PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva május 26-án)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)"

Átírás

1 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) felhatalmazása és hatályos rendelkezései alapján, az azokban foglalt követelményeknek és előírásoknak megfelelően a PRÁNANADI Egyesület január 27. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott közgyűlési határozatok alapján egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya. Jelen módosított, egységes szerkezetű Alapszabály a bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a törvényes működés megfelelőségét és az Egyesület szervezetében és működésében bekövetkezett változások megfelelőségét szolgálja, figyelemmel az Alapszabály rendelkezéseinek pontosítására, illetve újraszámozására. PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva május 26-án) I. Az Egyesület adatai, általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: PRÁNANADI Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) 1.2. Az Egyesület székhelye: 5000 Szolnok, Hild Viktor út 13. IV./ Az Egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére Az Egyesület Elnöksége 3 tagból áll: Kiss Klára Elnök, Dunai Balázs Alelnök és Vid Balázs Titkár 1.5. Az Egyesület szervezetében végzett munka mind a tagok, mind pedig az egyesületi tisztségviselők részéről önkéntes, azért díjazás nem jár Az Egyesület a tagok közös, tartós jelen Alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, jogállását tekintve nyilvántartott tagsággal rendelkező, önálló jogi személy Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, városi önkormányzati, valamint Európa Parlamenti választásokon jelölt állítása Az alapítók jelen módosított Alapszabály elfogadásával kinyilatkoztatják, hogy az általuk létrehozott Egyesület megfelel különösen a Ptk. 3:63. 3:87. - aiban, valamint az Ectv., továbbá a hatályos és vonatkozó jogszabályok által előírt rendelkezéseknek. 1

2 II. Az Egyesület céljai és tevékenysége 2.1.Az Egyesület célja és tevékenysége Az Egyesület célja a természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a keleti meditációs technikára; az önismeret, a természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód, illetve magatartásmód felismeréséhez és gyakorlatához való segítségnyújtás Az Egyesület alapcélját nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységek végzésének támogatásával valósítja meg, amely közhasznú tevékenység, tekintettel arra, hogy az Egyesület alapcéljainak megvalósításával az az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 144. (2) bekezdésében az államot terhelő közfeladatként előírt, a lakosság egészségi állapotának javulása illetőleg a jobb életminőség elősegítése érdekében teljesítendő közfeladatot, illetőleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. és 7. pontjaiban a helyi önkormányzatot terhelő közfeladatként előírt az egészség életmód elősegítését célzó tevékenység illetve a 121. a) és b) pontjában a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása megjelölésű közfeladatok ellátásában működik közre Az Egyesület jelen céljainak elérése érdekében hatékony ismeretterjesztési, világnézeti, nevelési tevékenységet, továbbá oktatási, kulturális és sport tevékenységet végez. Az Egyesület oktatási tevékenységében a Pránanadi módszer hagyományai a mérvadóak Az Egyesület célja jelen Alapszabályában meghatározott tevékenységei és feladatai megvalósításában közreműködő tagjainak egységes szervezetbe tömörítése, illetve tevékenységének jelen alapszabályi keretek között meghatározott formában történő gyakorlása Az Egyesület működése és a működés keretében kifejtett tevékenysége, továbbá az annak keretében nyújtott szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti, illetve bárki részére nyújthatóak, akik az Egyesület által rendszeresített kezelési, állapot felvételi, adatkezelési és egyéb nyilatkozatot azok tartalmának megismerése és elfogadása után - megteszik és aláírják Az Egyesület jelen célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését Az Egyesület, mint non profit szervezet a céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a hatályos és releváns jogszabályok előírásai szerint, kizárólag az egyesületi célokkal közvetlenül összefüggően csak másodlagosan folytathat gazdasági, vállalkozási tevékenységet, hozhat létre gazdasági társaságot és alapítványt, illetve beléphet tagként ilyenekbe. Az így végzett gazdasági-vállalkozási tevékenység az Egyesület közhasznú és az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyeztetheti. 2

3 Céljainak valóra váltása érdekében az Egyesület adományokat magánszemélyektől vagy szervezetektől egyaránt elfogad, továbbá pályázatok révén igyekszik támogatásokat szerezni A közadakozásból az Egyesület számára befolyt összeg semmilyen hányada nem fordítható közvetlenül vagy közvetve az Egyesület, vagy valamely tagjának gyarapodására Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek készek segíteni az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását Az Egyesület önálló tevékenységéért minden felelősség az Egyesületet terheli Az egyes tevékenységek anyagi fedezetéül az Egyesület által gyűjtött pénz szolgál, a jelen Alapszabály VII. fejezetében meghatározott rendelkezések alapján Az Egyesület tevékenységi körei Az Egyesület céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét, ami elsősorban kötetlen közös ismeretszerzés, terjesztés, oktatás, önfejlesztő technikák gyakorlása, a tudat és a személyiség fejlesztése során szerzett tapasztalatok megbeszélése, kiértékelése és elemzése Az Egyesület tagjainak anyagi segítséget nyújthat (pl: tanfolyami és egyéb díj teljes vagy részleges átvállalása formájában), illetve minden olyan egyéb kedvezmény, juttatás formájában, ami az Egyesület céljaival közvetlenül összhangban áll. A támogatás módjáról, mértékéről az Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt Az Egyesület tevékenységi körei a TEÁOR 08 osztályozási rendszer alapján: Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, Szakmai középfokú oktatás, Máshová nem sorolt egyéb oktatás, Egyéb humán egészségügyi ellátás Sport, szabadidős képzés, Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás. 3

4 III. Az Egyesület tagjai, a tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagsági jogviszony megszűnése 3.1. Az Egyesületi tagsági jogviszony Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért, belépési szándékáról nyilatkozik, az Egyesület Alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, továbbá az Egyesület Etikai Szabályzatát, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve a különleges jogállású tagokat (tiszteletbeli tag, pártoló tag) Az Egyesület tagja köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. A természetes személy tag tagsági jogviszonyából eredő jogait személyesen, a nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek Amennyiben az Egyesület tagja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részére M számon bejelentett, illetve számon bejegyezett PRÁNANADI védjegy hasznosítására vonatkozó Védjegy Használati szerződés Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott és körülírt árujegyzékben szereplő szolgáltatásokat kíván nyújtani, úgy azok gyakorlására csak abban az esetben válik jogosulttá, amennyiben a védjegyjogosulttal hasznosítási szerződést köt, illetve az Általános Szerződési Feltételeket magára nézve elfogadja és az abban foglalt szakmai kritériumoknak hiánytalanul megfelel Az Egyesület tagjai: a) rendes tag, b) pártoló tag, c) tiszteletbeli tag, d) örökös tiszteletbeli elnök lehet Az egyesületi rendes tag jelen Alapszabály III. fejezet 3.4. és 3.5. pontjaiban meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik Az Egyesület pártoló tagja az lehet, aki a jelen Alapszabály III. fejezetének alpontjában, meghatározott személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely az Egyesület Alapszabályát, Etikai és Működési Szabályzatát elfogadja, egyetért az Egyesület céljaival, vállalja az Egyesület tevékenységének rendszeres erkölcsi és anyagi támogatását, de nem kíván az Egyesület rendes tagjává válni. 4

5 A pártoló tag pártoló tagsági jogviszonya a belépési kérelem Elnökség általi elfogadásával jön létre Az Egyesület minden pártoló tagja köteles a Közgyűlési határozattal meghatározott mértékű, minimális összegű pártolói tagdíjat megfizetni A pártoló tag az Egyesület tevékenységében kötelezően csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, az általa vállalt vagyoni hozzájárulás megfizetésére köteles. Költségvetési szerv az Egyesület pártoló tagja nem lehet A pártoló tag egyesületi jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelezettségeivel, kivéve, hogy szavazati joggal nem rendelkezik, egyesületi tisztségre nem választható, továbbá nem köteles az Egyesület Közgyűlésen részt vennie. A pártoló tag, illetve törvényes képviselője tanácskozási, felszólalási, véleménynyilvánítási, észrevételezési, illetve felvilágosítás kérési joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésen, azonban rendkívüli közgyűlés összehívására nem jogosult Az Egyesület pártoló tagja egyebekben jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein és programjain, azonban köteles e rendezvények, programok szabályait magára nézve kötelezőnek tekinteni, és azokat betartani A felkért személy, illetve szervezet akkor válik az Egyesület tiszteletbeli tagjává, amennyiben az Elnökség felkérését elfogadja, erről az Egyesületet írásban tájékoztatja, valamint az Elnökség a felkérés és elfogadás tényét határozatával elfogadja. Az Egyesület tiszteletbeli tagja továbbá az lehet, aki jelen Alapszabály III. fejezetének alpontjában meghatározott személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely az Egyesület Alapszabályát, Etikai és Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, továbbá egyetért az Egyesület meghatározott céljaival A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a pártoló tag jogaival és kötelezettségeivel, kivéve, hogy egyesületi tagdíj megfizetésére nem köteles, szavazati joggal nem rendelkezik, továbbá nem kötelesek az Egyesület Közgyűlésen részt venni. A tiszteletbeli tag, illetve képviselője tanácskozási, felszólalási, vélemény-nyilvánítási, észrevételezési, illetve felvilágosítás kérési joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésen, rendkívüli közgyűlés összehívására nem jogosult Az Egyesület tiszteletbeli tagja egyebekben jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein és programjain, azonban köteles e rendezvények, programok szabályait magára nézve kötelezőnek tekinteni, és azokat betartani Az Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke az személy lehet, aki korábban az Egyesületnél elnöki pozíciót töltött be és munkájával, szakmai tudásával jelentős mértékben hozzájárult az egyesület céljának megvalósításához, valamint az Elnökség erre a tisztségre megválasztja Az örökös tiszteletbeli elnök jogai és kötelezettségei megegyeznek a tiszteletbeli tag jogaival és kötelezettségeivel, kivéve, hogy tanácskozási, felszólalási, véleménynyilvánítási, észrevételezési, illetve felvilágosítás kérési joggal részt vehet az 5

6 Egyesület Közgyűlésén, Elnökségi ülésein és az Egyesület bármilyen más szervezeti egységének az ülésein Az Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke: Név: Petrezselyem József Lakcím: 5000 Szolnok, Czakó Elemér u. 7/ Az Egyesületi tagsági jogviszony keletkezése Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, amelynek naprakész nyilvántartását az Elnökség vezeti A leendő tag belépési szándékát írásbeli belépési kérelem benyújtásával az Elnökségnek jelentheti be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri, magára nézve kötelezően elfogadja, az abban meghatározott tagsági kötelezettségek teljesítését vállalja Az egyesületi tagság a belépési kérelem Elnökség általi elfogadásával keletkezik. A belépési kérelem elfogadásáról az Elnökség a felvételi kérelem beérkezését követő Elnökségi ülésen dönt Az Elnökség döntését követően haladéktalanul írásban, ajánlott levélpostai küldemény útján értesíteni köteles a felvételt kérőt a felvételi kérelem megadásáról vagy annak elutasításáról, illetve egyúttal közölni kell a fizetendő tagdíj mértékét és annak befizetési határidejét. Az értesítésben utalni kell arra is, hogy amennyiben a tagdíjat a felvételt kérő tag a megadott határidőn belül nem fizeti meg, úgy az egyesület tagsági jogviszonyát felmondással megszünteti Amennyiben az Elnökség a tagfelvételi kérelem elfogadásáról döntött, úgy a tagsági jogviszony keletkezésének napja a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásának napja A tagfelvételi kérelmet megtagadó Elnökségi határozat ellen a tag - az elutasító határozat kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül írásban, az Elnökséghez címzett fellebbezéssel élhet A határidőben beadott fellebbezést a soron következő Közgyűlésen az Elnökség köteles annak napirendi pontjai közé előterjeszteni A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről az Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt A rendes tagok jogai: a) Az Egyesület rendes tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni, valamint az Egyesület által nyújtott kedvezményeket igénybe veheti, b) Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, c) A rendes tag tagsági jogait személyesen, illetve törvényes képviselőjén keresztül gyakorolhatja (jelen Alapszabály III. fejezet alpontja szerint), 6

7 d) A rendes tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek, f) Részt vehet, továbbá tanácskozási, a Közgyűlés rendjének megfelelő felszólalási, kérdezési, észrevételezési, javaslattételi, indítványozási, felvilágosítás kérési és szavazati jogot gyakorolhat a Közgyűlésen. A Közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet, g) Bármely tisztség tekintetében választási jogosultsággal bír, h) Bármely életkorának megfelelő tisztségre megválasztható, amennyiben az egyéb törvényes feltételeknek megfelel, i) Igénybe veheti az Egyesület által a tagok részére biztosított kedvezményeket és szolgáltatásokat, j) A testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhet és kaphat, k) Betekinthet az Egyesület nyilvántartásába, l) A tagok legalább egytizede írásban, az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti A rendes tagok kötelezettségei: a) Kötelesek az Egyesület érdekeit elősegíteni, illetve teljesíteni annak tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladatait, a tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását, b) Nem veszélyeztethetik az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét, c) Kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül megfizetni, d) Kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetve az Egyesület szerveinek (Közgyűlés, Elnökség, Felügyelőbizottság) határozatát Az Egyesület valamely szervének jog-, vagy alapszabálysértő határozatának megsemmisítése iránt bármely tag a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén a határozat tudomására jutástól számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnése: A tagsági jogviszony megszűnik: A tag kilépésével. Amennyiben a tag bejelenti kilépési szándékát, akkor a tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépő tag tagsági jogviszonya a kilépésről szóló nyilatkozat Egyesület általi átvételének napján szűnik meg. Az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről. A kilépni szándékozó az Egyesület javaiból az általa használtakat haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni. 7

8 A tag halálával vagy a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával. Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag az adott tárgyévre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti és tagdíj-tartozását az Elnökség igazolható módon megküldött, írásbeli felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának megszűnésére figyelmeztetni kell. A felmondásról az Egyesület Közgyűlése dönt A tag kizárásával: a) A tag amennyiben a vonatkozó hatályos jogszabályokat, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési, elnökségi, felügyelőbizottsági határozatát súlyosan vagy ismételten sértő, illetve az Egyesület céljait súlyosan sértő, vagy veszélyeztető magatartást tanúsít bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le Az Egyesület, az Alapszabályban meghatározott, tisztességes eljárást biztosító szabályok figyelembevételével. Az Egyesület kizárhatja továbbá az Egyesület tagjai közül azon személyt, akit bíróság jogerős és végrehajtható szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. b) A kizárási eljárást első fokon az Elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását írásban bármely egyesületi tag is kezdeményezheti, az Elnökséghez intézett, az okokat és bizonyítékokat is magában foglaló írásos előterjesztésével és a kizárni kívánt tag megjelölésével. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, azok bizonyítékait a kizárás kezdeményezésétől számított tizenöt (15) napon belül írásban közölni kell személyes kézbesítés vagy ajánlott levélpostai küldemény útján. Lehetőséget kell biztosítani a kizárási eljárás alá vont személy számára, hogy a kizárás kezdeményezéséről szóló értesítés kézhezvételét követő öt (5) napon belül a védekezését, a mentő és enyhítő körülményeket, valamint bizonyítékait írásban előadja. Az Elnökség a kizárásról a soron következő elnökségi ülésen dönt. c) Amennyiben az Elnökség úgy dönt, hogy a tag kizárásra kerül, az indokolással ellátott kizáró határozatát írásban személyes kézbesítés vagy ajánlott levélpostai küldemény útján közölni kell a taggal. Az elnökségi határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást. d) A tag a kizáró határozattal szemben annak kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül a Közgyűléshez címzett, de az Elnökség részére írásban benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezés a kizárására halasztó hatállyal bír. Fellebbezés benyújtása esetén a tag kizárásáról a Közgyűlés dönt. e) A tag kizárását kimondó közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, amelynek tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró határozatot az érintett taggal írásban közölni kell személyes 8

9 kézbesítés vagy ajánlott levélpostai küldemény útján. A közgyűlési kizáró határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs A tagsági jogviszony megszűnése esetén az Egyesület a tagot törli a tagnyilvántartásából A tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnökség határozatot hoz, melyet írásban, igazolható módon közöl a tagnyilvántartásból törölt taggal, a határozat meghozatalát követő nyolc (8) napon belül. A tagsági jogviszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó tagdíjfizetési és egyéb kötelezettségek teljesítése alól. IV. Az Egyesület testületi szervei és azok hatásköre, valamint a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok 4.1. Az Egyesület testületi szervei: a) a Közgyűlés, b) az Elnökség, c) a Felügyelőbizottság Az Egyesület tisztségviselői: a) az Elnök b) az Alelnök, c) a Titkár, d) a Felügyelőbizottság tagjai A Közgyűlés Az Egyesület legfőbb, döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés az egyesületi tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak megválasztása, visszahívása, b.) az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben történő határozathozatal, és az Egyesület álláspontjának kialakítása az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni, c.) az Alapszabály elfogadása, jóváhagyása, illetve módosítása, d.) döntés a tagdíjak (rendes és pártolói tagdíj) összegének és esedékességének megállapításáról, e.) a tagok által az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban előterjesztett indítványok megtárgyalása, 9

10 f.) az Egyesület éves költségvetésének elfogadása, g.) az Elnökség éves beszámolójának ezen belül az ügyvezetésnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása, h.) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, i.) a vezető tisztségviselők visszahívása, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak, j.) a tag kizárásának, illetve a tagfelvételi kérelem elutasításának tárgyában való döntés meghozatala II. fokon, k.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll, l.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, m) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, n.) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, o.) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, p.) a végelszámoló kijelölése. q.) döntés az Ectv.-ben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról, r.) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet Rendes Közgyűlést az Elnökség szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy (1) alkalommal hív össze olyan időpontban, hogy az Ectv. 30. (1) bekezdése alapján az Egyesület az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május hó 31. napjáig) teljesíteni tudja az Ectv. szerinti beszámoló és közhasznúsági melléklet letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségét Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, amennyiben az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásait esedékességkor teljesíteni, az Egyesület céljainak elérése veszélybe került, továbbá a rendes tagok legalább egytizede által aláírt írásbeli kérelmére, amelyben megjelölik az összehívás okát és célját. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, amennyiben az Elnökség annak összehívását tartja szükségesnek, illetve amennyiben az illetékes felügyeleti szerv annak összehívását elrendeli. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli. Az összehívás harminc (30) napon belül az Elnök, vagy akadályoztatása esetén az Elnökség bármely tagjának kötelezettsége, illetve ha nevezett személyek sem tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, akkor az összehívást kezdeményező tagok által kijelölt tag jogosultsága. A rendkívüli Közgyűlésről szóló meghívót írásban (faxon, ben, postai úton levélben), igazolható módon, legalább tizenöt (15) nappal a rendkívüli Közgyűlés napja előtt a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meg kell küldeni. A rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszűntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszűntetéséről dönteni. 10

11 A Közgyűlést az Elnök (rendkívüli Közgyűlés esetén az arra jogosult) írásban (postai úton, ben, faxon) igazolható módon hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok részére harminc (30) nappal az ülés időpontját megelőzően írásban (postai úton, ben, faxon) igazolható módon megküldésre kerül a meghívó. A meghívó kiküldése előtt az Egyesület köteles biztosítani a tagok számára, hogy a közgyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek A közgyűlési meghívónak tartalmazni kell a Közgyűlés pontos helyét és időpontját, a tervezett napirendi pontokat, azok tartalmát, az előterjesztéseket, a határozatképességnek, szavazásnak a szabályait, illetve a szavazati jog gyakorlásának feltételeit. A Közgyűlést ellenkező rendelkezés hiányában az Egyesület székhelyére kell összehívni. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben a megismételt Közgyűlést meg kell tartani, amennyiben az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A Közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlési meghívóban szerepel Megismételt Közgyűlés csak akkor tartható, ha a Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül csak abban az esetben lehet határozatképes, ha erre a tényre, továbbá a távolmaradás jogkövetkezményeire, illetve a megismételt Közgyűlés időpontjára és helyére előzetesen a meghívóban felhívták a tagok figyelmét. A megismételt Közgyűlés a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra, az eredeti Közgyűlés napjára hívható össze ( alpont). A megismételt Közgyűlést az eredeti napirendi pontoknak megfelelően kell megtartani. Amennyiben a Közgyűlésen egyik vezető tisztségviselő sem jelenik meg, úgy a Közgyűlés a jelenlévők 50% - ának és még egy főnek a szavazatával levezető elnököt választ. A megismételt Közgyűlés az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele részt vesz A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított öt (5) napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele (50 % - a + egy fő) részt vesz. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani a meghirdetett közgyűlés helyén, azonos napirendi pontokkal, az eredeti közgyűlési időpontot követő harminc (30) perc elteltével A Közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén bármelyik elnökségi tag, vagy a Közgyűlés által megválasztott levezető elnök vezeti. A levezető elnök, a Szavazatszámláló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, nyilvántartásba vett tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 11

12 Határozathozatal: a) A Közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen, illetve az Alapszabály III. fejezetének alpontjában meghatározott képviselő útján lehet. b) A Közgyűlés határozatait a személyi fegyelmi döntések, illetve az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása kivételével nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt. c) A Közgyűlés a személyi fegyelmi döntéseken, illetve az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásán kívül, a levezető elnök vagy a jelen lévő tagok egyharmadának kezdeményezésére titkos szavazást rendelhet el. Titkos szavazáskor a Közgyűlés határozata alapján a szavazás szavazategyenlőség esetén egy alkalommal megismételhető, ismételt szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. d) Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása titkos, írásbeli szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint a felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazáskor a legtöbb szavazatot kapott személy tekintendő megválasztottnak. Ha a szavazás így is sikertelen lesz, a kérdés eldöntésére harminc (30) napon belüli időpontra új rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. e) Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. f) Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlés által a jelenlévők egyszerű szótöbbségével megválasztott két tag hitelesít. A közgyűlési jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a Határozatok könyvét szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. 12

13 A Közgyűlés határozatait (amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve amelyek harmadik személyt - beleértve a hatóságokat is érinthetnek) a döntés időpontját követő tizenöt (15) napon belül írásban (postai úton, ben vagy faxon) igazolható módon közli az érintettekkel, illetve a székhelyén lévő hirdető tábláján történő kifüggesztéssel, illetve elektronikus felületén nyilvánosságra hozza. A Közgyűlés döntéseinek közlése és nyilvánosságra hozatala a Titkár feladata Az Elnökség, a vezető tisztségviselők, az ügyvezetés működési rendje Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Elnökség három (3) tagból áll Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, titkos, írásbeli szavazással. A vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül kell választani. Egy tag, illetve személy sem viselhet egyszerre két tisztséget az Egyesület szervezetén belül Az Elnökség tagjai: az Elnök, az Alelnök és a Titkár. Az Elnök és az Elnökség tagjainak megbízatása a megválasztás napjától számított öt (5) évre szól - egészen az új tisztségviselők hivatalba lépéséig. A mandátum lejárta után az Elnök és az Elnökség tagjai e tisztségre újra megválaszthatók Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: a) a megbízatás időtartamának lejártával, b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével, c) visszahívással, d) törvényben szabályozott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, e) lemondással, f) elhalálozással, vagy jogutód nélküli megszűnéssel, g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, h) az egyesületi tagsági jogviszony megszűnésével. Ha valamelyik vezető tisztségviselő posztja bármely okból kifolyólag megüresedik, akkor az üresedéstől számított harminc (30) napon belüli időpontra rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. Ha minden vezető tisztségviselő posztja megüresedne, a Közgyűlést az Egyesület korelnöke hívja össze és vezeti le A vezető tisztségviselői mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ A vezető tisztségviselő visszahívását az Egyesület tagjai legalább egytizedének indokolt írásbeli javaslatára az Elnökség kezdeményezheti Az Elnök köteles harminc (30) napon belüli időpontra a Közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet a vezető tisztségviselő visszahívását, ha a) magatartása az Alapszabállyal ellentétes, b) magatartása az Egyesület céljait veszélyezteti. c) Tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el. 13

14 A vezető tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő Közgyűlésre a visszahívni kívánt vezető tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett vezető tisztségviselő védekezését és álláspontját a Közgyűlés előtt ismertesse Ha a bizalmatlansági indítvány az Elnök személyére is vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az új Elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új Elnökjelöltről is dönteni kell A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Közgyűlésen jelen lévő tagok több mint háromnegyede egyetért azzal. Ha a Közgyűlés az Elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az Elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott Elnökség, illetve Elnökségi tagok hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők hátra lévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart. A visszahívás tárgyában született határozatról az érintett tisztségviselőt nyolc (8) napon belül írásban (ajánlott levélpostai küldemény, fax, e- mail) igazolható módon tájékoztatni kell A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat indokolás nélkül, azonban ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja Vezető tisztségviselő az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az eltiltott személy A közhasznú szervezet megszűnését követő három (3) évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy (1) évig, 14

15 a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, amely azt jelenti, hogy a döntéshez mindenkor legalább két (2) egyező szavazat szükséges Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás Az Elnökség feladat és hatáskörébe tartozik: Az Elnökség tagjai kötelesek az Egyesület Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, operatív vezetése, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b) jóváhagyja az Egyesület működéséhez szükséges belső szabályzatokat (pénzkezelési, leltározási, bizonylati, selejtezési, iratkezelési szabályzat); c) az Egyesületet érintő kérdésekben előterjesztések megfogalmazása a Közgyűlés számára; d) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; e) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; f) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; g) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; h) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; i) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 15

16 j) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; k) a tagság nyilvántartása; l) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; m) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; n) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk. - ban előírt intézkedések megtétele; o) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés I. fokon; p) a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése; Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés vagy más egyesületi szerv hatáskörébe. Az Elnökség döntéseiről két Közgyűlés közötti időszakban írásban (postai úton, ben, faxon) igazolható módon tájékoztatja az Egyesület tagjait. Az Elnökség ezen végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá A közgyűlés összehívása Az ügyvezető szerv köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került A pont rendelkezései alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében minden intézkedést megtenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Az Elnökség ülése nem nyilvános, de azon a tagok és az Elnökség által meghívottak részt vehetnek Az ülést a napirend közlésével az Elnök hívja össze írásban (postai úton, ben, faxon), igazolható módon, legalább nyolc (8) nappal az ülést megelőzően. Az Elnök köteles az Elnökség összehívása iránt intézkedni, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az Elnökség összehívását a napirend megjelölésével bármely Elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az Elnökségi ülés összehívására Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik Az Elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség az ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról is rendelkezhet. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon mindhárom tagja részt vesz. Az Elnökség döntéseiről határozatot hoz. 16

17 Az Elnökség ügyrendjét saját maga alakítja ki, illetve határozza meg Az Elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít és évente egy alkalommal beszámol a Közgyűlésnek, valamint elkészíti az Egyesület éves beszámolóját Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz, illetve az Elnökséghez Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződéses kötelmek) és az őt megillető jogok vállalásáról - a Közgyűlés illetve a tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség teljesítése mellett - dönteni Az Egyesületet az Elnök egy személyben, önállóan jogosult képviselni, aki az aláírási jogosultságát az aláírási címpéldány szerint gyakorolja. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök egyedül jogosult. Az Elnök felelős az Egyesület törvényes működéséért, a Közgyűlés által elfogadott költségvetési terv betartásáért és a jogszerű gazdálkodás feltételeinek megteremtéséért Az Elnök feladatai és hatásköre: a) az egyesületet képviselete, b) az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának irányítása, az Alapszabály, valamint a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatok végrehajtásának felügyelete, c) kapcsolattartás a hivatali szervekkel, hatóságokkal, más gazdasági és civil szervezetekkel, d) a munkáltatói jogok gyakorlása, e) az ügyintéző apparátus irányítása, f) a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése, összehívása és levezetése, g) döntés a jóváhagyott költségvetés erejéig az Egyesületet terhelő kötelezettségek vállalásáról, h) döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben, i) az éves beszámoló tervezetének elkészítése, és annak jóváhagyása céljából a Közgyűlés elé terjesztése, j) az Egyesület vagyonáról a kezelőket elszámoltatja, a kiadások számláit ellenőrzi, k) megbízólevél kiadása a pénzügyek intézéséhez, l) a tagság részéről, illetve harmadik személyek részéről bármely jogcímen befolyó összegek kezelése, illetve azok felhasználásának ellenőrzése, m) az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése, u) kezeli az Egyesület pénzeszközeit, mely tevékenysége keretében utalványozási jogkört gyakorol. n) kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, o) vezeti az Egyesület tagnyilvántartását. p) elkészíti az éves költségvetési és pénzügyi tervet, a beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet, q) mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal. 17

18 Az Elnöknek az intézkedéseit a Közgyűlés vagy az Elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az Egyesület érdekeivel összhangban Az Alelnök feladatai és hatásköre: a) az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök helyett, az Elnök feladatait látja el az Elnök felhatalmazása alapján, b) segíti az Elnök munkáját, az Egyesület ügyviteli feladatainak ellátásában közreműködik c) biztosítja az iratokba való betekintési jog gyakorlását, d) végzi az Egyesület levelezéseit, e) az Elnökség üléseinek előkészítésével, összehívásával, üléseinek lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátása, f) az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének, beszámolóinak közzétételéről gondoskodik, g) az Elnökkel együtt gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról, h) az Elnökkel együtt felelős az egyesület gazdálkodásáért, j) felelős az Egyesület jóváhagyott költségvetésének végrehajtásáért, vagyonának a jogszabályok szerinti gondos, takarékos, hatékony kezeléséért, k) ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, az Elnökség vagy az Elnök megbízza A Titkár feladatai és hatásköre: a) az Elnökkel egyeztetett módon végzi az Egyesület adminisztrációs munkáját, vezeti a szükséges nyilvántartásokat, így különösen a tagság és a befizetett tagdíjak nyilvántartását, b) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, így különösen a Határozatok Könyve nyilvántartásának naprakész vezetése, c) gondoskodik elnökségi ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásáról, melyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya a döntést támogatók és ellenzők számaránya (adott esetben személye is), d) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, e) vezeti az Egyesület leltárát, f) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése, g) közreműködik az egyesületi programok és rendezvények szervezésében Az Egyesület vezető tisztségviselői: a.) b.) c.) Az Egyesület Elnöke: Név: Kiss Klára Lakóhely: 1122 Budapest, Maros u. 31. II. emelet 1. Az Egyesület Alelnöke: Név: Dunai Balázs Lakóhely: 1149 Budapest, Róna u C III/9. Az Egyesület Titkára: 18

19 Név: Vid Balázs Lakóhely: 1119 Budapest, Solt u A Felügyelőbizottság A Felügyelőbizottság az Egyesület tevékenységének felügyelő, ellenőrző szerve. A Felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a hatályos jogszabályok, a jelen Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja az a személy, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá az, aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője A Felügyelőbizottság öt (5) tagból áll. A felügyelőbizottsági tagokat a Közgyűlés az Egyesület rendes tagjainak sorából választja meg határozott időre, öt (5) éves időtartamra, az Alapszabálynak a vezető tisztségviselők megválasztására vonatkozó eljárásrend szerint. A tagok mandátumukra újraválaszthatók A Felügyelőbizottság Elnökét maga választja meg tagjai közül A Felügyelőbizottság, mint az Egyesület felügyelő és ellenőrző szerve, felügyeli az Egyesület alapszabályszerű működését és gazdálkodását, különösen a vagyoni eszközöknek a vonatkozó és releváns jogszabályokban meghatározott módon történő felhasználását. A Felügyelőbizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, azokról másolatot készíthet. A Bizottság feladatkörét képezi különösen: a. az Egyesület pénz és vagyonkezelésének vizsgálata; b. a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó hatályos és releváns jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése; c. a tagdíjak befizetésének ellenőrzése a Titkár által vezetett nyilvántartás alapján; d. az egyesületi éves beszámolók felülvizsgálata; e. a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, illetve az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; f. a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; g. az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének kezdeményezése, azok végrehajtásának ellenőrzése A felügyelő szerv tagja az Egyesület ügyvezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az Alapszabály így rendelkezik. A Felügyelőbizottság a Közgyűlésen évente beszámol tevékenységéről A Felügyelőbizottság Észrevételeit a Közgyűléssel, illetve az Elnökséggel közli. Működéséért kizárólag az Egyesület Közgyűlésének felelős. A Bizottság az 19

20 Ügyrendjét az Elnökség véleményének és állásfoglalásának figyelembevételével -, valamint munkamódszerét és programját saját maga határozza meg A Felügyelőbizottság üléseit a Bizottság Elnöke hívja össze a Közgyűlés összehívására vonatkozó eljárási szabályok szerint. Az ülés határozatképes, ha azon a Bizottsági tagok teljes létszámmal jelen vannak. A Felügyelőbizottság döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a Felügyelő Bizottság Elnöke és egy, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért jelen levő Bizottsági tag írja alá A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelőbizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet Felügyelő Bizottság létrehozása, illetve könyvvizsgáló megválasztása esetén nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: a) a Közgyűlés, illetve az Elnökség Elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akim tisztséget nem töltenek be), b) az Egyesület közhasznú jogállásának megszervezése esetén a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület közhasznú jogállásának megszerzése esetén a szervezet cél szerinti juttatásból részesül kivéve a bárki által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója Egyebekben a Felügyelőbizottság tagjaira a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok az irányadóak A Felügyelőbizottság megválasztott tagjai: a.) Név: Szeszák Mátyás Lakóhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

AZ AOSZ ALAPSZABÁLYA

AZ AOSZ ALAPSZABÁLYA AZ AOSZ ALAPSZABÁLYA (TERVEZET) Egységes szerkezetben a 2016 napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu ALAPSZABÁLY amely az 1992. június 1-én és 2005. november 07-én, valamint 2012. március 26-án és 2015. március 30-án módosított Alapszabályt a 2004. évi CXV. törvény (Lsztv.), valamint a 2011. évi LXXVI.

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Lábjegyzetben az látható, hogy melyik -t mikor módosították, illetve mikortól hatályos a módosítás. 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20 II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁL y A II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁLYA A Rákóczi Polgáror Egyesület Ordas (a továbbiakban: Egyesület) az Ordas Községi Önkormányzat

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 1 Az Országgyűlés 2016. évi törvény a Magyar Pszichológus Kamaráról elismerve a pszichológusok jogát a szakmai önkormányzathoz, annak érdekében, hogy a pszichológusok közvetlenül és az általuk választott

Részletesebben