A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012

2 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 407/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 20 példányban sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

3 Kiadásért felelős: Kovács Viktor egyetemi főtitkár Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzeme: Nyomdaszám: Re- /2012. ME Miskolc-Egyetemváros, A szabályzat gondozásáért felelős: Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

4 Változat száma: A3 Tartalomjegyzék Fejezetszám F e j e z e t c í m Oldal szám Változat szám Bevezetés dátuma I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Általános rendelkezések Útielőleg Napidíj Szállásdíj Útiköltség Részvételi díj Egyéb költségek Egyéb rendelkezések Külföldi ösztöndíjas tanulmányútra történő utazás Külföldi vendégek fogadása Adóelőleg Távollét, szabadság Záró rendelkezések Vonatkozó jogszabályok Mellékletek

5 Oldalszám: 1 Változat száma: A3 (1) 1,2,3 A szabályzat személyi hatálya kiterjed: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a) az Egyetem közalkalmazottaira, az egyetemmel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre, b) az Egyetem azon hallgatóira, akik az Egyetemmel megbízási vagy hallgatói munkaszerződést, doktorandusz szerződést kötnek, továbbá akik pályázati forrás (pl. Erasmus) terhére az Egyetem szervezésében utaznak külföldre. (2) 4 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: a) külföldi kiküldetésekre, valamint külszolgálatra az Szja. törvény meghatározása szerint, b) az alapító okiratban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos külföldi utazásokra, c) alkalmazotti, hallgatói érdekképviseleti tevékenység ellátásával kapcsolatos külföldi utazásokra, d) együttműködési szerződésen alapuló cserekapcsolatra, szakmai konferencián és kiállításon való részvételre, e) külföldi tanulmányútra, f) pályázat útján elnyert szakmai célú külföldi utazásokra. (3) 5,6 Külföldi kiküldetés: magánszemélyeknek a jövedelme megszerzése érdekében, ill. a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében Magyarország területén kívüli tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást. (4) Külszolgálat: a munkáltató által elrendelt, külföldön történő munkavégzés. (5) 7,8,9 A Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése III/ pontja alapján egy naptári éven belül a külföldi kiküldetés, külszolgálat, átirányítás, kirendelés, belföldi kiküldetés, illetve a más munkáltatónál történő munkavégzésre irányuló intézkedések együttes időtartama a 170 munkanapot nem haladhatja meg. A nyilvántartás vezetése az érintett szervezeti egységek feladatát képezi, betartásáért a szervezeti egység vezetője felelős. Az utazási engedély egy másolati példányának az érintett szervezeti egységek vezetőihez történő továbbításáról a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály (továbbiakban: TNO) gondoskodik. (6) 10,11 A külföldi kiküldetést az egyetem magasabb vezető beosztású alkalmazottai esetén a rektor, a szabályzat hatálya alá tartozó más személyek esetén a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes (továbbiakban: rektorhelyettes) engedélyezi, kivételt képez a Comenius Főiskolai Kar (továbbiakban: CFK), valamint az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet 1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 4 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 5 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 6 Számozása módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 7 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 9 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 10 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg.

6 Oldalszám: 2 Változat száma: A3 (továbbiakban: AFKI), melyeknél az alkalmazottak és hallgatók utazásait a dékán, illetve az igazgató engedélyezi. A tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, a CFK dékánja, vagy az AFKI igazgatója akadályoztatása, vagy e beosztások be nem töltése esetén jog- és feladatkörüket a rektor által írásban meghatalmazott magasabb vezető vagy vezető beosztású egyetemi alkalmazott/ak jogosult/ak gyakorolni. A kiküldetés megkezdése előtt min. 15 munkanappal az 1. sz. melléklet szerinti engedélykérelem (továbbiakban engedélykérelem) nyújtandó be a TNO-ra. A CFK és az AFKI alkalmazottai és hallgatói esetén az engedélykérelem kitöltött és a dékán, illetve igazgató által aláírt példányát min. 15 munkanappal a kiküldetés megkezdése előtt be kell nyújtani a TNO-ra. Az engedélykérelmen szerepelnie kell a munkahelyi vezető (intézetigazgató, tanszékvezető) aláírásának, és a dékáni javaslatnak. A költségek fedezetének forrását és a kifizetés jogcímét meg kell jelölni és a kötelezettségvállalási rendszerben előírt dokumentumokat /igénylési lapokat/ csatolni kell az engedélykérelemhez. Az engedélykérelemhez csatolni kell továbbá a meghívólevelet vagy fogadónyilatkozatot, illetve az azt helyettesítő dokumentumot. Az engedélykérelem és mellékletei nem időben való beérkezése (utazás/vendégfogadás előtt 15 munkanappal), valamint hiányos, pontatlan vagy nem egyértelmű kitöltéséből adódó problémákért a TNO nem vállal felelősséget, illetve az engedélykérelmet hiánypótlásra visszaküldi. (7) 12 Külföldi kiküldetés/vendégfogadás csak utazási engedély alapján történhet. Amennyiben a kiküldetés/vendégfogadás engedélyezéséhez valamennyi adat nem áll időben rendelkezésre, megfelelő indoklással az Egyetem rektorhelyettesétől előzetes elvi engedélyt kell kérni. Ez utóbbi esetben a kiutazáshoz, ill. vendégfogadáshoz szükséges előleglekérésre nincs mód, így a kiküldöttnek, ill. vendégfogadónak kell megelőlegezni a költségek fedezetét. Az utólagos elszámolásnál a Bér-és Munkaügyi Osztály (továbbiakban: BMO) számfejtése és a Pénzügyi Osztály (továbbiakban: PO) érvényesítése után a kiküldött, ill. a vendégfogadó forintban kapja meg az általa megelőlegezett összeget. Az előzetes elvi engedély nélkül nincs mód a kiutazás, ill. vendégfogadás utólagos engedélyezésére, a felmerült költségek a kiküldöttet, ill. a vendégfogadót terhelik. (8) 13 Projektek esetében a projektszerződés határozza meg a kiutazásra fordítható keretet. Projektből történő utazásnál a pénzügyi adatok és a felhasználási jogcím helyességéért a projektvezető felelős. 12 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 13 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg.

7 Oldalszám: 3 Változat száma: A3 II. fejezet ÚTIELŐLEG (1) 15,16 A kiküldöttet külföldi tartózkodása idejére útielőleg illetheti meg, mely szállásdíjból, utazási díjból és egyéb dologi költségtérítés előlegből tevődik össze, mellyel utólag eredeti, az Egyetem nevére kiállított számlákkal köteles elszámolni. (2) 17,18 Az útielőleg biztosítása a PO által átutalással történik (3) 19,20 A kiküldő vagy kifizető szerv a menetjegyet megvásárolhatja, illetve a részvételi díjat, letétet, szállásköltséget átutalással is teljesítheti, ebben az esetben az útielőleg csökken a kifizetett, illetve átutalt összeggel. (4) 21,22 Útielőleg biztosítása csak akkor engedélyezhető, ha a kiküldött korábbi előlegével már elszámolt. (5) 23 A belföldön forintban felmerülő költségekre előleg nem igényelhető, azok utólag eredeti számla alapján kerülnek elszámolásra, kivéve a saját gépjármű hivatalos célú használata, melynél a 4. sz. melléklet szerint történik az előlegigénylés. (6) 24 Nem költségvetési forrás terhére történő külföldi utazások esetén előleg biztosítása nem kötelező, az előleg fizetését a pénzügyi forrás felett rendelkező engedélyezheti. III. fejezet NAPIDÍJ 3. (1) 25,26,27 A napidíj maximális mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíjból igazolás nélkül elszámolható költségek, a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30%-a, de legfeljebb ezen költség után napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg. Ezen túlmenően a jogszabályokban előírt járulékokat is meg kell fizetni. A külföldi kiküldetés napidíját az illetménnyel azonos módon, azzal összevontan kell elszámolni és az illetménnyel egyidejűleg - a kiküldetés elszámolásának elfogadását követően, utólag - kerül kifizetésre. (2) Az I. o. napidíjra jogosultak felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 15 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 16 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 17 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 18 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25 napjától hatályos szöveg. 19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 21 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 22 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 23 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 24 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 25 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 26 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 27 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg.

8 Oldalszám: 4 Változat száma: A3 (3) 28,29 Nem illeti meg napidíj a kiutazót, amennyiben teljes ellátásban részesül (4) 30,31 A kiküldetés időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Az időtartam megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat, úgy, hogy a fennmaradó tört rész - amennyiben az legalább 8 óra - egész napnak számít. Amennyiben a kiküldetésben töltött idő 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít, kivéve, ha az alábbiak szerint választható számítási módszer alkalmazási feltételei fennállnak: Az ugyanazon a naptári napon kezdődő, ismétlődő, 24 óránál rövidebb, egymást követő kiküldetések esetén a tényleges időtartam meghatározására választható az előző bekezdés szerinti időtartamok egybeszámítása azzal, hogy a) légi és vízi út esetén az együttesen számított utak között az érkezés utáni és az újabb indulás előtti egy-egy óra csak akkor vehető figyelembe, ha az érkezés szerinti időpont és az újabb indulás szerinti időpont között legalább két óra eltelik; b) ha az együttesen számított utak között az érkezés és az újabb indulás között eltelt idő nem több mint két óra, akkor ez az időtartam is kiküldetésnek minősül. (5) 32 Hallgatók számára a mindenkori pénzügyi lehetőségtől függően, a rektorhelyettes döntése alapján, a pénzügyi keret felett rendelkező egyetértésével napidíj adható, mely nem lépheti túl a II. o. napidíj mértékét. IV. fejezet SZÁLLÁSDÍJ 4. (1) 33 A szállásdíjkeretet a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szállásdíj elszámolásához az eredeti számlák leadása szükséges. A szállásdíj étkezési költséget nem tartalmazhat, kivéve a kötelező reggelit. V. fejezet ÚTIKÖLTSÉG 5. (1) 34 A kiküldött vonat + hálókocsi, autóbusz, illetve általános szabály szerint II. osztályú repülőjegy igénybevételére jogosult. (2) 35 Kivételes esetben a rektorhelyettes nem II. osztályú repülőjegy igénybevételét engedélyezheti. 28 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 29 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 30 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 31 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 32 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 33 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 34 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg.

9 Oldalszám: 5 Változat száma: A3 (3) 36,37,38 A kiküldött - külön rektorhelyettesi engedéllyel - az utazáshoz nem egyetemi tulajdonú gépjárművet is igénybe vehet, melynek hivatalos célú használatát a kiküldetés engedélyezésével egyidejűleg kell kérni. A kiküldöttnek a gépjárműre külföldre is érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, e nélkül a személygépkocsi használat nem engedélyezett. A kérelemhez csatolni kell a forgalmi engedély és a gépjárművet vezető jogosítványának másolatát. Abban az esetben, ha a kiküldött nem a saját vagy házastársa tulajdonában lévő gépjárművet használta a kiküldetés során, úgy csatolni kell a gépjármű használatát engedélyező nyilatkozatot, s ebben az esetben csak az üzemanyagköltség számolható el. Abban az esetben, ha a gépjármű a kiküldött vagy a házastársa tulajdonában illetve használatában van ekkor a kiküldött az üzembentartó az üzemanyag és kopásköltség is elszámolható. Az üzemanyagköltség és az üzemeltetési költségtérítés kiszámításánál a vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltak az irányadók (a Szabályzat kibocsátásakor hatályos 60/1992. (IV. 1.) Korm. rend. 2. sz. melléklet szerinti normák). Az üzemanyagköltség és üzemeltetési költségtérítés forintban számolható el. (4) 39 Az autópályadíj, parkolási díj, valamint érkezéskor és elutazáskor a pályaudvar/repülőtér és a szálláshely közötti utazási költség (tömegközlekedési eszközök, előzetes engedély alapján taxi vagy autóbérlés) számla, illetve jegy alapján elszámolhatók. (5) 4041 Az utazási jegyek elsődlegesen átutalással fizetendők. A TNO a kiutazó kérésére írásbeli megrendelő alapján hozatja ki - az adott utazási irodában a kiküldött által előzetesen már szóban megrendelt - utazási jegyeket. (6) 42,43 Az útiköltség a fedezeti forrástól függetlenül kizárólag számla vagy eredeti utazási bizonylatok (pl. jegy, beszállókártya, stb.) alapján számolható el. VI. fejezet RÉSZVÉTELI DÍJ 6. (1) 44,45,46 A kiküldött az Engedélykérelmen közli, hogy készpénzben vagy átutalással kívánja fizetni a részvételi díjat. Az átutalásról a PO csak a TNO írásbeli igénylése alapján intézkedhet. A részvételi díj előzetes utalásának igénylése esetén a TNO az írásbeli igénylés mellett az 1.sz. adatlapot és mellékleteit megküldi a PO részére, az 1.sz adatlaphoz csatolni kell azon dokumentumot/dokumentumokat, (pl. konferencia felhívás, programfüzet stb.) mely/melyek egyértelműen igazolja/igazolják a rendezvény helyét, időpontját, jellegét, díját és azt, hogy a díj pontosan mit foglal magába. 35 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 36 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 37 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 38 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 39 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 40 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 41 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 42 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 43 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 44 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 45 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 46 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg.

10 Oldalszám: 6 Változat száma: A3 (2) 47 A kiküldöttnek az Engedélykérelemhez csatolnia kell azt a dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a részvételi díj pontosan mit foglal magába. VII. fejezet EGYÉB KÖLTSÉGEK 7. (1) A kiküldöttnek a külföldi tartózkodása során feladatának elvégzésével kapcsolatban felmerült kiadásai számla és eseti rektorhelyettesi engedély alapján elszámolhatók (pl. hivatalos telefon, fax). (2) Személyi biztosítási díj, poggyász- és balesetbiztosítás számla alapján elszámolható. VIII. fejezet EGYÉB RENDELKEZÉSEK 8. (1) 48,49 A kiutazás/vendégfogadás elmaradásának tényét a kiküldött/fogadó írásban köteles haladéktalanul bejelenteni a munkahelyi vezetőnek és a rektorhelyettesnek. Ennek másolatát a TNO megküldi a PO-nak tájékoztatás és a szükséges intézkedések (pl. kifizetett előleg visszavételezése) céljából. Az utazás elmaradása esetén, illetve a kiküldetésből történő hazatéréstől számított 8 munkanapon belül a felvett útielőleggel el kell számolnia a kiküldöttnek. Külföldi kiutazásnál az előleg elszámolása csak eredeti bizonylatok (az Egyetem nevére és címére kiállított számlák) alapján történhet. Az elszámoláshoz a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás c. nyomtatványt (12. sz. melléklet) kell kitölteni, és a költségek elszámolásához szükséges eredeti bizonylatokkal együtt a TNO-ra kell leadni. Ha a felvett összeg meghaladja a jogszerűen felhasznált összeget, a különbözetet vissza kell fizetni a PO rendelkezésének megfelelően az Egyetem részére. Amennyiben az elszámolás alapján a felvett összeg alatta marad a felhasznált összegnek, a különbözet a kiküldött bankszámlájára történő átutalásáról a PO gondoskodik. Az előzetes elvi engedély alapján történt utazásnál a kifizetés utólag forintban történik. A napidíj megállapítása a 12.sz. melléklet határátlépés adatai alapján történik. (2) 50,51 Az útielőleg kiszámítása és az igénylés PO-hoz történő továbbítása, valamint a kiküldetési utasítás és költségelszámolás formai és tartalmi ellenőrzése a TNO, az előleg átutalása, a pénzügyi elszámolás ellenőrzése, elszámolásnál keletkező különbözet pénzügyi rendezése a PO feladata. A napidíj megállapítása a TNO, a napidíj kifizetése, az adóelőleg és az egyéb járulékok levonása a BMO feladata. 47 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 48 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 49 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 50 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 51 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg.

11 Oldalszám: 7 Változat száma: A3 Az idegen nyelvű dokumentumok fordításáról a kiküldött köteles gondoskodni, a 11.sz.melléklet szerint. (A számvitelről szóló évi C. törvény 166. (4) bekezdése szerint A számviteli bizonylatot - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az eltérést az adott gazdasági művelet, esemény, illetve intézkedés jellemzői indokolják - idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek - a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően - belső szabályzatban meghatározott módon magyarul is fel kell tüntetni. ) (3) 52,53 A kiutazások és vendégfogadások adminisztrációját a rektorhelyettes felügyeletével a TNO végzi. (4) 54 Az útielőleg átutalása a kiutazó által megadott devizaszámlára devizában történik. Devizaszámla hiányában előleg átutalására nem kerül sor. IX. fejezet KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAS TANULMÁNYÚTRA TÖRTÉNŐ UTAZÁS 9. (1) 55,56 Külföldi ösztöndíjas tanulmányúton résztvevőnek minősül az a magánszemély, aki államés kormányközi egyezmény, magyar állami ösztöndíj, külföldön működő magyar intézményben rendelkezésre álló tanulmányi lehetőség, magyar intézmény külföldi féllel kötött külön megállapodása alapján, illetve nemzetközi szervezet vagy más hazai illetve külföldi szerv által biztosított keretből, nemzetközi szervezetnél vagy külföldi szervnél, pályázat elnyerésével vagy megbízás alapján - magánkezdeményezésre - részesül ösztöndíjban. (2) 57 Az engedélyezett ösztöndíjas tanulmányút időtartamára az Mt 55. (1) bek. j) pontja alapján mentesül az ösztöndíjas a munkavégzési kötelezettség alól, díjazás az Mt 146. (2) bek. szerinti külön megállapodás alapján illetheti meg. A Kollektív Szerződés ösztöndíjas tanulmányúthoz kapcsolódó rendelkezéseinek hatályba lépésével egyidejűleg a jelen bekezdésben foglalt rendelkezések hatályukat vesztik. (3) 58 (4) 59 (5) Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 53 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 54 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 55 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 56 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 57 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 58 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 59 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 60 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg.

12 Oldalszám: 8 Változat száma: A3 X. fejezet KÜLFÖLDI VENDÉGEK FOGADÁSA 10. (1) 61 Külföldi vendégek meghívását, fogadását a szolgálati út betartásával a 8. sz. mellékletben szereplő 2. sz. Adatlapon a rektorhelyettestől kell kérni. (2) A külföldi egyetemekkel kötött szerződések esetében mindig az ott rögzített megállapodások szerint történik a költségek megosztása. (3) 62,63 Meghívás esetén a vendégeket a kísérői költség keretén belül számla alapján étkezési költségtérítés, illetve szállásdíjtérítés illeti meg, a 2. sz. mellékletben meghatározott mértékig. A 2. sz. Adatlap (8. sz. melléklet) kitöltése és 15 munkanappal a beutazó érkezése előtt a TNO-ra való eljuttatása minden beutazó esetében kötelező. Vendégfogadás esetén is kizárólag a TNO írásos kérelme alapján intézkedhet a PO az átutalásról. (4) 64,65 A vendég egyetemi kísérője az engedélyezett max. 10 napra számított kísérői előleggel eredeti számlával bizonylatolva utólag számol el (pl. belépőjegyek, étkeztetés, ajándékkönyv, stb.). (5) Ha az egyetemi szintű együttműködési szerződéshez kapcsolódóan valamely kar/tanszék konkrét munkatervet is köt, annak egy másolati példányát el kell juttatni a TNO-ra. (6) 66,67,68 A vendég részére megbízási szerződés alapján tiszteletdíj fizethető. A tiszteletdíj nagyságát a rektorhelyettes dönti el az illetékes tanszék és a kar vezetője (a 2. sz. Adatlapon 8. sz. melléklet - feltüntetett) javaslata alapján, a 2. sz. mellékletben meghatározott mértéken belül. Megbízási szerződés kötése esetén a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V.13.) SzMM. rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A megbízási szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a vendég előzetesen rendelkezésre bocsátja az adójogi illetőség igazolást, és annak hiteles magyar fordítását, vagy igazolja a magyar adóhatóságnál kiváltott adóazonosító jele meglétét, illetve az egészségbiztosítótól igényelt TAJ számát. (7) A vendégek fogadásának anyagi feltételeit elsősorban külső vagy kari, esetleg tanszéki forrásból kell biztosítani. A külső forrás lehet alapítványi támogatás, támogató program, stb. (8) 69 Vendégfogadásnál a vendég elutazását követően 8 munkanapon belül a vendégfogadónak a felvett előleggel a tényleges felhasználás alapján eredeti bizonylatokkal el kell számolnia. Az elszámolást a TNO-n kell leadni. Az esetleges járulékos költségek az adott keretet utólag terhelik, a jövedelemtartalmat a BMO határozza meg. 61 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 62 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 63 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 64 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 65 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 66 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 67 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 68 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 69 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006 sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg.

13 Oldalszám: 9 Változat száma: A3 XI. fejezet ADÓELŐLEG 11. (1) A napidíjat, tiszteletdíjat a mindenkor hatályos rendelkezések szerint (a jövedelem megszerzésekor) jövedelemadó, illetve járulékos költségek terhelik, melyeket a kifizetéskor a BMO von le. (2) Külföldiek esetén amennyiben a kettős adóztatás elkerülése érdekében nemzetközi egyezmény került megkötésre, annak rendelkezései az irányadóak. (3) A napidíj után a Miskolci Egyetem TB-járulékot köteles fizetni, melyre a költségek fedezetének biztosításánál figyelemmel kell lenni. (1) 70 XII. fejezet TÁVOLLÉT, SZABADSÁG 12. (1) 71,72 Ha a Miskolci Egyetemen munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében dolgozó alkalmazott a főfoglalkozása szerinti munkahelyéről hozott utazási határozat alapján utazik külföldre, akkor a kiküldetés kezdetét 15 munkanappal megelőzően az érintett Kar dékánjának írásbeli támogató javaslatát kell kérnie. A Kar dékánjának javaslata alapján utazása vagy szolgálati célúnak minősíthető, vagy az utazás időtartamára az Egyetem rektora fizetés nélküli szabadságot biztosíthat. 70 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 71 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 72 Számozása módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg.

14 Oldalszám: 10 Változat száma: A3 XIII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. (1) 73 Ha egyes pénzügyi forrásokhoz (pl. alapítványok, projektek) kapcsolódó szerződések a hivatalos külföldi kiküldetésekre, illetve vendégfogadásokra más szabályozást alkalmaznak, akkor ezen szabályzatot megelőzően, elsődlegesen azok rendelkezései irányadóak. (2) 74,75,76 Jelen szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza a 20/2006.sz. Szenátusi határozattal, április 1.-i hatállyal elfogadott, a 49/2010.sz. Szenátusi határozattal március 25.-i hatállyal elfogadott, valamint a 407/2012.sz. Szenátusi határozattal december 1.-i hatállyal elfogadott rendelkezéseket. Miskolc, december 1. Dr. Patkó Gyula rektor az Egyetemi Szenátus elnöke 73 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006. sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 74 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 20/2006. sz. határozatával, április 1. napjától hatályos szöveg. 75 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 76 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg.

15 Oldalszám: 11 Változat száma: A3 77,78 Vonatkozó jogszabályok évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról évi CXVII. törvény A személyi jövedelemadóról évi C. törvény A számvitelről évi CXXVII. törvény Az általános forgalmi adóról 60/1992. (IV. 1.) Korm. r. A közúti járművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről 285/2011. (XII. 22.) Korm. r. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről 16/2010. (V.13.) SzMM rend. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények 79 Mellékletek, nyomtatványok 1. sz. Engedélykérelem külföldi kiküldetéshez 1/a. sz. Kiegészítő adatlap, Igazolás 2. sz. Napidíj, szállásdíj, költség 3. sz. I. o. napidíjra és szálláskeretre jogosultak jegyzéke 4. sz. Engedély és elszámolás saját gépjármű hivatalos célú használatához 5. sz. Utazási engedély 6. sz. Nyilatkozat ösztöndíjas tanulmányúthoz 7. sz. Megállapodás ösztöndíjas tanulmányúthoz 8. sz. Adatlap külföldi szakemberek meghívásához, fogadásához 9. sz. Engedély külföldi szakember fogadásához 10. sz. Elismervény 11.sz. Számla-/bizonylatfordítási nyomtatvány 12. sz. Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 13. sz. Útmutató Külföldi kiküldetések elszámolásának menete a Költség-elszámolási nyomtatvány alkalmazásával A kiutazáshoz/vendégfogadáshoz szükséges nyomtatványok a (Dokumentumok/Szabályzatok/ egyéb szabályzatok vagy a Nemzetközi kapcsolatok/ útmutatók) honlapról letölthetők. 77 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg. 78 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 407/2012. sz. határozatával, december 1. napjától hatályos szöveg. 79 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 49/2010. sz. határozatával, március 25. napjától hatályos szöveg.

16 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 A kiutazás zavartalan előkészítése érdekében kérjük, hogy az Engedélykérelmet a megfelelő mellékletekkel együtt az utazás előtt 15 munkanappal szíveskedjen a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályra eljuttatni. 1. SZ. ENGEDÉLYKÉRELEM KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSHEZ Az egyetemi bértörzsben nem szereplők (hallgatók, PhD-hallgatók, nem ME-dolgozók) esetében a Szabályzat 1/A. számú melléklete is kitöltendő! név: elérhetőségei (tel.szám, ): A napidíjat 100 %-ban járulékok terhelik! A napidíj jogcímhez csak egy forrás tartozhat! A KIUTAZÓ adatai: A KIUTAZÁS KÖLTSÉGEI: NAPIDIJ:.. napra. HUF, azaz összesen : HUF (utólagos elszámolás alapján) SZÁLLÁSKÖLTSÉG:..napra (deviza), azaz összesen : (deviza) fedezeti forrás megjelölése (témaszám) státusz*: ME dolgozó/hallgató (N/L), PhDhallgató (N/L), ME-vel szerződéses kapcs.-ban álló ÖSZTÖNDIJ:. (deviza) projekt megnevezése:... kar: intézet/tanszék: útlevélszám: adószám: születési hely, idő: kiküldetés helye (ország, város): intézmény/rendezvény* megnevezése: kiküldetés célja: RÉSZVÉTELI DIJ: (deviza/huf)* kiutazó felé/szervezők felé* DOLOGI KIADÁS: BBP-biztositás: napra.. HUF egyéb: (deviza/huf)* UTAZÁSI KÖLTSÉG:. HUF átutalandó utazási irodának / utólag kiutazónak* közlekedési eszköz*: repülőgép, vonat, saját szgk, egyéb, éspedig:. Lakcim: indulás napja: visszaérkezés napja: azaz:.. nap / hónap A BBP-biztositást önállóan intézem / a TNO megrendelését a/z. utazási irodához kérem*. Az utazási jegyet / jegyeket magam intézem / a TNO megrendelését a/z. utazási irodához kérem *. Gépkocsival történő utazás esetén a Szabályzat 4.sz.melléklete csatolandó! A kiutazó aláírásával az alábbiakról nyilatkozik: Nyilatkozom, hogy előző külföldi útjaimhoz kapcsolódóan minden elszámolási kötelezettségemnek eleget tettem. Hozzájárulok, hogy a fenti kiküldetésemmel összefüggésben felmerülő személyi jövedelemadóelőleg és egyéb járulékok, valamint a kiküldetéssel kapcsolatos esetleges túlfizetés munkabéremből/ösztöndíjamból levonásra kerüljenek. A fizetendő részvételi díj teljes ellátást tartalmaz / nem tartalmaz*. A megfelelő dokumentumo(ka)t csatoltam. Meghívólevelet/fogadónyilatkozatot vagy az azt helyettesítő dokumentumot csatoltam. A megfelelő témaszámokra vonatkozóan az aláirt kötelezettségvállalási igénylési lapot csatoltam. A kiküldetés szükségességét igazolom: intézetigazgató / tanszékvezető aláírása, dátum... kiutazó aláírása, dátum Dékán véleménye, javaslata: dékán aláírása, dátum Rektorhelyettes véleménye: Engedélyezem Nem engedélyezem*... rektorhelyettes aláírása, dátum *A MEGFELELŐ ALÁHÚZANDÓ. AZ ADATLAP A (DOKUMENTUMOK/SZABÁLYZATOK) )HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ

17 Oldalszám: 13 1/a. sz. melléklet Változat száma: A3 K I E G É S Z Í T Ő A D A T L A P külső személyek kiküldetéséhez (akik az egyetemi bértörzsben nem szerepelnek, hallgatók, doktoranduszok, a ME-mel szerződéses kapcsolatban állók) Utazó neve:... Utazás helye, ideje: Születési név: Születési hely: Anyja neve: TAJ-száma: Adóazonosítójel: Állampolgársága: Banki adatok (Bank, bankszámlaszám, IBAN, SWIFT): Melléklet: Adónyilatkozat (letölthető a weboldalról, illetve igény esetén a BMO-ról beszerezhető.) Miskolc, aláírás IGAZOLÁS nappali tagozatos doktorandusz hallgatók részére legalább 30 napos külföldi kiküldetés esetén Igazolom, hogy....(név)... évfolyamos doktorandusz hallgató a fenti időpontban és helyen részképzésen vesz részt. A részképzés ideje és a külföldi képzés során végzett munka a doktori programba beszámít. Kinntartózkodása idején részére az ösztöndíj folyósítható. Miskolc, témavezető a Kari Doktori Iskola Tanácsának elnöke

18 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 Külföldi kiküldetést teljesítők részére MAXIMÁLIS NAPIDĺJAK I. osztály II. osztály Ft Ft MAXIMÁLIS SZÁLLÁSDĺJAK valutanem I. osztály II. osztály EUR GBP USD I. o. napidíjra és szállásdíjra jogosultak: 3. sz. melléklet szerint. Meghívott vendégek részére I. o. II. o. Max. Szállásdíj: Ft/nap Ft/nap Az I. o. szállásra jogosultak: 3. sz. melléklet szerint. Tiszteletdíjak meghívott vendégek részére max Ft/óra Kísérői költség: Max. 10 napig, számla alapján elszámolható költség: max Ft/nap

19 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 I. o. napidíjra és szállásra jogosultak: a) rektor és helyettesei, b) dékán és helyettesei, c) oktatási szervezeti egység (intézet, tanszék) vezetője, d) főtitkár, e) gazdasági főigazgató és helyettese, f) egyetemi tanár, prof. emeritus, g) projektvezető (saját projekt fedezetével), h) központi szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek, kutatóközpontok vezetői és helyettesei

20 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 (Az 1. sz. Adatlap külföldi kiküldetéshez /1. sz. melléklet/ c. nyomtatvány melléklete) I. ENGEDÉLY a saját gépjármű hivatalos célú használatával kapcsolatos költségek elszámolására Név,beosztás: Tanszék: Kiküldetés helye: Kiküldetés időtartama: -tól -ig nap/hó Nevezett részére saját személygépkocsi igénybevételét engedélyezem az alábbi útvonalon: A személygépkocsiban utazó személyek száma:. fő A külföldi útra érvényes felelősség biztosítás kötvényszáma: Miskolc, 20. Az utazó nyilatkozata: Kijelentem, hogy saját kérésemre veszem igénybe a személygépkocsit külföldi utazásomhoz és a célországra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy a személygépkocsi igénybevételével összefüggő a gépkocsiban keletkező bármilyen károsodás bekövetkezése esetén a Miskolci Egyetemet, mint kiküldő szervezetet semmilyen kártérítési vagy kártalanítási felelősség nem terheli. utazó kiküldő (rektorhelyettes) II. ELSZÁMOLÁS - Gépjármű típusa: Megtett út összesen:..(km) Üzemanyag fajtája:. (.Ft/l) Szállított személyek száma:.. fő Átalány szerinti számításhoz és számla alapján történő elszámolásnál üzemanyagfogyasztás elszámolásához (belföldi és külföldi) Frsz.: Átalány sz. üzemanyag-norma: (l/100 km) Sorszám Név Beosztás Költségszámítás Távolság (térkép szerint) Fogyasztás (norma szerint) Üzemanyagköltség Üzemeltetési költségtérítés összkm-re (9.-Ft/km) Összes költség Miskolc, 20.. számfejtő aláírása... Belföld + külföld...km... l... Ft... Ft... Ft utazó aláírása

21 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 Kapja: kiutazó..tanszék vezetője...kar dékánja Bér- és Munkaügyi Osztály MISKOLCI EGYETEM Engedély száma: Miskolc-Egyetemváros Ügyintéző:... U T A Z Á S I E N G E D É L Y Kiutazó személy (név, beosztás): Munkahelye: Kiutazás ideje: 20 _ év hó naptól 20 _ év hó napig nap/hónap időtartamra Kiutazás helye (ország és város): Rendezvény: Utazásának célja: U T A Z Á S I F E L T É T E L E K Napidíj biztosítása: napra keretből Szállásköltség biztosítása: napra keretből Ösztöndíj biztosítása időtartamra valuta keretből Részvételi díj biztosítása: összeg keretből Útiköltség biztosítása: részéről útvonalra közlekedési eszközzel Egyéb költség biztosítása: összeg keretből Egyéb: Pénzügyi elszámolás (valuta, forint) leadása a visszaérkezést követő 8 munkanapon belül. Miskolc, 20 TNO vezetője rektorhelyettes

22 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 N Y I L A T K O Z A T 30 napon túli, de 90 napot meg nem haladó ösztöndíjas tanulmányút esetén rendkívüli fizetett szabadság igénybevételéhez ( Szabályzat IX. pontja!) I. A kiutazó adatai: Név, beosztás: Tanszék: A kiküldetés helye: /ország/ intézmény A tanulmányút idejére az ösztöndíjat államközi egyezmény* - kormányközi egyezmény * - magyar állami ösztöndíj * - külföldön működő magyar intézményben rendelkezésre álló tanulmányi lehetőség * - nemzetközi szervezet * - más külföldi szerv * - más hazai szerv * biztosítja. A kinntartózkodás időpontja: - tól - ig időtartama: nap/hónap Külföldi illetmény: Itthon érvényes fizetési osztály és fizetési fokozat alapján járó besorolási havi illetménye: Ft /Az összeget a Bér- és Munkaügyi Osztálynak le kell igazolnia/ Családját magával viszi-e: Indoklás, megjegyzés: Miskolc, 20 kiutazó aláírása II. Önálló tanszék vezetője/szervezeti egységvezető javaslata: Javaslom/Nem javaslom a rendkívüli fizetett szabadság igénybevételét. Indoklás, megjegyzés: Miskolc, 20 P.H tanszékvezető/szervezeti egységvezető aláírása III. Dékán/bérgazdálkodási egységvezető javaslata: Javaslom/Nem javaslom a rendkívüli fizetett szabadság igénybevételét. Indoklás, megjegyzés: Miskolc, 20 P.H. dékán/bérgazdálkodási egységvezető aláírása Nem engedélyezem. Engedélyezem. Miskolc, 20 P.H rektorhelyettes aláírása Tájékoztató: Amennyiben illetmény folyósítására nem kerül sor, szolgálati időt csak a TB-vel kötött megállapodás alapján szerezhet.

23 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS (30 napon túli, de 90 napot meg nem haladó ösztöndíjas tanulmányút esetén) amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros), mint munkáltató, másrészről: Név:... Lakcím:..... Beosztás... A munkavégzés helyéül szolgáló szervezeti egység:..... mint közalkalmazott között, az alábbi feltételekkel: 1. A munkáltató és a közalkalmazott megállapodnak abban, hogy a közalkalmazott év hó napjától kezdődően, év hó napjáig - államközi egyezmény,* - kormányközi egyezmény,* - magyar állami ösztöndíj,* - külföldön működő magyar intézményben rendelkezésre álló tanulmányi lehetőség,* - nemzetközi szervezet,* - más külföldi szerv * - más hazai szerv * (* a megfelelő rész aláhúzandó) által biztosított jövedelemből, ösztöndíjas tanulmányúton vesz részt, a intézménynél. 2. A munkáltató és a közalkalmazott megállapodnak abban, hogy a közalkalmazott az 1. pontban meghatározott időtartam alatt a munka Törvénykönyve (3) bekezdése alapján, az illetékes kar dékánja és a szervezeti egység vezetője által tett előterjesztés figyelembevételével, az alábbiak szerint részesül illetményfizetésben: év hó napjától év hó napjáig Ft/hó kerül folyósításra a közalkalmazott számára, havonta, a munkáltatónál irányadó bérfizetése napon. Az időközben jogszabályi rendelkezés alapján bekövetkező kötelező béremelést figyelembe kell venni. 3. A közalkalmazott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt időtartam lejártát követő munkanapon, év hó napján eredeti munkavégzési kötelezettsége teljesítése érdekében munkahelyén, a reá irányadó munkarendi szabályok szerint megjelenik. 4. A munkáltató és a közalkalmazott megállapodnak abban, hogy amennyiben a közalkalmazott az 1. pontban megjelölt időtartam lejárta előtt - bármely okból - tanulmányútját befejezi, a tanulmányok befejezését követő napon a jelen megállapodás hatályát veszti. A tanulmányok idő előtti befejezésének tényét a közalkalmazott haladéktalanul köteles bejelenteni a szervezeti egység vezetőjénél. Miskolc, munkáltató közalkalmazott Kapják: kiutazó tanszékvezető dékán személyi nyilvántartás (Rektori Hivatal) Bér-és Munkaügyi Osztály TNO

24 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 2. sz. ADATLAP külföldi vendégek meghívásához, fogadásához Külföldi vendég Neve/beosztása: Munkahelye (ország, intézmény): Itt-tartózkodásának időtartama: -tól -ig; nap Célja: Meghívó/fogadó Kar/tanszék: Szakmai felelős neve/telefonszáma: Tartózkodási költségek: 1. Tiszteletdíj* v. ösztöndíj...- Ft 2. Szállás:... napra 3. Útiköltség: Kísérői költség:...napra...,-ft 5. Egyéb költség: *Adójogi illetőség igazolás és annak hiteles magyar fordítása, vagy magyar adóhatóságnál kiváltott adóazonosító jel beszerzése szükséges! Kötelezettségvállalási igénylési lap. Dátum:... tanszékvezető aláírása, dátum Dékán véleménye: A költségek fedezeti forrása: A személyi kifizetést járulékok terhelik. 1.Keret,témaszám A tiszteletdíj és ösztöndíj esetében jogcímenként csak egy forrás szerepelhet! 2.Keret,témaszám: Keret,témaszám:.. 4.Keret,témaszám: Keret,témaszám:... A pénzügyi fedezetet a fogadónak, a témaszám megjelölésével, a Pénzügyi Osztállyal le kell igazoltatnia.... dékán aláírása, dátum Rektorhelyettes véleménye: Engedélyezem - nem engedélyezem*... rektorhelyettes aláírása, dátum A fogadás zavarmentes adminisztratív elôkészítése csak abban az esetben biztosított, ha a pontosan kitöltött adatlap a megfelelő mellékletekkel együtt az utazás előtt 15 munkanappal a Tudományszervezési-és Nemzetközi Osztályra beérkezik. A bekeretezett részbe csak akkor lehet írni, ha a költségfedezet biztosított. Az adatlap a (Dokumentumok/Szabályzatok) honlapról letölthető.

25 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 Kapja:.Tanszék vezetője..kar dékánja Bér- és Munkaügyi Osztály MISKOLCI EGYETEM Engedély száma: Miskolc-Egyetemváros Ügyintéző:... E N G E D É L Y külföldi vendég fogadásához részére (név, beosztás) munkahelye (ország, intézmény): 20 év hó naptól 20 év hó napig nap/hónap időtartamra. Fogadó szervezeti egység: A külföldi szakember egyetemi tartózkodásának célja: A F O G A D Á S F E L T É T E L E I a/ Tiszteletdíj/Ösztöndíj biztosítása: összeg keretből b/ Szállásköltség biztosítása: napra keretből c/ Útiköltség: összeg keretből d/ Kísérői költség: összeg keretből e/ Egyéb költség: összeg keretből Megjegyzés: A felmerült költségekkel a külföldi vendég elutazása után 8 munkanapon belül el kell számolni. Miskolc, 20 TNO vezetője rektorhelyettes

26 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 MISKOLCI EGYETEM 3515 Miskolc-Egyetemváros E l i s m e r v é n y Elismerem, hogy napos / hónapos * magyarországi tartózkodásomra Ft összeget ösztöndíj címén átvettem. A c k n o w l e d g e m e n t This is to acknowledge that I have received for my day / months * stay in Hungary the sum of Forint as bursary. B e s t ä t i g u n g Ich bestätige hiermit, dass ich Stipendium in Höhe von Ft für Tage / Monate * meines offiziellen Aufenthaltes in Ungarn am heutigen Tag erhalten habe. Miskolc, 20 aláírás/signature/unterzeichnung A vendég neve: Name/name Állampolgársága: Nationality/Staatsangehörigkeit Lakcím: Address/Wohnsitz Útlevélszáma: Passport no./paßport-nr. Itt-tartózkodás: - tól -ig Length of stay: from till / Aufenthalt von bis megfelelő aláhúzandó / underline as applicable / zuständige ankreuzen

27 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 Külföldi kiküldetés elszámolásához kapcsolódó kivonatos számla- / bizonylatfordítás** Számla / bizonylat (sor)száma:. Számla / bizonylat kiállító (cég / szálloda) neve, címe:... Igénybevevő(k) neve:.. Igénybevétel időpontja, időtartama:..-tól..-ig,.. nap Igénybevevő személyek száma: A számla tartalma:. A számla végösszege: Fizetés módja: készpénz / bankkártya * Szállásköltség esetén a számla a szállásdíjon felül egyéb költséget - hivatalos telefon* / internet-használat*, egyéb*:. tartalmaz / nem tartalmaz. * Étkezés / reggeli nem számolható el. A feltüntetett egyéb költség teljes összege elszámolható* /..összegben számolható el* / nem számolható el *. Az elszámolandó összeg. a... témaszámot terheli..* Dátum:.. Kiküldött aláírása * megfelelő aláhúzandó / kitöltendő ** évi számviteli törvény értelmében

28 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS A kiküldő szervezet: Ikt.sz: 1. A kiküldetésre vonatkozó rendelkezések Kiküldött1 A kiküldetés célja: neve, adóazonosító jele: születési helye, ideje: beosztása: I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS Az utazás módja A kiküldetés helye és időtartama oda vissza ország nap Helyközi utazásra jogosult: igen nem Utólagosan engedélyezett eltérések: Mellékelt kötelezettségvállalási igénylőlap száma: Miskolc, 20 hó nap Miskolc, 20 hó nap Engedélyező rektorhelyettes aláírása Engedélyező rektorhelyettes aláírása 2. Felvett előlegek A bizonylat A valuta Témasz./Kötváll.sz. sorszáma kelte neme összege árfolyama Forint 3. Indulási, érkezési, határátlépési adatok honnan Összesen: Indulás Érkezés A utazás módja mikor hó nap óra perc hová mikor hó nap óra perc határátlépés időpontja nap óra perc 4. Napidíj elszámolás Ország napok száma egy napra Felszámítható napidíj (forint) összesen Elszámolható összeg (forint) Összesen:

29 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 5. Szállásköltség elszámolása A bizonylat sorszáma Ország napok száma II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS Szállásköltség számla szerint valutában valuta neme egy napra összesen Elszámolható Valuta árfolyama Forint Összesen: 6. Dologi kiadások elszámolása valutában A felmerülés A valuta A bizonylat sorszáma helye ideje jogcíme neme összege árfolyama Forint Összesen: 7. Forintban felmerült dologi kiadások A bizonylat sorszáma A felmerülés jogcíme Forint Bizonylat sorszáma A felmerülés jogcíme Forint III. ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESÍTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE 8. Forintelszámolás 9. Valutaelszámolás Sorszám Szöveg 1 I/2 Elszámolásra felvett előleg 2 II/5 Szállásköltség 3 II/6+7 Dologi kiadások Forint Elszámolandó Elszámolt A valuta neme tételesen összesen valuta Összesen: Táblázat hivatkozás Visszafizetendő Többlet elszámolás 4 Költségek össz. (2+3) 5 Különbözet (4-1) A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a feladat elvégzését igazolom Mellékletek: Miskolc, 20 hó nap Miskolc, 20 hó nap (eredeti bizonylatok, igénylési lapok, stb.) kiküldött aláírása 10. Érvényesítés rektorhelyettes aláírása Megvizsgáltuk és Ft, azaz forinttal érvényesítjük. Elszámolandó előleg: Ft Kifizetendő: Ft Visszafizetendő: Ft Utalványozó Ellenőr Kelt: Miskolc, hó nap

30 Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A3 Útmutató a Külföldi kiküldetések elszámolásának menethez a költségelszámolási nyomtatvány (12. sz. melléklet) alkalmazásakor (Alkalmazandó árfolyamok az útielőleg felvételének módja szerint) 2. pont A PO az Igénylőlap másolatát megküldi a kiküldöttnek és a TNO-nak, mely tartalmazza az átutalás napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, illetve a megkapott deviza összeget. Ezek szerint kell értelemszerűen kitölteni. 3. pont A kiküldött tölti ki. 4. pont Bruttó napidíj (igénylőlappal egyező összeg), a 3. pontban lévő határátlépés adatainak megfelelő időtartam szerint. 5. pont Szállásköltségről szóló számla(k) alapján, az útielőleg átutalásának napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számolva. 6. pont Ugyanazon árfolyamokat kell alkalmazni, mint az 5-ös pontban. 8. pont 1. bekezdés - megegyezik a 2. pont forintösszegével 2. bekezdés - megegyezik az 5.pont forintösszegével 3. bekezdés - megegyezik a 6+7. pont forintösszegével 4. bekezdés összes kiadás 5. bekezdés - kifizetendő vagy visszafizetendő összeg Megjegyzések az árfolyamok alkalmazásáról: I. Pénzügyi intézmény által a kiutazó nevére kiállított bizonylat érvényesítésekor a bizonylaton szereplő árfolyam a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazható az 5. és 6. pontok kitöltésénél. II. Utólagos elszámolás esetén pénzügyi intézmény bizonylata hiányában az utólagos elszámolás napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni. III. Forint számláról történő deviza átutalásánál az elszámolás módja az útmutató szerint történik. IV. Deviza számláról történő deviza átutalásánál az elszámolás csak devizában történik. Az elszámoláshoz minden esetben mellékelni kell a külföldi számlákról készült kivonatos fordítást a Szabályzatban szereplő 11. számú melléklet alkalmazásával. A költségelszámolást minden esetben a kiküldöttnek kell kitölteni. A TNO egyezteti a leadott számlák egyezőségét a költségelszámolási lapon szereplő adatokkal, majd azt átküldi a PO-ra, ahol megtörténik az ellenőrzés, valamint a különbözet ki-, illetve visszafizettetése.

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 38. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 38. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 38. sz. melléklete) Elfogadva: 2011. március 22., hatályba lép: 2011. március 23-án Módosítva: 2015. március 31.,

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán működő Kerpely Antal Anyagtudományi és Technológiák Doktori Iskola nyílt pályázatot hirdet TANULMÁNYÚTRA A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/../2015. S z o l n o k Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 2015. 1 1. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szolnoki

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre)

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre) OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre) Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA)

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ 8200 Veszprém, Táborállás park 1. Tel.: 06/88/429-111 Email: info@veszpremvmk.hu KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. 01. 20-tól KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartástól

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE Miskolc 2015 4.3. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE A Miskolci

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések 84800 A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013 2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

SZABÁLYZAT Reprezentációs kiadásokról

SZABÁLYZAT Reprezentációs kiadásokról Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZABÁLYZAT Reprezentációs kiadásokról Készítette: Borgulya Mónika s.k. számviteli osztályvezető

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata

Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból kutatás-fejlesztési támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/1. szám Budapest, 2011. február 28. Szám: 7123/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 1/2011. (II. 25.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

G.6. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK-

G.6. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK- 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G.6. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK- KIKÜLDETÉSEK-TANULMÁNYUTAK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. március 18. Érvényes: 2009. március 18-tól. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről 1 A Szent István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 1 .. költségvetési szerv megnevezése KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. március 01-től 2 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 321/2015. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! sport célú támogatások Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó ügyvédi tevékenységek ellátására - 1 - AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben