyhát Munkahelyi Alapszervezete, mint a munkavállalók érdekképviseleti szerve, másrészről az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő: - 9761 Táplánszentkereszt,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER V. FEJEZET A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. december

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 138/199 (X.8.) kormányrendelet 4/B -ának (1) bekezdésében az intézmény vezetőjének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogi szabályozás kialakulásának fő állomásai 2. A munkajogviszony fogalma 3. A megbízás fogalma 4. A

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes a nemzeti érdekeket előtérbe helyező állam olyan

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság -

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Gödöllői Tankerület Szabados Lajosné Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő - Szabadság - Irányadó jogszabályok A 2012. évi I. törvény a munka

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1 A törvény hatálya Törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) érintő módosításokat tartalmaz. A törvény előkészítésére az Országos

Részletesebben

3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszegrijaras@upcmail.hu SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszegrijaras@upcmail.hu SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. számú melléklet A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XX. Kongresszusának 2013. június 30. napján elfogadott szövegmódosítás egybeszerkesztve a 2012. december 8. napi módosított 2011. március

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 10. Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa,

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya TERVEZET A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya 1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT.

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2009. ÉVI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. -1- Bevezetı A Részvénytársaság és a munkavállalók munkaviszonyból eredı jogait és kötelességeit általános érvénnyel a Munka

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén) amely létrejött, egyrészről a Szent István Egyetem EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén) Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat célja, a szabályzatot

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben