Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A Társaság neve: Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság Rövidített neve: Linamar Hungary Rt. 2. A Társaság székhelye: 5900 Orosháza, Csorvási út A Társaság fióktelepe: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út A Társaság fióktelepeket, képviseleteket, illetve kirendeltségeket létesíthet mind belföldön, mind külföldön az Igazgatóság határozata szerint. Ezeknek cégbírósági bejelentésérõl és közzétételérõl az Igazgatóság, vagy az általa meghatalmazott személy köteles gondoskodni. A TÁRSASÁG TARTAMA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE 4. A Társaság határozatlan idõre alakult. A Társaság a Mezõgazdasági Gépgyártó Vállalat Orosháza általános jogutódja, az átalakulás napja december 31 volt. A Linamar Hungary Rt. nyilvánosan mûködõ részvénytársaság. 5. A Társaság tevékenységi köre (TEAOR szerint): A Társaság fõ tevékenysége: 3430 ' 03 Közúti gépjármû, gépjármûmotor alkatrészeinek gyártása Egyéb tevékenységi körei: 2811 ' 03 Fémszerkezet gyártása 2851 ' 03 Fém felületkezelése 2852 ' 03 Fémmegmunkálás 2862 ' 03 Szerszámgyártás 2871 ' 03 Vas, acél tárolóeszköz gyártása 2875 ' 03 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozás 2912 ' 03 Szivattyú, kompresszor gyártása

3 2914 ' 03 Csapágy, erõátviteli elem gyártása 2952 ' 03 Bányászati, építõipari gép gyártása 2956 ' 03 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása 2972 ' 03 Nem villamos háztartási készülék gyártása 3430 ' 03 Közúti gépjármû, gépjármûmotor alkatrészeinek gyártása 4525 ' 03 Egyéb speciális szaképítés 4534 ' 03 Egyéb épületgépészeti szerelés 4545 ' 03 Egyéb befejezõ építés 5030 ' 03 Gépjármûalkatrész-kereskedelem 5181 ' 03 Szerszámgép-nagykereskedelem 5188 ' 03 Mezõgazdasági gép nagykereskedelme 5190 ' 03 Egyéb nagykereskedelem 7020 ' 03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7131 ' 03 Mezõgazdasági gép kölcsönzése 7134 ' 03 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 7310 ' 03 Mûszaki kutatás, fejlesztés 7487 ' 03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 7450 ' 03 Munkaerõ-közvetítés 2932 ' 03 Egyéb mezõgazdasági gép gyártása 2941 ' 03 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 2942 ' 03 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 2943 ' 03 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása 5186 ' 03 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme 5187 ' 03 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme 6. A Társaság alaptõkéje: ALAPTÕKE ÉS RÉSZVÉNYEK Ft, azaz nyolcszázötvennyolcmillió forint. 7. A Társaság részvényei 7.1. A Társaság alaptõkéje db, egyenként 100 Ft, azaz egyszáz forint névértékû névre szóló, egyenlõ és azonos tagsági jogokat megtestesítõ törzsrészvénybõl áll, amelyek az alábbi címletek formájában kerülnek kibocsátásra db 100,- Ft névértékû részvény 650 db 10 x 100,- Ft, azaz 1.000,- Ft-os összevont címletû részvény db 100 x 100,- Ft, azaz ,- Ft-os összevont címletû részvény db x 100,- Ft, azaz ,- Ft-os összevont címletû részvény 144 db x 100,- Ft, azaz ,- Ft-os összevont címletû részvény.

4 7.2 A részvények folyó sorszámozással és a Társaság nyomdai úton sokszorosított cégjelzésével vannak ellátva. Részvényeket az Igazgatóság csak abban az esetben bocsát ki, ha azok teljes mértékben befizetésre kerültek. A nyomdai úton elõállított részvényeken legalább a következõket kell feltüntetni: (a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét; (b) a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és névértékét; (c) a részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz fûzõdõ, az alapszabályban meghatározott jogokat; (d) a kibocsátás idõpontját, az alaptõke nagyságát és a kibocsátott részvények számát; (e) az Igazgatóság két tagjának aláírását; (f) az értékpapír kódját; (g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát. A dematerializált részvényeknél a fentieket a Gt-ben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történõ bejegyzése és az alaptõke, illetve ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérõ a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton elõállított részvény kiadását, illetve dematerializált részvény értékpapírszámlán történõ jóváírását. Az a részvény, amelyet a Társaságnak a cégjegyzékbe történõ bejegyzése, és az alaptõke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése elõtt állítanak ki, semmis. 7.3 A Társaságnak Budapesti Értéktõzsdére bevezetett ugyanazon részvénysorozatán, illetve a Társaság egy részvényfajtáján belül nem lehet több különbözõ névértékû részvény. A részvényes írásbeli kérésére az Igazgatóság a legközelebbi Közgyûlés napirendjére tûzi a névreszóló részvények bemutatóra szóló részvényekké történõ alakítását, illetve adott esetben a bemutatóra szóló részvények névreszóló részvényekké történõ átalakítását. Az indítványról a Közgyûlés a leadott szavazatok háromnegyedes többségével dönt. Az átalakítást a Társaság Közgyûlésének az indítványt jóváhagyó határozatától számított hatvan (60) napon belül kell végrehajtania. Az átalakítás költsége a kérelmezõ részvényest terheli.

5 Bármely részvényes - a saját költségére - kérheti az Igazgatóságtól az összevont címletû részvényeinek felbontását, az alapcímletû részvények kiadását. A Közgyûlés a részvényesek ilyen irányú írásbeli kérésének a következõ Közgyûlésen az Alapszabály egyidejû módosításával köteles eleget tenni, s az alapcímletû részvényeket a részvényeseknek kiadni, feltéve, hogy a részvényes az ezzel kapcsolatos költségeket elõzetesen megtéríti a Társaságnak. 7.4 Amennyiben a vonatkozó jogszabályok elfogadásra kerülnek és a Társaság, valamint részvényesei érdekei azt igénylik, a Társaság részvényeit dematerializált értékpapírokká alakíthatja át. A nyomdai úton elõállított részvény átalakítható dematerializált részvénnyé. Az átalakítás részletes szabályait az értékpapírokról szóló törvényi rendelkezések állapítják meg. 7.5 Abban az esetben, ha a Társaság Közgyûlése vagy Igazgatósága alaptõke emelést határoz el, a részvények ellenértékét a részvényjegyzéssel egyidejûleg teljes mértékben be kell fizetni, melynek elmulasztása esetén a részvényest a Társaság ügyvezetése 30 napos határidõ kitûzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszûnését eredményezi. A 30 napos határidõ eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidõ lejártát követõ napon megszûnik. Errõl a Társaság ügyvezetése a tagot írásban köteles értesíteni. RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA, A RÉSZVÉNYESI MEGHATALMAZOTT 8. Részvénykönyv 8.1 Az Igazgatóság a névre szóló részvényekrõl és a részvénytulajdonosokról részvényfajtánként Részvénykönyvet vezet, amely valamennyi részvénytulajdonosra vonatkozóan legalább a következõket tartalmazza: (a) (b) (c) (d) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) cége/neve; a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) székhelye/lakcíme; részvényfajtánként a részvénytulajdonos részvényeinek darabszáma, sorszáma és névértéke; és részvényszerzés idõpontja (i) (a szerzett darabszámokat külön feltüntetve) a Részvénykönyvbe történõ bejegyzés idõpontjával együtt.

6 Az Igazgatóság a részvényes írásbeli kérésére a Részvénykönyvbõl a részvényesre vonatkozó adatokról kivonatot készít. A részvényes a Részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részérõl az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a Részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínûsíti. 8.2 Az a személy, akinek a neve a Részvénykönyvben szerepel, ellenkezõ bizonyításig a Társaság részvényesének tekintendõ. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a Részvénykönyvbe bejegyezték. 8.3 A Társaság saját részvényét az alaptõkén felüli vagyonából a Gt-ben meghatározott feltételek szerint szerezheti meg. Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének a befizetésére nem került sor 8.4 A Társaság tulajdonában álló nyilvános kibocsátású saját részvények együttes névértékének összege nem haladhatja meg az alaptõke öt (5) %-át. A Társaság az így megszerzett saját részvények alapján szavazati jogot nem gyakorolhat és ezeket a részvényeket 1 éven belül köteles elidegeníteni. A saját részvény elidegenítése az Igazgatóság feladata. 8.5 A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvényes a névre szóló részvényt köteles bemutatni a társaságnak az adatváltozás részvénykönyvbe való bejegyzése céljából. Amennyiben a Részvénykönyvbe történõ bejegyzést kérõ a részvényeket letétbe helyezte és a jelentési, bejelentési, bejegyzési kötelezettség nem az értékpapír letétkezelõt terheli, akkor a bejegyzési kérelmében, illetve ahhoz kapcsolódóan részvényfajtánként a következõ adatokat köteles a Társaságnak megadni: (i) részvények sorszáma, darabszáma, névértéke; (ii) (iii) (iv) (v) részvények letéti igazolása, ha ilyen nincs, akkor a forgatmánnyal ellátott névre szóló részvény bemutatása; részvénytulajdonos cége/neve; részvénytulajdonos székhelye/lakcíme; és részvényszerzés idõpontja.

