Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: ), mint Ajánlattevõnek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek"

Átírás

1 Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: ), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 68. (1) bekezdésében foglaltak alapján tett NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.; cégjegyzékszáma: ) által kibocsátott valamennyi, a jelen vételi ajánlat megtételekor nem az Ajánlattevõ tulajdonában lévõ, szavazati jogot megtestesítõ névre szóló, dematerializált törzsrészvényére, illetve valamennyi szavazati joggal rendelkezõ részvényese számára! A jelen nyilvános vételi ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a június 28. napján kelt III/26.047/2004. számú határozatával jóváhagyta! Az ARAGO Rt. (a továbbiakban: Ajánlattevõ) tájékoztatja a FORRÁS Rt. külföldi Részvényeseit, hogy a jelen vételi ajánlatát kizárólag a magyar jogszabályok alapján teszi meg. A Részvényesek és az Ajánlattevõ között létrejövõ részvény-átruházási szerzõdésre a magyar jogot kell alkalmazni. Az Ajánlattevõ felhívja mindazon személyek figyelmét, akiknek bármilyen formában birtokába kerül, vagy tudomására jut a jelen vételi ajánlat, hogy egyes külföldi országok törvényei tilthatják, vagy korlátozhatják a jelen ajánlat Magyarországon kívüli terjesztését és/vagy közzétételét, ezért a jelen ajánlat bármilyen módon történõ külföldi terjesztése vagy közzététele

2 elõtt tájékozódjanak az érintett országok vonatkozó jogszabályairól. Az Ajánlattevõ a jelen ajánlatát magyarországi közzétételén kívül más országban nem terjeszti, és vagy teszi közzé, és nem engedélyezteti! I. A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT CÉLJA A nyilvános vételi ajánlat céljának ismertetését és az Ajánlattevõnek a FORRÁS Rt. jövõbeni mûködésére vonatkozó mûködési terve tartalmazza, amely a jelen vételi ajánlatban meghatározott elfogadóhelyeken tekinthetõ meg. Ugyanitt tekinthetõ meg az ARAGO Rt. gazdasági tevékenységére vonatkozó jelentés is. Amennyiben az Ajánlattevõ a jelen nyilvános vételi ajánlat eredményeként megszerzi a FORRÁS Rt. által kibocsátott részvények alapján gyakorolható szavazatok több mint ötven százalékát, kezdeményezni kívánja a felvásárlással érintett részvénysorozat tõzsdei kivezetését a Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról rendelkezései szerint. II. A VÉTELI AJÁNLAT TÁRGYA A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) alaptõkéje (kilencmilliárd-egyezer) Ft, amely összesen (kilencmillió-egy) db, egyenként (ezer) Ft névértékû, névre szóló részvénybõl áll. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált értékpapír. A FORRÁS Rt. részvényei közül (ötmillió) db azonos jogokat és kötelezettségeket megtestesítõ, A sorozatú törzsrészvény, (négymillió) db a szavazati jogot kizáró, és minimum öt százalékos osztalékra jogosító, B sorozatú osztalékelsõbbségi részvény, és 1 (egy) db a szavazati jogot kizáró, és fix egy százalékos mértékû osztalékot biztosító, C sorozatú osztalékelsõbbségi részvény. A Társaság által kibocsátott A és B sorozatú részvények tõzsdére bevezetett értékpapírok. 2

3 Tekintettel arra, hogy a nyilvános vételi ajánlatot csak a szavazati jogot megtestesítõ részvények megvásárlására lehet tenni, az ARAGO Rt. (a továbbiakban: Ajánlattevõ) vételi ajánlata csak a tulajdonában nem lévõ, A sorozatú törzsrészvényekre terjed ki, amelyeknek értékpapírkódja (ISIN): HU A Társaság Alapszabályának rendelkezése szerint minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. III. AZ AJÁNLATTEVÕ TULAJDONÁBAN ÁLLÓ RÉSZVÉNYEK Az Ajánlattevõ a FORRÁS Rt.-ben összesen db, egyenként Ft névértékû, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvénnyel rendelkezik. Az Ajánlattevõ a FORRÁS Rt.-ben az alaptõke 18,29 %-ának megfelelõ közvetlen tulajdoni részesedéssel rendelkezik, amely figyelemmel arra, hogy az osztalékelsõbbségi részvények alapján szavazati jogot nem lehet gyakorolni az ARAGO Rt. számára 32,93 %-os szavazati arányt biztosít a Társaság döntéseinek meghozatala során. Az Ajánlattevõnek a Társaságban közvetett részesedése nincs. IV. A MEGVÁSÁROLANDÓ RÉSZVÉNYEK MENNYISÉGE Az ARAGO Rt. jelen nyilvános vételi ajánlata a FORRÁS Rt. által kibocsátott, és nem az Ajánlattevõ tulajdonában álló, összesen (hárommillió-háromszázötvenháromezer-ötszázötvenkettõ) db, egyenként Ft névértékû, névre szóló, dematerializált, és tõzsdére bevezetett A sorozatú törzsrészvény megszerzésére irányul. Az Ajánlattevõ ezúton kijelenti, hogy arra az esetre, ha a Tpt ai alapján lebonyolítandó nyilvános vételi ajánlat eredményeként nem kerül sor az ötven százalékot meghaladó szavazati arány, azaz befolyás megszerzésére, fenntartja a vételi ajánlattól történõ elállás jogát. 3

4 V. A RÉSZVÉNYEKÉRT AJÁNLOTT ELLENÉRTÉK A Részvényesek által a nyilvános vételi ajánlat során értékesítendõ minden egyes A sorozatú, Ft névértékû, névre szóló FORRÁS Rt. törzsrészvény ellenértéke (egyezer-kettõszáz) Ft (a továbbiakban: ellenérték, vagy ajánlati ár), amelyet az Ajánlattevõ egy összegben, pénzben fizet meg a Részvényes részére. A vételi ajánlat tárgyát képezõ részvények ellenértékét az Ajánlattevõ a Tpt. 72. (1) bekezdés a.) pontjában írtak szerint határozta meg, és az irányadó tõzsdei átlagár számítását, valamint a kapcsolt vállalkozások és személyek szerzõdéseire vonatkozó nyilatkozatokat a vételi ajánlathoz mellékelte. A jelen ajánlati ár a törvény szerint kötelezõen alkalmazandó ajánlati árnál 48,34 %-kal magasabb. VI. A VÉTELI AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDÕ A jelen vételi ajánlat elfogadásra nyitva álló határidõ kezdõ napja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által jóváhagyott nyilvános ajánlat közzétételétõl számított második nap. Amennyiben ez nem munkanap, a kezdõnap az azt követõ elsõ munkanap. Ha a vételi ajánlat megjelenésére a különbözõ, és a jelen vételi ajánlatban meghatározott közzétételi helyeken, eltérõ idõpontban kerül sor, a kezdõnapot a legkésõbb megjelenõ közzététel napjától kell számítani. A nyilvános vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidõ zárónapja a kezdõnaptól számított harmincadik nap, illetve amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követõ elsõ munkanap. Az ajánlat elfogadására nyitva álló idõtartam: július 2. napjának 10 órájától, augusztus 2. napjának 13 órájáig (a továbbiakban: ajánlati idõtartam). A fenti ajánlati idõtartam alatt a vételi ajánlat elfogadására munkanapokon, az egyes elfogadóhelyeknél megjelölt hivatalos üzleti órák alatt van lehetõség. 4

5 VII. A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE Az Ajánlattevõ a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos valamennyi közleményt az alábbi helyeken jelenteti meg (a továbbiakban: közzétételi helyek): a Napi Gazdaság, a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Magyar Tõkepiac címû napilapokban, valamint a Magyar Tõkepiac honlapján ( továbbá a FORRÁS Rt. honlapján ( VIII. A VÉTELI AJÁNLAT LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ Az Ajánlattevõ a nyilvános vételi ajánlat lebonyolításával az ERSTE Bank Befektetési Rt.-t (1075 Budapest, Madách I. út cégjegyzékszáma: ; PSZÁF tevékenységi engedély száma: III/ ) bízta meg, amely cég a Tpt. 81. (2) bekezdés e.) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkezõ befektetési szolgáltató (a továbbiakban: Befektetési Szolgáltató). IX. A VÉTELI AJÁNLAT ELFOGADÁSÁNAK MÓDJA 1. Az elfogadó nyilatkozat A Felügyelet által jóváhagyott vételi ajánlat közzétételét követõen, a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló idõtartam kezdõ napjának 10 órájától a 5

6 zárónap 13 órájáig, valamennyi az ajánlat tárgyát képezõ - A sorozatú FORRÁS Rt. törzsrészvénnyel rendelkezõ Részvényes bejelentheti, hogy részvényeit, vagy azoknak egy részét a jelen vételi ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelõen az Ajánlattevõre átruházza. A vételi ajánlat tárgyát képezõ részvényeknek az Ajánlattevõ részére történõ átruházása írásbeli elfogadó nyilatkozat alapján történik. Az elfogadó nyilatkozatban a Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános vételi ajánlatban meghatározott részvényenkénti ellenérték megfizetése fejében, az elfogadó nyilatkozatban megjelölt részvényeit eladja az Ajánlattevõ részére. Az elfogadó nyilatkozat aláírásával a Részvényes az alábbi nyilatkozatokat teszi, és az alábbi kötelezettségeket vállalja: a.) a Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy a jelen vételi ajánlatban meghatározott feltételek szerint eladja az Ajánlattevõnek az elfogadó nyilatkozatban meghatározott mennyiségû részvényt, pertõl, tehertõl, igénytõl, követeléstõl, elõvásárlási jogtól és harmadik személyek bármiféle jogától mentesen; b.) a Részvényes az elfogadó nyilatkozat aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy az elfogadó nyilatkozat aláírásakor: b.a.) amennyiben a Részvényes szervezet, az alapítás helye szerint jogszerûen megalapított és létezõ szervezet, és eljáró képviselõje rendelkezik az elfogadó nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogosítványokkal és engedélyekkel, továbbá az elfogadó nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal, b.b.) az elfogadó nyilatkozat a Részvényes által személyesen, vagy cégszerûen, vagy meghatalmazott útján aláírt, jogszerû, érvényes és kötelezõ erejû kötelezettségvállalás, b.c.) az elfogadó nyilatkozat aláírása, és a jelen vételi ajánlat elfogadásából eredõ kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes sem az Ajánlattevõ tekintetében nem sértik a Részvényesre irányadó jog elõírásait, b.d.) az elfogadó nyilatkozatban a Részvényes nem közöl a valóságnak nem megfelelõ, és/vagy félrevezetõ információt, 6

7 b.e.) a részvény-átruházási szerzõdés érvényes létrejötte esetén, az Ajánlattevõ jogosult a Részvényestõl megvásárolt részvények tulajdonát a FORRÁS Rt. részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni. c.) d.) e.) f.) g.) h.) Az elfogadó nyilatkozat aláírásával az ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott részvényeket a Befektetési Szolgáltató, az Ajánlattevõnek a Befektetési Szolgáltatónál vezetett értékpapírszámláján jóváírja, és a jelen ajánlat feltételei szerint zárolja. A Részvényes tudomásul veszi, hogy a zárolás idõtartama alatt a részvényekkel nem rendelkezhet, és azokat nem terhelheti meg. A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben a vételi ajánlat zárónapján kizárólag az elfogadó nyilatkozat, vagy kizárólag a részvények állnak a Befektetési Szolgáltató rendelkezésére, az ajánlat elfogadása nem érvényes. A Részvényes tudomásul veszi, hogy az esetleges érvénytelen ajánlatokkal, az egyes okiratok elfogadhatóságával, az elfogadó nyilatkozat kézhezvételének idejével, a részvények érvényes transzferálásával, továbbá bármilyen a jelen vételi ajánlatban meghatározott érvényességi kellékek hiányával összefüggõ kártérítési vagy kártalanítási igénnyel nem léphet fel az Ajánlattevõvel, vagy a Befektetési Szolgáltatóval szemben. Az elfogadó nyilatkozat aláírásával a Részvényes tudomásul veszi, hogy a jelen nyilvános vételi ajánlat IX. 8. pontjában meghatározott azon költségeket, amelyek nem az Ajánlattevõt terhelik, maga köteles viselni. Az elfogadó nyilatkozat aláírásával a Részvényes kijelenti, hogy a nyilvános vételi ajánlat teljes tartalmát ismeri, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek ismeri el. A Részvényes tudomásul veszi, hogy nyilvános vételi ajánlattal összefüggõ, és a Tpt (3) bekezdésében lehetõvé tett valamennyi jogvita esetén, a Pénz- és Tõkepiaci Választottbíróság eljárásának van helye. 7

8 Az elfogadó nyilatkozat megtétele, a jelen vételi ajánlathoz 1. számú mellékletként csatolt formanyomtatvány megfelelõ kitöltésével történik, amelyet az elfogadóhelyeken a Befektetési Szolgáltató bocsát a Részvényes, vagy meghatalmazottja rendelkezésére. Más formában megtett elfogadó nyilatkozatot az Ajánlattevõ és a Befektetési Szolgáltató érvényesnek nem fogad el! A Befektetési Szolgáltató minden elfogadóhelyen köteles biztosítani a jelen nyilvános vételi ajánlathoz, és mellékleteihez való hozzáférés lehetõségét, és rendelkezésre bocsátani az elfogadó nyilatkozat megtételéhez szükséges formanyomtatványt. 2. Az elfogadó nyilatkozat érvényessége A jelen vételi ajánlat elfogadása akkor tekintendõ érvényesnek, ha a Részvényes: a.) b.) c.) d.) az ajánlati idõtartamon belül, a jelen vételi ajánlatban is közzétett elfogadó nyilatkozatnak a kitöltési útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példányát; a szükség szerint csatolandó dokumentumokkal együtt, személyesen vagy meghatalmazottja útján átadja a vételi ajánlatban megjelölt elfogadóhelyek bármelyikén, továbbá az elfogadó nyilatkozatban megjelölt darabszámú részvényt a Befektetési Szolgáltatónak a KELER-nél vezetett 35M. számú értékpapírszámlájára transzferálja. (Abban az esetben, ha a Befektetési Szolgáltatónak a KELER Rt.-nél vezetett 35M. számú értékpapírszámlájára átutalt és az Ajánlattevõnek a Befektetési Szolgáltatónál vezetett értékpapírszámláján jóváírt, és a jelen ajánlat feltételei szerint zárolt részvények darabszáma eltér az elfogadó nyilatkozatban feltüntetett részvények darabszámától, úgy az ajánlat elfogadása a kevesebb számú részvény tekintetében érvényes.) 3. A vételi ajánlat elfogadásának helye Az átruházási szándék bejelentésére, és egyben a vételi ajánlat elfogadására kizárólag az ajánlati idõtartam alatt, az ERSTE Bank Befektetési Rt., és az 8

9 ügynökhálózatához tartozó ERSTE Bank Hungary Rt., valamint Postabank Rt. alábbi irodáiban, illetve fiókjaiban, munkanapokon, a feltüntetett üzleti órák alatt van lehetõség (a továbbiakban: elfogadóhelyek): Fiók Fiók Ir.szá Város Cím Telefon (fiók) Fax Nyitvatartás m EBH Krisztina téri Fiók 1011 Budapest Krisztina tér H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Törökvész úti Fiók 1022 Budapest Bég utca H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Mammut II. Fiók 1024 Budapest Margit körút H-P: , Sz:10-14 EBH Flórián téri Fiók 1033 Budapest Flórián tér H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Bécsi úti Fiók 1036 Budapest Bécsi út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Újpesti Fiók 1042 Budapest Árpád út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Párisi utcai Fiók 1052 Budapest Párisi utca H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Bajcsy-Zsilinszky úti Fiók 1055 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Andrássy út 2. Fiók 1061 Budapest Andrássy út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Erzsébet körút 8. Fiók 1073 Budapest Erzsébet körút H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Madách téri Fiók 1075 Budapest Madách utca H-P: EBH Kálvin téri Fiók 1082 Budapest Baross utca H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Astoria Fiók 1088 Budapest Rákóczi út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Mester utcai Fiók 1095 Budapest Mester utca H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Kõbányai Fiók 1102 Budapest Körösi Csoma sétány 9/B H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Árkád Üzletközpont Fiók 1106 Budapest Örs vezér tere H-P: , Sz:10-14 EBH Egry József utcai Fiók 1111 Budapest Egry József utca H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Böszörményi úti Fiók 1126 Budapest Böszörményi út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Danubius Ház Fiók 1138 Budapest Váci út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Thököly úti Fiók 1143 Budapest Gizella út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Hunyadi Üzletház Fiók 1195 Budapest Üllõi út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Pesterzsébeti Fiók 1203 Budapest Kossuth Lajos utca H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Csepeli Fiók 1211 Budapest Kossuth Lajos utca H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Campona Fiók 1222 Budapest Nagytétényi út H-P: , Sz:10-14 EBH Szentendrei Fiók 2000 Szentendre Duna korzó 18. (26) (26) H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Budakeszi Fiók 2092 Budakeszi Fõ utca (23) (23) H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Dunaharaszti Fiók 2330 Dunaharaszti Iparos utca 2. (24) (24) H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Esztergomi Fiók 2500 Esztergom Imaház utca 2/a (33) (33) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Ceglédi Fiók 2700 Cegléd Kossuth Lajos tér 10/A (53) (53) H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Tatabányai Fiók 2800 Tatabánya Fõ tér 20. (34) (34) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Tatai Fiók 2890 Tata Országgyülés tér 3. (34) (34) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Salgótarjáni Fiók 3100 Salgótarján Erzsébet tér 5. (32) (32) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Egri Fiók 3300 Eger Kossuth Lajos utca 13/a. (36) (36) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Mezõkövesdi Fiók 3400 Mezõkövesd Mátyás Király utca 129. (49) (49) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Miskolci Egyetemváros Fiók 3515 Miskolc Egyetemváros C/1 épület (46) (46) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Miskolc, Városház téri Fiók 3525 Miskolc Városház tér 9. (46) (46) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Miskolc, Kazinczy u. fiók 3525 Miskolc Kazinczy u. 5 (46) (46) H:8-17, K-Cs:8-16. P:8-15 EBH Debrecen, Szent Anna u. Fiók 4024 Debrecen Szent Anna utca 14/B (52) (52) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Debrecen, Belvárosi Fiók 4025 Debrecen Hatvan utca 1/B (52) (52) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Debrecen, Egyetemi Fiók 4032 Debrecen Egyetem tér 1. (52) (52) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Nyíregyházi Fiók 4400 Nyíregyháza Vay Ádám körút 12. (42) (42) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Mátészalkai Fiók 4700 Mátészalka Kölcsey utca 17/A (44) (44) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Szolnoki Fiók 5000 Szolnok Kossuth Lajos utca 18/1. (56) (56) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Békéscsabai Fiók 5600 Békéscsaba Munkácsy út 2. (66) (66) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Gyulai Fiók 5700 Gyula Városház utca 16. (66) (66) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Kecskeméti Fiók 6000 Kecskemét Batthyányi utca (76) (76) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Bajai Fiók 6500 Baja Vörösmarty utca 5. (79) (79) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Szentesi Fiók 6600 Szentes Petõfi Sándor utca 1. (63) (63) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Szegedi Fiók 6720 Szeged Kölcsey utca 13. (62) (62) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Makói Fiók 6900 Makó Csanád vezér tér 5. (62) (62) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Szekszárdi Fiók 7100 Szekszárd Széchenyi utca 22. (74) (74) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Dombóvári Fiók 7200 Dombóvár Hunyadi tér (74) (74) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Sásdi Fiók 7370 Sásd Rákóczi utca 17. (72) (72) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Kaposvári Fiók 7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky út 24. (82) (82) H:8-18, K-Cs:8-17, P:8-15 EBH Pécsi Fiók 7620 Pécs Rákóczi út (72) (72) H:8-18, K-Cs:8-17, P:8-15 EBH Pécsi Fiók 7624 Pécs Alkotmány utca 12. (72) (72) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Székesfehérvári Fiók 8002 Székesfehérvár Palotai utca 4. (22) 515/720 (22) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Móri Fiók 8060 Mór Köztársaság tér 1. (22) (22) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Veszprémi Fiók 8200 Veszprém Szabadság tér 1. (88) (88) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Veszprém C Fiók 8200 Veszprém Egyetem utca 19. (88) (88) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Balatonfüredi Fiók 8230 Balatonfüred Zsigmond utca 1. (87) (87) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Keszthelyi Fiók 8360 Keszthely Kossuth utca 45. (83) (83) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Zirci Fiók 8420 Zirc Petõfi utca 4. (88) (88) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Pápai Fiók 8500 Pápa Fõ tér (89) (89) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Siófoki Fiók 8600 Siófok Fõ utca 172. (84) (84) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Nagykanizsa Erzsébet téri Fiók 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 20. (93) (93) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Csurgói Fiók 8840 Csurgó Széchenyi tér 16. (82) (82) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Zalaegerszeg Berzsenyi utcai Fiók 8901 Zalaegerszeg Berzsenyi utca 7-9. (92) (92) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 9

10 EBH Lenti Fiók 8960 Lenti Zrínyi utca 3. (92) (92) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Gyõr Bajcsy-Zsilinszky úti Fiók 9021 Gyõr Bajcsy-Zsilinszky utca 30-96/ / H:8-17, K-Cs:8-16, P: EBH Mosonmagyaróvári Fiók 9200 Mosonmagyaróvár Deák Ferenc tér 3. (96) (96) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Csornai Fiók 9300 Csorna Szent István tér 29. (96) (96) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Sopron Elõkapu Fiók 9400 Sopron Elõkapu 2-4. (99) (99) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 EBH Kõszegi Fiók 9730 Kõszeg Rákóczi utca 1. (94) (94) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 EBH Szentgotthárdi Fiók 9970 Szentgotthárd Széchenyi utca 2. (94) (94) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Újpesti Fiók 1042 Budapest Váci út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 PB József nádor téri Fiók 1057 Budapest József nádor tér H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Andrássy út 5. Fiók 1061 Budapest Andrássy út H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Erzsébet körút 17. Fiók 1073 Budapest Erzsébet körút H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Károly körúti Fiók 1075 Budapest Károly körút H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Maros utcai Fiók 1122 Budapest Maros utca H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Váci úti Fiók 1132 Budapest Váci út / H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Tátra utcai Fiók 1136 Budapest Tátra utca H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Kispesti Fiók 1193 Budapest Kossuth tér H:8-18, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Dunaújvárosi Fiók 2400 Dunaújváros Dózsa György utca 2/a. (25) (25) H:8-16, K-Cs:8-15, P:8-13 PB Százhalombattai Fiók 2440 Százhalombatta Piactér B/2 (23) (23) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Tatabányai Fiók 2800 Tatabánya Komáromi utca (34) (34) H-Sz:8-15, Cs:8-17, P:8-14 PB Gyöngyösi Fiók 3100 Gyöngyös Mikszáth Kálmán utca 4. (37) (37) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Egri Fiók 3300 Eger Fellner Jakab utca 1. (36) (36) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Miskolc, Bajcsy-Zs. utcai Fiók 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca 1-3. (46) (46) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Miskolc, Szemere utcai Fiók 3530 Miskolc Szemere utca 4. (46) /219 (46) H:8-18, K-Cs:8-17, P:8-15 PB Debrecen, Vár u. Fiók 4024 Debrecen Vár utca 4. (52) (52) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Hajdúnánási Fiók 4080 Hajdúnánás Dorogi utca (52) (52) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Nyíregyházi Fiók 4401 Nyíregyháza Nyár utca 8. (42) (42) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Záhonyi Fiók 4625 Záhony Ady Endre utca (45) (45) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Szolnoki Fiók 5001 Szolnok Baross utca 8. (56) (56) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Jászberényi Fiók 5100 Jászberény Szabadság tér 20. (57) (57) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Kecskeméti Fiók 6000 Kecskemét Nagykõrösi utca 11. (76) (76) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Kalocsai Fiók 6300 Kalocsa Szent István király utca 30. (78) (78) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Kiskunhalasi Fiók 6400 Kiskunhalas Kossuth utca 27. (77) (77) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Szegedi Fiók 6720 Szeged Széchenyi tér 17. (62) (62) H:8-18, K-Cs:8-17, P:8-15 PB Hódmezõvásárhelyi Fiók 6800 Hódmezõvásárhely Szegfû utca 1-3. (62) (62) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Paksi Fiók 7030 Paks Barátság utca 1. (75) (75) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Szekszárdi Fiók 7100 Szekszárd Arany János utca (74) (74) H:8-17, K-Sz:8-15, Cs:8-17, P:8-14 PB Székesfehérvári Fiók 8000 Székesfehérvár Budai utca 32. (22) (22) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Siófoki Fiók 8600 Siófok Fõ utca (84) (84) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Nagykanizsa Fõ utcai Fiók 8800 Nagykanizsa Fõ utca 24. (93) (93) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Zalaegerszeg Ispotályközi Fiók 8900 Zalaegerszeg Ispotály köz 2. (92) (92) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Gyõr Teleki utcai Fiók 9022 Gyõr Teleki L.utca / / H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Sopron Várkerületi Fiók 9400 Sopron Várkerület 81. (99) (99) H:8-17, K-Cs:8-16, P:8-15 PB Szombathely Kõszegi utcai Fiók 9700 Szombathely Kõszegi utca 23. (94) (94) H:8-17, K-Cs:8-16, P: Az elfogadó nyilatkozat megtételének módja, és az ehhez szükséges okiratok Az elfogadó nyilatkozatot kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet megtenni. Az elfogadó nyilatkozat megtétele semmilyen egyéb módon így pl. postai úton, telefaxon, vagy -en nem tekintendõ érvényesnek. A megfelelõen kitöltött elfogadó nyilatkozatot bármely elfogadóhelyen, a Részvényes, vagy a csatolt meghatalmazással igazolt meghatalmazottja az ügyintézõ elõtt írja alá, személyazonosságának igazolása mellett. 10

11 A nem magánszemély Részvényes köteles létezését, és az elfogadó nyilatkozatot aláíró részvényesi képviselõ személy(ek) képviseleti jogát és aláírási mintáját közjegyzõ, az illetékes cégbíróság, bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirattal - amennyiben az okirat nyelve nem angol, német vagy magyar, annak hiteles magyar nyelvû fordításával - igazolni. Külföldi okirat esetén a közjegyzõ közjegyzõi minõségét felülhitelesítéssel (illetve apostille-lal) szükséges igazolni. Az Ajánlat meghatalmazott útján is elfogadható. A meghatalmazást teljes bizonyító erejû magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, és azt az elfogadó nyilatkozathoz kell mellékelni. A külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazást: - a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal (konzulátus, nagykövetség) kell hitelesíttetni vagy - a kiállítás helyén eljáró külföldi közjegyzõ elõtt aláírt okiratot a közjegyzõ közjegyzõi minõségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (illetve Apostillelal) kell ellátni a Hágai Apostille Egyezmény elõírásainak megfelelõen, - valamint amennyiben a meghatalmazás nem angol, német vagy magyar nyelvû okirat, annak hiteles magyar nyelvû fordítását is csatolni kell. Azon államban kiállított okiratok esetében, amely állam és a Magyar Köztársaság között az okiratok kölcsönös elismerésérõl vagy az okiratok hitelesítésére/felülhitelesítésére vonatkozó könnyített szabályokról kétoldalú egyezmény van hatályban, ezen egyezményben foglaltak szerint kell eljárni. Ebben az esetben a Részvényes köteles megfelelõen igazolni, hogy jogosult ezen könnyítéseket igénybe venni. A vételi ajánlat csak az érvényes, és a IX./4. pontban meghatározott mellékletekkel ellátott elfogadó nyilatkozat Befektetési Szolgáltató általi tényleges és igazolt kézhezvételével minõsül elfogadottnak. A kézhezvétel tekintetében az ellenkezõ bizonyításáig a Befektetési Szolgáltató nyilvántartását és nyilatkozatát kell irányadónak tekinteni. Az elfogadó nyilatkozat meghatalmazott útján történõ megtételével és átadásával kapcsolatos felelõsség az elfogadó nyilatkozat jogosultját, azaz a Részvényest terheli. Az ajánlat elfogadását követõen a Részvényes az elfogadó nyilatkozatot nem vonhatja vissza! 11

12 Az ajánlat elfogadásának alakiságát, tartalmát és érvényességét a Befektetési Szolgáltató folyamatosan jogosult vizsgálni. Az esetleges érvénytelen azaz a jelen vételi ajánlat IX./2. pontjában meghatározott feltételeknek meg nem felelõ - ajánlatokkal, az egyes okiratok elfogadhatóságával, az elfogadó nyilatkozat kézhezvételének idejével, a részvények érvényes transzferálásával, továbbá minden más, az ajánlat érvényességével kapcsolatban, a Részvényesek semmiféle kártérítési vagy kártalanítási igénnyel nem léphetnek fel az Ajánlattevõvel, vagy a Befektetési Szolgáltatóval szemben. 5. Az átruházandó részvények transzferálásának módja A részvények transzferálása a Részvényes utasítása alapján történik. Az átruházandó részvények transzferálását az a befektetési szolgáltató teljesíti, amely a Részvényesnek a vételi ajánlattal érintett részvényeit a Részvényes értékpapírszámláján nyilvántartja. A részvényeket a Részvényes utasítása alapján, az ERSTE Bank Befektetési Rt.-nek, azaz a Befektetési Szolgáltatónak a KELER Rt.-nél vezetett 35M. számú értékpapírszámlájára kell transzferálni, amelynek megtörténtét a Befektetési Szolgáltató nyilvántartása bizonyítja. A Befektetési Szolgáltató a Részvényes által transzferált, és az elfogadó nyilatkozat alapján átruházandó részvényeket az Ajánlattevõnek a Befektetési Szolgáltatónál vezetett értékpapírszámláján írja jóvá, és azokat az ellenérték teljes megfizetéséig zárolt értékpapír-alszámlára történõ átvezetéssel zárolja. Amennyiben a felajánlott részvények tekintetében a Részvényes értékpapírszámláját a Befektetési Szolgáltató vezeti, a részvények transzferálásához elegendõ, ha a megfelelõen kitöltött és aláírt elfogadó nyilatkozatban az értékpapírszámla számának megadásával a Részvényes felhatalmazza a Befektetési Szolgáltatót, hogy a felajánlott részvényeket a Befektetési Szolgáltató által vezetett értékpapírszámlájáról átvezesse az Ajánlattevõnek a Befektetési Szolgáltatónál vezetett zárolt értékpapírszámlájára. Amennyiben a Részvényes értékpapírszámláját nem a Befektetési Szolgáltató vezeti, a Részvényes köteles utasítani az értékpapír-számlavezetõjét, hogy az, a részvényeket transzferálja a Befektetési Szolgáltatónak a KELER Rt.-nél 12

13 vezetett 35M. számú értékpapírszámlájára. (A Részvényes köteles a közlemény rovatban feltüntetni a nevét (cégnevét), értékpapírszámlavezetõjénél lévõ számla számát valamint az Elfogadás szót.) 6. A nyilvános vételi ajánlat eredménye Amennyiben a vételi ajánlat eredményes, és az Ajánlattevõ nem élt az elállási jogával, az Ajánlattevõ a Részvényestõl az érvényes elfogadó nyilatkozatban megjelölt valamennyi részvényt megvásárolja, a jelen ajánlatban meghatározott részvényenkénti ellenérték pénzben történõ megfizetésével. Abban az esetben, ha a Befektetési Szolgáltatónak a KELER Rt.-nél vezetett 35M. számú értékpapírszámlájára átutalt és az Ajánlattevõnek a Befektetési Szolgáltatónál vezetett értékpapírszámláján jóváírt, és a jelen ajánlat feltételei szerint zárolt részvények darabszáma eltér az elfogadó nyilatkozatban feltüntetett részvények darabszámától, az Ajánlattevõ nem valamennyi, hanem csak a kevesebb számú részvényt vásárolja meg. Az Ajánlattevõ és a Befektetési Szolgáltató, a nyilvános vételi ajánlat eredményét a zárónapot követõ két naptári napon belül a jelen vételi ajánlatban megjelölt közzétételi helyeken közzéteszi, és egyidejûleg a Felügyeletnek bejelenti. Amennyiben az Ajánlattevõ a vételi ajánlat eredményeként nem szerez a FORRÁS Rt.-ben 50 %-ot meghaladó mértékû befolyást, és úgy nyilatkozik, hogy a jelen vételi ajánlatban fenntartott elállási jogát gyakorolja, az Eladó Részvényes és az Ajánlattevõ között a részvények átruházására irányuló szerzõdés nem jön létre. Az elállási jog gyakorlásáról az Ajánlattevõ a vételi ajánlat lezárását követõ két naptári napon belül, a vételi ajánlat eredményének közzétételével egyidejûleg a közzétételi helyeken megjelentetendõ közleményben jogosult nyilatkozni. Elállási jogának gyakorlása esetén, az Ajánlattevõ a részvények ellenértékét a Részvényesnek nem fizeti meg, és a Részvényes által transzferált és zárolt dematerializált részvényeket a Befektetési Szolgáltató intézkedése alapján a zárónaptól számított öt munkanapon belül a jelen vételi ajánlatban meghatározottak szerint - a Részvényes értékpapírszámlájára transzferálja. Ha a vételi ajánlat során a Tpt ában írt ellenajánlat megtételére kerül sor, a jelen vételi ajánlat, és valamennyi ennek alapján tett elfogadó nyilatkozat a hatályát veszíti, így az Ajánlattevõ és a Részvényes között a részvények átruházására irányuló szerzõdés nem jön létre. Az ilyen 13

14 hatálytalan vételi ajánlatról az Ajánlattevõ az ellenajánlat közzétételétõl számított két naptári napon belül közleményt jelentet meg, és a közlemény megjelenésétõl számított legkésõbb ötödik munkanapon a Befektetési Szolgáltató az elfogadó nyilatkozattal érintett részvényeket a visszatranszferálja a Részvényes által megadott értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra az értékpapírszámlára, amelyrõl a Részvényes részvényei a Befektetési Szolgáltatóhoz érkeztek. 7. A részvények ellenértékének megfizetése, illetve eljárás a vételi ajánlat eredménytelensége, illetve hatálytalansága esetén Eredményes vételi ajánlat esetén, az Ajánlattevõ az érvényes elfogadó nyilatkozat alapján megvásárolt részvények ellenértékének teljesítésére a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidõ zárónapját követõ öt munkanapon belül köteles. A Részvények ellenértékét az Ajánlattevõ megbízása alapján a Befektetési Szolgáltató fizeti meg a Részvényesek számára. A vételi ajánlat zárónapját követõ második munkanapon, az Ajánlattevõ köteles a Befektetési Szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájára utalni az elfogadó nyilatkozatokban foglalt mennyiségû részvények ellenértékének megfelelõ összeget. Amennyiben az Ajánlattevõ a részvények teljes ellenértékének átutalását nem teljesíti a zárónapot követõ második munkanap 10 órájáig, a Befektetési Szolgáltató a teljes vételár fedezetét biztosító bankgaranciát jogosult és köteles lehívni, és abból a részvények ellenértékét a Részvényesek részére megfizetni. Ha a részvények ellenértékének kifizetésére az eredményes vételi ajánlat zárónapját követõ öt munkanapon túl kerül sor, az Ajánlattevõ késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértékének megállapítására a Ptk (2) bekezdése alapján kerül sor. Ha az ellenérték megfizetésére a teljesítésre nyitva álló határidõ lejártától számított harminc napon belül sem kerül sor, a Részvényes elállhat a szerzõdéstõl. Az elállási szándékot a Részvényesnek a Befektetési Szolgáltatónál írásban kell bejelentenie. A bejelentés idõpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a Befektetési Szolgáltató az írásbeli bejelentést kézhez vette. A bejelentés alapján a Befektetési Szolgáltató, legkésõbb az ötödik munkanapon visszatranszferálja a Részvényes által megadott 14

15 értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra az értékpapírszámlára, amelyrõl a Részvényes részvényei a Befektetési Szolgáltatóhoz érkeztek. A Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén, az Ajánlattevõ köteles ennek tényét a tudomására jutásától számított két naptári napon belül bejelenteni a Felügyeletnek. A késedelmi kamat megfizetése, az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azt a jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza. Az ellenérték kifizetésére a Részvényes által, az elfogadó nyilatkozatban megjelölt valamelyik alábbi módon kerül sor: a.) a Részvényes által megjelölt, és hitelintézetnél vezetett bankszámlájára; vagy b.) a Részvényesnek a Befektetési Szolgáltató által vezetett, és már meglévõ ügyfélszámlájára történõ átutalással; vagy c.) a Részvényes által más, azaz nem a jelen vételi ajánlatot lebonyolító befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlájára történõ átutalással. Amennyiben a Részvényes nem határoz meg olyan számlát, amelyre az átutalás jogszerûen teljesíthetõ, vagy a Részvényes választása nem egyértelmû, a Részvényest illetõ ellenértéket a Befektetési Szolgáltató azon befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára utalja át, ahonnan a Részvényes a részvényeit a Befektetési Szolgáltatóhoz transzferálta, illetve ennek hiányában az Ajánlattevõ a Részvényes javára, a felelõs õrzés szabályai szerint legfeljebb a törvényi öt éves elévülési idõ elteltéig - õrzi, amíg az Részvényes nem határoz meg olyan számlát, amelyre az ellenérték jogszerûen átutalható. A magyar személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) hatálya alá tartozó magánszemély Részvényesek részére az ellenérték jövedelemadóelõleggel csökkentve kerülhet megfizetésre a vonatkozó hatályos rendelkezéseknek megfelelõen. A vonatkozó magyar adójogszabályok rövid összefoglalását a jelen vételi ajánlat ismerteti. Az Ajánlattevõ fenntartja a jogot (de nem köteles arra), hogy az illetékes hatóságtól megerõsítést kérjen a Részvényes adójogi státusza, valamint a 15

16 Részvényes árfolyamnyereségének igazolására esetlegesen benyújtott dokumentumok értelmezése tekintetében. A Részvényes az elfogadó nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy a Befektetési Szolgáltató, mint kifizetõ a Részvényesnek fizetendõ ellenértékbõl a feltételezett árfolyamnyereség alapján vonja le az adót, amennyiben a Részvényes által benyújtott igazolás a Befektetési Szolgáltató számára bármely okból nem elégséges vagy egyértelmû, és a Részvényes felé sem a Befektetési Szolgáltató, sem az Ajánlattevõ semmilyen felelõsséggel nem tartozik az esetleges szükségtelen adólevonás miatt. Az ellenérték a magyar adójogszabályok szerint devizabelföldinek minõsülõ Részvényeseknek forintban kerül kifizetésre, míg a magyar adójogszabályok szerint devizakülföldinek minõsülõ Részvényesek, az elfogadó nyilatkozatban választhatnak forintban vagy devizában történõ kifizetés között. Amennyiben az ellenértéket a Részvényes devizában kéri megfizetni, és erre az irányadó devizajogszabályok lehetõséget biztosítanak, az ellenérték a kifizetés értéknapján az ERSTE Bank Hungary Rt. hivatalos napi deviza eladási árfolyamán kerül átváltásra forintról devizára. Az Ajánlattevõ fenntartja a jogot (de nem köteles arra), hogy az illetékes hatóságtól megerõsítést kérjen a Részvényes devizajogi státuszát illetõen, és amennyiben az Ajánlattevõ bármely okból adódóan nem kap megerõsítést, a Részvényest illetõ ellenértéknek devizában történõ kifizetését a devizajogi státusz igazolásáig visszatartsa. Az Ajánlattevõ illetve a Befektetési Szolgáltató semmilyen körülmény esetén nem fizet kamatot a Részvények vételára után. A kifizetés akkor tekintendõ teljesítettnek, amikor a Részvények teljes ellenértékét a Befektetési Szolgáltató a Részvényes részére, az elfogadó nyilatkozatban megjelölt bankszámlára/ügyfélszámlára átutalja. Az Ajánlattevõt és a Befektetési Szolgáltatót nem terheli felelõsség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése után merült fel. Eredménytelen vételi ajánlat (sikertelen vételi ajánlat, vagy az Ajánlattevõ elállási jogának gyakorlása), vagy hatálytalan vételi ajánlat (ellenajánlat megtétele) esetén, az Ajánlattevõ és a Részvényes között, a részvények 16

17 átruházására irányuló szerzõdés nem jön létre, és az Ajánlattevõ a részvények ellenértékének megfizetésére nem köteles. Ezekben az esetekben az elfogadó nyilatkozat alapján transzferált dematerializált részvényeknek a Részvényes értékpapírszámláján történõ jóváírása iránt a Befektetési Szolgáltató öt munkanapon belül köteles intézkedni. A Részvényes az elfogadó nyilatkozatban köteles megjelölni azt az értékpapírszámlát, amelyre az átruházandó részvényeit eredménytelen, vagy érvénytelen ajánlat esetén transzferálni kéri. Amennyiben ilyen értékpapírszámlát a Részvényes nem jelöl meg, vagy az, az elfogadó nyilatkozatban nem egyértelmû, a Befektetési Szolgáltató a Részvényes részvényeit arra az értékpapírszámlára transzferálja, amely értékpapírszámláról az elfogadó nyilatkozat megtételekor a transzferálás történt a Befektetési Szolgáltatónak a KELER Rt.-nél vezetett értékpapírszámlájára. 8. Az ajánlat elfogadásával kapcsolatos költségek Az elfogadó nyilatkozat megtételétõl, valamint a részvényeknek a Befektetési Szolgáltató KELER Rt.-nél vezetett 35M. számú számlájára történõ transzferálásától kezdõdõen, a részvények teljes ellenértéke megfizetéséig felmerülõ transzfer, utalási és számlanyitási költségeket és díjakat az Ajánlattevõ viseli, míg a részvényeknek az átruházás érdekében történõ transzferálásával kapcsolatos költségek és díjak, valamint a Részvényes fogadó számlavezetõjének költségei és díjai a Részvényest terhelik. X. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK Az alábbiakban röviden összefoglalt, és a vételi ajánlattal kapcsolatos adózási tájékoztató általános jellegû, amely nem helyettesítheti a megfelelõ, és személyre szóló adójogi szaktanácsadást, amelynek elmaradásáért sem az Ajánlattevõ, sem a Befektetési Szolgáltató felelõsséget nem vállal! Az adójogszabályok a nyilvános ajánlattételi eljárás ideje alatt, illetve a részvények ellenértékének kifizetéséig módosulhatnak, ezért a Részvényes felelõssége, hogy igénybe vesz-e szakértõtõl személyre szóló pénzügyi-, jogi- és adótanácsot. 17

18 a.) A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletõségû társaságok: A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletõségûnek minõsülõ azon társaságok, amelyek elfogadják a jelen vételi ajánlatot, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao.) hatálya alá tartoznak, és a részvények eladásakor realizált árfolyamnyereség az adóalapjuk részét képezi. A társasági adó mértéke január 1. napjától 16 %. Az árfolyamnyereség után fizetendõ társasági adót a Részvényesnek kell bevallania és megfizetnie, ezért a Befektetési Szolgáltató, mint kifizetõ nem von le adóelõleget a részvényekért fizetendõ ellenértékbõl. b.) A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletõségû magánszemélyek: A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletõségû azon magánszemélyek, akik a vételi ajánlatot elfogadják, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja.) hatálya alá tartoznak. A magánszemély részvényesnek fõszabályként a részvények eladása során realizált árfolyamnyereség után 20% személyi jövedelemadót kell fizetnie. A személyi jövedelemadó-köteles árfolyamnyereség meghatározása során a részvény megszerzésére fordított érték és a részvényhez kapcsolódó járulékos költségek az értékesítendõ részvényekért fizetendõ ellenértékbõl levonásra kerülnek, s csak az így csökkentett összeg képezi az árfolyamnyereség adóalapját. Az ajánlati ellenértékbõl levonható, és a részvényhez kapcsolódó járulékos költség: a részvény megszerzésével, tartásával vagy átruházásával összefüggésben nyújtott, a Tpt. szerinti befektetési, vagy kiegészítõ befektetési szolgáltatási tevékenység ellenértékeként valamint a részvény megszerzésének alapjául szolgáló vételi (jegyzési) jog és a részvény átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértékeként a magánszemélyt terhelõ, igazolt összeg. Amennyiben az eredeti vételár hitelt érdemlõ igazolás hiányában nem határozható meg az Szja-tv. szerint, illetve a részvények megszerzésére nem az Szja-tv. 67. (9) bekezdés ca) cj) alpontjaiban meghatározott jogcímen vagy módon került sor, abban az esetben a részvény megszerzésére fordított összeg, amellyel az árfolyamnyereség csökkenthetõ lenne, nulla. Erre tekintettel, az elfogadó nyilatkozathoz lehetõség szerint minden esetben mellékelni kell nem késõbb, mint az ajánlat elfogadására nyitva álló idõszak zárónapjáig a részvények megszerzésére fordított összeget igazoló eredeti 18

19 dokumentumot, amely többek között lehet a részvények vételárát is feltüntetõ jegyzési elszámolás, számla, elismervény, illetve amennyiben a Részvényes a részvényeit magánforgalomban vásárolta, úgy a teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt adásvételi szerzõdés, amely a részvények vételárát is tartalmazza, valamint a részvények megszerzésére, illetve a részvények megszerzésével, tartásával és átruházásával kapcsolatban igénybe vett befektetési szolgáltatás díjaira fordított összeget igazoló okirat. Az Szja-tv. rendelkezése alapján, az árfolyamnyereség után fizetendõ 20 %- os mértékû adót a Befektetési Szolgáltatónak, mint kifizetõnek kell levonnia. Ennek megfelelõen a részvények ellenértékének kifizetésekor a Befektetési Szolgáltató megállapítja és az ajánlati árból levonja az árfolyamnyereség után fizetendõ személyi jövedelemadót, és azt megfizeti. Az árfolyamnyereséget és a levont adóelõleget a vételi ajánlatot elfogadó részvényes köteles a kifizetés évét követõ évben adóbevallásában feltüntetni. A Befektetési Szolgáltató a részvényes részére adóigazolást állít ki, és azt részére átadja. c.) A magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletõségû társaságok: A vételi ajánlatot elfogadó, és az évi LXXXI. törvény (Tao tv) szerint külföldi adóilletõségûnek minõsülõ és Magyarországon telephellyel nem rendelkezõ társaságok nem minõsülnek a magyar társasági adójogszabályok hatálya alá tartozó társaságnak, és a vételi ajánlat alapján általuk eladott részvények utáni esetleges árfolyamnyereséggel kapcsolatban Magyarországon nincs adókötelezettségük. d.) A magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletõségû magánszemélyek: A Befektetési Szolgáltató nem von le személyi jövedelemadó-elõleget azon magánszemélyeknek teljesített kifizetésekbõl, akik olyan országban rendelkeznek adóilletõsséggel, amely ország és Magyarország között van érvényes egyezmény a kettõs adózás elkerülésérõl, és az egyezmény a részvények átruházásával kapcsolatos árfolyamnyereséget mentesíti a magyarországi adófizetés alól. Azok a magánszemélyek, akik valamely kettõs adózás elkerülésérõl szóló egyezményre kívánnak hivatkozni, az elfogadó nyilatkozathoz csatolniuk kell az adóilletõségükre vonatkozó, a részvényes adózásának helye szerinti adóhatóság által kiállított, közjegyzõ által hitelesített és apostille-lal ellátott igazolás eredeti példányát, valamint - ha a 19

20 vonatkozó kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezmény szerint ennek jelentõsége van eredeti nyilatkozatot arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minõsül-e, ha az alkalmazandó kettõs adóztatás elkerülésére kötött egyezmény szerint e körülmény az adókötelezettséget befolyásolja, mindezek hiteles magyar nyelvû fordításával együtt. Egyéb esetekben a Befektetési Szolgáltató az árfolyamnyereségbõl 20 % adóelõleget von le a külföldi adóilletõségû magánszemélyektõl. Ezekben az esetekben az adófizetési kötelezettség megállapításakor és teljesítésekor a belföldi adóilletõségû magánszemélyekre vonatkozó rendelkezésekkel megegyezõen kell eljárni. XI. A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK RENDEZÉSE A jelen vételi ajánlattal összefüggõ, és a Tpt (3) bekezdésében lehetõvé tett valamennyi jogvita esetére, az Ajánlattevõ és a Részvényesek kikötik a Pénz- és Tõkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. Budapest, június 11. Gránicz János s.k. igazgatósági tag ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaság Ajánlattevõ 20

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15.

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA!

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA! NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa Street, Nicosia), mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ") - az értékpapírok

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

Puebla Utalványkibocsátó Kft. ELFOGADÓHELYI MEGÁLLAPODÁS

Puebla Utalványkibocsátó Kft. ELFOGADÓHELYI MEGÁLLAPODÁS Puebla Utalványkibocsátó Kft. ELFOGADÓHELYI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Puebla Utalványkibocsátó Kft. (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 41. cégjegyzékszám: 01 09 180590, adószám: 24754813-2-42,

Részletesebben

Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata OMV Hungária Ásványolaj Kft. 1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. emelet 5/a.), (továbbiakban:

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTSON A

Részletesebben

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános eladására A Magyar Nemzeti Bank által 2015. szeptember 1-én kelt, H-KE-III-798/2015. számú határozatával engedélyezett Tájékoztató

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB Magaslat II. Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURO TİKEVÉDETT Likviditási Alap elnevezéső befektetési alap befektetési jegyeit Alapkezelı: MKB Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel

Részletesebben

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót!

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót! Elfogadó nyilatkozat a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. összes "T" sorozatú, névre szóló törzsrészvénye vonatkozásában 1.601,- Ft ajánlati áron, a CALLUM Vagyonkezelõ Rt. 2002. július 29-én tett tõzsdei

Részletesebben

Az UniCredit Bank ATM hálózata

Az UniCredit Bank ATM hálózata Az UniCredit Bank ATM hálózata Budapesti ATM-ek Készpénz be/kifizetés Cím Hely Nyitva tartás Ki 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. volt UniCredit Bank fiók 0-24 óra Ki 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 UniCredit

Részletesebben

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából az UNGA (Herengracht

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek

OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Refining & Marketing 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 1.1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

HU-Budapest: Aszfalt 2011/S 78-128291 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Aszfalt 2011/S 78-128291 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128291-2011:text:hu:html HU-Budapest: Aszfalt 2011/S 78-128291 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM 2015/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 39/2015. (IX. 10. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg-ellátásról...

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62778-2013:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt 1. Melléklet FONTOS! A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlat 9. pontjában megadott bármely elfogadási helyre mellékleteivel együtt az Elfogadási Időszak zárónapjáig történõ eljuttatása feltétele

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: Bankár Zrt. ) által tett,

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015 A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. 2040 Budaörs, Malomkő u. 7. 2040 Budaörs, Szabadság út 40. 1032 Budapest Bécsi út 33-35, Bécsi Corner 1061 Budapest, Andrássy út 35. B 6500

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66110-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257063-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat)

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat) Melléklet 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye Település 2. Ajka Bródy Imre utca 4. 47.10332 17.56133 3. Budapest I. kerület, Széna tér 47.508686 19.027954 4. Budapest

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2008. OKTÓBER 1. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 1057/2008. (IX. 9.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata.

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata. NESTLÉ PNM 2015 Promóció hivatalos szabályzata. 1. A Promóció szervezője A "Nestlé Pick and Mix 2015 TESCO promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 35. SZÁM 2004. MÁRCIUS 29. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184642-2008:text:hu:html HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2012. április

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez 25452/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben