MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS"

Átírás

1 MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS amely egyrészről a MEDOSZ Hegyhát Munkahelyi Alapszervezete, mint a munkavállalók érdekképviseleti szerve, másrészről az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő: Táplánszentkereszt, Malom u. 2. szám alatti székhelyű AGROW GP Kft., Agrocom 2000 Kft., Hegyhát Mezőgazdasági Szövetkezet, Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő Bt., - a 9761 Táplánszentkereszt, Dózsa Gy. utca 5. szám alatti székhelyű Zöld-tec Kft., - és a 9761 Táplánszentkereszt, Dózsa Gy. utca 3. szám alatti székhelyű Agenda-Naturprodukt Kft. mint munkáltatók között a Munka Törvénykönyve alapján abból a célból jött létre, hogy szabályozza a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét és a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert és megteremtse a munkáltatók és munkavállalók közötti rendezett kapcsolatokat.

2 A kollektív szerződéssel összefüggő rendelkezések A kollektív szerződés hatálya 1. A kollektív szerződés személyi hatálya 1.1. A kollektív szerződés személyi hatálya a vezető tisztségviselők kivételével kiterjed a munkáltatók valamennyi munkavállalójára. 2. A kollektív szerződés szervezeti hatálya 2.1. A kollektív szerződés egységesen irányadó a munkáltatók valamennyi telephelyére, munkahelyére és az 1.1. pontban meghatározott kivétellel valamennyi munkakörére. 3. A kollektív szerződés aláírói 3.1. Ezen kollektív szerződést a munkáltatók részéről a vezető tisztségviselők írják alá. Az aláíró vezető tisztségviselők önállóan jogosultak a kollektív szerződés módosítására javaslatot előterjeszteni, de a kollektív szerződést kizárólag együttesen, valamennyi vezető tisztségviselő sajátkezű aláírásával ellátott okirattal az erre irányadó szabályok betartásával jogosultak felmondani A munkavállalók nevében ezen kollektív szerződést a szakszervezet munkahelyi szervének a vezetője írja alá. A szakszervezet jogosult ezen kollektív szerződés 7. pontja alapján módosító javaslatait, illetőleg a kollektív szerződés felmondását a 8. pont szerinti eljárást betartva előterjeszteni. 4. A kollektív szerződés időbeli hatálya 4.1. A kollektív szerződés határozatlan időtartamra jött létre A kollektív szerződés kihirdetése a munkáltatók székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek irodahelyiségeiben való kifüggesztéssel történik meg. Szabályait a kifüggesztést követő naptól kell alkalmazni A jogosultságokra és a juttatásokra vonatkozó rendelkezéseket visszamenő hatállyal csak a munkavállalókra kedvezőbb feltételek és juttatások esetén lehet megváltoztatni. 5. A hatály meghosszabbítására vonatkozó átmeneti szabályok 5.1. A felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a kollektív szerződés hatályban maradjon mindaddig, amíg rendeltetését betölti, azaz működésüket nem hátráltatja vagy nem lehetetleníti el. Ennek érdekében kötelezően egyeztetnek a kollektív szerződés felmondása és a módosítási javaslatok esetében is. A kollektív szerződés létrehozására, módosítására, felmondására és megszűnésére irányadó szabályok 6. A tervezetek előkészítése és a kollektív szerződés szabályainak ismertetése 6.1. A kollektív szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy a jövőben a kollektív szerződés módosításának tervezetét közösen készítik elő.

3 7. A kollektív szerződés módosítása 7.1. A kollektív szerződést módosítani kell, ha - szabályai magasabb szintű szabályba ütköznek; - jogszabály változása miatt szabályai jogellenessé válnak A kollektív szerződés módosítására - bármely munkavállalói közösség, - a munkáltatók és - a szakszervezet tehetnek javaslatot A munkáltatók vállalják, hogy a szakszervezet javaslataira a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban fejtik ki álláspontjukat és azt érdemben megindokolják A felek megállapodnak abban is, hogy a másik fél módosítási javaslata esetén, ha az érintett kérdések valamelyikében nem jön létre megállapodás, csak a vitatott pontot helyezik hatályon kívül és folytatják a vitatott pontokban az egyeztetést. A később létrejövő megállapodást mellékletként csatolják a kollektív szerződéshez annak következő egységes szerkezetbe foglalásáig A felek rögzítik, hogy a módosítási indítványok miatt csak akkor mondhatják fel a kollektív szerződést, ha az indítvány a felek közötti kollektív szerződéses megállapodást érdemben érinti. Részlet- vagy részkérdéseket érintő módosítási indítvány esetén egyeztető eljárást kell lefolytatni. 8. A kollektív szerződés felmondása 8.1. A kollektív szerződést - az ok megjelölésével - bármelyik fél három hónapos határidővel a tárgyév december 31. napjára felmondhatja a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal. A kollektív szerződés a hatálybalépéstől számított 6 hónapon belül nem mondható fel A felek megállapodnak abban, hogy a felmondást követő két héten belül egyeztető bizottságot hoznak létre a felmondás okainak kivizsgálására és az új kollektív szerződés előkészítésének biztosítása érdekében A kollektív szerződés felmondása esetén a felek megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a kollektív szerződés módosításokkal nem érintett részében, részlegesen nem tartható-e hatályban. 9. A kollektív szerződés megszűnése 9.1. A kollektív szerződés megszűnik - a felmondási idő lejártával, - a szakszervezet jogutód nélküli megszűnésével, - valamennyi munkáltató jogutód nélküli megszűnésével A munkáltatók személyében bekövetkező jogutódlás esetében a jogutódlás időpontjában ezen kollektív szerződésben meghatározott munkafeltételeket - a munkarend kivételével - a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerződésnek a jogelőd munkáltatónál történő felmondásáig vagy a kollektív szerződés hatályának lejártáig, illetve a jogutód munkáltatónál másik kollektív szerződés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás időpontját követő egy évig a jogutód munkáltatóknak fenn kell tartaniuk.

4 10. A kollektív szerződés és a munkaszerződések kapcsolata Ez a kollektív szerződés a munkaszerződéseket a munkavállalók hátrányára nem módosítja, de a kedvezőbb feltételeket, vagy juttatásokat alkalmazni kell. A munkáltatók és a szakszervezet együttműködése Az együttműködés általános kérdései 11. A munkáltató és a szakszervezetek együttműködése A munkáltatók kinyilvánítják a szakszervezettel való együttműködési szándékukat, továbbá azt, hogy tevékenységét támogatják, működését elősegítik A szakszervezet kijelenti, hogy a Munka Törvénykönyvében (a továbbiakban: Mt.) biztosított jogosultságait a jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően gyakorolja, azaz a dolgozók érdekében kifejtett tevékenysége nem irányul a munkáltató rendeltetésszerű működésének megzavarására A munkáltatók és a szakszervezet vállalják, hogy tájékoztatják egymást azokról a tervezett intézkedéseikről, amelyek a másik fél tevékenységét érintik, befolyásolhatják. 12. Az együttműködés jogi és szervezeti alapjai Az Mt.-ben szabályozott szakszervezeti véleményezési, észrevételezési, javaslattételi és álláspontközlési jogok gyakorlása tekintetében és a szakszervezet által kezdeményezett konzultációkon a munkáltatók, illetőleg a nevükben eljáró vezető tisztségviselők a szakszervezeti előterjesztésekre álláspontjukat kifejtik és a szakszervezeti előterjesztéstől eltérő álláspontjukat érdemben megindokolják. Írásbeli előterjesztés esetén a választ és az indokolást is írásba kell foglalni. A válaszadási határidő mindkét fél részéről a kézhezvételtől számított legfeljebb 15 nap lehet A munkáltatók vállalják, hogy a munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedéseinek tervezetét, így különösen a munkáltatók átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakítására, korszerűsítésére vonatkozó, és a csoportos létszámcsökkentésre irányuló döntésének tervezetét véleményeztetik a szakszervezettel. A szakszervezet számára a véleményezéshez a tervezetnek a szakszervezet titkárához való megérkezését követően 15 nap áll rendelkezésre. E kollektív szerződés alkalmazása során nagyobb csoport alatt a munkavállalók 20 %-át kell érteni, csoportos létszámcsökkentés esetében pedig az Mt.-ben meghatározott létszámot A jelen kollektív szerződést kötő munkáltatók garantálják a munkáltatók személyében bekövetkező jogutódlással kapcsolatos, a régi és új munkáltatót terhelő tájékoztatási és konzultáció kezdeményezési kötelezettség maradéktalan betartását A munkáltatók maradéktalanul eleget tesznek az Mt.-ben szabályozott információ biztosítási, tájékoztatási és ezzel összefüggő indokolási kötelezettségüknek, a szakszervezet pedig vállalja, hogy az üzleti titkokat és a személyiségi jogi védelem alá eső adatok titkosságát megőrzi A munkavállalók egyéni érdekvédelmi ügyeiben a szakszervezeti tisztségviselő partnerei a munkáltatók vezető tisztségviselői.

5 12.6. A szakszervezet munkahelyi szerve tájékoztatja a munkáltatókat a szakszervezet átalakulásáról vagy megszűnéséről, továbbá megnevezi az eljárásra jogosított képviselőit és a közvetlen felsőbb szakszervezeti szervét. A szakszervezeti jogok és érvényesülésük feltételei 13. A szakszervezet működési feltételeinek biztosítása A munkáltatók biztosítják a szakszervezet működéséhez szükséges alábbi feltételeket: - helyiséget ingyenesen, a tisztségviselők tevékenységéhez és a szakszer vezeti rendezvények megtartásához; - a szakszervezet működéséhez szükséges fax, telefon és informatikai eszközök használatát, a tájékoztatók, segédanyagok sokszorosítását, a gépírás, jegyzőkönyvezés, továbbá az érdekvédelmi tevékenységgel ös szefüggő utazás költségét és lehetőségét; - a szakszervezeti közlemények, tájékoztatók, felhívások kifüggesztésé nek lehetőségét és a helyben szokásos tájékoztatás lehetőségét; A munkáltatók biztosítják a szakszervezet számára a működéséhez szükséges szervezeti és gazdasági információkat, jogai gyakorlásához szükséges személyi információkat, továbbá a munkaszervezeti belső szabályzatokat és a jogszabályokat A munkáltatók a szakszervezeti tagdíj levonását az erre vonatkozó külön törvény alapján végzik. 14. A szakszervezeti tisztségviselőket megillető védelem A szakszervezet tisztségviselőjének munkajogi védelmét illetően a munkáltatók kijelentik, hogy a tisztségviselővel szemben, e tevékenysége miatt semmiféle hátrányt nem alkalmaznak, a szakszervezet pedig kijelenti, hogy az ezzel összefüggő jogosultságait a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően gyakorolja. A felek megállapodnak abban, hogy a tisztségviselő védelmével kapcsolatos kérdéseket kölcsönösen együttműködve kísérlik meg rendezni A szakszervezet vállalja, hogy a tisztségviselő tervezett kirendelésének, az Mt. szerinti tartamban történő kiküldetésének és munkahely változással járó átirányításának ügyében döntését a lehetséges legrövidebb időn belül meghozza A szakszervezet tisztségviselőjének munkaviszonyát a munkáltató csak a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértésével szüntetheti meg rendkívüli felmondással. 15. A tisztségviselők munkaidő-kedvezménye A szakszervezet választott tisztségviselőjét az Mt.-ben megállapított szabályok szerint illeti meg munkaidő-kedvezmények.

6 16. A felek titoktartási nyilatkozata A felek vállalják, hogy a másik féltől kapott információkat, tájékoztatásokat, adatokat, az egyeztetés során tudomásukra jutott ismereteket a másik fél kifejezett kérése esetében bizalmasan kezelik és a másik fél kifejezett jelzése (iraton történő feltüntetése) esetén vállalják a titoktartást. 17. Megállapodások a munkabéke érdekében A tartós munkabéke kialakítása érdekében a munkáltatók biztosítják, hogy a szakszervezet a munkavállalók munkaviszonyának keletkezése, módosítása és megszüntetése, továbbá a rendkívüli munkavégzés és a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelése, a munka díjazása, a jóléti (szociális) juttatások biztosítása és a munkajogi felelősség alkalmazása tekintetében a munkáltatók valamennyi munkavállalóját illetően észrevételezési és javaslattételi jogosultságot gyakoroljon a szakszervezet tisztségviselője útján. A munkáltatók a szakszervezet észrevételétől, illetőleg javaslatától eltérő döntésüket érdemben, írásban kötelesek indokolni. Az Mt. bevezető rendelkezéseinek kiegészítése 18. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltatók, a szakszervezet és a munkavállalók a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 19. A jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kiegészítő szabályok, valamint az összeférhetetlenség A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A munkáltatók jogos gazdasági érdekeit sértő munkavállalói magatartásnak kell tekinteni különösen az alábbiakat: - olyan valótlan tény állítását vagy híresztelését, valamint valós tény ha mis színben való feltüntetését, amely a munkáltatók jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti; - az üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzését vagy felhaszná lását, illetve jogosulatlanul mással való közlését vagy nyilvánosságra hozatalát; - olyan külső megbízás vagy munkafeladat végzését, amelynek létesíté séhez a munkavállaló a munkáltatók eszközeit használja a munkáltatók vezetőjének engedélye nélkül; - további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogvi szony létesítését és fenntartását, ha a munkavállaló ennek létesítését elhallgatta, vagy a munkáltatók tilalma ellenére azt fenntartotta; - a munkáltatókkal kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetben való tulaj donosi részvételt, ha arról a munkáltatónak nincs tudomása Összeférhetetlenség - Ha a munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (továbbiakban: to-

7 vábbi jogviszonyt) létesít, akkor azt a jogviszony létesítését megelőzően köteles írásban a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének bejelenteni. A bejelentést a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. Ha 15 napon belül nem nyilatkozik, az a további jogviszony tudomásulvételét jelenti. - Ha a munkavállaló további jogviszonyt létesít, és azt a munkáltatójának nem jelenti be, ez a munkaviszonyból származó kötelezettsége vétkes megszegésének és rendkívüli felmondási oknak minősül. A bejelentést a munkáltató személyes adatként kezeli, az Mt.-ben foglaltaknak megfelelően. A munkáltató a jogviszony létesítését, illetve annak fenntartását megtilthatja és a munkavállalót a jogviszony megszüntetésére kötelezheti, - ha a további jogviszony a munkáltató jogos gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti, - ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a munkáltató tevékeny ségi körébe tartozó feladatkör ellátására irányul és ez a munkáltató szá mára közvetlenül piacvesztést eredményez(het), vagy a tevékenység ve szélyhelyzetet (pl. állategészségügyi veszélyt) eredményezhet. Azt, hogy a további jogviszony a munkáltató jogos érdekét veszélyezteti-e vagy sem, a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el. A munkaviszony A munkaviszony létesítése 20. Az alkalmazás általános elvei A munkavállalót csak olyan munkakörben lehet alkalmazni, amely megfelel az ismereteinek és amelyhez - ha ez szükséges- megfelelő gyakorlatot szerzett A munkaviszony lényeges elemeiben történő megállapodás előtt a munkavállalót tájékoztatni kell az alkalmazási feltételekről, lehetőség szerint meg kell győződni alkalmasságáról és ha erre mód van, a szakértelméről is A munkavállaló nem hallgathat el a munkáltató előtt olyan tényt, körülményt vagy állapotot, amely az alkalmazását akadályozza, vagy jogellenessé teheti. 21. A munkaszerződés létrehozása és a tájékoztatási kötelezettség A munkaszerződést írásba kell foglalni Munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki tizenhatodik életévét betöltötte. Munkaviszonyt létesíthet a tizenötödik életévét betöltött tanköteles tanuló is az iskolai és a tanítási szünet alatt. A tizenhat éven aluli fiatal munkavállaló munkaviszony létesítéséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges A munkaszerződésben meg kell határozni - a foglalkoztatás kezdő időpontját; - a részmunkaidős foglalkoztatóban való megállapodást; - a munkavállaló munkakörét, - a munkáltatói jogkör gyakorlóját és a közvetlen munkahelyi vezetőt;

8 - a munkavégzés helyét vagy azt, hogy a munkavállalót a munkáltató vál tozó munkahelyen alkalmazza; - a határozatlan vagy határozott idejű alkalmazás tényét, utóbbi esetben - - az alkalmazási időtartamát - a kikötött próbaidő mértékét; - a munkáltatónál munkaviszonyban eltöltött időként elismert időtarta mot; - a munkavállaló személyi alapbérét - a munkavállaló FEOR számát A munkavállalót a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató tájékoztatja a) az irányadó munkarendről, b) a munkabér egyéb elemeiről, c) a bérfizetés napjáról, d) a munkába lépés napjáról, e) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításnak szabályairól, g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik, valamint h) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, A munkáltató a tájékoztatást legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított harminc napon belül írásban is köteles a munkavállaló részére átadni. 22. A próbaidő kikötése Munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben 3 havi próbaidő köthető ki. A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. 23. A részmunkaidős és a határozott idejű alkalmazás feltételei Részmunkaidőben történő megállapodás esetén a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni munkavállalói juttatás tekintetében legalább az időarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével összefügg A felek megállapodása a napi munkaidő hosszát részmunkaidő esetén 4 óránál rövidebb időtartamban is meghatározhatja Határozott idejű munkaviszony esetén, ha arra távollevő munkavállaló helyettesítése miatt kerül sor, meg kell határozni a munkaszerződésben a várható időtartamot és azt a tényt, amelynek bekövetkezése esetén a munkaviszony megszűnik. 24. A munkahely meghatározása a munkaszerződésben a.) A munkaszerződésben a munkahely meghatározása az Mt. rendelkezdése szerint történhet. Ha a munkavállaló a munkáját a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül végzi, a munkaszerződésben állandó munkavégzési helyként a munkáltató azon telephelyét kell megjelölni, ahonnan a munkavállaló az utasítást kapja.

9 Változó munkavégzési hely esetén a munkavállaló munkahelyének azt a telephelyet kell tekinteni, amelyre a munkáltató munkavégzés céljából beosztotta. b.) A változó munkahelyű munkakörök a következők lehetnek: mezőgazdasági erőgépvezetők és kezelők, nehézgépkezelők, állattartó- és tenyésztők. c.) Ha a munkáltatónak az a székhelye vagy telephelye megváltozik, ahol a munkavállaló munkavégzésének helye volt, a munkaszerződést módosítani kell, ha a változás következében a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje másfél, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében - a megváltozott munkaképességű munkavállaló által igénybe vett közlekedési eszközzel - egy órával növekszik, vagy a változás a munkavállaló számára személyi, családi vagy egyéb körülményeire, illetve költségeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár. A munkaszerződés módosítása során a munkáltatónak és a munkavállalónak a módosításból eredő utazási többletköltségek viseléséről is meg kell egyeznie. 25. A kollektív szerződés és a munkaszerződés kapcsolata E kollektív szerződés szabályai a munkavállaló hátrányára nem érinthetik a munkaszerződést. A kollektív szerződés nem sértheti a már elért munkavállalói jogokat és nem csökkentheti az elért jogosultságok és juttatások mértékét. 26. A terhes nők és a gyermekes anyák védelme A dolgozó nőt terhessége megállapításától kezdődően gyermekének egy éves koráig - kérésére, orvosi vélemény alapján - állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni. Keresete nem lehet kevesebb, mint amenynyi az előző átlagkeresete volt, akkor sem, ha a megfelelő munkakör vagy a feltételek átalakításának lehetősége hiányában a munkavégzés alól fel kell menteni. 27. A munkaszerződés módosítására vonatkozó szabályok A munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható. Az egyoldalú munkáltatói módosítás ellen a munkavállaló jogvitát kezdeményezhet Nem minősül munkaszerződés-módosításnak, ha a munkavállaló - a munkáltató működésével összefüggő okból, ideiglenesen - a munkáltató utasítása alapján, eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el (átirányítás). Az átirányítás a munkavállalóra nézve - különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat. Az átirányítás várható időtartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. Az átirányítás alapján történő munkavégzés időtartama naptári évenként 90 munkanap lehet. Ha az átirányítás időtartama egy munkanapon belül a négy órát meghaladja, azt egy munkanapként kell számításba venni. Egy naptári éven belül a több alkalommal elrendelt át irányítások időtartamát össze kell számítani.

10 27.3. Egy naptári éven belül az átirányítás, a kirendelés és a kiküldetés időtartamát össze kell számítani és ezek együttes időtartama a 230 munkanapot nem haladhatja meg Ha a munkavállaló eredeti munkaköre helyett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, a munkavállalót az átirányítás teljes időtartamára a ténylegesen végzett munka alapján illeti meg díjazás, de az nem lehet kevesebb a munkavállaló átlagkereseténél. Ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett, munkaidejének meghatározható részében más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, a munkavállalót a díjazás a ténylegesen ellátott feladatok arányában illeti meg. Ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett oly módon végez más munkakörbe tartozó feladatokat, hogy a két munkakörbe tartozó munkavégzés időtartama nem különíthető el, a munkavállalót a munkabérén felül külön díjazás (helyettesítési díj) illeti meg. A helyettesítési díj mértékét az átirányítás alapján végzett munkára irányadó díjazás alapulvételével kell megállapítani. 28. A csökkent munkaképességűek továbbfoglalkoztatása A munkáltatónál üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés folytán csökkent munkaképességű munkavállalók továbbfoglalkoztatásáról - megfelelő munkakörbena munkáltató köteles gondoskodni. Ugyanígy köteles az előző okból munkaképtelenné vált, utóbb a munkaképességét visszanyert munkavállalót újra alkalmazni, ha ezt méltányolható körülmények nem zárják ki. A munkaviszony megszüntetése 29. A munkaviszony megszüntetésének módja A munkaviszony megszüntethető - írásbeli közös megegyezéssel, bármilyen jövőbeli időpontban; ez eset ben minden vitás kérdésben megállapodásra kell törekedni és meg lehet állapodni a végkielégítés mértékében és a munkavégzés alóli felmentés tartamában; - rendes felmondással, amit a munkáltatónak és a munkavállalónak is írásba kell foglalnia; - rendkívüli felmondással mindkét fél részéről, az Mt. szabályait betart va, írásbeli közlés és indokolás mellett; - azonnali hatállyal, írásban, a próbaidő alatt; - a határozott idejű munkaviszony mindkét fél részéről írásban, az Mt.- ben foglaltakat betartva A kollektív szerződés hatálybalépését követő egy hónapon belül új munkaszerződések kerülnek megkötésre, amelyekben meg kell állapítani a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időként elismert időtartamokat is (így a munkáltatók jogelődjénél vagy az előd szervezetnél eltöltött időket).

11 30. A rendes felmondás szabályai A munkaviszony megszüntetésével összefüggő munkáltatói jogkört a munkáltatók vezető tisztségviselői gyakorolják A rendes és rendkívüli felmondás során követendő eljárási szabályok keretében különös figyelmet kell fordítani a munkavállalók védekezési lehetőségének biztosítására A határozatlan időre létesített munkaviszonyt a munkáltató és a munkavállaló írásban felmondhatja. A munkavállaló a felmondását nem köteles, a munkáltató részletesen, érdemi módon köteles megindokolni. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. A munkáltató nem köteles megindokolni a felmondást azon munkavállalók esetében, akik nyugdíjasnak minősülnek A munkáltatói felmondás csak olyan valós okon és indokon alapulhat, amely bizonyított és kellő súllyal (okszerűen) támasztja alá a munkaviszony megszüntetésének szükségességét. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. 31. A felmondási idő A munkáltatóknál a felmondási idő legalább 30 nap. A harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött három év után öt év után nyolc év után tíz év után tizenöt év után tizennyolc év után húsz év után öt nappal, tizenöt nappal, húsz nappal, huszonöt nappal, harminc nappal, negyven nappal, hatvan nappal meghosszabbodik A felmondási idő a felmondás kézhezvételét követő napon, vagy a felmondásban közölt későbbi időpontban kezdődik. 32. A munkavégzés alól történő felmentés a munkaviszony megszüntetése esetén A munkáltató részéről történő felmondás esetén a munkavállalót a munkavégzés alól legalább a felmondási idő felének tartamára fel kell menteni. A felmentési időt a munkavállaló kérése szerinti időpontokban kell kiadni. A felmentés idejére a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. A munkavállalót a felmondási idő további részére vagy egész tartamára is fel lehet menteni. 33. A végkielégítés Végkielégítés illeti meg a munkavállalót, ha a munkaviszonya - a munkáltató rendes felmondása; - a munkáltató jogutód nélküli megszűnése folytán, vagy - a munkavállaló rendkívüli felmondásával szűnik meg A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén megállapodás szerint illeti meg a végkielégítés a munkavállalót.

12 33.3. A végkielégítés mértéke a munkáltatónál eltöltött időként elismert időtartam alapján a következő: legalább 3 éves munkaviszony esetén 1 havi 5 éves munkaviszony esetén 2 havi 10 éves munkaviszony esetén 3 havi 15 éves munkaviszony esetén 4 havi 20 éves munkaviszony esetén 5 havi 25 éves munkaviszony esetén 6 havi átlagkeresetének megfelelő összeg. A fenti kötelező minimum 3 havi átlagkeresettel nő a védett korú munkavállalók esetében Nem illeti meg végkielégítés a munkavállalót abban az esetben, ha munkaviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, vagy legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül A végkielégítés megfizetésének szabályai: A végkielégítést az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a munkavállalónak és arról az adójogszabályokban előírtaknak megfelelően a kérése szerint kell igazolást adni (a levont adóelőleget figyelembe véve). A végkielégítés a munkabéren, az egyéb juttatásokon és a felmentési időre járó átlagkereseten felül illeti meg a munkavállalót. 34. Eljárás a munkaviszony megszüntetése esetén A munkaviszony megszüntetése és megszűnése esetén a munkavállaló részére az Mt.-ben foglalt kivételekkel-az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a munkabérét és minden járandóságát, továbbá ki kell adni kérésére a működési bizonyítványt, valamint az egyéb, jogszabályokban rögzített igazolásokat Ha a munkaviszony a munkavállaló halála következtében szűnik meg, akkor vele egy háztartásban élt közeli hozzátartozóját kell értesíteni a kifizetés és az iratok átvételének időpontjáról. 35. Az elszámolás rendje és a munkavállaló munkakörének átadása A munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállalóval lehetőség szerint meg kell állapodni a munkáltatót megillető követelések mértékében és megfizetésük módjában (pl. a részletfizetésben, az átutalás módjában). Ha megállapodás nem jön létre, a munkáltató fizetési felszólítással, illetve az általános kárfelelősségre irányadó szabályok szerint támaszthat követelést a munkavállalóval szemben Ha a munkaviszonyt a munkáltató mondja fel, tanulmányi szerződés alapján követelést nem támaszthat a munkavállalóval szemben, az általa nyújtott lakástámogatási összeget pedig változatlan feltételekkel követelheti a munkavállalótól A munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő jogellenes megszüntetése esetén a munkáltató kártérítési igénye a törvényben megszabott mértékig terjedhet.

13 36. A határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése A határozott időre szóló munkaviszony csak közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással, illetőleg próbaidő kikötése esetén azonnali hatállyal szüntethető meg Ettől eltérően is megszüntetheti a munkáltató a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállalót azonban egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete megilleti. 37. A rendkívüli felmondás feltételei és egyéb szabályai A munkáltató rendkívüli felmondással különösen akkor szüntetheti meg a munkaviszonyt, ha a munkavállaló - a munkáltató vagy másik munkavállaló sérelmére bűncselekményt vagy szabálysértést követ el; - igazolatlanul távol marad a munkából; - a munkáltatóval kapcsolatban álló személyek vagy munkatársai egész ségét vagy testi épségét veszélyeztető vagy sértő cselekményt követ el; szándékos rongálást követ el a munkáltató sérelmére; - a munkáltatói jogkör gyakorlójának, munkahelyi vezetőinek utasítását nem hajtja végre; - ittasan jelentkezik munkavégzésre; - munkaidőben alkoholt fogyaszt; - megtagadja az alkoholszondás ellenőrzést; - nem teljesíti a munkaköri leírásában foglaltakat; - csak neki felróhatóan kárt okoz a munkáltatónak; - munkatársát vagy a munkahelyen más személyt tettleg bántalmaz (a jo gos védelem esetét kivéve); - a munkáltatóval kapcsolatban álló ügyfelet vagy személyt megsért, ha ez a munkáltatónak kárt okoz A munkáltató a fenti okokra alapozott felmondása előtt, ha azt szakszervezeti tisztségviselő ellen tervezi, köteles a szakszervezet munkahelyi szervét értesíteni. A tisztségviselő ellen az eljárást e kollektív szerződés pontja szerint kell lefolytatni A munkavállaló különösen az alábbi okok miatt szüntetheti meg rendkívüli felmondással a munkaviszonyát: a.) ha a munkáltató az alábbi lényeges kötelezettségeit szándékosan és jelentős mértékben megszegi: - a munkavállaló írásbeli jelzése ellenére nem tartja be a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályokat; - a munkavállaló figyelem-felhívása ellenére nem biztosítja a munka megfelelő és biztonságos végzésének feltételeit; - nem fizeti meg határidőben a munkavállaló munkabérét vagy egyéb jut tatásait;

14 - a munkavállalót bűncselekmény elkövetésére utasítja, illetve jogellenes vagy kárt okozó utasítást ad; - jogait célzatosan rendeltetésellenesen gyakorolja (joggal való vissza élés); b.) az alábbi, súlyosan gondatlan kötelezettségszegést követi el (lényeges kötelezettségek jelentős mértékű megszegésével): - a munkabiztonság megteremtését gondatlanul elmulasztja és ezzel ve szélyhelyzetet okoz; - olyan pénzügyi, bizonylati és számviteli rendszert alakít ki, amely nem garantálja a biztonságos elszámolást, s ebből a munkavállalónak hátrá nya származhat; c.) olyan magatartást tanúsít a munkavállalóval szemben, amely a munkavállaló részéről a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi, mert - emberi méltóságában nyilvánosan megalázza; - jogainak gyakorlásában sorozatosan korlátozza. A munkavégzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályai 38. A törvény rendelkezéseinek kiegészítése A felek támogatják a munkáltatók és a munkavállalók jogainak és kötelezettségeinek megállapodásos (szerződéses) rendezését és ebbe a munkáltatók bevonják a szakszervezetet A felek elősegítik, hogy az egyoldalú rendelkezési jogok (munkakörbe nem tartozó munka végzése, rendkívüli munkaidőben való munkavégzés) esetében is - lehetőség szerint- a munkavállalóval kötött megállapodás alapján történjen a munkavégzés A munkáltató által elrendelhető átirányítás, kirendelés, kiküldetés egybefüggő tartama nem haladhatja meg naptári évenként a 230 munkanapot A munkaszerződés-módosításnak nem minősülő átirányítás a munkakörbe nem tartozó feladatok végzésének, illetve a munkakör mellett, más munkavállaló munkaköri feladatai időleges (teljes vagy részleges) ellátásának elrendelhetőségét jelenti A kiküldetés a szokásos munkavégzési helyen kívüli munkavégzés a munkáltató irányítási és utasítási jogának érintetlenül hagyása mellett Kirendelés az Mt. által meghatározott feltételekkel, a tulajdonosi körön belül, ellenérték nélkül lehetséges. 39. A munkáltatói és a munkavállalói kötelezettségek A munkáltató köteles - a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni. - az erre vonatkozó szabályok megtartásával az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. - a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja;

15 - a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányí tást meg adni; - a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. - a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni A munkavállaló köteles - az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munka idejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni; - munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonat kozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni; - munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne ve szélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megíté lését ne idézze elő; - munkáját személyesen ellátni. - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben megál lapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvé gezni. - a munkája során tudomására jutott üzleti titkot valamint a munkáltatóra, illet ve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel jár na. - munkabére és költségeinek megtérítése mellett köteles a munkáltató által kije lölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni és az előírt vizsgákat leten ni; - a munkát a munkáltató utasítása szerint ellátni A munkavállaló köteles a vezetők tudomására hozni, ha a munkáltató működésével kapcsolatban olyan tényt, körülményt, cselekvést észlel, amely a munkáltatónak kárt okozhat, vagy jó hírét sértheti, a közvetlen vezetőjétől pedig iránymutatást kérhet az ezek elhárítására irányuló tevékenységét illetően A munkavállaló köteles haladéktalanul értesíteni a munkáltatót, ha a munkahelyen történő megjelenése akadályba ütközik. Ez a szabály irányadó arra az esetre is, ha a munkavállaló betegszabadság igénybevételére kényszerül A munkavállaló munkára képes állapotát a munkáltató ellenőrizheti a munkavállaló emberi méltóságának sérelme nélkül és egészségét nem veszélyeztetve. Alkoholszondás vizsgálat esetén, ha annak eredményét a munkavállaló vitatja, a munkáltató köteles a véralkohol-vizsgálat feltételeit megteremteni. 40. Hátrányos jogkövetkezmények a vétkes munkavállalói magatartások esetén 40.1.A munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén a munkáltató az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja a következő eljárás keretében: A jogkövetkezmények alkalmazására a munkáltatói jogkör gyakorlói csak e pont szabályai szerint jogosultak Az eljárás a kötelezettségszegéstől számított 1 éven belül indítható meg.

16 40.4. Az eljárás a munkavállaló értesítésével indul meg. Az értesítésben közölni kell a munkavállalóval szemben felhozott kötelezettségszegést, az azt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat A munkavállaló számára lehetővé kell tenni, hogy védekezését előterjeszthesse. Erre meghallgatást kell tartani, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A meghallgatást az értesítéstől számított 5 munkanapon belül meg kell tartani. A munkáltatói jogkör gyakorlója a meghallgatáson köteles ismertetni az általa megállapított tényállást és a bizonyítékokat. A jegyzőkönyvben kötelező rögzíteni a munkavállaló által előterjesztett bizonyítási indítványokat, nyilatkozatokat, tényeket és a bizonyítékokat A meghallgatáson meg kell hallgatni a munkavállaló által megjelölt tanúkat A munkavállalónak jogában áll jogi képviselőt igénybe venni Az eljárást határozattal kell lezárni. A határozatot részletesen és érdemben meg kell indokolni. A határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslat lehetőségéről való kioktatást is Az eljárás során fel kell deríteni a munkavállaló felelősségét enyhítő körülményeket is A kiszabható jogkövetkezmények: - írásbeli figyelmeztetés - nem jogszabályon alapuló kedvezmény, juttatás megvonása. - mozgóbér megvonása - személyi alapbér csökkentés A munkaidőre, a pihenőidőre és a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok 41. A munkarend meghatározása A munkáltatónál irányadó munkarendet az 1. sz. melléklet tartalmazza. 42. Értelmező rendelkezések Éjszakai munkának minősül a 22 órától reggel 6 óráig végzett munka Helyben szokásos mód: Munkaidő keret tekintetében a telephelyi és fióktelepi irodahelyiségekben történő kifüggesztés, egyéb esetben a közvetlen munkahelyi vezetők szóbeli közlése Délutáni műszak: 14 órától 22 óráig 42.4.Kötetlen munkaidő: A vezető beosztású munkavállaló munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 43. A munkarendek kialakításának elvei A munkarendek kialakításánál figyelembe kell venni - a törvényes (teljes) munkaidőt, - a munkaidőkeret megállapítására vonatkozó szabályokat és a kialakított mun kaidőkereteket, - a munkaidő beosztásának szabályait, - a pihenőidőkre irányadó rendelkezéseket, - a rendkívüli munkavégzés, valamint a készenlét elrendelhetőségének szabályait, - a munka ésszerű és gazdaságos végzésének követelményét.

17 43.2. A munkáltató a helyben szokásos módon közli a munkavállalóval - a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját, az éves munkaidőkeretet is közölve az első értesítésben, - a reá irányadó munkarendet és annak esetleges változtatását - a következő időszak munkaidő-beosztását, valamint - a rendkívüli munkavégzés és a készenlét elrendelését A munkáltatóknál alkalmazható munkarendek a következők: - heti egyenlő munkaidő-beosztást rögzítő általános munkarend; - megszakítás nélküli munkarend; - idényjellegű (szezonális) munkarend; - osztott munkaidejű munkarend; - kétműszakos munkarend Az egyes munkavállalói kategóriákra és munkakörökre irányadó munkarende az 1. sz. melléklet rögzíti, a munkavégzés kezdő és befejező időpontját és a pihenőidők biztosításának feltételeit is rögzítve. 44. A teljes munkaidő A munkáltatónál a teljes munkaidő: napi 8 óra A napi törvényes munkaidő legfeljebb napi 12 óráig terjedő tartamban állapítható meg, ha a munkavállaló készenléti jellegű munkakört tölt be. A munkakör abban az esetben minősül készenléti jellegűnek, ha a munkavállaló a munkaidejének legalább egyharmad részében nem végez munkafeladatokat A munkaszerződésben a munkáltató és a munkavállaló megállapodhat a teljes (törvényes) munkaidőnél rövidebb tartamú, azaz részmunkaidős foglalkoztatásban. 45. A munkaidőkeretek meghatározása A munkaidőkeretet havi, negyedéves és éves időtartamban lehet meghatározni. Az éves munkaidőkeretet a pihenőnapokat és a munkanapra eső munkaszüneti napokat figyelembe véve, a törvényes munkanapok számát megállapítva évente előre meg kell határozni A munkaidőkereteket, amelyek az egyes munkarendtípusokhoz igazodnak, az 1. sz. melléklet állapítja meg. 46. A munkaidő-beosztás szabályai A munkaidő-beosztást a munkáltató a helyben szokásos módon legalább egy nappal korábban és legalább egy napra előre köteles közölni a munkavállalóval Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a napi munkaidő - legrövidebb tartama (a részmunkaidős foglalkoztatást kivéve) legalább négy óra; - leghosszabb elrendelhető tartama legfeljebb 12 óra, - készenléti jellegű munkakörben 24 óra lehet. A beosztás szerinti napi, illetve a heti munkaidő mértékébe az elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát be kell számítani A munkavállaló beosztás szerinti munkaideje a napi tizenkét órát, készenléti jellegű munkakör esetén a napi huszonnégy órát legfeljebb egy órával haladhatja meg, ha a téli időszámítás kezdetének időpontja a munkaidő-beosztás szerinti rendes munkaidő tartamára esik.

18 47. A pihenőidők közös szabályai A munkarendekben általános formában, a munkaidő-beosztásokban pedig pontosan rögzíteni kell a pihenőidőket A pihenőidők biztosítása érdekében évente előre meg kell határozni a törvényes munkanapok számát. 48. A munkaközi szünet Ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkavégzés időtartama a hat órát meghaladja, valamint minden további három óra munkavégzés után a munkavállaló részére - a munkavégzés megszakításával - legalább húsz perc, legfeljebb egy óra munkaközi szünetet kell biztosítani, melyből legalább húsz percet egybefüggően kell kiadni. Amennyiben a napi munkaidő alatt a munkavállaló többször jogosult munkaközi szünetre, ezek együttes időtartama az egy órát nem haladhatja meg A munkaközi szünet a munkaidő részét képezi. 49. A napi pihenőidő A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani. Osztott napi munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidő biztosítandó Legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidő biztosítandó a) a készenléti jellegű munkakörben, b) a megszakítás nélküli, illetve c) a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá d) az idénymunkát végző munkavállaló esetében A pihenőidő mértéke az pontban meghatározott esetben legalább egybefüg gő hét óra, ha a nyári időszámítás kezdetének időpontja annak tartamára esik. 50. A pihenőnapok és az azokat helyettesítő pihenőidők meghatározása A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie Az 1. ponttól eltérően a munkavállalónak munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőbeosztása alapján a pihenőnapok helyett hetenként legalább negyvennyolc órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidő is biztosítható, amelybe a vasárnapnak bele kell esnie Munkaidőkeret alkalmazása esetén az 1. pontban meghatározott pihenőnapok helyett a munkaidőbeosztása alapján a munkavállalónak hetenként legalább negyven nyolc órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidő is biztosítható a) a készenléti jellegű munkakörben, b) a megszakítás nélküli, illetve c) az idénymunkát végző munkavállaló esetében, amelybe havonta legalább egy alkalommal a vasárnapnak bele kell esnie Munkaidőkeret alkalmazása esetén az 1. pontban meghatározott pihenőnapok helyett a munkavállalónak a munkaidő-beosztása alapján hetenként legalább negyven

19 órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidő is biztosítható, amelybe egy teljes naptári napnakés havonta legalább egy alkalommal a vasárnapnak bele kell esnie. A legalább heti negyven órát kitevő pihenőidő alkalmazása esetén a munkavállalónak a munkaidőkeret átlagában legalább heti negyvennyolc óra pihenőidőben kell részesülnie Munkaidőkeret alkalmazása esetén a pihenőnap a) kéthetente, illetve b) legfeljebb havonta részben vagy egészben összevontan is kiadható Munkaidőkeret alkalmazása esetén - a készenléti jellegű munkakörben, - a megszakítás nélküli, illetve - a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá - az idénymunkát végző munkavállaló esetében a pihenőnap legfeljebb a munkavállaló foglalkoztatására megállapított munkaidőkeret tartama alatt - részben vagy egészben - összevontan is kiadható Az 5-6. pontban foglaltak esetén a pihenőnap összevonásának időtartama az alkalmazott munkaidőkeret időtartamát nem haladhatja meg. Hat nap munkavégzést követően egy pihenőnap kiadása kötelező. Ez utóbbi alól kivételt képeznek - a többműszakos, - a megszakítás nélküli munkarendben, illetve munkakörben foglalkoztatott, - az idénymunkát végző munkavállalók. 51. Munkaszüneti napon és vasárnap elrendelhető munkavégzés Munkaszüneti napon a munkavállaló rendszeresen csak megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatható A munkáltató rendkívüli munkavégzést csak különösen indokolt esetben rendelhet el. Munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzés kizárólag - megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállaló számára, vagy - baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi ép séget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében rendelhető el Vasárnapra rendes munkaidőben történő munkavégzés csak - munkaidőkeret alkalmazása esetén, - a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott, valamint - az idénymunkát végző munkavállalóknak rendelhető el. Ebben az esetben havonta legalább egy pihenőnapot (pihenőidőt) vasárnap kell kiadni. Hat nap munkavégzést követően egy pihenőnap (pihenőidő) kiadása kö telező. Ez alól kivételt képeznek a - többműszakos, - a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott, továbbá - az idénymunkát végző munkavállalók.

20 52. A rendkívüli munkavégzés és elrendelése Rendkívüli munkavégzésnek - a munkaidő-beosztástól eltérő és - a munkaidőkereten felül elrendelt munkavégzés minősül Rendkívüli munkavégzés csak különösen indokolt esetben rendelhető el, az nem veszélyeztetheti a munkavállaló testi épségét vagy egészségét, továbbá nem jelenthet a munkavállaló számára aránytalan terhet a személyi, családi és egyéb körülményeit tekintve Ha a rendkívüli munkavégzés elkerülhetetlen, akkor a munkavállaló számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kiskorú gyermeke felügyeletéről gondoskodjon, s meg kell téríteni számára a rendkívüli munkavégzés elrendelése folytán előálló károkat, valamint annak következtében előálló költségeit Az elrendelhető rendkívüli munkavégzés éves kerete 300 óra Rendkívüli munkavégzést a munkáltatók vezető tisztségviselői és a közvetlen munkahelyi vezetők rendelhetnek el a helyben szokásos módon. 53. A rendkívüli munkavégzés korlátai Rendkívüli munkára nem vehető igénybe -a nő terhessége megállapításától a gyermeke egyéves koráig, -a gyermekét egyedül nevelő férfi a gyermeke egyéves koráig A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló - gyermeke egyéves korától négy éves koráig - csak beleegyezésével vehető igénybe rendkívüli munkára. 54. A szabadságra vonatkozó szabályok A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap és pótszabadságból áll Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, amelynek mértéke a munkavállaló - huszonötödik életévétől huszonegy; - huszonnyolcadik életévétől huszonkettő - harmincegyedik életévétől huszonhárom - harmincharmadik életévétől huszonnégy - harmincötödik életévétől huszonöt - harminchetedik életévétől huszonhat - harminckilencedik életévétől huszonhét - negyvenedik életévétől huszonnyolc - negyvenharmadik életévétől huszonkilenc - negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik. A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót,amelyben az előzőek szerinti életkort betölti Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, részére a szabadság arányos része jár.

21 54.4. A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig köteles kiadni Az alapszabadság egynegyedét a munkavállaló által megjelölt időpontokban kell kiadni. A szabadságot pénzben megváltani tilos, kivéve a munkaviszony megszüntetéséig, illetve a sorkatonai szolgálatra történő bevonulásig időarányosan ki nem adott szabadságot Fizetés nélküli szabadság a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye alapján illeti meg a munkavállalót. A munka díjazásának szabályai 55. A munkadíjazás rendszere és a munkabér kifizetésének szabályai A munka díjazásának rendszerét, az alkalmazható bértarifákat, a bérmegállapítás elveit és a kiegészítő díjazás rendszerét a 2. sz. melléklet (bérszabályzat) állapítja meg A bérpótlékokat, a rendkívüli munkavégzés ellenértékét, az átalányokat és a költségtérítéseket a 4. sz. melléklet tartalmazza. A bérpótlék számításának alapja: a munkavállaló személyi alapbére A munkáltatónál a bérfizetési nap legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napja. 56. A munkabér védelme A munkabérből való levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján van helye A munkáltató a munkavállaló részére történt előlegnyújtásból eredő követelését a munkabérből levonhatja Egyebekben a munkabérből való levonásra a bírósági végrehajtási jogszabályok az irányadók A munkabért jogalap nélküli kifizetése esetén a munkavállalótól hatvan napon belül, írásbeli felszólítással lehet visszakövetelni A jogalap nélkül kifizetett munkabért az általános elévülési időn belül lehet viszszakövetelni, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie vagy azt maga idézte elő A munkáltató a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő tartozásainak megtérítésére irányuló igényét írásbeli felszólítással érvényesítheti. 57. Költségtérítések, juttatások A munkavállalókat a munkaviszonnyal kapcsolatos, a 4. sz. mellékletben meghatározott költségtérítések és juttatások illetik meg az ott leírt feltételekkel.

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A MU KA TÖRVÉ YKÖ YVÉRŐL [1992. ÉVI XXII. TÖRVÉ Y]

A MU KA TÖRVÉ YKÖ YVÉRŐL [1992. ÉVI XXII. TÖRVÉ Y] A MU KA TÖRVÉ YKÖ YVÉRŐL [1992. ÉVI XXII. TÖRVÉ Y] A törvény hatálya (1. ) A törvény hatálya ha a nemzetközi magánjog szabályai eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyan munkaviszonyra, amelynek

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT.

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2009. ÉVI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. -1- Bevezetı A Részvénytársaság és a munkavállalók munkaviszonyból eredı jogait és kötelességeit általános érvénnyel a Munka

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

A munkaviszony megszüntetése valamelyik (esetleg mindkét) fél részéről tett jognyilatkozattal történik. Ennek négy esete a következő:

A munkaviszony megszüntetése valamelyik (esetleg mindkét) fél részéről tett jognyilatkozattal történik. Ennek négy esete a következő: 14. Foglalja össze, hogy a munkaviszony megszüntetésének milyen módjait ismeri, különös tekintettel a speciális esetekre! Beszéljen a mellékelt nyomtatványok szerepéről, főbb tartalmi elemeiről! A munkaviszony

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel Összeállította: Szabó Imre, HÖOK elnökségi tag, egyetemi hallgató, PPKE JÁK HÖOK KIOSZ Közreműködtek: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3 Az

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

DTM Hungary Payroll Intelligence

DTM Hungary Payroll Intelligence MUNKA TÖRVÉNYKÖNYV LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI Kedves Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a Munka Törvénykönyvének változásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. 1. Hatálybalépés, átmeneti

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK

AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK I. BEVEZETÉS MUNKAVISZONY Alárendeltség, függő munkavégzés, munkajog hatálya alatt Menekülés a munkajog hatálya alól ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK Egy-egy ismérvében eltér, rugalmasabb

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1 A törvény hatálya Törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) érintő módosításokat tartalmaz. A törvény előkészítésére az Országos

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes a nemzeti érdekeket előtérbe helyező állam olyan

Részletesebben

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei Tartalom Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei (G0431)... 5 Fogalmak, meghatározások... 5 1. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint;

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint; BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/366-4/2011. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Tárgy: munkaügyi bírság LASSELSBERGER Hungária Kft. 1239 Budapest,

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata 1. A kollektív tárgyalásra, a kollektív alku szereplőire vonatkozó nemzetközi normák 2. A kollektív tárgyalás alapelvei, alapvető feltételei

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés Dr. Paczolay Péter Úrnak Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Elnöke részére Budapest Tárgy: Alkotmányellenesség utólagos megállapítását kezdeményező indítvány Tisztelt Elnök Úr! A Közszolgálati Szakszervezetek

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben