A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság"

Átírás

1 A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett törzsrészvényei vonatkozásában AJÁNLATI ÁR: A Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett törzsrészvények vonatkozásában a részvényenkénti ajánlati ár egységesesen Ft, azaz egyezernyolcszáztíz forint. Jelen Ajánlat május 19-én került benyújtásra a Felügyelethez jóváhagyásra. Jelen Ajánlat a Felügyelet augusztus 18-án kelt E-III/ /2006. sz. végzésének megfelelen módosításra került. A Felügyelet augusztus 28-án kelt E-III/ /2006. számú határozatával jelen Ajánlatot jóváhagyta.

2 A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság önkéntes vételi ajánlata a Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság részvényeire A Tkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) 79.. (1) bekezdése alapján a Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) önkéntes vételi ajánlatot tesz a Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett törzsrészvényeire az alábbiak szerint. A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísér dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül olyan országokban terjesztésre, ahol a terjesztés jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelez erej normába (a továbbiakban jogszabály ) ütközne, vagy a jogszabályok azt bármely más módon korlátoznák. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült, és nem kerül bejelentésre és engedélyeztetésre egyetlen más országban sem. Abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve úgy tnik, hogy olyan személy írta alá, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye olyan országban van, ahol a jelen Ajánlat megtétele vagy annak elfogadása jogszabályokba ütközik, vagy jogszabályok által korlátozott, illetve amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatot ezen országok valamelyikébl küldték vissza, az Ajánlattev jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvény-átruházási Szerzdés nem jön létre. Értelmez rendelkezések: A jelen önkéntes vételi ajánlat szempontjából az alábbiakban felsorolt nagybets kifejezések a következ jelentéssel bírnak: Ajánlat: Az Ajánlattev által, a Tpt a alapján tett jelen önkéntes vételi ajánlat a Társaság minden Részvényese számára, a Társaság valamennyi a BÉT-re bevezetett és nem bevezetett Részvényének teljes egészében készpénzzel történ megvásárlására. Ajánlati Ár: Az Ajánlattev által, valamennyi a Társaság BÉT-re bevezetett és nem bevezetett Részvényei vonatkozásában ellenértékként fizetend, részvényenkénti Ft, azaz egyezernyolcszáztíz forintos vételár. Ajánlattev: Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) BÉT: A Budapesti Értéktzsde Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.) Elfogadóhelyek: A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkören Mköd Részvénytársaság székhelye (1027 Budapest, Medve u ), valamint fiókhálózatának elre kijelölt, a II./2.6. pontban meghatározott egységei, ahol az Ajánlat elfogadására - a nyitvatartási idn belül és jelen Ajánlat szabályi szerint - lehetség van. 2

3 Elfogadási Idszak: A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat Megjelenési Helyeken történ közzétételének ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltér idpontban kerül sor, a legkésbb megjelen közzététel napját követ 2. (második) nap 9 órától kezdden 30 (harminc) nap, azaz a közzétételt követ 32. (harminckettedik) nap (amennyiben az Elfogadási Idszak ilyen módon számított utolsó napja munkaszüneti napra/ bankszünnapra esne, akkor az azt követ legels banki munkanap) 15 óráig tartó idszak - azon belül az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt -, amely idszak alatt az Ajánlat elfogadható. A fentieknek megfelelen a augusztus 31. ( Ajánlati Idtartam Kezdnapja ) 9 órától kezdden a október 2. (Ajánlati Idtartam Zárónapja ) 15 óráig tartó idszak azon belül az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt, amely idszak alatt az Ajánlat elfogadható. Elfogadó Nyilatkozat: Az Ajánlat I. számú mellékletében foglalt nyilatkozat, amelyben a Részvényes a jelen Ajánlatban foglaltakat magára nézve köteleznek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott ellenérték megfizetése ellenében, a tulajdonában lév dematerializált Részvények átruházására. Elfogadó Részvényes: Az a Részvényes, aki az Ajánlat érvényes elfogadásával (a jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelen), a tulajdonában lév Részvények vagy azok egy része tekintetében az Ajánlattevvel Részvény-átruházási Szerzdést köt. Felügyelet: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). Gt.: A gazdasági társaságokról szóló, többször módosított évi CXLIV. törvény. Hágai Egyezmény: A Magyarországon az évi 11. számú törvényerej rendelettel kihirdetett, a külföldön felhasználásra kerül közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellzésérl Hágában, október 5. napján kelt egyezmény. Hatálybalépés Napja: Az a nap, amelyen a Részvény-átruházási Szerzdés hatályba lép, amely idpont megegyezik a Zárónappal. Hiteles Fordítás: Az Országos Fordító és Fordításhitelesít Iroda Részvénytársaság által elkészített hitelesített magyar nyelv fordítás. Jelentés: A Tpt. 69. (4) bekezdése által elírt, a Tpt. 8. számú melléklete szerinti tartalommal, az Ajánlattev és a Lebonyolító által az Ajánlattev gazdasági tevékenységére vonatkozóan elkészített írásos jelentés. KELER: Központi Értéktár és Elszámolóház (Budapest) Rt. (székhely: 1057 Budapest, Asbóth u 9-11.) Kezdnap: A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat legkésbb megjelen közzétételének napját követ 2. (második) nap, azaz az Elfogadási Idszak els naptári napja. Kitöltési Útmutató: A jelen Ajánlat II. számú mellékletét képez, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltését segít dokumentum. Lebonyolító: 3

4 A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkören Mköd Részvénytársaság (székhely: Budapest, Medve u ), amely a Tpt. 81. (2) e.) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkez befektetési szolgáltató. Megjelenési Helyek: A Magyar Tkepiac napilap, a BÉT hivatalos közzétételi helye ( 4

5 Meghatalmazás: A Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt nyilatkozata vagy ezek közjegyz által hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattal kapcsolatos eljárás során helyette és nevében a meghatalmazott járhat el. Mködési Terv: A Tpt. 69. (4) bekezdése által elírt, a Tpt. 8. számú melléklet szerinti tartalommal, az Ajánlattev által a Társaság jövbeni mködésére vonatkozóan elkészített összefoglaló. Ptk.: A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérl szóló, többször módosított évi IV. törvény. Részvény(ek): (i) A Társaság által kibocsátott, az Ajánlattev által nem tulajdonolt, névre szóló, Ft (egyezer forint) névérték, dematerializált BÉT-re bevezetett darab, HU ISIN kóddal ellátott törzsrészvény, (ii) illetve a Társaság által kibocsátott, az Ajánlattev által nem tulajdonolt névre szóló, Ft (egyezer forint) névérték, dematerializált a BÉT-re nem bevezetett darab, HU ISIN kóddal ellátott törzsrészvény. Részvény-átruházási Szerzdés: A jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelen létrehozott, a jelen Ajánlatban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelelen kiállított, és az Elfogadóhelyre az Elfogadási Idszak alatt benyújtott, a jelen Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal létrejött részvény-adásvételi szerzdés. A Részvény-átruházási Szerzdés létrejöttére, teljesítésére, megsznésére és minden azzal kapcsolatos egyéb kérdésre a jelen Ajánlat, a Tpt. és a Ptk. rendelkezései (ilyen sorrendben) az irányadók. Részvényes(ek): A Részvények bármely tulajdonosa. Szja. tv.: A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. törvény. Tao. tv.: A társasági adóról és osztalékadóról szóló, többször módosított évi LXXXI. törvény. Társaság: Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) Tpt.: A tkepiacról szóló, többször módosított évi CXX. törvény. Vételi Jog: Az Ajánlattevt a Tpt. 76. (2) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén - az Ajánlat során a tulajdonába nem került Részvények tekintetében - megillet vételi jog. Zárónap: Az Elfogadási Idszak utolsó naptári napja, azaz a Kezdnapot követ 30. (harmincadik) nap (amennyiben az Elfogadási Idszak ilyen módon számított utolsó napja munkaszüneti napra/ bankszünnapra esne, akkor az azt követ legels banki munkanap). 5

6 B e v e z e t : Jelen Ajánlat a Tpt a szerint tett önkéntes vételi ajánlat, a Társaság BÉT-re bevezetett és nem bevezetett Részvényeire vonatkozóan, annak valamennyi Részvényese számára. Jelen Ajánlat kelte: május 19. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy jelen Ajánlatra a Tpt május 19-én hatályos rendelkezései alkalmazandók. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a Felügyelet augusztus 28-án kelt E- III/ /2006. számú határozatával - a Felügyelet augusztus 18-án kelt E- III/ /2006. sz. végzésének megfelelen módosított - jelen Ajánlatot jóváhagyta. Felhívjuk továbbá a Részvényesek figyelmét, hogy a Tpt. 72. (2) bekezdése alapján az ellenérték legkisebb összegének megállapítására vonatkozó számítási módot a Felügyelet augusztus 15-i dátumú E-III/26.060/2006. számú határozatával jóváhagyta. Az Ajánlattev a Felügyelet jóváhagyásának kézhezvételét követen haladéktalanul gondoskodik a jóváhagyott Ajánlat közzétételérl. A Felügyelet által jóváhagyott jelen Ajánlat a Megjelenési Helyeken kerül közzétételre. Amennyiben bármilyen kétsége támadna afell, hogy mi a teend, illetve jelen Ajánlattal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a CIB BANK Zrt., mint a Tpt. 68. (4) bekezdése értelmében az Ajánlattal kapcsolatban eljáró Lebonyolítóhoz, annak 1027 Budapest, Medve u szám alatti címén, illetve a telefonszámán, vagy a következ elre kijelölt fiókjaiban: Fiók címe: Telefonszám: 1062 Budapest, Andrássy út 70. T: Törökbálint, Bajcsy-Zs. u. 75. T: 23/ Debrecen, Simonffy u. 2/a. T: 52/ Szombathely, F tér 33. T: 94/ Pécs, Ferencesek utcája 33. T: 72/ Szeged, Kiss Menyhért u. 1. T: 62/ Gyr, Aradi vértanúk útja 10. T: 96/ Kérjük, hogy gondosan és figyelmesen olvassa el és tanulmányozza át a jelen Ajánlatot, mert az fontos információkat tartalmaz! 6

7 I. Az Ajánlattal érintett társaságok (az Ajánlattev, az Ajánlattev tulajdonosa, a Társaság és a Lebonyolító) bemutatása I/l. Az Ajánlattev és az Ajánlattev tulajdonosa: Cégnév: Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Cégjegyzékszám: Adószám: Jegyzett tke: ,- Ft Az Ajánlattev átalakulással én kelt alapítói okirattal jött létre (jogeld: Bankár Tkebefektetési és Gazdasági Tanácsadó Kft.). Az Ajánlattevt a Fvárosi Bíróság, mint Cégbíróság én jegyezte be cégjegyzékszám alatt. A cég f tevékenysége 7414 Üzletviteli tanácsadás. A részvénytársaság zártkör társaságként mködik, jelenlegi tulajdonosai: Kovács Gábor (állandó lakcíme: 2089 Telki, Akácos u. 54.) (99,96%), valamint egy külföldi jogi személy (0,04%), jegyzett tkéje eft. Az Ajánlattev darab a Társaság által kibocsátott "A" sorozatú törzsrészvénnyel (ebbl db tzsdére bevezetett és tzsdére nem bevezetett törzsrészvény) és darab "B" sorozatú elsbbségi részvénnyel rendelkezik, amelynek megfelelen a Társaságban meglév közvetlen befolyása, illetve tulajdoni aránya 83,46%-os mérték, míg a Társaságban 83,72%-os szavazati aránnyal rendelkezik. Az Ajánlattevnek a Társaságban közvetett befolyása nincsen. Az Ajánlattev annak feltételei fennállása esetén - várhatóan élni kíván a Tpt. 76. által biztosított Vételi Joggal. I/2. A Társaság: Cégnév: Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Cégjegyzékszám: Adószám: Jegyzett tke: ,- Ft A Társaság jegyzett tkéje ,- Ft (azaz kilencmilliárd-kettszázharminchatmillióháromszázharminckettezer forint). A nem pénzbeli betét rendelkezésre bocsátása és a pénzbeli betét teljes összegének befizetése a korábbiakban, a jelen Ajánlat megtételét megelzen megtörtént. A Társaság részvénystruktúrája az alábbi: A Társaság jegyzett tkéje db, azaz kilencmillió-kettszázharminchatezerháromszázharminckett darab, névre szóló, egyenként 1.000,- Ft (egyezer forint) névérték dematerializált részvénybl áll. E részvénymennyiség darab szavazatelsbbségi részvényre és darab törzsrészvényre (amelybl db a BÉT-re bevezetett és a 7

8 2006-os üzleti év után teljes osztalékra jogosító törzsrészvény és db a BÉT-re nem bevezetett, a 2006-os üzleti év után csak törtévi osztalékra jogosító törzsrészvény) oszlik. I/3. A Lebonyolító Cégnév: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkören Mköd Részvénytársaság Székhely: 1027 Budapest, Medve u Cégjegyzékszám: Adószám: Jegyzett tke: ,- Ft PSZÁF engedélyszám: 957/1997/F ill. III/ /2002 II. Az Ajánlat II/l. Összegzés Az Ajánlat a Tpt a alapján tett önkéntes vételi ajánlat a Társaság BÉT-re bevezetett és nem bevezetett Részvényeire, valamennyi Részvényes számára. A Felügyelet jóváhagyását követen az Ajánlat a Megjelenési Helyeken történ közzétételének ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltér idpontban kerül sor, a legkésbb megjelen közzététel napját követ 2. (második) nap 9 órától kezdden 30 (harminc) nap, azaz a közzétételt követ 32. (harminckettedik) nap (amennyiben az Elfogadási Idszak ilyen módon számított utolsó napja munkaszüneti napra/ bankszünnapra esne, akkor az azt követ legels banki munkanap) 15 óráig tartó idszakban - azon belül az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt - fogadható el. A fentieknek megfelelen a augusztus 31. ( Ajánlati Idtartam Kezdnapja ) 9 órától kezdden a október 2. (Ajánlati Idtartam Zárónapja ) 15 óráig tartó idszak azon belül az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt, amely idszak alatt az Ajánlat elfogadható. Az Ajánlati Idtartamon belül valamennyi Részvényes az Ajánlat elfogadását az Ajánlat II/2.5. pontjában meghatározott módon teheti meg. A Részvény-átruházási Szerzdés az Ajánlattev és az Elfogadó Részvényes között jön létre, és a Hatálybalépés Napján lép hatályba. Az Ajánlattev és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét az Ajánlati Idtartam Zárónapját követ 2 (kett) napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejleg közzéteszik a Megjelenési Helyeken. Azoknak a Részvényeseknek, akik a jelen Ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják Részvényeiket, a Lebonyolítóhoz el kell juttatniuk: - a Részvényeiket, a II/2.5. pontban meghatározott módon; - az Ajánlat I. Számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozatot a II/2.5. pontban meghatározott módon, a Kitöltési Útmutató szerint teljesen kitöltve és aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt; és - amennyiben az rendelkezésre áll, a Részvények megszerzésére fordított ellenértéket és a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeket igazoló dokumentumokat. 8

9 Jelen Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, továbbá a Mködési Terv és a Jelentés a II/2.6. pontban meghatározott Elfogadóhelyen állnak rendelkezésre. A Részvényes kérésére és kockázatára a Lebonyolító az Ajánlatot és az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes által megadott címre megküldi vagy továbbítja. II/2. Az Ajánlat részletes feltételei II/2.1. Az Ajánlat és az Elfogadási Idszak Az Ajánlattev a jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel, valamennyi Részvényes számára önkéntes vételi ajánlatot tesz a Társaság (valamennyi az Ajánlattev által nem tulajdonolt) Részvényének Ajánlati Áron történ megvásárlására. Az Elfogadási Idszak a Felügyelet jóváhagyását követen az Ajánlatnak a Megjelenési Helyeken történ közzétételétl ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltér idpontban kerül sor, a legkésbb megjelen közzétételtl számított 2. (második) nap 9 órától kezdden 30 (harminc) napig, azaz a fentiek szerinti utolsó közzétételt követ 32. (harminckettedik) nap 15 óráig tart, kivéve, ha az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidt a Felügyelet a Tpt. 70. (8) bekezdésének alapján kérelemre meghosszabbította. II/2.2. Ajánlati Ár Az Ajánlattev által ajánlott vételár minden egyes Részvény tekintetében Ft, azaz egyezernyolcszáztíz forint. Az Ajánlattev az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében készpénzben, banki átutalással fizet meg az Ajánlati Ár és az adott Részvényes által a Részvény-átruházási Szerzdésben értékesített Részvénymennyiség szorzatát kitev összeget. II/2.3. Az Ajánlati Ár kiszámításának módja Az Ajánlati Ár megállapítása során az Ajánlattev célja, hogy a lehet legteljesebb mértékben érvényesülhessen ne csak a jogszabály szövege, de a jogalkotó feltehet szándéka is. Ennek érdekében az Ajánlattev az alábbiak szerint meghatározta az árképzés során figyelembe veend körülményeket, így figyelembe vette a beolvadást megelz, valamint a beolvadáshoz kapcsolódó tranzakciók során alkalmazott részvény-ellenértékeket, továbbá az egy részvényre jutó korrigált saját tke értékét és mindezek ezek alapján meghatározta az Ajánlati Árat. Az ajánlati ár megállapítása során figyelembe vett ellenértékek 1. Tpt. 72. (1) bekezdése szerinti képlet elemei i. A Társaság tzsdére bevezetett részvényeinek az Ajánlat PSZÁF részére történ benyújtását megelz 180 nap forgalommal súlyozott tzsdei átlagára forint és az Ajánlattev és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelz 180 napon belül a Társaság tzsdére bevezetett részvényeire kötött átruházási szerzdés legmagasabb ára ilyen ügylet nem volt közül a magasabb összeg: forint. ii. A tzsdére be nem vezetett részvényeknek az Ajánlat PSZÁF részére történ benyújtását megelz 180 nap forgalommal súlyozott átlagára (amelybl a beolvadást megelz kötések árfolyama a cserearánynak megfelelen került 9

10 iii. átszámításra) forint és az Ajánlattev és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelz 180 napon belül a Társaság tzsdére be nem vezetett részvényeire kötött átruházási szerzdés legmagasabb ára forint közül a magasabb összeg: forint. A fenti i. és ii. pontokban meghatározott összegek közül a magasabb összeg: forint. 2. Egyéb figyelembe vett ellenértékek i. A Társaság tzsdére bevezetett részvényei március 29-ét a beolvadás 1 közzétételét követ forgalommal súlyozott tzsdei átlagára: forint. ii. A Társaság tzsdére be nem vezetett részvényei március 29-ét a beolvadás közzétételét követ súlyozott átlagára: forint. iii. Az Ajánlattev és a kapcsolt személyek által, március 22-ét a beolvadás cégbírósági bejegyzését követen a Társaság tzsdére be nem vezetett részvényeire kötött átruházási szerzdés legmagasabb ára: forint. iv. A fenti 2./i.-iii. pontokban meghatározott összegek közül a legmagasabb összeg: forint. v. A beolvadás során alkalmazott egy részvényre vetített ellenérték: forint. vi. A Társaságból a beolvadáshoz kapcsolódóan kilép részvényesekkel történ elszámolás során alkalmazott egy részvényre vetített ellenérték: forint. vii. A vagyonmérlegben 2 szerepl egy részvényre jutó saját tke értéke: forint. 3. Egy részvényre jutó korrigált saját tke értéke Az egy részvényre jutó korrigált saját tke egy eszközalapú értékelés alapján a végleges vagyonmérlegben szerepl saját tke összegének megnövelésével a Társaság tzsdére bevezetett, illetve be nem vezetett részvényei vonatkozásában egységesen került meghatározásra. A Társaság tulajdonában lév ingatlanok tekintetében elvégzett értékelés az alábbi szempontokat vette figyelembe: projekt területek esetében hivatalos értékbecslk által elkészített vagyonértékelés alapján meghatározott piaci érték, az adott ingatlan forgalomképességének vizsgálata (terhelt, nem terhelt kategória), nem projekt területenként nyilvántartott ingatlanok fajlagos értékének meghatározása (mvelési ágak, települések, hasznosíthatóság figyelembe vételével), a piaci érték és a fajlagos érték meghatározásánál figyelembe vett, az ingatlanok jövbeni funkcióihoz és hasznosíthatóságához szükséges beruházási igények számszersítése tapasztalati számok alapján. A fenti módszer alapján kialakított piaci értékbl levonásra került az ingatlanok könyvszerinti értéke és a kapott összeggel növelte meg az Ajánlattev a végleges vagyonmérleg saját tke elemét és ezt vetítette egy részvényre, ez adja meg az egy részvényre jutó korrigált saját tke összegét, melynek értéke forint. 1 A Sasad Szövetkezeti Részvénytársaság március 22-vel beolvadt a Skoglund Holding Rt-be. 2 A beolvadáshoz kapcsolódóan március 21-i forduló nappal a Társaságra vonatkozóan vagyonmérleg készült. 10

11 4. Az Ajánlati Árat az Ajánlattev az alábbi módszerrel határozta meg: Az Ajánlattev a fenti 1., 2. és 3. pontokban meghatározott összes egy részvényre jutó ellenérték-elem közül kiválasztotta a legmagasabbat (az egy részvényre jutó korrigált saját tke értékét), amelynek összege forint. Az Ajánlati Ár Forint, azaz egyezernyolcszáztíz forint /Részvény Annak ellenére, hogy a BÉT-re nem bevezetett Részvények után a Részvényesek a évre vonatkozóan csak törtévi osztalékra jogosultak, az Ajánlattev mind a BÉT-re bevezetett, mind pedig BÉT-re nem bevezetett törzsrészvények tekintetében azonos részvényenkénti árat fizet meg. A Vételi Jog gyakorlása során alkalmazandó ellenérték meghatározása Az Ajánlattev amennyiben ennek feltételei fennállnak várhatóan élni kíván a Vételi Joggal. E vételi jog gyakorlása során a Részvényekért fizetend ellenérték az Ajánlat Ár. II/2.4. Fizetési feltételek Az Ajánlattev az Elfogadó Részvényesek javára az összes Részvény Ajánlati Árának megfizetésére elegend fedezettel rendelkezik, amelynek rendelkezésre állásáról a CIB Bank Zrt. fedezetigazolást állított ki. A fenti fedezetigazolást az Ajánlattev a Felügyelethez a jelen Ajánlat mellékleteként benyújtotta. A Zárónapot követ 5 (öt) munkanapon belül az Ajánlattev köteles olyan összeget a Lebonyolítóhoz utalni, amely megegyezik az összes olyan Részvény Ajánlati Árának összegével, amelyekkel kapcsolatban a Részvényesek érvényesen elfogadták az Ajánlatot. A jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint a Lebonyolító, mint az Ajánlattev megbízottja fizeti meg az Ajánlati Árat az összes olyan Részvény után, amelyek tekintetében a jelen Ajánlat II/2.5. és II/2.7. pontjában meghatározott módon Részvény-átruházási Szerzdés jött létre. Az Ajánlattev és az Elfogadó Részvényesek között a Részvény-átruházási Szerzdések a Hatálybalépés Napján kezdd hatállyal jönnek létre. Az Ajánlattev, illetve a Lebonyolító a Zárónapot követ 2 (kett) naptári napon belül az Ajánlat eredményét a Tpt. 76. (1) bekezdésének megfelelen a Felügyeletnek bejelenti, és annak Megjelenési Helyen való közzétételét a bejelentéssel egyidejleg kezdeményezi. Az Ajánlati Árak ellenértéke magyar forintban történ átutalással kerül megfizetésre a Hatálybalépés Napját követ 5 (öt) munkanapon belül. Az Ajánlati Árak ellenértéke az Elfogadó Részvényesek részére az e pontban meghatározott módon, az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által meghatározott bankszámlára vagy befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára (értékpapír-számlához kapcsolódó pénzszámlára) történ átutalással kerül megfizetésre. 11

12 Az Ajánlattevt terhelik a Lebonyolító által az Ajánlati Ár Elfogadó Részvényesnek történ átutalási költségei és díjai, míg az Elfogadó Részvényest terhelik az átutalt Ajánlati Árat fogadó hitelintézet, illetve befektetési szolgáltató költségei és díjai. A kifizetés akkor tekintend teljesítettnek, amikor az Ajánlati Ár ellenértéke a Lebonyolító átutalását követen a fentiek szerinti bankszámlán vagy ügyfélszámlán (értékpapír-számlához kapcsolódó pénzszámlán) jóváírásra kerül. Az Ajánlattevt és a Lebonyolítót nem terheli felelsség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése után merült fel. Az Ajánlattev a Tpt. 74. (6) bekezdése értelmében az ellenérték megfizetésére a Hatálybalépés Napját követ 5 (öt) munkanapon belül köteles. Amennyiben az Ajánlattev az Ajánlati Ár ellenértékét a Hatálybalépés napját követ 5 (öt) munkanapon túl fizeti meg, úgy az Ajánlattev késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke a Ptk (2) bekezdése alapján kerül megállapításra. Ha az ellenérték megfizetésére a fentebb meghatározott határid (a Hatálybalépés Napját követ 5. (ötödik) munkanap lejártát követ 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes elállhat a Részvényátruházási Szerzdéstl. Az Elfogadó Részvényes Részvény-átruházási Szerzdéstl való elállása az Ajánlattevvel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Lebonyolító kézhez veszi az Elfogadó Részvényes írásbeli értesítését elállási jogának gyakorlásáról. Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattev köteles ennek tényét a Felügyeletnek, a tudomására jutásától számított 2 (két) munkanapon belül bejelenteni. Az Szja. tv. hatálya alá tartozó magánszemély Elfogadó Részvényeseket megillet Ajánlati Ár összegébl kifizetés eltt levonásra kerül az Ajánlati Ár és a Részvények megszerzésére fordított érték, valamint a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségek közötti pozitív értékkülönbözet után esetlegesen fizetend személyi jövedelemadó-elleg és százalékos egészségügyi hozzájárulás. A vonatkozó magyar adójogszabályok rövid összefoglalását a II/2.9. pont ismerteti. Javasoljuk, hogy az Ajánlatot elfogadni kívánó Részvényesek adózási kérdésekben kérjék ki személyes pénzügyi, jogi, illetve adótanácsadójuk véleményét. II/2.5. Az Ajánlat elfogadásának módja Az Ajánlat elfogadása akkor tekintend érvényesnek, ha a Részvényes az Elfogadási Idszakon belül az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatnak a Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példányát; és amennyiben az rendelkezésre áll a Részvények megszerzésére fordított értékrl és a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségekrl szóló eredeti dokumentumot; valamint az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó dokumentumokat, személyesen vagy meghatalmazottja útján, illetve postai úton eljuttatja az üzleti órákban az Elfogadóhelyek valamelyikére; továbbá az Elfogadó Részvényes köteles az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvényt a Lebonyolítónak a KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír-letéti számlájára átutalni. (Abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények száma és a ténylegesen letétbe helyezett (átutalt) Részvények száma között eltérés van, az Ajánlat elfogadásának érvényességére a II/2.7. pontjának rendelkezése irányadó.) 12

13 A Részvényeknek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számlájára történ átutalását és jóváírását a Lebonyolító nyilvántartása bizonyítja. Az Elfogadó Részvényes által letétbe helyezett Részvényeket a Lebonyolító zárolt, a Részvényes nevén nyitott/vezetett értékpapír-letéti számlán tartja nyilván. Azok az Elfogadó Részvényesek, akik a Lebonyolítónál nem rendelkeznek értékpapír-letéti számlával, az Elfogadási Helyek valamelyikén kötelesek személyesen értékpapír-letéti számlát nyitni. Az értékpapír-letéti számla megnyitása és fenntartása a felajánlott Részvények vonatkozásában a jelen Ajánlat lezárultáig az Elfogadó Részvényes számára ingyenes. Az Ajánlati Árnak az Ajánlattev általi megfizetését, vagy az Ajánlat megsznése esetén a Részvényeknek az Elfogadó Részvényes részére történ visszajuttatását követen a fenti értékpapír letéti számlák az Elfogadó Részvényesnek az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt választása alapján lezárásra, illetve tovább vezetésre kerülnek. Az Ajánlat lebonyolítását követen fenntartott értékpapír-letéti számlák vezetését a Lebonyolító a mindenkor hatályos kondíciós listája alapján végzi. Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozatot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet megtenni. Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatot, akkor meg kell adni az aláíró nevét és beosztását is, illetve mellékelni kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képvisel(k) képviseleti jogát igazoló 30 (harminc) napnál nem régebbi okiratot (Pl.: hiteles cégkivonatot vagy egyéb, az adott szervezet esetében jogszabályok vagy bels szabályzatok által elírt, a képviselet igazolására szolgáló dokumentumot) és a képviselk aláírási címpéldányát. Magánszemélyként az Elfogadó Nyilatkozatot teljes bizonyító erej magánokirat formájában kell aláírni, ezért két tanú aláírásával és nevük, illetve címük megadásával igazolni kell, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes elttük saját kezleg írta alá vagy az aláírást elttük saját kez aláírásának ismerte el; vagy az Elfogadó Nyilatkozatot közokiratba kell foglaltatni. Meghatalmazott útján történ eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a meghatalmazott köteles benyújtani a Meghatalmazását is. (Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erej magánokiratba foglaltan kívánják benyújtani, úgy használják az Ajánlat III. számú mellékletében csatolt ajánlott meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata ugyan nem kötelez, azonban a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat.) A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (konzulátus) kell hitelesíttetni, felülhitelesíttetni, vagy a külföldön közjegyz által készített okiratot, illetve közjegyz eltt aláírt okiratot a Hágai Egyezményben elírt Apostille-lal (Tanúsítvány) kell ellátni. Nincs szükség a külföldön kiállított okirat diplomáciai felülhitelesítésére, illetve az Apostillelal történ ellátására, ha az adott ország és Magyarország között kétoldalú polgári jogsegélyegyezmény van érvényben, amelynek alapján a külföldön kiállított közjegyzi okiratot a belföldön kiállított közjegyzi okirattal azonos bizonyító erej közokiratnak kell tekinteni. Ezen egyezmények és az ilyen meghatalmazások tartalmi és formai kellékérl a 13

14 Részvényes amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel köteles a Meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni. Az egyezményes államok felsorolását a 8001/2001. (IK. 4.) IM-tájékoztató Függelékének 1. fejezete tartalmazza. Amennyiben a jelen Ajánlatban megjelölt valamely dokumentum nem magyar vagy angol nyelven került kiállításra, azzal együtt be kell nyújtani annak Hiteles Fordítását is. Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot és a kapcsolódó mellékleteket saját maga vagy meghatalmazottja útján juttatja el az Elfogadóhelyre, azonban az Ajánlat csak ezek Lebonyolító általi tényleges kézhezvételével minsül elfogadottnak. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell ellenkez bizonyításáig irányadónak tekinteni. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat meghatalmazott útján történ megtételével és átadásával kapcsolatos felelsség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Nyilatkozatot tev Részvényest terheli, ezért javasoljuk, hogy saját maguk az Elfogadó Nyilatkozatot adják és a Részvényeket utalják át a Lebonyolító részére. Az Elfogadó Nyilatkozat Elfogadóhelyen történ átadását követen a Részvényes Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza. Magánszemélyek esetén, az Elfogadó Nyilatkozathoz amennyiben rendelkezésre áll mellékelni kell a Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költséget igazoló dokumentumokat (pl. az Elfogadó Részvényes értékpapírszámlavezetje által a bekerülési árra vonatkozóan kiállított igazolást), ellenkez esetben Részvényenként a teljes Ajánlati Ár árfolyamnyereségnek minsül és a 25%-os személyi jövedelemadó levonásra kerül. A magánszemély, amennyiben a szükséges igazolást nem csatolja, vagy az a Zárónapot követen kerül a birtokába, az Szja tv. 67. (7) bekezdése szerint az adott évrl készített adóbevallásában érvényesítheti a Részvények megszerzésére fordított értéket, valamint a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeket, amelyek az Ajánlati Ár kifizetésekor nem kerültek figyelembe vételre. Természetes személyek esetén, ha az Elfogadó Részvényes adójogi szempontból nem magyarországi illetség és Magyarország, valamint az Elfogadó Részvényes adóilletsége szerinti ország között érvényben van ketts adózás elkerülésérl szóló egyezmény, valamint az egyezmény szerint az árfolyamnyereség nem vonható adózás alá Magyarországon, akkor az Elfogadó Részvényes külföldi illetségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetségigazolás hiteles magyar nyelv fordításának másolatával kell igazolnia, és ezeket az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni. Amennyiben az Elfogadó Részvényesre vonatkozó ketts adózás elkerülésérl szóló egyezmény szerint ennek jelentsége van, az Elfogadó Részvényesnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzónak minsül-e és csatolni kell ezen nyilatkozat Hiteles Fordítását is. 14

15 Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor a Részvényes adóazonosító jelének/adószámának megadása kötelez. Külföldi állampolgárságú magánszemélyek esetén, ha rendelkezik adóazonosító jellel azt meg kell adni, ha nem rendelkezik adóazonosító jellel, akkor ezt jeleznie kell. Ez esetben a kifizet fogja kérni az adóhatóságtól az adóazonosító jel megállapítását a külföldi személy rendelkezésére álló természetes azonosító adatok közlésével. Amennyiben a belföldi magánszemély az adóazonosító jelét nem adja meg, az Elfogadó Nyilatkozat érvénytelen! Az Ajánlatnak a fentiekben leírt eljárással történ elfogadása az Ajánlat rendelkezései és feltételei szerint érvényes lesz, és a Hatálybalépés Napján kezdd hatállyal a Részvényesre és az Ajánlattevre kötelez Részvény-átruházási Szerzdést hoz létre. Az Ajánlat elfogadásának érvényességét a Lebonyolító az Ajánlati Idtartam alatt folyamatosan, de legkésbb a Zárónapot követ napon megvizsgálja. Az elfogadás formájával és érvényességével kapcsolatos valamennyi kérdést (így különösen a II/2.5. pontban fentebb leírt feltételek meglétét, az Elfogadó Nyilatkozatok kézbesítésének idpontját, az Elfogadó Részvényes személyét, illetve a képviseletében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló okiratok elfogadhatóságát) az Ajánlattev képviseletében a Lebonyolító jogosult eldönteni és döntése miatt az Elfogadó Részvényesek semmiféle kártérítési vagy egyéb kártalanítási igénnyel nem léphetnek fel az Ajánlattevvel szemben. A Lebonyolító, kizárólagos döntési jogkörében eljárva, érvénytelennek tekinti azt az Elfogadó Nyilatkozatot, amelyet nem a II/2.5. pontnak megfelelen töltöttek ki. Érvénytelenség esetén a Lebonyolító a II./2.8. pontnak megfelelen visszaszolgáltatja a Részvényeket az Elfogadó Részvényesnek. A fentiek alapján csak azon elfogadás minsülhet érvényesnek és határidben megtörténtnek, amelynél az Elfogadási Idszakban mind (i) a szabályszeren kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozat annak valamennyi kapcsolódó mellékletével együtt, mind (ii) az Elfogadó Nyilatkozat tárgyát képez Részvényeknek a Lebonyolító számláján való jóváírása megtörténik. A postázással vagy a Részvények átutalásával kapcsolatos esetleges késedelem kockázatát az Elfogadó Részvényes viseli. II/2.6. Elfogadóhely Az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozat példányai átvehetk, valamint a Mködési Terv és a Jelentés pedig megtekinthetk az Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt. A Részvényes kérésére és kockázatára a Lebonyolító az Ajánlatot és az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes által megadott Magyarországon található címre megküldi vagy továbbítja. A Részvények átadása, valamint az Elfogadó Nyilatkozat és mellékleteinek az Elfogadó Részvényes vagy meghatalmazottja által történ átadása az alábbi Elfogadóhelyeken tehet meg, az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt. 15

16 Az Ajánlatot a CIB Bank Zrt. következ fiókjaiban lehet elfogadni: Fiók címe: Telefonszám: Nyitvatartási id: 1027 Budapest, Medve u T: Budapest, Andrássy út 70. T: Törökbálint, Bajcsy-Zs. u. 75. T: 23/ Debrecen, Simonffy u. 2/a. T: 52/ Szombathely, F tér 33. T: 94/ Pécs, Ferencesek utcája 33. T: 72/ Szeged, Kiss Menyhért u. 1. T: 62/ Gyr, Aradi vértanúk útja 10. T: 96/ H: , K: Sz: , Cs: P: H: , K: Sz: , Cs: P: H: , K: Sz: , Cs: P: H: , K: Sz: , Cs: P: H: , K: Sz: , Cs: P: H: , K: Sz: , Cs: P: H: , K: Sz: , Cs: P: H: , K: Sz: , Cs: P: Az ezen Ajánlatban szerepl bármely Elfogadóhely megjelölés esetén ezen megjelölt helyeket kell érteni. II/2.7. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai Az I. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Ajánlattevnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú letétbe helyezett Részvényt pertl, tehertl, igénytl, követeléstl, elvásárlási jogtól és harmadik személy (ideértve jogi személynek nem minsül, de perképes szervezeteket is) bármiféle jogától mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Hatálybalépés Napján: - amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes szervezet, úgy az alapítás helye szerint jogszeren megalapított és léteznek minsül szervezet és eljáró képviselje rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához, valamint az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal; - az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen, illetve cégszeren vagy Meghatalmazással ellátott meghatalmazott útján aláírt, jogszer, érvényes és kötelez erej kötelezettségvállalás; - az Elfogadó Nyilatkozat alanyaként szerepl Részvényes Részvényei tehermentes és átruházási korlátoktól mentes jogszer tulajdonát képezik, és a Részvényes jogosult eladni 16

17 és átruházni azokat pertl, tehertl, igénytl, követeléstl, elvásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen; - az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattev tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog elírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevre irányadó jog szabályait nem sértette meg; - az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat és információ a valóságnak megfelel; - abban az esetben, ha a ténylegesen letétbe helyezett Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása a kevesebb számú Részvény tekintetében érvényes; - a Részvény-átruházási Szerzdés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését követen az Ajánlattev jogosult részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni. II/2.8. Az Ajánlat megsznése Az Ajánlattev a Lebonyolító közremködésével biztosítja, hogy: - az Ajánlat megsznését, - az Elfogadó Részvényesnek az Ajánlattól a II/2.4. pont szerint történ elállását, illetve - az Ajánlat elfogadásának bármely okból történ érvénytelenségének megállapítását követ 5. (ötödik) munkanapon belül a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír-letéti számlájára átutalt Részvények az Elfogadó Részvényes értékpapírletéti számlájára visszautalásra kerüljenek. II/2.9. Adózási kérdések Az alábbiakban közreadjuk az Ajánlat elfogadására esetén keletkez jövedelem adózására vonatkozó egyes adójogi szabályok általános jelleg összefoglalóját, amely azonban semmiképpen sem helyettesítheti az adójogi szaktanácsadást. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Ajánlat ezen része kizárólag tájékoztató jelleg, adótanácsnak nem minsül, tartalmáért az Ajánlattev nem vállal felelsséget. Az általános jelleg tájékoztató nem veheti figyelembe az egyes Elfogadó Részvényesek adókötelezettségét befolyásoló, az Ajánlat elfogadásával összefüggésben felmerül valamennyi konkrét körülményt, így adótanácsadásnak nem tekinthet. II/ Magyar adójogszabályok szerinti belföldi adóilletség társaságok és magánszemélyek - Társaságok A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletség azon társaságok, amelyek elfogadják az Ajánlatot, a Tao. tv., illetve a szolidaritási adóról szóló törvény hatálya alá tartoznak, és a Részvények eladásakor realizált árfolyamnyereség az adózás eltti eredményük része lesz. A társasági adó mértéke 2006-ban 16%, a szolidaritási adó mértéke 4%. Társaságok esetén az Ajánlattev mint kifizet nem von le adóelleget az Ajánlati Árból. 17

18 - Magánszemélyek A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletség azon magánszemélyek, akik az Ajánlatot elfogadják, az Szja. tv. hatálya alá tartoznak. Az Szja. tv. értelmében a magánszemély Részvényesnek fszabályként a Részvények eladása során realizált árfolyamnyereség után 25% személyi jövedelemadót kell fizetnie. A személyi jövedelemadó-köteles árfolyamnyereség meghatározása során az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek a bevételbl levonásra kerülhetnek. Az Ajánlati Árból levonható az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költség: az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték, az értékpapír megszerzésével, tartásával vagy átruházásával összefüggésben nyújtott, a Tpt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészít befektetési szolgáltatási tevékenység vagy árutzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértékeként, valamint az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló vételi (jegyzési) jog és az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértékeként a magánszemélyt terhel, igazolt (ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetében ideértve a jog megszerzésekor adóköteles bevételt is) összeg, továbbá kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott (visszaszolgáltatott) értékpapír megszerzésére fordított érték, vagy ha a kölcsönbe vev az értékpapírt visszaszolgáltatni nem tudja a fizetett kártérítésnek a Tpt. szerinti legkisebb összege. Amennyiben az eredeti vételár nem határozható meg az Szja. tv szerint, illetve a Részvények megszerzésére nem az Szja. tv. 67. (9) bekezdése meghatározott jogcímen vagy módon került sor, akkor a Részvények megszerzésére fordított összeg, amellyel az árfolyamnyereség csökkenthet lenne, kizárólag a magánszemély által az értékpapír átruházásig teljesített igazolt rész. Ezért az Elfogadó Nyilatkozathoz lehetség szerint minden esetben mellékeljék a Részvények megszerzésére fordított összeget igazoló dokumentumot, amely többek között lehet a Részvények vételárát is feltüntet jegyzési elszámolás, számla, elismervény, illetve amennyiben a Részvényes Részvényeit magánforgalomban vette a teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt adásvételi szerzdés, amely a Részvények vételárát is tartalmazza, valamint a Részvények megszerzésére, illetve a Részvények megszerzésével, tartásával és átruházásával kapcsolatban igénybe vett befektetési szolgáltatás díjaira fordított összeget igazoló dokumentumokat. Az Szja. tv. alapján az árfolyamnyereség után fizetend esetleges 25%-os adóelleget az Ajánlattevnek mint kifizetnek le kell vonnia. Ennek megfelelen, a Részvények ellenértékének kifizetésekor az Ajánlattev megállapítja és az Ajánlati Árból levonja az árfolyamnyereség után fizetend személyi jövedelemadóelleget, és az adóévet követ január 31-ig megküldi a Részvényeseknek az adóévben a Részvényes javára megállapított, árfolyamnyereségbl származó jövedelemrl és a jövedelem alapján megállapított adó mértékérl, valamint a levont adóellegrl szóló összesített igazolást. A Részvényes adóbevallásában az adóévi árfolyamnyereségbl származó jövedelem megállapításánál érvényesítheti a Részvények megszerzésére fordított értéknek és a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeknek azt a részét, amelyet az Ajánlattev mint kifizet a jövedelem megállapításánál nem vett figyelembe. 18

19 II/ Magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletség társaságok és magánszemélyek - Társaságok Az Ajánlatot elfogadó, a magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletség és Magyarországon telephellyel nem rendelkez társaságoknak az Ajánlat szerint eladott Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon nincs adókötelezettségük. - Magánszemélyek Ajánlattev nem von le személyi jövedelemadó-elleget azon magánszemélyeknek teljesített kifizetésekbl, akik olyan országban rendelkeznek adóilletséggel, amely ország és Magyarország között érvényben van ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezmény, és az egyezmény a Részvények átruházásával kapcsolatos árfolyamnyereséget mentesít a magyarországi adóztatás alól. Azoknak a magánszemélyeknek, akik valamely ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezményre kívánnak hivatkozni, az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolniuk kell a külföldi adóhatóság által kiállított adóilletségükre vonatkozó igazolás hiteles magyar nyelv fordítás másolatát, valamint egy nyilatkozatot és annak hiteles magyar nyelv fordítását arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minsül-e, ha az alkalmazandó ketts adózás elkerülésére kötött egyezmény szerint e körülmény az adókötelezettséget befolyásolja. Amennyiben a külföldi magánszemély illetségét nem igazolja, akkor Ajánlattev az árfolyamnyereségbl 25% adót von le. Ezekben az esetekben az adófizetési kötelezettség megállapításakor és teljesítésekor a belföldi adóilletség magánszemélyekre vonatkozó rendelkezésekkel megegyezen kell eljárni. A külföldi illetség magánszemély az így levont adó és az alkalmazandó egyezmény szerinti adó különbözetét az Ajánlattev által kiállított igazolás és az illetségigazolás bemutatásával az APEH Észak-budapesti Igazgatóságánál (illetve szeptember 1. után az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál) elterjesztett adó-visszatérítési kérelemmel téríttetheti vissza. II/ Százalékos egészségügyi hozzájárulás A magánszemély az adóévben megszerzett, az Szja. tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésbl származó jövedelem, 25%-os, illetleg 35%-os adóterhet visel osztalék, vállalkozói osztalékalap, árfolyamnyereségbl származó jövedelem, valamint ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem után 4%-os mérték egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérl szóló évi LXXX. törvény 19. (1) bekezdése, valamint 39. (2) bekezdése alapján megfizetett 11%-os egészségbiztosítási járulék, 5%-os baleseti járulék, valamint a fenti jövedelmek után megfizetett százalékos mérték egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a ,- forintot. 19

20 A hozzájárulás fizetési kötelezettség azt a társadalombiztosítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló évi LXXX. törvény 4. u) pontja szerinti belföldi magánszemélyt terheli, akinek belföldön bevallási kötelezettség alá es hozzájárulás köteles jövedelme van (belföldi adóügyi illetség magánszemélyek). A Tbj szerinti külföldiek (belföldinek nem minsül magánszemély) jövedelmeit nem terheli egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. Belföldi magánszemélyek: a) a Magyar Köztársaság területén él magyar állampolgárok, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkez (a továbbiakban: letelepedett) és menekültként elismert személyek, b) az Európai Gazdasági Térségrl szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai, amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott EGT tartózkodási engedéllyel (a továbbiakban: EGT állampolgárok), c) az EGT állampolgár munkavállalónak, egyéni vállalkozónak, illetleg önfoglalkoztatónak az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, tartózkodásra jogosult, d) ha a letelepedett EGT állampolgár nyugdíjas, illetleg magát önerbl eltartja, az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, e) ha a letelepedett EGT állampolgár diák, az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, f) az Európai Közösséggel, illetleg az Európai Gazdasági Térséggel megkötött megállapodás alapján a tagállamok állampolgáraival azonos jogállást élvez állam állampolgárai, ha legalább a külön jogszabály szerinti tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, továbbá a hontalan. Külföldi adóügyi illetség magánszemélyek esetében amennyiben a vonatkozó adóegyezmény úgy rendelkezik, hogy az egyébként hozzájárulás köteles jövedelem Magyarországon nem adóztatható magyarországi bevallási kötelezettség hiányában a jövedelmet nem terheli a 4%-os egészségügyi hozzájárulás (feltéve, hogy a magánszemély adóügyi illetségét illetségigazolással az árfolyamnyereség kapcsán leírt dokumentumokkal igazolja). A 4%-os egészségügyi hozzájárulást a kifizetknek kell levonniuk a hozzájárulás alapját képez jövedelembl. A kifizet mindaddig köteles levonni az egészségügyi hozzájárulást, amíg a magánszemély a kifizetnek nem nyilatkozik arról, hogy az egészségbiztosítási járulékot, baleseti járulékot, egészségügyi hozzájárulást a ,- Ft-os hozzájárulás fizetési fels határig megfizette. A magánszemélynek lehetsége van arra is, hogy a hozzájárulás fizetési fels határ elérése eltt nyilatkozzon a kifizet felé arról, hogy az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék összege várhatóan eléri a hozzájárulás fizetési fels határt. Ebben az esetben a kifizet mentesül a levonási kötelezettség alól. Ha azonban az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék, egészségügyi hozzájárulás nem éri el a hozzájárulás fizetési fels határt, akkor a le nem vont egészségügyi hozzájárulás összegét 6%-kal növelt összegben kell bevallani a személyi jövedelemadó bevallásban és a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására elírt határidig kell megfizetni. 20

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: Bankár Zrt. ) által tett,

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA!

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA! NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa Street, Nicosia), mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ") - az értékpapírok

Részletesebben

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.), ( Bankár Zrt. ) ezen hirdetmény ( Hirdetmény ) útján az alábbiakban

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.), ( Bankár Zrt. ) ezen hirdetmény ( Hirdetmény ) útján az alábbiakban A BANKÁR TKEBEFEKTETÉSI ÉS TANÁCSADÓ ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE A RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT BENYÚJTÁSA NÉLKÜL TRANSZFERÁLT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRL A BANKÁR TKEBEFEKTETÉSI

Részletesebben

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt 1. Melléklet FONTOS! A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlat 9. pontjában megadott bármely elfogadási helyre mellékleteivel együtt az Elfogadási Időszak zárónapjáig történõ eljuttatása feltétele

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót!

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót! Elfogadó nyilatkozat a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. összes "T" sorozatú, névre szóló törzsrészvénye vonatkozásában 1.601,- Ft ajánlati áron, a CALLUM Vagyonkezelõ Rt. 2002. július 29-én tett tõzsdei

Részletesebben

A GE Money Bank tagja

A GE Money Bank tagja A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. Igazgatóságának véleménye a GE Capital International Financing Corporation, mint Ajánlattevő által a Társaság Részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére

Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Tárgy: Döntés a Magyar Telekom Nyrt. és a T-Online Magyarország Zrt-ből

Részletesebben

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról 2016.01.01-ig igényelt támogatások esetében használható!!! Szerzdésszám: Támogatási szerzdés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról amely egyrészrl a Takarékszövetkezet/Bank székhely: cégjegyzékszám:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl 2/B Sürgsségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. alapító okiratának

Részletesebben

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK), mint csoportos biztosítás a jelen

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR 1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet 1./2013. (.) Korm. rendelet a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól A Kormány

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben