Drót-Net Kft Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)"

Átírás

1 Drót-Net Kft Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes tl Utolsó módosítás: július 01. 1

2 Szolgáltató adatai 1.1. Neve: Drót-Net Kft Székhelye: 1185 Budapest, József A. utca 1/a Levelezési címe: 1185 Budapest, József A. utca 1/a Ügyfélszolgálati címe: 1181 Budapest, Gyömr!i út es épület IV. em Telefonszáma: / , / , / Fax száma: nincs Weboldala: címe: 2.1 Szolgáltató szolgáltatása, amire jelen szerzdés (ÁSZF) vonatkozik: Internet hozzáférés és adathálózati kapcsolat szolgáltatás Szolgáltató hálózatán keresztül. Domain regisztrálás, fenntartás Tárterület szolgáltatás Szolgáltató szerverén vagy Elfizet által biztosított számítógépen. VoIP szolgáltatás Szolgáltató hálózatában vagy más szolgáltató hálózatában Szolgáltatási területi határa: Budapest közigazgatási határa A szerzdés létrejötte 3.1. Megrendelés A Megrendel az Egyedi Elfizeti Szerzdés megkötésére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltatóhoz címezve, írásban teheti meg. Megrendel ajánlatát megteheti közvetlenül Szolgáltatónak vagy Szolgáltató képviseletére jogosult képviselnek, üzletkötnek. A megrendelési igény tehet szóban (telefonon) vagy írásban a megrendellap Elfizetnek történ kiküldése érdekében (igénybejelentés), vagy a megrendellap elküldésével kizárólag postai úton levélben (megrendelés). Megrendelés a Szolgáltató internetes honlapján közzétett, és a Szolgáltató részére megküldött kitöltött adatlappal is kérhet, amely adatlap egyben ajánlattételi felhívás Amennyiben a megrendelés nem tartalmazza az Egyedi Elfizeti Szerzdés megkötéséhez szükséges, pontokban elírt adatokat úgy a Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követ 15 napon belül írásban, az adatok kiegészítésére kéri fel a Megrendelt. Megrendelés abban az esetben érvényes, ha Megrendel a megrendelést két példányban, hiánytalanul kitöltve és aláírva juttatja el Szolgáltatóhoz A Szolgáltató a megrendelést nyilvántartásában rögzíti. A Szolgáltató a megrendelésben foglaltakat, azok megvalósíthatósága esetén a jelen Általános Szerzdési Feltételekben és az Egyedi Elfizeti Szerzdésben rögzített feltételekkel teljesíti (az Egyedi Elfizeti Szerzdés és az Általános Szerzdési Feltételek együtt a továbbiakban: Szolgáltatási Szerzdés, illetve szerzdés) Amennyiben Elfizet meg kívánja változtatni nyilatkozatát, hogy egyéni vagy üzleti elfizet, úgy azt írásban a Szolgáltatóhoz eljuttatva teheti meg. A nyilatkozat megváltoztatása díjmentes. 2

3 3.5. A Megrendel szerzdéskötési ajánlatát Szolgáltató jogosult visszautasítani. Szerzdéskötés, a teljesítés ideje 4.1. Ha a megrendelés teljesíthet, úgy a Szolgáltató errl az Elfizett tájékoztatja és a megrendelés kézhezvételét követ 60 napon belül de leghamarabb a megrendelés kézhezvételét követ naptári hónap els napján - a szolgáltatás nyújtását megkezdi. A Szolgáltató az Egyedi Elfizeti Szerzdés Szolgáltató által aláírt példányának megküldésével tájékoztatja a Megrendelt a szerzdés létrejöttérl. Ez megegyezik Szolgáltató részére Megrendel által eljuttatott és Megrendel által aláírt megrendeléssel. A szerzdés a Szolgáltató és Megrendel aláírásának idpontjában jön létre Amennyiben a Szolgáltató az igényelt szolgáltatás létesítésére a feltételek hiánya miatt nem képes, úgy a kézhezvételtl számított 60 napon belül vállalhatja a szolgáltatás kiépítését és errl, illetve a szolgáltatás megkezdésének várható idpontjáról a Megrendelt a megrendelés kézhezvételét követ 15 napon belül tájékoztatja. A Megrendel a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szándékát a szerzdés aláírásával ersíti meg, ezzel a szerzdés létrejön. Ebben az esetben a szolgáltatás megkezdésének napja a szolgáltatás kiépítésének napjával veszi kezdetét. Ha a Szolgáltató az igényelt szolgáltatás létesítésére a megrendelés kézhezvételétl számított 60 napon belül nem képes, errl a megrendelés kézhezvételét követ 15 napon belül írásban tájékoztatja a Megrendelt. Amennyiben a Megrendel az értesítés kézhezvételétl számított 30 napon belül nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhet. Amennyiben a Megrendel a szolgáltatást a továbbiakban is igényli, a felek a szolgáltatás megkezdésének feltételeirl külön megállapodást köthetnek. R-Lan szolgáltatás esetén Szolgáltató a szolgáltatás kiépítésétl és üzembe helyezésétl a szolgáltatásért díjat számíthat fel Elfizet felé. Azonban a kiépítés napjától számított 15 napon át a hálózat minségét Szolgáltató fokozottan figyeli teszt idszak -, és amennyiben annak minsége kifogásolható, Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását beszünteti és a szerzdést okból felmondja. Ez esetben Szolgáltató elfizet felé kártérítésre nem köteles. Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását csak egy másik átjátszó kiépítésével tudja megoldani, úgy jogosult ennek költségeit Elfizetre terhelni. Arról a tényrl, hogy a szolgáltatás nyújtását csak átjátszó kiépítésével tudja megoldani, valamint hogy ennek mennyi a várható kiépítési idtartama és a kiépítés és fenntartás költségébl mennyit kíván Elfizetre terhelni Szolgáltató, Szolgáltató elzetesen értesíti Elfizett. Amennyiben Elfizet ennek tudatában eláll elfizetési szándékától, úgy Szolgáltató köteles Elfizet által esetlegesen már befizetett belépési díjat Elfizet részére visszatéríteni. Amennyiben Elfizet a várható elfizetés reményében beruházást hajtott végre (eszközöket, berendezéseket vásárolt, tartószerkezetet épített, stb.), ezen beruházások költségeit még abban az esetben sem jogosult Szolgáltatóra terhelni, amennyiben Szolgáltató az elzetes felmérések alapján elzetesen kiépíthetnek ítélte meg a szolgáltatást. Azaz Szolgáltató minden esetben mentesül a kiépítés ellehetetlenülésébl ered Elfizett ért anyagi és erkölcsi kár megtérítése alól és elfizet sem köteles az ebbl ered Szolgáltatót ért károk megtérítésére, azonban Elfizet köteles Szolgáltató által Elfizetnek átadott, de szolgáltató tulajdonát képez eszközök, berendezések 8 napon belül történ vissza szolgáltatására. Ellenkez 3

4 esetben Szolgáltató jogosult ezen eszközök és berendezések mindenkori piaci értékének ill. beszerzési árának Elfizet felé történ kiszámlázására, szükség esetén polgári peres eljárásban kezdeményezheti Elfizet így keletkezett tartozásának behajtását. Amennyiben Elfizet a megváltozott feltételek mellett is kéri a szolgáltatás kiépítését, úgy az Egyedi Elfizeti Szerzdésben rögzítik a kiépítés és fenntartás költségeit és a várható kiépítési idtartamot. Amennyiben Szolgáltató a kiépítés megkezdését elre láthatóan csak 15 napon túl tudja vállalni, egyedi elbírálás után az elfizeti szerzdésben leírt belépési díjat elengedheti. Ebben az esetben a kiépítés megkezdésének nem lesz feltétele a belépési díj kiegyenlítése. Ezen kedvezmény fbb feltételei: - a kiépítést Szolgáltató önhibájából nem tudja hamarabb megkezdeni; - a kiépítési hely Szolgáltató szolgáltatási területén belülre esik; - az Elfizeti szerzdés aláírásra került. - Elfizet által választott díjcsomag ezt lehetvé teszi Amennyiben Elfizet a fenti feltételeknek megfelel, de Szolgáltató azon Elfizeti kérést, hogy Szolgáltató a belépési díjat engedje el, elutasítja, Szolgáltató nem köteles megindokolni, hogy Elfizet a fenti kedvezményben miért nem részesül. De ebben az esetben azonos idben és azonos feltételeknek megfelel, az adott helyen elfizetni szándékozó többi Elfizett is ugyanazon bánásmódban köteles részesíteni Szolgáltató. A szerzdés tárgya 5.1. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik mellékletei, melyeket a tartalom jegyzék felsorol és melyekre jelen ÁSZF több ponton is hivatkozik. A Szolgáltató a szolgáltatást az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás leírásnak és díjtételnek megfelelen, a 2. számú mellékletben rögzített technikai feltételek és minségi célértékek figyelembe vétele mellett nyújtja az Elfizetnek (a megrendel megnevezése a továbbiakban: Elfizet) A Szolgáltató által nyújtott alapszolgáltatásnak nem képezik részét az alábbiak: oktatás, helyszíni installálás, az Elfizet részére a szolgáltatás igénybevételére alkalmas számítógép biztosítása, az Elfizet gépének alkalmassá tétele a szolgáltatás fogadására, valamint az Elfizet berendezéseinek hibaelhárítása. Azaz kizárólag azok a szolgáltatások képezik részét, amelyek az egyedi elfizeti szerzdésben fel vannak tüntetve. Továbbá nem köteles Elfizet ingatlanán belül 3 m-nél hosszabban kábelezni és a kábelezés kizárólag lengkábelen azaz falon kívül, látható módon történik A Szolgáltató jogosult bármely szerzdéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. A Szolgáltatás igénybevételének lehetsége, idbeli korláta 6.1. Szolgáltató szolgáltatását Budapest területén belül nyújtja azon területeken, ahol az alábbi feltételek valamelyike vagy mindegyike teljesül: Olyan ingatlanokban, ahol Szolgáltató a kért szolgáltatását már nyújtja. Olyan ingatlanokba, ahová Szolgáltató kábelen vagy 2.4 ill. 5.8 GHz-es rádió kapcsolaton keresztül képes a szolgáltatást bekötni és nyújtani. Rádiós kapcsolat esetén a bekötés feltétele Szolgáltató valamely szolgáltatási pontjára történ optikai 4

5 rálátás, megfelel távolság a légköri és domborzati viszonyoktól függ megléte. Rádiós kapcsolat esetén a csatlakozási pont (Szolgáltatói végpont) UTP-ethernet csatlakozási pont, a rádiós kapcsolat csupán átviteli közeg. Szolgáltató kábeles szolgáltatását kizárólag azon tömbházakban nyújt, ahol az ingatlanok száma eléri a 10 lakást/irodát és a szolgáltatás bevezetéséhez tulajdonos/tulajdonosi kör vagy erre meghatalmazott képviselje (pl. közös képvisel) a hozzájárulást írásban megadta A szolgáltatásnak idbeli korlátjai nincsenek, csupán a kiépítési id változhat a kiépítési hely földrajzi adottságai szerint. A Szolgáltató kötelezettségei 7.1. A Szolgáltató viseli a szolgáltatás kiépítésének költségeit, illetve a szolgáltatás kiépítési költségeinek az Egyedi Elfizeti Szerzdésben foglalt egyszeri belépési díjjal csökkentett részét, feltéve, hogy a Szolgáltatási Szerzdés megszüntetésére annak megkötésétl számított és az Egyedi Elfizeti Szerzdésben meghatározott kedvezmény idtartamán belül nem kerül sor és az Egyedi Elfizeti Szerzdést Elfizet határozott idtartamra köti. Kivételt képez a 4.2 pontban foglalt egyedi szerzdés esete A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek és a 2. számú mellékletben leírt minségi célértékeknek A Szolgáltató köteles az Elfizet részére díjmentes telefonos technikai tanácsadást nyújtani a díjmentesség a telefonhívás díjára nem vonatkozik. A technikai tanácsadás az alapszolgáltatás mellett csak azon szolgáltatásra terjed ki, amelyeket az Elfizet megrendelt. A tanácsadást Szolgáltató ingyenesen kizárólag ügyfélszolgálati idben ad. Az ingyenes tanácsadás nem terjed ki Elfizethöz történ helyszíni kiszállásra, valamint olyan esetekre, amikor a hiba jellege nincs összefüggésben az igénybevett szolgáltatással vagy az nem Szolgáltatói hiba (pl. hibás operációs rendszer, vírusfertzés, hibás beállítás, stb.) A Szolgáltató a tulajdonát képez berendezést a szerzdés esetén a szerzdés elszállítja az Elfizetvel kölcsönösen egyeztetett idpontban. Szolgáltató nem állítja helyre Elfizet ingatlanában esetlegesen végzett kábelezési, fúrási munkálatok nyomait. Az Elfizet kötelezettségei 8.1. Köteles gondoskodni a szolgáltatás szükséges elfizeti eszközökrl (PC-rl és tartozékairól), feltéve, hogy errl a Szolgáltatóval az Egyedi Elfizeti Szerzdésben eltéren nem állapodtak meg. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges elfizeti eszközök jellemzi nem térhetnek el a szerzdés idtartama alatt a Szolgáltató által elírt, a 2. számú mellékletben rögzített technikai specifikációktól A Szolgáltató részére lehetvé kell tenni a Szolgáltató tulajdonát képez berendezés (végberendezés) elhelyezését és üzembe állítását a felek által elzetesen egyeztetett idpontban, az Egyedi Elfizeti Szerzdésben megjelölt végponton (végpontokon) Az Elfizet köteles a Szolgáltató tulajdonát képez berendezés részére a megfelel üzemeltetési feltételeket biztosítani a szerzdés idtartama alatt. Ezek: - A berendezések rzött helyen történ tárolása, fizikai védelme - A berendezések környezeti hatásoktól való védelme - A berendezések folyamatos ellátása V tápfeszültséggel 5

6 - A berendezések és az azokhoz kapcsolódó egyéb eszközök túlfeszültség és villám elleni védelme - Beltéri berendezés esetén a szobahmérséklet biztosítása ( C közötti hmérséklet) 8.4. Köteles a lakhelyén, a telephelyén letelepített hálózat végzdtet egységet használni és épségét megrizni Az Elfizet haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni a személyében, vagy cégnevében, székhelyében, telephelyében, képviseljének személyében bekövetkezett változásról, egyben tudomásul veszi, hogy a késedelmes bejelentés következményeit kizárólag az Elfizet viseli. Ezt Elfizet megteheti korlátozott mértékben elektronikus úton Szolgáltató weboldalán bejelentkezve. Az így történt adatmódosítás minden esetben díjmentes. Az így nem módosítható adatok módosítása díjköteles, melynek díjait az 1. számú melléklet tartalmazza Az Elfizet a Szolgáltató tulajdonát képez berendezést (berendezéseket) a szerzdés üzemképes, sértetlen állapotban köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Az Elfizet egyben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelkezésre nem bocsátott, illetve az üzemképtelenné vált berendezés(ek) amennyiben ilyet Szolgáltató Elfizetnél elhelyezett - teljes vételárát a Szolgáltató részére 8 munkanapon belül megtéríteni köteles. Letéti díj visszafizetését Szolgáltató kizárólag abban az esetben teljesíti, amennyiben elzetesen sértetlen állapotban Elfizet Szolgáltatónak átadta, illetve az eszköz(ök) leszerelését biztosította Szolgáltató részére és amúgy a letéti díj visszafizetésére az ÁSZF és mellékletei egyéb pontjai szerint Elfizet jogosult. Szolgáltatás rendelkezésre állása, hibabejelentés 9.1. A Szolgáltató a szerzdés teljes tartama alatt biztosítja az Elfizet részére, hogy a szolgáltatás kiesése az éves kiesési id átlagban, az elfizeti hozzáférési pontra nem haladja meg a 72 órát, a rendelkezésre állás mértéke nem csökken 99%-alá kábeles elfizetés esetén. Rádiós kapcsolat esetén a szolgáltatás kiesése az éves kiesési id átlagban, az elfizeti hozzáférési pontra nem haladja meg a 168 órát, a rendelkezésre állás mértéke nem csökken 95%-alá A Szolgáltató elnevezéssel internetes honlapot tart fenn, amelyen az Elfizet közvetlenül jelezheti a szolgáltatás minségével, a szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, valamint hibabejelentést tehet folyamatos napi 24 órában, évi 365 (366) napon. A Szolgáltató emellett folyamatos elérhetséget a 40 / valamint 30 / , 20 / mobil számokon biztosítja az Elfizet számára a weboldalán feltüntetett ügyfélszolgálati idpontokban. Ettl eltér idpontokban Elfizet hibabejelentéseit Szolgáltató üzenetrögzítje fogadja. Az így bejelentett hibák kivizsgálását Szolgáltató maximum 72 órán belül elkezdi. Szolgáltató kéri és rögzíti a hibabejelentéssel az alábbi adatokat (melyeket Elfizet köteles megadni): - Bejelent személy neve - Bejelent elérhetsége - Elfizeti szerzdés száma - Kiépítés helye - A hiba pontos leírása - Bejelentés dátuma, pontos ideje (óra, perc) - Bejelent kér-e visszajelzést a hiba elhárításáról és a hiba tényleges okáról 6

7 Amennyiben Elfizet visszajelzést kér, úgy Szolgáltató a következ tájékoztatást adja: - A hiba Elfizeti oldalon van - A hiba Szolgáltatói oldalon volt és megoldódott - A hiba Szolgáltatói oldalon van, de Elfizeti hibából (pl. helytelen jelszó) - A hiba oka Szolgáltatói oldalon van és oka a szolgáltatás korlátozása (pl. díjfizetés hiánya) - A hiba oka mindkét fél érdekrén kívül keletkezett és azt elhárítani Szolgáltató nem képes Szolgáltató a tervezett leállásokat, karbantartásokat valamint - amennyiben erre módja van és a hibát Szolgáltató észlelte - az aktuális váratlan hibaeseményeket, leállásokat Szolgáltató weboldalán a Hírek rovatban tünteti fel a többi, szolgáltatásait érint hírekkel együtt, továbbá Ügyfélportál oldalán Elfizet által megadott értesítési E- mail címre lehetség szerint értesítést küld. A tervezett karbantartások rendellenes szünetelések éves szinten nem haladhatják meg 288 órát. Szolgáltató a hibabejelentésre és elhárításra vonatkozó adatokat, a hiba elhárításától számított 1 évig rzi meg. A szolgáltatás igénybevételének és mérése Szolgáltató a szolgáltatásának kihasználtságát és szolgáltató router funkciót ellátó eszközén figyeli és tartja nyilván. Ezen adatokat Szolgáltató napi szinten nem nyilvános információként kezeli, azonban a bekövetkezett esetleges váratlan meghibásodásokat, vagy tervezett üzemszüneteket ez alapján elfizet felé jelzi, szükség esetén a számlán ez alapján írja jóvá. Amennyiben Szolgáltató belföldi vagy nemzetközi sávszélessége ezen mérések alapján Szolgáltató megítélése szerint túlságosan leterhelt, úgy Szolgáltató gondoskodik a megfelel gerinchálózati sávszélesség bvítésrl. A leterheltség minden esetben a gerinchálózati sávszélesség leterheltségére értend és nem az Elfizet sávszélességének leterheltségére. Szolgáltató kizárólag saját mérési eredményit és programját fogadja el a kiesések és hibás teljesítések mérésére és nyilvántartására. A megfelelsség mérésének meghatározásában segítséget nyújt a nemzetközi gyakorlatban használt Q paraméter, mely az Internet gerinchálózat felé irányuló sávszélesség osztva az össz-felhasználói sávszélesség igénnyel (garantált sávszélességgel). A Szolgáltató hálózatának a nemzetközileg elfogadott 0,1-0,8 közötti értéket kell elérnie. Szolgáltató Elfizetnek lehetséget biztosít weboldalán - az Ügyfélportál menüpontnál bejelentkezve -, hogy forgalmi statisztikáját és ping statisztikáját Elfizet megtekintse. Továbbá Szolgáltató weboldalán tájékoztató sávszélesség mérést végezhet Elfizet, hogy ellenrizhesse kapcsolata minségét, azonban az itt mért eredmény nem mérvadó, mivel a mért eredmény jelentsen függ elfizet pillanatnyi forgalmától ill. adott esetben számítógépe teljesítményétl. Amit a megrendelésnek tartalmaznia kell egyéni elfizet esetében: név lakóhely vagy tartózkodási hely leánykori név anyja neve születési hely és id amennyiben az elfizet életkora miatt korlátozottan cselekvképes, úgy a törvényes képviseljének adatait kell feltüntetni a költségvisel rovatban Személyi igazolványának számát ill. tartózkodási engedélye számát üzleti, intézményi elfizet esetében 7

8 megnevezés székhely, telephely, törvényes képvisel, illetve intézkedésre jogosult más személy neve bankszámlaszám cégjegyzékszám mindkét elfizeti kategóriában amennyiben van: az elfizet vezetékes telefon/telefaxszáma, vagy intézkedésre jogosult személy mobil hívószáma, valamint címe a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye az alapszolgáltatás, illetve az alapszolgáltatás mellett igényelt külön szolgáltatások felsorolása a díjkiegyenlítés módja (nem csekkes díjkiegyenlítés - pl. átutalás esetén - a bankszámlaszám megnevezése) - alap esetben a díjfizetés csekken történik igénybejelentés helye és idpontja nyilatkozat, hogy egyéni vagy üzleti elfizet Az Elfizeti jogviszony létrejötte Megrendel által Szolgáltató részére eljutatott megrendellap egyik példányát kapja vissza Megrendel, mint Szolgáltató által aláírt Elfizeti Szerzdést és válik ezáltal Megrendel Elfizetvé Szolgáltató és Elfizet között szerzdéses jogviszony attól a pillanattól létesül, amikor Szolgáltató Elfizethöz Szolgáltató által aláírt Egyedi Elfizeti Szerzdést eljuttatja és Elfizet Szolgáltató részére az egyszeri belépési díjat (ill. letéti díjat) befizette. Ez abban az esetben történik meg ilyen módon, ha Megrendel által elküldött igénybejelentést Szolgáltató honlapján vagy Szolgáltató által Megrendel részére teszi meg Megrendel. Ellenkez esetben Szolgáltató - amennyiben birtokában van a megrendeléshez szükséges minden adatnak - küld ki Megrendel részére két példányban és az egyszeri belépési díjról (ill. letéti díjról) csekket és/vagy számlát. Megrendel saját felelsségére ellenrzi az ott leírt adatokat, majd aláírva két példányban Szolgáltatóhoz eljuttatja. Ezután Szolgáltató - mint Egyedi Elfizeti szerzdést - aláírva juttatja vissza Megrendelhöz Az Egyedi Elfizeti Szerzdés Szolgáltató által aláírt példányának Elfizethöz történ eljuttatása után - Szolgáltató által meghatározott idpontban - a szolgáltatás nyújtását Szolgáltató megkezdi. A szerzdés idtartama A szerzdés határozatlan idre jöhet létre egyedi megállapodás alapján illetve automatikusan azzá válik, amennyiben Elfizet a határozott idre kötött szerzdés lejárta eltt legalább 8 nappal nem kéri a szerzdés megszüntetését Szolgáltatótól a lejárat napjával és a szolgáltatást a lejárat után legalább egy nappal tovább veszi igénybe A szerzdés határozott lehet, amennyiben szerzdéskötéskor a felek ebben állapodnak meg és ezt írásban rögzítik. Határozott szerzdés legrövidebb idtartama 1 hónap lehet. Határozott idtartamú szerzdést rendes felmondással egyik fél sem mondhatja fel. A határozott idtartam letelte után a es pont lép automatikusan életbe. 8

9 Szerzdésmódosítás, áthelyezés, átírás A szerzdés írásban, a Felek egyez akaratával módosítható. Az Elfizet írásban kérheti a szolgáltatás hozzáférési pont áthelyezését a Szolgáltató szolgáltatási területén belül, ekkor Szolgáltató kérheti a belépési díj újbóli megfizetését. Szolgáltató az áthelyezést - amennyiben arra fizikailag lehetség van - 30 napon belül teljesíti. Errl Elfizett szükség esetén írásban értesíti Áthelyezés alatt az elfizetés szünetel és Elfizet díjfizetésre nem kötelezhet. Ez alól kivétel, ha Elfizet olyan szolgáltatásokat is igénybe vesz, melyek az áthelyezéstl függetlenül is igénybe vehetek (pl. tárterület szolgáltatás, szolgáltatás). Ekkor Szolgáltató ezen díjak kifizetését követelheti. Amennyiben ezen díjak az elfizetési díjból nem különíthetek el, úgy Szolgáltató jogosult a teljes elfizetési díjat Elfizettl követelni A Szolgáltató az Elfizeti áthelyezési vagy szerzdésmódosítási igényt felméri és az igény kézhezvételétl számított 30 napon belül tájékoztatja az Elfizett a felmérés eredményérl. Szolgáltató jogosult az áthelyezést megtagadni abban az esetben, ha Elfizetnek díjtartozása van vagy Elfizet hibájából a szolgáltatás az eredeti szolgáltatási helyen került A szolgáltatás kiépítését Szolgáltató a díjak befizetése és/vagy a indokának esetén kezdi meg A Szolgáltató átírási díjat kér, mely díjat Szolgáltató a következ havi számlán számlázza ki. Ennek összege az 1. számú mellékletben található. Szolgáltató határozott szerzdés lejárta eltt az átírást megtagadhatja, kivéve, ha az öröklés vagy jogutódlás miatt vált esedékessé. Az átírás idtartama a hiánytalanul Szolgáltatóhoz beérkezett iratok beérkezésének idpontját követen maximum 60 nap. Az átíráshoz szükséges iratok: - lemondó nyilatkozat vagy örökösödési végzés vagy cégbírósági végzés - aláírt elfizeti szerzdés az új elfizettl - nyilatkozat az esetleges díjtartozások és egyéb kötelezettségek átvállalásáról Az áthelyezés, átírás szerzdésmódosításnak minsül, ezért Szolgáltató és Elfizet között új elfizeti szerzdést kell kötni. Az áthelyezést, átírást az elfizet vagy annak hivatalos meghatalmazottja kérheti írásban. Az áthelyezéshez, átíráshoz új jelentkezési lapot kell kitölteni, feltüntetve rajta, hogy áthelyezést kér az Elfizet. Átírásnak, áthelyezésnek nem minsül, ha elfizet csupán a számlán szerepl nevet ill. címet és/vagy a számlaküldési (értesítési) nevet ill. címet kéri módosítani Amennyiben az Elfizet igénye 30 napon belül megvalósítható, úgy a Szolgáltató a szerzdésmódosítás megküldésével tájékoztatja az elfizett a teljesítési határid megjelölése mellett. Amennyiben a Szolgáltató az igénynek nem tud 30 napon belül eleget tenni és az Elfizet a szolgáltatás hozzáférési pont áthelyezési igényét továbbra is fenntartja, a Szolgáltató az Elfizetvel megkötött egyedi megállapodás alapján helyezi át a szolgáltatás hozzáférési pontot Amennyiben a szolgáltatás hozzáférési pont áthelyezése akadályokból ereden nem teljesíthet és Elfizet a régi szolgáltatási helyen a szolgáltatást tovább igénybe venni nem kívánja, Szolgáltató a szerzdést felmondja. Amennyiben az Elfizet a szerzdés megkötésekor valamely meghatározott idtartamra járó kedvezményt igénybe vett (határozott szerzdés) és a Szolgáltató részérl az áthelyezés sikertelensége miatt ezen idtartamon belül okból került sor a 9

10 szerzdés felmondására, Elfizett az igénybevett kedvezmény, illetve annak idarányos része után megtérítési kötelezettség terheli Szolgáltató felé. Az áthelyezés lehetetlenné válásának fbb okai lehetnek: - Szolgáltatást Szolgáltató az adott területen, helyszínen nem nyújtja - Szolgáltató az adott szolgáltatást az adott helyszínen okokból nem tudja nyújtani - Elfizet a kért áthelyezési pontra a kiépítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásnak nincs birtokában - Az áthelyezési pont olyan földrajzi hogy oda a szolgáltatást Szolgáltató nem tudja biztosítani a korábbi elfizetési módon, csak attól eltér technikai megoldással, aminél esetleg Elfizet más havidíjat köteles fizetni és ehhez Elfizet nem járul hozzá. - Rádiós (R-Lan) szolgáltatás esetén Elfizet által meghatározott helyen a szolgáltatás igénybevételét valami zavarja vagy lehetetlenné teszi Az Elfizet kérelme alapján az Elfizet személyében történ változtatást Szolgáltató a rendszerében átvezeti. Az átírás ideje maximum 60 nap. Amennyiben Szolgáltató saját hibájából az átírást 60 napon belül nem teljesíti, Elfizet felé kötbérfizetésre köteles. A kötbér mértéke minden túllépett napra az átírási díj 1/3-a. Szolgáltató mentesül kötbérfizetési kötelezettsége alól, amennyiben minden, az átíráshoz szükséges adatot Elfizet nem adott át szolgáltatónak. A kötbér teljes összege nem haladhatja meg 3 havi elfizetési díj összegét Az Elfizet személyében történ változás átvezetésére mindaddig nem kerülhet sor, ameddig az Elfizett az igénybevett kedvezmény, illetve annak idarányos része vonatkozásában megtérítési kötelezettség terheli, kivéve, ha átírás esetén ezen összegeket az új Elfizet átvállalja írásban az Egyedi Elfizeti Szerzdésben. Amennyiben az Elfizet nem vállalja ezen kedvezmény megtérítését, a Szolgáltató a pontban elírtak alkalmazásával jogosult a szerzdést felmondani. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a magánszemély elfizet örökösére, illetve a jogi személy elfizet jogutódjára Az Egyedi Elfizeti Szerzdésben meghatározott szolgáltatás bvítését illetve csökkentését (díjcsomag váltás) a Szolgáltató szerzdésmódosítás keretében biztosítja Elfizet a megrendelés leadásakor vagy azt követen nyilatkozhat, hogy a szolgáltatást magán vagy üzleti céllal veszi igénybe. Ezen nyilatkozatát Szolgáltatónál írásban, díjmentesen módosíthatja ill. visszavonhatja Szolgáltató az Egyedi Elfizeti Szerzdésben meghatározott díjakat és szolgáltatásokat az ÁSZF-ben jogosult egyoldalúan módosítani. Ezen módosításokról Elfizett Szolgáltató az aktuális számlában írásban, az életbe lépes eltt legalább 30 nappal tájékoztatja valamint közzéteszi honlapján is. Amennyiben ezen módosításokat Elfizet nem kívánja elfogadni, Elfizet jogosult a szolgáltatás illetve a módosításban érintett szolgáltatási részt, amennyiben az a szolgáltatástól elkülöníthet felmondani, illetve Elfizet ezen felmondási kérelme esetén Szolgáltató jogosult akár egyéni elbírálás alapján a szolgáltatást a korábbi paraméterekkel Elfizetnek tovább nyújtani. Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatást a további paraméterekkel nyújtja tovább Elfizetnek az egyedi elbírálásnak megfelelen, úgy Elfizet az ÁSZF módosításra való hivatkozással határozott szerzdését nem mondhatja fel. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató weboldalán a Hírek rovatban, valamint a következ havi számlán Elfizett minden esetben köteles tájékoztatni, amennyiben a változás Elfizet elfizetését érinti. A szolgáltatás szünetelése A Szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti karbantartás, bvítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenység elvégzése céljából. A Szolgáltató a szolgáltatás szünetelésérl 10

11 - tervezett üzemszünet esetén - legalább 8 nappal elbb internetes honlapján és e- mailben amennyiben Elfizet értesítési címet Szolgáltatónak megadott - egyaránt értesíti az Elfizett. A szünetelés idtartama alkalmanként nem haladhatja meg az 5 munkanapot Az Elfizet kérheti a szolgáltatás határozott idre történ szünetelését a Szolgáltatótól. Az erre vonatkozó kérelmet írásban, legalább két héttel a szünetelés kezd idpontja eltt kell megküldeni a Szolgáltató részére. Az Elfizet által kért szünetelés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szünetelés idtartama 6 hónapnál nem lehet hosszabb naptári évenként. A szüneteltetés idtartama az elfizeti szerzdés idtartamába nem számít bele. Szüneteltetés ideje alatt Szolgáltató a havi elfizetési 1/3-át jogosult Elfizettl beszedni részarányosan. A szüneteltetést kérheti mind egyéni, mind üzleti elfizet A szüneteltetés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés idtartamára az Elfizett díjfizetési kötelezettség terheli az 15.2-es pontban meghatározott módon. Amennyiben a szüneteltetésre szolgáltató érdekrébe tartozó ok miatt került sor ide nem értve a meghatározott vagy elre jelzett karbantartásokat vagy a szüneteltetés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szüneteltetés idtartamára vonatkozó díjakat Elfizet megfizetni nem köteles. Díjak, fizetési feltételek Az Elfizet a szolgáltatás igénybevételéért az Egyedi Elfizetési Szerzdésben meghatározott egyszeri belépési díjat, az alapszolgáltatás havi díját, valamint feltéve, hogy az elfizet az alapszolgáltatás mellett különszolgáltatást is igénybe vesz valamennyi különszolgáltatás díját köteles megfizetni a Szolgáltatónak. A díjfizetés alapja az elfizeti szerzdés által tartalmazott díjtételek valamint az igénybevett különszolgáltatások díjai. A Szolgáltató az esedékes díjakról legalább havonta egyszer számlát készít és megküldi az Elfizet részére. Ez alól kivételt képeznek a VoIP szolgáltatások díjai, ahol is a számla készítése a fix havi díjak és a lebonyolított forgalom szerint változhat az VoIP elfizetésekre vonatkozó 5. számú mellékletben leírtak szerint. Amennyiben Elfizet az esedékes díjakról szóló számlát a hónap végéig nem kapja kézhez, köteles azt Szolgáltató részére jelezni azonosító adataival együtt. A szerzdés megkötésének idpontjában hatályos díjszabást és díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza valamint az Egyedi Elfizeti Szerzdés. VoIP szolgáltatás esetén a mindenkori díjakat Szolgáltató weboldalán tekintheti meg elfizet a 5. számú mellékletben leírtaknak megfelelen A szolgáltatás egyszeri belépési díja a szolgáltatás kiépítése eltt Szolgáltató számlája alapján, a számlán feltüntetett idpontig esedékes. Az egyszeri belépési díj befizetése elfeltétele a szolgáltatás kiépítésének. A szolgáltatás els havi díja, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt különszolgáltatások díja a szolgáltatás kiépítésének és idpontjától esedékes, a Szolgáltató számlája alapján, a számlán meghatározott határidn belül, a számlában megjelölt pénzforgalmi jelzszámra. A havi elfizetési díj, valamint a különszolgáltatások díja a számlán szerepl napig esedékes és minden esetben elre fizetend. A számlát Szolgáltató köteles a befizetési határid eltt legalább 8 nappal az Elfizet részére megküldeni. A szolgáltatás kiépítésekor a Szolgáltató által kiállított els szolgáltatási díj számla az els teljes hónap végéig jogosít a szolgáltatás igénybevételére. Tört hónap esetén a tört havi számlát és a következ havi számlát együttesen tartalmazhatja az els tárgyhavi számla. A rendszeres havi díjak minden esetben elre fizetendek, azonban ettl szolgáltató egyedi megállapodás alapján eltérhet. Egyedi megállapodásra fként különszolgáltatások esetén van mód A késedelmes fizetés kamatának mértéke a Polgári Törvénykönyv ban foglaltak szerint kerül megállapításra egyéni elfizetk esetén, üzleti/intézményi elfizetk esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 11

12 16.4. A Szolgáltató a díjváltoztatás mértékérl és idpontjáról a díjváltoztatást 30 nappal megelzen internetes honlapján, elfizet részére kiállított következ számlán, valamint ben (amennyiben Elfizet értesítési címet megadott) is értesíti az Elfizett. Amennyiben az Elfizet a megváltozott díjakkal nem ért egyet, úgy ezt jeleznie kell a Szolgáltató felé a díjváltozásra vonatkozó értesítés kézhezvételétl számított 8 napon belül. A díjváltoztatás el nem fogadása az Elfizet részérl a szerzdés megszüntetésére irányuló felmondó nyilatkozatnak minsül. Ebben az esetben a szerzdés a nyilatkozat kézhezvételét követ 15. napon meg a es pontban meghatározottak figyelembevételével Amennyiben az Elfizet a díjváltoztatásra vonatkozó Szolgáltatói értesítés kézhezvételétl számított 8 napon belül írásbeli felmondásra vonatkozó (nemleges) választ nem terjeszt el, úgy a Szolgáltató - annak esedékességekor - kiállítja és megküldi a megváltozott díjra vonatkozó számláját az Elfizetnek Az Elfizet fizetési kötelezettségének határidre eleget tesz. Amennyiben az Elfizet a Szolgáltatónak a megváltozott összegben kiállított számláját az esedékesség idpontjáig nem egyenlíti ki, és ezt Szolgáltató ennek jogkövetkezményeire történ felhívása ellenére sem teszi meg, úgy a Szolgáltató jogosult a szerzdést felmondani 45 napos felmondási határidvel Szolgáltató jogosult R-Lan (rádiós) Internet szolgáltatás esetén Elfizet ingatlanán olyan berendezést elhelyezni, ami alkalmas az Elfizet környezetében található többi Elfizett Internet kapcsolattal ellátni (átjátszó). Ennek feltételei: - Az elhelyezésre kerül eszköz elektromos fogyasztása nem lehet több, mint egy szokványos Elfizeti eszköz elektromos fogyasztása - Az elhelyezésre kerül eszköz nem lehet méretileg nagyobb, mint egy szokványos Elfizeti eszköz mérete - Az elhelyezett küls antennák száma nem lehet több mint kett, magasságuk pedig a szokványos Elfizeti antennák magasságát nem haladhatja meg - Az Egyedi Elfizeti Szerzdésben rögzített paramétereket kell biztosítania a Szolgáltatást az Elfizet számára ugyanúgy, mint azon Elfizetk számára, akik ehhez az antennához (átjátszóhoz) kapcsolódnak Szolgáltató Elfizett nem köteles tájékoztatni, hogy hány és melyik Elfizet kapcsolódik az elhelyezésre került antennához (átjátszóhoz). Az így kialakított átjátszóért Szolgáltató díjkedvezményt, bérleti díjat Elfizetnek nem tartozik adni, illetve fizetni Amennyiben Szolgáltató a ponttól eltér módon kíván átjátszó állomást Elfizetnél kialakítani vagy az átjátszó állomást az Elfizeti Szerzdés felbontása után is üzemeltetni kívánja, úgy annak lehetségeirl Elfizett elzleg tájékoztatja. Amennyiben Elfizet ehhez hozzá járul, úgy ezt Szolgáltatóval írásban rögzítik, ahol feltüntetésre kerül a szerzdés idtartama, a kiépítésre kerül átjátszó állomás leírása, az elektromos árammal történ ellátás módja és fizetése, valamint az átjátszó állomásért fizetend díj vagy nyújtott díjkedvezmény, illetve ellentételezés mértéke és formája Szolgáltató jogosult Elfizet felé tetszleges havi díjat elengedni, azaz egyszeri kedvezményt biztosítani, amennyiben Szolgáltató mérései alapján Elfizet kapcsolata a megengedett belül van, azonban jelentsen megközelíti azt a határértéket, amitl a szolgáltatás minsége már nem megfelel. Az elbírálás minden esetben egyedileg történik. Fbb szempontjai: a három f minségi tényez egymáshoz mért viszonya (csomagveszteség, sávszélesség, válaszid) és a minségi határértéktl mért távolság. Szolgáltató döntését nem köteles indokolni, az aktuális havi számlán a kedvezmény mértéke nem feltétlenül kerül feltüntetésre, csupán a kedvezménnyel csökkentett havidíj. 12

13 A kedvezmény mennyisége ellen reklamációt Szolgáltató nem fogad el. Kötbérfizetés Szolgáltató köteles az Elfizet által bejelentett és valósnak bizonyult hibákat 72 órán, rádiós kapcsolat esetén 168 órán belül elkezdeni kijavítani. Ellenkez esetben kötbért köteles fizetni A kötbér mértéke minden 72, illetve rádiós kapcsolat esetén minden 168 órát meghaladó megkezdett késedelmes nap után az elz hat hónap havidíjainak átlagának egy napra kivetített összege. Hat hónapnál rövidebb idtartam esetén a teljes letöltött idtartam hat hónapra kivetített havidíjának átlagának egy napra es átlagos díjának megfelel összeg Amennyiben Elfizet a szolgáltatást az Egyedi Elfizeti szerzdésben rögzített minségnél rosszabb minségben képes csak igénybe venni Szolgáltató hibájából, a kötbér összegének felét köteles Szolgáltató Elfizet felé fizetni. Szolgáltató nem köteles kötbért fizetni R-Lan (rádiós) szolgáltatás esetén, ha a szolgáltatás magas csomagveszteség miatt hibásan vehet igénybe, de Szolgáltató az átjátszó állomásig a szolgáltatást az Egyedi Elfizetési Szerzdésben szerepl paramétereknek megfelelen nyújtja, azaz a hiba Elfizet és az átjátszó állomás között keletkezik. A kötbér összegét Szolgáltató Elfizet következ havi számláján, de legkésbb 30 napon belül Elfizet számláján jóváírja. A kötbér maximuma háromhavi elfizetési díj. A szolgáltatás korlátozása, A Szolgáltató a szerzdés tárgyát képez szolgáltatást korlátozhatja illetve amennyiben az Elfizet szerzdésszegést követ el, és a Szolgáltató a szerzdésszegés megszüntetésére írásban 15 napos határidvel felszólította az Elfizett, és ez a határid eredménytelenül telt el. Korlátozás esetén a szolgáltatás korlátozottan vehet igénybe pl. lassabb letöltési sebesség -, míg esetén a teljes szolgáltatás és a külön szolgáltatások sem vehetek igénybe A Szolgáltató az elfizet tájékoztatása mellett a szerzdés tárgyát képez szolgáltatást határozatlan idtartamra korlátozhatja vagy a szerzdést felmondhatja, amennyiben az Elfizet a szolgáltatást a Szolgáltatási Szerzdésben foglaltaktól eltéren használja, vagy a Szolgáltató szerverét, illetve a rendelkezésre álló sávszélességet szükségtelen mértékben terheli. A szükségtelen terhelés esetei az alábbiak: - a szolgáltató szerverének folyamatos Pingelése vagy egyéb módon történ terhelése, nyitott portjainak felderítése (port scan) - az internetrl folyamatosan olyan adatok, fájlok letöltése, melyek a Szolgáltató szerverén is megtalálhatóak, valamint ugyanazon anyagok, fájlok le és feltöltésének ismétlése indokolatlanul sokszor. - úgynevezett warez oldalakról történ illegális szoftver, videó vagy audió anyag letöltése, illetve ilyen oldalakra anyag feltöltése. - Spam-elés levél küldése, reklám levél küldése külön megállapodás nélkül) 13

14 - a helyi vagy más hálózatokon található számítógépek (kliens és szerver) feltörése, figyelése (sniffelés) vagy ennek kísérlete. - Az informatikai szabályzatban foglaltak egyéb módon történ megszegése A idtartamára az Egyedi Elfizetési Szerzdésben rögzített díjfizetési kötelezettség az Elfizett a továbbiakban is terheli. A szolgáltatás újbóli igénybevételére az Elfizet kérelme alapján, az Elfizett terhel díjhátralékok, valamint a 1. számú mellékletben meghatározott egyszeri visszakapcsolási díj megfizetése mellett kerülhet sor. A Szolgáltató a szolgáltatást azon a napon kapcsolja vissza, amely napon az Elfizet a nevezett díjak befizetésének megtörténtét a szolgáltató részére hitelt érdeml módon igazolja. Szolgáltató jogosult VoIP szolgáltatás esetén elleget kérni (prepaid elfizetés), amely elleg Elfizet által történt felhasználása esetén Szolgáltató jogosult a VoIP szolgáltatás nyújtását további elleg befizetéséig. Továbbá amennyiben Elfizet által lefolytatott hívások díjának összegét Szolgáltató túl soknak találja, jogosult akár hóközben is a VoIP szolgáltatás nyújtását és hóközi részszámlát kiállítani Elfizetnek. A felfüggesztést Szolgáltató kizárólag a részszámla kiegyenlítését követen szünteti meg Szolgáltató jogosult Elfizet hálózati kapcsolatát korlátozni az alábbi esetekben: - Elfizet akadályoztatja vagy veszélyezteti Szolgáltató hálózatának rendeltetés különösen ha az elfizeti végponthoz Szolgáltató által jóvá nem hagyott végberendezést vagy nem megfelel interfésszel rendelkez berendezést csatlakoztat. Azon interfészek felelnek meg kizárólag, melyeket elzleg Szolgáltató jóváhagyott és rendelkezik CE illetve H megfelelségi jelöléssel. - Elfizet a szolgáltatást harmadik személynek átengedi - Elfizetnek esedékes díjtartozása van, amit Szolgáltató Elfizet felszólítása után sem rendezett, és Elfizet Szolgáltatónak erre az esetre nem adott vagyoni biztosítékot - Elfizet az esedékes díja(ka)t a lejáratot követ 8. napon sem egyenlítette ki és a díjfizetése szerzdése szerint annak kiegyenlítése elre történik. Ebben az esetben Szolgáltató Elfizett a következ számlán tájékoztatja díjtartozásáról és annak esetleges következményeirl. Amennyiben elfizet Elfizeti szerzdésben külön megjelölt értesítési címet Szolgáltató a kikapcsolást megelzen 3 nappal tájékoztatja Elfizett díjtartozásáról és annak esetleges következményeirl. - Elfizet Szolgáltató hálózatán tanúsított viselkedése ellentétes az Informatikai Szabályzatban leírtakkal (pl. önkényesen más IP címet ad meg számítógépének, eszközének, mint amit Szolgáltató részére biztosít.) Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, amennyiben Elfizet a korlátozás indokát megszünteti és ezt Szolgáltató felé hitelt érdeml módon bizonyítja. Hibaelhárítás, ellenrzés A szolgáltatás észlelhet hiányosságát (hiányosságait), vagy rendellenességeit az Elfizet haladéktalanul köteles jelezni a szolgáltató részére a pontban megadott módok valamelyikén (a hibabejelentésre szolgáló telefonszámon, illetve ben). A Szolgáltató a tulajdonát képez berendezésekben keletkezett hibát annak bejelentésétl számított 72, rádiós kapcsolat esetén 168 órán belül kezdi el elhárítani. Amennyiben Elfizet a hiba jelzését elmulasztja, annak minden következményét elfizet köteles viselni. A hibaelhárítást Szolgáltató lehetség szerint a bejelentéskor megkezdi. R-Lan (rádiós, szórt spektrumú) szolgáltatás esetén a hibaelhárítás megkezdését és idejét az idjárási körülmények és az Elfizet ingatlanának állapota jelentsen befolyásolhatja. Ide vonatkozik a Vis Major 24.1-es bekezdése. A hiba kivizsgálásának megkezdésétl számítva Szolgáltató a hiba kijavítását maximum 168 órán belül befejezi Az Elfizet biztosítani köteles a Szolgáltatóval elzetesen egyeztetett idpontban a munkavégzés feltételeit, a Szolgáltató szakemberei részére a szabad belépést a 14

15 telepítési, hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzése céljából. Szükség esetén Szolgáltató munkatársai Elfizetnél a szolgáltatás minségét bevizsgálják. A bevizsgálást kizárólag Szolgáltató eszközéig és szolgáltató eszközén illetve eszközével végzik. A bevizsgálás kizárólag szolgáltató saját hálózatán belüli minségi mérésig terjed, azaz Szolgáltató nem vizsgálja más szolgáltatók szolgáltatásai elérésének minségét Szolgáltató a bejelentett hibát rögzíti és azt egy évig megrzi. Szolgáltató a hibabejelentést elfizetnek visszaigazolja és egyben nyilvántartásban rögzíti. A visszaigazolás a hiba jellegének megfelelen történhet telefonon, -ben vagy ajánlott levélben. A nyilvántartás tartalmazza: - Az Elfizet értesítési címét vagy más azonosítóját - Hibajelenség leírását - Hibabejelentés idpontját (Év, hónap, nap, óra, perc) - A hiba okát - A hiba elhárításának módját és idpontját (Év, hónap, nap, óra, perc) amennyiben az megállapítható - Az Elfizet értesítésének módját és idpontját Az elvégzett vizsgálat alapján Szolgáltató tájékoztatja az Elfizett a vizsgálat eredményeirl az alábbiak alapján: a, A hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhet, vagy a hiba az elfizet érdekkörébe tartozó okból merült fel b, Szolgáltató a hiba kijavítását megkezdte c, Szolgáltató a hiba kijavítását átmenetileg (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni önhibáján kívül, ezért tartós díjcsökkentést nyújt egyedi megállapodás alapján vagy felajánlja a szerzdés felbontását elfizet részére Amennyiben a hibabejelentést követ vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem a Szolgáltató berendezéseibl adódott vagy nem használat eredménye, úgy az átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos költségeket köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Ezen felmerült átvizsgálási és kiszállási költségek a soron következ havidíj számlán kerülnek megfizetésre, feltéve, hogy a díjfizetés módjáról a felek eltéren nem állapodnak meg. Ebben az esetben a Szolgáltató és az Elfizet a hibabejelentést követen végzett vizsgálat eredményeit jegyzkönyvben rögzíti Az Elfizet köteles biztosítani a szolgáltatás használatát és igénybe vételét, valamint a szolgáltatás igénybevétele ellenrzésének lehetségét, a Szolgáltató igénye alapján. Ezen ellenrzésre a Szolgáltató külön elzetes bejelentése nélkül munkanapokon 8.00 és óra között, illetve ettl eltér idpontban az Elfizetvel egyeztetett idben kerülhet sor. Nem szükséges az Elfizetvel elzetesen egyeztetni, amennyiben alaposan feltehet, hogy az Elfizet a szolgáltatást rendeltetésellenesen vagy az Egyedi Elfizeti Szerzdéssel ellentétesen veszi igénybe (pl. a szolgáltatást harmadik személlyel osztja meg) és ezen alapos feltételezést írásbeli bejelentés támasztja alá vagy szolgáltató mérései ezt a gyanút látszik igazolni Amennyiben az ellenrzés megállapításai szerint az Elfizet a szolgáltatást a jelen szerzdésben foglaltaktól eltér módon, illetve rendeltetésellenesen használja, az Elfizet az átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos költségeket köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Ezen felmerült átvizsgálási és kiszállási (ellenrzési) költségek a soron következ havidíj számlán kerülnek megfizetésre, feltéve, hogy a díjfizetés módjáról a felek eltéren nem állapodnak meg. Ebben az esetben a Szolgáltató és az Elfizet az ellenrzés eredményeit jegyzkönyvben rögzíti. A szerzdés A szerzdés 15

16 közös megegyezéssel; bármelyik fél részérl, rendes felmondással, bármelyik fél részérl rendkívüli felmondással a másik fél súlyos szerzdésszegése esetén, bármelyik szerzd fél jogutód nélküli vagy az elfizet halálával, ha nincs a jogviszonyt folytató örökös a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának A rendes felmondás Szerzdés felmondásának szabályai El!fizet! részér!l: Az Elfizet jogosult a határozatlan Egyedi Elfizeti Szerzdést indokolás nélkül bármikor, írásban nem elektronikus úton - felmondani. A szerzdés nem mentesíti az Elfizett a jogviszonyból ered esetleges tartozásai kiegyenlítése alól. Szolgáltató részér!l: A Szolgáltató rendes felmondással csak abban az esetben élhet, ha a szerzdés tárgyát képez szolgáltatás nyújtását véglegesen meg kívánja szüntetni. A Szolgáltató rendes felmondás esetén szerzdést írásban mondhatja fel. A rendes felmondást indokolni kell. Azon szerzdések esetén, ahol a díjfizetés elre történik, a szerzdés a felmondás kézhezvételét követ már megkezdett fizetési idszak végén, de maximum a 30. napon meg, egyéb esetben a szerzdés a felmondás kézhezvételét követ 8. napon meg Elfizet esetén, Szolgáltató rendes felmondása esetén minden esetben 60 nap elteltével meg a szerzdés. Rendkívüli felmondás Szolgáltató az Elfizeti Szerzdés felmondását ajánlott vagy tértivevényes levélben az ÁSZF 29. pontjaiban meghatározott módon köteles megküldeni Elfizetnek, illetve Elfizet is kizárólag ajánlott vagy tértivevényes levélben jelezheti ezen szándékát. A szerzdést rendkívüli felmondással a Szolgáltató írásban, az Elfizet súlyos szerzdésszeg magatartása esetén mondhatja fel, azt követen, hogy a szerzdésszeg magatartásról való tudomásszerzést követ 3 napon belül a szerzdésszeg magatartás megszüntetésére szólította fel és az Elfizet a felszólításban foglaltaknak a felszólításban meghatározott idn belül nem tett eleget ill. ha a rádiós (R-Lan) kapcsolat esetén a szolgáltatás minségét szolgáltató nem megfelelnek nyilvánítja. Rendkívüli felmondás esetén a szerzdés a felmondás idpontjától számított 15 nap elteltével meg. Amennyiben Elfizet szerzdés szeg magatartását megszünteti s felmondási id alatt, úgy a szerzdés nem meg automatikusan. Errl Szolgáltató az ÁSZF 29. pontjaiban található módon tájékoztatja elfizett. Amennyiben Szolgáltató a rádiós (R-Lan) kapcsolat - Szolgáltató és Elfizet - akaratán kívüli okból, megromlott minsége miatt bontja az Elfizetvel kötött szerzdését rendkívüli felmondással, úgy Szolgáltató ennek tényét írásban a felmondással együtt közli Elfizetvel. Ebben az esetben a Vis maior esetén leírtak az 16

17 irányadóak (24.-ik pont). Ha Szolgáltató letéti díjat kért Elfizettl a letéti díj visszafizetését Szolgáltató csak abban az esetben köteles teljesíteni, ha Elfizet a Szolgáltató tulajdonát biztosító eszközt hiánytalanul visszaadja a szolgáltatás helyszínén Szolgáltató által korábban kiépített, illetve átadott módon és a szolgáltatásból Elfizet a kiépítés után nem vett igénybe ill. nem tudott igénybe venni szolgáltatást, adatforgalmat nem tudott bonyolítani rajta. A letéti díj visszafizetése minden esetben a korábban a Szolgáltató által letelepített eszközök hiánytalanul és sértetlenül történ átvételét majd bevizsgálását követen 30 napon belül, az elfizet szerzdésében megadott bankszámlára, ennek hiányában a szerzdésben megadott postacímre történik. Ez alól kivétel, ha az ÁSZF-ben meghatározott egyéb okból vagy Elfizet által kért szerzdésmódosításból díjcsomag váltásból kifolyólag arra Elfizet nem jogosult. Súlyos szerzdésszegésnek minsül különösen, ha az Elfizet a szolgáltatáshoz használt berendezést, a Szolgáltató hálózatát a szerzdésben foglaltaktól eltéren üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, a szolgáltatást jogosulatlanul továbbszolgáltatja, a szolgáltatás karbantartását és hibaelhárítását, illetve a szolgáltatás szerzdés szerint kikötött ellenrzését akadályozza. A Szolgáltató - díjfizetés elmulasztása esetén - az eredménytelen fizetési felszólítást követ 15 nap elteltével az elfizeti szerzdést 45 napos felmondási idvel mondhatja fel. A felmondási id alatt Elfizett díjfizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az Elfizet a szolgáltatás egyszeri díjával esik késedelembe, a Szolgáltató Elfizett felszólítja hátraléka és annak kamatai rendezésére. Amennyiben Elfizetnek a felszólítása után 15 nappal még mindig esedékes díjtartozása van, Szolgáltató jogosult követelése behajtására akár alvállalkozó igénybevételével és ezzel jogosult korlátozni vagy a szolgáltatás igénybevételét és az elfizeti szerzdést felmondani. A felmondásnak tartalmaznia kell: - a felmondás indokát - a felmondási idt, a felmondási id lejártának napját - ha a felmondás indoka az Elfizet szerzdésszegése, akkor az Elfizet tájékoztatása az ÁSZF es pontjairól A Szolgáltató az Egyedi Elfizeti szerzdést az ÁSZF bekezdésekben foglalt módon mondhatja fel, ha: - Elfizet akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának és ezt Elfizet Szolgáltató felszólítására sem szünteti meg - Elfizet a Szolgáltatónak bejelentett vagy Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenrzések elvégzését megakadályozza vagy hátráltatja - Elfizet a szolgáltatást Szolgáltató hozzájárulása nélkül továbbértékesíti vagy azt továbbra is a hálózati szerzdésekrl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. - Elfizett Szolgáltató felszólította díjtartozása rendezésére és annak határideje eredménytelenül telt el. Elfizet rendkívüli felmondása esetén Elfizet köteles megindokolni felmondását, amit Szolgáltató elbírál. Amennyiben Elfizet indokát Szolgáltató helytállónak találja a szerzdés rendkívüli felmondással a rendkívüli felmondás szabályainak megfelelen. Amennyiben Szolgáltató az indoklás alapján a rendkívüli felmondást nem tudja elfogadni, arról Elfizett köteles tájékoztatni és egyben jelezni, hogy a szerzdést nem szünteti meg és a szolgáltatást az ÁSZF-nek megfelelen tovább nyújtja, de amennyiben arra Elfizetnek szerzdése alapján módja van, biztosítja a rendes felmondás lehetségét, amit Elfizetnek írásban ismételten meg kell 17

18 ersítenie, mint rendes felmondást és vállalva annak esetleges következményeit. Amennyiben Elfizet Szolgáltató állásfoglalását vitatja, Szolgáltató felügyeleti szervéhez panasszal fordulhat. Fizetési kötelezettség a szerzdés esetén A Szolgáltatási Szerzdés felmerül havi díjat az Elfizet köteles megfizetni a Szolgáltatónak, a Szolgáltató számlája alapján, a számlában megjelölt pénzforgalmi jelzszámra Amennyiben a szerzdés bármely okból történ megszüntetésére az Elfizet által igénybevett kedvezményes idtartamon belül kerül sor, az Elfizet a szolgáltatás teljes kiépítési költségének idarányos részét köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A teljes kiépítési költséget, illetve annak idarányosan teljesítend részét az 1. számú melléklet tartalmazza. A Szolgáltató felelssége, szerzdésszegése 22. A Szolgáltató felelssége az elfizeti szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a Szolgáltató a vállalt paramétereket teljesíteni. Az elfizeti szolgáltatás-hozzáférési pont a távközlési hálózat azon pontja, amely elfizeti berendezések, alhálózat, illetve kábel csatlakoztatására szolgál. A Szolgáltató részérl hibás teljesítés esetei az alábbiak lehetnek: A szolgáltatás a Szolgáltatónak felróható okból korlátozottan használható. A szolgáltatás használata abban az esetben korlátozott, ha az Internet elérése nem lehetséges, a Szolgáltató szerveréhez való kapcsolódás nem lehetséges, vagy a Szolgáltató szerverén lev tárterület nem elérhet a Szolgáltató hibájából A hibaelhárítási id meghaladja a 168 órát. A kiépítést követ 15 napos tesztidszak nem számít bele a hibaelhárítási és a rendelkezésre állási idbe A rendelkezésre állás mértéke éves átlagban kisebb, mint az éves kiesési id éves átlagban, bármely elfizeti hozzáférési pontra meghaladja az évi 168 órát. A kiesési idbe nem tartoznak bele a tervezett, illetve az Elfizetnek felróható üzemszünetek. A rendelkezésre állás naptári évre vonatkozik, töredék évre nem értelmezhet A Szolgáltató a szerzdésben foglalt kötelezettségek késedelmes vagy a szerzdésben vállalt elírásoktól eltér teljesítése esetén a késedelem idtartamára - továbbá korlátozott használhatóságot okozó hibás teljesítés esetén a Szolgáltató felróható magatartásából ered korlátozott használat idtartamára díjcsökkentéssel tartozik az Elfizet részére a 19. pontokban meghatározottak figyelembe vételével. A díjcsökkentés mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza A Szolgáltató a késedelmes, illetve hibás teljesítés miatti jogos díjcsökkentést az Elfizet bejelentése alapján díjjóváírásként teljesíti. A jóváírás a jogosság megállapítását követ hónapban, illetve a szerzdés benyújtott számlában történik. Amennyiben a jóváírás meghaladja az esedékes számla összegét, úgy a jóváírást a következ számlában is eszközölni kell mindaddig, amíg a jóváírás teljes összege elszámolásra kerül A Szolgáltató mentesül a díjcsökkentési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szükséges tevékenységek határidben történ elvégzése, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, vagyis a Szolgáltató felelssége csak felróhatósága esetén áll fenn. A Szolgáltató mentesül a létesítés késedelmes teljesítésének jogkövetkezménye alól, ha a késedelem az 18

19 Elfizet érdekkörében felmerül okból következik be. Az elvégzett vizsgálat alapján Szolgáltató tájékoztatja az Elfizett a vizsgálat eredményeirl az alábbiak alapján: a, A hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhet, vagy a hiba az elfizet érdekkörébe tartozó okból merült fel b, Szolgáltató a hiba kijavítását megkezdte c, Szolgáltató a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért elfizet részére az 1. sz. mellékletben meghatározott díjcsökkentést nyújt. d, A hiba elhárítását idjárási körülmények vagy Elfizet ingatlanának állapota miatt nem tudja elvégezni A szerzdés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Elfizet vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az az érték, amellyel az Elfizet meglév vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, kifizetett munkabért illetve alvállalkozói díjat és ezek járulékait, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Elfizett ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Elfizet a kár elhárítása, illetleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért az Elfizet felels, a Szolgáltató szabadul a kötelezettsége alól, és követelheti kára megtérítését Elre nem látható szünetelés esetén a teljesítés lehetetlenné válásának szabályait (Ptk ) kell alkalmazni, és az Elfizett díjfizetési kötelezettség nem terheli. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Szolgáltató felels, az Elfizet a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, kifizetett munkabért illetve alvállalkozói díjat és ezek járulékait, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Elfizett ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges. Az Elfizeti szerzdésekbl ered kártérítési igények 1 év alatt évülnek el, amelyet a késedelmes illetve hibás teljesítés bekövetkezésétl kell számítani. A Szolgáltató mentesül a kártérítési felelsség alól, ha a szünetelés elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható illetve, ha a szolgáltatás szüneteltetését valamely szakhatóság rendeli el Szolgáltatót nem terheli felelsség, amennyiben Elfizet ingatlanának tulajdonosa ill. társasház vagy szövetkezeti ház esetén a tulajdonosok visszavonják Szolgáltatónak adott tulajdonosi hozzájárulásukat a szolgáltatás nyújtására az ingatlanon belül. Ez esetben Elfizet a szolgáltatás áthelyezését kérheti az áthelyezésekre vonatkozó feltételekkel vagy kérheti a szolgáltatás nyújtásának megszüntetését viselve annak jogi és anyagi következményeit. Az Elfizet felelssége, szerzdésszegése Az Elfizet felelssége, hogy a szolgáltatás hozzáférési ponthoz csatlakozó, tulajdonában és fenntartásában lév végberendezés (PC) és megbízhatósági paraméterei a során teljesítsék a 2. számú mellékletben meghatározott feltételeket. Az Elfizet tartozik felelsséggel a tulajdonában és fenntartásában lév berendezés a rajta található szoftverek jogtisztaságáért és beállításáért. Szolgáltató nem vállal arra nézve garanciát, hogy szolgáltatása minden hardver és szoftver termékkel hibátlanul Az Elfizet felel az elfizeti tulajdonú vezetékszakasz vagy hálózat és távközlési végberendezés meghibásodásából, a nem engedélyezett berendezés csatlakoztatásából, a berendezések ellenrzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás nem megfelel biztosításából ereden a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott kárért. 19

20 23.3. Az Elfizett felelsség terheli az Elfizetnél elhelyezett, a Szolgáltató tulajdonát képez eszközökért, berendezésekért és az azokban okozott kárért, illetve a szolgáltatás nem használatából, a szerzdésben rögzített kötelezettségének megszegése estén a Szolgáltatónak okozott kárért Az Elfizet tudomásul veszi, hogy egy végponton csak egy végberendezést üzemeltethet, alhálózat üzemeltetése tilos eltér szerzdés hiányában. Az Elfizet a szerzdés tárgyát képez szolgáltatást nem változtathatja meg, nem alakíthatja át. Az Elfizet a szolgáltatás hozzáférési pontot más részére nem engedheti át, továbbá a szolgáltatást nem szolgáltathatja tovább és nem oszthatja meg más harmadik személlyel kivéve, ha erre a Szolgáltatóval külön írásbeli megállapodást köt. Bármilyen módon is engedi át a használatot, illetve végez továbbszolgáltatást, a szerzdésben foglaltak megtartásáért az Elfizet tartozik felelsséggel és Szolgáltató felé kártérítéssel. Vis maior Egyik fél sem felel a szerzdés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül es, elre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerzdés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, harmadik személy által okozott rongálás vagy esetén bekövetkezett rendelkezésre nem állás, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa vagy esemény, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. Továbbá nem felels egyik fél sem kiépítés vagy hibaelhárítás esetén a határidk betartását jelentsen befolyásoló környezeti tényezk (es, jéges, havazás, ónos es, szélvihar, stb.) okozta károkért Szolgáltató két féle fizikai közegen szolgáltat. Kábelen és Rádiós (R-Lan) kapcsolaton (2,4 és 5,8 GHz). Ezen két módon történ szolgáltatás tarifái és tulajdonságai eltérek. Ezek tulajdonságainak részleteit a 2. számú, míg a díjakat az 1. számú melléklet taglalja. Rádiós (R-Lan) kapcsolat esetén Szolgáltató a kapcsolat folyamatosságára kizárólag saját kábeles hálózatán belülre vállal garanciát az ÁSZF 22-es pontjában meghatározott módón és feltételekkel, míg a fizikai rádiós kapcsolatra az un. szabad frekvencia (szórt spektrum) sajátosságai miatt nem vállal semmiféle garanciát, de törekszik az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott minségi célértékek elérésére. Azonban lehetséget biztosít elfizet részére, hogy amennyiben a rádiós kapcsolat minsége Elfizet hibáján kívüli okból oly mértékben romlik meg, hogy azon a szolgáltatás igénybevétele lehetetlenné válik nem ideértve a tesztidszakot -, jogkövetkezmények nélkül, a határozott idre kötött szerzdését felmondhatja a szerzdés lejárta eltt, azzal a feltétellel, hogy a letéti díjat Szolgáltató nem fizeti vissza. Amennyiben az Elfizet felels a Szolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetetlenné válása miatt, úgy Elfizet a szolgáltatást a szerzdés lejárata eltt nem mondhatja fel jogkövetkezmények nélkül. Ügyfélszolgálati rend Szolgáltató ügyfélszolgálatot üzemeltet, ahol Elfizet a szolgáltatás igénybevételének szándékát jelezheti illetve reklamációit, kötbérigényét intézheti. Az ügyfélszolgálat címe: 1181 Budapest, Gyömr!i út es épület IV./408. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 30 / , / Nyitvatartási id(: hétf!t!l-péntekig munkanapokon óra között (el!zetes id!pont egyeztetés szükséges!) 20

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2015. december 1. napjától kezdődően az Általános szerződési feltételeit a jogszabályi előírásoknak és a felügyeleti hatóságok

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

A NETREGATOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

A NETREGATOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA NETregator Internet ÁSZF KIVONAT 2015. december 7. A NETREGATOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA A NETregator Kft. Általános

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklám értékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészrl - az Öresund Holding Vagyonkezel Korlátolt Felelsség Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Mely létrejött egyrészről az Név: Létesítés helye:.. Levelezési cím: Ügyfél adatok Telefon/Fax: kitöltése E-mail:.. Adószám:.. Cégjegyzék

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft.

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Mosonmagyaróvár Hanságliget,Albertkázmérpuszta,Várbalog,Mosonszolnok,Újrónafő,

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

Közigazgatási szerződés

Közigazgatási szerződés Közigazgatási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Szélessáv Programban történő részvétel feltételeiről amely létrejött a XY (anyja neve, szig. száma, lakcíme) továbbiakban

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Zcomp - ÁSZF - 2016. Zcomp Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES LAK 000 000 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:... lakóhely,

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27.

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27. 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. május

Részletesebben

1. A Vállalkozás adatai

1. A Vállalkozás adatai Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.02.21. Jelen ÁSZF a Takács László egyéni vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozás) által üzemeltetett www.fehernemualom.hu weboldalon

Részletesebben