BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT"

Átírás

1 BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY A részvénytársaság ("Társaság") cégneve a következő: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Röviden: Németül: Rövid neve németül: Angolul: Rövid neve angolul: BRAU UNION HUNGÁRIA RT. BRAU UNION HUNGÁRIA BRAUEREIEN AKTIENGESELLSCHAFT BRAU UNION HUNGÁRIA AG BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES COMPANY LIMITED BY SHARES BRAU UNION HUNGÁRIA PLC. Társaság székhelye: H-9400 Sopron, Vándor Sándor út l. A társaság nyilvánosan működik. A Társaság jogosult arra, hogy az Igazgatóság döntése alapján Magyarországon és külföldön leányvállalatai és képviseletei legyenek, telephelyeket, fióktelepeket állítson fel vagy szüntessen meg. II. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA A Társaság határozatlan időre alakult. A társaság tevékenységét január l-jén kezdte meg.

2 III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE Sörgyártás Üdítőital gyártása Tároló fatermék gyártása Gőz-, melegvízellátás Gabona-, vetőmag-, takarmány- nagykereskedelem Ital nagykereskedelme Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme Egyéb nagykereskedelem Ital-kiskereskedelem Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk kiskereskedelem Egyéb fogyasztási cikk javítása Étkezőhelyi vendéglátás Bárok, hasonló vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Rakománykezelés Tárolás, raktározás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gépkocsi kölcsönzés Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Hardver-szaktanácsadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás,-ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis tevékenység, on-line kiadás Számviteli, adószakértői tevékenység Megj.: kivéve könyvvizsgálat Piac-és közvélemény-kutatás Üzletviteli tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Hirdetés Munkaerő-közvetítés Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 1 A április 24-i közgyűlés 6. számú határozatával módosított szöveg 2

3 IV. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK 1. A társaság alaptőkéje HUF (azaz Hatmilliárd hatszázhuszonhétmillió négyszázhatvanhétezer forint) 2 2. Részvényfajták: Törzsrészvény: A törzsrészvény Ft (Háromezer forint) névértékű, névre szóló részvény. Elsőbbségi részvény: Az elsőbbségi részvény Ft (Háromezer forint) névértékű névre szóló részvény, amely osztalékelsőbbséget és csökkentett 1/3 szavazati jogot biztosító részvény, s amely után a társaság a mindenkori törzsrészvényekre fizetendő osztalékot l (egy) %-kal meghaladó mértékű osztalékot fizet. Amennyiben az éves nyereség felosztásakor a közgyűlés úgy dönt, hogy osztalék fizetésre nem kerül sor, nincs osztalékfizetés az elsőbbségi részvényekre sem. Dolgozói részvény: A dolgozói részvény Ft névértékű, névre szóló részvény. * 3 A dolgozói részvény megszerzésének és átruházásának részletes feltételei: Megszerzésének szabályai: A Társaság dolgozói részvényt bocsát ki zártkörben a társaság teljes, vagy részmunkaidőben foglalkoztatott azon munkavállalói részére, akik a kibocsátást elhatározó közgyűlés napján, határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkeznek és nem állnak felmondási idő alatt. A részvényigénylésre azon munkavállalók nem jogosultak, akik 1999-ben első alkalommal kötöttek munkaszerződést. A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére nyitva álló időszak: 2 Az május 5-I közgyűlés 6. számú feltételes alaptőkeemelésről döntő határozata és az Igazgatóság az alaptőkeemelés sikere megvalósulását megállapító augusztus 11-I határozata szerinti alaptőkét a április 28-I közgyűlés 6. sz. Alaptőke leszállításáról szóló határozata állapította meg. 3 A bekezdés törölve a április 28-i közgyülés 6. sz. alaptőke leszállításáról szóló határozata alapján. 3

4 A Közgyűlés napjától folyamatosan az i Közgyűlésen hozott 5. sz. közgyűlési határozatban foglalt alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követő 30. napig mely alatt a dolgozók a kibocsátási ár 10 %-át, azaz részvényenként 100,- Ft-ot kötelesek megfizetni a kibocsátó számára a részvényigénylő ív aláírásával egyidejűleg. A részvények elosztása akként történik, hogy: évre összesen db-ra ( Ft névérték) jogosultak a dolgozók, azaz minden részvény átvételére jogosult dolgozó 60 db (hatvanezer forint névérték) átvételre jogosult alanyi jogon. A fennmaradó db ( ,-Ft névérték) részvény átvételére azok a munkavállalók jogosultak, akiknek munkaviszonya első alkalommal december 31- én vagy azt megelőzően kezdődött. Ezen részvények 75 %-a db ( ,-Ft névérték) a munkaviszonyban eltöltött évek arányában jár akként, hogy minden munkaviszonyban töltött év 34,640 db ( Ft névérték) részvény átvételére jogosít. A részvényre való jogosultság szempontjából a tört év egész évnek tekintendő és az év a számítás végső időpontja. A társaság a munkáltatói szempontból jogelőd cégeknél eltöltött munkaviszony idejét is figyelembe veszi. A részvények 25 %-a db ( Ft névérték) az 1998-as évig elért legmagasabb havi alapbér alapulvételével jár akként, hogy minden Ft alapbér 1,242 db ( Ft névérték) részvény átvételére jogosít. A végleges részvényátvételhez való jogosultság számítása minden esetben a lefelé egész db részvényre ( Ft névértékre) való kerekítés szabályai szerint kerül megállapításra. A Közgyűlés határozatát a mai napon fennálló állapot szerint hozta, amennyiben a tényleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételéig bármely munkavállaló jogosultsága megszűnne, az így át nem vett részvények kártyaelosztás szabályai útján egyesével kerülnek szétosztásra az összes jogosult dolgozó között, az esetlegesen át nem vett többi részvénnyel együtt. A Társaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatok során sem több, sem kevesebb részvényigénylést nem fogad el. Amennyiben az átvenni vállalt részvénysorozat nem érné el a teljes felajánlott mennyiséget, a megmaradó részvények a kártyaelosztás szabályai szerint egyesével kerülnek szétosztásra az összes jogosult dolgozó között. A kártyaelosztás kezdetét a dolgozók névsor szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozat ívei alapján, véletlenszerűen, sorshúzással kell megállapítani. A véletlenszerűen allokált részvények ellenértékét (részvényenként 100.-Ft-ot) 3 napon belül kell befizetni a társaság pénztárába. Elidegenítés szabályai: A Társaság munkavállalói, volt munkavállalói örökösei bármikor jogosultak részvényeiket átruházni a Társaság más munkavállalójának. Amennyiben az átruházás 60 napon belül nem vezet eredményre a részvénytulajdonosok minden év január 30-ig az Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal kérheti, hogy a Társaság a legközelebbi 4

5 Közgyűlésén a részvényeit vonja be, vagy alakítsa át törzs, vagy elsőbbségi részvénnyé. (A január 30-a után benyújtott nyilatkozatok alapján részvények bevonása, vagy átalakítása leghamarabb a nyilatkozat benyújtását követő második Közgyűlésen történhet.) Egyebekben a dolgozói részvény átruházására megszerzésére a Gt (4)-(6) bekezdésben foglaltak az irányadók. A bevont, vagy átalakított részvények ellenértéke a volt tulajdonost illeti meg, amely a felajánlott részvény névértéke. A Társaság bevonás esetén a cégbírósági bejegyzést követően, átalakítás esetén az értékesítést követően fizeti ki a részvények ellenértékét. 3. A társaság valamennyi részvénye névre szóló részvény. A részvények Ft névértékenként egy szavazatra jogosítanak, azaz egy db törzsrészvénynek 3, egy db elsőbbségi részvénynek 1, egy db dolgozói részvénynek 1 szavazata van A társaság alaptőkéje a következőkből tevődik össze: (egymillióötszázharmincnégyezernyolcszáz) db törzsrészvény (hatszázhetvennégyezer) db elsőbbségi részvény (egyezerhatvanhét) db dolgozói részvény. 5 Egy sorozaton belül nem lehet különböző névértékű részvény. 5. A részvények kinyomtatása az évi CXLIV. tv. (továbbiakban Gt) és a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX.tv szabályai szerint történik. 6 A részvények más típusba tartozó részvénnyé való átalakítása, csak az érintett részvényesek 3/4-es előzetes hozzájárulásának megszerzése után történhet az Alapszabály módosítása útján. Az említett részvényesek hozzájárulását a VI. 15. Pontban foglaltak szerint kell megszerezni. 6. Az Igazgatóság több részvényről összevont címletű részvényt adhat ki, vagy az összevont címletű részvényt egyes részvényekre vagy más címletű összevont részvényekre bonthatja a részvényes kérésére és költségére. A részvényes írásban előterjesztett ezen kérését az Igazgatóság 60 napon belül teljesíti. 7. Az a részvényjegyző (a részvényes), aki esedékes pénzbefizetési és apportszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget köteles a Polgári Törvénykönyv rendelkezése szerinti késedelmi kamatot, illetve az apportszolgáltatás késedelme esetén 30 % mértékű késedelmi kötbért fizetni a társaságnak. A vagyoni hozzájárulás nem teljesítésére a Gt. 13 -át kell alkalmazni. 4 Az 1999.május 5-i közgyülés 6. sz. feltételes alaptõkeemlésrõl döntõ határozata és az Igazgatóság az alaptõkeemelés sikerese megvalósulását megállapító augusztus 11-i határozata alapján. 5 Az 1999.május 5-i közgyülés 6. sz. feltételes alaptõkeemlésrõl döntõ határozata és az Igazgatóság az alaptõkeemelés sikerese megvalósulását megállapító augusztus 11-i határozata szerinti dolgozói részvény számát a április 28-i közgyülés 6. sz. alaptőke leszállításáról szóló határozata állapította meg. 6 A április 26-i közgyülés 6. számú határozatával megállapított szöveg 5

6 8. A Társaság a Budapesti Értéktőzsde értéktára, a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást elfogadja a részvénytulajdon igazolásául. A Társaság szervei a következők: a) Közgyűlés b) Igazgatóság c) Felügyelő Bizottság d) Könyvvizsgáló V. A TÁRSASÁG SZERVEI VI. A KÖZGYŰLÉS 1. A Részvénytársaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyen a részvényesek az őket megillető szavazati jogaikat személyesen, vagy képviselőjük útján gyakorolják. A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A rendes Közgyűlés minden évben legalább egyszer, az év első öt hónapján belül Sopronban tartandó meg. 2. A Közgyűlést ott kell összehívni, ahol a Társaság székhelye van. Az Igazgatóság felelős a Közgyűlés megszervezéséért és felelős a részvényesek hivatalosan történő meghívásáért is. 3. Rendkívüli Közgyűlést az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a Cégbíróság hívhat össze a Gt. által meghatározott esetekben. 4. A Közgyűlést össze kell hívni ha a szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek az Igazgatóságnál - az ok és cél megjelölésével - ezt írásban kérik. Ha ilyen esetben, az Igazgatóság a Közgyűlést 30 napon belül nem hívta össze, a Közgyűlést a részvényesek kérésére, az értesítésükben megadott indokok alapján a Cégbíróság hívja össze. A Cégbíróság a Közgyűlés összehívására csak akkor köteles, ha az indítványt tevő tagok /részvényesek/ a szükséges költségeket megelőlegezik és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt arról, hogy a Közgyűlés összehívásával felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy az ülését összehívók viselik-e. 5. A Közgyűlésre szóló meghívást a Közgyűlés időpontját megelőző 30 nappal megelőzően kell meghirdetni. 6. A szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek, az ok és a cél megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendjére. 6

7 E jogukat a részvényesek a közgyűlési hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság ezt az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni és azt 8 napon belül a Közgyűlésről szóló hirdetményekkel megegyező módon közzétenni. 7. A névreszóló részvények tulajdonosai közül a Közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a Közgyűlést 4 munkanappal megelőzően a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A Társaság bejegyzettnek tekinti azon részvényeseket is, akik a KELER Rt. szabályzatában foglalt és a társaságnak megküldött tulajdonosi megfeleltetés listán szerepelnek akkor is, ha ez a lista a Közgyűlést megelőző 4. munkanapot követően érkezik meg a Társasághoz. 8. Mindaddig, amíg a részvények nincsenek kibocsátva, a Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltételeit az Igazgatóság a meghívóban állapítja meg. 9. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha összehívása szabályszerűen történt, s azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint a felét képviselő részvényes jelen van. 10. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, azt az eredeti határnaptól számított 10 munkanappal elnapolják ugyanarra a helyre és ugyanarra a kezdő időpontra. E második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő témákban akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. 11. Kizárólagosan a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a Gt ban előírt ügyekben való határozathozatal. Amennyiben a tőzsdei kivezetést eredményező határozatról a közgyűlés dönt, csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a mindenkor érvényes Tőzsdeszabályzat szerint A Közgyűlésen a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy az Igazgatóság tagja, vagy az általuk kijelölt személy elnököl. 13. Azon határozatok kivételével, amelyek a Gt és a jelen okirat szerint minősített szótöbbséget igényelnek, a Közgyűlés határozatait a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza. 14. A Társaság alaptőkéjének jövőbeni zártkörű felemelésekor a Társaság minden részvényesét az alaptőke-emeléskor kibocsátott új részvények tekintetében, részvényeinek arányában, elővásárlási jog illeti meg. Ennek részletes feltételeit az alaptőke-emelésről határozó Közgyűlés határozza meg. Ez az elővásárlási jog azonban nem illeti meg a részvényeseket, ha az alaptőke-emelésről döntő Közgyűlésnek 3/4-es többséggel hozott 7 A április 24-i közgyűlés 6. számú határozatával módosított szöveg 7

8 határozata értelmében a Társaság fontos érdekét az szolgálja, hogy elővásárlási jog ne illessen meg minden részvényest az adott alaptőke-emeléskor, feltéve, hogy ebben az esetben a tőkeemelés részvényenként a Társaság Igazgatósága által felkért független szakértő által megállapított méltányos árral egyező, vagy e feletti kibocsátási értéken történik. A társaság alaptőkéjének új részvények nyilvános forgalombahozatalával történő felemelése során a részvénytársaság részvényeseit a Gt (2) bekezdése szerinti jegyzési elsőbbség illeti meg. 15. Amennyiben a Gt. érvényes közgyűlési határozat meghozatalát valamely részvényesi csoport külön,vagy előzetes jóváhagyásához köti, a hozzájárulás megszerzésének módja a következő 8 : Az Igazgatóság a közgyűlési meghívóval együtt ismerteti a tervezett döntést és felszólítja a részvényeseket, hogy amennyiben azzal nem értenek egyet, a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül juttassák el írásos tiltakozásukat a Társaság részére. Aki a felhívás ellenére nem tiltakozik, azt a Társaság úgy tekinti, hogy a javaslathoz előzetesen hozzájárult, amely jogkövetkezményt a hirdetménynek egyértelműen tartalmaznia kell. VII. IGAZGATÓSÁG 1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Ez három, négy, vagy öt tagból áll. 2. Az Igazgatóság tagjait a Felügyelő Bizottság választja meg határozott időre legfeljebb 5 éves időtartamra, dönt visszahívásukról és díjazásukról. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja meg az Igazgatóság elnökét. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízása az Igazgatóság eredeti megbízásának az időpontjáig szól. 3. Az Igazgatóság vezeti, irányítja, működteti a Társaságot. Az Igazgatóság dönthet minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság a Társaság nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. A Társaság üzleti tevékenységeit is hasonló módon az Igazgatóság határozza meg. Az Igazgatóság feladata tovább még a fenti feladatkörön belül az éves mérleg elkészítése, illetve a vagyonkimutatás elkészítése, gondoskodás az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről., 4. Az Igazgatóságnak be kell számolni a Közgyűlésen a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít. 5. Az Igazgatóság ügyrendet készít. A Társaságnál a vezető állású munkavállalói tekintetében az igazgatósági tagok, más munkavállalók esetében, az igazgatósági tagok által felhatalmazott vezető állású munkavállalók gyakorolják a munkáltatói jogokat. 8 A i közgyűlés 8. számú határozatával módosított szöveg 8

9 6. Az Igazgatóság vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a részvényesekről részvénykönyvet vezet, melyben a Gt.-ben és az Értékpapír Törvényben foglaltakon túl nyilvántartja a részvények sorszámát is. VIII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1. A Felügyelő Bizottság 6-10 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja, de a tagok 1/3-át a Gt. szabályai alapján az üzemi tanács jelöli. 2. A Felügyelő Bizottság megbízatása a Közgyűlés határozatában szereplő határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól. 3. A Felügyelő Bizottság ellátja a gazdasági társaságokról szóló törvényben rábízott feladatokat, így különösen - ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, - a Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat, - összehívja a Közgyűlést a törvény által előírt esetekben. 4. A gazdasági társaságról szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján a jelen Alapszabály a Felügyelő Bizottságra ruházza át a döntést az alábbi kérdésekben: Az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. A Felügyelő Bizottság ezen átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről a legközelebbi Közgyűlésen beszámol. 5. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. IX. A KÖNYVVIZSGÁLÓ 1. A Társaságnak egy könyvvizsgálója van. A könyvvizsgálót a Közgyűlés szavazással választja meg. 2. A Könyvvizsgáló a Gt.-ben szabályozott rendelkezések szerint ellenőrzi a Társaság könyvvitelét, a könyvelését, a nyereség és veszteség kimutatásokat, az évi mérleget. 9

10 Vizsgálatának eredményeiről a könyvvizsgáló tájékoztatja az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentését a Közgyűlésnek tartozik beterjeszteni. X. ÜZLETI ÉV A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A Társaság első üzleti éve január 1- jén vette kezdetét. XI. AZ EREDMÉNY FELOSZTÁSA Az üzleti év eredményét a vonatkozó üzleti év végét követő öt hónapon belül kell megállapítani a következők szerint. Az Igazgatóságnak át kell adnia a mérleget és a nyereség veszteség kimutatást egy üzleti beszámolóval együtt a könyvvizsgáló részére. A könyvvizsgálónak elő kell terjesztenie egy jelentést a Felügyelő Bizottság részére egy olyan javaslattal együtt, amely a Társaság eredményének felosztására vonatkozik. A Közgyűlés hoz határozatot a Felügyelő Bizottság zárójelentése alapján a mérleg megállapítására vonatkozóan, hivatalosan jóváhagyja az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak az intézkedéseit és tevékenységét, a vizsgálat tárgyát képező üzleti év időszakára vonatkozólag, továbbá határozatot hoz az eredmény felosztására. Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. XII. CÉGJEGYZÉS 1. A Társaság nevében cégjegyzésre az Igazgatóság tagjai és egyes társasági alkalmazottak jogosultak. 2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az Igazgatóság bármely két tagja együttesen, vagy az Igazgatóság bármelyik tagja egy cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottal együttesen, vagy cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottak közül ketten, együttesen nevüket aláírják a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk szerint. XIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE Amennyiben a Társaságnak nem a törvény által megállapított okok miatt, vagy pedig bírósági határozat következtében kell megszűnnie, a megszűnéshez a részvényesek által hozott 10

11 határozat szükséges. Az ilyen határozathozatal esetén a határozatképességhez az szükséges, hogy a szavazásra jogosító részvények négyötöde képviselve legyen a vonatkozó Közgyűlésen. XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Társaság hirdetményeit a Magyar Tőkepiac napilapban, jogszabály által előírt esetben a "Cégközlönyben", továbbá jogszabály, illetve a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombatartási Szabályzata által előírt módon hozza nyilvánosságra. 9 A jelen Alapszabályban nem szabályozott összes kérdésre vonatkozólag a Gt. Rendelkezései az irányadók. Az Alapszabályt a 2004 április 22-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal (az ellenjegyzéssel hitelesített módosításokat a vastag betűs rész tartalmazza) egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 9 A április 24-i közgyűlés 6. számú határozatával módosított szöveg 11

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

J e g y z õ k ö n y v

J e g y z õ k ö n y v J e g y z õ k ö n y v a BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H-9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1. 2003. április 24-én megtartott Közgyûlésérõl Helye: a társaság székhelye 9400 Sopron, Vándor S.

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

"4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer

4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vidám Park Zrt. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 2028/2010 (X. 27.) számú határozatával a Társaság 2010.

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2008. április 28. napjának 12

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság ALAPSZABÁLY amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság részvényesei által a következõk szerint

Részletesebben

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7621 Pécs, Király u. 27. A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra.

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra. Jelen voltak: JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2004. április 26-i évi rendes megismételt közgyűléséről. A közgyűlés

Részletesebben

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Agrimill-Agrimpex Rt. 2003. április 24.-i évi rendes közgyűlése részére

ELŐTERJESZTÉS Az Agrimill-Agrimpex Rt. 2003. április 24.-i évi rendes közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS Az Agrimill-Agrimpex Rt. 2003. április 24.-i évi rendes közgyűlése részére 6.) napirendi pont: Az Alapszabály módosítása. I. 3.) pont. A társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei A Társaság

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához A pótlap az Új Polgári Törvénykönyv, továbbá az Új Polgári Törvénykönyv átmeneti rendelkezések című kiadványok 2014. január 1.

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató Hatályos 2013. június 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 3 1.1. A társaság neve, székhelye, alapítása,

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET

Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozása céljából az alábbi alapító okiratot bocsátjuk

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Dévaványai Szociális Szövetkezet megalakítására Tisztelt Képviselő-testület! A szövetkezetek,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati ingatlan vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól I. FEJEZET

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Javasolt ALAPSZABÁLY 1. A Társaság cégneve A társaság cégneve: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Rövidített

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2006. április 28-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

ÜGYREND. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a részvénytársaság ügyvezetését a Gt. és a társaság Alapszabályának rendelkezései szerint.

ÜGYREND. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a részvénytársaság ügyvezetését a Gt. és a társaság Alapszabályának rendelkezései szerint. ÜGYREND Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Felügyelõ Bizottsága mûködésének ügyrendjét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - továbbiakban Gt. - 34.. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. a 271/2014. (XI. 27.) határozat 1. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. 2./ A taggyűlés a társasági

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2006. április 28-án tartott évi rendes közgylésérl Közgylés helyszíne: a Budapesti Elektromos Mvek

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Közgyűlés időpontja: 2015. 04. 17. 10.00 óra Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Megismételt Közgyűlés: 2015. 04. 28. 10.00 óra

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2008. április 23-án tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCSÉNYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCSÉNYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft Szervezeti és Működési Szabályzatát, összhangban a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft

Részletesebben

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit!

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! 2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! - Teljesítés időpontja (több alkalmi szállításnál utolsó nap) - Számla kelte - Fizetési

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ALAPSZABÁLYA 09-02-000644 Módosítása

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ALAPSZABÁLYA 09-02-000644 Módosítása I. Bevezető rendelkezések 1./A szövetkezet célja 2./ A szövetkezet elnevezése 3./ A szövetkezet székhelye 4./ A szövetkezet telephelyei, fióktelepei 4.1. A szövetkezet telephelyei HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben