6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő"

Átírás

1 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról /2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Közbiztonsági Tervéről... 10

2 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A Rail Cargo Hungaria Zrt. munkavállalói részére a vállalatnál töltött életpálya méltányos lezárási lehetőségének biztosítása a szolgálati idő növelésével legfeljebb 1 év időtartamra, amennyiben évben öregségi nyugdíjjogosultsággal még nem rendelkeznek. 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Rail Cargo Hungaria Zrt. valamennyi szervezeti egységének a 4.2. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő munkavállalójára. 2.2 Az utasítás időbeli hatálya Az utasítás kihirdetés napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az utasítás hatályba lépésével a Rail Cargo Hungaria Zrt-nél működtetett Cargo-HÍD programról szóló 1/2011. (V.12) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás hatályát veszti. 2.3 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Rail Cargo Hungaria Zrt. humánerőforrás igazgatója, működtetéséért a munkáltatói jogkörgyakorlók, valamint a humánpartner szervezet vezetője a felelős. 3.0 FOGALOMMAGYARÁZAT Átlagkereset: az átlagszámítás alapjául szolgáló irányadó időszakra kifizetett munkabér időarányosan számított átlaga. Az átlagkereset-számítás alapjául az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett munkabérek szolgálnak. Saját jogú nyugellátás: olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár a biztosítottnak, volt biztosítottnak. Baleseti rokkantsági nyugdíj: üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében történő megrokkanás esetén szolgálati időtől függetlenül járó nyugellátás. Szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség nélküli szolgálati időnek minősülő időszakokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény határozza meg. Jogosultsági idő: jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Teljes járandóság: A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényben (a továbbiakban: Mt.), és a Kollektív Szerződésben (a továbbiakban: KSZ) a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondás esetére a program kezdő időpontjában meghatározott felmondási idő, valamint végkielégítési hónapok, továbbá ezek időtartamára járó évi rendes szabadság tartama, illetve a munkavállalóra a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes átlagkereset szorzata alapján nyert bértömeg, növelve a határozott idő tartamától függő egyszeri bruttó járandóság összegével. Egyszeri bruttó járandóság: A munkavállaló felosztásra kerülő teljes járandóságának részét képezi. Amennyiben a program időtartama hat hónap, az egyszeri bruttó járandóság összege Ft, amennyiben 12 hónap, Ft. Az egyszeri bruttó járandóság összegének 6 és 12 hónap közötti időtartamra történő arányosítására nincs lehetőség. Havi járandóság: Ha a munkavállaló a munkáltató engedélye alapján mentesül a munkavégzés alól [Mt h) pontja], az emiatt kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint jár díjazás, amely azonban a munkavállalóra a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes minimálbértől alacsonyabb nem lehet. Mértéke a teljes járandóságnak a határozott időtartam hónapjaira történő, egyenlő mértékű felosztásával képzett összeg. Öregségi nyugdíj: meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás. 2

3 4.0 A RENDSZER JELLEMZŐI 4.1 A rendszer alapelvei A Cargo-HÍD 2012 programhoz csatlakozó munkavállaló határozatlan időre szóló munkaszerződése határozott időtartamú munkaszerződéssé kerül módosításra. A határozott időtartam kezdete a megállapodásban rögzített, legkésőbb június 29-i időpont, időtartama pedig 6, vagy 12 hónap, a munkavállaló választásának megfelelően. A munkaviszony határozott időtartama idejére a munkavállalót a következők szerint illeti meg díjazás: Az Mt. és a KSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondás esetére a program kezdő időpontjában meghatározott felmondási idő, valamint végkielégítési hónapok, továbbá ezek időtartamára járó évi rendes szabadság tartama, illetve a munkavállalóra a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes átlagkereset szorzata alapján nyert bértömeg, növelve a határozott idő tartamától függő egyszeri bruttó járandóság összegével (teljes járandóság). A teljes járandóságot havi egyenlő részletekben kell kifizetni a munkaviszony határozott időtartamára (havi járandóság). A megállapodásban rögzített havi járandóság öszszege a munkavállalóra a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes minimálbér mértékétől kisebb nem lehet. A Cargo-HÍD 2012 program időtartama megegyezik a programban résztvevő munkavállaló munkaszerződésnek határozott időtartamával. A program időtartamára a munkavállaló munkaviszonya fennmarad, de a Cargo-HÍD 2012 program időtartama alatt az Mt h) bekezdését kell megfelelően alkalmazni, mely alapján mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól Mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól h) munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkáltató engedélye alapján. A munkavállalót megillető évi rendes szabadsága (alap szabadság + pót-szabadság) a határozott időre módosított munkaviszony része és azon belül kerül kiadásra. A megállapodásban rögzített havi járandóságot a munkavállaló havonta egyenlő mértékben kapja meg, illetve a munkaviszony utolsó napján az esetleg még hátralévő juttatást egy összegben. A Cargo-HÍD 2012 program időtartama alatt a munkavállalót bérfejlesztés nem illeti meg. A Cargo-HÍD 2012 programot választó munkavállalók VBKJ keretösszegre való jogosultsága a munkáltató általi rendes felmondás esetén meghatározott felmondási időtartammal megegyező időszakra terjed ki. A Cargo-HÍD 2012 programban résztvevők az őket megillető felmondási időtől függően a 61., a 71., vagy a 91. naptól nem jogosultak a VBKJ igénybe vételére. A VBKJ elszámolásokat ennek megfelelően a 61., a 71., vagy a 91. napon kell elvégezni. 4.2 A jogosultak körének meghatározása A munkavállaló a következő feltételek együttes fennállása esetén válik jogosulttá, és önként vállalhatja a programban való részvételt, ha: Munkaszerződés módosítás keretében nem kötött megállapodást a Cargo ÉVEK, Cargo-HÍD, Cargo-40, Cargo-40 Plusz Programban való részvételről (nem résztvevője a programoknak), 2012-ben öregségi nyugdíjra nem jogosult, hozzájárul határozatlan idejű munkaviszonyának határozott időtartamra történő módosításához, június 22-ig az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével és annak a munkáltató részére történő leadásával jelzi szándékát a Cargo-HÍD 2012 programban való részvételre, és megköti a 2 sz. melléklet szerinti megállapodást azzal, hogy a határozott idejűvé átalakított munkaviszony hatályba lépésének napja június 29. napjától későbbi dátum nem lehet, a munkáltatói jogkör gyakorlója támogatja a munkavállaló programban való részvételét. Egyedi, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a munkavállaló írásbeli kérelme, az ezt támogató munkáltatói jogkörgyakorlói vélemény, valamint a humánpartner szervezet vezetőjének javasló előterjesztése alapján a humánerőforrás igazgató engedélyt adhat a Cargo-HÍD 2012 programban történő részvételre abban az esetben is, ha a munkavállaló a fenti feltételeknek nem felel meg 4.3 A Cargo-HÍD 2012 program időtartamának, illetve a teljes, a havi és a programból hátralévő időre jutó járandóság összegének számítása A Cargo-HÍD 2012 program időtartamának meghatározása A Cargo-HÍD 2012 programhoz csatlakozó munkavállaló határozatlan időre szóló munkaszerződése határozott időtartamú munkaszerződéssé kerül módosításra. A határozott időtartam kezdete a megállapodásban rögzített, legkésőbb június 29-i időpont, időtartama pedig 6, vagy 12 hónap, a munkavállaló választásának megfelelően. A Cargo-HÍD 2012 program időtartama megegyezik a programban résztvevő munkavállaló munkaszerződésnek határozott időtartamával. 3

4 A munkavállalót megillető teljes járandóság meghatározása: az Mt.-ben, és a KSZ-ben meghatározott, a program kezdő időpontjában a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondás esetére meghatározott felmondási idő, valamint erre az időre járó évi rendes szabadság; az Mt., illetve a KSZ szerinti, a program kezdő időpontjában a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondás esetén a végkielégítés mértékének megállapításakor irányadó időtartam (végkielégítési hónapok a 4.3. pont szerint), valamint erre az időre járó évi rendes szabadság; továbbá a munkavállalóra a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes átlagkereset szorzata alapján nyert bértömeg, növelve a határozott idő tartamától függő egyszeri bruttó járandóság összegével. Amennyiben a program időtartama 6 hónap, a bruttó járandóság összege Ft, amennyiben 12 hónap, a bruttó járandóság összege Ft. Felmondási felmentési idő alakulása a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondás esetén: *A KSZ 18. (2) bekezdése alapján, ha a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató oldalán felmerülő ok miatt rendes felmondással szünteti meg, a felmondási idő és a munkavégzés alóli kötelező felmentés ideje legalább 60 nap, illetve az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző öt éven belüli munkáltatói rendes felmondás esetén 90 nap. A munkáltatónál munkaviszonyban töltött évek Felmondási idő alakulása* 18 év alatt 60 nap 18 év után 70 nap 20 év után, vagy életkor alapján öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 éven belül 90 nap Végkielégítés alakulása: A munkáltatónál munkaviszonyban töltött évek Mt. szerint KSZ szerint legalább 3 év 1 havi 0 havi legalább 5 év 2 havi 0 havi legalább 10 év 3 havi + 1 havi legalább 15 év 4 havi + 2 havi legalább 20 év 5 havi + 4 havi legalább 25 év 6 havi + 6 havi legalább 30 év 6 havi + 8 havi A munkáltatónál munkaviszonyban töltött évek Mt. szerint KSZ szerint legalább 31 év 6 havi + 9 havi Életkor alapján öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 éven belül** + 3 havi **Az Mt. 95. (5) bekezdés alapján a végkielégítés meghatározott mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Havi járandóság meghatározása: Az érintett munkavállalót megillető havi járandóság mértéke a teljes járandóságnak a határozott időtartam hónapjaira történő, egyenlő mértékű felosztásával képzett, 100 Ft-ra felfelé kerekített összeg. A programból hátralévő időre jutó járandóság: Az elszámolás időpontjától a határozott idő végéig hátralévő hónapok száma és az aktuális havi járandóság szorzataként képzett összeg. 4.4 TB és Statisztikai vonatkozások A munkavállaló munkaviszonya a Cargo-HÍD 2012 program időszaka alatt fennáll, így az továbbra is biztosítási időnek és szolgálati időnek számít. Betegszabadság és táppénz nem jár a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja. A programban részt vevő munkaviszonya nem szünetel, a munkajogi állományi létszámba beletartozik. A statisztikai állományi létszámból a munkavállalót a programba vétel első napjától törölni kell. A járandóságait a már statisztikai állományba nem tartozók (állományon kívüliek) adataiban kell elszámolni. 4.5 A jogosultság megszűnése A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a munkavállaló a határozott időtartam letelte előtt más munkáltatóval kíván munkaviszonyt létesíteni, a munkavállaló írásbeli kérésének megfelelően a munkaviszonyt közös megegyezéssel megszünteti, egyidejűleg a programból hátralévő időre jutó járandóságot egy összegben részére megfizeti. A megállapodásban a Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a munkaviszony előzőek szerinti megszüntetésére, ha a munkavállaló az Mt. 87/A. szerint nyugdíjasnak minősül. Amennyiben a program ideje alatt a munkavállaló kéri a munkaviszonyának közös megegyezéssel törté- 4

5 nő megszüntetését, akkor ehhez a munkáltató köteles hozzájárulni. Ez esetben a programból hátralévő időre jutó járandóságot egy összegben ki kell részére fizetni. A Cargo-HÍD 2012 programban résztvevő munkavállalókat az utasításban leírtakon és részletezetteken felül további juttatás nem illeti meg. 4.6 Eljárás a munkavállaló halála esetén Amennyiben a munkavállaló a Cargo-HÍD 2012 programba belépett és a programot elkezdte, majd ezt követően elhalálozik, akkor a munkavállaló örököseit (kedvezményezettjeit) megilleti a programból hátralévő idejére járó juttatás. Továbbá ugyancsak megilleti az örököseit (kedvezményezettjeit) a mindenkor hatályos KSz-ben, a nem munkabaleseti halál esetére rögzített alanyi jogon járó juttatás is. 5.0 ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Azon munkavállalók, akik a 4.2 pontban meghatározott feltételeknek megfelelnek, továbbá önkéntesen be kívánnak lépni a Cargo-HÍD 2012 programba, a következő szabályok mentén kerülhetnek a program hatálya alá. A munkavállalóknak ezen szándékukat jelezniük kell az illetékes munkáltatói jogkörgyakorló, ill. humánpartner részére, A munkavállalóknak ezen utasítás I. sz. mellékletét (Nyilatkozat) ki kell tölteniük a programba történő belépési szándékuk jelzésével azonos időben. (Ebben segítségére lesznek az illetékes humánpartnerek.), A kitöltött Nyilatkozati lapot az illetékes humánpartner a munkáltatói jogkörgyakorlóval történő aláíratást követően scannelve eljuttatja a Humánpartner Szervezet vezetőjéhez a lehető legrövidebb időn belül, A Humánpartner Szervezet vezetője a kitöltött Nyilatkozati lap alapján ellenőrzi, hogy a jelentkező jogosult-e a programban való részvételre, majd a döntésről (egyedi döntésről) visszajelzést ad a területileg illetékes humánpartner számára, A jóváhagyott Nyilatkozati lapot a Humánpartner átadja a munkavállalónak, és együtt kitöltik ezen utasítás 2. sz. mellékletét (Megállapodás), A kitöltött Megállapodást a munkavállaló aláírja, majd ezt követően a humánpartner aláíratja a munkáltatói jogkörgyakorlóval, A mindkét fél által aláírt Megállapodásban megjelölt időponttól kezdődően a munkavállaló bekerül a Cargo-HÍD 2012 programba. A humánpartner az érintett munkavállaló munkaviszonyát az SAP-ban is módosítja határozatlanról határozott időtartamúra, A humánpartner szervezet tájékoztatót készít a CFO részére a Cargo-HÍD 2012 programba belépő munkavállalókról, a program kifutási idejéről, ütemezéséről. 6.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Az utasítás végrehajtása az évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről; az évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; az évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról; az évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról; és a Rail Cargo Hungaria Zrt. mindenkor hatályos Kollektív Szerződése figyelembe vételével történik. 7.0 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Nyilatkozat a Cargo-HÍD 2012 programban való részvételi szándékról 2. számú melléklet: Megállapodás a Cargo-HÍD 2012 programban való részvételről 3. számú melléklet: Tájékoztató a Cargo-HÍD 2012 programról Arnold Schiefer s.k. Chief Financial Officer 5

6 1. számú melléklet 1. számú melléklet NYILATKOZAT A Cargo-HÍD 2012 programban való részvétel feltételeit tartalmazó Tájékoztatót átvettem. A Cargo-HÍD 2012 program szabályait megismertem, melynek alapján Alulírott... név..születési hely, idő... törzsszám.. lakcím nyilatkozom, hogy a Cargo-HÍD 2012 programban A Cargo-HÍD 2012 program határozott időtartamát részt kívánok venni. 6 hónapban kérem meghatározni, a teljes járandóságot növelő Ft egyszeri bruttó járandóság biztosítása mellett. 12 hónapban kérem meghatározni, a teljes járandóságot növelő Ft egyszeri bruttó járandóság biztosítása mellett. Dátum:.., A nyilatkozatot átvettem:... Munkavállaló dátum:,.. Kitöltendő: 2 példányban. Munkáltató részéről Kapja: 1 pld. Munkavállaló 1 pld. Munkáltató 6

7 2. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS munkaszerződés módosításáról, és a Cargo-HÍD 2012 Programban való részvételről 2. számú melléklet amely létrejött egyfelől a Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1133 Budapest, Váci u. 92. Levelezési címe: 1133 Budapest, Váci u. 92. Számlavezető pénzintézete: UniCredit Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszáma: Számlázási címe: 1133 Budapest, Váci u. 92. Adószáma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg mint Munkáltató a továbbiakban: Munkáltató, másfelől Név: Születési hely, idő: Lakcím: Anyja neve: Szig. szám: Adószám: TAJ szám: mint Munkavállaló a továbbiakban: Munkavállaló, a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 1. A Felek közösen megállapítják, hogy a Munkavállaló.. év.. hó.. napjától határozatlan időtartamú munkaviszonyban áll a Munkáltató alkalmazásában. 2. A Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló a (..) CFO sz. utasítást, és annak részét képező Tájékoztatót megismerte, és a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Nyilatkozat aláírásával kifejezte, hogy részt kíván venni a Cargo-HÍD 2012 Programban (a továbbiakban: Program). Erre tekintettel Felek a Munkavállaló Munkaszerződését közös megegyezéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 82. (1) bekezdése alapján a jelen megállapodásban foglaltak szerint módosítják. 3. A Felek a munkaviszonyt hó..nappal kezdődő hatállyal határozott időtartamúvá alakítják át. A munkaviszony Felek megegyezése alapján. év. hó.. napjáig tartó határozott időtartamra áll fenn. A munkaviszony e napon külön intézkedés nélkül, az Mt. 86. c) pontja alapján megszűnik. Felek rögzítik, hogy a határozott időtartam mértéke a.../2012. (..) CFO sz. utasítás 4.3. pontja alapján került meghatározásra. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a Cargo-HÍD 2012 programban való részvételre és a munkaviszony határozott időtartamára tekintettel a munkaviszony megszűnésekor sem végkielégítés, sem felmondási idő nem illeti meg. 7

8 4. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Munkavállaló a határozott időtartam letelte előtt más munkáltatóval kíván munkaviszonyt létesíteni, a Munkavállaló írásbeli kérésének megfelelően a munkaviszonyt közös megegyezéssel megszünteti, egyidejűleg a Programból hátralévő időre járó juttatást egy összegben részére megfizeti. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a munkaviszony előzőek szerinti megszüntetésére, ha a Munkavállaló az Mt. 87/A. szerint nyugdíjasnak minősül. 5. A Munkáltató a Munkavállalót hó..nap hatállyal a munkaszerződés határozott időtartamának lejártáig,. év. hó.. napjáig, - tehát a Programban való részvétel időtartamára - mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. A munkavégzés alóli mentesítés, valamint a szabadság időtartamára a Munkavállalót...Ft/hó azaz havonta.. Ft járandóság illeti meg, amely összeget a Felek a sz. utasítás 4.3. pontja alapján határoztak meg. Az átlagkereset-számítás alapjául a Munkavállaló részére az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett munkabér szolgál. A járandóságok megfizetése havonta utólag, a munkáltatónál szokásos bérfizetési napon esedékes. 6. Felek rögzítik, hogy a Cargo-HÍD 2012 program időtartama alatt a Munkavállalót bérfejlesztés nem illeti meg. 7. A munkavállaló VBKJ keret összegre való jogosultsága.. év..hó...napig áll fenn, az azt követő naptól nem jogosult a VBKJ igénybevételére. 8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mt., a Kollektív Szerződés, valamint az erről szóló utasítás hatályos szövegében foglaltakat kell alkalmazni. 9. Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet: 1. számú melléklet: Munkavállaló által aláírt Nyilatkozat a Cargo-HÍD 2012 Programban történő részvételi szándékról 2. számú melléklet: Tájékoztató a Cargo HÍD 2012 programban való részvételről Felek jelen szerződést annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá...,. év.. hó. nap.. Munkavállaló.. Munkáltató Előttünk, mint tanúk előtt: 1.). 2.). 8

9 3. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ 3. sz. melléklet Azok a munkavállalók, akik jogosultak a Cargo-HÍD 2012 programban való részvételre, a következő feltételek és kötelezettségek mellett tudják igénybe venni a Cargo-HÍD 2012 programot: 1. Elolvassa a Cargo-HÍD 2012 Programról szóló Tájékoztatót, a Tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, kitölti a Nyilatkozati lapot, és e tárgyban megköti a Megállapodást a munkáltatói jogkörgyakorlóval. 2. Hozzájárul a határozatlan idejű munkaviszonyának határozottá történő módosításához. 3. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Cargo-HÍD 2012 program nyilatkozatban és megállapodásban rögzített határozott időtartama 6 hónap, az őt megillető egyszeri bruttó járandóság összege Ft, amennyiben a határozott időtartam 12 hónap, az egyszeri bruttó járandóság Ft. Az egyszeri bruttó járandóság a felosztásra kerülő teljes járandóság összegét növeli. Az egyszeri bruttó járandóság összegének 6 és 12 hónap közötti időtartamra történő arányosítására nincs lehetőség. 4. Tudomásul veszi, hogy a határozott idő lejártát követő napon a munkaviszonya megszűnik. 5. Tudomásul veszi, hogy a VBKJ a Programba lépést követően számított felmondási időre illeti meg. 6. A munkavállalót megillető évi rendes, ill. egyéb pótszabadság a határozott időre módosított munkaviszony része, és azon belül kerül kiadásra. 7. Tudomásul veszi, hogy a program időtartama bérfejlesztés nem illeti meg. 8. A program ideje alatt a Munkavállaló más munkáltatóval munkaviszonyt nem létesíthet. Amennyiben ilyen szándéka van, abban az esetben köteles azt a munkáltatói jogkörgyakorlónak jelezni, és a Megállapodást kötelesek felbontani. A határozott időből még fennmaradó időtartamra járó juttatást a munkáltató egy összegben átutalja a Munkavállaló részére. 9. Amíg a munkavállaló a Cargo-HÍD 2012 programban részt vesz, addig a munkaviszonya fennáll, az ellátottsága biztosított. 10. A Cargo-HÍD 2012 program ideje alatt a munkavállaló betegszabadságon nem tartózkodhat, és táppénzt sem kaphat. (Betegszabadság és táppénz nem jár a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja.) 11. A Munkavállaló programba történő belépését megelőzően a munkáltatói jogkörgyakorlóval történt előzetes egyeztetést követően a munkakörét írásban átadja az arra kijelölt személynek...,. év.. hó. nap A Tájékoztatót átvettem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem... Munkavállaló 9

10 3/2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Közbiztonsági Tervéről 1.0 A Közbiztonsági terv célja A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C) Függeléke a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti fuvarozásáról szóló Szabályzat (a továbbiakban: RID) 1.10 Közbiztonsági előírások fejezetében meghatározott nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk (továbbiakban: NKVÁ) vasúti fuvarozása közben megakadályozni ezen veszélyes áruk eltulajdonítását, illetve a velük való visszaéléseket, különös tekintettel a terror cselekmények, tömeges balesetek, tömegpusztítás elkövetésére. A célja, továbbá az hogy a meghatározott szabályok, rendelkezések és óvintézkedések alkalmazásával, megtartásával a lehető legkevesebbre csökkentse a veszélyes árukkal kapcsolatosa bekövetkező események veszélyeztetését az emberekre, javaikra vagy a környezetre. 2.0 A Közbiztonsági terv hatálya és kidolgozásáért, KARBANTARTÁSÉRT felelős 2.1. A Közbiztonsági tervben (továbbiakban: KT.) foglaltakat a Rail Cargo Hungaria Zrt. (továbbiakban társaság) szervezeteire az 1. mellékletben felsorolt és fuvarozott küldeményeknél csak akkor kell alkalmazni úgy belföldi, mint nemzetközi forgalomban, ha a NKVÁ fuvarozott mennyisége a mellékletben megadott menynyiségi értékeket meghaladja A Közbiztonsági terv kidolgozásáért, karbantartásért a vasútbiztonság és védelmi vezető felelős. 3.0 Alkalmazott fogalmak meghatározása 3.1. NKVÁ: A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk azok, amelyekkel terrorista cselekmények során vissza lehet élni, amelyek sérülése, eltűnése súlyos következményekkel járhat, pl. tömeges balesetet vagy tömegpusztítást, idézhet elő RID: A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C) Függeléke a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti fuvarozásáról szóló Szabályzat Veszély Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat; 3.3. ADR: A Veszély Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, beleértve az ideiglenes eltéréseket is, amelyeket a szállításban résztvevő Szerződő Felek aláírtak; 3.4. Biztonsági tanácsadó: A vállalkozás által az előírt szakképesítéssel rendelkező alkalmazott vagy megbízott személy, aki elősegíti, hogy a vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban végezze CIM: a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésekre vonatkozó Egységes Szabályok (a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke) mindenkor módosított kiadása; 3.6. Fuvarozó: Az a vállalkozás, amely az árutovábbítást végzi, akár fuvarozási szerződés alapján, akár a nélkül Fuvarozás (szállítás): A veszélyes áru helyváltoztatása, beleértve a közlekedési okokból történő megállásokat, illetve minden olyan közlekedési szempontból szükségessé vált időszakot a helyváltoztatás előtt, alatt és után, amely alatt a veszélyes áru a vasúti kocsiban, tartályban, vagy konténerben van. Ez a forgalom kiterjed a veszélyes áruk átmeneti tárolására is a szállítási módok, illetve a szállítóeszközök cseréjénél (átrakás), azzal a feltétellel, hogy az áru átvételének és kiszolgáltatásának helyét feltüntető fuvarokmányt kérésre bemutatják, illetve a küldemény darabokat vagy a tartályokat a fuvarozás alatt nem nyitják fel, kivéve, ha az illetékes hatóságok ellenőrzik Hatóság: A RID 4.6. részben szereplő illetékes hatóság a radioaktív anyagok csomagolása, illetve a tartálykocsik és battériás kocsik kivételével a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. A RID pont esetében a Központi Közlekedési Felügyelet, A RID robbanóanyagokra és tárgyakra vonatkozó különleges előírások esetében a Magyar Bányászati Hivatal. 3.8.UN szám (azonosító szám): Az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma, amely az ENSZ Minta Szabályzat -ból származik; 3.9.Veszélyes áruk: Olyan anyagok és tárgyak, amelyek fuvarozását a RID tiltja, vagy csak feltételekkel engedi meg. 4.0 A Közbiztonsági terv alkalmazása 4.1 Általános előírások A munkavállalóknak ismerniük kell és be kell tartani a vonatkozó hatályos utasításokban foglaltakon túlmenően ezen tervben foglalt közbiztonsági követelményeket A Rail Cargo Hungaria Zrt. munkavállaló részéről NKVÁ küldemény belföldi és nemzetközi fuvaro- 10

11 zásra csak akkor vehető át, ha a küldemény megfelel a RID előírásainak A területi üzemirányító a rendelkezési területén a SZIR R629-es jelentés használatával szolgálatátadást követően, majd 6 órás rendszerességgel köteles nyomon követni az NKVÁ-áruk kezelését és továbbítását Rendező átsoroló állomáson, vagy ahol a vonatot feltartóztatták, feloszlatták az NKVÁ küldeményt továbbító vasúti kocsik felügyeletét biztosítani kell A fuvarozás során olyan áruvédelmi eszközöket, megoldásokat kell alkalmazni, illetve foganatosítani, amelyek megakadályozzák a rendkívüli esemény bekövetkezését, de ezek nem akadályozhatják vészhelyzetben az elhárítást Az NKVÁ fuvarozásával kapcsolatos terror fenyegetés esetén a jelentési és értesítési kötelezettségeket a Baleseti bejelentési és vizsgálati utasítás, valamint a Vagyonvédelemi Utasítás tartalmazza. 4.2 Képzés A veszélyes árufuvarozási technológiai folyamatban részvevő munkavállalóknak ismerni kell a veszélyes árukra vonatkozó általános előírásokat, melyet a rendszeres szakmai oktatás keretén belül kell ismertetni, és amelynek ki kell térnie a KT oktatására is. Az oktatás célja, hogy a munkavállalók tudatában legyenek a biztonságos árukezelés szabályainak, és a veszélyhelyzet elhárítására teendő intézkedéseknek Az oktatás szervezésért, végrehajtásért felelős a humánpolitikai szakértő Az oktatás formai, és tartalmi követelménye: Valamennyi munkavállaló részére oktatni kell: a veszélyességi bárcák és a narancssárga jelölés jelentését, a szabálytalanságok jelentési eljárását Rendszeres veszélyes árufuvarozási oktatást kell tartani a raktárnokok, vonat fel- és átvevők, áruátadó-átvevők, árukezelési kocsivizsgálók, árufuvarozási operátorok, kocsivizsgálók, és az ennek megfelelő feladatot ellátó munkavállalók részére. Oktatni kell: a vonat összeállítását, a veszélyes árukkal rakott kocsik besorozási feltételeit, Az Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára (AVV) 9. melléklet A teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei az átmeneti forgalomban szerinti vizsgálatok végrehajtását, a szabálytalanságok fajtáit, szabálytalanságok esetén a kritikus helyzetek kezelését Újfelvételes vagy áthelyezett munkavállaló részére az NKVÁ-kal kapcsolatos munkakörbe történő beosztása előtt a szolgálati egység vezetője köteles az üzleti titok megőrzéséről és a KT. munkakörre vonatkozó részéből oktatást tartani A fuvarozásban résztvevők feladata, kötelezettsége, felelőssége A Rail Cargo Hungaria Zrt. feladata a feladáskor: Meg kell győződni arról, hogy a szállítandó veszélyes áru a RID szerinti fuvarozásra engedélyezett, valamint, hogy az megfelel-e a RID előírásainak. A vizsgálatnak az UIC sz. döntvény szerinti ellenőrzést kell magába foglalni. Ellenőrizni kell, hogy a feladó megadta-e egy kapcsolattartó személy elérhetőségét. Amennyiben a vizsgálat során bármilyen hiányosságot állapítanak meg, a küldemény fuvarozásra történő átvételét meg kell tagadni a hiányosság megszüntetéséig, A MÁV Zrt. részére továbbításra csak olyan küldemény adható át, ami a hatályos előírásoknak megfelel Feladatok a küldemény továbbításakor A veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása esetén a MÁV Zrt.-t értesíteni kell, aki értesíti a MÁV Zrt. Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálatot, és az érdekelt hatóságokat Feladó, átvevő Az ügyfélnek a feladási és rendeltetési állomáson nyilatkozatot kell leadnia arról, hogy rendelkezik Közbiztonsági tervvel és biztonsági tanácsadóval Vasútbiztonság és védelmi vezető feladata A KT. végrehajtásának ellenőrzése, illetve közreműködik a 4.6 pontban leírt biztonsági intézkedések megtételében. Kapcsolatot tart és folyamatos információ cserét biztosít az MÁV Zrt. érintett szakterületeivel (pályavasút, gépészet, VVE, stb.); Kapcsolatot tart és kölcsönös információ cserét biztosít az érintett hatóságokkal, külső szervezetekkel (NAV, OKF, ORFK és egyéb illetékes szervek); Ellenőrzi a KT. által meghatározott oktatást, képzést. Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok és a Társaság, illetve a MÁV Zrt. által bevezetett biztonsági intézkedések végrehajtását, 11

12 Teendők az állomásokon Közbiztonsági rendkívüli esemény bekövetkezésekor a Társaság munkavállalói a KT pontjában foglaltakat kötelesek végrehajtani. 4.4 A veszélyes áruk szállításának követése, felügyelete A hatályos jogszabály alapján a polgári célú robbanóanyagok szállítását a rendőrség engedélyezi. Az engedélyt nemzetközi forgalom esetén az Országos Rendőr-főkapitányság, belföldi átadás esetén a kérelmező tevékenysége (telephelye) szerint területileg illetékes megyei (budapesti) Rendőr-főkapitányság adja ki A területi üzemirányító a rendelkezési területén a SZIR R629-es jelentés használatával szolgálatátadást követően, majd 6 órás rendszerességgelköteles nyomon követni az NKVÁ-áruk kezelését és továbbítását. Kockázat értékelés céljára a fuvarstatisztikában tárolt adatok is használhatók Az NKVÁ- val rakott kocsi(k) mozgásának ellenőrzésére fel kell használni azokat a technikai lehetőségeket, melyek a felügyelet biztosítására rendelkezésre állnak. 4.5 A Közbiztonsági terv értékelése A kockázat értékelése Az NKVÁ fuvarozása közben alapvetően a következő veszélyes tulajdonságokat kell figyelembe venni: robbanásveszély, tűzveszély, gyújtó hatás, mérgező hatás, fertőző hatás, radioaktivitás, maró hatás, környezet szennyező, károsító hatás A kockázat mértéke egyrészt függ az anyagok mennyiségétől, másrészt az adott vonal, állomás, település adottságaitól. Különösen veszélyeztetettnek kell tekinteni a vasúti pálya műtárgyait, a vasúti pálya melletti sűrűn lakott területeket, a vegyipari üzemek melletti állomásokat A MÁV Zrt. hálózati főüzemirányító, a Társaság hálózati üzemirányítóval egyeztetve valamennyi biztonsági tényező figyelembevételével rendkívüli intézkedéseket vezethet be (pl. a meghatározott útvonal módosítása, a küldeménnyel rakott jármű biztonságos helyre történő leállítása, a vonat feltartóztatása, a fuvarozás folyamatának a megszakítása, stb.). Ilyen rendkívüli intézkedés történhet az illetékes hatóság (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Rendőrség) döntése és kezdeményezése alapján is A visszaélések formái: eltulajdonítás; közveszéllyel, robbantással történő fenyegetés; terrorcselekmény elkövetése; -egyéb a szállítmányt veszélyeztető cselekmény A Közbiztonsági terv végrehajtásának ellenőrzése Valamennyi vezető rendszeresen köteles a saját területét érintően a veszélyes áruk, ezen belül is a NKVÁ-val kapcsolatos tevékenységet ellenőrizni, vizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni. A Biztonsági Tanácsadó által készített éves jelentésben külön ki kell térni a KT. felülvizsgálatára, melyben értékelni kell, az oktatás hatékonyságát, a bekövetkezett rendkívüli események résztvevőinek magatartását, ismereteit, az intézkedéseit, és szükség esetén javaslatot tesz a KT. korszerűsítésére. 4.6 Biztonsági intézkedések bevezetése Valamennyi érintett területen ki kell jelölni azokat a felelős kapcsolattartó személyeket, akik egymással és/vagy a fuvaroztatóval megfelelő kapcsolatban állnak és intézkedésre jogosultak A kijelölt személyek szakterületenként, munkakörük szerint a következők: Társaság: key account manager, veszélyes áru szakelőadó, raktárnok, árukezelő kocsivizsgáló, hálózati üzemirányító, területi üzemirányító, vasútbiztonság és védelmi vezető, üzemeltetési igazgató; MÁV Zrt. BIG baleseti ügyeletese, VVE ügyeletes vezetője. A kijelölt személyek feladatait az NKVÁ fuvarozásával kapcsolatban, a munkaköri leírásukban kell rögzíteni A fuvarozással kapcsolatban csak az arra jogosultak részére adhatók a kötelező információk. A jogosulatlan információszerzést minden lehetséges módon meg kell akadályozni A fuvarozási műveletek megszakítása esetén gondoskodni kell az NKVÁ küldeménnyel rakott kocsi(k) biztonságos helyen történő tárolásáról. A rendkívüli helyzetekben a fuvarozási műveletek megszakítását, ill. az ideiglenes helyen történő tárolását a MÁV Zrt. hálózati, vagy fő üzemirányító rendeli el, melyről a Társaság hálózati, vagy területi üzemirányítót értesíti. 12

13 4.6.5 A Társaság hálózati árufuvarozási főirányítója kereskedelmi okból (pl. áruforgalmi korlátozás, utólagos rendelkezés bevárása, stb.) intézkedést kérhet a MÁV Zrt. hálózati főüzem-irányítótól a küldeménnyel rakott jármű ideiglenes helyre történő átállítására, tárolásra Különleges biztonsági intézkedések alkalmazásáról a MÁV Zrt. rendkívüli eseteket kezelő irányítónak értesíteni kell a HÜSZ-ben megjelölt pályavasúti kapcsolattartó személyt, illetve az érintett vasútvállalatot. 4.7 Közbiztonsági eljárások, intézkedések A fegyveres biztonsági őrség igénybevétele A hatóság által előírt esetekben a robbanóanyagok és lőszerküldemények fuvarozásánál (a RID előírásait is figyelembe véve) a szállítmány kisérését, őrzését csak fegyveres biztonsági őr végezheti. A fegyveres biztonsági őrök kirendelését, vezénylését a MÁV Vasútőr Kft. személyzet irányítójánál kell kezdeményezni. A fegyveres biztonsági őrök szállítmány kiséréssel kapcsolatos feladatait a Vagyonvédelméről szóló utasítás tartalmazza A területi üzemirányító a rendelkezési területén a SZIR R 629-es jelentés használatával szolgálatátadást követően, majd 6 órás rendszerességgel nyomon követi az NKVÁ-áruk kezelését és továbbítását A Társaságnak a pályahasználati szerződés általános feltételei, valamint tájékoztatási kötelezettség speciális szabályai alapján kell a vasútüzemre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a MÁV Zrt. Pályavasút részére megtennie A jelen KT-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások szerint kell eljárni. 4.8 A rendkívüli események bejelentése, intézkedési kötelezettségek A rendkívüli események bejelentésére vonatkozó kötelezettségeket a Rail Cargo Hungaria Zrt. Értesítési rendje tartalmazza. A rendkívüli események következményeinek elhárításánál a MÁV Zrt. Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasításában előírtak szerint kell eljárni A KT ellenőrzése, értékelése, felülvizsgálata A KT-ben meghatározott feladatok, kötelezettségek betartását minden érintett terület saját hatáskörben köteles rendszeresen ellenőrizni, és az ellenőrzések megállapításait dokumentálni A KT-ben foglaltakat évente legalább egyszer értékelni kell, melyek alapján a Biztonsági vezető öszszefoglaló jelentést készít KT-ben szereplő szállítási információk védelme és az erre szolgáló intézkedések A KT Hatálya alá tartozó fuvarozások útvonalára, menetrendjére vonatkozó adatokat üzleti titokként bizalmas információként kell kezelni és az üzleti titokvédelmi szabályzat szerint eljárni A nagy közbiztonsági kockázatú veszélyes áruk jegyzéke A KT. 1. sz. melléklete tartalmazza a RID a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk felsorolása táblázatát ezen kívül a RID 3.2 A táblázat 21 oszlopa tartalmaz utalást az NKVÁ anyagokra és tárgyakra. 5.0 Hivatkozások, a legfontosabb törvények, jogszabályok jegyzéke a évi LXXVII. törvény a Bernben, május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről ( i módosításokkal, PDF; 1,05 MB) a 2011.évi XXXVII. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei (SzMGSz július 1-i módosításokkal és kiegészítésekkel) évi CLIX. Törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 191/2002. (IX.4.) Kormányrendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről 16/2004. (II.6.) Kormányrendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről A Rail Cargo Hungaria Zrt. Árufuvarozási Üzletszabályzata Az Rail Cargo Hungaria Zrt. Árukezelési és elszámolási Utasítása Az Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára (AVV) 9. melléklet A teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei az átmeneti forgalomban /1992. számú vezérigazgatói utasítás A robbanóanyagok és robbanóanyagokkal töltött tárgyak kezeléséről, fuvarozásáról és kíséretének szabályairól, melynek átdolgozott tervezete kiadás alatt van Rail Cargo Hungaria Zrt. Vagyonvédelmi Utasítás /1997. GSZI. MD Utasítás a Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat ellátására 13

14 2305/T/2003. Együttműködési megállapodás a BM Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a MÁV Rt. Vezérigazgatóság a között VERIK (Vegyipari Riasztási és Információs Központ) kézikönyv Segítség vegyi anyagok szállítási baleseteinél (2005.) Rail Cargo Hungaria Zrt. Tűzvédelmi Szabályzat, Rail Cargo Hungaria Zrt. Baleset bejelentési és vizsgálati utasítás, Rail Cargo Hungaria Zrt. Üzembiztonsági ellenőrzési utasítás 59/2005.(VII.18.) GKM r. a gazdasági és közlekedési felügyeleti rendszer létrehozásáról, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről. 6.0 Hatályba léptetés Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az utasítás hatályba lépésével a 12/2006.(III.29.) VIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Közbiztonsági tervéről hatályát veszti. 7.0 Melléklet 1 számú melléklet: A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk mennyiségi táblázata. Kovács Imre sk. CEO 14

15 1. sz. melléklet A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk mennyiségi táblázata Osztály Alosztály Anyag vagy tárgy Tartányban (l) Mennyiség Ömlesztve (kg) Küldemény darabban (kg) Robbanóanyagok és -tárgyak tárgytalan tárgytalan Alkalmaz 1.2 Robbanóanyagok és -tárgyak tárgytalan tárgytalan alkalmaz 1.3 C összeférhetőségi csoportba tartozó robbanóanyagok és tárgyak tárgytalan tárgytalan Alkalmaz 1.5 Robbanóanyagok alkalmaz tárgytalan Alkalmaz 2 Gyúlékony gázok (a csak F betűt tartalmazó osztályozási kódok) 3000 tárgytalan Alkalmaz Mérgező gázok (T, TF, TC, TO, TFC alkalmaz tárgytalan Alkalmaz vagy TOC betű(ket)t Tartalmazó osztályozási kódok), az aeroszolok kivételével 3 I és II csomagolási csoportba tartozó 3000 tárgytalan nem kell gyúlékony folyékony anyagok Érzéketlenített robbanóanyagok tárgytalan tárgytalan Alkalmaz 4.1 Érzéketlenített robbanóanyagok tárgytalan tárgytalan Alkalmaz 4.2 I csomagolási csoportba tartozó 3000 tárgytalan nem kell anyagok 4.3 I csomagolási csoportba tartozó 3000 tárgytalan nem kell anyagok 5.1 I csomagolási csoportba tartozó 3000 tárgytalan nem kell gyújtó hatású folyékony anyagok Perklorátok, ammónium-nitrát És nem kell ammónium-nitrát műtrágyák 6.1 I csomagolási csoportba tartozó alkalmaz tárgytalan Alkalmaz mérgező anyagok 6.2 A kategóriába tartozó fertőző anyagok tárgytalan tárgytalan Alkalmaz 7 Radioaktív anyagok 3000A1 (különleges formájú), ill. 300A2 aktivitás B(U), B(M) vagy C típusú Küldeménydarabban 8 I csomagolási csoportba tartozó maró anyagok 3000 tárgytalan nem kell tárgytalan: Nem jellemző rakodási, csomagolási mód. nem kell: A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni, akármennyi is a szállított mennyiség. alkalmaz: A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó előírásokat kötelező alkalmazni. 15

16 JEGYZETEK 16

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

(Módosítva: 2011. február)

(Módosítva: 2011. február) Tájékoztató a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 83. -a alapján a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. TARTALOM 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 7/2007. (III. 2. MÁV Ért. 9.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az előterjesztések

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27.

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27. K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele 2014. augusztus 27. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása Jóváhagyta: Az Utasítást, mellékleteit, függelékeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság hagyta jóvá, UVH/VF/NS/A/271/1/2014. számon, 2014. január 30-án.

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

4. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

4. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 4. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 5/2013. (III. 25.) CFO sz. Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-40 Plusz 2013 programról... 2 6/2013. (III. 25.) CFO sz.

Részletesebben

Távolléti díj - játékai

Távolléti díj - játékai Távolléti díj - játékai Havidíjas munkavállaló: Ha nincs beosztva munkaszüneti napra nincs díjazás Ha be van osztva munkaszüneti napra száz százalék bérpótlék (havi alapbér mellett) Ha nincs beosztva munkaszüneti

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 55/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12025/1 Hatályos

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2009. (IV. 3. MÁV Ért. 12.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

A Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) Gyakornoki Szabályzata

A Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) Gyakornoki Szabályzata A Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) Gyakornoki Szabályzata készítette Palatinus Antalné óvodavezető 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról Vissza nem térítendő támogatás nyújtható azoknak a személyeknek, akik legalább

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204 CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja fizetni a törlesztéseimet

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit!

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! 2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! - Teljesítés időpontja (több alkalmi szállításnál utolsó nap) - Számla kelte - Fizetési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma:

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma: Akácfa Idősek Gondozóháza 2118 Dány, Szabadság út 095/27 hrsz. 0628/464-461 Megállapodás mely létrejött egyrészről az AKÁCFA Időseket Gondozó és Segítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Előterjesztés. Az Önkormányzat és Hivatala Közbeszerzési szabályzatának módosítására

Előterjesztés. Az Önkormányzat és Hivatala Közbeszerzési szabályzatának módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-33/2014. A határozathozatal minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Programok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21230/ÜT2 1/16

www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Programok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21230/ÜT2 1/16 www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Élet- és személybiztosítás Programok Ügyfél-tájékoztató 1/16 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Gondoskodás Programokról Tisztelt leendő Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató,

Részletesebben

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS amely egyrészről a MEDOSZ Hegyhát Munkahelyi Alapszervezete, mint a munkavállalók érdekképviseleti szerve, másrészről az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő: - 9761 Táplánszentkereszt,

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Munkaügyi kapcsolatok Rendezett munkaügyi kapcsolatok [2011. évi CXCV. tv. (Áht.)] Nem felel meg: Bejelentési kötelezettség elmulasztása Munkavállalói jogalanyisággal

Részletesebben

Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása:

Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása: Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása: A mobilitási támogatások: - helyközi utazás támogatása - csoportos személyszállítás - lakhatási támogatás A mobilitási

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 41/2010. (XII.17.) Ör., a 7/2012. (II.24.) Ör., a 32/2012. (V.31.) Ör., az 58/2012. (XI.30.) Ör., 6/2014. (II.27.), 16/2014.(VI.30.) a 28/2015.(IX.24.)

Részletesebben

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen szerződés aláírására a 2012.08.16-i Közgyűlést követően, legkésőbb a Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételével egyidejűleg kerül sor. Tervezet!

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1..

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1.. Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete Az első lakáshoz jutók támogatásáról Tiszakürt község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte... 3 Fogalomtár... 4 Biztosítási szerződés alanyai... 6 Biztosító szolgáltatása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2016. évi 1.szám, 2016.január 04. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2016. évi 1.szám, 2016.január 04. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 1. szám, 2016.január 04. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson Az Ön szociális biztonsági jogai Cipruson A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

5. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

5. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 5. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2011. (V. 12.) CFO sz. Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD programról... 2 1/2011. (V. 12.) CFO sz. Chief Financial

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel Összeállította: Szabó Imre, HÖOK elnökségi tag, egyetemi hallgató, PPKE JÁK HÖOK KIOSZ Közreműködtek: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális

Részletesebben

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés Dr. Paczolay Péter Úrnak Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Elnöke részére Budapest Tárgy: Alkotmányellenesség utólagos megállapítását kezdeményező indítvány Tisztelt Elnök Úr! A Közszolgálati Szakszervezetek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Allianz Drónbiztosítás. Tájékoztató és biztosítási feltételek

Allianz Drónbiztosítás. Tájékoztató és biztosítási feltételek Allianz Drónbiztosítás Tájékoztató és biztosítási feltételek Kedves Versenyző! Az Allianz Hungária Zrt. nevében köszöntjük Önt a II. Magyar Drón Verseny nevezői között! Tájékoztatjuk, hogy a versenyen

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 7 2) Biztosítási esemény... 7 3) Fogalmak...

Részletesebben