7 8.6 Az értékpapír törvényben (az évi CXI tv. és annak bármely módosítása, illetve a helyébe lépõ jogszabályok) meghatározottak szerinti befektetési vállalkozás a részvényessel írásban kötött szerzõdés alapján a részvényes meghatalmazottjaként (részvényesi meghatalmazott) saját nevében, a részvényes javára gyakorolhatja a Társasággal szemben a részvényesi jogokat. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a Részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történõ bejegyzését követõen gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét. A részvényesi meghatalmazott Részvénykönyvbe történõ bejegyzésének feltétele, hogy a (közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt) meghatalmazás egy példányát a Társaságnál letétbe helyezzék. A letétbe helyezett okirat megtekintését a Társaság Felügyelõ Bizottságánál az kezdeményezheti, akinek ehhez jogos érdeke fûzõdik a részvényesi jogai gyakorlásával összefüggésben vagy a Társaság mûködésével kapcsolatban törvényben meghatározott jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során. A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest a részvényessel kötött szerzõdésben meghatározott módon és idõben tájékoztatni a Társaság közzétett hirdetményeirõl, a Közgyûlés határozatairól, valamint a részvényesi jogok gyakorlása körében tett intézkedéseirõl és azok következményeirõl. A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest tájékoztatni a Társasággal kapcsolatban tudomására jutott minden, a részvényesi jogok gyakorlását befolyásoló információról, valamint a birtokába került okiratok tartalmáról, továbbá az okiratokat a részvényes kérésére vagy a szerzõdés megszûnése esetén a részvényesnek kiadni. A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén, illetve a részvényesi meghatalmazás visszavonásakor köteles haladéktalanul gondoskodni a Részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törlésérõl. A részvényesi meghatalmazott a Közgyûlést megelõzõen olyan idõben köteles a részvényestõl utasítást kérni, hogy a részvényesnek az utasítás megadásához kellõ idõ álljon rendelkezésére. 8.7 Közös tulajdonlás esetén, a tulajdonosok képviselõjének nevét a Részvénykönyvbe be kell vezetni. A Részvénykönyvre vonatkozó rendelkezések abban az esetben is alkalmazandók, ha a részvény feletti tulajdonjog nem átruházás útján változik meg A részvényes, ha korábban a Részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a Részvénykönyv vezetõje haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a Részvénykönyvbõl való törlésérõl. A törölt

8 adatoknak azonban megállapíthatónak kell maradnia. A bejelentés elmulasztásáért az átruházónak 100 Ft egyszeri és egyösszegû kötbért kell fizetni. Nem jegyezhetõ be a részvénykönyvbe (a) (b) az, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett; az, aki részvényét törvénynek vagy az alapító okiratnak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértõ módon szerezte meg. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA 9. A részvények átruházása A Társaság részvényei szabadon átruházhatók. A nyomdai úton elõállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik. Az átruházás a Társasággal szemben attól az idõponttól kezdve hatályos, amikor az új tulajdonos, ha pedig az új tulajdonos a 8.6. pontban megjelölt részvényesi meghatalmazottat bíz meg, akkor az új tulajdonos és a részvényesi meghatalmazott neve a Részvénykönyvbe bevezetésre kerül. Az átruházást a Társaság Igazgatóságának a részvény új tulajdonosa bejelenti az átruházó nyilatkozat és/vagy forgatmány vagy letéti igazolás bemutatásával és köteles megadni a 8.5. pontban foglalt adatokat. Az átruházásnak a Társasághoz történõ bejelentésénél a 8.8. szabályai az irányadók. 10. Közgyûlés KÖZGYÛLÉS, SZAVAZATOK A Társaság legfõbb szerve a Közgyûlés, amely a részvényesek összességébõl áll. A Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: (a) Alapszabály megállapítása és módosítása; (b) döntés a részvénytársaság mûködési formájának megváltoztatásáról; (c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszûnésének elhatározása; (d) a Gt ban foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak, ezen belül a vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelõ Bizottság tagjainak és a

9 könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; (f) döntés osztalékelõleg fizetésérõl; (g) döntés a részvények típusának átalakításáról; (h) döntés a nyomdai úton elõállított részvény dematerializált részvénnyé történõ átalakításáról; (i) az egyes részvénysorozatokhoz fûzõdõ jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; (j) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; (k) döntés ha e törvény másképp nem rendelkezik a saját részvény megszerzésérõl, továbbá a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról; (l) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény a Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe utal. (m) döntés a Társaság részvényeinek bármely tõzsdérõl, illetve jegyzési rendszerbõl történõ kivezetésének kérelmezésérõl; (n) bármely részvényvásárlási program vagy részvényosztalék program jóváhagyása és módosítása (ide nem értve az ilyen programok által megengedett módosításokat); (o) az Igazgatóság elfogadott ügyrendjének és az ügyrend Igazgatóság által elfogadott módosításának jóváhagyása; (p) a Felügyelõ Bizottság elfogadott ügyrendjének és az ügyrend Felügyelõ Bizottság által elfogadott módosításának jóváhagyása; 11. Évi Rendes Közgyûlés Évi rendes Közgyûlést minden évben egyszer, május 31-ig kell tartani. Az évi rendes Közgyûlés napirendjén legalább a következõknek kell szerepelnie: (a) (b) (c) Az Igazgatóság jelentése a Társaság elõzõ üzleti évben kifejtett tevékenységérõl. Az Igazgatóság beszámolója az éves pénzügyi jelentésekrõl, eredménykimutatásról és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására. A Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése az éves pénzügyi jelentésekrõl, eredménykimutatásról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról.

10 (d) A pénzügyi jelentések (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása, a nyereségfelosztás és az osztalékmegállapítás kérdésében való határozathozatal. 12. Rendkívüli Közgyûlés Rendkívüli Közgyûlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság mûködése szempontjából szükségesnek tartja, továbbá a Felügyelõ Bizottság, valamint a Cégbíróság a Társasági törvényben meghatározott esetekben. A szavazatok legalább öt (5) százalékát kitevõ részvényesek bármikor kérhetik az ok és a cél megjelölésével a Közgyûlés összehívását. Ennek az Igazgatóság 30 napon belül köteles eleget tenni. Ha az ügyvezetés ennek 30 napon belül nem tesz eleget, a Közgyûlést az indítványtevõ tagok kérelmére a Cégbíróság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül. 13. A Közgyûlés összehívása 13.1 A Közgyûlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon, a tervezett Közgyûlést megelõzõen legalább harminc (30) nappal az Igazgatóság, illetve a 12. pont vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megjelölt más jogosult személy nyilvánosan közzéteszi a 34. pontban foglaltak szerint. A részvényeseket, az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a Közgyûlés összehívásáról a fenti határidõ figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell. A Közgyûlést kizárólag a Társaság székhelyének megfelelõ országban, Magyarországon lehet megtartani Minden Közgyûlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyûlés helyét, napját és idõpontját, a Közgyûlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendõ Közgyûlés idõpontját A közzétett napirenden nem szereplõ ügyben a Közgyûlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárulnak. 14. Határozatképesség, szavazás a Közgyûlésen 14.1 A Közgyûlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselõ részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselõje útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni és azt a Közgyûlési meghívóban megjelölt helyen

11 és idõben, de legkésõbb a Közgyûlés kezdetekor a jegyzõkönyvvezetõnek át kell adni. A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy Közgyûlésre és annak határozatképtelensége miatt újra összehívott Közgyûlésre szól. Érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyûlés folytatására is Amennyiben a Közgyûlés a kitûzött idõpontot követõen harminc (30) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyûlést az eredeti Közgyûlés idõpontját követõ egy (1) óra és tizenöt (15) nap közötti idõpontra kell kitûzni. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyûlés idõpontját az eredeti hirdetményben kell közzétenni. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyûlés az eredeti napirenden szereplõ ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes A Közgyûlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes és részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve a Közgyûlés napján a Részvénykönyvben szerepel. A Részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a Közgyûlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás lebonyolíthatóságát. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a Közgyûlést megelõzõ 10. és 5. értéktõzsdei munkanapok közötti idõszakra eshet A szavazás módját - nyílt vagy titkos szavazás - mindenkor a Közgyûlés állapítja meg. A Közgyûlés szavazatszámláló bizottságot választ, melynek tagjaira a Közgyûlés elnöke tesz javaslatot. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményérõl írásbeli jelentést tesz, amit a Közgyûlés elnöke ismertet és csatol a Közgyûlési jegyzõkönyvhöz A Közgyûlés a 10. (a), (b), (c), (g), (i), (j), (m), (n), (o) pontokban felsorolt ügyekben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz. A tartózkodás nem minõsül leadott szavazatnak és a határozatképességet nem befolyásolja. A Közgyûlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményezõ döntést, ha bármely befektetõ elõzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy vételi ajánlatot tesz a tõzsdei szabályoknak megfelelõen A Közgyûlés határozatait az Alapszabály pontjában foglalt eseteken kívül - egyszerû szótöbbséggel hozza meg A részvényhez fûzõdõ szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Összevont címletû részvények esetén ez annyi szavazatot jelent, ahány 100,- forintos névértékû részvénybõl áll az összevont címletû részvény.

12 Az ideiglenes részvény értékpapír, amelyre a névre szóló részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történõ bejegyzésével válik érvényessé. Az ideiglenes részvénnyel a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolja A Közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell vezetni és a Közgyûlésen résztvevõkrõl jelenléti ívet is kell készíteni a társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával. 15. A Közgyûlés Elnöke 15.1 A Közgyûlés elnökét a Közgyûlésen jelenlévõk közül a Közgyûlés egyszerû szótöbbséggel választja. Ugyanez az eljárás irányadó a szavazatszámlálók és jegyzõkönyv hitelesítõ választására is, azzal, hogy a Közgyûlési jegyzõkönyv hitelesítõje csak részvényes, illetve annak képviselõje lehet A Közgyûlés elnöke kijelöli a jegyzõkönyvvezetõt, elnököl a tanácskozáson a napirend alapján, megadja és megvonja a szót, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a Közgyûlés határozatait. 16. Igazgatóság tagjai IGAZGATÓSÁG 16.1 Az Igazgatóság hat (6) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyûlés választja meg három (3) éves idõtartamra. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. Idõközi választással az Igazgatóság tagjává választott Igazgatósági tag megbízatása az Igazgatóság többi tagja megbízatásának lejártáig tart Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerû többséggel választja meg elnökét A Társaság vezérigazgatója tagja az Igazgatóságnak. Az Igazgatóság elnöke illetõleg tagjai, beleértve a vezérigazgatót is, választott tisztségüket nem munkaviszony keretében látják el. A vezérigazgatót az Igazgatóság tagjaként a Közgyûlés választja meg, illetõleg hívhatja vissza. A Társaságot önállóan jegyezheti. Hatáskörét az Alapszabály és a Közgyûlés határozza meg és a Közgyûlés dönt a díjazásáról is.

13 A vezérigazgató irányítja a Társaság operatív munkáját és áll a munkaszervezet élén. A jogszabályok, az Alapszabály, valamint a Közgyûlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között egyéni felelõsséggel látja el feladatait. Minden olyan kérdésben jogosult dönteni, amely nem tartozik a Közgyûlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe. A vezérigazgató hatásköre és feladatai: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) a Társaság belsõ munkaszervezetének kialakítása; a Társaság operatív munkájának intézése és irányítása; a Társaság ügyeinek intézése, és képviselete önálló aláírási joggal; a Társaság gazdaságos tevékenységének szervezése, fejlesztése, irányítása és ellenõrzése; a Társaság ügyvitelének kialakítása, szervezése, belsõ szabályok elkészítése, a könyvvezetés, a bizonylati és okmányfegyelem, valamint a devizahatósági elõírások betartása és betartatása; az éves beszámoló és az üzleti jelentés, valamint az üzleti tervek elkészítése az Igazgatóság részére; a humánpolitikai feladatok összefogása; gyakorolja a munkáltatói jogkört a Társaság munkaszervezetének dolgozói felett. 17. Az Igazgatóság Ügyrendje 17.1 Az Igazgatóság maga állapítja meg a szervezeti és mûködési rendjét (Ügyrend) azzal a korlátozással, hogy az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha legalább három (3) Igazgatósági tag jelen van az ülésen. Az Igazgatóság Ügyrendje határozza meg azokat a dokumentumokat, melyek (angolul és magyarul) az Igazgatóság minden egyes tagjának három (3) munkanappal az Igazgatóság ülése elõtt megküldendõk, kivéve, ha az Igazgatóság adott tagjával másként állapodnak meg Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy bármely két tagja hívhatja össze. Az erre vonatkozó felhívást az ülés napirendjével együtt nyolc (8) nappal az ülés idõpontját megelõzõen kell az érintettekhez eljuttatni, kivéve, ha az Igazgatóság Ügyrendje másképp rendelkezik. Az Igazgatóság az Igazgatóság elnökének vagy bármely két tagjának kezdeményezésére jogosult írásban, ülés tartása nélkül is határozatot hozni. Az ez esetben követendõ eljárási rendet az Igazgatóság Ügyrendje tartalmazza. Igazgatósági ülést háromhavonta legalább egyszer kell tartani. 18. Az Igazgatóság összehívása 18.1 Az Igazgatóság elnöke összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az Igazgatósági ülésrõl készítendõ jegyzõkönyv vezetõjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

14 18.2 Az Igazgatóság ülésein az Igazgatóság határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza Az Igazgatóság köteles összehívni a Közgyûlést a Gt-ben kötelezõen elõírt esetekben is. 19. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai 19.1 Az Igazgatóság hatásköre és feladatai a következõk: (a) a jelen Alapszabály 10. pontjában felsorolt, a Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslatok elkészítése és Közgyûlés elé terjesztése; (b) a Cégbírósághoz intézendõ bejelentések megtétele; (c) a Társaság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása; (d) gondoskodik a Társaság pénzügyi könyveinek vezetésérõl; (e) dönt és intézkedik mindazon a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe; (f) dönt a Társaság éves és középtávú összevont terveirõl; (g) törölve (h) a Társaság dolgozói közül a cégjegyzésre jogosult személyek kijelölése és a cégjegyzési jogok korlátozásának meghatározása; (i) (j) dönt az új részvényesek Részvénykönyvbe történõ bejegyzésérõl; döntés az alaptõke zártkörû felemelésérõl a Közgyûlés és a jelen Alapszabály által meghatározott feltételekkel Az Igazgatóság jogosult a Társaság alaptõkéjét új részvények kibocsátásával zárt körben felemelni. Az alaptõkeemeléshez az Igazgatóság egyhangú határozatára van szükség. Az Igazgatóság nem jogosult új részvényfajtához tartozó részvények kibocsátását elrendelni. Az Igazgatóság nem jogosult a tartalékot alaptõkévé átalakítani. Az Igazgatóság saját hatáskörén belül történõ alaptõkeemelésnél jogosult meghatározni a piaci ár figyelembevételével a kibocsátási, illetve részvényosztalék esetén az átváltási árat, a jegyzési idõszakot, a jegyzés és allokáció feltételeit, a tõkeemeléssel kapcsolatos dokumentumokat a Cégbírósághoz benyújtani, szerzõdéseket kötni, bármely dokumentumot vagy tájékoztatót aláírni. A piaci ár meghatározásánál az Igazgatóság figyelembe veszi a kibocsátást megelõzõ 90 nap átlagárának súlyozott átlagát a kibocsátási árfolyam meghatározásakor Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptõkeemelésre öt (5) évre szól. Az Igazgatóság által történõ alaptõkeemelés legmagasabb összege nem lehet nagyobb évente az alaptõke 25%-ánál, és nem lehet több az öt év alatt összesen forintnál. Mindez december 31. napjáig terjedõ idõszakra vonatkozik.

15 20. A Felügyelõ Bizottság tagjai FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG 20.1 A Felügyelõ Bizottság három (3) tagból áll. Tagjait a Közgyûlés választja meg három (3) éves idõtartamra. A munkavállalói képviseletet ellátó Felügyelõ bizottsági tag megválasztása az Üzemi Tanács jelölése alapján történik. Idõközi választással választott Felügyelõ bizottsági tag megbízatása a Felügyelõ Bizottság tagjai megbízatásának lejártáig tart A Felügyelõ Bizottság tagjai maguk közül egyszerû szótöbbséggel elnököt választanak A Felügyelõ Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelõ Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzõkönyvvezetõt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét A Felügyelõ Bizottság ülését annak bármely két tagja is összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha ez irányú kérésüket az elnök nyolc (8) napon belül nem teljesíti. 21. A Felügyelõ Bizottság hatásköre 21.1 A Felügyelõ Bizottság hatásköre: (a) (b) (c) (d) a Közgyûlés elé terjesztendõ valamennyi fontos jelentés, továbbá a pénzügyi jelentések (mérleg, eredménykimutatás és cash-flow kimutatás) megvizsgálása és arról jelentés tétele a Közgyûlésnek; a Közgyûlés haladéktalan összehívása abban az esetben, ha a társasági törvénybe vagy jelen Alapszabályba ütközõ intézkedéseket vagy a Társaság érdekeit sértõ mulasztásokat avagy visszaéléseket tapasztal; a Társaság vezetésének felügyelete; a társasági törvényben elõírt egyéb feladatainak ellátása Szervezeti és ügyrendjét a Felügyelõ Bizottság maga állapítja meg és a Közgyûlés elé terjeszti jóváhagyásra. KÖNYVVIZSGÁLÓ 22. A Társaságnál egy, a Közgyûlés által választott könyvvizsgáló mûködik. A könyvvizsgáló megbízatása egy éves idõtartamra szól. 23. A könyvvizsgáló feladata

16 (a) (b) (c) a Társaság üzleti könyveinek ellenõrzése; a Közgyûlés számára a Társaság pénzügyi jelentéseinek, valamint a nyereségfelosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó Igazgatósági indítványnak a megvizsgálásáról (mérleg, eredménykimutatás és cashflow kimutatás) szóló jelentés készítése; a társasági törvényben meghatározott egyéb kötelezettségek teljesítése. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE 24. A Társaság cégjegyzésére jogosultak (a) (b) az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan; két Igazgatósági tag együttesen; 25. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel elõírt, elõnyomtatott cégnév alá a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti saját névaláírásukat csatolják. A PÉNZÜGYI JELENTÉSEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA 26. A Társaság üzleti éve január 1-tõl december 31-ig tart. 27. Minden pénzügyi év végét követõ öt (5) hónapon belül a Társaságra vonatkozó pénzügyi jelentést (mérleget és eredménykimutatást) el kell készíteni angol és magyar nyelven a magyar, valamint a nemzetközi (IAS) számviteli szabályok szerint. A Társaság elkészíti az értékpapír törvény által meghatározott jelentéseket, valamint azon tõzsde által elõírt pénzügyi jelentéseket, amelyre a Társaság részvényei bevezetésre kerültek. 28. Az alaptõke terhére a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot megállapítani vagy fizetni nem szabad. 29. Osztalékra, részvényeik arányában, azok jogosultak, akik a Részvénykönyvben az osztalékot megállapító Közgyûlés napján részvényesként szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétõl számított öt (5) év elteltével évül el. 30. Az osztalék az ezt megállapító évi rendes Közgyûlés napját követõ harmincadik (30.) napon válik esedékessé. 31. A Társaság (a 19.1(l) és 19.2 pontban foglalt részvényosztalék esetét kivéve) az osztalékot banki, postai átutalással vagy készpénzben fizeti ki. A Társaság a

17 banki, postai átutalást a részvényes (közös képviselõ) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényesnek a Részvénykönyvben feltüntetett címére vagy más, a részvényes által megjelölt címre vagy a részvényes által megjelölt bankszámlára. Az osztalék összegét a Társaság pénztáránál személyesen is át lehet venni, ha ilyen szándékról a részvényes az esedékességet megelõzõen legalább tizenöt (15) nappal írásban értesítette a Társaságot. 32. Az osztaléknak a részvényes által történõ késedelmes felvétele miatt a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli. HIRDETMÉNYEK 33. Amennyiben jogszabály kifejezetten mást nem ír elõ, a Társaság a hirdetményeit a Magyar Tõkepiac címû országos napilapban jelenteti meg. A közgyûlési hirdetményt egy ízben teszi közzé a tervezett Közgyûlést megelõzõen legalább harminc (30) nappal, és köteles azokat ajánlott levél útján is elküldeni a névreszóló részvényeknek a Részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosai részére. 34. A jelen Alapszabályból eredõ, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülõ bármely jogvita eldöntésére a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A TÁRSASÁG MEGSZÛNÉSE, VÉGELSZÁMOLÁS 35. A Társaság megszûnik, ha (a) (b) (c) (d) a Közgyûlés elhatározza jogutód nélküli megszûnését; a Társaság más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik vagy más társasági formába átalakul; a Cégbíróság megszûntnek nyilvánítja; a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 36. Ha a Társaság felszámolási vagy végelszámolási eljárás során megszûnik, a részvényes a felszámolás vagy a végelszámolás eredményeként jelentkezõ felosztható vagyon részvényeivel arányos hányadára jogosult.

18 37. Záró rendelkezések: Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokról szóló évi CXLIV. törvény rendelkezései az irányadók. 38. A Társaság aktuális tisztségviselõi, a könyvvizsgáló és a Felügyelõ Bizottság tagjai: 38.1 Az Igazgatóság tagjai: Frank J. Hasenfratz, az Igazgatóság elnöke (an: Schäffer Anna, cím: R.R. No. 1. Arris, Ontario, N1K 1B2, Canada) Ivanics János, vezérigazgató (an: Takács Teréz, cím: 5900 Orosháza, Lehel u. 16.) Newton Linda Susan, igazgatósági tag (an: Margaret Földesy, cím: 67 Queen Street, Guelph, Ontario, N1E 4R9, Canada) Havasi Márton, igazgatósági tag (an: Schäffer Anna, cím: 2823 Vértessomló, Felszabadulás u. 14.) Havasi Csaba, igazgatósági tag (an: Herengel Gabriella, belföldi cím: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 41., külföldi cím: 8 Old Colony Trail, Guelph, Ontario, N1G 4A4, Canada) Antalpéter Tibor, igazgatósági tag (an: Dobai Viktória, cím: 1025 Budapest, Kavics u. 11.) Megválasztásuk május 31. napjáig szól Könyvvizsgáló: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft (H-1077 Budapest, Wesselényi u. 16.) Könyvvizsgálatért felelõs személy: Renner Mónika (an: Nagy Ilona, cím: 1201 Budapest, Berkenye sétány 1., VI/37., kamarai tagsági száma: ) Megválasztása május 31. napjáig szól A Felügyelõ Bizottság tagjai: George Sims (an: Mrs. Henderson, cím: 16 Summer Place, Cambridge, Ontario, Canada) dr. Bándy Rezsõ (an: Macsó Róza, cím: 5900 Orosháza, Thököly u. 17.) Csontos Sándor (an: Katona Margit, cím: 5900 Orosháza, Tass u. 2/A, I/4.) Megválasztásuk május 31. napjáig szól.

19 Kelt: Orosházán, december hó 15. napján A BÁNDY & BÁNDYNÉ Ügyvédi Iroda (5900 Orosháza, Thököly u. 17.), ügyintézõ: dr. Bándy Rezsõ hivatalosan igazolom azt, hogy ezen egységes szerkezetbe foglalt okirat megegyezik a Linamar Hungary Rt. Alapszabályával és annak december hó 15. napjáig az Igazgatósági ülésen hozott határozatokkal bekövetkezett Alapszabály módosításaival. Ellenjegyezte: Orosházán, december hó 15. napján

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság ALAPSZABÁLY amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság részvényesei által a következõk szerint

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

"4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer

4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vidám Park Zrt. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 2028/2010 (X. 27.) számú határozatával a Társaság 2010.

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

PannErgy. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

PannErgy. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság Felelõs Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktõzsde Felelõs Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelõen PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa A PannErgy Nyrt.

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA!

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA! NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa Street, Nicosia), mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ") - az értékpapírok

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu ALAPSZABÁLY amely az 1992. június 1-én és 2005. november 07-én, valamint 2012. március 26-án és 2015. március 30-án módosított Alapszabályt a 2004. évi CXV. törvény (Lsztv.), valamint a 2011. évi LXXVI.

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2008. április 28. napjának 12

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY A részvénytársaság ("Társaság") cégneve a következő: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Röviden: Németül: Rövid

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND

IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Társaság

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN 6. a. A polgári jogi jogviszony alanyai. A jogképesség és a cselekvõképesség

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához A pótlap az Új Polgári Törvénykönyv, továbbá az Új Polgári Törvénykönyv átmeneti rendelkezések című kiadványok 2014. január 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7621 Pécs, Király u. 27. A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. (2) Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.)

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) Az 1995. június 9-i alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt a Társulat 2004. március 27-én megtartott

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), mint alapító a gazdasági

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2006. április 28-án tartott évi rendes közgylésérl Közgylés helyszíne: a Budapesti Elektromos Mvek

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2006. április 28-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában

Részletesebben