Közalkalmazotti Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közalkalmazotti Szabályzata"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó szabályzata (a továbbiakban Szabályzat)) az alábbi tartalommal jött létre. 1. A Közalkalmazotti Szabályzat személyi hatálya: 1.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi főállású (teljes munkaidős) közalkalmazottra A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottakat a jelen Szabályzatban meghatározott jogok és juttatások a részmunkaidejük arányában illetik meg és a kötelezettségek is ennek megfelelően terhelik őket A nyugdíjuk mellett továbbfoglalkoztatottakra, illetve nyugdíjasként foglalkoztatott közalkalmazottakra, az 1.1. és 1.2. pontok rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 2. A Közalkalmazotti Szabályzat időbeli hatálya 2.1. Jelen Szabályzat határozatlan időtartamra jött létre. Szabályait a helyébe lépő új Szabályzat hatályba lépéséig kell alkalmazni A Szabályzat kihirdetése a Munkáltató irodahelyiségeiben való kifüggesztéssel, ill. valamennyi dolgozó aláírással történő tudomásulvétellel történik meg A kifüggesztés időpontja: a Szabályzat aláírását követő 3 napon belül A jelen Szabályzatban foglaltakat a kifüggesztést követő naptól kell alkalmazni. 3. A Közalkalmazotti Szabályzat módosítása 3.1. A Szabályzatot módosítani kell, ha rendelkezései jogszabályba ütköznek, jogszabályi változás miatt a rendelkezései jogellenessé válnak A Szabályzat módosítására javaslatot tehet a Munkáltató a közalkalmazotti képviselő 3.3. A módosító javaslatokat érdemben kell elbírálni, és megválaszolni.

2 A módosítással kapcsolatos vitát a kollektív munkaügyi vitára irányadó jogszabályok szerint kell elbírálni. (Munka tv. 94. ) 3.5. A módosítások hatályba lépéséről annak időpontjáról minden esetben külön kell rendelkezni. A módosítási javaslatok előkészítésére, vitájára és aláírására az ezekre irányadó általános szabályokat kell alkalmazni. 4. A Szabályzat és a kinevezés kapcsolata A Kjt ában meghatározottak szerint történő kinevezés a jelen Szabályzatba sem ütközhet. A Kjt. 21. (3) bekezdésének utolsó mondata szerint létrejövő további megállapodás keretében a Munkáltató és a közalkalmazott a Szabályzatban meghatározott jogosultságtól, juttatásoktól és feltételektől csak a közalkalmazottra kedvezőbb feltételek biztosításával térhet el. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a kinevezési okmány kiegészítésére vagy az esetleges külön megállapodásra is. 5. A Szabályzat módosításának hatása a kinevezésre A Szabályzatban biztosított egyes juttatások és kedvezmények a biztosításukra vonatkozó jogszabályok változása, vagy hatályon kívül helyezése esetén változatlanul csak akkor illetik meg továbbra is a közalkalmazottat, ha azokat a kinevezési okmányban vagy kiegészítő megállapodásban külön kikötötték (nevesítették). A jogszabályváltozás szerinti helyzetet a Szabályzatban annak egyidejű módosításával is rendezni kell. 6. A jognyilatkozatra vonatkozó szabályok A Munkáltatónak írásba kell foglalnia a következő fontosabb nyilatkozatokat (a Munka tv. 6. -ában szereplő felhatalmazás alapján): a munkakörbe nem tartozó munkavégzés elrendelését és díjazásának feltételeit (pl. belső helyettesítés); a Munkáltatón belüli más munkahelyre beosztást; az állandó munkahelyen kívüli és a más munkáltatónál történő munkavégzés elrendelését; a túlmunka és a készenlét, ügyelet elrendelését; a pihenőnapon és a munkaszüneti napon történő munkavégzés elrendelését. valamennyi nyilatkozatot a közalkalmazott kérésére; vagy a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály előírása alapján. Az utasítást, - ha a közalkalmazott jogellenességre hívta fel a munkáltató figyelmét, és annak teljesítése kárt okozhat - írásba foglalásáig a közalkalmazott nem köteles teljesíteni, annak végrehajtását jogszerűen megtagadhatja..

3 3 Az írásba foglalás elmaradása vagy elmulasztása miatt a közalkalmazottat hátrány nem érheti. 7. Újraalkalmazás és továbbfoglalkoztatás 7.1. A Munkáltató amennyiben lehetséges újra alkalmazza (foglalkoztatja) a nála üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés folytán munkaképtelenné vált, ill. a megváltozott munkaképességű, vagy utóbb munkaképességét visszanyert közalkalmazottat. 8. A kinevezés feltételei (Kjt. 21. ) 8.1. A közalkalmazott büntetlen előéletét 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja A közalkalmazotti jogviszony létrehozása előtt a leendő közalkalmazottat tájékoztatni kell a kinevezés pontos feltételeiről, ki kell oktatni a titoktartási követelményekről, továbbá lehetőség szerint meg kell győződni alkalmasságáról és szakértelméről is A közalkalmazott nem hallgathat el a Munkáltató előtt olyan tényt, körülményt vagy állapotot, amely a kinevezését akadályozza, vagy jogellenessé teheti. A közalkalmazott megtévesztő információiból eredő következményeket és károkat maga tartozik viselni Nem létesíthető közalkalmazotti jogviszony, ha a közalkalmazott ezáltal közeli hozzátartozójával (irányítási/felügyeleti) ellenőrzési, vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. (150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. ) 9. A kinevezéssel összefüggő megállapodások 9.1. A Kjt. 21. (3) bekezdésének rendelkezésein túlmenően a kinevezési okmányba kell foglalni: a foglalkoztatás kezdő időpontját, azt, hogy a közalkalmazotti jogviszony határozott vagy határozatlan időre létesült, a határozott idejű kinevezés esetén azt a tényt, amely a Kjt. 21. (2) bekezdésében meghatározott módon ezt lehetővé teszi, illetve azt a jogszabályi felhatalmazást vagy előírást, amelyen a határozott idejű kinevezés alapul, ha a felek ebben állapodnak meg, akkor a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. -ában meghatározott kinevezés maximális tartamát, az esetleges szakmai követelményekre vonatkozó megállapodást illetően (pl. iskola, tanfolyam elvégzését, minősítő vizsga letételét), azokat a foglalkoztatási feltételeket, amelyek kikötését a felek fontosnak tartják, így különösen a munkaidőre, a munkavégzés helyére, a pihenőidők igénybevételére, az illetmény és egyéb juttatások mértékére, az utasítási jog

4 4 terjedelmére, a felelősség mértékére és kizárására stb. irányadó szabályokat a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időként elismert időtartamot, továbbá a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére irányuló kikötéseket Ha a fenti megállapodások valamelyikét, illetve a fentieken túlmenő megállapodásokat (amelyeket a felek bármelyike lényegesnek ítél) nem tartalmazza a kinevezési okmány, akkor azt ki kell egészíteni. Az új belépő a kinevezési okmány aláírásával egyidejűleg elfogadja a kollektív szerződést és a feladatait tartalmazó munkaköri leírást. Az utóbbi két okmányt az illetékes munkahelyi vezető biztosítja, egyben gondoskodik a munkatárs bemutatásáról és eligazításáról. 10. A próbaidő A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban próbaidő köthető ki. Ennek időtartama 3 hónap A kinevezéskor kikötött próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő alatt a közalkalmazotti jogviszonyt, indokolás nélkül, bármelyik fél, azonnali hatállyal megszüntetheti. Áthelyezéssel és választással betöltött munkakör esetén próbaidő nem köthető ki. 11. Határozott idejű kinevezés helyettesítés esetén Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén, ha arra közalkalmazott helyettesítése miatt kerül sor, a kinevezéskor meg kell határozni a foglalkoztatás várható időtartamát és azt a feltételt vagy időpontot, amelynek bekövetkezése esetén a közalkalmazotti jogviszony megszűnik. 12. Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének kiegészítő feltételei A Munkáltatónál betöltött közalkalmazotti jogviszony munkaidejét érintő, munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a Munkáltató előzetes, írásbeli engedélyével létesíthető A munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének engedélyezése, illetve megszüntetésének elrendelése tekintetében a jogszabályokban meghatározott feltételeken túlmenően azt szükséges vizsgálni, hogy az sérti-e a Munkáltató érdekeit. Ha ilyen következmények nem bizonyíthatóak, a Munkáltató hozzájárulását csak akkor tagadhatja meg, ha a további jogviszony létesítése, illetve fenntartása a közalkalmazottól elvárható minőségű munkavégzést gátolja A Munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott beosztásával (munkakörével) azonos területen másodállásban, mellékfoglalkozásban, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem foglalkoztatható. (Kjt a.)

5 Szerződő Felek a Munkáltató szervezeti keretén kívüli munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésével kapcsolatban egyéb tilalmakat nem határoznak meg, a kérelmeket esetileg egyeztetés alapján bírálják el. 13. A kötelező módosítás esetei A dolgozó nőt terhessége megállapításától kezdődően a gyermek egyéves koráig kérésére és orvosi vélemény alapján állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni, vagy a munkafeltételeket ennek megfelelően módosítani. Keresete akkor sem lehet kevesebb az előző átlagkereseténél, ha a megfelelő munkakör vagy a feltételek átalakításának lehetősége hiányában (Munka tv. 85. (1) (2) bek.) a munkavégzés alól fel kell menteni A Munkáltatónál üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés folytán csökkent munkaképességű közalkalmazott továbbfoglalkoztatásáról megfelelő munkakörben a Munkáltató köteles gondoskodni. 14. A közalkalmazotti szerződés időleges módosítása Ha a közalkalmazott időlegesen (átmenetileg a Munka tv ában foglaltak szerint) az eredeti munkakörnél alacsonyabb besorolású munkakört lát el, vagy időlegesen munkakörébe nem tartozó feladatot teljesít (Munka tv ), ez a törvényben meghatározott feltételeken túlmenően, az eredeti munkaköréhez, iskolai végzettségéhez képest nem lehet aránytalanul eltérő, nem vezethet emberi méltósága sérelméhez, és nem járhat számára keresetveszteséggel A közalkalmazott, ha az eredeti munkaköre helyett átmenetileg más helyettesítését látja el, a helyettesítéssel ellátott munkakör alapján jogosult díjazásra. Ez nem lehet kevesebb az eredeti munkaköre szerint átlagkereseténél. A helyettesítés nem eredményezi automatikusan a helyettesítéssel ellátott magasabb kategóriába történő átsorolást. 15. A közalkalmazotti előmenetel elősegítése Ha a jogszabályok változása folytán a közalkalmazott az előző besoroláshoz képest alacsonyabb besorolásba kerül, számára az átképzés lehetőségét ha erre mód van a magasabb besorolás elérésének biztosítása érdekében javasolni, illetve biztosítani kell Képzéssel, továbbképzéssel, illetőleg átképzéssel ha ennek feltételei fennállnak elő kell segíteni a közalkalmazottak előmenetelét, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. -ának feltételei szerint. A továbbképzéssel kapcsolatos konkrét feltételeket a Munkáltató és a közalkalmazott esetenként külön szerződésben rögzítik.

6 16. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 6 A közös megegyezéssel és az áthelyezéssel történő megszüntetés lehetséges bármely jövőbeni időpontban. Ilyen esetben lehetőség szerint meg kell állapodni minden vitás kérdésben, továbbá a munkavégzés alóli mentesítés időpontjában és időtartamában is A rendkívüli lemondás joga az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 3 napon belül, de legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított 12 hónapon belül gyakorolható A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyáról való lemondását köteles írásba foglalni, de a lemondás okát vagy indokát nem kell közölnie A Munkáltató csak írásban mentheti fel a közalkalmazottat. Szervezeti okból [Kjt. 30. (1) a) b)] pedig csak abban az esetben, ha a Munkáltatónál nincs a képzettségének megfelelő munkakör, vagy a felajánlott munkakörök betöltését a közalkalmazott nem vállalja A munkáltatói felmentés csak a Kjt. 30. (1) bekezdésében meghatározott, olyan bizonyított (bizonyítható) felmentési okon alapulhat, amely kellő súllyal támasztja alá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének szükségességét. Így, tartós alkalmatlanságra hivatkozással akkor menthető fel a közalkalmazott, ha a további foglalkoztatása a Munkáltatótól nem várható, mert az részére tarthatatlanná vált, vagy aránytalan terhet jelentene. Ugyanilyen feltétellel szüntethető meg a felmentési korlátozás alatt állók közalkalmazotti jogviszonya (Kjt. 32. ) is A közalkalmazott alkalmatlanságára vagy nem megfelelő munkavégzésére alapozott felmentést megelőzően lehetőséget kell biztosítani a felhozott kifogások elleni védekezésre s erről a tényeket és állításokat is tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni. 17. A felmentési védelem kiegészítése A Kjt ában meghatározott védelem illeti meg azt a közalkalmazottat, aki a Munkáltatónál hosszú ideje dolgozik, munkájával és magatartásával a Munkáltató eredményes működését folyamatosan és értékelhetően szolgálta. A fentiek szerint minősítendő közalkalmazott jogviszonyát csak rendkívül indokolt esetben lehet felmondani A Munka tv. 90. (2) bek.-ben előírt védelem (védett korúak védelme) tekintetében is alkalmazni kell a Kjt. 32. (2) bek.-ben előírt eljárást. 18. A felmentési idők A felmentési idők a Munkáltató részéről történő felmentés esetén a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő alapján kerül megállapításra, a Kjt. és :a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései szerint A Munkáltató legalább a pontban rögzített felmentési idő fele tartamára köteles a közalkalmazottat a munkavégzés alól a kérésének megfelelő időpontokban

7 7 mentesíteni. Munkáltatói mérlegelés alapján a közalkalmazott a teljes felmentési idő tartamára is mentesíthető a munkavégzés alól A felmentési idő teljes tartamára mentesíteni kell a közalkalmazottat a munkavégzés alól, ha közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére a Munkáltató részéről a Kjt. 32. (1) bek.-ben, valamint a Munka tv. 90. (2) bek.-ben meghatározott felmentési védelem ellenére szükség volt, a Kjt. 30. (1) a) és b) pontjában meghatározott okból volt szükség. 19. A korengedményes nyugdíjazás A korengedményes nyugdíjazás szabályait felső szintű jogszabály tartalmazza Kezdeményezéséhez a közalkalmazott hozzájárulása és a Szakszervezet egyetértése szükséges. 20. Az öregségi nyugdíjazás Az öregségi nyugdíjazás szabályait az évi LXXX. törvény (korábban: évi II. tv.) határozza meg. 21. Eljárás a közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése esetén Ha a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére a foglalkoztatási törvényben meghatározott feltételek szerint kerül sor (három hónapos, illetőleg 30 napos előzetes értesítéssel), a felmentés időpontjai a foglalkoztatási törvény szerint alakulnak A felmentési idő a felmentést közlő irat kézbesítését követő napon, vagy az abban rögzített későbbi időpontban kezdődik Munkáltatói felmentés esetén ha a munkavégzés alóli mentesítést megelőzően a közalkalmazott új munkahelyet talál, a Munkáltató köteles a közalkalmazott által megjelölt időponttal a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez hozzájárulni. A fenti ok miatti közalkalmazotti jogviszony megszüntetése után fennmaradt felmondási időre a közalkalmazotti átlagkeresete nem illeti meg A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése és megszűnése esetén a közalkalmazottnak az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni illetményét és minden járandóságát, továbbá ki kell adni a közalkalmazotti igazolást (Kjt a szerint), valamint kérésére a minősítését (Kjt. 40. (2) bek.) és az egyéb igazolásokat. A közalkalmazott halála esetén a kifizetés az örökös részére történik, a hagyatékátadó végzés alapján A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése esetén a közalkalmazottal tisztázni kell a Munkáltatót megillető követeléseket, megfizetésük módját és határidejét.

8 8 Ha ez nem lehetséges, a Munkáltató fizetési felszólítással vagy az általános kárfelelősségre vonatkozó jogszabályok szerint támaszthat követelést a közalkalmazottal szemben Munkáltatói felmentés esetén a nem megfelelő munkavégzésre alapozott felmentés esetét kivéve a tanulmányi szerződés alapján a közalkalmazottal szemben követelés nem támasztható Amennyiben a közalkalmazott rendkívüli lemondással kívánja közalkalmazotti viszonyát megszüntetni, a felek minden esetben egyeztetnek. 22. A jogszabályokat kiegészítő rendelkezések A munkáltatói jogokat a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazottak emberi méltóságát és alkotmányos jogait szem előtt tartva köteles gyakorolni, továbbá köteles minden olyan tényt, körülményt vagy adatot közölni, amely a közalkalmazott munkahelyén belüli helyzetét közvetlenül érinti. 23. A közalkalmazott kötelezettségei A közalkalmazott köteles haladéktalanul értesíteni a Munkáltatót, elsősorban közvetlen felettesét, illetve a Munkáltató bármely vezetőjét, ha a munkahelyen történő megjelenése akadályba ütközik A közalkalmazott köteles a munkahelyi vezető tudomására hozni, ha a Munkáltató működésével kapcsolatban olyan tényt, körülményt, eljárást észlel, amely a Munkáltatónak kárt okozhat, a közvetlen vezetőtől pedig utasítást kérhet az ezek elhárítására irányuló tevékenységet illetően A titoktartásra vonatkozó (Munka tv (3) bek.) szabályokat a Munkáltató belső előírásai állapítják meg, amely az SZMSZ mellékletét képezik A közalkalmazott köteles a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat a kinevezése szerint munkaidején belül elvégezni. Ha ez munkaidőben nem teljesíthető, a túlmunkavégzésre vonatkozó szabályok szerint ellenérték illeti meg A közalkalmazott időlegesen köteles munkakörébe nem tartozó munkát is elvégezni, más munkáltatónál és állandó munkahelyén kívül is munkát végezni, a Munka tv ai szerint. A közalkalmazott ilyen esetekben díjazásra (a Munka tv. 83/A. (5) bek. értelmében) a végzett munka alapján jogosult, amely nem lehet kevesebb az eredeti munkakör szerinti átlagkereseténél. A Munkáltató köteles megtéríteni a közalkalmazott ezzel összefüggésben felmerült költségeit is Ha a közalkalmazott a munkakörébe nem tartozó feladatot úgy látja el, hogy eredeti munkafeladatait is teljesíti, helyettesítési díj illeti meg (Munka tv ) A Munkáltatónál a helyettesítés ideje meghatározatlan időtartamú is lehet, azonban ezt, illetve ennek feltételeit belső utasításában rögzíteni kell.

9 9 24. A Munkáltató kötelezettségei A Munkáltató köteles biztosítani a közalkalmazott jogainak gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges feltételeket A Munkáltató köteles tőle elvárható módon biztosítani a munka biztonságos végzéséhez szükséges feltételeket A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles és jogosult a közalkalmazottat a munkavégzéshez szükséges információkkal ellátni, irányításáról gondoskodni, ennek keretében munkavégzését rendszeresen ellenőrizni, a szükséges iránymutatást megadni, feladatait meghatározni, a beosztottakat a megfelelő munkavégzés érdekében utasítani. (Munka tv (1) (3) bek.) A Munkáltató köteles a közalkalmazottnak a jogszabályokban, a belső szabályzatokban, illetőleg a kinevezési okmányban meghatározott illetményt és pótlékait megfizetni Munka tv (4) bek., a Munka tv. 8. (2) bek., valamint a 141. és 164. szabályaira is figyelemmel A közalkalmazottak munkaköri leírása, a munkakörébe tartozó feladatok, csak közös, a Munkáltató és a közalkalmazott megegyezésével módosítható. 25. Mentesülés a munkavégzés alól A Munkáltató írásban engedélyezheti (Munka tv f) pont), hogy a közalkalmazott indokolt esetben mentesüljön a munkavégzés alól. Az erre irányuló, a közalkalmazottal kötendő megállapodásban kell meghatározni, hogy ezt az időtartamot a közalkalmazott ledolgozza (Munka tv (3) bek.), vagy a kiesett időre átlagkereset illeti meg. (Munka tv (3) bek.) A Munka tv ában foglalt feltételeken felül a közalkalmazott mentesül a munkavégzés alól, közvetlen hozzátartozó halála esetén 3 munkanapig, véradásonként 1 munkanapig terjedően. A fenti esetben a távollét idejére a közalkalmazott részére átlagkeresete jár. 26. A közalkalmazott képzésére és továbbtanulására irányadó szabályok A Munkáltató köteles biztosítani, hogy a közalkalmazott a munkavégzéshez szükséges ismereteket megszerezhesse. (Munka tv (3) c) pontja.) A Munkáltató az illetmény és a költségek megtérítése mellett kötelezheti a közalkalmazottat, hogy az általa kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vegyen, és az általa előírt vizsgákat letegye. Mindez azonban a közalkalmazott személyi vagy családi körülményeire tekintettel aránytalan sérelmet nem okozhat. (Munka tv (4) bek. és Kjt. 39. (1) bek.) A tanulmányi szerződések körében a kedvezmények mértéke a Munka tv ban meghatározott mértéknél alacsonyabb nem lehet.

10 10 Fentiektől eltérni külön megállapodással történő tanulmányi szerződés megkötésével lehet Tanulmányi szerződés megkötése a Munkáltató hatáskörébe tartozik A tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségek megszegése esetén a Munka tv (1) (2) bek. és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. -a szerint kell eljárni. 27. Munkarend A Munkáltatónál irányadó munkarendet a Szabályzat határozza meg, valamennyi közalkalmazottra kiterjedően, az alábbiakban meghatározott elvek és szabályok szerint A munkarendtől eltérni csak a jogszabályban, a kollektív szerződésben és a kinevezési okmányban meghatározott feltételek szerint, illetve a közalkalmazottal történő eseti megállapodás alapján lehet. 28. A teljes munkaidő meghatározása A teljes napi munkaidő 8 óra Ha az általános munkarendben dolgozó munkáját kijelölt munkahelyén kívül végzi, előzetesen szervezeti egysége távolléti naplójában tünteti fel távolléte okát, helyét, idejét. 29. Eltérő munkaidő Az előzőek szerint meghatározottaktól eltérni a közalkalmazottal történő előzetes eseti megállapodás alapján lehet. Előre nem látható, rendkívüli körülmények esetén elrendelhető eltérő munkavégzés, azonban a közalkalmazottak részére lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy a családját erről értesíthesse, a kiskorú gyermekének felügyeletéről gondoskodjon stb., és adott esetben meg kell téríteni a rendkívüli munkavégzés miatt felmerült költségeit és kárát. A Szabályzat szerinti munkaidő-beosztástól egyéb okból tervezett tartósan eltérő foglalkoztatás esetén a közalkalmazottat erről legalább egy héttel korábban értesíteni kell A munkarend megállapításánál figyelembe kell venni a pihenőidők megállapítására irányadó szabályokat (Munka tv ). 30. A pihenőidők meghatározása A pihenőnapok: a szombat és a vasárnap A pontban meghatározott pihenőidő havonta összevontan is kiadható, de két pihenőnapnak ez esetben is vasárnapra kell esnie.

11 A rendkívüli munkaidőben végzett munka meghatározása és elrendelésének feltételei Rendkívüli munkaidőben végzett munka túlmunka, készenlét, illetve az ügyelet, a pihenőnapon és munkaszüneti napon végzett munka A rendkívüli munkavégzés csak indokolt esetben és írásban rendelhető el, a szabályzat 6. pontjában is rögzítettek szerint. Az elrendelés korlátozását a Munka tv és ai határozzák meg Az elrendelhető éves túlóra maximum 200 óra, beleértve a heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon elrendelhető túlmunkát is. (Munka tv ) Az elrendelhető túlmunka felső határa két egymást követő napon összesen négy óra A készenlét azt jelenti, hogy a közalkalmazott, a teljes munkaidejét meghaladóan, a Munkáltató rendelkezésére áll. Ha a közalkalmazott a készenléte alatt munkát is végez, az túlmunkának minősül Pihenőnapon történő munkavégzés a túlmunkára vonatkozó szabályok szerint rendelhető el. Pihenő- és munkaszüneti napra munkavégzés legalább 48 órával a munkavégzés kezdete előtt rendelhető el A munkavégzéshez tartozó előkészítő és befejező munkák munkaidőn túli elvégzése túlmunkának minősül. (Munka tv (2) bek.) Nem túlmunka az engedélyezett távollét ledolgozása, a közalkalmazottal kötött megállapodás alapján. (Munka tv (3) bek.) 32. A rendkívüli munkaidőben történt munkavégzés ellenértéke A túlmunkáért és a készenlétért, illetve ügyeletért, valamint a pihenőnapon és a munkaszüneti napon végzett munkáért ellenérték jár. Az ellenérték alapvetően a rendkívüli munkavégzés másik pihenőnappal történő ellentételezése. 33. A szabadság kiadása és igénybevétele A szabadság és a kötelezően járó munkaidő-kedvezmények a közalkalmazottat alanyi jogon illetik meg, arról érvényesen lemondani nem lehet. (Munka tv. 8. (2) bek.) Ebből következik, hogy a szabadság ugyan nem évül el, de igénylésének lehetősége (és annak bírósági érvényesíthetősége) igen A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni (Munka tv (3) bek.). Ha ez meghiúsul, akkor a közalkalmazottat a szabadság az általános elévülési időn belül (3 év) illeti meg. (Munka tv. 11. )

12 Az alapszabadság egynegyedét a közalkalmazott által megjelölt időpontban, illetőleg a szabadságot a szabadságolási terv szerinti időpontban kell kiadni. (Munka tv (2) bek.) A betegszabadság igénybevételét, illetve az igénybevételének szükségességéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul kell bejelenteni. (Az e célra rendszeresített nyomtatványt a fenti esetben is ki kell tölteni.) 34. Egyéb munkaidő-kedvezmények A Munkáltató a közalkalmazott részére, kérelme alapján személyi, családi, anyagi és egyéb körülmények figyelembevételével rendkívüli fizetett, illetve fizetés nélküli szabadságot engedélyezhet, melynek mértéke rendkívül fizetett szabadság esetén évente tíz munkanapot, fizetés nélküli szabadság esetén az egy évet nem haladhatja meg A rendkívüli fizetett szabadság, fizetés nélküli szabadság iránti kérelmet a Munkáltató bírálja el a közalkalmazotti képviselő véleményének figyelembevételével. 35. A Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó jogszabályok A munkavégzés alóli felmentés alábbi időtartamaira átlagkereset illeti meg a közalkalmazottat (Munka tv (2) bek. g) pontja alapján) közvetlen hozzátartozó halála esetén 3 munkanapig terjedően; rendkívül fizetett szabadság idejére; véradás utáni munkavégzés alóli mentesség idejére egy napig terjedően; tanulmányi kötelezettség miatti távollét idejére A Munkáltató, a közalkalmazott megbízása alapján, az illetményét vagy annak meghatározott hányadát a közalkalmazott számlájára utalja át. (Munka tv (1) bek.) 36. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályaihoz kapcsolódó rendelkezések A kötelező csökkentés eseteit a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 17. -a szabályozza. 37. Munkaköri pótlék A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 20. (5) bek. által meghatározott körben munkaköri pótlék a közalkalmazottat az alábbi munkakörökben illeti meg. hivatalvezető- a Megyei Közgyűlés Elnökének intézkedése szerint; 38. Az idegennyelv-tudási pótlék

13 A nyelvpótlékra jogosult közalkalmazott köteles: a munkában előforduló idegen nyelvű levelezést, telefonálást, vendégfogadást intézni; a szerzői jogvédelem alá eső műfordítói, írói tevékenység külön szerződéssel díjazható Idegennyelv-tudási pótlékra jogosult a közalkalmazott, ha valamely idegen nyelvből rendelkezik az állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló okmánnyal, vagy azzal egyenértékű igazolással Az idegennyelv-tudásnak, az adott munkakör ellátásához való szükségességét a kinevezési okmányban vagy módosításában a Munkáltató határozza meg. 39. A védőruha és a ruházati hozzájárulás A Kjt. 79. alapján a közalkalmazottat munkaruha illeti meg, ha a munka a ruházat nagymértékű szennyezésével jár Az egyes ruhafajtákat és juttatás egyéb feltételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 40. A szociális juttatások (Munka tv ) A Munkáltató támogatja a nála teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak kulturális, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeinek javítását. A támogatás formái a következők: munkába járáshoz szükséges helyközi bérlet költségtérítés; illetményelőleg; étkezési hozzájárulás (a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben meghatározott mértékig utalványban havi Ft/fő, illetve jogszabályváltozás esetén, a biztosított adómentesség mértékéig, a költségvetési lehetőségek függvényében; eszközkölcsönzés; egészségügyi igényjogosultság (üzemorvosi rendelés); - önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás A pontban felsorolt támogatások odaítélése, a fenti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében a közalkalmazotti képviselőt egyetértési jog illeti meg. 41. A közvetlen munkáltatói kártérítési hatáskör meghatározása A Munka tv (2) bek. és a Kjt a alapján a felek Ft, azaz háromszázezer forintban határozzák meg azt az összeghatárt, amelyet meg nem haladó mértékig a Munkáltató közvetlenül kártérítési határozattal kötelezheti a közalkalmazottat kártérítésre A felelősség megállapítása fegyelmi eljárás szabályai szerint történik, az eljárás megindítására pedig az elévülésre vonatkozó szabályok az irányadók.

14 Általános kártérítési felelősség A közalkalmazott általános kártérítési felelősségét, az eljárás szabályait a Munka tv , ai, valamint a Kjt a tartalmazzák. 43. A Munkáltató kártérítési felelőssége A Munkáltató kártérítési felelősségét és az eljárás szabályait a Munka tv. 174., 176., ai, valamint a Kjt ai tartalmazzák. Egyéb rendelkezések 44. A végkielégítés szabályait és mértékét a Kjt. 37. (1) (7) bek. rendelkezései tartalmazzák. 45. A jubileumi jutalom szabályait és mértékét a Kjt. 78. (1) (4) bek. rendelkezései tartalmazzák. 46. A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazottat a Kjt ának felhatalmazása alapján a Munkáltató jutalomban részesítheti. 47. A közalkalmazott fegyelmi felelősségére és az eljárás szabályaira vonatkozó előírásokat a Kjt ai tartalmazzák. 48. Választott szakszervezeti tisztséget betöltő közalkalmazott ellen fegyelmi eljárás megindításáról a Kjt a alapján a közvetlen felsőbb szakszervezeti szervet előzetesen értesíteni kell. 49. A kollektív munkaügyi vita, közvetítés, döntőbíráskodás, a munkaügyi vita szabályait, módját a Munka tv ai tartalmazzák. 50. A közalkalmazott jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi vita esetén amennyiben a kölcsönösen kezdeményezett egyeztetés nem vezetett eredményre fellebbezésnek, keresetnek a Megyei Munkaügyi Bíróságnál van helye.

15 A Munkáltató jogásza a Munkáltatóval nem összefüggő ügyekben jogsegélyszolgálatot biztosít, azonban képviseletet nem lát el. Záró rendelkezések 52. Ezen Közalkalmazotti Szabályzat rendelkezései a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírásaival összhangban, a jogszabályok elsőbbségével alkalmazandók. Jelen Közalkalmazotti Szabályzat mellékleteivel együtt érvényes. Veszprém, március 30. Veiland László hivatalvezető dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna közalkalmazotti képviselő

16 16 A Közalkalmazotti Szabályzatban foglaltakat megismertem, ezt aláírásommal bizonyítom, a megismerés dátumát is megjelölve.. Veiland László Dátum: dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna Dátum: Dr. Mártha Andrásné Dátum: Zsebe Péter Dátum: Mihalecz-Kálmán Tímea Dátum: Király-Spengler Zsuzsanna Dátum:

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS amely egyrészről a MEDOSZ Hegyhát Munkahelyi Alapszervezete, mint a munkavállalók érdekképviseleti szerve, másrészről az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő: - 9761 Táplánszentkereszt,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

Munka törvénykönyve I.

Munka törvénykönyve I. Munka törvénykönyve I. 2012. évi 7. szám 2012. június 21. Tartalom Méltányos mérlegelés. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást A nyári iskolaszünetben egyre több diák vállal rövidebb-hosszabb

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3090. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes a nemzeti érdekeket előtérbe helyező állam olyan

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR)

A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR) A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR) I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1. Gazdasági funkció: a munkaviszonyban végzett munkáért járó ellenszolgáltatás 2. Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása A munkabér

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1 A törvény hatálya Törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) érintő módosításokat tartalmaz. A törvény előkészítésére az Országos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. november XIV. évfolyam 11. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Előterjesztés. Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos szabályokról:

Előterjesztés. Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos szabályokról: Előterjesztés A 2. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos szabályokról, valamint a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2937. számú törvényjavaslat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény,

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét ABONY HÁZIREND Jóváhagyta:

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3 Az

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat célja, a szabályzatot

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2015.04.27 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10267. számú törvényjavaslat az állami tisztviselőkről Előterjesztő: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2016. április 2016. évi törvény az állami tisztviselőkről

Részletesebben

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Előfizető:

Részletesebben

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 138/199 (X.8.) kormányrendelet 4/B -ának (1) bekezdésében az intézmény vezetőjének

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE A Polgármesteri Hivatal Melléklet ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35. (2) bekezdés c. pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek

Részletesebben