ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam augusztus 28. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM"

Átírás

1 25. szám 124. évfolyam augusztus 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 55/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak nyelvtudási pótlékáról... 56/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. vállalati gépjárművek rendszeres vezetésének pótlékáról... 57/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók rendkívüli munkavégzésének, valamint a készenlét és ügyelet elrendelésének szabályozására... 58/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói Oldal utasítás a évben alkalmazandó víz-, csatorna szolgáltatási díjakról... 5/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) ÜÁVIGH számú üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Forgalmi Főosztály szakmai irányítási körébe tartozó vonalhálózaton működő állomások, teljesítményhez kapcsolódó bevétel alapú kategóriába sorolásáról... Egyéb közlemények A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleményei MÁV műszaki irányelv kiadása... Elveszett belépési igazolás érvénytelenítése... Oldal Utasítások 55/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak nyelvtudási pótlékáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV Zrt. munkavállalói részére nyelvtudási pótlék megállapításának egységes szabályozása, továbbá a hatásköri, az ügyviteli és az eljárási szabályok meghatározása. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára, azzal, hogy a Kollektív Szerződés pontja alapján az a munkavállaló, akinek január 1-jét megelőzően nyelvtudási pótlékot állapítottak meg, továbbra is a munkaszerződésében, illetőleg az írásbeli értesítésben foglaltaknak megfelelően jogosult nyelvtudási pótlékra Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság Szervezetmenedzsment vezetője felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Munkáltatói jogkörgyakorló: A munkáltatói jogkört gyakorlók körét a Működési és Szervezeti Szabályzat I. kötete tartalmazza. 4.0 A RENDSZER ALAPELVEI A nyelvtudási pótlék folyósításának alapelveit a MÁV Zrt. Kollektív Szerződés 49. -a határozza meg.

2 1902 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám 4.1. A nyelvtudási pótlék folyósításának feltételei Amennyiben a munkavállaló a nyelvtudási pótlék megállapításánál figyelembe vehető idegen nyelvismerettel rendelkezik és nyelvvizsgáját január 1-je előtt szerezte, szintfelmérő vizsgát kell tennie a Baross Gábor Oktatási Központ által szervezett vizsgán Nyelvtudási pótlék megállapításánál elsősorban figyelembe vehető idegen nyelvek A Munkáltató által preferált nyelvek a társaság tevékenységének figyelembe vételével: angol, német, francia orosz. Határforgalom lebonyolításában részt vevő munkavállalók esetében a fenti nyelveken túlmenően elfogadott nyelvek: ukrán, szlovák, román, szlovén, szerb, horvát Nyelvtudási pótlék megállapítása A munkáltatói jogkörgyakorló köteles a fenti feltételeknek megfelelő munkavállalóval megállapodást kötni nyelvtudási pótlék folyósítására abban az esetben, ha a munkavállaló kötelezettséget vállal a KSZ /c. pontjában foglalt feltételek teljesítésére. (A munkavállaló írásban foglalt megállapodásban többletdíjazás nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltató olyan feladatok (tolmácsolás, fordítás) elvégzésére is kötelezheti, amelyhez a nyelvpótlék megállapításánál fi gyelembe vett idegen nyelv ismerete szükséges.) A munkáltatói jogkörgyakorló és a munkavállaló által megkötött és aláírt megállapodás alapján a humánpartner rögzíti SAP rendszerben a munkavállaló kvalifikációi között a nyelvismeretet. A humánpartner ezek után továbbítja az aláírt megállapodást a humánszolgáltató szervezet részére, hogy elektronikusan és papír formában is elhelyezésre kerüljön a munkavállaló személyi anyagai között. A humánszolgáltató szervezet jövedelem-elszámoló munkatársa SAP rendszerben rögzíti a megállapodásban foglalt pótlék mértékét (%), annak érdekében, hogy a megállapodás megkötését követően a munkavállaló részére a pótlék rendszeresen folyósításra kerüljön. A Kollektív Szerződés pontja alapján nem jogosult nyelvtudási pótlékra az a munkavállaló, aki olyan munkakört tölt be, amelynél az általános munkaköri leírásban foglalt alkalmazási feltétel az idegen nyelv ismerete, és a személyi alapbérét erre tekintettel állapították meg. Azon munkakörökben, amelyben az általános munkaköri leírásban a munkakör betöltéséhez szükséges tudás-követelmények között szerepel nyelvtudási követelmény is, a munkakört betöltő munkavállalóval nem köthető megállapodás nyelvtudási pótlék folyósítására Szintfelmérő vizsga Szintfelmérő vizsga megszerzése A MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztés szervezete a Baross Gábor Oktatási Központban évente két alkalommal (április és október hónapokban) szintfelmérő vizsgákat szervez a felmerült igények szerinti nyelveken és szinteken Szintfelmérő vizsgára jelentkezés a Baross Gábor Oktatási Központban A munkavállaló a Baross Gábor Oktatási Központ által szervezett szintfelmérő vizsgára a 2. számú melléklet szerinti jelentkezési lap kitöltésével, a nyelvvizsga-bizonyítványnak másolatával együtt a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztés szervezet részére történő eljuttatással jelentkezhet. A jelentkezési lap benyújtásának határideje az évente két alkalommal megszervezésre kerülő vizsgák időpontjainak figyelembe vételével minden év március 31. és szeptember 30. A Személyzetfejlesztés a vizsgára jelentkező munkavállalót és munkáltatói jogkörgyakorlóját írásban értesíti a vizsga időpontjáról és helyéről Szintfelmérő vizsga költsége Minden, a szintfelmérő vizsgára jelentkező munkavállaló első szintfelmérő vizsgájának költségeit a munkáltató viseli. Abban az esetben, ha a munkavállaló nem éri el a vizsga előírt szintjét, a következő vizsga/vizsgák költségeit a munkavállalónak kell megtérítenie A nyelvtudási pótlék költsége A munkáltató részére külön keret nem áll rendelkezésre a nyelvtudási pótlék költségeinek fedezetére, azt az éves bérköltségéből kell előre tervezetten kigazdálkodnia Szintfelmérő vizsga időtartamának elszámolására vonatkozó rendelkezés Minden munkavállaló adott nyelvből és adott szinten történő első szintfelmérő vizsgán való részvétele igazolt és fizetett távollétnek minősül, amennyiben a vizsgára munkaidőben kerül sor.

3 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1903 A munkáltatói jogkörgyakorló köteles biztosítani az érintett munkavállaló szintfelmérő vizsgán történő részvételét, amennyiben annak időpontja a munkavállaló munkaidő-beosztása szerinti munkaidőre esik. Sikertelen vizsgát követően az adott nyelvből és adott szinten történő adott nyelvből és adott szinten történő további vizsgán való részvétel már nem minősül munkaidőnek, azon elsősorban a munkavállalónak szabadidejében kell részt vennie. Amennyiben munkaidőben kerül sor a további vizsga megrendezésére, abban az esetben igazolt, nem fizetett távollétet kell elszámolni a munkavállaló részére. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVŰL HELYEZÉSEK Az utasítás végrehajtása a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése figyelembe vételével történik. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Megállapodás nyelvtudási pótlék folyósítására. 2. számú melléklet: Jelentkezési lap szintfelmérő vizsgára Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató Heinczinger István s.k. vezérigazgató

4 1904 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS Nyelvtudási pótlék folyósításáról Amely létrejött a MÁV Zrt (név), mint munkáltatói jogkörgyakorló és (név).(törzsszám) (munkakör) között az alábbi feltételekkel: A MÁV Zrt. a MÁV Zrt. Kollektív Szerz dés 49. -a alapján a../2009. számú Vezérigazgatói utasításban foglaltak szerint a munkavállaló részére nyelvtudási pótlékot folyósít..nyelvismerete után. A pótlék folyósításának kezdete: év.hó. A pótlék mértéke: a személyi alapbér..%. A munkavállaló ezen megállapodás alapján vállalja, hogy a Kollektív Szerz dés 49. -ban foglaltak szerint olyan feladatokat is ellát (tolmácsolás, fordítás), amelyek nem tartoznak munkaköri kötelezettségei közé. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ezen feladatok ellátásáért többletdíjazás nem illeti meg. A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodásban foglaltak alapján a munkavállaló részére a pótlék mértékének megfelel nyelvtudási pótlékot rendszeresen, a ledolgozott munkaid arányában, személyi alapbérével együtt folyósítja. A munkáltató továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaköri kötelezettségeken túlmen feladatok ellátására fizetett távollétet biztosít a munkavállaló részére. Budapest, év hó.-n. Munkavállaló Munkáltató

5 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Jelentkezési lap szintfelmér vizsgára 2. számú melléklet A munkavállaló neve:... Törzsszáma: Születési helye:..... Születési ideje (év, hó, nap):..... Anyja neve:... Szolgálati hely neve:. Munkaköre:..... Lakcíme: Értesítési telefonszáma:. A vizsga nyelve: A vizsga id pontja *: április október A szintfelmér szintje*: középfokú fels fokú. A munkavállaló aláírása Figyelem! A jelentkezési laphoz kérjük, csatolja a nyelvvizsga-bizonyítványának másolatát! * a megfelel aláhúzandó A jelentkezést támogatom: Munkáltatói jogkörgyakorló

6 1906 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám 56/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. vállalati gépjárművek rendszeres vezetésének pótlékáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. tulajdonában és használatában lévő közúti gépjárművek rendszeres vezetésének pótlékáról szóló (a Kollektív Szerződés 54 -ban meghatározott) egységes szabályozás kialakítása. 2.0 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya a MÁV Zrt.-re, mint munkáltatóra, a MÁV Zrt. valamennyi munkáltatói jogkörgyakorlójára és munkavállalójára terjed ki Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt-nél használatban lévő valamennyi, az alábbiakban felsorolt flottaüzemeltetési rendszerbe bevont bérelt járművekre, saját tulajdonú járművekre, egyéb bérelt vagy lízingelt járművekre: személygépkocsik tehergépkocsik autóbuszok pótkocsik motorkerékpárok segédmotoros kerékpárok lassú járművek. A 13/2007. (MÁV Ért. 19.) VIG. sz. a MÁV Zrt. tulajdonát képező vagy használatában lévő közúti járművek üzemeltetéséről és a közúti járműgazdálkodásról szóló utasítás meghatározó fontosságú jelen utasítás szempontjából, valamint szabályozza a MÁV Zrt. tulajdonában és használatában lévő közúti járművek irányítási rendszerét és üzemeltetését Az utasítás kiadásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kiadásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatósághoz tartozó Szervezetmenedzsment szervezet vezetője a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Közúti járművek: a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) szerinti járművek. Flottaüzemeltetési rendszerbe bevont bérelt járművek: ezeket a járműveket a Társaság bérleti díj ellenében használja, felettük tulajdonjoggal nem rendelkezik. Vállalati gépjárművek: a MÁV használatában lévő (MÁV Zrt. tulajdonú, illetve MÁV Zrt. által bérelt) gépjárművek. Gépjármű vezetési pótlék: a KSZ 54. -ban meghatározott pótlék Igazoltan teljesített km: a gépjármű menetlevelei alapján teljesített nettó km Gépjármű ügyintézői feladatokkal megbízott munkatárs: az a munkavállaló, aki munkakörében ellátandó feladatain túl, részfeladatként ellátja a gépjárművekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Gépjárművezetői munkakör: az a munkakör, amelynek az általános munkaköri leírásában feladatai között szerepel a gépjárművek rendszeres vezetése. Gépjármű vezetéssel megbízott munkavállaló: az a munkavállaló, aki munkaköréből adódó feladatain túl a munkáltatóval kötött megállapodás (a 13/2007 VIG. sz. utasítás 3. számú melléklete) alapján a szervezet által használt (saját tulajdonú, illetve bérelt) gépjárművet vezeti A VÁLLALATI GÉPJÁRMŰVEK REND- SZERES VEZETÉSÉNEK PÓTLÉKA 4.1. Gépjármű-vezetési pótlékra jogosultak köre A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 54 -a alapján, gépjárművezetői pótlékra az a munkavállaló jogosult, aki munkakörének ellátása mellett gépjármű vezetési feladatokat is rendszeresen ellát. Teljesülnie kell továbbá, hogy az üzemi gépjárművet üzemben tartó szervezeti egység vezetője nem foglalkoztat az adott gépjármű vezetésére gépjárművezetőt és a munkavállalóval a 13/2007. (MÁV Ért. 19.) VIG. sz. utasításban meghatározott megállapodást köt a vállalati gépjármű rendszeres vezetésére vonatkozóan. Ezáltal a feladat ellátása gazdaságosabbá válik Gépjármű-vezetési pótlékra nem jogosultak Azokat a munkavállalókat, akiket a MÁV Zrt. gépjárművezetői munkakörben foglalkoztat, nem illeti meg vezetési pótlék A Máv zrt. használatában lévő közúti járművek vezetésének feltételei Valamennyi gépjármű használata esetén, a munkáltatói jogkörgyakorlónak megállapodást kell kötnie azokkal a gépjárművet vezető munkavállalókkal, akik nem

7 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1907 gépjárművezetői munkakört töltenek be. A Gépjármű használati megállapodás tartalmi követelményeit és a megkötésének menetét a 13/2007 (MÁV Ért. 19.) VIG. sz. a MÁV Zrt. tulajdonát képező vagy használatában lévő közúti járművel üzemeltetéséről és a közúti járműgazdálkodásról szóló utasítás szabályozza. Azon munkavállalók, akik nem gépjárművezetői munkakörben dolgoznak, a MÁV használatában lévő közúti járműveket a munkáltatói jogkörgyakorló engedélyével vezethetik. Az engedélyt a Társasági szolgáltatás igazgatóság Beszerzési és készletgazdálkodási szolgáltató egysége adja ki (formátumát 13/2007 (MÁV Ért. 19.) VIG. sz. utasítás 6. számú melléklete tartalmazza), a megállapodás részére történő megküldését követően. Bérelt járművek esetében, a jármű használati engedélyét a bérbeadó állítja ki a MÁV részére, aki az előzőekben leírt engedélylyel teszi lehetővé a munkavállaló számára a vállalati gépjármű használatát. A közúti jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója felelős a munkavállaló által használt jármű 1/1975.(II.5) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) járművekre vonatkozó törvényi előírások megfelelőségéért. A munkavállalónak rendelkeznie kell az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel A gépjármű-vezetési pótlék mértéke, elszámolása A Társaság használatában lévő valamennyi közúti jármű használatáról menetlevelet kell vezetni. A menetlevél vezetésére kötelezett munkavállalónak, adott hónapban folyamatosan kell leadnia a menetleveleket a gépjármű ügyintézői feladatokkal is megbízott munkatársnak az ügyintézés folyamatosságának biztosítása érdekében, de legkésőbb a tárgy hónap utolsó munkanapján. Ha határidőn belül nem adja le a menetleveleket, nem jogosult az adott menetlevél(ek) alapján elszámolható gépjármű-vezetési pótlékra. A szervezeti egység gépjármű ügyintézői feladatokat is ellátó munkavállalója, havonta (hó végi zárást megelőzően) a leadott menetlevelek alapján ellenőrzi a km teljesítményeket. Ezek alapján a munkáltatói jogkörgyakorló vezető részére adatszolgáltatást készít, amely aláírás után mint elszámolási dokumentum az időügyintézőhöz kerül rögzítés céljából. A havi teljesítmény-elszámoláshoz használt nyomtatványt az 1. számú melléklet tartalmazza. A gépjárművet vezető munkavállalót az igazoltan teljesített km után a mindenkor hatályos Kollektív Szerződés szerinti vezetési pótlék illeti meg. A gépjármű-vezetési pótlék kifizetése havonta, a munkabérek kifizetésével egy időben történik. A Szervezetmenedzsment feladata annak utólagos ellenőrzése, hogy a gépjármű-vezetési pótlék az arra jogosult munkakört betöltő munkavállalóknak kerüljön kifizetésre, illetve a feltárt problémákkal kapcsolatos intézkedések kezdeményezése EGYÉB RENDELKEZÉSEK, HIVATKOZÁ- SOK Egyéb rendelkezések: A MÁV Zrt. tulajdonában lévő illetve bérelt járművek vezetésével kapcsolatos további szabályozást a fentiekben hivatkozott 13/2007. (MÁV Ért. 19.) számú vezérigazgatói utasítás és annak módosításai tartalmaznak. Hivatkozások: A MÁV Zrt. mindenkor hatályos Kollektív Szerződése HATÁLYBA LÉPÉS Jelen utasítás rendelkezéseit július 1. napjától kell alkalmazni. 7.0 MELLÉKLET 1. számú melléklet: Adatlap a Vállalati gépjárművek vezetési pótlékának havi teljesítmény-elszámolásához Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató Heinczinger István s.k. vezérigazgató

8 1908 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám 1. sz. melléklet ADATLAP Vállalati gépjárm vek vezetési pótlékának havi teljesítmény-elszámolásához Munkavállaló törzsszáma Munkavállaló neve Szolgálati hely kódja Szolgálati hely megnevezése Kilométer (havi igazoltan teljesített összkilometer) Dátum:.... aláírás (munkáltatói jogkörgyakorló vezet )

9 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók rendkívüli munkavégzésének, valamint a készenlét és ügyelet elrendelésének szabályozására 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. munkavállalói részére, a rendkívüli munkavégzés, továbbá az ügyelet és készenlét elrendelésének szabályozása, valamint a hatásköri, az ügyviteli és az eljárási szabályok meghatározása HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt valamennyi munkáltatói jogkörgyakorlójára és munkavállalójára. Az utasítás időbeli hatálya Az utasítás a MÁV Értesítőben történő közzététele napján lép hatályba. Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási szervezet vezetője, végrehajtásáért a MÁV Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlói a felelősek FOGALOMMAGYARÁZAT 3.1. Rendkívüli munkavégzés: Rendkívüli munkavégzésnek minősül: a) a munkaidő-beosztástól eltérő, b) a munkaidőkereten felüli, illetve c) a pihenőnapon végzett, d) a rendkívüli munkavégzésként elrendelt munkaszüneti napi munkavégzés, továbbá e) a készenlét, illetve ügyelet alatt elrendelt munkavégzés. (A készenlét alatt elrendelt rendkívüli munkavégzésen a riasztástól egymást közvetlenül követően több helyen történő munkavégzés esetén az első riasztástól a készenlét helyére történő visszaérkezésig terjedő időtartamot kell érteni. [KSz pont]) 3.2. A készenlét fogalma: A munkavállaló által megjelölt és a munkavégzés helyére tekintettel elérhető helyen töltendő rendelkezésre állási kötelezettség. 3.3.Az ügyelet fogalma: A munkavállaló, a munkáltató által meghatározott helyen és ideig történő rendelkezésre állási kötelezettsége. (Az ügyelet fogalmának azonban a hatályos szabályozás szerint nem tartalmi eleme a kisebb mértékű munkavégzés.) 4.0. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Rendkívüli munkavégzés-, készenlét-, ügyelet elrendelése Rendkívüli munkavégzés elrendelését írásba kell foglalni, annak elszámolása csak a kiállított bizonylat ( mintaszámú, vagy az 1.sz. mellékletben meghatározott) alapján történhet. Az ügyelet, készenlét alatt elrendelt rendkívüli munkavégzés esetén az azt követő első munkanapon kell a munkáltatói jogkör gyakorlójának kiállítania és a munkavállaló részére átadni a rendkívüli munkavégzés elrendeléséről készített bizonylatot. Hasonló módon kell eljárni az üzemviteli zavarok ellátását végző munkavállalók esetében, ideértve ha baleset, valamint elemi kár helyreállítása érdekében került sor a rendkívüli munkavégzésre. A munkaidő-kereten felül elrendelt rendkívüli munkavégzés bizonylata a munkavállaló KSz a szerint módosított munkaidő-beosztása, ennek megfelelően az érintett munkavállalók részére nem kell a rendkívüli munkavégzésről bizonylatot kiállítani, azonban a rendkívüli munkavégzés elrendelésénél figyelemmel kell lenni, a KSz pont b) pontjában foglaltakra. A rendkívüli munkavégzés elrendelésekor figyelemmel kell lenni annak jogszabályban rögzített korlátjaira. (Mt.127..) A MÁV Zrt. hatályos Kollektív Szerződése alapján jelenleg naptári évente 250 óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el, amely mennyiségbe valamennyi rendkívüli munkavégzés időtartama beleszámít. Az Mt.127/A.. (1) bekezdésben meghatározott 300 óra időtartamú rendkívüli munkavégzésre további egyéni megállapodás nem köthető. Osztott munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetében a 3 órát érintő munkamentes időben elrendelt munkavégzés a munkaidő osztott jellegét megszünteti, és a munkamentes időnek kijelölt időszak is munkaidőnek számít. Ha a 3 órás munkamentes időtartamot az elrendelt munka nem érinti, az ezeken az időkön kívüli munkavégzések tényleges időtartamára a munkavállalót a rendkívüli munkavégzés szerinti díjazás illeti meg. Az elrendelés tényét az elrendelőnek és a munkavállalónak is írásban kell rögzítenie, csak egyezőség esetén kerülhet sor elszámolására. (KSz ) A rendkívüli munkavégzést elsősorban pénzben kell megváltani, azonban a munkavállaló kérésére a felek a

10 1910 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám rendkívüli munkaidő pótlékának szabadidőben történő megváltásról is megállapodhatnak. Nem illeti meg a rendkívüli munkavégzésért sem szabadidő, sem pénzbeli díjazás a kötetlen munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalót, aki a munka-, és a pihenőidejének beosztását maga határozhatja meg. A rugalmas munkaidő beosztású munkavállalók rendkívüli munkavégzésére a 30/2009.(IV.17.MÁV Ért.14.) Vezérigazgatói utasítás pontja rendelkezik. Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a munkavállaló az engedélyezett távollét idejét a munkáltatóval történt megállapodás alapján ledolgozza. (KSZ pont) A munkáltató a készenlét vagy az ügyelet alatt bármikor elrendelheti a rendkívüli munkavégzést. Ebben az esetben már nem készenlétről, vagy ügyeletről, hanem rendkívüli munkavégzésről van szó, így az erre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A rendkívüli munkavégzésről kiállított bizonylat, az elszámolás alapját képezi, megőrzése a felolvasókönyv mellékleteként az időadat-ügyintéző feladata Készenlét és ügyelet A munkavállaló a munkáltató által meghatározott helyen és ideig történő rendelkezésre állásra (ügyelet), illetve az általa megjelölt a munkavégzés helyére tekintettel elérhető helyen töltendő készenlétre kötelezhető. Az ügyelet és a készenlét időtartama alatt a munkavállaló köteles gondoskodni a munkára képes állapotának megőrzéséről. A készenlét helyét a munkavállaló által a munkáltatói jogkörgyakorló részére évenként adott nyilatkozat határozza meg, mely módosítására szükség esetén a munkavállaló kezdeményezésére kerülhet sor. (2.sz.melléklet) A nyilatkozat megőrzési kötelezettsége a helyi humánpartner feladata. A készenlétet a munkáltatói jogkörgyakorló köteles írásban annak megkezdése előtt legalább 1 héttel korábban és legalább 1 hónapra előre elrendelni. Írásbeli elrendelésnek minősül a készenléti beosztás elkészítése és annak a munkavállaló általi kimutatható tudomásul vétele (KSz pont) (3.sz.melléklet), de a készenlét kezdete és befejezése időpontjának ebben az esetben is egyértelműen rögzítésre kell kerülnie. A munkavállaló számára évenként 800 óra készenlét rendelhető el, azonban a KSz helyi függeléke ennél magasabb mértéket 1200 óráig megállapíthat óra felett kizárlólag a munkavállalóval kötött írásbeli megállapodás alapján rendelhető el készenlét az Mt (4) bek. rendelkezéseinek figyelembevételével (KSz pont) (4.sz. melléklet). A Kollektív Szerződés 39. -ában meghatározottak alapján naptári évenként legfeljebb háromszáz óra ügyelet rendelhető el. Az ügyelet elrendelését is írásban, az ügyelet megkezdése előtt legalább egy héttel korábban, és egy hónapra előre kell közölni az ügyeleti beosztás elkészítésével, és annak munkavállaló részére történő kimutatható átadásával. Az elrendelés időpontjára vonatkozó szabályoktól a munkáltató különösen indokolt esetben mind a készenlét, mind az ügyelet esetében eltérhet. (Mt (6) bek.) A munkavállalót a készenlét leteltét követően amennyiben a készenlét alatt munkavégzésre nem került sor nem illeti meg pihenőidő. Készenlét, illetve ügyelet alatt elrendelt munkavégzést követően a munkavállaló a napi pihenőidő kiadását követően állítható újra munkába. Az emiatt kiesett munkaidőre távolléti díj illeti meg a munkavállalót. Készenlétet követően újabb készenlét csak legalább 8 óra elteltével rendelhető el. Az elrendelhető készenlét időtartama 3 óránál kevesebb nem lehet. (KSz pont) Nem rendelhető el készenlét a heti pihenőnap, illetve heti pihenőidő tartama alatt, ha a megelőző százhatvannyolc órás megszakítás nélküli időszakban a munkavállaló a heti pihenőnapján, illetve heti pihenőideje alatt készenlétet teljesített. A téli forgalom lebonyolításában érintett munkavállalók részére november 01. és március 31. között a munkáltató alap-, és kiegészítő készenlétet rendelhet el. Az alapkészenlét elrendelésére a készenlét elrendelésének szabályai érvényesek. Az alap készenlét kiegészítésére legalább a készenlét megkezdése előtt 12 órával kerülhet sor, ez esetben a készenlét legrövidebb időtartama 12 óra. (KSz. 38. ) 5.0. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás hatályba lépésével az eddig, ebben a tárgyban kiadott munkautasítások vagy rendelkezések hatályukat vesztik HATÁLYBALÉPÉS: Ezen utasítás MÁV Értesítőben történő közzététele napján lép hatályba MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Rendkívüli munkavégzés bizonylatolása (iratminta) 2. számú melléklet: Munkavállalói nyilatkozat a készenléti (ügyeleti) szolgálat letöltésének helyére (iratminta) 3. számú melléklet: Készenlét (ügyelet) vezénylési iratminta 4. számú melléklet: Megállapodás 1200 órán túli készenléti szolgálat teljesítéséhez (iratminta) Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató Heinczinger István s.k. vezérigazgató

11 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS BIZONYLATA Munkavállaló neve és beosztása: Értesítem, hogy az Mt a és a KSz a alapján hó...nap munkanapon*, munkaszüneti napon*, pihen napon*... órától,...óráig, összesen... óra rendkívüli munkavégzést rendelek el. A rendkívüli munkavégzés indoka: Kelt:..., hó...nap Tudomásul vette:... Munkáltatói jogkör gyakorló... Munkavállaló... Dátum, id a megfelel indok aláhúzandó A fenti... óra rendkívüli munkavégzés pótlékának szabadid vel történ megváltását kérem, hónap... napjára.* Kelt: hó... nap... Munkavállaló A rendkívüli munkavégzés szabadid vel történ megváltását fentiek alapján az Ön által kért id pontban hó... napjára engedélyezem.... Munkáltatói jogkör gyakorló

12 1912 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám 2. sz. melléklet... Dátum, id * csak a munkavállaló igénye esetén töltend ki! 2.sz.melléklet NYILATKOZAT Alulírott.../név/ a MÁV Zrt....(szolgálati hely) munkavállalója kijelentem, hogy a MÁV Zrt. Kollektív Szerz dés ) pontja alapján készenléti szolgálatomat a......tartózkodási helyen kívánom eltölteni Munkavállaló

13 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet 3.sz.melléklet Készenlét (ügyelet) vezénylés hó H K SZ CS P SZO V H K SZ CS P SZO V H K SZ CS P SZO V H K SZ CS P SZO V H K SZ Munkavállaló neve/törzsszáma Id tartam 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/01 Munkavállaló :00 * * * * :00-07: Összes óra: Munkavállaló :00 * * * * :00-07: Összes óra: Munkavállaló :00 * * * :00-07:00 * Összes óra: Munkavállaló :00 * * :00-07:00 * * Összes óra: Munkavállaló :00 * * :00-07:00 * * Összes óra: Munkavállaló :00 * * :00-07:00 * * Összes óra: Munkavállaló :00 * * * :00-07:00 * Összes óra: Munkavállaló* :00 07:00-07:00 Megjegyzés: az id tartam természetesen szolgálati helyenként eltér lehet!! Tudomásul vettem (Mv.aláírása)

14 1914 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám 4. sz. melléklet Gy... - /2009. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészr l a MÁV Zrt....(szolgálati hely munkáltatói jogkörgyakorlója), mint munkáltató és...(név)...(beosztás) mint munkavállaló között az alábbiak szerint: A MÁV Zrt. Kollektív Szerz dése pontja a munkavállaló számára naptári évenként elrendelhet készenlét mértékét évi 800 órában maximálja, azonban Kollektív Szerz dés helyi függelék, vagy a munkavállalóval kötött írásbeli megállapodás ennél magasabb mértéket is meghatározhat, a Munka Törvénykönyve 129. (4) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével. Tekintettel arra, hogy a munkavállalónak január hó 1.-e óta már 1200 óra elszámolt készenléte van, a felek a MÁV Zrt. Kollektív Szerz dés pontjában kapott felhatalmazás alapján jelen megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a munkavállaló (az Mt. és a KSz. szabályai szerinti elrendelés esetén) maximum a törvényi szint óraszámáig terjed készenlétre igénybe vehet. (Ez az Mt (4) bekezdés értelmében egy hónapban maximum168 óra, éves szinten maximum 2016 óra lehet. Az elrendelésnél az Mt (5) bekezdés szabályait is be kell tartani.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a MÁV Zrt. Kollektív Szerz dés, illetve annak...(szolgálati hely) helyi függeléke rendelkezései az irányadók. Jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal megegyez t, a felek aláírnak. B u d a p e s t, hó.. nap. munkavállaló. munkáltatói jogkörgyakorló

15 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a évben alkalmazandó víz-, csatorna szolgáltatási díjakról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV ZRt. hálózatának használatáért az idegen felek által igénybevett szolgáltatás esetén egységesen alkalmazandó díjak meghatározása. 2.0 HATÁLY-ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a IGI ISZE Egységvezető a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az utasításban értelmezésre szoruló fogalom nincs 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A MÁV ZRt. vízellátó, szennyvízelvezető és tisztító rendszereinek igénybevételéről kiadott 91/2000 (MÁV Ért. 35.) PHMSz sz. utasításban foglaltak szerint a évre alkalmazandó szolgáltatási díjak meghatározásra kerültek. Ezeket az alábbi táblázatban közzé teszem és elrendelem április l.-től történő alkalmazásukat. MÁV Zrt. Idegen MEGNEVEZÉS Fogyasztók Ft/m 3 Közvetitett szolgáltatási díj vízre 116+ ÁFA Közvetitett szolgáltatási díj csatornára 61+ ÁFA Ivóvíz kutak díja (saját vízkitermelésnél) ÁFA Nem ivóvíz (ipari víz) kutak díja ÁFA (saját vízkitermelésnél) Szennyvízkezelő telepek díja (saját üzemeltetésnél) ÁFA A saját ivó és nem ivóvíz termelésnél, valamint a saját szennyvízelvezetésnél a víz illetve csatornadíjak a kapcsolódó külső hálózat kezelési költségeit is tartalmazzák. A víz kutak és szennyvízkezelő telepek díjait as vízdíjak, csatornadíjak költségeiként kell elszámolni. A vízkitermelés energiaköltségét a MÁV ZRt. viseli, teljes összegét az ingatlankezelésre kell terhelni (4220), kivéve, ha az adott ingatlan területén technológiai munkafolyamat végrehajtása is történik. A technológiai költség az üzletág szervezeti egységét terheli. Idegen fogyasztók esetén a szolgáltatási díj alkalmazásánál az ÁFA is felszámításra kerül a jogszabályban meghatározott mértékben. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti az 24/2008. (V. 30. MÁV Ért. 15) VIG sz. utasítás. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás április 1.-től lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK Nincs Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató Heinczinger István s.k. vezérigazgató

16 1916 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám 5/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) ÜÁVIGH számú üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Forgalmi Főosztály szakmai irányítási körébe tartozó vonalhálózaton működő állomások, teljesítményhez kapcsolódó bevétel alapú kategóriába sorolásáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A Forgalmi Főosztály szakmai irányítási körébe tartozó vonalhálózaton működő állomások, teljesítményhez kapcsolódó, bevétel alapú kategóriába sorolása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt hálózatának valamennyi olyan állomására és az ott forgalmi munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókra, amelyek a Forgalmi Főosztály által szakmailag felügyelt területeken működő Forgalmi Osztályok irányításával végzik feladatukat Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály vezetője felelős FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az állomás meghatározására az F. 2. számú Forgalmi Utasítás pontjában leírt meghatározás az irányadó AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A kategóriába sorolás mindenkor a tárgyévet megelőző, lezárt üzleti év a Hálózati Üzletszabályzatban pályavasúti szolgáltatásként meghirdetett állomási (vonatközlekedtetés, tolatás és egyéb) teljesítmények bizonyítható bevételei alapján kerül összeállításra. Ennek alapján, az I. kategóriába 25 db állomás, a II. kategóriába ennek kétszerese, azaz 50 db állomás, a III. kategóriába a második csoport kétszerese, azaz 100 db állomás, a IV kategóriába a többi állomás került. A jövőben is ez az analógia érvényesül. A kategóriába sorolás évente felülvizsgálatra kerül. Kategóriaváltásra abban az esetben kerül sor, ha az állomás a teljesítményei alapján az értékelés utolsó két évében eltér az előzőleg megállapított kategória db szám szélső értékeitől (25, 50, 100 db) erre első alkalommal 2012-ben kerül sor. Jelen utasításunk a évi teljesítmények alapján került összeállításra, a VÉT által elfogadott keretszámok (kategória db számok) szerint HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezzük az alábbi rendelkezést: 6/2008. (VII. 25. MÁV. Ért. 21.) ÜÁVIGH. sz.. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Forgalmi Főosztály szakmai irányítási körébe tartozó állomások kategóriába sorolásáról HATÁLYBA LÉPTETÉS Ezen utasítás a közzététel napján lép hatályba MELLÉKLETEK Jelen utasítás 1 db számozott mellékletet tartalmaz. Dr. Mosóczi László üzletági általános vezérigazgató-helyettes

17 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet I. kategóriájú állomások Statisztikai szám Statisztikai szám BP FERENCVÁROS + RENDEZ HATVAN + RENDEZ BP NYUGATI PU ZÁHONY + RENDEZ + SZÉLES MISKOLC TISZAI PU + RENDEZ NYÍREGYHÁZA SZOLNOK + RENDEZ BÉKÉSCSABA BP KELETI PU CELLDÖMÖLK + RENDEZ DEBRECEN DOMBÓVÁR 19 EPERJESKE ÁTRAKÓ + SZÉLES + RENDEZ DUNAÚJVÁROS KOMÁROM + RENDEZ BP KELENFÖLD GY R + RENDEZ GYÉKÉNYES BP DÉLI PU FÉNYESLITKE DÉLI RENDEZ SZÉKESFEHÉRVÁR VÁC SZOMBATHELY + RENDEZ PÜSPÖKLADÁNY HEGYESHALOM 13 II. kategóriájú állomások FÜZESABONY PUSZTASZABOLCS SZERENCS MÁTÉSZALKA SOROKSÁR TERMINÁL K BÁNYA FELS K BÁNYA KISPEST KISKUNDOROZSMA TATABÁNYA MONOR 55 TISZAÚJVÁROS + TISZAPALKONYA- ER M AJKA CEGLÉD SÁRBOGÁRD RÁKOSRENDEZ KECSKEMÉT ZALAEGERSZEG MURAKERESZTÚR RÁKOS VESZPRÉM KISKUNFÉLEGYHÁZA SZENTES KAPOSVÁR OROSHÁZA SZEGED + RENDEZ BUDAÖRS NAGYKANIZSA SZAJOL SAJÓSZENTPÉTER ASZÓD BP SOROKSÁRI ÚT RÁKOSPALOTA ÚJPEST PÉCS ZALASZENTIVÁN RAJKA SZOB ALMÁSFÜZIT BALASSAGYARMAT KISKUNHALAS SÜLYSÁP DUNAI FINOMÍTÓ NYÉKLÁDHÁZA VÁMOSGYÖRK MISKOLC GÖMÖRI KELEBIA NAGYKÁTA ESZTERGOM VÁSÁROSNAMÉNY TAPOLCA MEZ HEGYES 75

18 1918 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám III. kategóriájú állomások Statisztikai szám Statisztikai szám EGER + RENDEZ KOMORÓ KUNSZENTMIKLÓS TASS GÖRÖGSZÁLLÁS BALATONSZENTGYÖRGY GYÖMR HIDASNÉMETI FELS ZSOLCA BÁNRÉVE DUNAKESZI TUZSÉR RÁKOSHEGY GÖDÖLL ÓZD LÖKÖSHÁZA MAGLÓD ÚJSZÁSZ HAJDÚSZOBOSZLÓ BÁTASZÉK VÉSZT GYOMA TATA MARTONVÁSÁR ABAÚJSZÁNTÓ SZENTL RINC NAGYTÉTÉNY DIÓSD MOSONMAGYARÓVÁR PILIS KESZTHELY ZALALÖV MENDE BOBA FONYÓD CEGLÉDBERCEL-CSER SÁTORALJAÚJHELY FEHÉRGYARMAT PÁPA ISASZEG BICSKE TÁPIÓSZECS KISÚJSZÁLLÁS PÉCEL BUDAFOK HÁROS GY RSZENTIVÁN TISZALÖK GYÖNGYÖS MEZ TÚR GÖD SIÓFOK LÉBÉNY MOSONSZENTMIKLÓS LAJOSMIZSE BIATORBÁGY PESTSZENTL RINC K SZEG VECSÉS MEZ ZOMBOR SOMOSK ÚJFALU EGER FELNÉMET DOROG KIMLE NAGYATÁD ZALABÉR BATYK VILLÁNY MEZ KÖVESD UKK KÉTEGYHÁZA MEZ KERESZTES MEZ NYÁRÁD HERCEGHALOM TÁRNOK GÁRDONY MAGYARBÓLY KAZINCBARCIKA BIHARKERESZTES JÁSZBERÉNY APAFA SZÁRLIGET PÉCSBÁNYA RENDEZ ALGY ÜLL SZÁZHALOMBATTA HÓDMEZ VÁSÁRHELY TÓCÓVÖLGY KARCAG TÖRÖKSZENTMIKLÓS ALBERTIRSA NAGYSZENTJÁNOS CENTER KISPEST ÁCS BAJA + BAJA DUNAPART SOMOGYSZOB ÉRD MÁNDOK HAJDÚHADHÁZ KÁL KÁPOLNA GY RSZABADHEGY SOROKSÁR TISZAVASVÁRI OROSZLÁNY ABONY 175

19 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1919 IV. kategóriájú állomások Statisztikai szám Statisztikai szám DÉLEGYHÁZA PILISVÖRÖSVÁR TÁPIÓSZELE SZATYMAZ TÁPIÓGYÖRGYE VERESEGYHÁZ VÁRPALOTA KÖRNYE TISZAFÜRED KISTELEK TOKOD TAKTAHARKÁNY NAGYMAROS TAKSONY KÁPOLNÁSNYÉK LÁBATLAN VÁCRÁTÓT SÁRÁND VER CE PILISCSABA SZEGHALOM SÁRVÁR TURA KISK RÖS NYÍRBÁTOR DUNAHARASZTI UZSA CSÁSZÁRSZÁLLÁS SALGÓTARJÁN-KÜLS PORPÁC DINNYÉS VÁROSFÖLD EM D DÖMSÖD NYÍRÁBRÁNY FEGYVERNEK ÖRMÉNYES IVÁNCSA VÉP SELLYE SOLYMÁR ERCSI NAGYÚT NAGYK RÖS JÁNOSSOMORJA KABA KISTERENYE LEPSÉNY PÁTROHA BALATONFÜRED RÁKOSSZENTMIHÁLY SÁSD BUDAFOK ALBERTFALVA ESZTERGOM-KERTVÁROS CSÁRDASZÁLLÁS ÖTTEVÉNY SELYP TISZATENY RAKAMAZ MECSEKALJA CSERKÚT TARCAL BP ANGYALFÖLD SZABADEGYHÁZA TOKAJ MAKÓ KISVÁRDA LEÁNYVÁR ÉRD ALSÓ NYÍRBOGDÁNY BALATONBOGLÁR ZAGYVAPÁLFALVA SAJÓECSEG SZABADBATTYÁN HERNÁDNÉMETI B CS KISBÉR PUTNOK KOMLÓ BARCS FÓT MOHÁCS OHAT PUSZTAKÓCS ÚJFEHÉRTÓ KEMECSE NYÍRTELEK DEMECSER NAGYTÉTÉNY GYULA ÓBUDA SÓSTÓHEGY KUNSZENTMÁRTON MURONY BALATONSZEMES GODISA EBES LUDAS KISKUNLACHÁZA FÜLÖPSZÁLLÁS RÉTSZILAS MOHA RAKODÓ TÁLLYA BERETTYÓÚJFALU 275

20 1920 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám IV. kategóriájú állomások Statisztikai szám Statisztikai szám HAJMÁSKÉR MEZ FALVA KÖTEGYÁN HAJDÚNÁNÁS APC ZAGYVASZÁNTÓ FÉNYESLITKE FORRÓ ENCS JÁSZFÉNYSZARU PÉTFÜRD PINCEHELY MEZ BERÉNY SZEKSZÁRD RÉDICS PÉCSVÁRAD LAKITELEK TASZÁR BALMAZÚJVÁROS ÖRKÉNY PÁSZTÓ SÜMEG FELS GALLA MARTF ADONY JÁSZAPÁTI CSÓR-NÁDASLADÁNY PÉCS-KÜLVÁROS SZABADKÍGYÓS KECSKEMÉT ALSÓ K BÁNYA TEHER JÁSZBOLDOGHÁZA-JÁNOSHIDA RÉPCELAK GALGAMÁCSA HORT CSÁNY RISZENTPÉTER BICSÉRD PET FISZÁLLÁS CSENGER CSENGELE PUSZTAMONOSTOR DRÉGELYPALÁNK TORNANÁDASKA BALÁSTYA NAGYBÁTONY PORTELEK JÁNOSHÁZA INÁRCS KAKUCS DABAS PÓKASZEPETK HODÁSZ BATTONYA NAGYLÓK VESZPRÉMVARSÁNY TÁBORFALVA BALATONALIGA MÁTRAVIDÉKI ER MÚ PESTSZENTIMRE NYÁRSAPÁT BALATONSZÁRSZÓ RÁCALMÁS DEVECSER SIMONTORNYA KESZ HHIDEGKÚT GYÖNK KATONATELEP SZABADISÓSTÓ ÓCSA TELEKGERENDÁS SÁROSD BALATONMÁRIA-FÜRD SÁROSPATAK SZEGED RÓKUS ONGA KALOCSA BODROGKERESZTÚR DIÓSJEN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BALATONFENYVES OLASZLISZKA-TOLCSVA CECE SZENTA TORNYOSPÁLCA BAKONYSZENTLÁSZLÓ VÁSÁROSDOMBÓ SZIKSZÓ NAGYLAPOS CSURGÓ SÜTT HEJ KERESZTÚR SZÁNTÓD K RÖSHEGY ZIRC KISCSÉRIPUSZTA HALMAJ KISSZÁLLÁS GYÁL VASVÁR KISKORPÁD KISKUNMAJSA NOVAJIDRÁNY NYÍRMADA CSUGAR FÜZESGYARMAT 375

21 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1921 IV. kategóriájú állomások Statisztikai szám Statisztikai szám BALATONLELLE-FELS PÁCSONY MEZ PETERD TAB BEREMENDI CEMENTM VONYARCVASHEGY SZARVAS BALATONALMÁDI ANDRÁSHIDA MARCALI BALOTASZÁLLÁS RTILOS CSORVÁS NAGYECSED BÁRÁND SZÉCSÉNY PUSZTAPÓ VÁMOSPÉRCS BÖRGÖND KERTA SÁP NÓGRÁDKÖVESD NYÍRADONY NAGYT KE KISKÖRE RÉVFÜLÖP ZAMÁRDI-FELS EGYEK JÁKÓ NAGYBAJOM ÓFEHÉRTÓ SZABADSZÁLLÁS DÖBRÖKÖZ BÜKKÖSD OKÁNY ABALIGET ACSA ERD KÜRT ZALACSÉB-SALOMVÁR BADACSONYTOMAJ PAKS HORTOBÁGY ZALAKOMÁR JÁSZSZENTLÁSZLÓ BÖSZTÖR SARKADKERESZTÚR CSOMA SZABADI SOMOGYJÁD HEREND PÜSPÖKMOLNÁRI TOLNANÉMEDI MERNYE SZAKÁLY H GYÉSZ GY RSZEMERE SZIL SOPRONNÉMETI EGERVÁR VASBOLDOGASSZONY BATÉ GYÖMÖRE MEZ LAK TÜSKEVÁR BELEG BELED CSAJÁG SOLTVADKERT SARKAD HARKAKÖTÖNY CSENG D SZÉKKUTAS SOMOGYVÁR LENGYELTÓTI NAGYIGMÁND BÁBOLNA NYERGESÚJFALU GELSE GECSE GYARMAT NYÍREGYHÁZA-KÜLS BALATONKENESE KAPOSMÉR GALAMBOS BAKTALÓRÁNTHÁZA B SÁRKÁNY VINÁR ÚJUDVAR HAJDÚDOROG KÖZÉPRIGÓC MEZ KOVÁCSHÁZA MÓR NYÍRGELSE OSZTOPÁN SZIGETVÁR ALSÓÖRS SÁRSZENTMIHÁLY BADACSONYTÖRDEMIC-SZIGLIGET BICERE SZENDR KURD ZÁNKA-KÖVESKÁL HAJDÚSÁMSON KÚTVÖLGY HEGYFALU EDELÉNY 474

22 1922 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám MÁD LENTI 475 IV. kategóriájú állomások Statisztikai szám Statisztikai szám NAGYKAPORNAK ÖLB ALSÓSZELESTE TISZAFÖLDVÁR NAGYSZÉNÁS ÁTA PANNONHALMA MEDGYESEGYHÁZA KUNMADARAS VAJA ROHOD GUTORFÖLDE SÁVOLY TARNASZENTMIKLÓS NAGYKÁLLÓ MAKÓ ÚJVÁROS MAGYARNÁNDOR ÖTVÖS CSÖMÖDÉR PÁKA TISZAKÉCSKE FELS RAJK BÁCSBOKOD BÁCSBORSOD TOLNA MÖZS NAGYDOROG KENGYEL BÁCSALMÁS DUNAFÖLDVÁR BAKONYSÁRKÁNY PÖRBÖLY KUNFEHÉRTÓ ZALASZENTMIHÁLY PACSA SZ REG POROSZLÓ APÁTFALVA BUCSUSZENTLÁSZLÓ POLGÁR HIDAS BONYHÁD PÉCS FELS BALATONFÚZF TÓTKOMLÓS KARDOSKÚT VAJTA ZALASZENTJAKAB MÉLYKÚT JÁSZKISÉR CSÉMPUSZTA ASZÓF VASZAR NAGYRÉCSE KISSZÉNÁS MAGYARBÁNHEGYES BÉLAPÁTFALVA MOHA CSONGRÁD POLGÁRDI IPARTELEPEK GÁTÉR KAPOSFÜRED FÁBIÁNSEBESTYÉN BIHARNAGYBAJOM MÁGOCS ALSÓMOCSOLÁD KÁLLÓSEMJÉN EPLÉNY BALATONAKALI-DÖRGICSE MÁZA SZÁSZVÁR KUNHEGYES BABÓCSA KENDERES GÁDOROS DÉVAVÁNYA SOLT ABA SÁRKERESZTÚR ZICHYÚJFALU JÁSZLADÁNY NESZMÉLY BAK MOSONSZOLNOK TARJÁNPUSZTA BALATONKERESZTÚR KÖRÖSLADÁNY CSÉPA BÓDVASZILAS KOPÁNCS NAGYCSERE BERZENCE HEVES RÖSZKE JÁSZÁROKSZÁLLÁS TISZAUG VÁROSL D KISL D HETÉNYEGYHÁZA JÁNOSHALMA VÍZVÁR BODAJK KOMÁDI DARÁNY MÁTÉHÁZAPUSZTA PIRTÓ HELVÉCIA SZENTGÁL KÖRÖSSZAKÁL DECS SZALKSZENTMÁRTON 575

23 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1923 IV. kategóriájú állomások Statisztikai szám Statisztikai szám IZSÁK KECEL ÁGASEGYHÁZA RECSK PARÁDFÜRD ENYING TAMÁSI 581

24 1924 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám Egyéb közlemények A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleményei MÁV műszaki irányelv kiadása (Közlemény a MÁV ZRt. Értesítője számára) MÁV műszaki irányelv kiadása K-4807/2008 MÁV ZRt. Szabványügyi Központ A MÁV ZRt. felügyelete alá tartozó összes szolgálati helyen az alábbi műszaki irányelv kiadását rendelem el: MÁV-MI UIC 760:2009 Vasúti szintbeli útátjárók közúti jelzőtáblák és jelzések E 58 G (A MÁV-MI UIC 760:1994 helyett) Hatálybalépés időpontja: szeptember 1. A szabványt a MÁV ZRt. Szabványügyi Központnál hétfő-csütörtök 9 és 15, pénteken 9-12 óra között lehet beszerezni. Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Telefon/Fax: városi: üzemi/fax: 01/24-26 MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály Csek Károly sk. igazgató Elveszett belépési igazolás érvénytelenítése A MÁV Zrt. létszámába tartozó Tóth Péter pályafenntartási technikus nevére kiállított sorszámú belépési igazolást ismeretlen körülmények között eltulajdonították. Fenti sorszámú belépési igazolás érvénytelen, azt megtalálás, vagy felmutatás esetén be kell vonni és a körülményeket tisztázó jegyzőkönyv kíséretében a Jogi Igazgatóság Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet részére meg kell küldeni. Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

VASÚTI FORGALMI KONFERENCIA

VASÚTI FORGALMI KONFERENCIA VASÚTI FORGALMI KONFERENCIA Pályaműködtetői célkitűzések a fejlődés szolgálatában Pál László általános vezérigazgató-helyettes MÁV Zrt. Debrecen, 2016. május 18-20. 1 Jövőképünk Folyamatosan fejlődő, nyugateurópai

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. 2/268 Pályavasúti Üzletág

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest P+R parkolók és különböző építmények közös üzemeltetésének tapasztalatai a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területén Veszprémi László Területi

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM 2015/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 39/2015. (IX. 10. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg-ellátásról...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. ÁPRILIS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR 15/2008. (III. 28.) ME h. szakállamtitkár kinevezésérõl...

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

126. évfolyam 2011. március 18.

126. évfolyam 2011. március 18. 6. szám 126. évfolyam 2011. március 18. Tartalom Oldal Utasítások 3/2011. (III. 18. MÁV Ért. 6.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Kollektív Szerződés Helyi Függelék MÁV-START Zrt.

Kollektív Szerződés Helyi Függelék MÁV-START Zrt. MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság 4025 Debrecen, Petőfi tér 12. Telefon (1) 513-2115 Fax: (1) 513-2118 Webcím: www.mav-start.hu../2016/start Kollektív

Részletesebben

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából az UNGA (Herengracht

Részletesebben

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/../2015. S z o l n o k Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 2015. 1 1. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szolnoki

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2009. (IV. 3. MÁV Ért. 12.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI 1/249 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: : Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor: 0 pt, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi 3.3... sz. melléklet Fısorszám tengelyes be sorolt Villamosított (/) Vonali rádió (van (Mhz)/) Vonatbefolyásolás (/) Rola közlekedés lehetısége (/) 68/00.

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257063-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról... 2 3/2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 6. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat a gépkocsi- használatról szóló a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és a

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési Megállapodás, TERVEZET amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2015/26. szám Budapest, 2015. december 28. Szám: 29000/51540/2015. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános eladására A Magyar Nemzeti Bank által 2015. szeptember 1-én kelt, H-KE-III-798/2015. számú határozatával engedélyezett Tájékoztató

Részletesebben

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról 1 / 8 2013.03.06. 16:52 A A A 2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról Az Országgyűlés a jelentős gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

Gépjármű használati Szabályzat

Gépjármű használati Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Gépjármű használati Szabályzat 2016.02.25. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA (1) Jelen szabályzat célja, hogy a Testnevelési Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2937. számú törvényjavaslat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. TARTALOM 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 7/2007. (III. 2. MÁV Ért. 9.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az előterjesztések

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

HU-Budapest: Aszfalt 2011/S 78-128291 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Aszfalt 2011/S 78-128291 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128291-2011:text:hu:html HU-Budapest: Aszfalt 2011/S 78-128291 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 46 /1997.(09.25) számú rendelete a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURO TİKEVÉDETT Likviditási Alap elnevezéső befektetési alap befektetési jegyeit Alapkezelı: MKB Befektetési

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62778-2013:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 1. oldal 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 20. szám 2007. október 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2007. (X. 25.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2014 elnyerésére

A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2014 elnyerésére MUT Pályázati Felhívás A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2014 elnyerésére 1. Általános feltételek A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2014-ben 34. alkalommal adományoz

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/42. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/42. SZÁM TARTALOM 2015/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 48/2015. (X. 20. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. és a MÁV Csoportba tartozó leányvállalatok munkavállalói részére a képernyő előtti munkavégzéshez

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66110-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz A fenti című fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015 A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. 2040 Budaörs, Malomkő u. 7. 2040 Budaörs, Szabadság út 40. 1032 Budapest Bécsi út 33-35, Bécsi Corner 1061 Budapest, Andrássy út 35. B 6500

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15.

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (VIII.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (VIII.) Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap:www.torokbalint.hu PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 2012.05.01

Részletesebben

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető

Részletesebben