Közalkalmazotti Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közalkalmazotti Szabályzat"

Átírás

1 Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V

2 Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3. o 2. A szabályzat módosítása 3. o 3. Az együttműködés elvei 3. o 4. A közalkalmazotti tanács jogkörének gyakorlása 4.o 5. A KT joggyakorlásának rendje 5.o 6. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetése, munkavégzés 5. o 7. Foglalkoztatással összefüggő szabályok 6. o 8. Felmentés, rendkívüli felmentés, kötelességszegés 9. o 9. Munkaidő 10. o 10. Közalkalmazottak szabadsága 11. o 11. Előmeneteli és illetményrendszer 12. o 12. Béren kívüli juttatások 13. o 13. Kártérítési felelősség 13. o 14. Munkaügyi viták 14. o 15. Egyéb-és záró rendelkezések 14. o 16. A KT elnök és tagok munkajogi védelme, tájékoztatás 15. o 17. Kollektív munkaügyi vita 15. o 18. Záró rendelkezések 16. o 1. sz. melléklet (Közalkalmazotti jogviszony) 17. o 2. sz. melléklet (Szakmai gyakorlati idő) 18. o 3. sz. melléklet (NOKS munkakörök) 22. o 4. sz. melléklet (Pedagógusok bértáblája) 23. o 5. sz. melléklet (Pótlékok) 24. o Nyilatkozat 25. o 2

3 Közalkalmazotti Szabályzat A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI igazgatója, valamint az intézmény közalkalmazotti tanácsa, a Kjt ) 2.) bekezdése, a 17 1.) 2.) bekezdése és annak módosításai alapján a közalkalmazotti tanács (továbbiakban: KT) törvényileg biztosított jogkörei gyakorlásával, valamint kapcsolatrendszerükkel összefüggő kérdésekben az alábbi szabályzatot alkotják. Szakszervezeti csoport hiányában kollektív szerződés az intézményben nincs, e szabályzat a Kjt.17. (3) szerint nem helyettesíti a kollektív szerződést, az abban szabályozhatóak közül kizárólag a munkaviszonyból származó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozóan tartalmazhat megállapításokat. A szabályzat tervezetét a közalkalmazotti tanács elnöke egyezteti az intézményvezetővel, majd kikéri a közalkalmazottak véleményét. A véleményezett és elfogadott szabályzat kerül a KT és a munkáltató elé aláírásra. Jelen szabályzat a évi közalkalmazotti szabályzat átdolgozása, mely a mellékleteket is érinti. Készítésénél figyelembe vettük a Kjt., Mt., Nkt., a 326/2013. kormányrendelet, a 20/ EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéséit és a KLIK kollektív szerződését. 1.) A szabályzat hatálya A közalkalmazotti szabályzat a Kjt.2. 1.bek. és a 18 2.bek.alapján közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályzatnak minősül. Ennek megfelelően személyi hatálya kiterjed a intézmény valamennyi közalkalmazottjára, az intézmény vezetőjére is. A szabályzat az aláírás napján lép hatályba, érvényessége határozatlan ideig, illetve felmondásig tart. Hatályát veszti a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével. A szabályzatnak csak azon rendelkezései hatályosak, amelyek nem ütköznek magasabb rendű jogszabályba. 2.) A szabályzat módosítása Módosításra az alábbi esetekben kerülhet sor: - Az aláírók bármelyikének kezdeményezésére, - jogszabályi változások miatt, annak szabályzatbeli ütközése okából, - a közalkalmazotti gyűlés határozata alapján. 3.) Az együttműködés elvei A munkáltató és a KT a jogai gyakorlása és kötelességük teljesítése során kötelesek együttműködni. Az együttműködésük célja: - az intézmény nevelő-oktató és az azt segítő tevékenységének színvonalemelése, 3

4 - a kiegyensúlyozott munkahelyi légkör biztosítása, - a jogok és kötelességek összhangjának megteremtése, - a meglévő anyagi lehetőségek jobb kihasználása. A kapcsolatrendszer formái: - évente legalább két alkalommal közösen áttekintik az intézmény helyzetét, az időszak feladatait, a lehetséges munkáltatói intézkedéseket, - a nyári időszakban a szakmai helyzetet, - az őszi időszakban a következő év tervezését, - a KT jelzőfunkciót is ellát: jelzi a dolgozói kéréseket és igényeket, a munkahelyi konfliktusokat, melyek megoldására közösen törekszik a munkáltatóval. - a közalkalmazottak közösségét érintő soron kívül felmerülő kérdések rendezése érdekében rendkívüli tanácskozást tartanak. - a munkáltató biztosítja, hogy az együttes tanácskozások, megbeszélések előtt a KT megismerje az intézmény helyzetét érintő fenntartói döntéseket, és elképzeléseket, minden tényt és adatot, amely az együttműködéshez szükséges. - a KT írásos állásfoglalást, véleményt, javaslatot nyújthat be a munkáltatóhoz jogosultsága körében. - a munkáltató 15 napon belül írásban válaszol a KT beadványára. - a KT és a munkáltató között felmerülő vitás kérdésekben egyeztető eljárást kell lefolytatni. - a KT elnökével vagy valamely tagjával képviselteti magát az intézmény vezetőségi értekezletein. 4.) A közalkalmazotti tanács jogkörének gyakorlása Az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottakat a választott KT képviseli. A KT-t ha jogszabály másként nem rendelkezik 3 évente újra kell választani. Jelen esetben ez a következő választás 2018-ban lesz esedékes. A KT jogosítványait az elnökön és tagjain keresztül gyakorolja. Az írásos előterjesztéseket iktatni kell. Hasonlóan kell eljárni az írásos munkáltatói válaszokkal is. A KT jogosultságai: - egyetértési jog, - véleményezési jog, - javaslattételi jog, - egyéb részvételi jogok. Egyetértési jog: -KT-elnök munkaviszonyának megszüntetése estén illeti meg a közalkalmazotti tanácsot. Véleményezési jog: A munkáltató döntése előtt a KT-val véleményezteti - a belső szabályzatok tervezetét, 4

5 - a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét (az intézmény fejlesztési terveit, a munkarend átszervezését, a fenntartó vagy a szakmai alapdokumentum megváltozásának tervezetét) - a nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációra vonatkozó elképzeléseit - a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, - a munkarend kialakítását, a szabadságolási terv elkészítését. A közalkalmazotti szabályzatban meghatározott véleményezési jogok érvényesítésének elmulasztása esetén a munkáltató intézkedés megtámadható. Az intézkedés eltérő vélemények esetén is végrehajtható a munkáltató részéről. (A KT ellenvélemény tehát nem halasztó hatályú, de megegyezés hiányában a munkáltatói döntés megtámadható). Javaslattételi joggal rendelkezik a KT az intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben. 5.) A KT joggyakorlásának rendje A KT a munkáltató tervezett intézkedésével kapcsolatos álláspontját 15 napon belül közli a munkáltatóval. Ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, mintha az intézkedéssel egyetértene. A munkáltató köteles a KT együttdöntési, illetve véleményezési jogkörébe tartozó ügyekben legalább 15 nappal a tervezett intézkedés előtt az írásos tervezeteket a KT elnökének átadni. A KT köteles jogait az intézkedési tervezet kézhezvételétől számított 15 napon belül gyakorolni. Véleménye kialakítása előtt e határidőn belül közalkalmazottakkal tájékozódó megbeszélést folytat. A KT jogosult a munkáltató nyilvántartásába betekinteni. A munkáltatótól tájékoztatást kérhet a közalkalmazottak jogviszonyával összefüggően az élet- és munkakörülmények, a gazdasági és a szociális érdekeivel kapcsolatos kérdésekben. A munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg. 6.) Közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetése, munkavégzés 6.1. A jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott, mint munkavállaló. A munkáltatónak minden jogviszonyt az alkalmazáskor írásban kell megkötni. Ebben kell meghatározni a fizetési osztályt, a fizetési fokozatot, a munkába lépés napját, a munkahelyet, a munkahely munkakör jellegét (változó, állandó) a munkáltatói jogkört gyakorló munkakörét. A megállapodás megkötésére és kinevezésére (az első számú vezető kivételével a munkáltatónál) az intézmény első számú vezetője jogosult. Az első számú vezetőt a fenntartó önkormányzat nevezi ki A jogviszony kiszámításakor minden esetben Kjt.87.. vagy annak módosítása szerint kell eljárni. (lásd: 1. számú melléklet: Közalkalmazotti jogviszony) 5

6 6.3. Az intézménynél első alkalmazáskor a próbaidő munkakörre való tekintet nélkül 3 hónap. Pedagógus munkakörben történő kinevezésnél első alkalommal 2 év gyakornoki időt kell kikötni A közalkalmazott további jogviszony, vagy munkaviszony létesítését köteles a munkáltató vezetőjének írásban bejelenteni. Pedagógus dolgozónál ez a jogviszony nem érintheti a 32 órás kötött munkaidejét A jogviszony megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést minden esetben írásban kell megtenni a munkáltatónak és a munkavállalónak is, ennek hiánya a jogviszony jogellenes megszűntetését jelenti. A közalkalmazotti jogviszony megszűnik: - a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával - a közalkalmazott halálával, - a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: - közös megegyezéssel, - áthelyezéssel, az e törvény hatálya alá tartozó munkálatok között - lemondással, - rendkívüli lemondással, - felmentéssel - azonnali hatállyal a próbaidő alatt, - elbocsátással. 7.) Foglalkoztatással összefüggő szabályok 7.1. Tanulmányi szerződést köthet a munkáltató szakember szükséglet biztosítása érdekében. A szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, másik fél pedig kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, illetőleg a képzettség megszerzése után meghatározott időn keresztül a munkáltatóval munkaviszonyát fenntartja. A munkavállaló köteles munkáltatójának előzetesen bejelenteni, ha más munkáltatóval kíván tanulmányi szerződést kötni. A szerződést írásba kell foglalni. A tanulmányi szerződésben meg határozni a munkáltatót terhelő támogatás formáját, mértékét, a munkavállaló által a munkáltatónál kötelezően munkaviszonyban történő idő tartamát, amely 5 évnél hosszabb nem lehet. Amennyiben a munkáltató s szerződésben foglalt támogatást nem biztosítja, a másik fél mentesül a kötelezettség alól. Ha a támogatásban részesülő tanulmányait nem megfelelő eredménnyel folytatja, nem mutatja be a szerződés szerinti időpontban a munkáltatónál a szerződésben előírt képzettséget igazoló okiratot, illetőleg a meghatározott időtartamot nem tölti le, a munkáltató követelheti a tényleges nyújtott támogatásnak megfelelő összeg visszatérítését. Ha a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a tanulásra, akkor köteles a közalkalmazott részére átlagkeresetet és költségtérítést folyósítani, valamint szerződésileg a képzéssel összefüggő egyéb költségeket is vállalhat. 6

7 Ha a közalkalmazott nem a munkaköréhez szükséges, az intézménynél nem hasznosítható képzésben vesz részt, azt munkáltatójával előzetesen nem egyezteti, semmiféle támogatásban nem részesülhet Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha a közalkalmazotti jogviszony: - felmentéssel (kivéve alkalmatlanság, nem megfelelő munkavégzés) - rendkívüli lemondással, - jogutód nélküli megszűnés miatt szűnik meg. A végkielégítés összege a mindenkori hatályos jogszabály alapján határozható meg. Nem jár végkielégítés, ha a közalkalmazott nyugellátásra szerzett jogosultságot, valamint, ha a közalkalmazotti jogviszony a jogszabályban meghatározott időnél kevesebb. A végkielégítés a jogviszony függvényében a Kjt.37.. alapján jár A munkavállaló munkaképes állapotának megállapítására a közvetlen vezetője jogosult. A munkavállaló köteles az erre jogosult vezető kérésére a szükséges vizsgálatoknak magát alávetnie. Ha ezt megtagadja, a munkahelyről azonnal eltávolítandó. Ha a vizsgálat eredménye negatív, a kiesett munkaidőre átlagkeresetet kell elszámolni. A vizsgálat miatt negatív eredmény esetén sem kezdeményezhető munkaügyi vita. A munkáltató köteles a munkavégzés egészségügyi és a balesetmentes feltételeit biztosítani. A munkavállaló tartozik a munkáltató által megjelölt időben a munkát megkezdeni és befejezni. A munkahelyen a megjelenés önmagában nem minősül tényleges munkavégzésnek. Köteles a munkavállaló munkaképes állapotban munkára jelentkezni, és munkát végezni, a munkavégzéshez szükséges vagy előírt munkafelszerelést viselni Közalkalmazotti igazolást kell kiadni a munkavállaló részére a jogviszony megszűnésekor. Ennek tartalmaznia kell a jogviszonyban töltött időt, a tárgyévben igénybe vett szabadság idejét, a betöltött munkakört, a jogviszony megszűnésének módját Minden pedagógus munkaköri feladatai: - A tanítással, valamint a gyerekekkel, tanulókkal, ezek csoportjaival való közvetlen foglalkozás és annak előkészítése, - tanmenet, foglalkozási vagy fejlesztési terv készítése, - írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok, egyéb tanulói munkák felülvizsgálata, javítása, - a szemléltetési és kísérleti eszközök tanítási órákra való előkészítése, és használata, - a leltározásban való közreműködés - a pedagógiai beosztással kapcsolatos adminisztrációs munka elvégzése, - tantestületi, illetve munkaközösségi értekezleten való részvétel, - óraközi felügyelet, - szülőkkel való kapcsolattartás, 7

8 - írásbeli vizsgákon (osztályozó javító) vizsgáztatói vagy felügyeleti feladatok ellátása. - iskolai rendezvényeken, ünnepségeken való részvétel, - írásbeli beszámoló készítése az éves tevékenységéről, - megbízás esetén osztályfőnöki feladatok ellátása A kötelező óraszámba beszámítható feladatok: - szakkörök, diákkörök vezetése, - tanulói étkeztetés, - az iskolai könyvtár működtetése, - diáksportköri foglalkozások vezetése, - üzemi tanműhelyek látogatása előre a tanmenetben tervezettek szerint, - felzárkóztató foglalkozások, - rehabilitációs foglalkozások. A 32 órás kötött pedagógusi munkaidőbe beszámítandó feladatok: - ünnepségek előkészítése és megrendezése, - iskolánk tanulóinak táboroztatása, - versenyekre való kiküldetés ideje, - tanulmányi kirándulás ideje, - nyertes pályázatok esetén a pályázó(k) díjazása akkor lehetséges, ha erre a pályázati pénzügyi keret ad lehetőséget. Munkaközösség vezető feladatai: - szaktárgyi, tantervi követelményrendszer módosításának segítése, - a szakmai munkatervek összehangolása, ellenőrzése, - javaslattétel a tantárgyfelosztásra, - a pályakezdők patronálásának megszervezése, - módszertani szakmai továbbképzések szervezése, irányítása, - a szakmai feladatok koordinálása, értékelése, ellenőrzése, - nyílt- és bemutató órák szervezése, a szakirodalom figyelemmel kísérése, - iskolai beszerzéseknél javaslattétel taneszközökre, szakirodalomra, - tevékenységi körében a nevelés oktatás rendszerének fejlesztése. A testnevelő feladatai: - tornaszoba és a sportudvar rendjének megőrzése, tisztántartása, - iskolai sportrendezvények szervezése és irányítása, - a rábízott eszközök vagyonvédelme, - a szükséges konkrét baleset megelőzési feladatok ismertetése az egyes foglalkozások előkészítő részében. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök együttműködési feladatai: - a veszélyeztetett hátrányos helyzetű gyerekekkel és szülőkkel való foglalkozás, - állandó kapcsolattartás az osztályfőnökkel, osztálytanítókkal, napközis nevelőkkal, - a veszélyeztetett tanulók nyilvántartásba vételének egyeztetése, - kezdeményezi a tanulók életkörülményeit segítő gyámügyi intézkedéseket, - kapcsolat tartás az iskolaorvossal, védőnővel, gyámügyi, rendőri szervekkel, nevelési tanácsadóval, a gyermekvédő intézet megbízottaival, részükre jellemzéseket, beszámolókat készít, - tanév végi értekezlet alkalmával beszámol a gyermek-és ifjúságvédelem helyzetéről, osztályfőnöki munkájáról. 8

9 A pedagógiai asszisztens feladatai: - munkaideje heti 40 óra, az iskola működési rendjének megfelelő nyitvatartási időben, szükség esetén lépcsőzetes munkakezdéssel, - napi tevékenysége során segíti a tanórák előkészítését, lebonyolítását, szemléltető eszközök készítését, differenciált foglalkoztatás megvalósítását, - segíti az ügyelet és az étkeztetés lebonyolítását, a tanulók kísérését, - munkaköri feladatit az osztályfőnök irányításával az igazgató utasításainak megfelelően látja el. - részt vesz a leltározási feladatok elvégzésében, iskolai rendezvények technikai előkészítésében és szükség esetén a nagytakarítási feladatok lebonyolításában. A diákmozgalmi vezető feladatai: - a diákmozgalom éves tervének elkészítése, - a hagyományos rendezvények szervezése, sikeres lebonyolításának segítése, - egyeztetés a diáktanáccsal és iskolavezetéssel az éves programok tekintetében - félévenkénti beszámoló az elvégzett munkáról, a diákmozgalom helyzetéről. 8. Felmentés, rendkívüli felmentés, kötelességszegés A Kjt a felmentésről így rendelkezik: (1)144 A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/D. -ban és a 32. -ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták; b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselőtestület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség; c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően; d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt (1) bekezdés g) pont]. (2) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. (3) Ha az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alkalmatlanság a közalkalmazott munkavégzésével vagy magatartásával függ össze, a felmentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el. A Munka Törvénykönyve azonosan határozza meg a Kjt-vel a rendkívüli felmentést: 78. (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. (2) Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. 9

10 A kötelezettségek vétkes megszegése esetén a közalkalmazottal szemben alkalmazható hátrányos következmények: - szóbeli figyelmeztetés, - írásbeli figyelmeztetés, - jutalmazásból való kizárás. Ezek az intézkedések akkor foganatosíthatók, ha a kötelességszegéstől 6 hónál kevesebb idő telt el, és a munkáltatónak erről kevesebb, mint 15 napja van tudomása. 9. Munkaidő Intézményünkben heti munkaidő 40 óra. Részmunkaidőben foglalkoztatottaknál munkaszerződés szerint a 40 óra arányos része. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kötelező órák és kötelező feladataik idejét, 32 óra kötött munkaidő erejéig kötelesek az iskolában vagy vezetői megbízással iskolai ügyben eljárva hivatalos helyen tölteni. A 32 órás kötött munkaidő teljesítéséről a pedagógus köteles írásbeli nyilvántartást vezetni, és azt minden hónap végén vezetői ellenőrzésre leadni. Munkaszüneti napra munkát csak a munkáltató vezetője rendelhet el. Díjazás nélküli és óradíjas pedagógusi túlmunka A tanulással lekötött munkaidőn felül maximum napi 2 óra, hetente 6 óra erejéig, illetve egy tanévben 30 alkalommal rendelhető el díjazás nélküli túlmunka. Az efölötti elrendelt napi vagy heti túlmunkát( havi munkaidő keretre vetítve) illetve a 30 alkalom fölötti kirendelést kötelező óradíjas alapon kifizetni a pedagógusnak. A túlmunka díjazásánál, pedagógusoknál az óradíjat kell figyelembe venni, melyet az alábbiak szerint kell kiszámítani: A pedagógus pótlékok nélküli illetménye osztandó del. Nem pedagógusi munkakörökben végzett túlmunkáért, annak időarányos lecsúsztatása jár. Ha heti pihenőnapon a pedagógus vagy a pedagógiai munkát segítő alkalmazott munkát végez, másik munkanapon pihenőnap illeti meg. Ilyen eset országosan jogszabályban elrendelve munkanapok ünnepek miatti átszervezésekor, illetve helyi munkatervben rögzítetten az évközi szünetek átrendezésével adódhat. Ügyelet Ügyeletet teljesít a pedagógus reggel a gyermekek fogadásakor 7.00 órától, valamint az óraközi szünetekben, napközis foglakozások közötti időben, melyért a 32 órás heti időkeretben 2 óra elszámolandó. Versenyek, kirándulások, táborok idején a keletkező plusz órákat a havi nyilvántartásban lecsúsztatással kell kompenzálni, ha ez a megjelenő magas teljesített óraszám miatt nem lehetséges, az intézményvezetővel előzetesen külön egyedi megállapodást kell kötni a kompenzációra vonatkozóan, melyben irányadó az, hogy a kiküldetésben töltött éjszakák számának kétszerese jár csúszó napként a külső helyszínen folyamatosan több napos feladattal megbízott dolgozó részére. 10

11 10. Közalkalmazottak szabadsága A közalkalmazottak - az alsó-és közép közalkalmazotti osztályban évi 20 munkanap, - a felső- és kiemelt közalkalmazotti osztályban évi 21 munkanap alapszabadság illeti meg. A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú pótszabadság jár. Az első fokozatban azonban pótszabadság nem illeti meg. Az oktató-nevelő munkát végző közalkalmazottat (pedagógust), valamint az azt közvetlenül segítő alkalmazottat (gyógypedagógiai asszisztenst) évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg, melyből legfeljebb 15 munkanapot, a munkáltató oktatónevelő, illetőleg oktatással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehet. ( A nevelő oktató munkát közvetlenül segítő /NOKS/ munkaköröket a 3. számú melléklet tartalmazza) A pedagógusnak az iskolában az őszi, a téli és tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok. A pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a június 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban kell kiadni. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni. A szabadságot a tárgyévben kell kiadni, ha ez elháríthatatlan ok (pl.: betegség) miatt nem megvalósítható, akkor annak elhárulását követően kell kiadni. Az alapszabadság egynegyedét a munkáltató a közalkalmazott kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, de ez nem érinti a fentebbi pedagógusokra vonatkozó főszabályt. A közalkalmazottnak erre vonatkozó igényét a szabadság előtt legkésőbb 15 nappal be kell jelenteni. A szülőknek (anya, apa) pótszabadság jár az alábbiak szerint: - 1 gyermeke után kettő, - 2 gyermeke után négy, - kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, melyben a 16. életévét betölti. Úgynevezett apaszabadság illeti meg az apát a gyermek születése után, a gyermek 2 hónapos koráig 5, ikerszülés esetén 7 nap erejéig. A fizetés nélküli szabadságot legalább annak kezdési időpontja előtt 15 nappal írásban kell kérni a munkáltatótól, az indok feltüntetésével. Fizetés nélküli szabadság alanyi jogon az alábbi esetben jár a munkavállalónak: - gyermek gondozása céljából a gyermek 3 éves koráig. - hozzátartozó ápolása céljából maximum 2 évig, - tényleges katonai szolgálat idejére (önkéntes, tartalékos). Nem alanyi jogú ok esetén a fizetés nélküli szabadság kiadása a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik. A munkaviszony szüneteltetésének időtartamára a következő esetben jár szabadság: - keresőképtelenséget okozó betegség tartamára, - szülési szabadság tartamára, - 14 éven aluli gyermek gondozása, ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság a gondozás első félévére, 11

12 - tartalékos katonai szolgálat idejére, - minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló átlagkereset fizetésben részesül. Felsőfokú tanulmányokat folytató munkavállalót tanulmányi szerződés esetén plusz juttatások illetik meg, ilyen esetben is köteles az engedélyezett távollétekre a munkavállaló igazolást bemutatni. 11. Előmeneteli és illetményrendszer Az intézményünkben dolgozók előmeneteli és illetményrendszerét, a gyakornoki időt és a minősítést a 326/2013.(VIII.20.) kormányrendelet hatályos II. fejezete tartalmazza. A Kjt.-ben előírtak szerint a nem pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazottak besorolása fizetési osztályokban, fokozatokban jut kifejezésre. A pedagógusi végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai asszisztens a pedagógus bértábla szerint kell besorolni. A közalkalmazottat a kinevezéstől számított 3 év várakozási idő elteltével, eggyel magasabb fizetési fokozatba kell sorolni. Besorolásnál a közalkalmazottat az általa ellátott munkakör alapján kell a megfelelő közalkalmazotti osztályba besorolni. ( 3. sz. melléklet: NOKS munkakörök) Pedagógus munkakör esetén a besorolás és munkabér a Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt.) alapján állapítandó meg.(4 számú melléklet: A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált bér) Pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak munkaköre alapján pótlék jár, ennek mértékét a CXC. törvény (Nkt.) 8. számú melléklete és módosításai határozzák meg. (5. számú melléklet: Pedagógus pótlékok) A pedagógusok minősítését a 326/2012.(VIII.31.) kormányrendelet részletesen rendelkezik, a belső ellenőrzés, tanfelügyeleti ellenőrzés és minősítés hármas egységet képez, megvalósításuk a jogszabályokban rögzítettek szerint 2015-ben megkezdődött. Illetményelőleg A munkavállaló részére, ha legalább 6 havi munkaviszonya van a munkáltatónál évente legfeljebb 1 alkalommal adható fizetési előleg maximum 6 havi visszafizetésre. Az előleg összege maximum a minimálbér 5-szöröse lehet. A munkavállaló ez irányú kérelmét írásban terjeszti elő, melyről az illetékes tankerület dönt (a KT és az intézményvezető javaslatára) a költségvetés függvényében. Jutalmat a munkáltató tartósan jó, vagy kiemelkedő munka esetén adhat, ha a költségvetés megengedi. Jutalmazásnál az első számú vezető előzetesen kikéri a szakmai munkaközösség vezetők és a KT véleményét is. Jutalmazásnál érvényesítjük a végzett munka mennyiségét- és minőségi differenciálást. Figyelembe vesszük a dolgozó által végzett munkatervi feladatok végrehajtásának színvonalát, a munkaterven kívül jelentkező feladatok ellátását, a szakmai fejlődést és szakmai képzésben való részvételt. A jutalom nem kötelező juttatás. Jutalom nem adható annak: - aki 3 hónapnál rövidebb ideje van az intézmény állományában, - fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 12

13 - a jutalmazás időpontját megelőzően a jutalmazandó időszak felénél több ideig betegállományban, vagy fizetés nélküli szabadságon van. Jubileumi jutalom: - 25 év után kéthavi, - 30 év után háromhavi, - 40 év után öt havi pótlékok, illetménykiegészítések nélküli bérrel jár a dolgozónak. 12. Béren kívüli juttatások A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés napi munkába járás esetére annak a dolgozónak jár, akinek állandó lakhelye, illetve tartózkodási helye nem egyezik meg a munkáltató telephelyével. A közforgalmú járművek (vasút, távolsági autóbusz) igénybevételét az szabja meg, hogy melyik közlekedési eszköz menetrendje igazodik legjobban a dolgozó munkarendjéhez. Munkába járáskor a dolgozó saját gépkocsiját abban az esetben veheti igénybe, ha tömegközlekedési eszközzel a munkahely nem érhető el, vagy ha a dolgozó munkarendje nem igazodik a tömegközlekedéshez. Közlekedési költségtérítés a bérlet árának 86 %-a. A személygépkocsi munkába járásra vagy kiküldetési használatát egyedi esetben a munkáltató vezetője engedélyezheti, elszámolása a mindenkori érvényes rendelet szerint történik. Egyéb béren kívüli juttatásokról a KLIK kollektív szerződése minden évben a költségvetés függvényében rendelkezik. 13. Kártérítési felelősség A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Az 1. bekezdésben foglalt feltételek fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló 4 havi távolléti díjának összegét. Kollektív szerződés rendelkezése alapján, gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke legfeljebb a munkavállaló nyolc havi távolléti díjának összege. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt meg kell térítenie. A munkavállaló köteles megtéríteni a kárt a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt részéről elháríthatatlan ok idézte elő. 13

14 14. Munkaügyi viták Kollektív munkaügyi vita: a munkáltató és a közalkalmazotti tanács között felmerült jogvitának nem minősülő a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő vita. A munkajogi vitában közvetítőként munkavállalói oldalról a felső szakszervezet és a KT kérhető fel elsősorban. Munkaügyi jogvita: A munkáltató és a munkavállaló közötti, a munkavállaló jogviszonyával kapcsolatos vita, melynek rendezésére a területileg illetékes bíróság hivatott. A kereset benyújtása előtt a helyi KT bevonásával egyeztető eljárás kezdeményezhető. Egyezség esetén a munkavállaló keresete visszavonható. 15. Egyéb-és záró rendelkezések A közalkalmazottak sztrájkjánál VII./1989.sz.törvényben foglalt korlátozásokat kell alkalmazni. Sztrájk esetén is biztosítani kell a munkáltató működését alapvetően érintő teendőket, ilyen például a napközit ellátó felügyelet. Jogszerű sztrájk esetén a munkavállalóval szemben hátrányos intézkedés nem tehető, a dolgozót megilleti a sztrájk idejére az esedékes illetménye. A Közalkalmazotti Szabályzat aláírásával lép hatályba. Egy-egy példányát át kell adni a Közalkalmazotti Tanácsnak, tantestület megbízottjának, az intézmény vezetőjének. A Közalkalmazotti Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. A Közalkalmazotti Szabályzatot a munkáltató nevében az első számú vezető a munkavállalók megbízásából a helyi KT elnöke megegyező véleménye kinyilvánításával írja alá. A KT működésével összefüggő kérdések - az információk közzététele: hirdetőn, értekezleteken, gyűléseken. - A munkáltató biztosítja a KT működéséhez az alábbiakat: - telefonhasználat hivatalos ügyben, - irodaszerek szükség esetén és mértékig, - hozzáférés a szükséges szakkönyvekhez, útmutatókhoz, Feladata ellátása érdekében a közalkalmazotti tanács elnökét beosztás szerinti havi munkaideje tizenöt, tagját beosztás szerinti havi munkaideje tíz százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg. A munkaidő-kedvezmény igénybevételét - előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal korábban be kell jelenteni. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár. 14

15 A Közalkalmazotti Tanács tagjait és elnökét megillető munkaidő-kedvezményt- ha pedagógus- kötött munkaidejének terhére kell kiadni oly módon, hogy a munkaidőkedvezmény nyolcvan százaléka a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre, húsz százaléka a neveléssel-oktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidőre essen. 16. A KT elnök munkajogi védelme, tájékoztatás A KT elnökét munkajogi védelme körében a munkáltatónak ki kell kérnie a KT véleményét a tervezett intézkedés előtt legalább 15 nappal kell ha: - közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése, - más munkahelyre való beosztás esete áll fenn. Tájékoztatási kötelezettség áll fenn az alábbi esetekben: A munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri a közalkalmazotti tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről. Munkáltatói intézkedésnek minősül különösen: a) a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása, b) termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése, c) a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme, d) a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása, e) az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés, f) az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása, g) a képzéssel összefüggő tervek, h) a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele, i) az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete, j) a munkarend meghatározása, k) a munka díjazása elveinek meghatározása, l) a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés, m) az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés, n) a családi élet és a munkatevékenység összehangolása, o) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés. 17. Kollektív munkaügyi vita - Kollektív munkaügyi vita esetén a munkáltató és a KT az egyeztetésre szabott 7 nap alatt megegyezésre törekszik, bevonva a munkaközösség vezetőket. - Egyeztetési sikertelenség esetén a felek közvetítőként bevonják a SZK képviselőjét. - Újabb sikertelenség esetén döntőbíró szükséges. 15

16 A KT tájékoztatási kötelezettségei: a.) A munkáltató tudomására kell hozni a választásokat követő munkanapon a tanács tagjainak nevét, valamint jogkörük gyakorlásával kapcsolatos megbízásait. Elnök: Szukics Tibor ülések levezetése, Tagok: Antalka Zsoltné, Mórocz Istvánné ülések összehívása, előkészítése b.) Tájékoztatni kell a munkáltatót a közalkalmazotti gyűlések, megbeszélések időpontjáról, témájáról. c.) Határozathozatal ismertetése hirdetőn, értekezleten. A munkáltató tájékoztatás ideje, módja: A munkáltató és a KT tájékoztatási kötelezettségébe tartozó információkat a tervezett intézkedés, döntés, rendezvény előtt három nappal köteles a másik fél tudomására hozni. A tájékoztatásmódja: az intézményvezető az elnököt, és fordítva. A KT. működési ügyrendje: - a KT megválasztását követő 15 napon belül összeül, - az első ülésen tagjai közül elnököt választ, - határozatait szótöbbséggel hozza, - határozatképes, ha ülésén a tagoknak legalább a fele részt vesz, - szavazategyenlőség esetén az elnök dönt, - üléseit szükség szerint tartja, a KT-t az elnök hívja össze, minden esetben össze kell hívni, ha valamelyik tag, vagy a munkáltató az ok megjelölésével kéri. - a KT ülésein a tagok csak személyesen vehetnek részt, - a KT tagjai a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a munkavállalók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra, - a KT a munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan magatartásra köteles. A KT sztrájkban résztvevő tagjának megbízatása sztrájk idejére szünetel. 18. Záró rendelkezések Jelen közalkalmazotti szabályzatot a felek határozatlan időre kötötték. Példányt kap: Pócsik József igazgató Szukics Tibor KT elnök Bartos Sándor Ált. Iskola (kifüggesztésre) Várpalota, január 29.. Szukics Tibor KT elnök.. Pócsik József igazgató 16

17 1. sz. Melléklet A közalkalmazotti jogviszony idejének kiszámítása 17

18 2. sz. melléklet 18

19 3. sz. melléklet: Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörök 2. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez 119 A B C D E F G H I J K 1 Munkakör megnevezése A B C D E F G H I J 2 Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök 3 óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár * * * * 4 dajka * * * * 5 gondozónő és takarító * * * * 6 laboráns * * * * 7 könyvtáros * * * * * * 8 szakorvos * * 9 pedagógiai felügyelő * * * * * 10 gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő * * * * 11 pedagógiai asszisztens * * * * 12 gyógypedagógiai asszisztens * * 13 szabadidő-szervező * * * * * * 14 pszichopedagógus * * * * * 15 műszaki vezető * * * * 16 ápoló * * * * 17 hangszerkarbantartó * 18 jelmez- és viselettáros * * * 19 úszómester * 20 rendszergazda * * * * 21 Egyéb munkakörök 22 munkaügyi, személyzeti előadó * * * 23 gazdasági dolgozó * * * * * * 24 műszaki dolgozó * * * * * 25 oktatástechnikus * * * * 26 számítógép-kezelő * * * 27 számítógéprendszerprogramozó * * * 28 ügyviteli gépkezelő * * * 29 ügyviteli dolgozó * * * * 30 könyvtáros technikus * * * 31 könyvtáros asszisztens * * * 32 kisegítő dolgozó * * * 19

20 20

21 21

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2310 Szigetszentmiklós, Csonka János u. 5. KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A közalkalmazotti szabályzatot

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Jelen Közalkalmazotti Szabályzat Bitay Éva, a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola igazgatója és a közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak nevében eljáró Közalkalmazotti Tanács /KT/ alkotta,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság -

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Gödöllői Tankerület Szabados Lajosné Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő - Szabadság - Irányadó jogszabályok A 2012. évi I. törvény a munka

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat célja, a szabályzatot

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A felmentési idővel kapcsolatosan érdekelne, hogy a munkavégzés alóli mentesítés idejére jár-e szabadság. A kérdéssel kapcsolatban

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS amely egyrészről a MEDOSZ Hegyhát Munkahelyi Alapszervezete, mint a munkavállalók érdekképviseleti szerve, másrészről az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő: - 9761 Táplánszentkereszt,

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓISKOLÁJÁNAK

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Gyakornoki szabályzat Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Irányadó jogszabályi helyek 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 22. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt) Készítette: Homonyik Katalin Éva intézményképviselő Nyíregyháza, 2014. 2 Tartalom Törvényi háttér... 3 1. A szabályzat célja és tartalma... 3 2. A szabályzat

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés Dr. Paczolay Péter Úrnak Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Elnöke részére Budapest Tárgy: Alkotmányellenesség utólagos megállapítását kezdeményező indítvány Tisztelt Elnök Úr! A Közszolgálati Szakszervezetek

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás összefüggő szakmai gyakorlatról

Tárgy: Tájékoztatás összefüggő szakmai gyakorlatról Soproni Szakképzési Centrom Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja 9431 Fertőd, Joseph Haydn u.2. Tel./Fax: 99/370-918 99/537-162 e-mail: porpaczy@porpaczy.hu ; gazdasagi@porpaczy.hu

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10267. számú törvényjavaslat az állami tisztviselőkről Előterjesztő: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2016. április 2016. évi törvény az állami tisztviselőkről

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben