ALAPSZABÁLY A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY amely a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság részvényesei által a következõk szerint került meghatározásra: 1. A társaság cégneve és székhelye, telephelye: 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság Rövidített cégnév: Budapesti Ingatlan Rt A társaság székhelye: Budapest, III. Polgár u A társaság telephelye:1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u A társaság idõtartama A társaság határozatlan idõtartamra alakul. A társaság a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) általános jogutóda, az átalakulás idõpontja január A társaság tevékenységi köre A társaság fõ tevékenysége: 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4511 Épületbontás, földmunka 4521 Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építés 4522 Tetõszerkezet-építés, tetõfedés, vízszigetelés 4523 Autópálya, út, repülõtér, sport játéktér építése 4525 Egyéb speciális szaképítés 4531 Villanyszerelés 4532 Szigetelés 4533 Víz-, gáz-, fûtésszerelés 4534 Egyéb épületgépészeti szerelés 4541 Vakolás 4542 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4543 Padló-, falburkolás 4544 Festés, üvegezés 4545 Egyéb befejezõ építés 5020 Gépjármûjavítás 5511 Szállodai szolgáltatás, étteremmel 5523 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 6321 Szárazföldi szállítást segítõ tevékenység

2 6523 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység 7011 Ingatlanberuházás, - eladás 7012 Ingatlanforgalmazás 7031 Ingatlanügynöki tevékenység 7032 Ingatlankezelés 7414 Üzletviteli tanácsadás 7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 7470 Takarítás, tisztítás 7484 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás 4. A társaság saját tõkéje, alaptõkéje 4.1. A társaság saját tõkéje az január 31-i állapot szerint Ft azaz Kettõmilliárd kilencszáznyolcvanhárommillió kilencszázötvenötezer forint A 4.1. pontban meghatározott saját tõkéjét képezi a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft-nek az 1. sz. mellékletként csatolt átalakulási vagyonmérlegtervezetében kimutatott ,-Ft, azaz Kettõmilliárd kilencszáznyolcvanhárommillió kilencszázötvenötezer forint értékû vagyona, melyet az Állami Vagyonügynökség az január 31-én kelt alapító okirat aláírásával egyidõben a társaság rendelkezésére bocsátott és tulajdonába adott. Az átalakuló társaság vagyonmérleg tervezetét a Coopers and Lybrand független könyvvizsgáló ellenõrizte és ellenjegyezte A társaság alaptõkéje (jegyzett tõkéje) ,- Ft, azaz Kettõmilliárdötszáznyolcvanhárommillió-kettõszázhúszezer forint. A társaság alaptõkéje db, azaz kettõmillió-ötszáznyolcvanháromezerkettõszázhúsz darab, egyenként 1.000,-Ft, azaz egyezer forint névértékû, névre szóló nyomdai úton elõállított törzsrészvénybõl áll. A részvények kibocsátási értéke a névértékkel egyezik meg. Minden 1.000,- Ft névértékû részvény 1 (egy) szavazatot biztosít. 5. A társaság alapítója A társaság alapítója: Állami Vagyonügynökség (Budapest, XIII., Pozsonyi út 56.), jogutódja: az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. (Budapest, XIII., Pozsonyi út 56.). 6. A részvényesek jogai és kötelezettségei 6.1. A részvényes köteles a részvény névértékének vagy ha az magasabb, kibocsátási értékének szolgáltatására. Ezen felelõssége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért - a Gt.-ben meghatározott kivételektõl eltekintve - a részvényes egyebekben nem felel. 2

3 A részvény akkor számít teljesen befizetettnek, ha a részvényes a részvény névértékére, és a névértéket meghaladó kibocsátási értékére esõ teljes összeget a társaságnak befizette, illetve a nem pénzbeni betétet a társaság rendelkezésére bocsátotta és tulajdonába adta A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes a szolgáltatástól számított öt évig felelõs a társasággal szemben azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az Alapszabályban megjelölt mértéknek megfelelt. Ezen idõszakon belül bekövetkezett tulajdonosváltozás nem érinti a hozzájárulást szolgáltató tag felelõsségét (alapítói felelõsség) Nem pénzbeli hozzájárulás késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés elmulasztása esetén a részvényes köteles kötbért fizetni. A kötbér napi mértéke az apport értékének 1 ezreléke. A nem pénzbeli hozzájárulás késedelmes teljesítése, vagy nem teljesítése esetén az Igazgatóság érvényesítheti a részvényessel szemben a társaságnak a késedelmi kötbéren felüli kárát. A kár bekövetkeztének bizonyítása a társaságot terheli A pénzbeli hozzájárulás késedelmes befizetése, vagy a befizetés elmulasztása esetén a részvényes köteles a késedelembe esés napjától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelõ mértékû késedelmi kamat megfizetésére. A pénzbeli hozzájárulás késedelmes teljesítése, illetve nem teljesítése esetén az Igazgatóság érvényesítheti a részvényessel szemben a társaságnak a késedelmi kamaton felüli kárát. A kár bekövetkeztének bizonyítása a társaságot terheli Nem gyakorolhat részvényesi jogokat a részvény tulajdonosa, ha olyan részvény kerül a tulajdonába, amellyel a törvény vagy az Alapszabály értelmében nem rendelkezhet A részvényeseket megilletõ kisebbségi jogok: - A szavazatok legalább 1/10-ét képviselõ részvényesek a közgyûlés összehívását az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik. Amennyiben az Igazgatóság ezen kérelemnek 30 napon belül nem tesz eleget, úgy a közgyûlést a részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül. A Cégbíróság ebben az esetben a közgyûlés összehívására akkor köteles, ha az indítványtevõ részvényesek a szükséges költségeket megelõlegezik, és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. - A szavazatok legalább 1/10-ét képviselõ részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tûzzön a közgyûlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyûlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétõl számított nyolc napon belül gyakorolhatják. 3

4 - Ha a közgyûlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó számviteli törvény szerinti beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében elõfordult valamely eseményt könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve ha a közgyûlés ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellõzte, ezt a vizsgálatot a leadható szavazatok legalább 1/10-ed részét képviselõ részvényesek kérelmére a Cégbíróság elrendeli. Az erre irányuló kérelmet a közgyûlés megtartásától számított 30 napon belül kell elõterjeszteni. - Ha a közgyûlés elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a tagok az igazgatóság tagjai vagy a felügyelõ bizottsági tagok illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá ha az ilyen indítvány tárgyában a közgyûlés a határozathozatalt mellõzte, a leadható szavazatok legalább 1/10-ed részét képviselõ részvényesek a követelést a közgyûlés napjától számított 30 napon belül a társaság nevében bírósági keresettel maguk érvényesíthetik Bármely részvényes, továbbá az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság bármely tagja kérheti a közgyûlés által hozott jogsértõ határozat bírósági felülvizsgálatát. A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstõl számított 30 napon belül a társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított 90 napos jogvesztõ határidõ elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást. Nem illeti meg ez a jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához - tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés esetét kivéve - maga is hozzájárult. 7. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei 7.1. A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történõ bejegyzése és az alaptõke, illetve a kibocsátási érték teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton elõállított részvény kiadását. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó elõírások betartásával, nyomdai úton kell elõállítani, illetve nyilvántartani Az egy részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletû részvényként is kibocsáthatóak, továbbá a kibocsátást követõen a részvényes kérésére összevont címletû részvénnyé alakíthatóak át. Az összevont címletû részvény - a részvényes kérésére - utóbb kisebb címletû összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénysorozatra meghatározott névértékû részvényekre bontható. A részvényesnek a részvények összevonására illetve felbontására vonatkozó kérelmét az igazgatóság részére kell megküldenie. A társaság hat hónapon belül köteles a részvényesnek a részvények összevonására vagy felbontására irányuló kérelmének eleget tenni. 4

5 A részvények összevonásának, illetve felbontásának költségeit elsõ ízben a társaság viseli, minden további összevonással, illetve felbontással kapcsolatos költséget a részvényes visel A nyomdai úton elõállított részvényen legalább a következõket kell feltüntetni: a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét, b.) a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és névértékét, c.) a részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz fûzõdõ, az alapszabályban meghatározott jogokat, d.) a kibocsátás idõpontját, az alaptõke nagyságát és a kibocsátott részvények számát, e.) az igazgatóság két tagjának aláírását, f.) az értékpapír kódját, g.) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát A részvényt osztalékszelvényekkel és újabb osztalékszelvények felvételére jogosító kuponnal ellátva kell kinyomtatni. A részvény, a részvényhez tartozó osztalékszelvények és kupon kizárólag együtt forgalomképesek. Minden egyes részvényhez osztalékszelvény ív tartozik, amely 10 db szelvényre tagozódik. Az osztalékszelvények az ahhoz tartozó részvénnyel azonos sorozattal és számozással, a társaság nyomdai úton sokszorosított cégjegyzésével, valamint annak az évnek az évszámával vannak megjelölve, amely évben az osztalék felvehetõ A részvény megsemmisülése, elvesztése esetében az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A részvény megrongálódása esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelõen - névre szóló részvényeknél a részvénykönyv adatai alapján - új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható. A részvényes a polgári jog szabályai szerinti felelõsséggel tartozik a részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért A névre szóló részvény bemutatóra szóló részvénnyé való átalakítása felülbélyegzés, vagy részvénycsere útján történik A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a névre szóló részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvények és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértõ módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a Gt. és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhetne meg. 5

6 8. A részvénykönyv 8.1. A részvénytársaság igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnyel rendelkezõ részvényesrõl részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselõ nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat Nem jegyezhetõ be a részvénykönyvbe a.) az aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett, b.) az, aki részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértõ módon szerezte meg." 8.3. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvényátruházását az átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A részvényesnek a részvénykönyvbõl való törlését követõen a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni A részvénykönyvbe történõ bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak: - a részvény átruházásról szóló szerzõdés, illetve az eladó és a vevõ közös nyilatkozata a tulajdon átruházásának megtörténtérõl, - maga a részvény forgatmánnyal ellátva, - az öröklés, illetve a jogutódlás tényét bizonyító vagy igazoló okirat A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részérõl az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínûsíti. 9. A részvénytársaság közgyûlése 9.1. A közgyûlés a társaság legfõbb szerve, amely a részvényesek összességébõl áll. A közgyûlés jogosult az Igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása, b.) döntés a részvénytársaság mûködési formájának megváltoztatásáról, 6

7 c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszûnésének elhatározása, d.) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelõ bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, f.) döntés osztalékelõleg fizetésérõl, g.) döntés a részvények típusának átalakításáról, h.) döntés a nyomdai úton elõállított részvény dematerializált részvénnyé történõ átalakításáról, i.) az egyes részvénysorozatokhoz fûzõdõ jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, j.) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, k.) döntés - ha a gazdasági társaságokról szóló hatályos törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzésérõl, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, l. ) döntés a társaság részvényeinek tõzsdérõl történõ kivezetésérõl, m.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe utal, A kizárólagos közgyûlési hatáskörbe tartozó ügyeken kívül a közgyûlés hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyek eldöntését a közgyûlés magához vonta, valamint azok, amelyeket a társaság igazgatósága vagy felügyelõ bizottsága a közgyûlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik A közgyûlés rendes vagy rendkívüli közgyûlés Rendes közgyûlést minden év április 30-ig kell megtartani. Az évi rendes közgyûlés tárgya: - az Igazgatóság jelentése az elõzõ évi üzleti tevékenységrõl, - az Igazgatóság elõterjesztése a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról és javaslata az adózott eredmény felhasználására, - a Felügyelõ Bizottság jelentésének ismertetése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, - a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról, - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról, - az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása, 9.5. Rendkívüli közgyûlést kell összehívni, ha: - azt az elõzõ közgyûlés elrendelte, - az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság, a könyvvizsgáló indítványozza, - a szavazatok legalább 1/10-ét képviselõ részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - az Igazgatóságtól kérik, - a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot, - az Igazgatóság, vagy a Felügyelõ Bizottság tagjainak száma 3 fõ alá csökken, - új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé, - a társaság a fizetéseit megszüntette, fizetõképességét elvesztette és vagyona a tartozásokat nem fedezi, 7

8 - a társaság saját tõkéje a Gt (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökken, - minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen okirat szerint a Közgyûlés hatáskörét képezi. A rendkívüli közgyûlés összehívásáról az igazgatóság attól az idõponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az összehívás okáról tudomást szerzett A közgyûlést az ülés napját legalább 30 nappal megelõzõen az Igazgatóság hívja össze hirdetmény útján. Ha a közgyûlést az Igazgatóság hívja össze, a közgyûlés összehívására vonatkozó hirdetmény megjelenését megelõzõen a javasolt napirendi pontokat a Felügyelõ Bizottsággal ismertetni kell. Ez alapján a Felügyelõ Bizottság nyolc napon belül javaslatot tehet további napirendi pontok felvételére, feltéve, ha javaslatához mellékeli a javasolt közgyûlési határozat tervezetét is. A fentiek szerint beterjesztett napirendi pontot az Igazgatóság - egyet nem értése esetén is - köteles a közgyûlés napirendjére tûzni A közgyûlés összehívását a társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell: a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét, b.) a közgyûlés idõpontját és helyét, c.) a közgyûlés napirendjét, d.) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban elõírt feltételeket, e.) a közgyûlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyûlés helyét és idejét f.) az éves rendes közgyûlés esetén a felügyelõ bizottság által megvizsgált számviteli törvény szerinti beszámoló fõbb adatait és az eredmény-felosztási javaslatot A közgyûlés elnökének tisztét az Igazgatóság elnökének javaslatára választja a közgyûlés a részvényesek, az Igazgatóság vagy a Felügyelõ Bizottság tagjai közül az adott közgyûlésre A közgyûlés elnöke: - ellenõrzi a részvényesek megjelent képviselõinek meghatalmazását, - a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyûlési hirdetményben megjelölt idõpontra elnapolja, - javaslatot tesz a közgyûlésnek a szavazatszámláló bizottság és jegyzõkönyvhitelesítõ részvényesek személyére, - kinevezi a jegyzõkönyvvezetõt, - a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, - szükség esetén mindenkire kiterjedõ általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások idõtartamát, 8

9 - elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a közgyûlés határozatát, - szünetet rendel el, - gondoskodik a Gt. elõírásainak megfelelõ közgyûlési jegyzõkönyv és jelenléti ív elkészítésérõl, - berekeszti a közgyûlést, ha az összes napirendre tûzött témában határozat született A közgyûlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezõ részvények több mint felét képviselõ részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban meghatalmazott képviselõje jelen van. A közgyûlés határozatképtelensége esetén az eredeti idõpont napjára vagy az ezt követõ 15 napon belüli napra a hirdetményben megjelölt idõpontra, helyszínre, változatlan napirenddel összehívott újabb közgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ha a közgyûlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyûlés összehívására és a közgyûlés tisztségviselõinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyûlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni A részvényes a közgyûlési jogait képviselõ útján is gyakorolhatja. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyûlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történõ szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése elõtt a közgyûlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó elõírásokat kell alkalmazni. Nem lehet a részvényes meghatalmazott képviselõje az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló A részvényes a szavazati jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a közgyûlés napját legalább 8 nappal megelõzõen a részvénykönyvbe bejegyezték. A közgyûlésen való részvételének és a szavazás feltétele, hogy a részvényesek, illetve a részvényesi meghatalmazottak: - a részvényeiket és be nem váltott osztalékszelvényeiket, - ha a részvény pénzintézetnél letétbe van helyezve, az errõl szóló - a részvény fajtáját, típusát, névértékét és sorszámát is tartalmazó - letéti igazolást, a közgyûlési hirdetményben megjelölt helyen és idõben letétbe helyezzék. A fenti feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, típusa és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. 9

10 9.14. A közgyûlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyûlés döntésének függvényében - az igazgatóság által elkészített szavazójegyek felmutatásával, vagy leadásával, - a helyszínen a közgyûlés által meghatározott egyéb módon történik. Az alaptõke legalább 1/3-át képviselõ részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni A közgyûlés a szavazás lebonyolítására a közgyûlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ, amely szerv a szavazás eredményérõl írásban jelentést tesz, melyet az elnök ismertet a közgyûlésen jelenlévõkkel Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy idõközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. A közgyûlés elsõként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelmûen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minõsül. A közgyûlés a határozatokról egyszerû többséggel határoz, kivéve azon eseteket amelyeknél a Gt. eltérõen rendelkezik. A társaság részvényeinek tõzsdérõl történõ kivezetésérõl a közgyûlés háromnegyedes többséggel hozott határozattal dönt Ha a közgyûlés szabályszerû döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a közgyûlés, az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság vagy a társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyûlési határozatot kell érvényesnek tekinteni és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti. Ezen szabály alól kivétel az, hogy egyszerû szótöbbséggel hozott közgyûlési határozat nem módosíthat alapszabályt, vagy olyan hatályos korábbi közgyûlési döntést, amelynek elfogadása törvény vagy jelen Alapszabály szerint minõsített többséghez vagy egyhangúsághoz kötött. A közgyûlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményezõ döntést, ha bármely befektetõ(k) elõzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktõzsde Bevezetési és forgalombantartási szabályzatának pontjában foglaltak szerint Az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló a közgyûlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényes azt kéri A közgyûlésrõl jelenléti ívet, valamint jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell: 10

11 - a részvénytársaság cégnevét és székhelyét, - a közgyûlés helyét és idejét, - a közgyûlés elnökének, a jegyzõkönyvvezetõnek, a jegyzõkönyv hitelesítõjének és a szavazatszámlálóknak a nevét, - a szavazójegyek ellenõrzésének tényét, - a közgyûlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, - a határozathozatal módját, - a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát. - a részvényes, részvényesi meghatalmazott, az igazgatósági vagy felügyelõ bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja, - a jegyzõkönyv hitelesítésének tényét Az igazgatóság a közgyûlés befejezését követõ 30 napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani: - a közgyûlési jegyzõkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, - a jelenléti ívet, - és a közgyûlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányokat. 10. Az Igazgatóság Az Igazgatóság a társaság ügyvezetõ szerve, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok elõtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Rendkívül indokolt esetben ülés megtartása nélkül is határozhat feltéve, hogy az így hozott határozatot írásba foglalják és azt minden igazgatósági tag aláírta. Az így hozott döntés akkortól válik hatályossá, amikor azt az utolsó tag is ellátta aláírásával. Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni Az Igazgatóság legfeljebb hat (6) tagból áll, akiket a Közgyûlés öt (5) évi idõtartamra választ. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az Igazgatóság elnökét. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az idõpontjáig szól A társaság igazgatóságának tagjai április 6. napjától számított öt évig: Dr. Ungár András (szül: Budapest, 1953.május 9., an: Hajdu Marianna, lakik: 1113 Budapest, Tas vezér út 18., szig.sz: AF ) Dr. Incze András (szül: Mór, 1962.május 24., an: Bencze Magdolna, lakik: 2083 Solymár, Árok u. 14.b., szig.sz: FS II ) Faragó Péter (szül: Budapest, 1949.június 26., an: Kuchta Ibolya, lakik: 1071 Budapest, Damjanich u. 14., szig.sz: AU-VII ) 11

12 10.4. Az igazgatóság a.) jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe, b.) meghatározza az üzletpolitikai elveit, c.) jóváhagyja a szervezeti és mûködési szabályzatot, d.) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek, a számviteli és egyéb nyilvántartások (így különösen a részvénykönyv) vezetésérõl, e.) elõterjeszti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, f.) az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyûlés, három havonta a felügyelõ bizottság részére jelentést készít, g.) ellátja mindazon feladatokat, amelyekre a jogszabályok alapján köteles, h.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság dolgozói felett, i.) dönt összevont részvény kiállításáról, és megosztásáról Az igazgatóság ülését az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármelyik igazgatósági tag hívja össze. Az ülést annak megkezdése elõtt legalább 8 nappal - a napirend a hely és az idõpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható telefax / telefon útján. Az ülésre a Felügyelõ Bizottság elnökét és a társaság könyvvizsgálóját meg kell hívni Bármely igazgatósági tag, a Felügyelõ Bizottság, vagy a társaság könyvvizsgálója írásban, az ok és cél egyidejû megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság ülésének összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstõl számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze Az Igazgatóság ülésének elõkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti (az ülés elnöke) Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság legalább 2 tagja jelen van. Az Igazgatóság a határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén az ülés elnökének szavazata dönt Az Igazgatóság ülésérõl jegyzõkönyvet kell felvenni. A jegyzõkönyv tartalmazza - az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerû volt-e, - a résztvevõk nevét, - a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat, valamint a szavazati arányt, - a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat. 12

13 A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzõkönyvet is kell készíteni. A jegyzõkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzõkönyvvezetõ írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzõkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelõ Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követõ 8 napon belül Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. Nem terheli felelõsség azt az igazgatósági tagot, aki - az Igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette, - az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzõkönyvének kézhezvételétõl számított 10 napon belül a Felügyelõ Bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását, - az általa észlelt mulasztást olyan idõben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még idõben intézkedhetett Az igazgatóság tagja tisztségérõl bármikor lemondhat, azonban ha a társaság mûködõképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétõl számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyûlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelõzõen gondoskodott. 11. A Felügyelõ Bizottság A felügyelõ bizottság a közgyûlés részére ellenõrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelõ bizottság a vezetõ tisztségviselõktõl, illetve a gazdasági társaság vezetõ állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felügyelõ bizottság köteles megvizsgálni a közgyûlés napirendjén szereplõ valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan elõterjesztést, amely a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyûlés csak a felügyelõ bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat A felügyelõ bizottság 3-6 tagból áll. Tagjait a munkavállalók képviselõi kivételével a közgyûlés választja öt évre Amennyiben a társaság teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 fõt meghaladja, úgy a felügyelõ bizottság tagjainak 1/3- a a munkavállalók képviselõibõl áll. A munkavállalói képviselõket a felügyelõ bizottságba a szakszervezetek véleményének meghallgatása után az üzemi tanács jelöli ki a munkavállalók sorából. 13

14 A társaság felügyelõ bizottságának tagjai április 6. napjától öt évig: Dr. Lendvai Erzsébet (1118 Budapest, Somlói u. 28.) Dr. Juhász Miklós (1118 Budapest, Mányoki u. 14.) Némethiné Burkovics Katalin (1122 Budapest, Csaba u. 6.) A Felügyelõ Bizottság az elsõ ülésén tagjai közül elnököt választ A Felügyelõ Bizottság - legkésõbb az elsõ közgyûlésig - maga állapítja meg mûködésének szabályait, ügyrendjét az elsõ közgyûlés hagyja jóvá. A Felügyelõ Bizottság szervezetére, mûködésére egyebekben a Gt. elõírásai az irányadók Ha a felügyelõ bizottság megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, a társaság alapszabályába, illetve a közgyûlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyûlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére A Felügyelõ Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelõzõen elküldött értesítéssel hívja össze. A Felügyelõ Bizottság ülését bármelyik tag írásban összehívhatja az ok és cél egyidejû megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti A Felügyelõ Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább három tag jelen van A társaság belsõ ellenõrzési szervezete a Felügyelõ Bizottság irányítása alatt mûködik, de felette a munkáltatói jogot az Igazgatóság gyakorolja A Felügyelõ Bizottság üléseirõl jegyzõkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzõkönyvre vonatkozó szabályok megfelelõen alkalmazandók A Felügyelõ Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 12. A könyvvizsgáló A társaság közgyûlése egy könyvvizsgálót választ legfeljebb 5 évi idõtartamra. A társaság könyvvizsgálója április 27. napjától 3 évig: ZÖLDKÕ Gazdasági Tanácsadó Kft. (1025 Budapest, Zöldkõ u. 18/a, MKK nyilv.sz.: ) A könyvvizsgálatért felelõs személy: Heller Judit okl. könyvvizsgáló (eng.sz , lakik: 1025 Budapest, Zöldkõ u. 18/a, an: Szepessy Mária) 14

15 12.2. A könyvvizsgáló feladatköre A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerûségét a könyvvizsgálóval köteles ellenõriztetni, a könyvvizsgáló pedig köteles ellenõrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül ebben a kérdésben a közgyûlés nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló minden, a közgyûlés elé terjesztett lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi elõírásoknak. A könyvvizsgáló elõsegíti és szakmailag támogatja az Igazgatóság és az FB munkáját A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek vitelérõl, ebbõl a célból - betekinthet a társaság könyveibe, az igazgatóságtól, a felügyelõ bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet - megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és szerzõdés-állományát, bankszámláját, - részvétele kötelezõ a Közgyûlésen - a Felügyelõ Bizottság ülésein részt vehet Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentõs mértékû csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az igazgatóság vagy a felügyelõ bizottság tagjainak a Gt-ben meghatározott felelõsségét vonja maga után, köteles a társaság közgyûlésének összehívását kérni. Ha a társaság közgyûlését nem hívják össze, vagy a közgyûlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles errõl a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelõ Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója e minõségének megszüntetésétõl számított 3 évig A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelõsségére a polgári jog szabályai az irányadók. 13. Az alaptõke felemelése A jelen Alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot a társaság alaptõkéjének felemelésére. A felhatalmazás öt évre szól és legfeljebb az alaptõke évi 25 %-ával történõ felemelésére jogosítja fel az igazgatóságot. Az igazgatóság az alaptõkét új részvények kibocsátása útján, vagy az alaptõkén felüli vagyon alaptõkévé alakításával jogosult felemelni. 14. A társaság cégjegyzése A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság elõírt, elõnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személyek nevüket - közjegyzõ által hitelesített formában - aláírják. 15

16 14.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak: Az igazgatóság tagjai vagy egy másik igazgatósági taggal, vagy egy képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen. A képviseletre feljogosított munkavállalók személyérõl az igazgatóság jogosult dönteni. 15. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg Az osztalékalap összegérõl az éves rendes közgyûlés dönt. Az osztalékalapot - amennyiben elsõbbségi részvény nem került kibocsátásra - a részvény névértékének arányában kell felosztani Az osztalékfizetés kezdési idõpontjáról rendelkezõ határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési idõpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. Az esedékességtõl számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az elõzõek szerint meghatározott idõtartamon belül fel nem vett osztalékot a társaság a részvényessel elõzetesen egyeztetett idõpontban a részvényesnek személyesen a társaság székhelyén vagy - a részvényes kérésére és költségére - átutalással fizeti ki. A részvényes a jóhiszemûen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhetõ. Jóhiszemûen felvett osztaléknak kizárólag a közgyûlés által elfogadott mérleg alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minõsül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli Nem részesedhet a társaság nyereségébõl az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette a jelen okiratban meghatározott módon A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezõ. A társaság mûködése megkezdésének napja (az átalakulás napja) január A részvénytársaság hirdetményei A társaság hirdetményeit a jogszabály által elõírt esetekben a Cégközlöny, illetve a Magyar Tõkepiac címû lapokban, egyéb esetekben a Napi Gazdaság címû lapban teszi közzé. 16

17 17. Jogviták intézése A részvényesek a társaság és a részvényesek, valamint a részvényesek egymás közötti társasági jogviszonyból származó jogvitás ügyeikben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Állandó Választottbíróság eljárását kötik ki A jogviták rendezésére irányadó jog a magyar anyagi jog. 18. Egyéb rendelkezések A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók A társaság mûködésének hivatalos nyelve a magyar A jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körûen szabályozott kérdések vonatkozásában az évi CXLIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt Budapesten, április 29. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt készítette és ellenjegyezte: Dr. Zombori Zoltán ügyvéd 17

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

"4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer

4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vidám Park Zrt. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 2028/2010 (X. 27.) számú határozatával a Társaság 2010.

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

ÜGYREND. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a részvénytársaság ügyvezetését a Gt. és a társaság Alapszabályának rendelkezései szerint.

ÜGYREND. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a részvénytársaság ügyvezetését a Gt. és a társaság Alapszabályának rendelkezései szerint. ÜGYREND Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Felügyelõ Bizottsága mûködésének ügyrendjét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - továbbiakban Gt. - 34.. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Felügyelő bizottsági ügyrendek jóváhagyása Előkészítette: dr. Uhrin Anna jogász Véleményező bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/6. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. (2) Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A Velem Vid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND

IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Társaság

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

PannErgy. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

PannErgy. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság Felelõs Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktõzsde Felelõs Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelõen PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa A PannErgy Nyrt.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendje FHB Jelzálogbank Nyrt. Az Igazgatóság ügyrendje Budapest, 2010. október 22. 1 1. Általános rendelkezések Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY A részvénytársaság ("Társaság") cégneve a következő: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Röviden: Németül: Rövid

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2008. április 28. napjának 12

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), mint alapító a gazdasági

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") audit bizottságának (a

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához A pótlap az Új Polgári Törvénykönyv, továbbá az Új Polgári Törvénykönyv átmeneti rendelkezések című kiadványok 2014. január 1.

Részletesebben

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2015. április 30-i

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben