2013/28. SZÁM TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013/28. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról /2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. székhelyén alkalmazandó rugalmas munkaidőbeosztás szabályairól szóló 28/2012. (IX. 11. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról /2012. (IX. 11. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. székhelyén alkalmazandó rugalmas munkaidőbeosztás szabályairól (egységes szerkezetben az 1. sz. módosítással) /2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. támogatási elveiről és rendszeréről Egyéb közlemények A 19/2010. (IX. 15. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. központi szerverszoba beléptetési, munkavégzési, tűzvédelmi és rendkívüli esemény értesítési rendjéről kiadott normatív utasítás egyes mellékleteinek aktualizálása Tájékoztatás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. megjelent utasításairól Figyelemfelhívás... 55

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV - START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadására, illetve elszámolására vonatkozó eljárás egységes végrehajtásának szabályozása. 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV - START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. A jelen utasítás tárgyi hatálya nem terjed ki a társadalombiztosítási jogszabályok által meghatározott betegszabadság, szülési szabadság stb. kiadására. Jelen utasítást közzététel napjától kell alkalmazni. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért, karbantartásáért a Humán Igazgató és a Humánerőforrás menedzsment szervezet vezetője, végrehajtásáért az egyes munkáltatói jogkör gyakorlók és munkavállalók a felelősek. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Szabadság A szabadság naptári évenként fizetett pihenőidő, amely minden munkavállalót megillet. [Mt (1) bek.] A szabadság a munkavállaló pihenését, kikapcsolódását, regenerálódását szolgálja. Az alap és pótszabadság időtartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg. [Mt (3) bek. a) pont] A szabadság naptári évente a munkában töltött idő alapján az Mt alapján alapszabadságból és a 117. szerint a munkavállaló életkora alapján számított, valamit a Mt okban és a Kollektív Szerződés 2 (továbbiakban KSz.) 49. -ában meghatározott különböző jogcímeken járó rendkívüli szabadságokból tevődik össze. Amennyiben a munkaviszony év közben kezdődik, vagy év közben szűnik meg, az adott évre járó szabadságnak csak időarányos része jár a munkavállalónak. A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. [Mt ] 3.2 Szabadságként kezelt munkaidőkedvezmények Azok a munkaidő kedvezmények, melyek szabadságkérelem alapján illetik meg a munkavállalót. 3.3 Fizetés nélküli szabadság A munkavállaló részére jogszabály alapján kötelezően engedélyezendő vagy a munkavállaló kérelmére mérlegelési jogkörben engedélyezhető olyan szabadság, melynek időtartamára munkabér nem jár. 3.4 Kivételesen fontos gazdasági érdek Ilyen indok alatt a munkaszervezéstől független olyan körülményt kell érteni, melynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történő kiadása a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná. 3.5 A munkáltató működését közvetlenül és súlyosan érintő ok Olyan ok, amely különösen baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében szükséges. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Szabadságra való jogosultság A munkában töltött idő alapján járó szabadságra minden munkaviszonyban álló munkavállalónak alanyi joga van. 4.2 Szabadság mértéke számításánál alapul vehető időtartamok A munkavállalónak a tárgyévben munkában töltött idő alapján jár a szabadság [Mt (1)].

3 A szabadság időarányos részének számításánál munkában töltött időként kell számításba venni az Mt (2) bekezdése alapján: a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, b) a szabadság, c) a szülési szabadság, d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának, e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó, f) a munkavégzés alóli mentesülésnek az alábbiakban meghatározott időtartamát: fa) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamát, fb) a kötelező orvosi vizsgálat időtartamát, fc) a véradáshoz szükséges, legalább négy órát fd) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órát, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órát, fe) hozzátartozója halálakor két munkanapot, ff) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időt, fg) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamát, fh) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamot, fi) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamot, továbbá fj) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamot. g) KSz pont alapján az Mt.115. (2) bekezdésének e) pontjától eltérően, a szabadságra való jogosultság szempontjából munkában töltött időnek minősül a harminc napot meghaladó keresőképtelenség időtartama is Szabadság fajtái és azok mértéke A munkavállalót megillető szabadság alap- és pótszabadság(ok)ból (illetve rendkívüli szabadságból) áll Az alapszabadság Az alapszabadság mértéke húsz munkanap [Mt ] Pótszabadságok, rendkívüli szabadság Az életkor alapján járó pótszabadság [Mt (1) bek.] A munkavállalónak huszonötödik életévétől egy, huszonnyolcadik életévétől kettő, harmincegyedik életévétől három, harmincharmadik életévétől négy, harmincötödik életévétől öt, harminchetedik életévétől hat, harminckilencedik életévétől hét, negyvenegyedik életévétől nyolc, negyvenharmadik életévétől kilenc, negyvenötödik életévétől tíz munkanap pótszabadság jár. A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben az előzőekben meghatározott életkort betölti Egyéb, Mt-ben szabályozott pótszabadságok Gyermek után járó pótszabadság [Mt ]. A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A fenti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

4 Gyermeke születése esetén az apát megillető szabadság [Mt (4) bek.] Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal. Fiatal munkavállalónak járó pótszabadság [Mt (1) bek.] A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti. A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak járó pótszabadság [Mt (2) bek.] A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár. A munkavállalónak járó pótszabadság, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította [Mt ] A munkavállalónak, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, évenként öt munkanap pótszabadság jár. A munkaszerződésben rögzített pótszabadság a rögzített mértékben illeti meg a munkavállalót KSz.-ben szabályozott rendkívüli szabadságok Jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, vizsgáló főkalauz, kocsivizsgáló, szolgáltatás ellenőr munkakört betöltő munkavállalók rendkívüli szabadsága [KSz. 49. ] Jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, vizsgáló főkalauz, kocsivizsgáló, szolgáltatás ellenőr munkakört betöltő munkavállalókat kérelmükre naptári évenként kettő munkanap rendkívüli szabadságban kell részesíteni. 4 A rendkívüli szabadságot a munkavállaló által megjelölt időpontban kell kiadni. A munkavállaló az erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal korábban köteles bejelenteni a munkáltatónak. A rendkívüli szabadság igénybevétele az arra jogosult munkavállaló esetében nem eredményezhet rendkívüli munkavégzést (díjazást) és összhangban kell állnia az adott szervezeti egység szabadságolási ütemtervével. A tárgyévben igénybe nem vett rendkívüli szabadság a tárgyévet követően nem vehető igénybe. A rendkívüli szabadság időtartamára a munkavállalót az Mt (4) bekezdésében meghatározott mértékű díjazás (távolléti díj 70 %-a) illeti meg Fizetés nélküli szabadság Mérlegelési jogkörbe tartozó fizetés nélküli szabadság engedélyezése A mérlegelési jogkörbe tartozó fizetés nélküli szabadságot 30 napig a munkáltatói jogkör gyakorló, a 30 napon túli időtartamra a munkáltatói jogkör gyakorló javaslatának figyelembe vételével a humán igazgató engedélyezhet Jogszabály alapján kötelezően engedélyezendő fizetés nélküli szabadságok A munkáltató köteles fizetés nélkül szabadságot engedélyezni az alábbi esetekben: a) a munkavállalónak gyermeke harmadik életéve betöltéséig, a gyermek gondozása céljából, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. [Mt ] b) a munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében, a gyermek tízedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt. [Mt ] c) a munkavállalónak hozzátartozója tartós - előreláthatólag harminc napot meghaladó - személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre. A tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja. A kezelőorvos igazolását a munkáltatói jogkör gyakorló részére köteles a fizetés nélküli szabadságot igénybe venni kívánó munkavállaló egyidejűleg leadni. [Mt ]

5 d) a munkavállalónak a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára. [Mt ] e) a munkavállaló kérésére, ha polgármesternek választották a foglalkoztatási jogviszonyának időtartamára. [1994. évi LXIV törvény 1. (4) bek.] f) a munkavállaló kérésére, ha országgyűlési képviselőjelölt jelöltségének nyilvántartásba vételétől a választás napjáig, vagy megválasztása esetén a mandátuma igazolásáig. [2012. évi XXXVI. törvény 95. (1) bek.] g) a munkavállaló kérésének megfelelően, ha országgyűlési képviselő mandátuma igazolásától a képviselői megbízatásának időtartamára vagy annak egy részére. [2012. évi XXXVI. törvény 96. (2) bek.] A tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára járó fizetés nélküli szabadság kivételével a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlója részére és a fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló a munkáltatói jogkör gyakorlónak címzett jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg. [Mt ] A jelen pont a) pontjában meghatározott fizetés nélküli szabadság az Mt a alapján - megszűnik a) a gyermek halva születése esetén, b) ha a gyermek meghal, a halált követő tizenötödik napon, c) ha a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon. A fent megjelölt esetben a szabadság tartama - a szülést követően - hat hétnél rövidebb nem lehet A szabadság kiadása Szabadságolási ütemterv A munkáltatói jogkör gyakorló minden év február 15-ig szabadságolási ütemtervet készít (1. sz. melléklet) lehetőleg a munkavállalói kérelmek figyelembe vételével. Év közben folyamatosan köteles figyelemmel kísérni a szabadság kiadás alakulását és szükség esetén megfelelő intézkedést hozni a szabadságok esedékességének évében történő kiadása érdekében Munkáltató általi szabadság kiadás A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki (2. sz. melléklet). KSz pontja szerint a szabadság kiadása során a munkáltató rendelkezése alatt álló rész összefüggő 14 napot el nem érő tartamú részletekben is kiadható. A munkáltató működési körében felmerült okból keletkezett órahiány pótlására szabadság nem adható ki. A szabadság kiadása során a munkavállaló méltányos érdekeire is figyelemmel kell lenni Munkavállalói kérelemre történő szabadság kiadás A munkáltató évente hét munkanap szabadságot több részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. [KSz pont.] A nem általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók a következő időszakra vonatkozó munkaidő-beosztás közlését megelőzően lehetőség szerint legalább 7 nappal korábban írásban jelzik 7 munkanapnak megfelelő szabadság igényüket a munkáltatói jogkör gyakorlójának, illetve a vezénylést készítő munkavállalónak. (KSz pont) A munkáltató ezt a szabadságigényt köteles az Mt (2) bekezdést figyelembe véve a kérelemnek megfelelően teljesíteni (3. sz. melléklet). A munkavállaló az előzőekben megfogalmazottakon túl is kérelmezheti szabadság kiadását - Szabadságkérelem nyomtatvány (4. számú melléklet) kitöltésével-, annak teljesítéséről azonban a munkáltatói jogkör gyakorló a munkáltató érdekeinek figyelembe vételével dönt. Amennyiben a munkavállaló szabadság igénye teljesítéséről dönt a jogkör gyakorló,

6 abban az esetben a következő időszaki vezénylés ennek figyelembe vételével történik. Az általános munkarendben (nappalos) foglalkoztatott munkavállalók esetében elégséges a Szabadságkérelem nyomtatványnak a tervezett igénybevételt 7 nappal korábban kitöltve a munkáltatónak engedélyezés céljából átadni. A Szabadságkérelem nyomtatványt 2 példányban kell kiállítani, amelynek engedélyezése meghatározott óraszámra történik a munkáltatói jogkör gyakorló részéről. A jóváhagyott szabadságkérelmi lapok eredeti példányát az időügyintéző tevékenységet ellátó munkavállalónak kell leadni és annak kell megőriznie, a másolat a munkavállaló példánya Szabadság esedékesség évében történő kiadása A szabadságot esedékességének évében kell kiadni [Mt (1) bek.]. Ettől eltérően a szabadságot: a) ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki [Mt (2) bek.], b) ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett esedékességének évében kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni [Mt.123. (3)], c) a munkáltató - a felek megállapodása alapján - az alap és az életkortól függő pótszabadság egyharmadát az esedékesség évét követő év december 31. napjáig adja ki (5. sz. melléklet) [Mt (6)]. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig jogosult kiadni (Mt.123. (5) bek.c) pont) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot [Mt.123. (4) bek.]. 6 Az esedékesség évében ki nem adott szabadság kivéve a KSz ban szabályozott rendkívüli szabadságot maradvány szabadságként a munkavállaló következő évi szabadságához hozzáadódik A szabadság kiadásának eljárásrendje [Mt.124. ] A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. A napi munkaidő mértékétől eltérő munkaidő-beosztás esetén, a munkavállaló a szabadság kiadása során a beosztás szerinti munkaidőre azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani. Amennyiben nem készül, vagy a kérelem időpontjára vonatkozóan még nem készült el előre munkaidőbeosztás, a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni. A napi munkaidő, illetve a beosztás szerinti munkaidő mértékét el nem érő (tört napi) szabadság nem adható ki, az a következő évre maradvány szabadságként átvezetésre kerül A szabadság kiadás időpontjának munkáltatói módosítása A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja [Mt.123. (5)-(6) bek.]. A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. A szabadság megszakításának esetén a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre és a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele [Mt.123. (7) bek.]. 4.5 Szabadságként kezelt munkaidőkedvezmények Az alábbi munkaidő-kedvezmények igénybevételét szabadságkérelem nyomtatványon kell kérelmezni: az Mt. 55 (1) f) pontja alapján a munkavállaló hozzátartozója halálakor két

7 munkanapra a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülést, általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges idő [Mt.55. (1) g) pontja]. 4.6 A szabadságok nyilvántartása A munkáltató köteles nyilvántartani a munkavállalók szabadságának kiadásával kapcsolatos adatokat. A MÁV START Zrt.-nél a szabadságok kiadásával kapcsolatban az SAP HR rendszer által rögzített adatok számítanak hivatalos nyilvántartásnak. A munkavállaló a havi bérfizetési jegyzéken szereplő információk alapján követheti nyomon szabadságmaradványának értékét. Eltérés gyanúja esetén a meglévő dokumentumok segítségével a munkáltatói jogkör gyakorlótól kérheti a felhasználás egyeztetését. Nem az SAP rendszerrel támogatott vezénylés esetén a munkavégzésre vonatkozó tárgyhavi időadatok rögzítése után az időügyintéző az SAP HR-ből lekérdezi a szabadság maradványokat és megküldi a szervezeti egység vezetője, valamint a vezénylést végző munkavállaló részére. A vezénylést végző munkavállaló segédnyilvántartást (6. sz. melléklet) vezet a szabadságok felhasználásáról, melyet az időügyintéző által lekérdezett adatokkal minden hónapban köteles egyeztetni. A segédnyilvántartás rögzíti az időügyintéző által lekérdezett maradvány szabadság és a k- övetkező havi vezénylés között eltelt időszakban a munkavállaló által igénybe vett szabadság mennyiségét. Ezáltal biztosítható, hogy a vezénylést készítő a mindenkori szabadság maradvány értékével tisztában legyen és ezáltal az éves szabadság keretnél több ne kerüljön kiadásra. Az SAP rendszerrel támogatott vezénylés esetén segédnyilvántartás vezetésére nincs szükség, a vezénylést készítő a munkavállalók vezényléssel még le nem kötött szabadságát az erre a célra létrehozott lekérdezéssel listázhatja. A szabadságkereteket órában kell nyilvántartani, a központilag generált szabadságkeretek összesített órában jelennek meg A szabadság elszámolása A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni úgy, hogy a munkavállaló a szabadság kiadása során a beosztás szerinti munkaidővel azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani [Mt.124. (1)-(2) bek.]. Amennyiben nem készül előre munkaidőbeosztás, a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell elszámolni és nyilvántartani. 4.8 A szabadság pénzbeli megváltása A szabadságot természetben kell kiadni, pénzben megváltani csak munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén akkor lehet, ha a munkavállaló részére az időarányos szabadság nem került kiadásra [Mt ]. 4.9 Szabadság alakulása munkaviszony megszűnésekor A munkaviszony megszűnésékor ki kell számítani a munkavállalónak időarányosan járó szabadságot. Ha a munkavállaló az időarányosan járó szabadságot nem vette igénybe, annak fennmaradó részét szabadság megváltás jogcímen az esetleges többi juttatással együtt ki kell fizetni. A megváltandó maradvány szabadságot a humánpartnernek kell az SAP HR-ben rögzítenie, ennek alapján a kifizetésről a Humán szolgáltatás köteles gondoskodni Éves szabadságkeretek generálása (SAP HR) és az ehhez kapcsolódó feladatok Az éves alapszabadság keret és az életkor alapján járó pótszabadság (az életkor alapján járó pótszabadság [ pont], fiatal munkavállalókat megillető pótszabadság [ pont]) megállapítása az SAP HR-ben program által generálódik, míg az egyéb pótszabadság keretek megállapítása manuálisan történik. Az éves szabadságkeretek generálását követően amelyet év elején elz az SAP HR üzemviteli folyamatgazda az időügyintéző, listát küld a munkáltatói jogkör gyakorló részére, melyben munkavállalónként és munkahelyi összesítésben szerepel az éves alapszabadság és az életkortól függő pótszabadság járandóság.

8 Pótszabadságok és egyéb távollétek rögzítése Gyermek után járó pótszabadság rögzítése Gyermek után járó pótszabadság mértékét a személyügyi adminisztrátor (Humán szolgáltatás) állapítja meg és rögzíti az SAP HR-ben, a szülő által évente tett nyilatkozat és fogyatékos gyermek esetén orvosi szakértői igazolás alapján (7. sz. melléklet). Gyermek születésekor az apát megillető pótszabadságra való jogosultságot a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása ellenében a Humán szolgáltatás TB feladatokat ellátó munkatársa állapítja meg és rögzíti az SAP HR-ben A munkavállalót megillető további pótszabadságok, rendkívüli szabadságok és egyéb távollétek rögzítése A munkavállalónak járó pótszabadságot, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodást állapított meg, a személyügyi adminisztrátor (Humán szolgáltatás) rögzíti az SAP HR-ben, a munkavállaló által évente tett nyilatkozat és az ahhoz mellékelt rehabilitációs szakértői szerv határozata alapján (8. sz. melléklet). A különböző jogcímeken járó további pótszabadságokat, rendkívüli szabadságot, jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, vizsgáló főkalauz, kocsivizsgáló, szolgáltatás ellenőr munkakört betöltő munkavállalók rendkívüli szabadságát [KSz. 49., pont] a Humán Szolgáltató Szervezet rögzíti a SAP rendszerben, az egyéb szabadságként kezelt munkaidő-kedvezmények 4.5 pont (tanulmányi szabadság, közeli hozzátartozó halála esetén biztosított munkaidő kedvezmény) ] a humánpartner állapítja meg és rögzíti az SAP HR-ben. GYED-ről, GYES ről visszatérő munkavállalók szabadságának megállapítása humán partner feladata és kötelezettsége. 8 munkavállaló szabadság járandóságát, rögzíti az SAP HR-ben, majd írásban tájékoztatja a munkavállalót az igénybe vehető szabadságnapok (órák) számáról. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSITÁSOK, HATÁLYON KÍVŰL HELYEZÉSEK 5.1 Hivatkozások A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) A MÁV - START Zrt. Kollektív Szerződése (KSz.) 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás kihirdetés napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. számú melléklet Szabadságolási ütemterv 2. számú melléklet Szabadságkiadás 3. számú melléklet Munkavállalói szabadság igénylés 4. számú melléklet Szabadságkérelem 5. számú melléklet Megállapodás az esedékesség évét követő év végéig történő szabadság kiadásáról 6. számú melléklet Engedélyezett szabadságok nyilvántartása 7. számú melléklet Nyilatkozat gyermek után járó pótszabadság igénybevételéről 8.számú melléklet Nyilatkozat egészségkárosodás alapján járó pótszabadság igénybevételéről Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató Új munkavállaló felvételekor, illetve munkaszerződés módosításakor alkalmazott feladatok Újfelvételkor, illetve munkaszerződés módosításkor (amennyiben ez pótszabadság változást eredményez) a humán partner megállapítja a

9 Szervezeti egység:... ÉRTESÍTŐ Szervezeti egység megnevezése... évi szabadságolási ütemterv 9 1. számú melléklet Törzsszám Név..évi maradvány ( óra )...évi járandóság ( óra ) ÖSSZESEN ( óra ) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Össz. Munkavállaló aláírása

10 10 2. számú melléklet Szervezeti egység megnevezése SZABADSÁG KIADÁS Szervezeti egység:... Törzsszám:... Név:... Munkakör:... Értesítem, hogy a Munka Törvénykönyvének a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 20.. év hó napjától 20.. év hó napjáig összesen... óra (betűvel) fizetett szabadságot kiadok....,... év... hónap...nap.. munkáltatói jogkör gyakorló Átvette:, év. hó. nap A jogszabályban meghatározott határidőn belüli kiadás esetén a szabadság kiadását tudomásul veszem... munkavállaló

11 11 3. számú melléklet Szervezeti egység megnevezése MUNKAVÁLLALÓI SZABADSÁG IGÉNYLÉS ELŐJEGYZÉS.. év.. hó A szabadság igényeket kérem.. hó 15.-ig leadni. Szervezeti egység:... Törzsszám Név Munkakör Szabadságot igényli naptól - napig Szabadságigénylés dátuma Aláírás

12 12 4. számú melléklet SZABADSÁGKÉRELEM MÁV START ZRT... szervezeti egység S z a b a d s á g k é r e l e m Alulírott név: munkaköre:. évi... hó. naptól évi.. hó. napig fizetett (rendes, rendkívüli, tanulmányi)/fizetés nélküli* szabadságot kérek.,.. év. hó.. nap.. a kérelmező aláírása Engedélyezte:.. naptól napig, összesen.. órát A másodpéldányt átvette:.. év. hó.. nap * A kívánt szöveg aláhúzandó.. munkáltató.. munkavállaló

13 13 5. számú melléklet Szervezeti egység megnevezése MEGÁLLAPODÁS amely létrejött alulírott helyen és időben egyfelől a MÁV START Zrt.. (szervezeti egység), mint munkáltató a továbbiakban munkáltató -, másfelől...., (név) (törzsszám), mint munkavállaló a továbbiakban munkavállaló - között az alábbiak szerint: 1. Felek megállapodnak, hogy a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 123. (6) bekezdése alapján az alap és az életkortól függő pótszabadság legfeljebb egyharmadát - azaz. napot (.órát) év december 31. napjáig adja ki. 2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a MÁV START Zrt. Kollektív Szerződés, illetve annak... (szervezeti egység) helyi függeléke rendelkezései az irányadók. 3. Jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal megegyezőt, a felek aláírnak....,... év... hónap...nap.. munkáltató. munkavállaló Előttünk, mint tanúk előtt: Név:. Lakcím: Név:. Lakcím:

14 ENGEDÉLYEZETT SZABADSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA számú melléklet Név Tsz Munkakör Összes járandóság (óra) Engedélyezett szabadságok óra I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

15 15 7. számú melléklet NYILATKOZAT GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ PÓTSZABADSÁG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Alulírott (név)... (törzsszám) az alábbi nyilatkozatot teszem. Nyilatkozom, hogy 20. évre az alábbi 16 éven aluli - a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt - gyermek(ek) után járó pótszabadságot igénylem: Gyermek(ek) neve Gyermek(ek) születési ideje Nyilatkozom, hogy. nevű gyermekem fogyatékos.* Jelen nyilatkozatom aláírásával kifejezetten vállalom, hogy az annak tartalmát érintő bármely változást a munkáltató számára haladéktalanul írásban bejelentem. Kelt.:.. munkavállaló aláírása *csak fogyatékos gyermek esetén kell kitölteni.

16 16 8. számú melléklet NYILATKOZAT LEGALÁBB ÖTVEN SZÁZALÉKOS MÉRTÉKŰ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN JÁRÓ PÓTSZABADSÁG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Alulírott (név)... (törzsszám) az alábbi nyilatkozatot teszem. Nyilatkozom, hogy tekintettel arra, hogy a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodásomat megállapította, 20. évre az Mt ában meghatározott pótszabadságot igénylem. Jelen nyilatkozatomhoz a rehabilitációs szakértői szerv határozatát mellékelem. Jelen nyilatkozatom aláírásával kifejezetten vállalom, hogy az annak tartalmát érintő bármely változást a munkáltató számára haladéktalanul írásban bejelentem. Kelt.:.. munkavállaló aláírása

17 36/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. székhelyén alkalmazandó rugalmas munkaidő-beosztás szabályairól szóló 28/2012. (IX. 11. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV-START Zrt. székhelyén alkalmazandó rugalmas munkaidőbeosztás szabályiról szóló 28/ (IX. 11. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás és sz. pont módosítása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. székhelyén működő valamennyi szervezeti egységére és állandó nappalos munkarendben, rugalmas munkaidő-beosztás szerint foglalkoztatott munkavállalójára. Az Alapítói Okirat szerinti telephelyeken és fióktelepeken a rugalmas munkaidő-beosztás alkalmazására a KSz ában, valamint a jelen utasításban foglaltak szerint van lehetőség. Nem terjed ki az utasítás hatálya a kötetlen munkaidő-beosztás alapján foglalkoztatott munkavállalókra. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Humánerőforrás Menedzsment Szervezet vezetője. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Ehhez az utasításhoz nincs. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az utasítás sz. pontja az alábbiak szerint módosul: Peremidő Időtartama: Hétfőtől csütörtökig és óra Pénteken, illetve a hét utolsó munkanapján és óra 17 Peremidő az a napi munkaidőkeret, amelyen belül a munkaidőt a munkavállaló határozhatja meg a feladatokhoz igazodóan úgy, hogy havonta legfeljebb plusz 20 óra ügyfélszolgálati és bevétel ellenőrzési munkakörökben legfeljebb 30 óra, illetve mínusz 6 óra eltérés keletkezzen a törvényes munkaidőhöz képest. Az utasítás sz. pontja az alábbiak szerint módosul: Többletidő A pontban meghatározott havi munkaidőt (kötelező órát) meghaladóan, a munkavállaló döntése alapján legfeljebb 20 óra ügyfélszolgálati és bevétel-ellenőrzési munkakörökben legfeljebb 30 óra többletidő vihető át a tárgyhónapról a következő hónapra, amelyet a nyilvántartásban legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig nyitó értékként kell szerepeltetni. A munkavállaló az engedélyezett tárgyhavi többletidő mértékéig a tárgyhónapot követő hónapban a kötelező munkaidejét a perem időn belül csökkentheti (csúsztathat). Egész napos távollét (csúsztatás) csak a munkáltatói jogkörgyakorló előzetes írásbeli engedélyével alkalmazható. A 20, illetve 30 órát meghaladó többletidőt kivéve a jogkörgyakorló által elrendelt rendkívüli munkavégzésből eredőt a hónap végén törölni kell. Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függő tevékenységet ellátó szervezeti egységeknél bevezetésre kerülő év végi tevékenységi szünet feltételeit és módját külön utasításban kell szabályozni. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Nincs. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzétételének napján lép hatályba és a módosítás átvezetését követően hatályát veszti. 7.0 MELLÉKLETEK Ehhez az utasításhoz nincs. Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató

18 28/2012. (IX. 11. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. székhelyén alkalmazandó rugalmas munkaidő-beosztás szabályairól (egységes szerkezetben az 1. sz. módosítással) 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. székhelyén állandó nappalos munkarendben, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók rugalmas munkaidő-beosztásának egységes szabályozása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. székhelyén működő valamennyi szervezeti egységre és állandó nappalos munkarendben, rugalmas munkaidő-beosztás szerint foglalkoztatott munkavállalójára. Az Alapító Okirat szerinti telephelyeken és fióktelepeken a rugalmas munkaidő-beosztás alkalmazására a KSz 32. -ában, valamint a jelen utasításban foglaltak szerint van lehetőség. Nem terjed ki az utasítás hatálya a kötetlen munkaidő-beosztás alapján foglalkoztatott munkavállalókra Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős. A Humánerőforrás Menedzsment Szervezet vezetője FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Rugalmas munkaidő-beosztás: Rugalmas munkaidő-beosztás esetén a munkaidő felhasználását a technológiai és a munkafeladatok jellege alapján részben a munkavállaló, részben a munkáltató határozza meg.(ksz ) A munkavállaló a napi munkaidő törzsidőn felül fennmaradó részét a peremidőben a havi kötelező munkaidő és a munkafeladatok figyelembevételével naponta eltérő mértékben oszthatja be. Rugalmas munkaidő-beosztás alkalmazására megfelelő technikai feltételek megléte esetén, a munkaidő nyilvántartására és kezelésére alkalmas műszaki berendezés (beléptető rendszer) működtetésével kerülhet sor. (KSz ) 4.0. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A rugalmas munkaidőrend beosztása Napi eszmei munkaidő: Időtartama: Hétfőtől csütörtökig és óra 18 Pénteken, illetve a hét utolsó munkanapján és óra A napi eszmei munkaidő az az elvi munkaidőtartam, amely viszonyítási alapul szolgál a teljes napi munkaidő, a teljesített munkaidő és a munkaközi szünet megállapításához, az eltérések számításához, valamint a rendkívüli munkavégzés és a munkából távoltöltött idők (szabadság, betegség, igazolt távollét, kiküldetés stb.) elszámolásához Munkaközi szünet A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek és a törzsidőnek, ezért annak tartama (20 perc) az eszmei munkaidő megszakításával a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók kivételével a munkaidőn kívül kerül kiadásra. (Mt.86. (3) bek. a) pont, 205. (2) bek. b) pont). A munkaközi szünet tényleges igénybevételére naponta és óra között kerülhet sor Törzsidő Időtartama: Hétfőtől csütörtökig óra Pénteken, illetve a hét utolsó munkanapján óra Törzsidő bele nem értve a munkaközi szünet idejét az az időtartam, amely alatt minden munkavállalónak a munkahelyén kell munkát zni. A törzsidő tartama alatt a munkavállaló csak hivatalos ügyben lehet távol. Magánügyben eltávozás törzsidő alatt csak a szervezeti egység vezetőjének engedélyével lehetséges, a távollét időtartama nem minősül munkaidőnek Peremidő Időtartama: Hétfőtől csütörtökig és óra Pénteken, illetve a hét utolsó munkanapján és óra

19 Peremidő az a napi munkaidőkeret, amelyen belül a munkaidőt a munkavállaló határozhatja meg a feladatokhoz igazodóan úgy, hogy havonta legfeljebb plusz 20 óra ügyfélszolgálati és bevétel ellenőrzési munkakörökben legfeljebb 30 óra, illetve mínusz 6 óra eltérés keletkezzen a törvényes munkaidőhöz képest Üzemidő Időtartama: óra Az üzemidő a peremidő kezdő és végpontja közé eső időtartam, amely egyben a napi maximális munkaidőt jelenti Havi kötelező munkaidő A napi 8 órás munkaidő (Mt. 92. (1) bek. alapulvételével a havonta teljesítendő munkaidő: 20 munkanapos hónapban 160 óra 21 munkanapos hónapban 168 óra 22 munkanapos hónapban 176 óra 23 munkanapos hónapban 184 óra Többletidő A pontban meghatározott havi munkaidőt (kötelező órát) meghaladóan, a munkavállaló döntése alapján legfeljebb 20 óra ügyfélszolgálati és bevétel-ellenőrzési munkakörökben legfeljebb 30 óra többletidő vihető át a tárgyhónapról a következő hónapra, amelyet a nyilvántartásban legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig nyitó értékként kell szerepeltetni. A munkavállaló az engedélyezett tárgyhavi többletidő mértékéig a tárgyhónapot követő hónapban a kötelező munkaidejét a perem időn belül csökkentheti (csúsztathat). Egész napos távollét (csúsztatás) csak a munkáltatói jogkörgyakorló előzetes írásbeli engedélyével alkalmazható. A 20, illetve 30 órát meghaladó többletidőt kivéve a jogkörgyakorló által elrendelt rendkívüli munkavégzésből eredőt a hónap végén törölni kell. Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függő tevékenységet ellátó szervezeti egységeknél bevezetésre kerülő év végi tevékenységi szünet feltételeit és módját külön utasításban kell szabályozni Munkaidő-hiány A tárgyhónap végén fennálló hat (6) órát meghaladó munkaidő-hiány (mínusz óra) tartamával az alapbért arányosan csökkenteni kell, és ezt az időtartamot (hat óra feletti részt) az időrögzítő táblázatból törölni kell. Az engedélyezett munkaidő-hiány feletti távollét okát minden esetben vizsgálni kell. Igazolatlan távollét megállapítása esetén a munkavállalóval szemben hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásának van helye. A munkavállaló az engedélyezett és nyilvántartott tárgyhavi munkaidő-hiány mértékéig (legfeljebb 6 óra) a tárgyhónapot követő hónap munkaidejét köteles növelni (a hiányt ledolgozni) A feladatok sürgős elvégzése céljából indokolt esetben a jogkörgyakorló kötelezheti a munkavállalót az eszmei munkaidő teljes ledolgozására A rugalmas munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetében rendkívüli munkavégzésnek (Mt ) minősül a munkáltató külön írásbeli utasítása alapján elrendelt, vagy elrendelés hiányában utólagosan rendkívüli munkavégzésként elismert, a.) a napi peremidőt (üzemidőt) megelőzően vagy azt követően, b.) a havi kötelező munkaidőn (4.1.6 pont) felül c.) a pihenőnapon és munkaszüneti napon, valamit d.) a készenlét alatt végzett munka, továbbá az e.) ügyelet A rugalmas munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetében késésnek minősül, ha a munkavállaló a törzsidő, valamint előzetes elrendelés esetén az eszmei munkaidő kezdetére nem érkezik meg munkahelyére, s távolmaradását igazolható módon kimenteni nem tudja Belföldi kiküldetés esetén az utazási idő elszámolása szempontjából az eszmei munkaidőt kell irányadónak tekinteni.

20 4.6. A rugalmas munkaidő-beosztás szabályait vétkesen megszegő munkavállalót a munkáltatói jogkör gyakorlója - első esetben írásbeli figyelmeztetésben részesítheti, - második esetben 6 hónapi időtartamra, - további esetben pedig legfeljebb 1 évre kizárhatja a rugalmas munkaidő lehetőségéből. A rugalmas munkaidő-beosztásból történő kizárás esetén a munkavállaló foglalkoztatása az eszmei munkaidő szerint történik A rugalmas munkaidő-beosztásban is maradéktalanul biztosítani kell az eszmei munkaidő tartama alatt - a kapcsolattartás lehetőségét a MÁV- START Zrt. ügyfeleivel, - az információ zavartalan áramlását a MÁV- START Zrt. különböző szervezetei között, - az intézkedésre jogosult munkavállaló folyamatos jelenlétét, az üzemidő biztosítását szakterületenként. E követelmények megtartásáért a munkáltatói jogkör gyakorlói felelősek A munkaidő regisztrálása a földszinten elhelyezett időrögzítő berendezéssel történik a kezelési utasításban szabályozottak szerint. A berendezést személyesen kell kezelni a személyre szóló mágneskártya igénybevételével. Mágneskártya hiánya esetén a jogkörgyakorló külön igazolása alapján történik a munkaidő igazolása (pl.: ha a munkavállaló a kártyát otthon felejti vagy elveszíti) Az időrögzítő berendezés használatával egyidejűleg szervezeti egységenként vezetendő nyilvántartások Időrögzítő listák Az időrögzítő berendezések adatai alapján kinyomtatott listák tartalmát a szervezeti egységek vezetői kiértékelik, a listákat havonta gyűjtik, és 3 évig megőrzik Jelentkezési könyv A jelentkezési könyv a gépi berendezés meghibásodása esetére tartalék, manuális nyilvántartásként szolgál, amelybe a munkahelyre való első beérkezés és az onnan történő aznapi utolsó eltávozás időpontját, valamint az 20 engedélyezett szabadság és keresőképtelen betegség miatt távoltöltött időket kell bejegyezni Eltávozási könyv Az eltávozási könyv a hivatalos eltávozások, kiküldetések, a jogszabályban biztosított igazolt távollétek, valamint a törzsidőben és az azon kívüli időszakban történő magáneltávozások ( magán ) időpontjának és engedélyének rögzítésére szolgál. Itt kell nyilvántartani a keletkezett plusz órák csúsztatását is Utólagos javítás, módosítás A munkaidő-nyilvántartási rendszert a MÁV társaságok humánerőforrás szervezeteinek közreműködésével a MÁV Biztonsági Igazgatóság Védelmi Csoportja kezeli. A Csoport minden hét kedd napjáig számítógépes adatszolgáltatást nyújt a munkáltatói jogkörgyakorlók vagy azok megbízottja részére a munkavállalók napi ki- és belépéséről, a napi, illetve göngyölt munkaidő többletéről és hiányáról. A munkáltatói jogkörgyakorló vagy megbízottja a lista alapján még ugyanezen a héten kezdeményezi az érintett munkavállalónál a hibás adatok javítását. A munkavállaló jogosult a listán feltüntetett, reá vonatkozó adatokat megtekinteni. A megküldött adatok alapján a munkavállaló téves rögzítése javítható, illetve az elmulasztott rögzítés pótolható. Erre kizárólag a javítással, pótlással érintett munkanaptól számított 30 napon belül van lehetőség, s a korrekciót az érintett munkavállaló kérése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban ( ) kell kezdeményeznie a Csoportnál A rugalmas munkaidő nyilvántartására szolgáló berendezés működtetését külön kezelési szabályzat tartalmazza, amelyet a munkavállalók számára hozzáférhető helyen kell őrizni.

21 5.0. HATÁLYBA LÉPTETÉS, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS Ezen utasítás kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályon kívül helyezzük a MÁV- START Zrt. székhelyén alkalmazandó rugalmas munkaidő szabályairól szóló 6/2011.VI.15. MÁV-START Ért.2.) számú vezérigazgatói utasítást HIVATKOZÁSOK Ehhez az utasításhoz nincs MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Jelenléti könyv minta 2. számú melléklet Eltávozási könyv minta Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató

22 22 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI KÖNYV hó

23 Név Munkaidő Aláírás

24 Név Munkaidő Aláírás

25 Név Munkaidő Aláírás

26 Név Munkaidő Aláírás

27 Név Munkaidő Aláírás

28 Név Munkaidő Aláírás

29 Név Munkaidő Aláírás

30 Név Munkaidő Aláírás

31 Név Munkaidő Aláírás

32 Név Munkaidő Aláírás

33 Név Munkaidő Aláírás

34 34 Havi teljesítendő munkaidő: óra Összesítő Név Teljesített óra Hiányzó óra Többlet óra Rendkívüli munka-idő Készenlét Ügyelet Keresőképtelenség Igénybevett szabadság Egyéb munkaidőkedvezmény Megjegyzés Budapest,.. Összesítette Munkáltatói jogkörgyakorló

35 35 2. sz. melléklet ELTÁVOZÁSI KÖNYV 2012.

36 Hivatalos eltávozás Magán eltávozás 36 Sorszám dátum név Eltávozás, aláírás visszaérkezés ideje, aláírás Indoka Eltávozás, aláírás Visszaérkezés ideje, aláírás Engedélyező Ledolgozás ideje

37 37/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. támogatási elveiről és rendszeréről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA: A MÁV Zrt. 34/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú utasítása alapján a támogatási politika meghatározott elvek mentén történő egységes keretrendszerbe foglalása. Egységes szabályozás bevezetése és alkalmazása, amely tartalmazza a feladatok és elvárások általános követelményeit, rögzíti a felelősségi- és hatásköröket, illetve az eljárási szabályokat. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA: 2.1 Az utasítás hatálya: Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a kabinetvezető felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA: Támogatás: visszafizetési kötelezettség nélkül adott pénzbeli juttatás, vagy visszaszolgáltatási kötelezettség nélkül adott nem pénzbeli juttatás, térítés nélkül átadott eszköz, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás. A jelen utasításban a támogatás kedvezményezettjei kizárólag civil szervezetek. A támogatás szélesebb fogalom, mint akár a Civil tv. szerinti, akár a Tao tv. szerinti adomány vagy az Áfa tv. szerinti közcélú adomány fogalma. Az adomány fogalmak között átfedések vannak, de minden meghatározást az adott jogszabály alkalmazásában kell irányadónak tekinteni. A támogatás fogalma jelen utasítás alkalmazásában került meghatározásra, de az nem értelmezhető a mindenkor hatályos jogszabályi előírások kiterjesztéseként. Adomány: Civil tv. szerinti adomány (2011. évi CLXXV. tv pont): a civil szervezetnek létesítő okiratban rögzített céljaira ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás. 37 Tao tv. szerinti adomány (1996. évi LXXXI. tv. 4. 1/a. pont): a közhasznú szervezet részére a Civil tv. szerinti közhasznú tevékenység támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás. Áfa tv. szerinti közcélú adomány, adományozás (2007. évi CXXVII. tv /A.pont): a közhasznú szervezet részére a Civil tv.-ben nevesített közhasznú tevékenység támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék, szolgáltatás, feltéve, hogy a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, továbbá - egyház esetében - a külön törvényben meghatározott célt, b) az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás, és c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház által kiállított igazolással, amely tartalmazza az adományozó és

38 az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt. Közhasznú szervezet (Civil tv. 32. (1) ): Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi. A Civil tv. 33. szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. Közhasznú tevékenység (Civil tv pont): minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Közfeladat (Civil tv pont): jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve z, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is. Közérdekű kötelezettségvállalás (Civil tv pont): a Ptk ában meghatározottak szerinti kötelezettségvállalás. Tartós adományozás (Civil tv pont): a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. 38 Látvány-csapatsport támogatása (Tao tv pontok, 22/C. ): az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke a Tao tv.-ben meghatározott jogcímeken a látvány-csapatsportban működő, a törvényi feltételeknek megfelelő sportszervezetek számára. (Látványcsapatsport: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong. Jogcímek: utánpótlásnevelés, versenyeztetés, személyi jellegű ráfordítás, tárgyi eszköz beruházás, felújítás, képzés, biztonsági infrastruktúra fejlesztés.) Látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás (Tao tv pont): olyan okirat, amelyet a 22/C. (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége állít ki a látvány-csapatsport tevékenység támogatója és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére. A Tao tv. 22/c (3e) bekezdése szerint a támogatási igazolást az (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a sportigazgatási szerv, az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége állítja ki azt követően, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által benyújtott, a támogatás igénybevételének feltételét képező, tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programot jóváhagyja. A támogatási igazolás a sportfejlesztési program jóváhagyását követően arra tekintet nélkül állítható ki, hogy a támogatás elő-, vagy utófinanszírozással valósul meg.. A támogatási igazolás részletes tartalmát a Tao tv. 22/C (3f) bekezdése tartalmazza. A 22/C. (5)-(5a) bekezdések szerint támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha sok más feltétel teljesülése mellett a támogatás igénybevételére jogosult szervezetnek sincs lejárt köztartozása.

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság -

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Gödöllői Tankerület Szabados Lajosné Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő - Szabadság - Irányadó jogszabályok A 2012. évi I. törvény a munka

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Miladies. Összeállította: Dr. Jakab Nóra

Miladies. Összeállította: Dr. Jakab Nóra Miladies Édesanyák a munkajogi szabályozásban Összeállította: Dr. Jakab Nóra 2013 0 Dolgozol és kiderült, hogy babát vársz? Édesanyaként újra vissza szeretnél újra munkába állni? Fontos, hogy tisztában

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. november XIV. évfolyam 11. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2014. X. szám Aktuális teendők 1. Az őzagancsok bemutatási határideje: október 30! A Vtv. szerint a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Munkaügyi kapcsolatok Rendezett munkaügyi kapcsolatok [2011. évi CXCV. tv. (Áht.)] Nem felel meg: Bejelentési kötelezettség elmulasztása Munkavállalói jogalanyisággal

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Távolléti díj - játékai

Távolléti díj - játékai Távolléti díj - játékai Havidíjas munkavállaló: Ha nincs beosztva munkaszüneti napra nincs díjazás Ha be van osztva munkaszüneti napra száz százalék bérpótlék (havi alapbér mellett) Ha nincs beosztva munkaszüneti

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT.

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2009. ÉVI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. -1- Bevezetı A Részvénytársaság és a munkavállalók munkaviszonyból eredı jogait és kötelességeit általános érvénnyel a Munka

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról... 2 3/2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A felmentési idővel kapcsolatosan érdekelne, hogy a munkavégzés alóli mentesítés idejére jár-e szabadság. A kérdéssel kapcsolatban

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 04. szám 2008. június Év végéig kitolják a TEÁORszámok átírását Draskovics Tibor elmondta, hogy már aláírta a társas vállalkozásokra vonatkozó határidő meghosszabbítását

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Előterjesztés. Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos szabályokról:

Előterjesztés. Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos szabályokról: Előterjesztés A 2. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos szabályokról, valamint a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

Részletesebben

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS amely egyrészről a MEDOSZ Hegyhát Munkahelyi Alapszervezete, mint a munkavállalók érdekképviseleti szerve, másrészről az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő: - 9761 Táplánszentkereszt,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelőbizottságának 81/2012. (XI.21.) sz.

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

DTM Hungary Payroll Intelligence

DTM Hungary Payroll Intelligence MUNKA TÖRVÉNYKÖNYV LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI Kedves Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a Munka Törvénykönyvének változásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. 1. Hatálybalépés, átmeneti

Részletesebben

1994. évi XXVIII. Törvény a Magyar Orvosi Kamaráról

1994. évi XXVIII. Törvény a Magyar Orvosi Kamaráról 1994. évi XXVIII. Törvény a Magyar Orvosi Kamaráról Az Országgyűlés - hazánk hagyományait és az európai fejlett demokráciák gyakorlatát követve - elismeri az orvosi hivatás gyakorlóinak jogát a szakmai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 55/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga

A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga 1 A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga Ahol a KSZ. személyi alapbér fogalmat használ azon alapbért kell érteni, ahol átlagkeresetet

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT 2016.01.20.

MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT 2016.01.20. MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT R e z i d e n s o k t a t á s D r. H o r v á t h G y ö r g y S E I g a z s á g ü g y i é s B i z t o s í t á s - O r v o s t a n i I n t é z e t JOGSZABÁLYOK Mt. (2012. évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10267. számú törvényjavaslat az állami tisztviselőkről Előterjesztő: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2016. április 2016. évi törvény az állami tisztviselőkről

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2937. számú törvényjavaslat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára. (minta)

TÁJÉKOZTATÓ. munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára. (minta) 8. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára (minta) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. -ban meghatározott kötelezettségemnek megfelelően a következőkről

Részletesebben

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 138/199 (X.8.) kormányrendelet 4/B -ának (1) bekezdésében az intézmény vezetőjének

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló 2015. szeptember 21. Előadó: Sümegi Nóra A munkaviszony megszűnése és megszüntetése A munkaviszony megszűnésének esetei (Mt. 63. ): a) a munkavállaló

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR)

A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR) A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR) I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1. Gazdasági funkció: a munkaviszonyban végzett munkáért járó ellenszolgáltatás 2. Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása A munkabér

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben